1. Indledning Datagrundlag Sikkerhedsmålets anvendelsesområde Opgørelse af sikkerhedsmålet... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Datagrundlag Sikkerhedsmålets anvendelsesområde Opgørelse af sikkerhedsmålet... 4"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Sikkerhedsmål for letbaner i Danmark Indhold 1. Indledning Datagrundlag Sikkerhedsmålets anvendelsesområde Opgørelse af sikkerhedsmålet Det nationale sikkerhedsmål for letbaner Praktisk anvendelse af sikkerhedsmålet Sikkerhedsmålet for de enkelte baner Risikostyring og risikoallokering Bilagsoversigt... 8 Side 1 (8)

2 1. Indledning Der er flere steder i landet planer om at etablere letbaner i de kommende år. Da letbaner 1 er en ny transportform i Danmark, stiller planerne krav til både myndighederne og de enkelte projekter om at finde hensigtsmæssige løsninger til sikker integrering af letbanen i omgivelserne. Til at håndtere problemstillinger og udfordringer i forbindelse med de kommende letbaner blev der nedsat et Letbaneforum i begyndelsen af En af de problemstillinger, der har været drøftet i forummet, er, hvilket sikkerhedsniveau letbanerne skal opfylde. Trafikstyrelsen igangsatte derfor arbejdet med at fastlægge et nationalt sikkerhedsmål for letbanerne. Det nationale sikkerhedsmål for letbaner etableres som et gennemsnit af den realiserede sikkerhed på alle letbaner i Danmark, idet det ikke kan forventes, at de enkelte letbaner opnår helt det samme sikkerhedsniveau. Et nationalt sikkerhedsmål tjener to formål: 1. Monitering af letbanernes sikkerhed i drift. Efter idriftsættelse vil Trafikstyrelsen monitere, om den realiserede sikkerhed på letbaneområdet lever op til det nationale sikkerhedsmål. 2. Et referencemål for sikkerhedsniveauet beregnet til projekteringsfasen. De enkelte letbaneprojekter kan tage udgangspunkt i det nationale sikkerhedsmål ved fastlæggelsen af sikkerhedsmålet for de enkelte baner. Sikkerheden på de enkelte letbaner vil i høj grad afhænge af banens linjeføring, herunder antallet og arten af konfliktpunkter med den øvrige trafik, samt af køretøjets udformning og indretning. Det er derfor nødvendigt, at den enkelte letbane allerede ved projekteringen forholder sig til, hvilket sikkerhedsmål letbanen forventer at realisere. Dermed kan den enkelte letbane også forholde sig til, hvordan letbanens eget sikkerhedsmål placerer sig i forhold til det nationale sikkerhedsmål, der fastlægges med dette notat. 1 Ved letbane forstås et transportsystem, hvor der anvendes lette jernbanekøretøjer med en relativ høj bremseevne, et lavt akseltryk, og en relativ lav maksimalhastighed sammenlignet med konventionelle jernbanekøretøjer. Køretøjerne kan anvendes i delt tracé (delt med biler og andre trafikanter), i særligt tracé, eller i eget tracé. Grundet køretøjernes lette konstruktion, er de typisk billigere end konventionelle køretøjer. Side 2 (8)

3 2. Datagrundlag Trafikstyrelsen har via konsulentfirmaet Atkins indsamlet og analyseret data for letbaner i udlandet, samt data for bus og jernbane i Danmark. Resultatet af dette arbejde findes i rapporten Datagrundlag til fastlæggelse af et generisk sikkerhedsmål for letbaner i Danmark, version 6.01 af 25. februar 2013, udarbejdet af Atkins (bilag a). 2 Der er ikke tradition for at arbejde med sikkerhedsmål hverken for letbaner i udlandet eller for den danske vejtrafik. Trafikstyrelsen valgte derfor at basere sikkerhedsmålet på ulykkesstatistik (outputmål) i stedet for egentlige sikkerhedsmål. Analysen af de indsamlede data viste, at der er stor usikkerhed i datagrundlaget, særligt når det gælder data for uheld med rutebusser. Analysen viste også, at der er væsentlige forskelle mellem letbaner, rutebusser og jernbane som transportformer. Forskellene skyldes f.eks. at jernbane og letbaner kører på skinner, mens rutebusser kører på vej, at rutebusser og letbaner i langt højere grad kører blandet med anden trafik end jernbanen og forskelle i masse, hastighed og bremseevne for hhv. letbanetog, rutebusser og konventionelle tog. Forskellene betyder blandt andet, at der er forskelle i hvem, der kommer til skade ved ulykker med de tre transportformer (passagerer, personale eller 3. part) og hvor alvorligt, de kommer til skade. Trafikstyrelsen har på denne baggrund valgt, at bruge data for de udenlandske letbaner som grundlag for et dansk sikkerhedsmål. Også i anvendelse af data for udenlandske letbaner, er der dog behov for en vis varsomhed, fordi robustheden og sammenligneligheden af data ikke er helt i top. På den anden side er det vurderingen, at det store omfang af indsamlede ulykkesdata gør, at data er robuste nok til at kunne danne grundlag for et nationalt sikkerhedsmål for letbaner i Danmark. 3. Sikkerhedsmålets anvendelsesområde En letbanestrækning kan opdeles i 3 forskellige typer af tracé: Delt tracé: Letbanen deler tracé med anden trafik (blandet trafik). Her køres typisk på sigt og på gadesignaler. Særligt tracé: Letbanetoget kører i sit eget gadeafhængige tracé. Også her køres der typisk på sigt og på gadesignaler. 2 Rapporten lægges ud på Trafikstyrelsens hjemmeside, Side 3 (8)

4 Eget tracé: Letbanetoget kører i sit eget gadeuafhængige tracé. Her køres typisk på jernbanesignaler og med togkontrolanlæg. Ved fastlæggelse af sikkerhedsmålets anvendelsesområde kan flere modeller anvendes. Anvendelsesområdet kunne f.eks. afgrænses baseret på tracétype eller driftsform, dvs. om der køres på sigt eller på jernbanesignaler og med togkontrolanlæg. Trafikstyrelsen har imidlertid valgt, at sikkerhedsmålet for letbaner i Danmark omfatter al kørsel med letbanetog. Det er begrundet i to forhold: For det første skelner data indhentet fra udenlandske letbaner ikke altid mellem kørsel i eget, særligt og delt tracé eller mellem forskellige driftsformer. Der kan derfor ikke siges noget konkret om forskellen i sikkerhed mellem forskellige tracétyper eller driftsformer. For det andet afhænger uheld med letbaner i højere grad af antallet af konfliktpunkter med den øvrige trafik end af tracétypen. En letbane i særligt tracé (kørsel på sigt), med mange rundkørsler, kan derfor godt have flere uheld end en letbane i eget tracé (kørsel med togkontrol) med få overkørsler. De letbaner, der indtil april 2013 er under projektering i Danmark, har valgt delvist at anvende de tyske regler, BOStrab, der omfatter letbaner og metro (Strassenbahnen). Letbaner, der anvender BOStrab eller andre regelsæt udformet til letbaner vil falde ind under sikkerhedsmålet for letbaner. I data indhentet fra de tyske letbaner er data for U-bahn ikke medtaget, idet U-bahn kun kører i eget tracé uden konfliktpunkter med den øvrige trafik. Dette er også tilfældet med den københavnske metro, der derfor ikke er omfattet af sikkerhedsmålet for letbaner. 4. Opgørelse af sikkerhedsmålet Sikkerhedsopgørelser for vej og jernbane afviger væsentligt fra hinanden. Især sammenstilles dræbte og "alvorligt tilskadekomne på forskellig måde. Endvidere er ulykker på forskellige udenlandske letbaner opgjort forskelligt. Således skal der træffes et valg om opgørelsesmetode. Trafikstyrelsen har valgt, at sikkerhedsmål og sikkerhedsopgørelser for letbaner i Danmark baseres på samme metoder og principper, som bruges for konventionel jernbane. Jernbanen har i modsætning til vejtrafik arbejdet med sikkerhedsmål i en årrække og der er derfor let tilgænge- Side 4 (8)

5 lig dansk og europæisk statistik, som kan udgøre et sammenligningsgrundlag. Sikkerhedsmålet for jernbanen er fastsat ud fra det gennemsnitlige antal væsentlige personulykker. Væsentlige personulykker er en sammenvejning af antal dræbte (vægtes 1/1) og alvorligt tilskadekomne (vægtes 1/10) 3. Sammenvejningen af antal dræbte og alvorligt tilskadekomne udtrykkes i måleenheden FWSI, Fatalities and Weighted Seriously Injured. Sikkerheden opgøres som et løbende 5-årigt gennemsnit for at udjævne store udsving, idet antallet af hændelser typisk er meget lavt. Uheldsstatistikker er ofte opgjort fordelt på persongrupper. Det er tilfældet for jernbanen og vil ligeledes være tilfældet for letbane. Trafikstyrelsen ønsker dog ud fra et helhedssyn på sikkerhed at tage udgangspunkt i et samlet sikkerhedsmål for alle persongrupper. Men i fastlæggelsen af sikkerhedsmålet indgår beregninger af sikkerheden for de enkelte persongrupper ikke mindst passagererne - som den konkrete letbane må forholde sig til. De persongrupper 4, der indgår i beregningen af sikkerhedsmålet for letbaner, er: 1. Passagerer: Letbanens kunder (passagerer), når de befinder sig i et letbanetog, eller rent fysisk er i færd med at stige af eller på letbanetoget. 2. Personale: Personer, som på vegne af letbaneselskabet udfører drifts- eller vedligeholdelsesaktiviteter (inkl. letbaneførere) på letbanestrækningen (anlæg eller materiel) part: Letbanens kunder, som er på vej til eller fra letbanetoget, andre trafikanter og øvrige 3. parter på tilstødende områder, som kan komme til skade ved en kollision med et letbanetog, ved afsporing af et letbanetog eller ved kontakt med køreledninger. 5. Det nationale sikkerhedsmål for letbaner Ved at tage udgangspunkt i det gennemsnitlige sikkerhedsniveau på udenlandske letbaner tager det nationale sikkerhedsmål hensyn til letbanens egenart som transportform. Sikkerhedsmålet er således afpasset til de design- og driftsforhold, som en letbane har. Analysen af data for de udenlandske letbaner har vist, at sikkerhedsniveauet for alle persongrupper i gennemsnit er 0,26 FWSI pr. million tog-km. 3 Trafikstyrelsen, Sikkerhedsrapport for jernbanen 2011, september 2012, s Opdelingen svarer til definitionerne af persongrupper på jernbanen. Side 5 (8)

6 Det nationale sikkerhedsmål for de samlede danske letbaner bliver derfor 0,26 FWSI pr. million tog-km. Ved opgørelsen af, om det nationale sikkerhedsmål for letbaner er opfyldt, vil der i lighed med den konventionelle jernbane blive anvendt et løbende 5-årigt gennemsnit. Det vil sige, at den realiserede sikkerhed for de danske letbaner godt kan ligge over sikkerhedsmålet i et enkelt år, men den realiserede sikkerhed beregnet som et gennemsnit af de seneste 5 år må ikke ligge over sikkerhedsmålet. Der er ved fastlæggelse af det nationale sikkerhedsmål for letbaner i Danmark lagt vægt på, at letbanen samlet er lige så sikker som letbaner i sammenlignelige lande har vist sig at være. I forhold til tog, kan det nævnes, at sikkerhedsmålet for danske letbaner på 0,26 FWSI pr. million tog-km ligger tæt op ad sikkerhedsmålet for den konventionelle jernbane på 0,3 FWSI pr. million tog-km. Den realiserede sikkerhed på jernbanen har siden 2004 været bedre end sikkerhedsmålet. I forhold til bus er datagrundlaget for usikkert til at lave en sammenligning, men danske data indikerer, at busser har en højere sikkerhed end letbaner, bl.a. fordi en del tilskadekomne 3. part overlever ulykken, hvorved de med den givne opgørelsesmetode kun tæller 1/ Praktisk anvendelse af sikkerhedsmålet 6.1 Sikkerhedsmålet for de enkelte baner I lighed med det etablerede sikkerhedsmål for den konventionelle jernbane bør det nationale sikkerhedsmål for letbaner ses som et mål for den gennemsnitlige sikkerhed på de danske letbaner. Der er store forskelle mellem de enkelte letbaneprojekter. F.eks. vil Århus Letbane føres i eget tracé såvel som i delt og særligt tracé, Odense Letbane vil i højere grad føres i delt tracé, mens Letbane Ring 3 på lange strækninger vil føres i særligt tracé. Samtidig vil det være forskelligt hvilke hastigheder, tog på de 3 letbaner kører med, og der er ligeledes forskelle på, hvor trafikerede de respektive transportkorridorer er. De mange forskelle mellem de enkelte letbaneprojekter gør, at det ikke er rimeligt at forvente, at de alle kan opfylde det samme sikkerhedsmål. Sikkerhedsmålet på 0,26 FWSI pr. million tog-km skal derfor betragtes som en gennemsnitsværdi for Danmark. De enkelte letbaneprojekter skal i forbindelse med deres risikostyring og ansøgning om godkendelse forholde sig til den konkrete banes forventede realiserede sikkerhedsmål som en nødvendig del af systemdefinitionen for det samlede letbanesystem. Letbanernes egne sikker- Side 6 (8)

7 hedsmål vil være tilpasset de enkelte baners lokale karakteristika og muligheder Risikostyring og risikoallokering De enkelte letbaneprojekter skal anvende den fælles europæiske risikostyringsmetode CSM RA i forbindelse med projektering og godkendelse 6. Fastlæggelsen af sikkerhedskravene for den enkelte letbane skal derfor foretages på bagrund af en risikostyringsproces, hvor et eller flere af følgende risikoacceptprincipper anvendes: a) anvendelse af anerkendt praksis b) sammenligning med tilsvarende systemer c) eksplicit risikoestimering. Princip c) anvendes i den udstrækning princip a) og b) ikke kan anvendes. For at kunne anvende CSM RA er det nødvendigt at fordele det overordnede sikkerhedsmål for den konkrete letbane (f.eks. 0,20 eller 0,30 FWSI pr. million tog-km) på de delsystemer, som indgår i det samlede letbanesystem. Det overordnede sikkerhedsmål skal godkendes af Trafikstyrelsen i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse. Sikkerhedsmålet for hvert delsystem (f.eks. delsystemet køretøj) fordeles herefter på de 3 risikoacceptprincipper. Fordelingen af det overordnede sikkerhedsmål kaldes allokering ( apportionment ). Letbanerne skal være opmærksomme på, at erfaringen fra udlandet angiver, at selve linjeføringen (vejkryds, rundkørsler osv.) kan udgøre en meget stor andel af letbanens samlede risikobillede. Det overordnede sikkerhedsmål bør desuden fordeles på persongrupper. Fordelingen bør som udgangspunkt svare nogenlunde til fordelingen for de udenlandske letbaner, som er vist i tabel 1. 5 Datagrundlaget viser en variation i den realiserede sikkerhed på forskellige letbaner i udlandet. Således varierer uheld med 3. part målt i FWSI pr. mio. tog-km fra 0,03 i Haag til 0,33 i Düsseldorf. 6 Det følger af bekendtgørelse nr. 56, af 24. januar 2013 om godkendelse af køretøjer, og bekendtgørelse nr af 12. december 2012, om godkendelse af delsystemer i infrastrukturen. Side 7 (8)

8 Tabel 1: Udenlandske letbaner - FWSI pr. million tog-km for passagerer, personale og 3. part Passagerer Personale 3. part Sum 0,04 0,004 0,22 0,26 7. Bilagsoversigt a. Atkins: Datagrundlag til fastlæggelse af generisk sikkerhedsmål for Letbaner i Danmark, version 6.01, af 25. februar 2013 (TS ). Side 8 (8)

Generisk sikkerhedsmål for letbaner i DK. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference

Generisk sikkerhedsmål for letbaner i DK. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference Generisk sikkerhedsmål for letbaner i DK Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 08.11.2012 Opgavekommissorium "I forbindelse med den planlagte etablering af letbaner i Danmark er det besluttet, at der skal

Læs mere

Regulering af letbaner. Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference d. 28. oktober 2015

Regulering af letbaner. Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference d. 28. oktober 2015 Regulering af letbaner Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference d. 28. oktober 2015 Eksisterende lovgivning på letbaneområdet - Love: - Jernbaneloven - Anlægs- og projekteringslove for de enkelte

Læs mere

2. møde i Letbane forum d. 7. maj 2012

2. møde i Letbane forum d. 7. maj 2012 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780172 Fax 7226 7070 inja@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk 2. møde i Letbane forum d. 7. maj 2012 Deltagere Ole Sørensen, Midttrafik, Letbanesekretariatet

Læs mere

Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013

Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013 Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013 Jesper Rasmussen, vicedirektør Status: Jernbanesikkerheden er generelt høj i Danmark -Sikkerhedsrapport 2012

Læs mere

Uddannelse af letbaneførere - m.v.

Uddannelse af letbaneførere - m.v. Uddannelse af letbaneførere - m.v. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den danske banekonference 14. maj 2014 - Jernbanen i fokus Krav til letbaneførere og andet driftspersonale - Trafikstyrelsen

Læs mere

Anvendelse af CENELEC standarden EN50126 i forbindelse med godkendelse af nye letbanetog

Anvendelse af CENELEC standarden EN50126 i forbindelse med godkendelse af nye letbanetog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat TS10503-00055 Anvendelse af CENELEC standarden EN50126 i forbindelse med godkendelse af nye letbanetog

Læs mere

Grænseflader ved baneelektrificering Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes

Grænseflader ved baneelektrificering Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes Grænseflader ved baneelektrificering Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes 22. november 2017 Det er politisk besluttet at elektrificere dele af jernbanen i Danmark. Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelsen. Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Lidt om Common Safety Methods - CSM

Bekendtgørelsen. Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Lidt om Common Safety Methods - CSM Bekendtgørelsen Generelt om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet Lidt om Common Safety Methods - CSM Sessionens indhold - Bekendtgørelsen - Generelt om godkendelse og sikkerhed -Lidt om CSM

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen. 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen. 1. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Høringsnotat Notat TS10901-00016 29-08-2016 Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet

Læs mere

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger Baggrund Metro, letbaner og busser har forskellige karakteristika i forhold trafiksikkerhed

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsens

Trafik- og Byggestyrelsens Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference Nye vejregelhåndbøger om letbane på strækninger og standsningssteder Mogens Møller mm@viatrafik.dk 1 Letbanehåndbøger Formålet med letbanehåndbøgerne er

Læs mere

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på

Læs mere

Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven

Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven Vejledning om godkendelse af 24. maj 2017 3 Vejledning om godkendelse af Indledning I de kommende år vil der blive indført letbaner i Danmark. Efter planen skal Aarhus Letbane være operationel i 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen BEK nr 1181 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10901-00016

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen I medfør af 78, stk. 5, og 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27.maj. 2015, fastsættes

Læs mere

Vejregelarbejdet med Letbaner. Fagsekretær Keld Schumann, COWI

Vejregelarbejdet med Letbaner. Fagsekretær Keld Schumann, COWI Vejregelarbejdet med Letbaner Fagsekretær Keld Schumann, COWI 42 år siden den sidste sprvgn kørte i remise I dag er de 4 største byer i gang med letbaneprjekter: Aarhus er i gang med anlægsarbejderne.

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet

Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet Øget selvforvaltning via sikkerhedsledelsessystemet 1 Risikostyringsprocessen og den uafhængige vurdering 2 CSM RA Siger: Jf. CSM RA. Bilag 1. pkt. 1.1.2. Denne iterative risikostyringsproces: Skal omfatte

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige

Læs mere

Indhold. Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen. BEK nr af 22. september 2016

Indhold. Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen. BEK nr af 22. september 2016 1 Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen Indhold Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen BEK nr. 1181 af 22. september 2016 21. november 2016 Indhold 2 Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen

Læs mere

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. maj 2016 16/04709-2 Per Antvorskov pnt@vd.dk 7244 3123 Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste HØRING: FORSLAG TIL HÅNDBØGER OM LETBANER OG TILLÆG OM TRAFIKSIGNALREGULERING

Læs mere

Indhold. Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen. BEK nr af 22. september 2016

Indhold. Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen. BEK nr af 22. september 2016 1 Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen Indhold Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen BEK nr. 1181 af 22. september 2016 21. november 2016 Indhold 2 Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen

Læs mere

Sikkerhed og selvforvaltning

Sikkerhed og selvforvaltning Sikkerhed og selvforvaltning Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Hvor langt er vi kommet? Hvordan kommer vi videre? Jernbanen og sikkerhed hvor står vi, hvad kan vi? Er der medvind eller

Læs mere

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Jesper Rasmussen, Sikkerhedsdirektør Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Notat. Begrønning af letbanens tracé. Hovedstadens Letbane. Gladsaxe Kommune. Kopi til: Dato:

Notat. Begrønning af letbanens tracé. Hovedstadens Letbane. Gladsaxe Kommune. Kopi til: Dato: Notat Emne: Fra: Til: Begrønning af letbanens tracé Hovedstadens Letbane Gladsaxe Kommune Kopi til: Dato: 2015-06-12 Dette papir har til formål at understøtte Gladsaxe Kommunes videre overvejelser om begrønning

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1)

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1) BEK nr 359 af 08/04/2014 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS10000-00059 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1)

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1) BEK nr 542 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Vejledning vedr. godkendelse af eksisterende køretøjer uden en ibrugtagningstilladelse

Vejledning vedr. godkendelse af eksisterende køretøjer uden en ibrugtagningstilladelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning vedr. godkendelse af eksisterende køretøjer uden en ibrugtagningstilladelse Notat

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Samrådsspørgsmål A om forskellige forhold vedrørende L 28 (lovforslaget om små motoriserede

Samrådsspørgsmål A om forskellige forhold vedrørende L 28 (lovforslaget om små motoriserede Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 28 Bilag 8 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål A om forskellige forhold vedrørende L 28 (lovforslaget om små motoriserede køretøjer) Side 1 af 10

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

Hvordan ser godkendelsesprocessen ud for anlæg af ny infrastruktur?

Hvordan ser godkendelsesprocessen ud for anlæg af ny infrastruktur? Hvordan ser godkendelsesprocessen ud for anlæg af ny infrastruktur? Sikkerhedskonferencen 2019, onsdag d. 16. januar 2019 V. kontorchef Lars Korsholm Center for marked og kollektiv trafik Trafik-, Bygge-

Læs mere

Den fælleseuropæiske jernbane En strategi for høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark

Den fælleseuropæiske jernbane En strategi for høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark Den fælleseuropæiske En strategi for høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark Februar 2009 3 Den fælleseuropæiske Forord Forord Regeringen vil foretage omfattende investeringer i n i det kommende

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej!

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Introduktion til ny bekendtgørelse om ibrugtagning af infrastruktur Lise Aaen Kobberholm Bekendtgørelsens formål Bekendtgørelsen fastsætter procedurer

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Staten yder alene et tilskud til anlægget af letbanen og har ingen direkte indflydelse i denne sammenhæng.

Staten yder alene et tilskud til anlægget af letbanen og har ingen direkte indflydelse i denne sammenhæng. MINISTEREN Borgerforeningen Mols Distriktsråd for Mols og Helgenæs Att.: Jørgen Ørgård Dato J. nr. 12. marts 2018 2018-1529 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Kære Jørgen Ørgård

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 15. december Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Lovtidende A Udgivet den 15. december Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Lovtidende A 2012 Udgivet den 15. december 2012 12. december 2012. Nr. 1187. Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen I medfør af 21 h, stk. 1, 1. pkt., 21 k,

Læs mere

Vejledning i signifikansvurdering. Vurdering af sikkerheden ved fornyelse og opgradering af jernbanesystemer

Vejledning i signifikansvurdering. Vurdering af sikkerheden ved fornyelse og opgradering af jernbanesystemer Vejledning i signifikansvurdering Vurdering af sikkerheden ved fornyelse og opgradering af jernbanesystemer 13. januar 2012 3 Vejledning i signifikansvurdering Indhold Indhold 1 Indledning 5 1.1 Indledning

Læs mere

Vejledning i signifikansvurdering

Vejledning i signifikansvurdering 1 Vejledning i Indhold Vejledning i efter EU-forordning nr. 352/2009/EF om en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Version 3, marts 2014 2 Vejledning i Indhold Indhold 1 Indledning

Læs mere

Titel forside: Den fælleseuropæiske jernbane: Høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark

Titel forside: Den fælleseuropæiske jernbane: Høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark Titel forside: Den fælleseuropæiske jernbane: Høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark 1 Resumé [efter indholdsfortegnelse] Jernbanen er en sikker, klimavenlig og meget effektiv transportform mod

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2009 Nøgletal for privatbanerne, 5. oktober 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2009 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013 Edvard Thomsens Vej 1 4 2300 København S Telefon 71218800 Fax 3338 1439 sam@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2012/2013 Notat Journal T214-000002 Dato

Læs mere

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7221 8888 www.trafikstyrelsen.dk Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Dette notat gør rede

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen 1)

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen 1) BEK nr 575 af 25/05/2010 Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin. Trafikstyrelsen, j.nr. T691-000138 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1) BEK nr 543 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Rapport. Sikkerhedsrapport 2014 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Rapport. Sikkerhedsrapport 2014 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Rapport Sikkerhedsrapport 2014 for Øresundsbro Konsortiet Til: Fra: cc: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 1601 København V Transportstyrelsen,

Læs mere

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi?

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference 2015 Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.45-15.00 Oplægsholdere Claus René Pedersson fra Banedanmark Lars Henrik Brockhoff

Læs mere

BEVÆGELSESHÆMMEDE OG LETBANER. Den danske banekonference 5. maj 2015

BEVÆGELSESHÆMMEDE OG LETBANER. Den danske banekonference 5. maj 2015 BEVÆGELSESHÆMMEDE OG LETBANER Den danske banekonference 5. maj 2015 DET CENTRALE HANDICAPRÅD Formål Skal rådgive regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale

Læs mere

Signifikante ændringer? - husk assessor!

Signifikante ændringer? - husk assessor! Signifikante ændringer? - husk assessor! Dagens præsentation - Kort om signifikante ændringer - Sammenhængen mellem signifikante ændringer og assessor - Assessors opgaver - Krav til assessor efter forordningen

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 222 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 222 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 222 Offentligt Redegørelse Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sikkerhedsseler og

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008

Nøgletal for privatbanerne, regnskab 2008 Nøgletal for privatbanerne, 7. april 2010 3 Nøgletal for privatbanerne, Forord Privatbanestatistik, Regnskab 2008 Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 1

Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 1 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 1. pkt., 21 u, stk. 8, og 24 c, stk. 24, og 26, stk. 1, 1.pkt., i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen I medfør af 21 h, stk. 1, 1. pkt., 21 k, stk. 5 og 6, 22, stk. 6, 24 c, stk. 2, og 26, stk. 1, 1. pkt., i lov om jernbane,

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus Guide til eftermontering af December 2014 3 Guide til eftermontering af Forord Forord Trafikstyrelsen har lavet denne guide, der beskriver, hvad I som opbyggere skal være opmærksomme på, når I eftermonterer.

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen BEK nr 661 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS10301-00025 Senere ændringer til

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI erne: De første erfaringer Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Dagens session - Hvordan har Trafikstyrelsen fortolket TSI erne? - Hvilke projekter har skullet følge TSI-krav? - Hvordan

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 28-02-2018 Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Formål I aftalen om effektivisering

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Sagshåndtering ved udstedelse. efter bekendtgørelse nr. 147 af om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat

Sagshåndtering ved udstedelse. efter bekendtgørelse nr. 147 af om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat efter bekendtgørelse nr. 147 af 30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet 5. maj 2017

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER Dato 25. juni 2018 Sagsbehandler Ida Hvid Mail idh@vd.dk Telefon 72443012 Dokument Click here to enter text. Side 1/9 AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2012 2016 UDEN FIGURER Vejdirektoratet

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Nye regler for godkendelse af køretøjer

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Nye regler for godkendelse af køretøjer Velkommen Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Nye regler for godkendelse af køretøjer Vi er Katrine Frellsen Lars Mortensen Ahmed Lütfi Øzer Thomas Gram Rasmussen Sikkerhedskonferencen 27.

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2008

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2008 Sikkerhedsrapport September 2009 3 Sikkerhedsrapport Forord Forord Der er sket store forandringer i jernbanesektoren siden midten af 90 erne. Og dette fortsætter i takt med at jernbanen udvikler sig mod

Læs mere