Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik."

Transkript

1 Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. FOB nr Over for justitsministeriet rejst spørgsmål om, hvorvidt statsamterne og justitsministeriet ikke i alle tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt parterne er bekendt med grundlaget for en afgørelse om bortfald af hustrubidrag, bør angive grundlaget for afgørelsen. (J. nr og ). M klagede over, at justitsministeriet havde tiltrådt, at Københavns statsamt ved en resolution havde bestemt (bl.a.), at det bidrag, som det påhvilede ham at betale til sin fraskilte hustru H's underhold, skulle bortfalde med virkning fra den 1. august 1981 og indtil videre. M havde anmodet justitsministeriet om, at begyndelsestidspunktet for bidragets bortfald måtte blive ændret til den 1. juni Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at M og H ved Københavns statsamts bevilling af 14. september 1979 blev separeret. Bl.a. følgende vilkår skulle være gældende for separationen:» Manden har bidragspligt over for hustruen efter overøvrighedens bestemmelse i 21/2 år fra den 1. oktober 1979 at regne. Bidraget udgør indtil videre kr. månedlig at erlægge månedsvis forud fra den 1. oktober 1979.» Ved Københavns statsamts bevilling af 30. oktober 1980 blev parterne skilt. De for separationen gældende vilkår skulle også gælde for skilsmissen. Den 4. maj 1981 ansøgte M Københavns statsamt om bortfald af hustrubidraget til H og om nedsættelse af bidrag til parternes fælles barn. Københavns statsamt anmodede i skrivelse af 19. maj 1981 M om at udfylde og indsende et oplysningsskema vedrørende hans personlige og økonomiske forhold. H modtog en tilsvarende skrivelse fra Københavns statsamt.

2 Under en telefonsamtale den 21. maj 1981 med Københavns statsamt oplyste M, at det ville være vanskeligt at skaffe de ønskede oplysninger, da han - sammen med to andre - skulle starte en virksomhed. Den 22. maj 1981 modtog Københavns statsamt de ønskede oplysninger fra H. I oplysningsskemaet udfyldte H en rubrik med teksten:»jeg har fælles bolig og eller husholdning med «således:»1/6 A fra d. 1/6 1981«. I skrivelse af 21. juni 1981 rykkede Københavns statsamt M for svar på skrivelsen af 19. maj På statsamtets genpart af skrivelsen er af statsamtet noteret:»m telefonerer. Øk. oplysninger kommer om få dage 29/6-81 «. Den 7. juli 1981 modtog Københavns statsamt de ønskede oplysninger fra M. I oplysningsskemaet anførte M bl.a., at hans bruttoindtægt i 1980 havde været godt kr., at hans forventede bruttoindtægt var ca kr., at det firma, som han havde været ansat i, var gået konkurs, at han derefter havde startet selvstændig virksomhed, og at hans økonomi nu var så dårlig, at han ikke så sig i stand til at svare de hidtidige bidrag. M anførte endvidere,»at min forhenværende ægtefælle har bofællesskab med en anden mand«. Ved resolution af 10. august 1981 bestemte Københavns statsamt (bl.a.), at M's bidrag til H's underhold skulle bortfalde med virkning fra den 1. august 1981 og indtil videre. M klagede til justitsministeriet over statsamtets afgørelse. Som begrundelse for klagen anførte han:» at jeg i slutningen af maj måned, fik tilsendt oplysningsskema fra Københavns amt, hvori jeg skulle anføre mine indtægtsforhold. Da jeg er selvstændig erhvervsdrivende, fik jeg fra amtet at vide, at firmaets revisor skulle dokumentere mine indtægter for den periode, firmaet havde eksisteret. Da jeg derpå ringede til revisoren, viste det sig, at han var på ferie og først kunne træffes 10 dage senere. Derfor gik der en måned før jeg kunne indsende oplysningsskemaet til amtet, som pålagde mig at svare hustrubidrag til (H) for juni og juli måned uden hensyntagen til mine økonomiske forhold «. I skrivelsen af 7. januar 1982 til M meddelte justitsministeriet - efter at have indhentet en udtalelse fra Københavns statsamt om sagen - at ministeriet ikke fandt grundlag for at ændre statsamtets afgørelse. I en udtalelse i anledning af klagen til mig oplyste Københavns statsamt,»at statsamtet netop i denne sag har fraveget praksis for ændring af et fastsat bidrag, hvorefter hovedreglen er, at ændringen får virkning fra førstkommende forfaldsdag efter afgørelsen«. I en udtalelse til mig henholdt justitsministeriet sig til sin afgørelse af 7. januar I en skrivelse til justitsministeriet anførte jeg følgende:»under behandlingen af (M's) ansøgning af 4. maj 1981 (en ansøgning, som jeg går ud fra var begrundet med (M's) økonomiske forhold) oplyste (M's) tidli- 2/8

3 gere ægtefælle (H) den 22. maj 1981 Københavns amt om, at hun fra den 1. juni 1981 havde»fælles bolig og/eller husholdning med (A)«. Jeg beder oplyst, om det er dette forhold, der var begrundelsen for statsamtets og justitsministeriets afgørelser om bortfald af hustrubidrag indtil videre. I bekræftende fald foreligger spørgsmålet, om Københavns statsamt ikke straks efter modtagelsen af oplysningen i slutningen af maj måned 1981 kunne have truffet afgørelse i sagen uden at afvente (og rykke for) oplysninger om (M's) økonomiske forhold. (M), som - går jeg ud fra - ansøgte om bortfald af bidrag med henvisning til sine økonomiske forhold, ses ikke af statsamtet eller af justitsministeriet at være gjort bekendt med, at baggrunden for statsamtets og ministeriets afgørelser var det forhold, at (H) fra den 1. juni 1981 levede i fast samlivsforhold med (A). Jeg beder justitsministeriet om at udtale sig om, hvorvidt det ikke under disse omstændigheder havde været rigtigst, om det i statsamtets og justitsministeriets afgørelser havde været anført, at det udslagsgivende for afgørelserne var disse andre forhold, og ikke de forhold, som (M) havde anført til støtte for sin ansøgning. Endelig beder jeg oplyst, hvilke forhold der er lagt vægt på ved afgørelsen af 10. august 1981 om, at bidraget bortfaldt med virkning fra den 1. august 1981.«I en supplerende udtalelse til mig anførte justitsministeriet herefter følgende:» statsamtets og justitsministeriets afgørelser er truffet på baggrund af (M's) oplysning om hans tidligere hustrus bofællesskab med en anden mand, samt hustruens oplysninger vedrørende samme forhold. Under hensyn til, at (M) ikke før den 7. juli 1981 i forbindelse med indsendelsen af gult oplysningsskema til statsamtet til brug for behandlingen af hans ansøgning om bl.a. bortfald af hustrubidraget som begrundelse for ansøgningen anførte, at hans tidligere ægtefælle havde bofællesskab med en anden mand, finder justitsministeriet ikke, at statsamtet - alene på baggrund af (H's) oplysninger i oplysningsskemaet - burde havde truffet afgørelse på et tidligere tidspunkt. Statsamtet lod bidraget bortfalde fra første forfaldsdag efter modtagelsen af (M's) oplysningsskema. Justitsministeriet har ikke fundet tilstrækkelig anledning til, uden anmodning herom, i afgørelsen af 7. januar 1982, at meddele (M) en nærmere begrundelse for afgørelsen. Det fremgår derimod af justitsministeriets notater i sagen, at (M) den 12. januar 1982 ved en telefonsamtale med en af familieretskontorets medarbejdere har fået meddelt begrundelse for afgørelsen.«jeg udtalte følgende i en skrivelse til M:»Om ændring af afgørelser om størrelsen af hustrubidrag gælder bestemmelsen i 53, stk. 2, i lov nr. 256 af 4. juni 1969 (med senere ændringer) om ægteskabs indgåelse og opløsning, hvorefter en af overøv- 3/8

4 righeden truffen afgørelse om bidrags størrelse kan ændres af overøvrigheden, såfremt omstændighederne taler derfor. Afgørelsen om bidragets størrelse samt om ændring heraf træffes bl.a. under hensyn til, i hvilket omfang den, der ønsker bidrag, selv kan skaffe sig et efter sine livsvilkår tilstrækkeligt økonomisk underhold, og hvorvidt den anden part efter sine økonomiske forhold og de øvrige omstændigheder formår at udrede bidrag, jfr. herved ægteskabslovens 50, stk. 2. Det er statsamternes og justitsministeriets praksis i tilfælde, hvor en bidragsberettiget kvinde har et vist økonomisk og personligt interessefælleskab med en anden mand, at afslå at fastsætte hustrubidrag og at lade et allerede fastsat bidrag bortfalde efter anmodning fra den bidragspligtige mand. Dette gælder uanset parternes økonomiske forhold. Er bidraget først bortfaldet, er statsamterne og justitsministeriet meget tilbageholdende med på ny at fastsætte bidrag. Det fremgår af justitsministeriets (supplerende) udtalelse, at statsamtets og ministeriets afgørelser er truffet på grundlag af denne praksis, og at ministeriet under en telefonsamtale den 12. januar 1982 gjorde Dem bekendt med, at grunden til, at statsamtet og ministeriet har ladet hustrubidraget bortfalde, var oplysningerne om Deres tidligere hustrus bofællesskab med en anden mand. Med hensyn til spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt bidraget til Deres tidligere hustru skulle bortfalde, skal jeg udtale følgende: Statsamterne og justitsministeriet følger den praksis, at ændringer, (herunder bortfald) af hustrubidrag, normalt tillægges virkning fra førstkommende forfaldsdag efter afgørelsen. Fravigelse af dette udgangspunkt kan gøres, når særlige omstændigheder taler derfor, f.eks. hvis sagsbehandlingen på grund af forhold, der kan lægges den bidragsfastsættende myndighed til last, er trukket urimeligt længe ud. Den nævnte praksis hviler på det synspunkt, at der kun bør ske ændring (bortfald) af forfaldne bidrag, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I den foreliggende sag er forholdet det, at De havde ansøgt statsamtet om bortfald af hustrubidrag og nedsættelse af børnebidrag med henvisning til Deres økonomiske forhold. En afgørelse i anledning af Deres ansøgning måtte bygge på nærmere oplysninger om Deres og (H's) personlige og økonomiske forhold, og dette var baggrunden for, at statsamtet den 19. maj 1982 sendte Dem og (H) oplysningsskemaer. 4/8

5 Ved (H's) meddelelse på det oplysningsskema, som statsamtet modtog den 22. maj 1981, om, at hun fra den 1. juni 1981 boede sammen med en anden mand, skiftede sagen vedrørende hustrubidrag til en vis grad karakter. En stillingtagen til denne del af sagen var nu ikke længere nødvendigvis afhængig af oplysningerne om parternes økonomiske forhold; såfremt det måtte anses for godtgjort, at (H) fra den 1. juni 1981 havde etableret et vist økonomisk og personligt interessefællesskab med en anden mand, ville dette forhold i sig selv kunne danne grundlag for at imødekomme Deres ansøgning om bortfald af hustrubidraget. Det kan for så vidt ikke give mig anledning til bemærkning, at statsamtet ikke fandt, at oplysningerne i (H's) skema uden videre var et tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om bortfald af hustrubidraget, men man må rejse det spørgsmål, om statsamtet i så fald ikke selv burde have taget skridt til at tilvejebringe et tilstrækkeligt afgørelsesgrundlag vedrørende denne del af sagen fremfor at sætte sagen i bero og fortsat holde den i erindring på Deres fremsendelse af oplysninger om Deres økonomiske og personlige forhold, som muligvis kun ville være af betydning for afgørelsen af Deres ansøgning om nedsættelse af børnebidraget. Det bemærkes herved, at en eventuel ændring af bidragets størrelse efter sædvanlig praksis først kunne tillægges virkning fra den første forfaldsdag efter statsamtets afgørelse, at hustrubidraget forfaldt månedsvis forud, hvorimod børnebidragene forfaldt halvårlig forud, næste gang den 1. oktober 1981, og at hustrubidraget udgjorde kr. pr. måned. I almindelighed må et statsamt kunne påregne, at den bidragspligtige, som har ansøgt om nedsættelse af bidrag, selv hurtigt vil følge sin ansøgning op med meddelelse af de udbedte økonomiske oplysninger. Et statsamt vil således også i et tilfælde som det foreliggende - hvor der er mulighed for, at den bidragspligtige tilvejebringer det yderligere nødvendige grundlag for en afgørelse om bortfald af hustrubidrag - normalt kunne gå ud fra, at den bidragspligtiges oplysninger fremkommer i løbet af kort tid. Statsamtet vil derfor normalt - i en kortere tid - blot kunne afvente den bidragspligtiges oplysninger, inden der tages stilling til, hvilke yderligere skridt der bør tages. I den foreliggende sag havde De imidlertid allerede den 21. maj 1981, det vil sige dagen før statsamtet modtog (H's) oplysning, telefonisk oplyst statsamtet om, at det ville være vanskeligt for Dem at fremskaffe de udbedte økonomiske oplysninger. Statsamtet kunne således ikke påregne, at Deres oplysninger kom i løbet af kort tid. Under disse omstændigheder finder jeg, at statsamtet efter modtagelsen den 22. maj 1981 af (H's) oplysninger selv burde have taget skridt til at 5/8

6 søge afklaret, om der fortsat var behov for at tilvejebringe oplysninger om Deres økonomiske forhold af hensyn til afgørelsen vedrørende hustrubidraget, eller om hustrubidraget kunne bortfalde på grundlag af det oplyste om (H's) forhold til en anden mand. Jeg har gjort justitsministeriet og Københavns statsamt bekendt med min opfattelse, men jeg finder ikke at have tilstrækkelig anledning til i øvrigt at foretage videre vedrørende dette forhold. Jeg skal herved bemærke følgende: Som anført ovenfor, er det den sædvanlige praksis, at en afgørelse om ændring af bidrag (eventuel bortfald) først tillægges virkning fra den førstkommende forfaldsdag efter afgørelsen. Statsamtet traf afgørelse den 10. august 1981, og efter sædvanlig praksis skulle bidraget da bortfalde fra den 1. september Bidraget bortfaldt imidlertid allerede fra den 1. august 1981, og statsamtet har i udtalelsen af 1. februar 1982 fremhævet, at statsamtet herved netop fraveg den sædvanlige praksis. Jeg må forstå, at det er de ovennævnte forhold vedrørende statsamtets sagsbehandling, der var baggrunden for fravigelsen. At statsamtet ikke lod hustrubidraget falde bort helt tilbage fra den 1. juli eller den 1. juni 1981 kan ikke give mig anledning til kritik. Jeg bemærker herved, at det må henstå som usikkert, på hvilket tidspunkt statsamtet ville have haft et tilstrækkeligt afgørelsesgrundlag, dersom amtet havde behandlet sagen i overensstemmelse med det ovenfor anførte, og at en sagsbehandlingstid, der havde indebåret, at afgørelsen i sagen først var truffet kort tid efter den 1. juli 1981, efter min opfattelse ikke ville kunne karakteriseres som urimeligt langvarig. Statsamtets afgørelse i skrivelsen af 10. august 1981 og justitsministeriets afgørelse i skrivelsen af 7. januar 1982 indeholdt ikke en angivelse af, hvad grundlaget for afgørelserne var. Derimod modtog De - efter det oplyste - den 12. januar 1982 efter Deres anmodning telefonisk af justitsministeriet oplysning om, hvad grundlaget for afgørelserne var. Som nævnt ovenfor er statsamterne og justitsministeriet meget tilbageholdende med på ny at fastsæte hustrubidrag i de tilfælde, hvor bidrag er bortfaldet under hensyn til, at den bidragsberettigede kvinde har et vist økonomisk og personligt interessefællesskab med en anden mand, og hvor forholdet senere ophører. Er bidraget derimod bortfaldet på grundlag af oplysninger om parternes økonomiske forhold, vil ændringer heri oftere kunne føre til, at bidrag fastsættes på ny. 6/8

7 En bidragspligtig, hvis ansøgning om bortfald af bidrag imødekommes, vil derfor have en betydelig interesse i at have kendskab til grundlaget for afgørelsen: Er grundlaget den bidragsberettigedes personlige og økonomiske interessefællesskab med en anden mand, vil den bidragspligtige i vidt omfang kunne påregne, at bidrag ikke på ny vil blive pålagt. Er bidragsbortfaldet derimod sket på grundlag af oplysninger om parternes økonomiske forhold, må den bidragspligtige være forberedt på, at bidrag kan pålægges på ny ved ændrede økonomiske forhold. På denne baggrund finder jeg, at i hvert fald justitsministeriet - da det af Deres skrivelse til ministeriet fremgik, at det var Deres opfattelse, at statsamtets afgørelse havde baggrund i det oplyste om de økonomiske forhold - i skrivelsen af 7. januar 1982 burde have angivet grundlaget for ministeriets (og statsamtets) afgørelse. Jeg har gjort justitsministeriet bekendt med min opfattelse.«i en samtidig skrivelse til justitsministeriet meddelte jeg ministeriet, at jeg i henhold til ombudsmandslovens 6, stk. 5, havde fundet at burde anmode ministeriet om en udtalelse om, hvorvidt statsamterne og justitsministeriet ikke i alle tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt parterne er bekendt med grundlaget for en afgørelse om bortfald af hustrubidrag, bør angive grundlaget i afgørelsen. I skrivelsen henviste jeg til den konkrete sag. I den anledning anførte familieretsdirektoratet følgende i en skrivelse til mig:» familieretsdirektoratet er enig med Dem i, at grundlaget for en afgørelse om bortfald af hustrubidrag også i et tilfælde som det foreliggende burde være anført i afgørelsen. Det bemærkes herved, at grundlaget for en afgørelse om bortfald af hustrubidrag normalt anføres i selve afgørelsen, herunder i de tilfælde, hvor bidragets borfald begrunder sig i, at den bidragsberettigede har etableret et personligt og økonomisk interessefællesskab med en anden person. Familieretsdirektoratet vil dog på den givne foranledning tage spørgsmålet op til drøftelse på det kommende Skarrildhusmøde.» Jeg meddelte familieretsdirektoratet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning. 7/8

8 Supplerende oplysninger om sagen I den årlige beretning (1983) om kursus for amtsjurister på Skarildhus er sagen omtalt s Efter en gennemgang af den konkrete sag, der gav anledning til min henstilling, er der anført følgende:»som følge af klagen har ombudsmanden over for familieretsdirektoratet rejst spørgsmålet, om man ikke i alle tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt parterne er bekendt med grundlaget for en afgørelse om bortfald af hustrubidrag, bør angive grundlaget i afgørelsen. Ombudsmanden har herved henvist til, at en bidragspligtig har en betydelig interesse i at have kendskab til grundlaget for afgørelsen, idet den bidragspligtige i vidt omfang vil kunne påregne, at bidrag ikke på ny vil blive pålagt, såfremt grundlaget for afgørelsen er den bidragsberettigedes personlige og økonomiske interessefællesskab med en anden mand, medens den bidragspligtige, såfremt bidraget er bortfaldet som følge af parternes økonomiske forhold, må være forberedt på, at bidrag kan pålægges på ny ved ændrede økonomiske forhold. I overensstemmelse med det af ombudsmanden anførte skal familieretsdirektoratet anmode om, at grundlaget for statsamternes afgørelser i sager som den her nævnte angives i afgørelserne.«8/8

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Henstillet til familieretsdirektoratet at undergive en sag om begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag fastsat i medfør af retsvirkningslovens 6, jfr. 9, en

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Vejledning i forbindelse med aftaler om børnebidrag

Vejledning i forbindelse med aftaler om børnebidrag Vejledning i forbindelse med aftaler om børnebidrag Ikke fundet grundlag for at kritisere, at Frederiksborg amt (med justitsministeriets tiltrædelse) ændrede et ægtepars børnebidragsaftale i forbindelse

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Aktindsigt/kontradiktion i underholdsbidragssag

Aktindsigt/kontradiktion i underholdsbidragssag Aktindsigt/kontradiktion i underholdsbidragssag Foreslået justitsministeriet nærmere at overveje det principielle spørgsmål om tilbagekaldelse af ansøgninger (eller klager) med den virkning, at ansøgningerne

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft

Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft En mor havde forældremyndigheden over parrets fælles

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Henstillet til Familieretsdirektoratet at træffe afgørelse om at give en pige tilladelse til at bære navnet Bjørn som mellemnavn. (J. nr. 1988-140-69).

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag Ríkisumboðið í Føroyum Vejledning om ægtefællebidrag Ægtefællebidrag ved samlivsophævelse Under ægteskabet, indtil en eventuel separation eller skilsmisse, har ægtefæller underholdspligt (forsørgelsespligt)

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere