Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser"

Transkript

1 Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009

2 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen beskriver generelle forhold vedrørende ansøgninger om akkreditering og godkendelse af universitetsuddannelser. Der er tale om et supplement til vejledningerne om godkendelse og akkreditering af nye og eksisterende universitetsuddannelser

3 Forord Rammevejledningen beskriver generelle forhold vedrørende ansøgninger om akkreditering og godkendelse af universitetsuddannelser. Der er tale om et supplement til vejledningerne om godkendelse og akkreditering af nye og eksisterende universitetsuddannelser. Rammevejledningen afklarer forskellige forhold vedrørende ansøgningsprocessen, som ikke har direkte sammenhæng med akkrediteringsbekendtgørelsens kriterier. Der er ikke en umiddelbar sammenhæng mellem indholdspunkterne, og vejledningen skal derfor betragtes som et opslagsværktøj. Rammevejledningen vil løbende blive udbygget med flere punkter. Med venlig hilsen Jette Frederiksen / Søren Barlebo Rasmussen Direktør Formand ACE Denmark Akkrediteringsrådet December

4 Indhold 1. Hvad er en ny uddannelse? 2. Principper for at afvise at akkreditere uddannelser, herunder gentagne ansøgninger 3. Uddannelser med ressortudfordringer 4. Akkrediteringsrådets mulighed for at starte en undersøgelse af hvorvidt akkrediteringskriterierne stadig er opfyldt 5. Høring over akkrediteringsrapporterne 6. Klagevejledning vedr. Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering 7. Klagevejledning vedr. Akkrediteringsrådets øvrige afgørelser - 4 -

5 1. Hvad er en ny uddannelse? Akkrediteringsrådet skal akkreditere og godkende nye uddannelser, inden universitetet kan udbyde uddannelsen. Det er ikke muligt entydigt at definere, hvad der er en ny uddannelse. Der vil altid skulle foretages en individuel vurdering af den konkrete uddannelse. For at kunne definere hvad der er en ny uddannelse, er det nødvendigt at karakterisere, hvilke uddannelser der er omfattet af akkreditering. Følgende universitetsuddannelser er omfattet af akkreditering: Bachelor- Kandidat- Master- og anden deltidsuddannelse der udbydes i Danmark efter universitetsloven (med statstilskud) akkrediteret og godkendt af Akkrediteringsrådet. Fællesuddannelser, der kun delvist udbydes i Danmark, er også omfattet. Heltidsuddannelserne er karakteriseret ved at være forskningsbaserede, selvstændige, afrundede uddannelsesforløb typisk på hhv. 180 og 120 ECTS-point 1. Deltidsuddannelserne er karakteriseret ved at være forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter og omfatter: Masteruddannelse. Anden efter- og videreuddannelse. Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse 2. For alle uddannelser gælder, at de reguleres af en uddannelsesbekendtgørelse, der fastsætter de overordnede rammer og formål. Universitetsuddannelser skal kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af kundskaber og metodiske færdigheder inden for et eller flere fagområder, ligesom der stilles krav til dimittendernes teoretiske og metodiske kvalifikationer. Uddannelserne skal bygge videre på de færdigheder, som den studerende har erhvervet i den adgangsgivende uddannelse (krav om faglig progression). Universitetsuddannelser skal have egen studieordning, der blandt andet skal indeholde: Titel/betegnelse, kompetenceprofil (uddannelsens formål, fag og de faglige og erhvervsrelevante kompetencer) og adgangskrav, herunder eventuelle krav om supplering. Indikatorer på at der er tale om en ny uddannelse Med en ny uddannelse forstås både en nyudviklet uddannelse, dvs. en uddannelse, der ikke udbydes af andre universiteter, og en uddannelse, der allerede er godkendt til udbud ved et andet universitet, men er ny på ansøgeruniversitetet. Herunder listes nogle af de indikatorer, Akkrediteringsrådet vil anvende til at vurdere, hvorvidt der er tale om en ny uddannelse eller evt. blot justeringer af en eksisterende uddannelse, der ikke skal akkrediteres og godkendes før uddannelsen indgår i turnusakkrediteringen. 1 Universitetslovens 4 2 Universitetslovens 5-5 -

6 En indikator på at en uddannelse er ny kan være, at der skal udarbejdes selvstændig studieordning for uddannelsen. Dette vil typisk være tilfældet, når universitetet ønsker at udbyde en uddannelse 1) inden for et nyt fagområde, 2) et nyt centralt fag inden for et allerede godkendt fagområde, 3) en ny kombinationslinje, 4) en ny specialiseringsretning, 5) på en anden geografisk placering eller 6) der foretages ændringer der berører den taxameterindplacering, uddannelsen hidtil har været godkendt til. Øvrige indikatorer kan være 1) når der ønskes en uddannelse med en ny betegnelse/titel eller 2) når der sker væsentlige ændringer i adgangskravene til uddannelsen I Akkrediteringsrådets vurdering vil desuden indgå en vurdering af, om uddannelsen giver den studerende nye kompetencer eller nye kombinationer af kompetencer (afspejlet i uddannelsens kompetenceprofil). Hvis en uddannelse er godkendt til udbud på dansk og ønskes ændret til udbud på engelsk, kræver det som hovedregel en akkreditering og en godkendelse. Dette skyldes, at der sker ændringer vedr. uddannelsens adgangskrav og kompetenceprofil. Praksis Det er fortsat universiteterne selv, der skal vurdere, hvorvidt der er tale om en ny uddannelse eller blot justeringer af eksisterende. Hvis universitetet er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en ny uddannelse, der skal akkrediteres og godkendes, indsendes en begrundet forespørgsel om dette til Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet træffer på den baggrund afgørelse om, hvorvidt der er tale om en ny uddannelse eller blot justeringer af en eksisterende. Ansøgningen indsendes to måneder før universitetet har brug for afklaringen, som evt. grundlag for udarbejdelse af dokumentationsrapport. Universitetet vil kunne klage over Akkrediteringsrådets afgørelse til Universitets- og Bygningsstyrelsen - både hvad angår eventuelle retlige og faglige mangler. Hvis Akkrediteringsrådet træffer en anden afgørelse end indstillet af universitetet, vil afgørelsen være ledsaget af en klagevejledning 2. Principper for at afvise at akkreditere uddannelser, herunder gentagne ansøgninger Principper Akkrediteringsrådet har mulighed for at afvise anmodninger, hvor rådet umiddelbart kan konstatere, at uddannelsen hverken kan akkrediteres eller godkendes. Akkrediteringsrådet har hjemmel til at afvise en anmodning eller stoppe behandlingen af anmodningen (akkrediteringslovens 5, stk. 3), hvis 1) en anmodning ikke indeholder tilstrækkelig dokumentation for uddannelsens kvalitet og relevans 2) en anmodning i det væsentligste vedrører forhold, som rådet har taget stilling til inden for de sidste to år, og som har medført, at uddannelsen ikke kunne akkrediteres, eller 3) en anmodning efter stk. 1, vedrører en uddannelse, som ikke vil kunne godkendes efter 10, stk. 1. Hvis en anmodning om akkreditering og godkendelse af en uddannelse afvises med henvisning til ovenstående, kan universitetet som hovedregel indsende en ny anmodning om akkreditering og godkendelse ved - 6 -

7 under forudsætning af at der er foretaget væsentlige ændringer i ansøgningsmate- næste ansøgningsfrist rialet. Vedr. bestemmelsens enkelte punkter: Ad. 1) vedr. manglende dokumentation for kvalitet og relevans I vejledningerne om godkendelse og akkreditering af nye og eksisterende universitetsuddannelser er der anført minimumskrav til dokumentationen. Universiteterne ved således selv, hvornår dokumentationsmaterialet er tilstrækkeligt til, at uddannelsens kvalitet og relevans kan vurderes. ACE Denmark vil anvende disse minimumskrav til at vurdere, hvorvidt universitetets anmodning skal indstilles til afvisning, eller om der med rimelighed kan indhentes supplerende dokumentation. ACE Denmark vil indhente supplerende dokumentation såfremt det skønnes, at det er en fejl at ansøgeruniversitetet ikke har medsendt dokumentationen. Desuden indhentes kun den nødvendige supplerende dokumentation, der sikrer, at sagen er oplyst tilstrækkeligt. Ad. 2) gentagne ansøgninger Akkrediteringsrådet kan give afslag på en ansøgning, når følgende forhold gør sig gældende: Hvis ansøgningen viser sig at være identisk med en tidligere ansøgning. Hvis uddannelsen har fået afslag på en tidligere akkreditering indenfor de sidste to år uden at væsentlige forhold har ændret sig. Hvis uddannelsen i væsentlig grad ligner en anden uddannelse, der inden for de sidste to år har fået afslag på akkreditering. Uddannelsen skal i sin ansøgning adskille sig fra tidligere uddannelser, der har fået afslag, indenfor en række forhold og øvrige faktorer. Det er en konkret faglig vurdering, hvorvidt forholdene har ændret sig væsentligt. Ad. 3) uddannelsen ikke vil kunne godkendes Anmodninger vil som hovedregel blive afvist, hvis Akkrediteringsrådet tidligt i forløbet bliver klar over, at videnskabsministeren ikke vil godkende uddannelsen ud fra samfundsøkonomiske hensyn (Akkrediteringsloven 10, stk. 3). Et andet tilfælde er, hvis Akkrediteringsrådet selv umiddelbart kan konstatere, at uddannelsen ikke lever op til uddannelsesreglerne, og dermed ikke kan godkendes. Sidstnævnte tilfælde kan have betydning, hvis oprettelsen af en uddannelse af universitetet er gjort betinget af nye statslige tilskud, som ikke kan bevilges, eller hvis oprettelsen af uddannelsen er betinget af en ministeriel dispensation, som ikke kan opnås. Praksis Såfremt ACE Denmark vurderer, at en anmodning om akkreditering bør forelægges Akkrediteringsrådet med indstilling om afvisning, med henvisning til ovennævnte bestemmelse, høres universitetet over denne vurdering. ACE Denmark hører universitetet over sagens faktiske omstændigheder, så afgørelser træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Universitetet får mulighed for at kommentere det faktiske afgørelsesgrundlag (typisk i form af notat samt bilag), inden ACE Denmark træffer endelig afgørelse, og eventuelt forelægger sagen for Akkrediteringsrådet, jf. nedenfor. Universitetet kan i høringen ikke forvente at kunne indsende yderligere dokumentation men alene kommentere det allerede indsendte dokumentationsmateriale samt ACE Denmarks vurdering af sagen

8 Mulige udfald efter høringen af universitetet: 1. ACE Denmark fastholder sin vurdering. 2. ACE Denmark ændrer sin vurdering. Ad. 1. ACE Denmark fastholder sin vurdering. Hvis ACE Denmark på baggrund af universitetets høringssvar fortsat vurderer, at anmodningen skal afvises, vil sagen blive forelagt Akkrediteringsrådet, der vil træffe endelig afgørelse. Såfremt Akkrediteringsrådet vurderer, at anmodningen skal afvises, vil dette ske. Afgørelsen vil være ledsaget af en begrundelse og en klagevejledning. Hvis Akkrediteringsrådet derimod vurderer, at anmodningen ikke skal afvises, vil uddannelsen blive akkrediteret på et senere møde. Universitetet vil, inden Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering, som sædvane få lejlighed til at kommentere beslutningsgrundlaget (akkrediteringsrapporten). På den måde sikres det, at universitetet kan forholde sig til afgørelsesgrundlaget, idet universitetet kan påpege eventuelle misforståelser, unøjagtigheder eller ufuldstændigheder i akkrediteringsrapporten. Ad. 2. ACE Denmark ændrer sin vurdering. Hvis ACE Denmark på baggrund af høringen vurderer, at anmodningen alligevel ikke afvises, vil uddannelsen blive akkrediteret. Universitetet vil, inden Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering, få lejlighed til at gøre sig bekendt med og eventuelt kommentere beslutningsgrundlaget (akkrediteringsrapporten). På den måde sikres det, at universitetet kan forholde sig til afgørelsesgrundlagets indhold, idet universitetet kan påpege eventuelle misforståelser, unøjagtigheder eller ufuldstændigheder i akkrediteringsrapporten. 3. Uddannelser med ressortudfordringer Hvad er en uddannelse med ressortudfordringer? Uddannelser med ressortudfordringer defineres som ansøgninger om akkreditering og godkendelse af en ny videregående uddannelse fra et universitet (herefter uddannelsen), der i sin ansøgermålgruppe, sit faglige indhold eller sit erhvervssigte vurderes at ligne en eksisterende uddannelse under en anden minister (undervisnings- eller kulturministeren). Sagsgangen for behandlingen af uddannelser med ressortudfordringer I sin ansøgning skal universitetet redegøre for uddannelsens særkende i forhold til beslægtede uddannelser. Universitetet skal sandsynliggøre, at der er behov for uddannelsen. Heri ligger, at universitetet også skal oplyse, om der evt. er beslægtede uddannelser under en anden minister. Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet (herefter ministerierne) får mulighed for at udpege potentielle uddannelser under ministeriernes ressortområde, som uddannelsen er nært beslægtet med. ACE Denmark sender umiddelbart efter modtagelsen af ansøgningsmaterialet en liste over ansøgninger til ministerierne. På denne baggrund kan ministerierne efterspørge ansøgningsmaterialet med henblik på at foretage en nærmere vurdering af, om der er tale om en uddannelse med ressortudfordringer

9 ACE Denmark vil desuden i løbet af sagsbehandlingen vurdere, om uddannelsen kan indeholde evt. ressortudfordringer og give ministerierne mulighed for at vurdere ansøgningsmaterialet nærmere. Hvis det vurderes, at der kan være ressortudfordringer for uddannelsen, vil det betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges. Universitetet underrettes herom. ACE Denmark vil anvende alle relevante oplysninger om eksistensen af potentielt beslægtede uddannelser fra ministerierne. De udpegede uddannelser med ressortudfordringer vil blive inddraget i analysen af beslægtede uddannelser. ACE Denmark vil dog altid foretage en konkret faglig vurdering af hvilke uddannelser, der vil indgå i analysen og akkrediteringsrapporten. De indhentede oplysninger fra ministerierne vil blive sendt til universitetet, der får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere de indhentede oplysninger. Som et led i sagsbehandlingen vil ACE Denmark som altid vurdere, om der i den konkrete sag skal indhentes supplerende dokumentation fra universitetet. Det kunne f.eks. være i form af tilkendegivelser fra uddannelsens mulige aftagere, til belysning af behovet for uddannelsen samt supplerende dokumentation vedrørende beslægtede uddannelser under andre ministerier. Således sikres det, at Akkrediteringsrådets beslutningsgrundlag, for at vurdere behovet for uddannelsen bliver tilstrækkeligt oplyst. 4. Akkrediteringsrådets mulighed for at starte en undersøgelse af hvorvidt akkrediteringskriterierne stadig er opfyldt Mulighed for at starte en undersøgelse inden akkrediteringsperiodens udløb Akkrediteringsrådet har mulighed for at undersøge, om en uddannelse fortsat lever op til kriterierne,jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2 og 9, stk. 4). Dette kan ske ved Akkrediteringsrådets eget initiativ eller efter anmodning fra Videnskabsministeren. Undersøgelsen finder sted inden den fastsatte akkrediteringsperiodes udløb. Angivelse af akkrediteringsperiodens længde For eksisterende uddannelser: Akkrediteringsrådet skal angive den periode som akkrediteringen er gældende for, når en uddannelse akkrediteres positivt (jf. Akkrediteringslovens 7, stk. 2),. Afgørelsen er baseret på en faglig vurdering af, hvor længe uddannelsen kan opretholde det nødvendige niveau. Akkrediteringsrådet har fastsat en standardperiode til seks år. Det vil sige, at akkrediteringsperioden kun bliver kortere end seks år, hvis der skønnes at være særlige forhold til stede vedr. den pågældende uddannelse. For nye uddannelser: Akkrediteringsrådet skal angive den periode, som akkrediteringen er gældende for, jf. Akkrediteringslovens 9, stk. 3. En positiv akkreditering gælder for en periode, der svarer til uddannelsens normerede studietid tillagt to år. Perioden bliver fastsat ved oprunding til hele kalenderår. Perioden bliver beregnet fra den dato, hvor uddannelsen bliver udbudt første gang. Dermed får uddannelsen mulighed for at producere tre dimittendårgange, inden uddannelsen skal akkrediteres som en eksisterende uddannelse for første gang. Praksis i forbindelse med at starte en undersøgelse Akkrediteringsrådet kan blive opmærksom på forhold, der kunne tyde på, at en uddannelse, der tidligere er blevet positivt akkrediteret, ikke længere lever op til kriterierne. Dette gælder også, selvom akkrediteringspe

10 rioden ikke er udløbet, f.eks. i forbindelse med en akkreditering af en uddannelse på samme universitet eller fakultet. En andet scenarie er, hvis ministeren bliver opmærksom på samme forhold og meddeler dette til Akkrediteringsrådet, f.eks. i forbindelse med en tilsynssag. Endelig har universitetet pligt til at underrette Akkrediteringsrådet, hvis kriterierne ikke længere er opfyldt, eller der er tvivl om kriterieopfyldelsen. Der kan være forskellige forhold, der ligger til grund for at starte en undersøgelse. Et eksempel på et sådant forhold er et egentligt generationsskifte af de aktive forskere, der er tilknyttet uddannelsen. I alle tre situationer vil Akkrediteringsrådet starte en undersøgelse af, hvorvidt kriterierne fortsat er opfyldt. Undersøgelsens karakter vil afhænge af den konkrete situation. Hvis kriterierne ikke er opfyldt, trækker Akkrediteringsrådet akkrediteringen tilbage. Hvis Akkrediteringsrådet trækker akkrediteringen tilbage, skal Akkrediteringsrådet straks indberette det til ministeren. Akkrediteringsrådet vil altså anvende bestemmelsen til at undersøge om forhold, der var til stede inden akkrediteringsperiodens udløb, ikke længere er til stede. 5. Høring over akkrediteringsrapporterne Principper Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter, der er udarbejdet af ACE Denmark. ACE Denmark sender alle udkast til akkrediteringsrapporter i høring på det ansøgende universitet, inden de bliver forelagt Akkrediteringsrådet Universitetet bliver hørt over sagens faktiske omstændigheder (beslutningsgrundlaget). Formålet med høringen er at sikre, at Akkrediteringsrådets afgørelser bliver truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Universitetet får mulighed for at læse og eventuelt kommentere det faktiske afgørelsesgrundlag (akkrediteringsrapporten), inden Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten. Universitetet bliver bedt om at påpege misforståelser, unøjagtigheder eller ufuldstændigheder i den foreliggende akkrediteringsrapport. Dermed får universitetet lejlighed til at forholde sig til akkrediteringsrapportens indhold. Universitet er altså medansvarlig for at sikre, at akkrediteringsrapporten udgør et tilstrækkelig oplyst beslutningsgrundlag. Det er ikke hensigten, at universitetet skal indsende yderligere dokumentation i forbindelse med høringen. Derimod skal universitetet ved selve ansøgningsfristen indsende dokumentation, som svarer til de minimumskrav, der er defineret i vejledningerne om godkendelse og akkreditering af nye og eksisterende universitetsuddannelser. Høringen er udelukkende til afklaringer og præciseringer

11 6. Klagevejledning vedr. Akkrediteringsrådets afgørelser om akkreditering Principper Akkrediteringsrådet er nedsat som et fagligt uafhængigt råd af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det vil sige, at Akkrediteringsrådet ikke er underlagt Ministerens instruktionsbeføjelse i faglige spørgsmål, jf. akkrediteringsloven. Akkrediteringsrådets formål er at sikre og dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering). Vurderingen sker ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet og relevans af eksisterende og nye uddannelser. Akkrediteringsrådets akkrediteringsafgørelser kan altså ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1. Det er dog muligt at klage over retlige spørgsmål vedrørende Akkrediteringsrådets afgørelser. Klageinstansen er Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2. Praksis Det betyder, at universiteterne kan klage til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Omvendt kan universiteterne altså ikke klage over de akkrediteringsfaglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, da Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. Alle afgørelser, der ikke giver ansøger fuldt ud medhold, bliver ledsaget af en klagevejledning. 7. Klagevejledning vedr. Akkrediteringsrådets øvrige afgørelser Principper Akkrediteringsrådet er nedsat som et fagligt uafhængigt råd af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det vil sige, at Akkrediteringsrådet ikke er underlagt ministerens instruktionsbeføjelse i faglige spørgsmål, jf. akkrediteringsloven. Akkrediteringsrådets akkrediteringsafgørelser kan altså ikke indbringes for en anden administrativ myndighed, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1. Det er dog muligt at klage over retlige spørgsmål vedrørende Akkrediteringsrådets afgørelser. Klageinstansen er Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2 og afsnit 6 i denne rammevejledning. Akkrediteringsrådets øvrige afgørelser kan indbringes for anden administrativ myndighed. Dvs. at der kan klages over faglige vurderinger samt retlige spørgsmål vedrørende Akkrediteringsrådets øvrige afgørelser. Klageinstansen er Universitets- og Bygningsstyrelsen, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2 og afsnit 8 i denne rammevejledning. Praksis Det betyder, at universiteterne kan klage til Universitets- og Bygningsstyrelsen over Akkrediteringsrådets øvrige afgørelser, hvis universitetet er uenig i Akkrediteringsrådets vurdering og/eller mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Dette gælder f.eks. vedr. uenighed om, hvorvidt en uddannelse er ny

12 Fristen for at klage over afgørelsen er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. Alle afgørelser, der ikke giver ansøger fuldt ud medhold, ledsages af en klagevejledning

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat UDKAST Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 2 Genansøgning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 29. oktober 2012 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Ministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere