TEMADAG OM GARANTIPROVISION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMADAG OM GARANTIPROVISION"

Transkript

1 TEMADAG OM GARANTIPROVISION 13. november

2 AGENDA Status hvor er vi nu? De kommunalretlige rammer for lånegarantier Varmeforsyningsloven Statsstøttereglernes anvendelse på kommunale garantier Pause Sønderborgsagen Konsekvenser af ulovligt stillede garantier Hvad skal varmeforsyningsselskaberne gøre? Afrunding og spørgsmål 2

3 STATUS HVOR ER VI NU? For få år siden: Få beskæftigede sig med garantiprovision for kommunalt stillede lånegarantier Provisionen fastsættes skønsmæssigt uden konkret vurdering af markedsværdien Mindre fokus på retningslinjerne i den hidtidige tilsynspraksis 3

4 STATUS HVOR ER VI NU? (FORTSAT) Fjernvarmeselskaber stævner Sønderborg Kommune Uenighed om Sønderborg Kommunes opkrævning af garantiprovision - en aftale er vel en aftale? Retten i Sønderborg 2014: - En aftale er en aftale, og opkrævningen af garantiprovision var uberettiget Vestre Landsret 2016: - Vederlagsfri garantistillelse er ulovlig statsstøtte, og Sønderborg Kommunes opkrævning var berettiget 4

5 FOKUS PÅ STATSSTØTTE - OG KOMMUNALE GARANTIER 5

6 OGSÅ POLITISK FOKUS Der foreligger dog i dag ikke en tilstrækkelig klar afgrænsning af, hvilke aktiviteter der kan få kommunale lån eller kommunegaranti. Derudover er rammerne for fastsættelse af garantiprovisioner uklare. Regeringen igangsætter derfor en analyse, der skal afgrænse kommercielle og konkurrenceudsatte aktiviteter, så det tydeliggøres, at der ikke kan stilles subsidierede kommunegarantier eller gives mulighed for kommunal låneoptagelse for sådanne aktiviteter på vilkår, der er bedre end de vilkår, en markedsøkonomisk investor ville acceptere på markedsvilkår. Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt. Uddrag fra svar til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 1. november

7 DE KOMMUNALRETLIGE RAMMER FOR LÅNEGARANTIER 7

8 DEN RETLIGE RAMME KOMMUNALRETTEN Hvad kan kommunen bruge penge på? Kommunalfuldmagten Kun lovlige kommunale opgaver Forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner Lovgivning Lovgivning kan udvide eller begrænse kommunalfuldmagten Fx vandsektorloven, varmeforsyningsloven En kommunes tilsagn om at yde garanti er formentlig en forvaltningsakt Hvad indebærer dette? 8

9 DEN RETLIGE RAMME KOMMUNALRETTEN (FORTSAT) Hvorfor skal kommunen opkræve vederlag for en lånegaranti? Tilsynspraksis En vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder et tilskud til virksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-i-sig-selv-princippet forudsætter Statsstøttereglerne Støtte omfatter enhver form for hel eller delvis offentlig omkostningsdækning, der er ydet med offentlige midler. Det omfatter altså ikke alene direkte kontante tilskud, men også indirekte støtte i form af fx garantier givet på mere fordelagtige vilkår end sædvanlige markedsvilkår 9

10 DEN RETLIGE RAMME KOMMUNALRETTEN (FORTSAT) Kommunen kan stille garanti, hvis: Der er hjemmel i lovgivningen Det er til varetagelse af en lovlig kommunal opgave (eventuelt øremærket aktivitet) Kommunen tildeler garantien på markedsvilkår Er kommunen forpligtet til at stille garanti, hvis betingelserne er opfyldt? 10

11 DEN RETLIGE RAMME VARMEFORSYNING Kommunalfuldmagtsregler: Garantistillelse er mulig for aktiviteter, kommunen selv ville kunne udføre Praksis: Muligt at stille garanti for lånoptagelse til finansiering af investeringer i varmedelen i en kommunal elproduktionsvirksomhed 11

12 DEN RETLIGE RAMME VARMEFORSYNING (FORTSAT) Varmeforsyningsloven 2d En kommune kan i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed som nævnt i 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling, jf. dog stk. 2-6 Støtte til aktiviteter er således omfattet af de danske statsstøtteregler såvel som EU s statsstøtteregler Forarbejder: Kommunen har selv ansvar for at sikre sig, at garantistillelsen er forenelig med statsstøttereglerne ( ) Bestemmelsen indebærer således ikke en undtagelse fra statsstøttereglerne. Derfor: Krav om markedsvilkår Opkrævning af markedsmæssig garantiprovision 12

13 INDENRIGSMINISTERIETS UDTALELSE AF 31. MAJ 1999 Ølgod Kommune havde anmodet om en udtalelse fra Indenrigsministeriet om lovligheden af en kommunal garanti for et lån til Ølgod Fjernvarmeselskab Indenrigsministeriet: Spørgsmålet skal afgøres efter alm. kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (dvs. ikke elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven) Udgangspunkt: Ikke en kommunal opgave at stille kommunal garanti for et privat energiselskabs lån Dog kan en kommune lovligt stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabs lån, hvis forsyningsselskabet betaler et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår 13

14 STATSFORVALTNINGENS BREV AF 14. DECEMBER 2012 Kommunalbestyrelsen havde truffet beslutning om at stille en kommunegaranti for Sydlangeland Fjernvarme A/S og Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Langeland Kommune havde ikke opkrævet vederlag (garantiprovision) herfor 14

15 STATSFORVALTNINGENS BREV AF 14. DECEMBER 2012 (FORTSAT) Statsforvaltningen: Kommunen skulle oplyse, om vederlaget var opkrævet på markedsmæssige vilkår Hvis nej, hvad kommunalbestyrelsen agtede at foretage sig i anledningen af den manglende garantiprovision Afgørelse: Da Langeland Kommune konkret har aftalt med Langeland Forsyning A/S, at der opkræves garantiprovision, finder statsforvaltningen ikke grundlag for at foretage en nærmere prøvelse af spørgsmålet. Ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at garantiprovisionen var fastsat på markedsvilkår. Statsforvaltningen foretog sig ikke yderligere i sagen 15

16 ANKESTYRELSENS AFGØRELSE AF 28. JUNI 2017 Kommunegaranti for et lån på 19 mio. kr. til finansiering af et solfangeranlæg Forhåndstilsagn om kommunegaranti uden at stille krav om, at der skulle betales løbende garantiprovision Ankestyrelsen besluttede ikke at rejse en tilsynssag 16

17 ANKESTYRELSENS AFGØRELSE AF 28. JUNI 2017 (FORTSAT) [K]ommunen har udfoldet rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer Kommunen har rådført sig med sin bank og forhørt sig hos andre kommuner og har på den baggrund besluttet, at garantiprovisionen skal være en løbende provision på 1 % på andre områder end spildevandsområdet. Kommunen har derfor foretaget en konkret vurdering Ikke grundlag for at antage, at provisionen er højere end markedsprisen kommunen har ikke stillet garantien med henblik på at opnå fortjeneste 17

18 STATSSTØTTEREGLERNES ANVENDELSE PÅ KOMMUNALE LÅNEGARANTIER 18

19 STATSSTØTTEREGLERNE Parallelle regelsæt National lovgivning Konkurrencelovens 11a EU-retlig regulering EUF-traktaten (primært artikel ) Øvrige EU-retskilder: Forordninger Retningslinjer Meddelelser Øvrige kilder Statsstøttehåndbogen af Erhvervs- og Vækstministeriet (2017) 19

20 STATSSTØTTEREGLERNE DEN RETLIGE RAMME Forbud mod statsstøtte: KL 11 a og TEUF art. 107, stk. 1 Statsstøtte foreligger, når der 1) ydes støtte, 2) ved hjælp af offentlige midler (kommune/stat), 3) som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen (aktuelt eller potentielt), og 4) ved at begunstige visse virksomheder (selektiv) Efter artikel 107: Krav om, at støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstater Efter KL 11 a: Krav om, at støtten ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering 20

21 STATSSTØTTEREGLERNE RETSPRAKSIS OG KOMMISSIONENS VEJLEDNING Domstolen: [Det] forholder sig således, at en låntager, der har indgået en låneaftale, som garanteres af de offentlige myndigheder i en medlemsstat, normalt opnår en økonomisk fordel, da de finansieringsomkostninger, som låntageren bærer, er lavere end dem, som låntageren ville have haft, hvis denne havde måttet opnå den samme finansiering og den samme garanti til markedspris (C-559/12, La poste) Vejledning: Kommissionens meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Hvis individuelle garantier ikke giver virksomheden en fordel, så er der ikke tale om statsstøtte Hvornår indebærer en garanti ikke en fordel? Retspraksis: Det markedsøkonomiske investorprincip Hvad ville en privat investor under tilsvarende omstændigheder have gjort? Kunne virksomheden få en garanti på samme vilkår via kapitalmarkedet? 21

22 STATSSTØTTEREGLERNE RETSPRAKSIS OG KOMMISSIONENS VEJLEDNING (FORTSAT) Kommissionens vejledning: Statsstøtte kan udelukkes, når en individuel garanti opfylder følgende betingelser: 1) Låntageren er ikke en kriseramt virksomhed (konkurstruet) 2) Garantiens størrelse kan måles korrekt på det tidspunkt, hvor garantien ydes (kvantificerbar) 3) Garantien dækker højst 80 % af de enkelte udestående lån 4) Der opkræves en markedspris for garantien til betaling for at bære risikoen for lånet 22

23 STATSSTØTTEREGLERNE RETSPRAKSIS OG KOMMISSIONENS VEJLEDNING (FORTSAT) Kommissionens vejledning - Markedspris for garantien Garantipræmien skal som udgangspunkt svare til en tilsvarende præmie på de finansielle markeder Ingen tilsvarende garantipræmie? Hvad ville markedsprisen være for et tilsvarende lån uden garanti? VÆRDI AF GARANTI BETALING AF RENTER UDEN GARANTI BETALING AF RENTER MED GARANTI 23

24 STATSSTØTTEREGLERNE RETSPRAKSIS OG KOMMISSIONENS VEJLEDNING (FORTSAT) Kommissionens vejledning Garantier for SMV er For SMV er accepterer Kommissionen en enklere vurdering efter en tabel, HVIS alle andre betingelser er opfyldt Kommissionens årlige minimumsprovisioner ud fra låntagers kreditvurdering: For lavere kreditvurderinger kan den forenklede metode ikke anvendes SMV'er, der ikke tidligere er kreditvurderet og nystartede virksomheder Minimumspræmie på 3,8 pct. og aldrig lavere end den, der gælder for moderselskab 24

25 PAUSE 25

26 CASE SØNDERBORGSAGEN 26

27 SAGEN KORT Sagens kerne var, om Sønderborg Kommunes beslutning om fremadrettet at opkræve provision af lånegarantier var lovlig Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S optog henholdsvis 13. oktober 2010 og 14. september 2011 lån hos KommuneKredit til anlægsinvesteringer Sønderborg Kommune gav tilsagn om at stille garanti for lånene ved byrådsbeslutninger efter ansøgning fra fjernvarmeselskaberne. Kommunen var på daværende tidspunkt af den opfattelse, at det var lovligt at stille lånegarantierne uden at opkræve et vederlag, når blot der var lige vilkår for alle fjernvarmeselskaber Sønderborg Kommune blev senere opmærksom på, at kommunen skulle opkræve et markedsmæssigt vederlag som en betingelse for, at garantistillelsen er lovlig. På den baggrund traf kommunen beslutning om at opkræve garantiprovision fremadrettet 27

28 SAGSØGERS PÅSTANDE Fjernvarmeselskaberne nedlagde påstand om, at Sønderborg Kommune skulle anerkende, at kommunen ikke var berettiget til at opkræve provision af lånegarantierne Fjernvarmeselskaberne gjorde bl.a. gældende, at: Sønderborg Kommune havde kendskab til, at der skulle opkræves provision ved garantistillelsen Fjernvarmeselskaberne optog anlægslånene i den tro, at lånegarantierne var vederlagsfri Der ikke forelå praksis om, at garantistillelse uden vederlag er ugyldig Opkrævning af garantiprovision ikke er et lovmæssigt krav Garantistillelsen var en aftale, der ikke kunne tilbagekaldes efter de privatretlige regler Hvis garantistillelsen var en forvaltningsakt, ville den ikke kunne omgøres uden lovhjemmel, når der ikke forelå nye faktiske eller retlige forhold 28

29 SAGSØGTES PÅSTANDE Sønderborg Kommune nedlagde påstand om frifindelse Kommunen gjorde bl.a. gældende, at: Beslutningerne om vederlagsfri garantistillelse medførte, at fjernvarmeselskaberne modtog ulovlig offentlig støtte i strid med statsstøttereglerne, hvorfor de vederlagsfri lånegarantier skulle bringes til ophør Beslutningerne om vederlagsfri garantistillelse var ugyldige forvaltningsakter, fordi de var truffet på ulovligt grundlag Fjernvarmeselskaberne var forpligtet til at betale garantiprovision af restgælden pr. 1. januar 2014 Forvaltningsakterne, hvis disse var gyldige, ville kunne tilbagekaldes eller ændres lovligt af Sønderborg Kommune med et rimeligt varsel, hvilket havde fundet sted 29

30 BYRETTENS DOM Retten i Sønderborg afsagde dom i sagen 14. juli 2014 Rettens begrundelse var kort: "Kommunens beslutning om garantistillelse uden vederlag findes herefter hverken på offentligretligt eller privatretligt grundlag ensidigt at kunne ændres." Efter rettens vurdering kræver fremadrettet opkrævning af garantiprovision, at der er: "tungtvejende retlige eller samfundsmæssige hensyn, der taler for, at en omgørelse af kommunens beslutning er påkrævet." Retten vurderede, at de konkurrencehensyn, som et krav om betaling af vederlag for garantistillelsen i givet fald skal tilgodese, under de konkrete omstændigheder havde en begrænset vægt, hvorfor der ikke konkret forelå et sådant tungtvejende retligt eller samfundsmæssigt hensyn 30

31 BYRETTENS DOM (FORTSAT) Retten lagde i den forbindelse særligt vægt på følgende: Fjernvarmeselskaberne har monopolstilling for så vidt angår levering af fjernvarme Garantistillelsen var risiko- og omkostningsfri for kommunen. Retten lagde endvidere vægt på følgende to forhold: Sønderborg Kommune kendte til muligheden for at opkræve garantiprovision på tidspunktet for beslutningen om at stille vederlagsfrie garantier Fjernvarmeselskaberne havde indrettet sig efter beslutningen i god tro, og deres dispositioner i den forbindelse ville ikke kunne omgøres Sønderborg Kommune ankede dommen 31

32 PRÆJUDICIEL FORELÆGGELSE Sønderborg Kommune anmodede efter byretssagen om præjudiciel forelæggelse Kommunen gjorde bl.a. gældende, at byrettens dom og tilsynspraksis havde en forskellig fortolkning af statsstøttespørgsmålet Vestre Landsrets kendelse ang. præjudiciel forelæggelse 10. juni 2015: Efter landsrettens vurdering foreligger der ikke under denne retssag tvivl om fortolkningen af TEUF artikel 107, stk. 1, eller EU- Domstolens praksis, der nødvendiggør en forelæggelse for EU- Domstolen Landsretten tog derfor ikke anmodningen om forelæggelse for EU- Domstolen til følge 32

33 LANDSRETTENS DOM Vestre Landsret afsagde dom i sagen 25. januar 2016 Landsretten fandt, at: Fjernvarmeselskaberne udøver en konkurrenceudsat aktivitet omfattet af TEUF artikel 107, stk. 1, fordi kunderne selv kan vælge deres varmeforsyningskilde De vederlagsfrie garantier gav fjernvarmeselskaberne en fordel i konkurrencen med andre varmeproducenter Støtten må antages at påvirke samhandlen mellem EU-medlemsstaterne På den baggrund fandt landsretten, at garantistillelserne var i strid med TEUF artikel 107, stk. 1, at afgørelserne om, at vederlagsfri garantistillelse var ugyldige, og at Sønderborg Kommune var berettiget til at træffe afgørelse om at opkræve garantiprovision Landsretten tog derfor Sønderborg Kommunes påstand om frifindelse til følge 33

34 HVAD STØTTEDE GARANTIEN? Lån til finansiering af anlægsinvesteringer Geotermianlæg med tilhørende varmepumper, transmissionsledning, udvidelse af eksisterende net mv. Opførelse af biokedel, etablering af m 2 solfangeranlæg og udvidelse af eksisterende net Samlet låneramme: ca. 550 mio. kr. Markedet og andre mulige producenter af varme Varmeforsyning generelt, ikke kun fjernvarme Andre muligheder? Landsretten: andre producenter af installationer og materialer til rumopvarmning Fx varmepumper, solvarme, fyr til biobrændsel Up-stream markedet? 34

35 KOMMUNENS ANSVAR Og dog Sønderborg Kommunes ansvar tillagdes vægt ved fastsættelse af sagsomkostninger. Landsretten pålagde fjernvarmeselskaberne at betale delvise sagsomkostninger Landsretten har endvidere lagt vægt på, at Sønderborg Kommune ikke fik medhold i sin anmodning om forelæggelse for EU- Domstolen, der blev behandlet mundtligt, og at Sønderborg Kommune var eller i hvert fald burde have været opmærksom på risikoen for, at garantistillelser uden opkrævning af provision var ugyldige. 35

36 KONSEKVENSER AF ULOVLIGT STILLEDE GARANTIER 36

37 KONSEKVENSER FORVALTNINGSRET Hvad sker der, når en forvaltningsakt ikke har hjemmel i lovgivning eller i kommunalfuldmagten? I litteraturen antaget, at en hjemmelsmangel i sig selv er væsentlig Det klare udgangspunkt er således, at manglende lovhjemmel medfører, at såvel begunstigende som bebyrdende forvaltningsakter er ugyldige Tilsynsudtalelser: Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at kommuner, som ulovligt har ydet vederlagsfri garanti, er forpligtet til at "lovliggøre" dette forhold I Sønderborgsagen konkluderede landsretten, at garantistillelserne var i strid med TEUF artikel 107, stk. 1, og Sønderborg Kommunes afgørelse af 13. oktober 2010 om at stille en vederlagsfri garanti for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for en låneramme på 440 mio. kr. og kommunens afgørelse af 14. september 2011 om at stille en vederlagsfri garanti for Gråsten Varme A/S for en låneramme på 114,8 mio. kr. er derfor ugyldige. 37

38 KONSEKVENSER STATSSTØTTERET Statsstøtte er anmeldelsespligtigt Støtte, som er omfattet af statsstøttebegrebet, skal som udgangspunkt anmeldes til Kommissionen, medmindre det er omfattet af en undtagelse af gruppefritagelse (artikel 108 (3)) Kommissionen kan godkende støtten, og herefter vil støtten være lovlig. Støtten kan ikke ydes inden Kommissionens godkendelse (standstill) Statsstøtte, som ikke anmeldes (eller ikke godkendes), og som ikke er omfattet af en undtagelse, er ulovlig støtte 38

39 KONSEKVENSER STATSSTØTTERET (FORTSAT) Tilbagebetaling Retspraksis: Støttemodtager har ingen berettiget forventning om, at ulovlig støtte opretholdes Hvad skal tilbagebetales? Den ulovlig støtte det fulde støttebeløb inkl. renter fra støtten er stillet til rådighed og frem til den tilbagebetales Hvem skal der tilbagebetales til? Fremadrettet: Al statsstøtte tilbagebetales til statskassen Lovændring har været i høring - status p.t. Erstatning for tab som følge af den ulovlige støtte? Kommissionen: Betaling af erstatning for at stoppe ulovlig støtte udgør i sig selv statsstøtte 39

40 KONSEKVENSER STATSSTØTTERET (FORTSAT) Forældelse Forældelsesfristen for støtte i form af garantier regnes fra det tidspunkt, hvor garantien stilles Forældelse af krav om tilbagebetaling: Dansk statsstøtte: 5 år EU-statsstøtte: 10 år Ny støtte kontra eksisterende støtte Hvad sker der ved ændring af eksisterende støtte? 40

41 HVAD SKAL SELSKABERNE GØRE? 41

42 HVAD SKAL FORSYNINGSSELSKABET GØRE? På den ene side Det er kommunen, som skal sikre, at kommunens praksis er lovlig og herunder, at den er i overensstemmelse med statsstøttereglerne Men på den anden side. Konsekvensen kan være, at pengene skal tilbagebetales til statskassen - og så kommer de hverken varmeselskabet eller kommunen til gode Alle parter har en interesse i, at reglerne overholdes Relevante forhold, som varmeselskabet som minimum bør kræve afklaret og søge indsigt i: Har kommunen overvejet og vurderet statsstøttereglerne, og hvordan er det afspejlet i fastsættelsen af garantiprovisionen? Hvordan er garantien fastsat, og er garantien fastsat korrekt i forhold til varmeselskabets risikoprofil? 42

43 TEAM OG NYHEDER ANDREAS CHRISTENSEN PARTNER Dir: Mob: LINE MARKERT PARTNER Dir: Mob: RELEVANTE LINKEDIN-GRUPPER Horten Varmesektoren i Danmark Horten Juridiske nyheder for kommuner Hortens Konkurrence og statsstøtteret HORTEN Nyhedsbrev Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på MARIE LØVBJERG ADVOKAT Dir: Mob: DANIEL BATISTOTI CESAR ADVOKATFULDMÆGTIG Dir: Mob:

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170625 10. marts 2016 NOTAT KOMMUNALE GARANTIER BEHANDLING AF GARANTIER EFTER STATSTØTTEREGLERNE

Læs mere

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade Aalborg. Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Østre Havnegade 12 9000 Aalborg 2016-28237 Dato: 01-09-2017 HjulmandKaptains sagsnr. 125-198219 nva Henvendelse vedrørende Mariagerfjord Kommunes fastsættelse af garantiprovision

Læs mere

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1 SV_ Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr garantiprovision af eksisterenede veder 1.TXT Emne: SV: Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr. garantiprovision af eksisterenede veder ----Oprindelig meddelelse----

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER

NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 171150 7. april 2016 NOTAT OM KOMMUNALE GARANTIER Egedal Kommune har anmodet om en statsstøtteretlig

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013).

D O M. Retten i Sønderborg har den 14. juli 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C3-605/2013). D O M afsagt den 25. januar 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Hanne Harritz Pedersen, Annette Dellgren og Niels Klitgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1704 14 Sønderborg Kommune (advokat Andreas

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse

Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Notat Sagsnr.: 2012/0014308 Dato: 30. maj 2017 Titel: Opkrævning af provision ved kommunal garantistillelse Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent I juli 2010 fastlagde et notat fra By-og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Statsstøtte på affaldsområdet 8. april 2014 Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Agenda 09.30-09.35: Velkomst og introduktion til emnet 09.35-10.50: Generel introduktion til statsstøttereglerne

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser:

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Nye garantiprovisionssatser for HOFOR Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august 2011 (BR 2011-60665) indførslen af betaling af garantiprovision

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse NOTAT Til Socialudvalget Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse Notatet giver en status til Socialudvalget på udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME ERFA-TRÆF FOR ADMINISTRATION OG REGNSKAB AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME Birgitte Faaborg, konstitueret chef for faglig afdeling Dansk Fjernvarme GARANTIPROVISION 1. Statsstøttereglerne Kommissionens

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme.

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme. Notat om hjemfaldspligt på de private ejendomme. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Jakob Tønners Dato: 1. december 2014/jtq 1. Indledning Hvidovre Kommune har en

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Glatved Vandværk AquaDjurs Auning Varmeværk Grenaa & Anholt vandforsyning Grenaa Varmeværk NRGi Reno Djurs Vivild Varmeværk Ørsted Fjernvarmeværk

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber 16. februar 2016 EY s Energi & Forsyning Økonomi- og Indenrigsministeriet udgav i maj 2013 en arbejdsgrupperapport om modernisering

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468

Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Pkt.nr. 2 Redegørelse vedrørende Socialdemokraties benyttelse af Safaribussen og besøg på Produktionsskolen 419468 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere