Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet i forbindelse med hovedrevisionen fra november Hovedpointerne fra revisionen er en eksportforøgelse, der kulminerer med knap 60 mia. kr. i 2015, den offentlige produktion i faste priser er forøget med op til 3,8 pct. og de præsterede arbejdstimer er reduceret med op til 2 pct. jnr Nøgleord: Nationalregnskab, offentlig sektor, produktivitet, eksport Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. Introduktion Baggrunden for hovedrevisionen af nationalregnskabet fra november 2016, er en forudgående revision af betalingsbalancen tilbage til Revisionen af betalingsbalancen løfter overskuddet med over 40 mia. kr. i Nationalregnskabets kilde til beskæftigelsestal, ATR, er overgået til en ny kilde, fra tidligere RAS til nu AMR. AMR bygger på e-indkomst registeret og anses som et kvalitetsløft af statistikken. Ændringen af kilden har ført til revisioner i beskæftigelsen i både timer og hoveder. Revisionen dækker årene Nationalregnskabet har til dels inkluderet revisionen af ATR, før 2008 er tallene kædet tilbage med vækstraten fra tidligere. Der er kommet ny information om nationalregnskabets tal til beregning af mængdeindikatorer indenfor sygehusvæsnet. Dette har ført til en revision af realproduktionen i den offentlige sektor. Inputmetoden er uændret, ligeså er den offentlige produktion i løbende priser. Samlet set har ændringerne i produktion og timetal forøget timeproduktiviteten. Tallene før revisionen viser en timeproduktivitet som er stagneret i perioden Med revisionen vises nu en timeproduktivitetsvækst på 1 pct. årligt. I afsnit 2 gennemgås revisionen af betalingsbalancen og eksporten samt revisionen af produktionen og betydningen for løn- og investeringskvoten. I afsnit 3 gennemgås revisionen af den offentlige produktion. Afsnit 4 gennemgår revisionen af beskæftigelses- og timetal. Afsnit 5 omhandler hvilken betydning revisionen af produktionen og timetallene har for opgørelsen af timeproduktiviteten. Afsnit 6 konkluderer. 2. Revision af betalingsbalancen De nye internationale retningslinjer for opgørelse af eksporten samt en efterfølgende revision har løftet værdien af handel med varer, der ikke passerer den danske grænse. Revisionen gør sig gældende i perioden , og størrelsen på revisionen vokser i løbet af den nævnte periode. Figur 1 viser revisionens størrelse for den samlede eksport, samt opsplittet på vareeksport og eksport af serviceydelser.

3 3 Figur 1 revision eksport, mio. kr. Som det ses af figuren drejer revisionen af eksporten sig i al væsentlighed om handel med varer. For årene er der udover den ekstraordinære revision af betalingsbalancen også tale om en ordinær revision. I 2012 er størrelsen på revisionen 26,6 mia. kr. Revisionen af serviceeksport er i de fleste år beskeden, og langt hovedparten af revisionen kommer som sagt fra revisionen af vareeksporten. I 2015 oprevideres serviceeksporten dog mærkbart med næsten 15 mia. kr. Det er led i en generel oprevision af eksporten på næsten 60 mia. Revisionen har medført følgerevisioner i flere andre hovedposter. Det samlede vareinput i produktionen er reduceret, og den samlede produktion er øget. Oprevisionen af eksporten modsvares dermed af en oprevision af BVT. Lønsummen er ikke revideret i de historiske år, og dermed er lønkvoten revideret ned. I 2015 er lønkvoten revideret 1,5 procentpoint ned, jf. figur 2.

4 4 Figur 2 Lønkvote før og efter NR2016, lønsum/bvt Faldet i lønkvoten, som har stået på siden 2009, er dermed forstærket af revisionen. I perioden ligger lønkvoten stadig over et langt 20 års glidende gennemsnit., men med de opreviderede tal for BVT ligger lønkvoten en smule under det lange gennemsnit i årene Da der ikke er revideret i lønsummen og ej heller i den offentlige produktion i løbende priser, har den offentlige lønkvote med revisionen ikke ændret sig. Så hele nedrevisionen afspejler en nedrevision af den private sektors lønkvote, som er reduceret med 1,7 procentpoint i Indenfor de private brancher, ses især en reduktion i lønkvoten for servicebranchen (q), som falder 2,5 procentpoint. Lønkvoten i fremstillingsbranchen (n) falder med godt 1,3 procentpoint i Investeringskvoten har ikke flyttet sig meget pga. revisionen. Siden 2009 ligger den fortsat under et langt glidende gennemsnit, jf. figur 3.

5 5 Figur 3 Investeringskvote, investeringer/bvt I 2015 er investeringskvoten 22 pct., mens det lange gennemsnit ligger på 24 pct. Det ser ud til, at investeringskvoten har skiftet niveau efter kriseårene Faldet i investeringskvoten kommer især fra et fald i den private sektors investeringskvote, som historisk har ligget omkring 26 pct., men som siden 2010 er kommet ned på pct. Den offentlige sektors investeringskvote (ikke vist) har et 20 årigt gennemsnit på ca. 16 pct. Det 20-årige gennemsnit af den offentlige investeringskvote har været på vej ned, men siden 2012 er den årlige investerings kvote kommet op på pct. Inden for brancherne ses især et fald i servicebranchernes (q) investeringskvote, hvis 20 års glidende gennemsnit er 21 pct. i 2015, men siden 2011 har investeringskvoten ligget på pct. Investeringskvoten i fremstillingssektoren (n) har i samme tidsperiode ligget stabilt på 28 pct. Det er højere end det glidende 20-årige gennemsnit, som i 2015 er 25 pct. 3. Revision af offentligt forbrug og produktion Med overgangen til at beregne den offentlige produktion ud fra outputmetoden opgør nationalregnskabet nu væksten i den offentlige produktion ud fra de såkaldte mængdeindikatorer. Ny information om mængdeindikatorerne, som bruges i beregningen af produktionen af offentlige sygehustjenester, har vist, at disse har været undervurderet, og det har begrundet en oprevision af produktion og forbrug i den offentlige sektor i faste priser. Størrelsesordnen på revisionen kan illustreres vha. det offentlige forbrugs vækstbidrag til BNPvæksten, jf. tabel 1.

6 6 Tabel 1 Offentligt forbrugs vækstbidrag, pct. p.a. Vækstbidrag, NR2016 Vækstbidrag, gammelt NR Ændring i vækstbidrag ,45 0,36 0, ,17-0,39 0, ,20 0,00 0, ,03-0,18 0, ,32 0,05 0, ,15-0,19 0, , Akk. 0,92-0,35 1,27 For de alle viste år ( ) øger revisionen det offentlige forbrugs vækstbidrag, og gennemsnitligt øges vækstbidraget med ca. 0,2 pct. point. BNP væksten er i samme periode øget med gennemsnitligt ca. 0,5 pct. point p.a., så revisionen af det offentlige forbrug bidrager med ca. 40 pct. af ændringen i realvæksten i BNP. Revisionen af den offentlige produktion har også betydning for den implicitte produktivitet i det offentlige, som beskriver forholdet mellem produktionen opgjort med outputmetoden og produktionen opgjort med inputmetoden = Inputmetoden var indtil hovedrevisionen af nationalregnskabet i 2014 den eneste opgørelse, man havde af den offentlige produktion. Inputmetoden antager, at størrelsen på den offentlige produktion svarer til størrelsen på input. Figur 4 viser udviklingen i den implicitte produktivitet før og efter revisionen i november 2016.

7 7 Figur 4 Implicit produktivitet, 2007=100 Beregningen af produktionen efter outputmetoden starter først i Derfor er der ingen forskel på de to produktionsmål før Udviklingen i den implicitte produktivitet er før 2016-revisonen stigende frem til 2011, hvorefter den implicitte produktivitet faldt frem til I 2015 var produktionen målt med outputmetoden endda lavere end produktionen målt med inputmetoden. Efter 2016-revisionen stagnerer den implicitte produktivitet i 2011, hvorefter mængdeindikatorerne udvikler sig i takt med produktionsinputtet. 4. Revision af beskæftigelsen Arbejdstidsregnskabet (ATR), som er nationalregnskabets kilde til opgørelse af beskæftigelsen, er med offentliggørelsen i september 2016 overgået til at bruge arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) som kilde. I den forbindelse er ATRs beskæftigelse, præsterede timer og lønsummer revideret tilbage til Revisionen betyder, at ATRs beskæftigelse er oprevideret med i gennemsnit 34 tusinde personer om året, timetallet er nedrevideret med gennemsnitligt 0,8 pct., og lønsummen er oprevideret med gennemsnitligt 0,7 pct. om året. Revisionen er især et resultat af ændringer i opgørelsen af midlertidigt fraværende, selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Revisionen af ATR er i begrænset omfang inkluderet i nationalregnskabet. Beskæftigelse og præsterede timer er revideret i overensstemmelse med ændringerne i ATR, mens lønsummerne er uændret i perioden før Tabel 2 viser nationalregnskabets revision af beskæftigelse og arbejdstimer for årene

8 8 Tabel 2 Nationalregnskabets revision af beskæftigelse og timetal Beskæftigelse, 1000 personer, NR2016 Revision i beskæftigelse, 1000 Præsterede timer, mio. timer, NR2016 Revision i præsterede timer, mio. timer/pct. personer/pct ,9 / 1, ,6/-0, ,9 / 1, ,4/-0, ,9 / 1, ,0 / 0, ,7 / 1, ,1/-0, ,0 / 0, ,5/-0, ,0 / 0, ,5/-1, ,3 / 0, ,4/-2, ,5 / 0, ,2/-1,82 Som nævnt er lønsummerne ikke revideret udover den ordinære revision af årene Hovedparten af revisionen i beskæftigelsen ligger i den private sektor, hvor beskæftigelsen gennemsnitligt er oprevideret med 30 tusinde personer. Nationalregnskabets tidserier for beskæftigelse og timetal er revideret helt tilbage til 1966, men for årene før 2008 er revisionen blot en tilpasning til det nye niveau, hvor der er taget udgangspunkt i tidsseriernes vækstrater i det gamle nationalregnskab. 5. Betydning for timeproduktiviteten Nationalregnskabsrevisionen i november 2016 har øget produktionen i både den private og den offentlige sektor. Når man yderligere indregner nedrevisionen af arbejdstimerne, fremkommer en markant oprevision af timeproduktiviteten. Den nye produktivitetsvækst på ca. 1 pct. p.a. er dog stadig beskeden i en historisk sammenligning. Nedenstående tabel 3 angiver ændringen i timeproduktiviteten for den samlede økonomi, og for den private og offentlige sektor. Tabel 3 Revision i timeproduktivitet, procentvis ændring Samlet økonomi Privat sektor Offentlig sektor ,42 1,08-1, ,47 2,26-0, ,67 0,95-0, ,16 1,11 1, ,36 0,86 2, ,16 4,31 3, ,26 5,27 5, ,82 5,53 6,95 Der er ikke blot tale om en niveauændring. Forskellen vokser over tid, og i de sidste år af perioden er produktivitetsforskellen mellem det nye og det gamle nationalregnskab blevet markant. I det gamle nationalregnskab stagnerede

9 9 produktivitetsudviklingen i årene I det reviderede nationalregnskab stiger timeproduktiviteten i samme periode med over 5 pct. Den procentvise ændring i timeproduktiviteten kan deles op i bidraget fra BVT-revisionen og bidraget fra timetalsrevisionen, jf. figur 5. Figur 5 Revision i timeproduktivitet, BVT pr. time Timeproduktiviteten i det nye NR er i ,8 pct. højere end i det gamle NR, og forøgelsen af BVT bidrager med 3,9 procentpoint (67 pct.), mens timetalsreduktionen bidrager med 1,9 procentpoint (33 pct.). Bidragene fra BVT- og arbejdstimerevisionen fordeler sig ikke jævnt over alle år. Fx er bidraget fra timetalsrevisionen stort set nul i årene I disse år er timetalsrevisionen beskeden, og de samlede præsterede timer ville ( ) være justeret yderligere ned med knap 1 pct., hvis der i lønstatistikken ikke var revideret for fraværstimer. 1 Der er også forskel på hvor meget hhv. BVT- og timetalsrevisionen bidrager med i privat og offentlig sektor. I den private sektor bidrager BVT revisionen i 2015 med 62 pct., og timetalsrevisionen bidrager med 37 pct. af den samlede ændring. I den offentlige sektor bidrager BVT revisionen med 79 pct., og timetalsrevisionen bidrager med 20 pct. af ændringen i timeproduktiviteten i Produktionsændringen i faste priser spiller således en særlig stor rolle for opjusteringen af timeproduktiviteten i den offentlige sektor. 1 DST arbejdspapir: Databrud i ATR ved overgang til AMR, s. 5

10 10 6. konklusion Med hovedrevisionen af nationalregnskabet fra november 2016 er BNP opjusteret med godt 40 mia. kr. i løbende priser i Det er mest et resultat af revisionen af betalingsbalancen, herunder oprevisionen af eksporten med knap 60 mia. kr. i Den ekstra eksport øger produktionen/bvt i løbende priser med godt 40 mia. kr. i Eftersom nationalregnskabets lønsummer ikke er revideret i de historiske år, er lønkvoten revideret ned og ligger på niveau med eller lidt under det historiske gennemsnit. Der er ikke er revideret offentlig produktion og BVT i løbende priser, og derfor kommer faldet i lønkvoten udelukkende fra forøgelsen af BVT i den private sektor. Investeringskvoten har ikke ændret sig meget med revisionen, og der ses fortsat et kraftigt fald siden Det er især forårsaget af et fald i investeringskvoten for servicebrancherne. Den offentlige produktion i faste priser, bestemt ud fra outputmetoden, er forøget af revisionen i Det er sket på baggrund af ny information om mængdeindikatorerne. Revisionen af den offentlige produktion ændrer det offentlige forbrugs BNP-vækstbidrag i 2015 fra -0,19 pct. i det foregående nationalregnskab til et positivt vækstbidrag på 0,15 pct. i NR2016. Dvs. at revisionen har øget BNP s realvækst med 0,34 pct. Beskæftigelsen er forøget med gennemsnitligt 30 tusinde personer, og antallet af præsterede timer er for de seneste år nedjusteret med op til 2 pct. Samlet set har ændringerne betydet, at produktiviteten er forøget kraftigt. I det foregående nationalregnskabet var timeproduktiviteten stort set stagneret i perioden Med NR2016 stiger produktiviteten i samme periode med 1 pct. p.a., og over alle seks år er timeproduktiviteten opjusteret med 5,8 pct.

11 11 Bilag For at finde bidraget til ændringen kan man udtrykke revisionen i timeproduktiviteten (Yq=fYf/HQ) som i nedenstående, hvor sænket 1 angiver værdien efter revisionen og sænket 0 angiver værdien før revisionen. = + = = = 1+ 1 =1+ Vi ignorerer efterfølgende restleddet, da bidraget herfra er meget lille. I 2015 bidrager restleddet med 0,07 pct. af den samlede ændring i timeproduktiviteten. Den samlede opjustering i 2015 er godt 5 pct.? 1+ Dermed kan den procentvise revision af timeproduktiviteten skrives som den procentvise revision af BVT minus den procentvise revision af timetallet: 1=

Revision af nationalregnskabet, november 2016

Revision af nationalregnskabet, november 2016 Jacob N. Rasmussen 25.01.2017 Revision af nationalregnskabet, november 2016 Nedrevisionen af arbejdstimer giver forøget timeproduktivitet Nationalregnskabsrevisionen har betydet at timeproduktiviteten

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 20. februar 2017 Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Resumé: Der er uoverensstemmelser

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til AMR

Databrud i ATR ved overgang til AMR Databrud i ATR ved overgang til AMR Den 15. september 2016 blev et revideret arbejdstidsregnskab offentliggjort for data fra og med 2008 til og med 2. kvartal 2016. Nedenfor er beskrevet baggrunden og

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

Nationalregnskab viser sløjt vækstbillede og. enorm nedjustering af arbejdstimerne

Nationalregnskab viser sløjt vækstbillede og. enorm nedjustering af arbejdstimerne Nationalregnskab viser sløjt vækstbillede og enorm nedjustering af arbejdstimerne Den første revision af nationalregnskabet ind i 1. kvt. 2013 viser en BNP-vækst på NUL pct. Det er en nedrevision på 0,2

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005

DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005 7. marts 2006 af Martin Madsen dir. tlf. 33557718 Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005 2005 blev som ventet et år med vækst markant over middel. Væksten

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Nationalregnskab Marts-version

Nationalregnskab Marts-version Nationalregnskab 216. Marts-version April 217 Danmark Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Nationalregnskab 216. Marts-version Danmarks Statistik April 217 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/1 Nationalregnskab

Læs mere

MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST

MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST . januar af Frederik I. Pedersen direkte tlf. Resumé: MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST De seneste nationalregnskabstal for dansk vækst, beskæftigelse og arbejdstimer indeholder en kraftig

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Dansk økonomi til Økonomisk vækst i Bruttonationalproduktet steg med, pct. i. Efter fire år med høje vækstrater i -7, økonomisk nedgang i 8 og den historiske tilbagegang på, pct. i 9 genvandt dansk økonomi

Læs mere

STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET

STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET 16. januar 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET De reviderede nationalregnskabstal (NR) for 3. kvartal 2006 peger samlet set på lidt lavere vækst

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Negativ vækst i 2. kvartal 2012

Negativ vækst i 2. kvartal 2012 Foreløbigt nationalregnskab 2. kvartal 2012 Dagens nationalregnskab bekræfter med en negativ vækst på ½ pct. det billede, indikatorerne har tegnet af økonomisk modvind de seneste måneder. Havde det ikke

Læs mere

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Dagens nationalregnskabstal viser et opsparingsoverskud i den private sektor på ikke mindre end 17 mia.kr. i 212. Rekorden kommer oven på

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Lønudviklingen i Danmark og udlandet følges ad

Lønudviklingen i Danmark og udlandet følges ad Lønudviklingen. kvartal 9, International lønudvikling. juni 9 Lønudviklingen i Danmark og udlandet følges ad Den danske lønstigningstakt i fremstilling viste en stigning i lønnen på, pct. i. kvartal 9,

Læs mere

Stadig svag produktivitet trods opjusteringer

Stadig svag produktivitet trods opjusteringer Klaus Rasmussen kr@di.dk, 3377 3908 DECEMBER 2018 Stadig svag produktivitet trods opjusteringer BNP er igen blevet opjusteret væsentligt. Det er den gennemsnitlige produktivitet dermed også. Men opjusteringen

Læs mere

NATIONALREGNSKAB:BESKÆFTIGELSES-REKORDEN DER BLEV VÆK

NATIONALREGNSKAB:BESKÆFTIGELSES-REKORDEN DER BLEV VÆK 16. januar 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 NATIONALREGNSKAB:BESKÆFTIGELSES-REKORDEN DER BLEV VÆK Det reviderede nationalregnskab for 3. kvartal 2007 indeholdt på den ene side en lille

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 13.

DANMARKS NATIONALBANK 13. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 13. MARTS 2017 NR. 4 Højere væksttal bekræftede opsvinget Danmarks Statistiks reviderede tal for BNP giver et mere fuldkomment billede af, at dansk økonomi har været inde

Læs mere

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN 28. februar 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN Det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2007 viste en relativt beskeden vækst i BNP. Samlet

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret

Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Gustafsson 5. september 2014 Variable for den offentlige sektor i Okt14 input- vs. outputbaseret Resumé: I forbindelse med hovedrevisionen af Nationalregnskabet

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant

Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant ØKONOMISK ANALYSE 5. maj 018 Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen Den danske lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen. Det viser blandt andet store overskud på betalingsbalancen

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Eksport, der ikke krydser grænsen, og lønsum

Eksport, der ikke krydser grænsen, og lønsum Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 OKTOBER 2018 Eksport, der ikke krydser grænsen, og lønsum Udenlandsk produktion har traditionelt ikke påvirket den danske produktivitet. Overskuddet

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

Det nye nationalregnskab September 2014

Det nye nationalregnskab September 2014 Det nye nationalregnskab September 2014 Danmarks Statistik 16. juni 2014 Kirsten Wismer Revisioner hvorfor! Sammenhængende statistiksystem på tværs af - brancher, sektorer mm. og over tid Nye kilder og

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk ØKONOMISK ANALYSE. juni 019 Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk Den danske lønkonkurrenceevne, altså hvordan danske virksomheders lønomkostninger og produktivitet ligger i forhold til udlandet, er brølstærk.

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Nationalregnskab Juniversion

Nationalregnskab Juniversion Nationalregnskab 2018. Juniversion Juni 2019 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Nationalregnskab 2018. Juniversion Danmarks Statistik Juni 2019 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/11 Nationalregnskab

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

1. december Resumé:

1. december Resumé: 1. december 2008 Af Martin Madsen (tlf. 3355 7718) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) Resumé: NATIONALREGNSKAB: DANSK ØKONOMI UNDER STÆRKT PRES De foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2008

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Nationalregnskab Martsversion

Nationalregnskab Martsversion Nationalregnskab 2018. Martsversion Marts 2019 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Nationalregnskab 2018. Martsversion Danmarks Statistik Marts 2019 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/11

Læs mere

>> Arbejdstidsregnskabet Revision ultimo 2012

>> Arbejdstidsregnskabet Revision ultimo 2012 >> Arbejdstidsregnskabet Revision ultimo 2012 v/michèle Naur Brugerudvalget for arbejdsmarkedsstatistik. Danmarks Statistik d. 6. december 2012 >> Hvad er Arbejdstidsregnskabet (ATR)? Formålet er integration

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne

Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 28. marts 24 Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne Resumé: Papiret præsenterer renteeksperimentet under forskellige antagelser

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Nye nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010 viser en flot fremgang i dansk økonomi. Stigningen sker dog på et nedrevideret grundlag

Læs mere

Om ny beregning af kapitalbeholdninger

Om ny beregning af kapitalbeholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 11. marts 15 Om ny beregning af kapitalbeholdninger 19-1995 Resumé: Vi vil gerne genberegne kapitalbeholdninger i faste priser for

Læs mere

Nationalregnskab Martsversion

Nationalregnskab Martsversion Nationalregnskab 2017. Martsversion April 2018 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Nationalregnskab 2017. Martsversion Danmarks Statistik April 2018 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/12

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen er stadig god

Lønkonkurrenceevnen er stadig god Lønudviklingen 4. kvartal, International lønudvikling 4. marts 19 Lønkonkurrenceevnen er stadig god Den danske lønstigningstakt i fremstilling viste en stigning i lønnen på 2, pct. i 4. kvartal, hvilket

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Nationalregnskab Juni-version

Nationalregnskab Juni-version Nationalregnskab 216. Juni-version Juli 217 Danmark Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Nationalregnskab 216. Juni-version Danmarks Statistik Juli 217 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/14 Nationalregnskab

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 3 - Nationalregnskabet. Vejledende besvarelse

MAKROøkonomi. Kapitel 3 - Nationalregnskabet. Vejledende besvarelse MAKROøkonomi Kapitel 3 - Nationalregnskabet Vejledende besvarelse Opgave 1 I et land, der ikke har samhandel eller andre transaktioner med udlandet (altså en lukket økonomi) produceres der 4 varer, vare

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Nationalregnskab Juniversion

Nationalregnskab Juniversion Nationalregnskab 17. Juniversion Juni 18 Danmark Statistik Sejrøgade 11 1 København Ø Nationalregnskab 17. Juniversion Danmarks Statistik Juni 18 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk /1 Nationalregnskab

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Data for arbejdstid og timeløn

Data for arbejdstid og timeløn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 7. februar 1994 Data for arbejdstid og timeløn Resumé: Datakonstruktionen af Hgn og lna eftergås. Hgn bør nok rettes i årene før 1966. hgn.jao

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7..96 Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 99 og marts 99 Resumé: ADAMs multiplikatorer

Læs mere

Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb

Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 24. november 2010 Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb Resumé: Der er sket meget med nogle af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Reduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000

Reduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000 Reduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000 Af chefkonsulent Jens Sand Kirk, JSKI@kl.dk Side 1 af 11 Formålet med analysen er at undersøge hvorvidt de kommunale serviceudgifter

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 1 år Danmarks Statistik har lavet en større data- og metoderevision af det danske nationalregnskab. Sammenholdt med det gamle nationalregnskab

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur Analyse 16. marts 2017 Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen efter energiteknologi Af Sebastian Skovgaard Naur I notatet analyseres makroøkonomiske effekter af en lineær stigning i efterspørgslen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Private investeringer og eksport er altafgørende

Private investeringer og eksport er altafgørende Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet Af, JSKI@kl.dk Side 1 af 22 Formålet med dette notat er at undersøge, hvilke dele af efterspørgslen i økonomien, der har

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

Dansk økonomi nu med negativ vækst og privat opsparringsoverskud på 155 mia.kr. i 2011

Dansk økonomi nu med negativ vækst og privat opsparringsoverskud på 155 mia.kr. i 2011 Økonomisk kommentar: Nationalregnskab og udlandsformue 4. kvartal 211 Dansk økonomi nu med negativ vækst og privat opsparringsoverskud på 155 mia.kr. i 211 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 33 55 77

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Arbejdstidsregnskabet (ATR) off1entliggjorde et revideret kvartalsregnskab d. 13. december 2012 og et revideret årsregnskab d. 18.december 2012. Tidsserien for

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

Investeringerne i de små og mellemstore virksomheder stadig udfordret

Investeringerne i de små og mellemstore virksomheder stadig udfordret 6. december 218 Investeringerne i de små og mellemstore virksomheder stadig udfordret Selvom erhvervslivets investeringer er steget de senere år, så ligger de fortsat på et lavt niveau efter at være faldet

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Notat. Produktivitet i forsyningssektor

Notat. Produktivitet i forsyningssektor Notat Dok. ansvarlig: THA Sekretær: Sagsnr.: s1-791 Doknr: d17-19-. -1-17 Produktivitet i forsyningssektor Energiforsyning har en af Danmarks højeste produktivitetsniveau sammenlignet med andre sektorer

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK NATIONALBANKENS ANALYSER AF PRODUKTIVITET I DANMARK Morten Spange, DØRS, Dagsorden og litteratur Produktivitet på makro- og brancheniveau. Andersen og Spange (212); Jensen og Jørgensen

Læs mere