Mobile. Brugsanvisningsning. Håndfrit sæt med Bluetooth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobile. Brugsanvisningsning. Håndfrit sæt med Bluetooth"

Transkript

1 Mobile Brugsanvisningsning Håndfrit sæt med Bluetooth

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Generelt...7 Sikkerhed...10 Kontrol af produkt og leveringsomfang...18 Ibrugtagning Opbevaring Rengøring Overensstemmelseserklæring...33 Tekniske data Bortskaffelse

3 A

4 B

5 Leveringsomfang/ enhedens dele 1 Maginon BHF-35 8 Lydstyrke - 2 USB-kabel 9 On-/Off-knap 3 Opladningsadapter til brug i bil 10 Højttaler 4 LED-visning 11 Mini USB-stik 5 Multifunktionstast 12 Lydstyrke + 6 M-tast (bagside) 13 Mikrofon 7 Klemme (til solskærm) 6

6 Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Nærværende brugsanvisning vedrører dette håndfri sæt. Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og håndtering. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, herunder sikkerhedsanvisningerne, før du tager det håndfri sæt i brug. Såfremt brugsanvisningen ikke følges, kan det medføre beskadigelse af det håndfri sæt. Brugsanvisningen er i overensstemmelse med de standarder og regler, som gælder i den Europæiske Union. Når du opholder dig i udlandet, skal det pågældende lands særlige direktiver og love overholdes. Opbevar brugsanvisningen til den videre brug. Hvis du overdrager det håndfri sæt til tredjemand, skal denne brugsanvisning altid følge med. 7

7 Symbolforklaring Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning, på det håndfri sæt eller på emballagen. FARE! Dette signalord angiver en fare med høj risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL! Dette signalord angiver en fare med moderat risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller en alvorlige kvæstelser. 8

8 FORSIGTIG! Dette signalord angiver en fare med lav risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. HENVISNING! Dette signalord advarer om mulige materielle skader eller giver dig nyttig ekstra information om samling eller betjening. Overensstemmelseserklæring (se kapitlet Overensstemmelseserklæring ): Produkter, som er markeret med dette symbol, opfylder alle gældende krav i henhold til det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes fællesskabsregler. 9

9 Sikkerhed Brug i overensstemmelse med formålet Det håndfri sæt er udelukkende udformet som et sådant. Det håndfri sæt er udelukkende beregnet til privat brug og egner sig ikke til erhvervsmæssig brug. Det håndfri sæt må kun anvendes til de formål, som står beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet og kan medføre materielle skader eller personskader. Producenten eller forhandleren fralægger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes brug i modstrid med formålet eller forkert brug. 10

10 Sikkerhedsanvisninger Fare for elektrisk stød! Forkert el-installation eller for høj netspænding kan medføre elektrisk stød. Bluetooth -enheder anvender kortbølge-radiosignaler. Disse kan forstyrre driften af andet elektronisk udstyr samt medicinsk udstyr. Sluk for det håndfri sæt i områder, hvor brug af håndfrit udstyr ikke er tilladt. Brug ikke det håndfri sæt på hospitaler, i fly, på tankstationer eller i nærheden af elektroniske brandalarmer eller automatisk styrede enheder. Det håndfri sæt skal holdes i en afstand på mindst 20 cm til pacemakere og andet medicinsk udstyr. Radiobølger kan påvirke funktionen af pacemakere og andet medicinsk udstyr. 11

11 Tag ikke det håndfri sæt i brug, hvis der er synlige skader på enheden eller hvis USB-opladningskablet eller opladningsadapteren til bilen er defekt. Åbn ikke kabinettet, men overlad reparationen til fagfolk. Kontakt en autoriseret reparatør. Ved reparationer gennemført på egen hånd, ukorrekt tilslutning eller forkert betjening er ansvars- og garantikrav udelukket. Ved reparationer må der kun bruges dele, som er i overensstemmelse med enhedens oprindelige dele. I denne enhed befinder der sig elektriske og mekaniske dele, som er uundværlige som beskyttelse mod farekilder. Det håndfri system må ikke betjenes med en ekstern tim er eller separat fjernbetjeningssystem. Det håndfri sæt og dets tilbehør må ikke udsættes for vanddråber eller vandstænk eller for høj luftfugtighed. Der er fare for brand og elektrisk stød. 12

12 Rør aldrig ved opladningsadapteren til bilen med fugtige hænder. Hold det håndfri sæt, opladningsadapteren til bilen og USB-kablet væk fra åben ild og varme overflader. Læg USB-kablet således, at man ikke kan snuble over det. USB-kablet må hverken knækkes eller lægges hen over skarpe kanter. Opbevar aldrig det håndfri sæt på en sådan måde, at der er risiko for, at det kan falde ned i et badekar eller en håndvask. Udsæt ikke enheden for høj varme (over 35 C) eller kulde (under 5 C), direkte sollys eller støv. Sluk altid for det håndfri sæt og træk stikket ud af strømforsyningen, når du ikke bruger enheden, ifm. rengøring af enheden, eller hvis der opstår en defekt. Hvis du gerne vil fastgøre det håndfri sæt til din aftagelige solskærm, så sørg for, at det håndfri sæt ikke kan forskubbe sig under kørslen. Placer det håndfri sæt således, at det kan betjenes uden at være til fare for trafiksikkerheden. 13

13 Sørg for, at børn ikke kan komme til at stikke genstande ind i det håndfri sæt. Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af det håndfri sæt og tilslutningsledningen. Børn må ikke lege med enheden. Lad ikke være det håndfri sæt være uden opsyn, når den er i brug. Lad ikke børn lege med emballagen. Under legen kan de hænge fast i den og blive kvalt. Stil ikke åbne ildkilder, f.eks. tændte stearinlys, oven på enheden. Anvend ikke enheden under kørslen. 14

14 ADVARSEL! Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvist handicappede, ældre med nedsatte fysiske og mentale evner) eller manglende erfaring og viden (for eksempel ældre børn). Dette håndfri sæt kan anvendes af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af det håndfri sæt og indforstået med de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med det håndfri sæt. Børn må ikke udføre rengøring og brugervedligeholdelse uden opsyn. 15

15 BEMÆRK! Fare for eksplosion ved ukorrekt udskiftning af batteriet. Må kun udskiftes med det samme eller tilsvarende slags. Udsæt aldrig den integrerede akku for ekstrem lavt lufttryk og under ingen omstændigheder for overdreven varme, f.eks. direkte sol, ild osv. Emission af brandfarlige væsker eller gas kan forårsage eksplosion. Undgå kontakt med hud og øjne, hvis der er løbet batterisyre ud af batteriet. Skulle dine øjne alligevel komme i kontakt med batterisyre, skal de skylles med masser af vand; kontakt omgående en læge. Hvis batterisyre kommer i kontakt med huden, vaskes det pågældende sted med masser af vand og sæbe. Akkuen må under ingen omstændigheder skilles ad, ødelægges, gennemhulles eller kortsluttes, fare for eksplosion! 16

16 Inden bortskaffelse skal de indbyggede batterier først fjernes og bortskaffes separat. Spørg din forhandler til råds, eller henvend dig til den afdeling hos kommunen, som ansvarlig for bortskaffelse af elektriske apparater og batterier. Bemærk! Enheden må ikke anvendes i nærheden af vand eller på meget fugtige steder, f.eks. i en fugtig kælder, ved siden af en swimmingpool eller et badekar. Høreskader! En ekstrem høj lydstyrke fører til varige høreskader på grund af for højt lydtryk. 17

17 Kontrol af produkt og leveringsomfang Fare for beskadigelse! Hvis du åbner emballagen med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan det håndfri sæt nemt blive beskadiget. Gå derfor forsigtigt til værks, når du åbner. 1. Tag det håndfri sæt ud af emballagen og kontroller, om der er skader på det håndfri sæt eller dets enkelte dele. Tag ikke det håndfri sæt i brug, hvis det er beskadiget. Kontakt producenten på den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset. 2. Kontroller, at leveringen er komplet (se fig. A). 18

18 Ibrugtagning Grundrengøring Fjern emballagematerialet og alle beskyttelsesfolier. Inden det håndfri sæt tages i brug første gang, rengøres alle sættes dele som beskrevet i kapitlet om rengøring. Fare for beskadigelse! Forkert brug af det håndfri sæt kan medføre beskadigelse af enheden. 19

19 Opladning af akkuen Det integrerede Lithium-polymer batteri skal oplades, før det håndfri sæt, MAGINON BHF-35 med Bluetooth tages i brug. Akkuen skal også oplades, hvis højtalerens LED-display 4 blinker rødt. Sæt det medleverede mini USB-kabel 2 i enhedens mini USB-stik 11 og tilslut det til en ekstern strømforsyning med USB-stik. PC 20

20 Endvidere kan du også tilslutte mini USB-kablet 2 til den medleverede opladningsadapter 3 til bilen og således oplade enheden i din bil. Mens den lader, lyser LED-displayet 4 konstant rødt og stopper med at lyse, såsnart akkuen er fuldt opladet. Det håndfri sæt kan fortsat benyttes, mens batteriet er under opladning. Hvis akkuen er fuldstændigt afladet, tager det ca. 3-4 timer at oplade batteriet via USB, hvis det håndfri sæt er slukket. Til brug for opladning i bilen må du kun anvende den medleverede opladningsadapter til bilen 3. Det håndfri sæt kan også oplades via en PC med et passende USB-kabel. Tænd og sluk For at tænde det håndfri sæt med Bluetooth skubbes On-Offknappen 9 hen på On. Enheden kommer med en akustisk tilbagemelding Tændt. Hvis det håndfri sæt allerede er koblet til en 21

21 Bluetooth-enhed, opretter Maginon BHF-35 automatisk forbindelse til denne, hvis den befinder sig inden for en rækkevidde af 10 meter. Hvis det håndfri sæt endnu ikke er forbundet med en smartphone, vil BHF-35 automatisk starte sit forbindelsesmode. Det blå og røde LED-lys blinker. For at slukke for det håndfri sæt skubbes On-Off-knappen 9 hen på Off. Det håndfri sæt giver følgende melding Slukket. HENVISNING! Hvis du har fjernet forbindelsen fra det håndfri sæt til din mobiltelefon i mere end 10 minutter, slukker enheden af sig selv for at spare energi. 22

22 Vælg sprog Dit Maginon håndfri sæt med Bluetooth BHF-35 giver akustiske tilbagemeldinger via talt svar. Via tasten M på bagsiden af enheden kan du vælge hvilket sprog, svaret skal gives på. Det pågældende sprog skal vælges, før du kobler enheden til mobiltelefonen og forbinder enheden med denne. Hvis du ønsker at ændre sprog efter, at du har tilkoblet enheden med en anden mobiltelefon, skal du først deaktivere Bluetooth-forbindelsen på din mobiltelefon, herefter vælges sprog på det håndfri sæt, og til sidst skal Bluetooth-forbindelsen aktiveres igen. Forbindelse via Bluetooth Inden du tager det håndfri sæt i brug første gang, skal du tilkoble enheden manuelt med en mobiltelefon, som har Bluetooth. For at gøre dette skal følgende trin gennemgås: 23

23 24 1. Placer det håndfri sæt og mobiltelefonen maks. 10 meter fra hinanden. 2. Tænd for det håndfri sæt. Vent indtil Maginon BHF35 giver signal om Enheden er klar til at parre og LED-displayets 4 røde og blå LED-lys blinker. 3. Aktiver Bluetooth -funktionen på din mobiltelefon og søg efter andre enheder med Bluetooth. 4. Vælg Maginon BHF35 fra listen over tilgængelige Bluetooth-enheder. Når valget er foretaget, opretter mobiltelefonen forbindelse til det håndfri sæt med det samme. Det håndfri sæt bekræfter forbindelsen via den akustiske tilbagemelding : Parret. Det blå LED-lys blinker. Auto håndfrit sæt befinder sig nu i standby-mode og LED-displayet 4 blinker blåt med 3 sekunders mellemrum. 5. Hvis der efter 2:20 minutters aktivering stadig ikke er tilkoblet

24 nogen Bluetooh-enhed til det håndfri sæt, slukker den automatisk for at spare energi. For at få kaldt forbindelse-mode frem, skal du skubbe On-/Off-knappen 9 hen på Off og herefter tilbage på On. 6. For at bevare forbindelsen til en tilkoblet enhed, skal begge enheder være placeret maks. 10 meter væk fra hinanden. Maginon BHF35 connected 25

25 Der sker automatisk forbindelse til din mobiltelefon, så snart Bluetooth -enheden er inden for rækkevidde. Forbinder og afbryder automatisk Enheden foretager automatisk forbindelse til tidligere forbundne enheder. Så snart enheden er slukket og ikke befinder sig mere end 10 meter væk fra din mobiltelefon, afbrydes forbindelsen automatisk og du hører en signallyd. LED-lyset på det håndfri sæt blinker blåt. Hvis du tænder for enheden igen eller placerer den tættere end 10 meter på din mobiltelefon, oprettes forbindelsen igen automatisk og du får den akustiske tilbagemelding: Parret. HENVISNING! Hvis du har glemt at slukke for enheden, da du forlod bilen, slukker enheden af sig selv efter ca. 10 minutter. 26

26 Anvendelse af det håndfri sæt Før enheden tages i brug, skal du sørge for, at der er Bluetooth-forbindelse og at akkuen er fuldstændig opladet. Foretag et opkald: Du kan foretage opkald med dit håndfri sæt direkte via talestyring. Tryk én gang på multifunktionstasten 5 og sig herefter dine kommandoer højt. Det forudsættes, at din mobiltelefon understøtter denne funktion. Styring af opkald via mobiltelefonen: Du kan også foretage opkald direkte via din mobiltelefon. I så fald gengives opkaldet via auto håndfrit sæt. Modtag opkald: Hvis du modtager et opkald, kan du tage imod opkaldet ved at trykke på mulitifunktionstasten 5. Hvis nummeret på den, der ringer dig op, sendes, oplyser det håndfri sæt herom. Afslut opkald: Tryk på multifunktionstasten 5 for at afslutte et opkald. 27

27 Afvis opkald: Hold multifunktionstasten nede i ca. 3 sekunder for at afvise et opkald. Genopkald: Tryk 2 gange efter hinanden på multifunktionstasten 5 for at aktivere genopkaldsfunktionen, og det sidst valgte telefonnummer ringes op. Indstilling af lydstyrke: Tryk på hhv. lydstyrke + 12 og lydstyrke 8. gentangne gange for at indstille lydstyrken. Frakobling af håndfrit sæt og mobiltelefon: Sluk for det håndfri sæt for at frakoble den fra mobiltelefonen. Talegengivelse: Maginon BHF-35 håndfrit sæt understøtter talegengivelse fra nyeste smartphones. For at indgive dine talekommandoer skal du først trykke på multifunktionstansten 5 og herefter sige din kommando højt. Vær venligst opmærksom på, at forskellige smarttelefoner reagerer på forskellige talekommandoer. 28

28 Fastgørelse i bil Hvis din smartphone ikke understøtter talegengivelse, kan du gratis downloade apps fra andre udbydere i App-Store (f.eks. Voice Command) og installere dem på din telefon. Klemmen 7 til fastgørelse på solskærmen sidder på bagsiden af din enhed. Fastgør det håndfri sæt med Bluetooth til bilens solskærm ved hjælp af klemmen. Fastgør enheden således, at den ikke dækker for armaturet eller kontrolanordninger. Du skal kunne få adgang til enhedens betjeningselementer. Undersøg klemmen og det håndfri sæt for skader og sørg for, at det sidder ordentligt fast. Foretag altid dette tjek, inden kørsel påbegyndes. Brug ikke enheden eller klemmen, hvis du har konstateret skader. 29

29 Afspilning af musik Du kan afspille musik fra din smartphone via det håndfri sæt ved hjælp af Bluetooth. Din smartphone skal være forbundet til BHF-35-enheden. Via tasterne + og kan du med et let tryk vælge den næste eller den foregående sang. For at tilpasse lydstyrken, holdes + eller knappen nede i længere tid. For at modtage et opkald, mens der afspilles musik, skal du trykke på multifunktionstasten 5. Når opkaldet er afsluttet, fortsætter musikken automatisk. Opbevaring Når det håndfri sæt ikke er i brug, tages strømforsyningen ud af stikket og enheden opbevares på et rent og tørt sted, uden for børns rækkevidde. 30

30 Rengøring Risiko for forbrændinger! Det håndfri sæt bliver varmt, når det er i brug! Sørg altid for at det håndfri sæt er kølet helt af, før du påbegynder rengøring. Fare for kortslutning! Vand, som er trængt ind i kabinettet, kan forårsage en kortslutning. Sænk aldrig det håndfri sæt ned i vand Sørg for, at der ikke trænger vand ind i kabinettet. 31

31 Fare på grund af forkert betjening! Ukorrekt håndtering af det håndfri sæt kan medføre skader på enheden. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, metal- eller nylonbørster, eller skarpe og metalliske rengøringsgenstande såsom knive, hårde spartler og lignende. Disse kan beskadige overfladerne. Put under ingen omstændigheder det håndfri sæt i opvaskemaskinen. Herved ville det blive ødelagt. 1. Træk stikket ud inden rengøring. 2. Lad det håndfri sæt køle helt af. 3. Tør det håndfri sæt af med en let fugtig klud. Lad herefter alle dele tørre helt. 32

32 EU-overensstemmelseserklæringens Hermed erklærer supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, at radioanlægstypen Maginon BHF-35 opfylder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst er tilgængelig under følgende internetadresse: supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28A Kaiserslautern Tyskland 33

33 Tekniske data Model: BHF-35 Højttalereffekt 2 W RMS Bluetooth -standard: 4.0 Signal-rækkevidde: op til 10 meter Frekvensbånd: Ghz Transmission effekt: max. 100 mw Software: Firmware: v1.0 v1.0 Strømforsyning: 5 V, 500 ma Mål: 115 mm x 60 mm x 48 mm Vægt: 89 gram Indbygget akku Lithium-polymer-batteri, 3,7 V, 600 mah Akku-effekt: Op til 700 timers stand-by 34 Op til 10 timers taletid

34 Opladningsadapter til bil Model: TX024 Indgang: 12 V Udgang: 5 V maks. 200 ma, ±5%, max. 500 ma HENVISNING! I forbindelse med forbedringer af produktet forbeholder vi os ret til at foretage tekniske og optiske ændringer af artiklen. Bluetooth varemærkenavnet og logoet er registrerede varemærkebetegnelser tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse varemærker igennem supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH er under licens. Andre varemærker og -navne tilhører den pågældende indehaver. Beskyttet design. EU

35 Bortskaffelse Bortskaffelse af emballagen 36 Sorter emballagen, inden den bortskaffes. Kom pap og karton i beholderen til genbrugspapir og plastik i beholderen til indsamling af værdifulde materialer. Bortskaffelse af kasserede enheder (Kan anvendes inden for den Europæiske Union og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af værdifuldt materiale) Kasserede enheder må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Såfremt det håndfri sæt skal kasseres, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe kasserede

36 enheder separat (og ikke sammen med husholdningsaffald), f.eks. ved at aflevere dem på den kommunale genbrugsstation. Herved sikres det, at kasserede enheder genvindes korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er el-apparater markeret med det her viste symbol. Batterier og akkuer må ikke komme i husholdningsaffaldet! Som forbruger er du forpligtet til at bortskaffe alle batterier og akkuer, uanset om de indeholder skadelige stoffer* eller ej, på miljøforsvarlig vis. Akkuer og batterier er derfor forsynet med det symbol, som ses ud for her. 37

37 I forbindelse med bortskaffelse skal akkuen først tages ud af enheden og herefter bortskaffes separat. Spørg din forhandler til råds eller kontakt den kommunale genbrugsstation * mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly 38

38 supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A Kaiserslautern Tyskland KW 40/

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150

Brugsanvisning. Bluetooth kropsanalysevægt +45 699 603 39. 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente KUNDESERVICE MODEL: BKW-150 Brugsanvisning Bluetooth kropsanalysevægt KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BKW-150 2 batterier type AAA Brugsanvisning Garantidokumente 1 A 1 2 B 3 4 2 C 5 6 7 kg lb st 3 Leveringsomfang / apparatets

Læs mere

Brugsanvisning KUNDESERVICE MODEL: BSS-750. Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis

Brugsanvisning KUNDESERVICE MODEL: BSS-750. Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis Brugsanvisning Selfie-Stick Stick med Bluetooth KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: BSS-750 Bluetooth -fjernudløser med CR 2032 batteri Håndrem Brugsanvisning Garantibevis Oversigt 1 A 2 1 3 4 Apparatets

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13

Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Ibrugtagning... 13 1 Indholdsfortegnelse Leveringsomfang/apparatdele... 4 Forord... 5 Generelt... 6 Sikkerhed... 8 Brug i overensstemmelse med formålet...8 Sikkerhedshenvisninger...8 Ibrugtagning... 13 Udskiftning af batteriet...14

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

DANSK Brugervejledning

DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning Aktivér www.tractive.com/activate TRACKER ID ABCDEFGH Oplad Download Tractive app en Sæt trackeren fast på kæledyrets halsbånd PAKKENS INDHOLD 1 Tractive GPS

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40

Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40 Brugsanvisning Digital natkikkert 4 x 40 4 GB microsdhc-hukommelseskort med SD-kortadapter 3 batterier type 123A Video-kabel Taske Rengøringsklud Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Leveringsomfang apparatdele. Indhold

Leveringsomfang apparatdele. Indhold A B 2 3 1 11 4 10 9 8 7 6 5 2 3 Leveringsomfang apparatdele 1 Maginon WLR-750AC 7 WiFi/WPS-LED 2 RJ 45 LAN-kabel 8 2x RJ 45-LAN-tilslutninger 3 ON/OFF kontakt 9 Moduskontakt 4 Power-LED 10 Reset-knap 5

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

300 HR BRUGSVEJLEDNING

300 HR BRUGSVEJLEDNING DA 300 HR BRUGSVEJLEDNING 3.1 3.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 C 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 A DA Beskrivelse af apparatet (A) Displaymodul (B) Aftagelig rem (C) USB-stik (D)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser

Med en førsteklasses laser, uskadelig for øjnene Praktisk lommeformat Ergonomisk, handy form for betjening med en hånd Forseglede objektivlinser Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne golf laser afstandsmåler med tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særlig nemt. Læs

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset Hvad er Bluetooth? Manual Bluetooth headsettet er en transportabel headsetløsning, der baserer på trådløs Bluetooth teknologi. Trådløs

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har købt en moderne audiokassette-konverter med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge DK Brugervejledning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning Model: ANP 100 Indholdsfortegnelse Dele og betjeningselementer / Leveringsomfang...3 Sikkerhedsanvisninger...4 Mange tak for din tillid!... 4 Anvendte symboler...

Læs mere

1. Emballagens indhold

1. Emballagens indhold Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har købt en moderne natkikkert med godt teknisk udstyr og tilsvarende tilbehør, som lader sig betjene særligt

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere