Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole"

Transkript

1 Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SKOLEN PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER GENERELT OM GRUNDFORLØBENE KRITERIER FOR OPTAGELSE PÅ GRUNDFORLØBET FOR TO-SPROGEDE SKOLEUDDANNELSEN ELEVENS PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN LÆRINGSAKTIVITETER OVERSIGT OVER TEMAER I GRUNDFORLØB FOR TO-SPROGEDE I GANG MED UDDANNELSE AT ARBEJDE HOS ÆLDRE ÆLDRES HVERDAGSLIV ARBEJDSMILJØ AFSLUTTENDE PROJEKT MÅL FOR GRUNDFAGENE DANSK ERHVERVSRETTET ANDETSPROGSDANSK FØRSTEHJÆLP OG BRANDBEKÆMPELSE NATURFAG HOVEDBEKENDTGØRELSE UDDANNELSESBEKENDTGØRELSE

3 1 1.1 Praktiske oplysninger om skolen Praktiske oplysninger om skolen, dagligdagen på skolen og uddannelserne finder du på skolens hjemmeside Her finder du også oplysninger om elevens arbejdstid, regler for fremmøde, regler for orlov samt procedure for klager. I undervisningsplanen refereres og henvises til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 bekendtgørelse om uddannelsen i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Bekendtgørelse 1514 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Bekendtgørelse 863 bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Bekendtgørelse nr. 876 af 07/07/2010 bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse. Bekendtgørelse 1272 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i din motivation, erfaringer og forudsætninger. I tilrettelæggelsen af uddannelsen anvendes forskellige metoder og undervisningsmidler i et samarbejde mellem dig og dine undervisere. Du får mulighed for at udpege og drøfte uddannelsens kerneområder, dilemmaer og modsætninger med henblik på at reflektere over uddannelsens indhold, lære at agere i modsætninger og at håndtere valgsituationer. Uddannelsen tilrettelægges således, at informationsteknologien og internationale aspekter indgår som en naturlig del i undervisningen. Du skal udvikle forståelse for samt få lyst og interesse for videre uddannelse. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at simple opgaver afløses af mere komplekse opgaver, hvilket gør, at du hele tiden udfordres og udvikler dig. Din evne til at reflektere over egne læreprocesser, til at udvikle bevidsthed om læreprocessernes mening, mål og indhold, understøttes aktivt i uddannelsen gennem elevens arbejde med den personlige uddannelsesplan samt individuel vejledning Tematiseret undervisning Skoleundervisningen er organiseret i temaer. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra dit kommende arbejdsområde. Dette er med til at styrke din forståelse af tværfaglige sammenhænge og udviklingen af dine faglige kompetencer. Du får mulighed for at fordybe dig i temaer og emner, der er relevante og almindelige for fagområderne. 3

4 Temaerne giver dig mulighed for at arbejde opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende Læringsmiljø på skolen Skolen har et læringsmiljø, hvor læringsmulighederne er alsidige og fleksible. Du indgår i et forpligtende fællesskab hvor du har mulighed for at arbejde med de læringsaktiviteter, der passer til dig med hensyn til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på. Undervisningen på tilrettelægges og gennemføres af fagligt og pædagogisk kompetente undervisere. En uges undervisning svarer til 30 lektioner med tilhørende forberedelse, hvilket betyder en 37 timers arbejdsuge. Ud over de fastlagte undervisningslektioner kan skolen tilbyde mulighed for at deltage i en række læringsaktiviteter så som, studiegruppe og kontaktlærersamarbejde. Hvis en underviser er fraværende gennemføres undervisningen som planlagt. En af de øvrige undervisere vil så vidt muligt vikariere Kontaktlærer Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte din faglige og personlige udvikling i løbet af uddannelsen. I skoleperioderne vil din kontaktlærer indkalde dig til uddannelsessamtaler, der tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan. Kontaktlæreren koordinerer også klassens aktiviteter og fælles aftaler Specialpædagogisk bistand Skolen tilbyder specialpædagogisk hjælp til de elever, der har behov for det. Skolen har tilknyttet specialpædagogiske koordinatorer, hvis opgave er at understøtte og fastholde elever med særlige pædagogiske behov i uddannelserne. Der kan tilbydes specialpædagogisk bistand i form af: screening af elever med læse-/skriveproblemer særlig personlig rådgivning hjælpemidler i form af lydbøger, IT-rygsæk etc. særlige vilkår i forbindelse med prøveafvikling Se i øvrigt: Uddannelsesvejledning Skolen tilbyder dig vejledning om gennemførelse af din uddannelse. Vejledningen tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel eller kollektiv vejledning, der gensidigt støtter og supplerer hinanden. (BEK nr og 10, Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse). Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i dine personlige forudsætninger og i formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som du er tilmeldt eller begyndt på. Den individuelle vejledning indeholder vejledning om valg af fag, fagniveauer, kurser, særlige moduler, specialeretninger, praktikforløb m.v., der indgår i den enkelte uddannelse, samt vejledning om faglige og personlige forhold, der har betydning for, din gennemførelse af din valgte uddannelse. 4

5 Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse nr. 876 om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse. Se i øvrigt: Mentor og psykolog Mentor har tilknyttet mentorer, hvis primære opgave er at støtte elever, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, som har indflydelse på elevens mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. Mentor kan kontaktes direkte eller efter aftale med kontaktlærer eller uddannelsesvejleder. Se i øvrigt: Psykolog Eleverne kan tilbydes psykologisk bistand gennem en psykologisk rådgivning, som er tilknyttet ungdomsuddannelserne i Randers, dvs. Randers Tekniske Skole, Handelsskolen Minerva og. Der er psykologer ansat ved rådgivningen. Hovedformålet med samtalerne er at hjælpe elever med henblik på at gennemføre uddannelsen. Psykologerne kan kontaktes efter henvisning fra uddannelsesvejleder eller mentor. Se i øvrigt: To-sprogskoordinator Skolen har tilknyttet en to-sprogskoordinator, som har til opgave at yde en ekstra indsats for at rekruttere to-sprogede elever til uddannelserne og at støtte og fastholde disse elever i deres uddannelsesforløb og derved medvirke til, at to-sprogede elever gennemfører uddannelsen på normeret tid. To-sprogskoordinatoren har mulighed for at yde særlig individuel vejledning for tosprogede elever under skoleuddannelsen. Se i øvrigt: Kompetencevurdering og personlig uddannelsesplan Skolen udarbejder inden for de første 14 dage af uddannelsen en uddannelsesplan til dig i Elevplan. Din uddannelsesplan udarbejdes bl.a. på grundlag af din tidligere skolegang og beskæftigelse. Planen omfatter en konkret vurdering af dine forudsætninger i forhold til den ønskede uddannelse herunder et evt. behov for supplerende undervisning. Vurderingen af dine kompetencer foretages ud fra: Formelle kompetencer kompetencer du har papir på. Realkompetencevurdering af dine uformelle kompetencer Dine muligheder for at gennemføre uddannelsen 5

6 Vurdering af om du har behov for tiltag i form af specialpædagogisk støtte, ændret uddannelseslængde, behov for supplerende undervisning etc. Uddannelsesplanen fremgår af Elevplan, og du, og skolen er ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og tage initiativ til evt. revision bl.a. på baggrund af den løbende vurdering. Faglige kompetencer Faglige kompetencer vurderes løbende i den daglige undervisning med udgangspunkt i temabeskrivelserne for de enkelte uddannelser. 1.3 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt og vejledning i forhold til dette (BEK , stk. 6). Skolens bedømmelsesplan for grundforløbet består af 2 dele, der skal dokumentere de faglige og personlige kompetencer, du har erhvervet i uddannelsen: 1) den løbende evaluering 2) den afsluttende prøve (BEK og 35) Du vil løbende få en bedømmelse af dit standpunkt og din udvikling igennem uddannelsesforløbet. Den løbende evaluering vil foregå i den daglige undervisning og ved kontaktlærersamtalerne og vil fremgå af temabeskrivelserne. I slutningen af uddannelsen vil der være en bedømmelse i form af en afsluttende prøve. Beskrivelse af bedømmelsesplanen for grundforløbet kan ses i afsnittet om uddannelsen Skoleuddannelsen Ved bedømmelse af den afsluttende prøve anvendes den til enhver tid gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. (BEK stk. 4) Prøver og standpunktsbedømmelser er bestået, når eleven har opnået den til enhver tid gældende mindstekarakter. Prøver med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige (BEK ). Prøverne afvikles på dansk (BEK ). Opgaver ved prøver stilles af den enkelte institution. (BEK ) Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for faget. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved praktiske og mundtlige prøver, herunder mundtligt forsvar af projekter. Institutionen kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan over være en votering (BEK , stk. 4) Adgang til prøve Eleven indstilles til prøve hvis kompetencemålene er godkendt og såfremt de af de respektive skoler beskrevne skriftlige opgaver er afleveret, samt når eleven har haft et tilfredsstillende fremmøde. 6

7 Afsluttende prøver afholdes efter reglerne i 34 og 35, BEK Prøvers antal, placering samt standpunktsbedømmelser Grundforløbet afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som grundforløbet har som formål. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve. Den afsluttende prøve er mundtlig og varer 30 minutter pr. elev inklusiv votering. Det afsluttende projekt indgår ikke i bedømmelsen, men danner udelukkende grundlag for eksaminationen. Eksaminationen er individuel Prøvebestemmelser Prøvebestemmelser og lærervejledning til samme ligger på skolens hjemmeside: 7

8 2 Generelt om grundforløbene Grundforløbet er planlagt til at vare 40 uger. Grundforløbet tilrettelægges for elever der har dansk som andetsprog. Forløbet forbereder dig fagligt, socialt, kulturelt og personligt til det videre uddannelsesforløb på social og sundhedshjælperuddannelsen. Grundforløbet er første trin i et sammenhængende uddannelsessystem, og du vil i løbet af i grundforløbet afklare fremtidige uddannelsesønsker og muligheder. Randers Social- og Sundhedsskole udbyder grundforløb for to-sprogede på afdelingen i Randers. Der er fleksibelt optag, hvilket betyder, at du kan søge ind på grundforløbet for to-sprogede to gange årligt. Undervisningen er tilrettelagt i temaer. Tilrettelæggelsen af undervisningen indbefatter klasseundervisning, forskellige former for gruppearbejde og praktiske øvelser. Du modtager undervisning i emner som har sammenhæng med de forskellige temaer. Desuden i grundfagene dansk, erhvervsrettet andetsprogsdansk, naturfag og i grundfaget førstehjælp og brandbekæmpelse. 2.1 Kriterier for optagelse på grundforløbet for to-sprogede. Optagelse sker efter en individuel kompetencevurdering. Realkompetencevurdering i grundforløbet for to-sprogede. Ved start på grundforløbsuddannelsen bliver du realkompetencevurderet i forhold til både faglige og personlige kompetencer, og for at klargøre, hvilke ressourcer du har. Vurderingen foregår dels ved du selv vurderer dine kompetencer ud fra fastlagte spørgsmål og dels ved samtaler med kontaktlæreren. Du skal bruge vurderingen til at sætte dig både faglige og personlige mål for grundforløbet, og til at blive opmærksom på de ressourcer du har, som kan bidrage til læringen. De fastsatte mål vil løbende, i samarbejde med kontaktlæreren, blive evalueret og ændret i takt med, at du udvikler dig. 2.2 Skoleuddannelsen Grundfagsniveauer Dansk Formålet med faget er, at du udvikler og styrker din sproglige bevidsthed samt kommunikative og kulturelle kompetencer, således at du udvikler din evne til at formulere dig mundtligt og skriftligt, samt til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse, udbytte og kritisk sans. Formålet er dermed at styrke din forudsætninger for at anvende det danske sprog hensigtsmæssigt i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan (jf. grundfagsbekendtgørelsen). 8

9 Erhvervsrettet andetsprogsdansk Formålet med faget er at styrke din kommunikative, sproglige og kulturelle kompetence, så du kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå dansk i sammenhænge der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervslig og samfund. Faget styrker dine forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgår og for at kunne fungere som aktør i erhvervslivet og borger i samfundet. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan (jf. grundfagsbekendtgørelsen). Førstehjælp og brandbekæmpelse Formålet med uddannelsen i førstehjælp er, at deltagerne er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig sygdom. Undervisningens mål og indhold fremgår af Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for de fire førstehjælpsmoduler, der tilsammen udgør rådets anbefalede mellem uddannelsesniveau. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan (jf. grundfagsbekendtgørelsen). Naturfag På grundforløbet er formålet med naturfag, at du bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper. Målene for faget fremgår af kapitel 4 i denne undervisningsplan (jf. grundfagsbekendtgørelsen) Bedømmelse og eksaminer i uddannelsen Bedømmelsesplanen for elever på grundforløbet består af 2 dele, der skal dokumentere de faglige og personlige kompetencer, du har erhvervet i løbet af grundforløbet: 1) Den løbende evaluering i skoleperioder 2) En afsluttende prøve (BEK og 35) Du vil løbende få en bedømmelse af dit standpunkt og din udvikling gennem grundforløbet. Den løbende evaluering vil foregå i den daglige undervisning og ved kontaktlærersamtalerne, og vil fremgå af temabeskrivelserne for grundforløbet. I slutningen af grundforløbet vil der være en bedømmelse i form af en afsluttende prøve. For elever, der følger grundforløb for to-sprogede, er der mulighed for at gå til prøve i dansk, hvis denne eksamen er nødvendig for eleven for at opnå Dansk Indfødsret. Faget kan afsluttes med eller uden standpunktskarakter. Eleven har desuden mulighed for at vælge at gå til fageksamen i erhvervsrettet andetsprogsdansk, hvis denne eksamen er nødvendig for eleven for at opnå Dansk Indfødsret. 9

10 2.3 Elevens personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan er med til at fastholde dine faglige og personlige læringsmål og er et samarbejdsredskab mellem dig og din kontaktlærer. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om: Dine personlige formål med uddannelsen Grundfagsniveau Vurdering af dine faglige og personlige kompetencer Referat af kontaktlærersamtaler Uddannelsesplanen er samtidig dit styringsredskab til: At blive bevidst om egen læring At blive bevidst om egne faglige og personlige kompetencer At evaluere egen udviklingsproces 10

11 3 Læringsaktiviteter 3.1 Oversigt over temaer i grundforløb for to-sprogede Modul 1: Tema 1: I gang/videre med grundforløbet 1 uge Tema 2: At arbejde hos ældre Ca. 10 uger. Modul 2: Tema 3: Sundhedsfremme og forebyggelse Undervisning Ca. 9 uger. Modul 3: Tema 4: Ældres hverdagsliv Ca. 12 uger. Modul 4: Tema 5: Arbejdsmiljø. Ca. 10 uger. Tema 6. Afsluttende eksamen. 2 uger 11

12 3.3 I gang med uddannelse Formål: Formålet med temaet er, at du ved uddannelsens start lærer skolen, skolens uddannelser og dit nye hold at kende. Desuden kommer du til at arbejde med din egen læring. Varighed: 30 lektioner Indhold i temaet Skolen Du vil få alle nødvendige praktiske oplysninger om skolen. Skolen udlåner de nødvendige fagbøger. Uddannelsen Du bliver præsenteret for uddannelsens indhold og struktur. IT Du bliver introduceret til skolen it-systemer, FirstClass og Elevplan, som du bliver en daglig bruger af. På grundforløbet for to-sprogede vil du kunne låne en computer. Motion Motion er en del af undervisningen på, som du skal deltage aktivt i. Faglig læsning og studieteknik Du skal læse faglige tekster og arbejde med forskellige former for studieteknik. Du får også taget en læsetest, som skal vise, om du har brug for faglig støtte. Kontaktlærersamtale Du har den første samtale med din nye kontaktlærer. I samtalen taler I om din start på grundforløbet og dine styrker og svagheder som elev. Læring Du kommer til at arbejde med forskellige måder at lære på, det kan f.eks. være Cooperative Learning eller læringsstile. Du skal have særlig fokus på, hvordan du bedst selv lærer Fælles kompetencemål 1. Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 4. Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskelighed. 5. Forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer. 6. Anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 12

13 Læringsmiljø og metode I løbet af den første uge vil du møde mange af de personer, som du kommer til at få noget med at gøre under din uddannelse Du kommer til at arbejde alene, men også i grupper for at I kan få et godt udgangspunkt for samarbejdet på jeres hold Afslutning Det forventes, at du ved temaets afslutning kan bruge FirstClass, så du kan finde din klassekonference og læse og sende mails, at du kan bruge Elevplan, så du kan finde dit skema, og du har udfyldt målene i din uddannelsesplan. 13

14 3.4 At arbejde hos ældre Formål Formålet med temaet er at du får et begyndende kendskab til arbejdet som social- og sundhedshjælper, og at du bliver bevidst om din rolle i mødet med andre mennesker, og arbejder med metoder til at kunne indgå i samarbejde med andre, på en etisk og respektfuld måde. Formålet er ligeledes at du får en oplevelse af kommunikationens betydning i forhold til samarbejdet med et ældre menneske. Du får også kendskab til organisering af ældreplejen og regler i forhold til arbejdet hos ældre (tavshedspligt) og prøver at arbejde i ældreplejen. Du vil blive undervist i grundlæggende forflytningsteknik. Formålet med naturfag er, at du bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper. Formålet med dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk er at udvikle din dansksproglige og danskfaglige kompetencer, og opbygger et relevant, erhvervsrettet ordforråd. I erhvervsrettet andetsprogsdansk er formålet desuden at styrke din viden om egen og andres kultur i forhold til ældreplejen. Du skal samtidig arbejde med IT. Varighed: ca. 10 uger. Indhold i temaet Kommunikationsformer Du skal kende forskellen på verbal og nonverbal kommunikation, så du får en forståelse for, hvilken betydning dit ordvalg, din påklædning og dit kropssprog har i mødet med andre mennesker. Du arbejder med skriftlighed og lærer at anvende skriftlig kommunikation i en faglig sammenhæng. Du skal kende til regler og etik i forhold til brug af elektroniske medier. Kommunikationsteorier Du får viden om forskellige kommunikationsteorier fx anerkendende kommunikation og aktiv lytning, så du bliver i stand til at anvende dem som redskaber i dit personlige liv og i dit faglige arbejde. Grupper, roller og identitet Du får kendskab til betydningen af forskellige roller i en gruppe. Du skal blive bevidst om din egen rolle i samarbejdet. Du skal kunne give udtryk for dine egne holdninger og meninger samtidig med, du giver plads til andres holdninger og meninger. Du får kendskab til begrebet identitet og hvad der har betydning for menneskets udvikling. Ældreområdet Du vil blive undervist i ældreområdets opbygning og organisering. Undervisning i regler omkring tavshedspligt vil være en del af dette tema. 14

15 I dette tema indgår også gundervisning i grundlæggende forflytningsteknik. Dansk og naturfag I temaet indgår erhvervsrettet andetsprogsdansk, niveau F og dansk, niveau F samt grundfaget naturfag, niveau F Fælles kompetencemål 1. Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 3. Indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. 4. Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed. 6. Anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektroniske kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau Særlige kompetencemål 1. Udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udviser forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde indenfor social og sundhedsområdet. 2. Eleven skal beskrive social og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor 4. Ud fra grundlæggende personlig og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde 10. Eleven skal redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger indenfor social og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfaget, niveau F Læringsmiljø og metode Undervisningen vil tage udgangspunkt i praksisnære situationer, hvor du vil komme til at prøve teorierne af fx i form af rollespil og andre praktiske øvelser. 15

16 Afslutning af modul 1, tema 1 og 2 Temaet afsluttes med en repetitionsøvelse ud fra temaernes faglige indhold. I repetitionsøvelsen skal du kunne forklare de faglige begreber og emner, du har arbejdet med i temaerne. Underviseren vil have fokus på dit faglige udbytte af undervisningen. Du vil få en mundtlig tilbagemelding ved den næste kontaktlærersamtale. I naturfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk vil der være en løbende tilbagemelding i forhold til mundtlige og skriftlige opgaver. 16

17 Sundhedsfremme og forebyggelse Formål I dette tema er der fokus på livsstil og livsstilens betydning for den enkeltes sundhed både fysisk, psykisk og socialt. Formålet med temaet er at du bliver orienteret om sundhedspolitiske tiltag i Danmark og opnår kendskab til vigtigheden af sundhedsfremme og forebyggelse. At du får kendskab til kroppens opbygning og funktion og kendskab til sammenhænge mellem livsstil og livstilssygdomme. Formålet med naturfag er at du bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper, og dele af naturfaget, der har fokus på sundhed. Formålet med dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk er at videreudvikle dine dansksproglige og danskfaglige kompetencer, herunder at opbygge et relevant, erhvervsrettet ordforråd inden for temaet. I erhvervsrettet andetsprogsdansk er der desuden fokus på kulturforskelle i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Varighed: Ca. 9 uger. Indhold i temaet Sundhed og forebyggelse Du vil arbejde med WHO s sundhedsbegreb og regeringens folkesundhedsprogrammer. Du skal arbejde med begrebet levevilkår og hvad dette betyder for den enkeltes liv og livsstil. Du får kendskab til sundhedsbegrebet og forebyggelsesbegrebet Du kommer til at arbejde med hvordan man fremmer menneskets sundhed og undgår sygdomme. Kost og motion Du kommer til at arbejde med hvordan kost og motion har betydning for menneskets sundhed. Kroppen Du skal arbejde med hvordan kroppen er opbygget og hvordan den fungerer. Førstehjælp og brandbekæmpelse Førstehjælp og brandbekæmpelse indgår i dette tema. Dansk og naturfag I temaet indgår erhvervsrettet andetsprogsdansk niveau F og dansk niveau F samt grundfaget naturfag niveau F. Fælles kompetencemål 1. Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker 4. Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed Særlige kompetencemål: 17

18 3. Kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed. 4. Eleven skal ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. 5. Kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskets motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner. 6. Kende de almindeligste forekommende fagudtryk indenfor ældre og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver indenfor området. 9. Redegør for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 10. Redegøre for og handel fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger indenfor social og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. Læringsmiljø og metode Temaet vil være en vekselvirkning mellem klasseundervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil være gæstelærer/studiebesøg i forhold til temaets indhold. Afslutning af modul 2 tema 3 For elever der er startet på grundforløbet for to-sprogede pr. august gælder følgende: Temaet afsluttes med et projekt indenfor emnet sundhedsfremme og forebyggelse. Der vil være en mundtlig tilbagemelding efter fremlæggelse af projektet. For elever der startet på grundforløbet for to-sprogede pr. januar gælder følgende: Du starter på dit afsluttende projekt og afslutter grundforløbet for to-sprogede med mundtlig eksamen. Du vil blive vurderet på det faglige indhold i projektet i forhold til temaets mål. 18

19 3.5 Ældres hverdagsliv Formål Formålet med dette tema er at eleven opnår kendskab til hverdagslivet for ældre mennesker, herunder forståelse af livshistoriens betydning og at eleven opnår kendskab til begreber som aktiviteter, behov, netværk, omsorg og egenomsorg. Formålet med naturfag er, at eleven bliver opmærksom på de naturfaglige begreber, der danner grundlag for en del af arbejdet som social- og sundhedshjælper. Formålet med dansk og erhvervsrettet andetsprogsdansk er at videreudvikle elevens dansksproglige og danskfaglige kompetencer, herunder at opbygge et relevant ordforråd i forhold til temaet. I erhvervsrettet andetsprogsdansk er formålet desuden at sætte fokus på kulturligheder og -forskelle i mellem ældres liv i Danmark og i andre lande. Varighed: ca. 12 uger. Indhold i temaet Kroppen Du skal have et grundlæggende kendskab til kroppens opbygning og funktioner. Livshistorie Du skal lære om hvad livshistorien betyder for det enkelte menneske og hvordan du kan anvende den i dit daglige arbejde. Du skal arbejde med et interview med et ældre menneske. Omsorg Du lærer om begreberne omsorg, empati og hjælp til selvhjælp og hvordan du kan arbejde professionelt med disse begreber i hverdagen hos ældre. Du skal lære om hvordan du kan støtte borgerens resurser. Behov Du skal arbejde med Maslows behovspyramide for at kunne yde omsorg ud fra de ældres behov. Du skal også arbejde med aktviteter for ældre og netværkets betydning. Praktisk hjælp Der er fokus på borgernes hverdagsliv og de praktiske opgaver. Dansk og naturfag I temaet indgår erhvervsrettet andetsprogsdansk niveau F og dansk niveau F samt grundfaget naturfag niveau F. Fælles kompetencemål: 1. Møde andre på en etisk og respektfuldmåde samt forstå betydningen af egen faglig og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 4. Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed. 5. forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer. 6. anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 19

20 Særlige kompetencemål Sosu: 3. Eleven skal kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed. 4. Ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvordan det har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. 5. Kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egen omsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 6. Kende de almindeligst forekommende fagudtryk indenfor ældre og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet. 8. Kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje 9. Redegør for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 10. Redegøre for og handel fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger indenfor social og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F Læringsmiljø og metode Der vil være teoretiske oplæg, individuelt og gruppearbejde, praktiske øvelser i øvelokale, køkken og idrætshallen. Afslutning af modul 3 tema 4 Efter fremlæggelse af livshistorien vil du få en mundtlig tilbagemelding på fremlæggelsen i forhold til målene for temaet. Du vil også skulle arbejde med en selvevaluering i forhold til dine egen indsats og din faglige og sproglige udvikling. 20

21 3.6 Arbejdsmiljø Formål Formålet med temaet er, at du kan medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø på skolen og i dit fremtidige arbejdsliv Varighed: Ca. 10 uger. Indhold i temaet Arbejdsmiljølovgivning Du skal kende opbygningen af arbejdsmiljøorganisationen på en arbejdsplads Arbejdspladsvurdering Du skal deltage i udarbejdelse af en APV (arbejdspladsvurdering) Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Du skal arbejde med fysiske, psykiske og kemiske påvirkninger af arbejdsmiljøet, desuden arbejder du med forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen. Du skal have fokus på hvordan du kan medvirke til at skabe en god arbejdsplads. Du skal arbejde med begreberne stress, vold og mobning på arbejdspladsen. Du kommer til at arbejde med hvordan du passer på din krop ved forflytninger og rengøring. Konflikthåndtering Du skal arbejde med hvordan konflikter udvikles og forebygges Du skal arbejde med forskellige kommunikationsformer og konflikttrappen. Dansk og naturfag I temaet indgår erhvervsrettet andetsprogsdansk niveau F og dansk niveau F samt grundfaget naturfag niveau F. Fælles kompetencemål: 2. Medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (modul 1) 3. Indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler 4.Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed 5. Forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer 6. Anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau Særlige kompetencemål Sosu: 7. Eleven skal kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. 9. Redegør for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 10. Redegøre for og handel fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger indenfor social og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F 21

22 Læringsmiljø og metode I temaet vil du komme til at arbejde både teoretisk og praktisk. Undervisningen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussioner, individuelt arbejde og gruppearbejde. It inddrages som led i undervisningen til belysning af arbejdsmiljø i hverdagen Der vil evt. være besøg af en arbejdsmiljøkonsulent. Afslutning af modul 4 tema 5 Hvis du er startet på grundforløbet for to-sprogede pr. januar gælder følgende; Temaet afsluttes med et gruppe projekt. I skal vælge et emne indenfor temaet, som I gerne vil fordybe dig i. Der vil være en fremlæggelse af projektet, og din underviser vil give jer en individuel tilbagemelding på projektets faglige indhold i forhold til temaets mål. I tilbagemeldingen vil desuden indgå en bedømmelse af dine faglige, personlige og sproglige kompetencer. Hvis du er startet på grundforløbet for to-sprogede pr. august gælder følgende: Du arbejder med eksamensprojekt og afslutter grundforløbet. 22

23 3.7 Afsluttende projekt Varighed 2 uger. Formål Eleven skal til projekteksamen for at afslutte grundforløbet med henblik på at fortsætte uddannelsen på social- og sundhedsuddannelsen, trin 1. Der arbejdes med et af eleven selvvalgt projekt/emne. Mål Fælles kompetencemål: 4 Eleven kan; 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker, 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1), 3) indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler, 4) deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed, 5) forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer og 6) anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Dansk, niveau F og 2) førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. Særlige kompetencemål Eleven kan: 1) Eleven skal udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet. 23

24 2) Eleven skal beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor. 3) Eleven skal kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed. 4) Eleven skal ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. 5) Eleven skal kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og funktionsevner. 6) Eleven skal kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området. 7) Eleven skal kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. 8) Eleven skal kende de hygiejniske principper og forstå betydningen af en etisk dimension, når eleverne skal hjælpe andre med personlig pleje. 9) Eleven skal redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 10. Eleven skal redegøre for og handle fagligt korrekt i forhold til naturfaglige problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet på baggrund af naturfaglig viden og færdigheder svarende til grundfaget naturfag, niveau F. 24

25 4 Mål for grundfagene 4.1 Dansk Bilag 2 i grundfagsbekendtgørelsen findes på retsinformation på linket: Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab. Niveauer og vejledende uddannelsestid Niveau F: ca. 2 uger Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan: 1. anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 2. anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 3. redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold 4. læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke 5. udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst 6. analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv 7. anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 8. anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 9. anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 10. anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning 11. anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Rammer for valg af indhold 25

26 Læsning og tekstarbejde Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen. Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper. Herudover omfatter tekstarbejdet brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster. Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen. Billeder indgår blandt teksterne. Der arbejdes med læsestrategier. Mundtlig fremstilling Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget hensigtsmæssigt og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse. Der arbejdes med lytte- og talestrategier. Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå. Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning. Der arbejdes med skrivestrategier. Dokumentation Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. Dokumentationen opsamles i elevens portfolio, der indgår i standpunktsbedømmelsen. 4.2 Erhvervsrettet andetsprogsdansk Bilag 23 i grundfagsbekendtgørelsen findes på retsinformation på linket: Formål Formålet med faget er at styrke elevens kommunikative, sproglige og kulturelle kompetencer, så eleven kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå dansk i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund. Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgår, og for at kunne fungere som aktør i erhvervslivet og som borger i samfundet. Faget styrker dermed elevens mobilitet i forhold til det danske arbejdsmarked. Niveauer og vejledende uddannelsestid 26

27 Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2.0 uger Niveau F Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende sproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 2) anvende et enkelt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 3) anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5) forstå talt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 6) læse og forstå enkle tekster i relation til elevens uddannelse, 7) skrive enkle informationer fra uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 8) tale i et enkelt sprog om uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 9) anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 10) anvende viden om egen og andres kultur i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og 11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Rammer for valg af indhold Sprogbrug Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund. Indhold I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder: fagene og den faglige uddannelse virksomheder og brancher kultur og samfund Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med. Dokumentation Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde i faget. Casearbejde En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver. Afsluttende bedømmelse 27

28 Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål. Afsluttende prøve Skolen kan vælge at afslutte faget med afsluttende prøve. Følgende prøveform anbefales: Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende. Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer. Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case, Skolen yder ikke faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen. Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. Niveau E Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en rimelig grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5) forstå enkle og mere sammenhængende samtaler, 6) læse og forstå enkle og mere sammenhængende tekster i relation til elevens uddannelse, 7) skrive med en rimelig grad af korrekthed samt i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 8) tale i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og 11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Rammer for valg af indhold Sprogbrug 28

29 Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund. Indhold I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder: fagene og den faglige uddannelse virksomheder og brancher kultur og samfund Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med. Dokumentation Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde i faget. Casearbejde En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver. Afsluttende bedømmelse Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål. Afsluttende prøve Skolen kan vælge at afslutte faget med afsluttende prøve. Følgende prøveform anbefales: Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende. Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer. Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case, Skolen yder ikke faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter casearbejdsdagen. Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. Niveau D Undervisningens mål Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 2) anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 29

30 3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5) forstå sammenhængende og sprogligt varierede samtaler, 6) læse og forstå sammenhængende og sprogligt varierede tekster i relation til elevens uddannelse, 7) skrive med en vis grad af korrekthed samt i et rimeligt varieret og sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 8) i et rimeligt korrekt, varieret og sammenhængende sprog redegøre for, kommentere og diskutere tekster og emner, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund, 10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og 11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Rammer for valg af indhold Sprogbrug Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund. Indhold I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder: fagene og den faglige uddannelse virksomheder og brancher kultur og samfund Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med. Dokumentation Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde i faget. Casearbejde En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver. Afsluttende bedømmelse Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål. Afsluttende prøve Skolen kan vælge at afslutte faget med afsluttende prøve. I så fald anbefales følgende prøveform: Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende. Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer. 30

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk Erhvervsrettet Andetsprogsdansk - Et centralt udviklet valgfag i erhvervsuddannelserne Side 1 af 6 Side 2 af 6 Formål...4 Mål...4 Niveau F...4 Niveau E...5 Niveau D...5 Rammer for valg af indhold...6 Sprogbrug...6

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SKOLEN...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan for Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere