KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Dragsbæk K/S Vingårdsvej Aalborg Danmark v/ advokat Peter Gustav Olson Indklagede: RADIO LOFT ApS Hovedgaden Brabrand Danmark v/ advokat Jesper Hedegaard Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet boaarhus.dk til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet boaarhus.dk suspenderes. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. februar 2017 med 12 bilag (bilag 1-12), svarskrift af 9. marts 2017 med tre bilag (bilag A-C), replik af 10. april 2017 uden bilag og duplik af 26. april 2017 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet boaarhus.dk er registreret den 8. november Sagsfremstilling: Klageren er et kommanditselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister ( er registreret under navnet Dragsbæk K/S (CVR-nummer ) med startdato den 1. oktober Selskabet har i perioden fra den 3. oktober 2000 til den 25. juni 2015 været registreret under navnet Bang & 1

2 Olufsen v/ Dragsbæk K/S. Selskabet er registreret under branchekode Radio- og tvforretninger. Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren er registrant af domænenavnet beoaarhus.dk og at domænenavnet benyttes i forbindelse med virksomheden. Ved opslag den 11. august 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet beoaarhus.dk er registreret den 18. marts 2009, og at Bang & Olufsen v/ Dragsbæk K/S (identisk med klagerens tidligere selskabsnavn) desuden er anført som registranten i WHOIS-databasen. Ved opslag den 11. august 2017 på beoaarhus.dk har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: Klager er en autoriseret Bang & Olufsen-forhandler, der markedsfører, og sælger Bang & Olufsen-produkter gennem sin butik i Aarhus samt via hjemmesiden jf. bilag 1. Virksomheden blev etableret i 1992, og har siden den 18. marts 2009 drevet forretning under domænenavnet jf. bilag 2 og bilag 3, der viser klagers hjemmeside den 31. maj Indklagede er ligeledes en autoriseret Bang & Olufsen-forhandler, der markedsfører, og sælger Bang & Olufsen-produkter gennem sine butikker i Brabrand og Aarhus. Virksomheden blev etableret i 1998, og har siden den 8. november 2016 drevet forretning under domænenavnet jf. bilag 4. Indklagede erhvervede samme dato og jf. bilag 5, hvilke alle peger på 2

3 Indklagedes selskabsnavn har siden den 30. september 1998 været Radio Loft ApS, og er det stadig den dag i dag, jf. bilag 6. Indklagede har tidligere drevet forretning under domænenavnet hvilket denne registrerede den 30. marts 2000, jf. bilag 7. Til eksempel ses indklagedes hjemmeside, som den så ud den 5. marts 2001, jf. bilag 8, og ligeledes den 24. december 2014, jf. bilag 9. Den 18. april 2016 drev Indklagede forretning under hoveddomænenavnet jf. bilag 10. Dette bevægede man sig øjensynligt væk fra og over til det siden november 2016 benyttede Indklagede har således registreret domænenavnet efter at klager har anvendt i mere end 8 år. De to parter driver således i dag konkurrerende virksomhed, inden for det samme geografiske område og under forvekslelige domænenavne, idet den eneste forskel mellem disse er det e, der adskiller Bo fra Beo. Siden den 8. november 2016, hvor indklagede registrerede domænenavnet, har klager ca. 10 gange oplevet, at kunder har forvekslet dennes forretning med indklagedes. Der er typisk tale om kunder, der kommer for at afhente et produkt købt på internettet, hvor de har forventet at have handlet hos et navn som de sidste 8 år også har stået på butikkens facadevinduer, og siden 2015 har været særligt iøjnefaldende, jf. bilag 11. Klager, såvel som dennes medarbejdere, har i denne forbindelse udtalt på tro og love, jf. bilag 12, at der efter at er blevet taget i brug i november 2016, er sket forveksling af butikkerne, typisk ved at Kunder, der er kommet for at afhente et produkt købt på internettet, er gået forgæves, idet de har købt produktet på Kunder, der har fået en gave, eller har modtaget noget, der er bestilt på www. BoAarhus.dk, er kommet til for at få det repareret eller byttet. Kunder, som tidligere har demonstreret produkter for, fejlagtigt har købt produktet på og herefter er blevet skuffede, når de kommer til for at hente det købte. Herefter er det godtgjort, at forveksling mellem de to domænenavne har fundet sted i de små tre måneder, som indklagedes webbutik under har eksisteret. Til støtte for sin påstand gør klager gældende at at at klager og indklagede er i samme branche og er konkurrenter, klagers domænenavn blev registreret mere end 8 år før indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn, det omtvistede domænenavn, er forveksleligt med klagers domænenavn, hvilket skaber forvirring blandt de relevante kunder, og giver kunderne det urigtige udtryk, at der er forbindelse mellem parterne, 3

4 at at indklagedes registrering af domænenavnene com, og med al tydelighed viser, at der er en bestræbt forvekslelighed mellem parternes domænenavne, ligesom indklagede ønsker at lukrere på den markedsposition og goodwill, der er tilknyttet i strid med markedsføringslovens 1 og 18, og indklagedes registrering af domænenavnet, ikke mindst henset til indklagedes samlede registrering af domænenavne, er i strid med domænelovens 25, stk. 1. Som bilag 1 har klageren fremlagt et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet beoarhus.dk. Bilag 2 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database ( vedrørende domænenavnet beoaarhus.dk. Bilag 3 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine ( vedrørende domænenavnet beoaarhus.dk. Bilag 4 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet boaarhus.dk. Bilag 5 er en række udaterede udskrifter fra hjemmesiden vedrørende domænenavnene beoaarhus.com og boaarhus.com. Det fremgår af udskrifterne bl.a., at de pågældende domænenavne er registreret den 8. november 2016, og at indklagede desuden er anført som registranten af domænenavnene. Endvidere indeholder bilaget en udateret udskrift fra DK WHOIS-database ( vedrørende domænenavnet beobrabrand.dk. Det fremgår af udskriften, at domænenavnet beobrabrand.dk er registreret den 8. november 2016, og at indklagede er anført som registranten. Bilag 6 er en udskrift af 6. februar 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede. Det fremgår af udskriften, at der er tale om et anpartsselskab registreret under navnet RADIO LOFT ApS (CVRnummer ) med startdato den 6. april Endvidere fremgår af udskriften, at selskabet har til formål at drive handels- og servicevirksomhed, og er registreret under branchekode Radio- og tv-forretninger. Bilag 7 er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet radioloft.dk. Det fremgår af udskriften, at domænenavnet radioloft.dk er registreret den 30. marts 2000, og at RADIO LOFT ApS er anført som registranten. Bilag 8 og 9 er to skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine ( vedrørende domænenavnet radioloft.dk. Hjemmesiden ses at være lagret henholdsvis den 5. marts 2001 og den 24. december Bilag 10 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine ( vedrørende domænenavnet stores.bang-olufsen.com. Hjemmesiden ses at være lagret den 18. april Bilag 11 er tilsyneladende to billeder af facaden på den fysiske butik, som klageren driver i Aarhus. På facaden ses navnet BEOAARHUS.DK. 4

5 Bilag 12 er kopier af tre såkaldte tro og lov-erklæringer fra ejeren af klageren, John Mortensen, samt to medarbejdere fra klagerens butik i Aarhus. Ved opslag den 22. februar 2017 på boaarhus.dk har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 11. august 2017 på boaarhus.dk har sekretariatet taget følgende kopi: 5

6 I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: Indklagede har siden 1978 drevet virksomhed som autoriseret forhandler af Bang & Olufsens produkter. Indklagede anvender domænenavnet efter tilladelse af Bang & Olufsen, i henhold til den indgåede forhandleraftale. Indledningsvist skal det nævnes, at det følger af kontrakten mellem Bang & Olufsen og selskabets forhandlere, at ingen forhandler uden tilladelse må anvende et domænenavn hvor ordet beo indgår i. Klager har ikke fået en sådan tilladelse fra Bang & Olufsen, og har således ingen materiel ret til domænenavnet. Registreringen af domænenavnet må som følge heraf anses for værende i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Det kan hertil tillige oplyses, at klager, efter indbringelsen af nærværende klagesag, af Bang & Olufsen er blevet oplyst, at navnet Beoaarhus ikke længere må fremgå af butikkens facade, da brugen af navnet strider mod de aftalte retningslinjer. Navnet er fjernet fra butiksfacaden, hvorfor klagers bilag 11 ikke bør tillægges betydning. Det må tillige forventes, at Bang & Olufsen vil forbyde klager at anvende domænet indenfor nærmeste fremtid, hvorfor denne klagesag medfører et uforholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug for alle implicerede parter. Heroverfor kan det oplyses, at Bang & Olufsen har givet indklagede eksplicit tilladelse til anvendelsen af domænenavnet hvorfor indklagede naturligvis kan anvende dette. Domænenavnet startende med bo efterfulgt af bynavn anvendes tillige af øvrige forhandlere, f.eks. samt Det er således almindeligt, at kunder i større byer hvor det er kendt at der findes adskillige forhandlere - som det er tilfældet i Aarhus - må orientere sig om, hvilke(n) forretning en hjemmeside repræsenterer, ved at læse dette på hjemmesiden. Det bemærkes tillige, at der ikke er forvekslelighed mellem indklagede og klager. Til støtte herfor kan det oplyses, at det med al tydelighed fremgår af hjemmesiden hvilke fysiske butikker denne repræsenterer, jf. bilag A. Derudover adskiller navnene sig tilstrækkeligt fra hinanden til, at kan forveksles med www. beoaarhus.dk. Se hertil tro- og love-erklæringer fra indklagedes ansatte, vedlagt som sagens bilag B. Virksomhederne benytter sig også af forskelligartet markedsføring, og det bestrides på det kraftigste, at indklagede på nogen måde udnytter klagers markedsindsats tværtimod. Det bemærkes også, at boaarhus.dk ved fremsøgning på søgemaskinen Google tydeligt adskiller sig fra klagers domænenavn, særligt ved teksten Velkommen til Bang & Olufsen Aarhus C Store Torv Brabrand, jf. bilag C. Klager har ikke ved ibrugtagningen af domænenavnet beoaarhus.dk opnået en varemærkeretlig beskyttelse af navnet, eftersom dette ikke har fornødent særpræg. De mange forretninger med ligeartede navne i Danmark medfører, at navnet blot er udtryk for en generisk betegnelse af at forretningen er forhandler af Bang & Olufsen, og at forretningen er beliggende i Aarhus. Navnet har ej heller tilstrækkelig adskillesevne til at konstituere et forretningskendetegn. 6

7 Det kan ligeledes oplyses, at indklagedes domænenavn er et udtryk for de solgte varer art, og at også denne omstændighed bevirker, at indklagedes brug af domænenavne er berettiget. Som bilag A har indklagede fremlagt et udateret skærmprint fra hjemmesiden under domænenavnet boaarhus.dk. Bilag B er kopi af fire såkaldte tro og lov-erklæringer fra medarbejdere i den fysiske butik, som indklagede driver i Aarhus. Bilag C er ifølge indklagedes oplysninger en udskrift fra en søgning i Google ( på bang og olufsen aarhus. Udskriften ses ikke at være dateret. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: Klager fastholder sin principale påstand med tilføjelse af en ny subsidiær påstand, samt i det hele anbringenderne som de er anført i klageskriftet. I tillæg hertil skal klager komme med følgende supplerende bemærkninger til sagsfremstillingen og indklagedes klagesvarskrift. Klager skal på det kraftigste fastholde det faktum, at klager har oprettet og anvendt sit domænenavn siden 18. marts 2009 til at drive deres virksomhed. Denne ibrugtagning har gjort, at klager har haft BEOAARHUS som sit ubestridte kendetegn som forhandler af B&O produkter i Aarhus de sidste 8 år. Herfor afvises det, at og ikke er forvekslelige. BEOAARHUS og BOAARHUS kun adskiller sig ved ét bogstav, nemlig E, i klagers domænenavn, og at domænenavnene i øvrigt begge anvender B i starten af domænet samt OAARHUS til slut i domænet. Der er dermed lagt op til stort set samme domænenavn ved brug af B samt OAARHUS i nøjagtig samme rækkefølge. Hertil kommer stærk lyd-mæssigt lighed samt begrebsmæssig identitet. Denne høje risiko for forvekslelighed har givet anledning til den faktiske forveksling hos forbrugerne, som anvist i klageskriftets bilag 12. Klager fastholder dermed den faktiske forvekslelighed, der er bevist sket ved forbrugernes forveksling siden d. 8. november 2016, hvor indklagede har registreret Netop denne forveksling fra forbrugernes side gør, at indklagede på ingen måde kan påstå, at indklagede som konkurrent og ved sin registrering af domænenavnet ikke har haft til hensigt at udbytte klagers markedsindsats de sidste 8 år i samme geografiske område. Dette fastholdes endvidere fortsat henset til indklagedes samlede registrering af domænenavne, som anført i klageskriftet, hvilket viser illoyale handlinger fra indklagedes side siden 8. november Indklagedes bilag B har herudover ingen relevans, da man ikke kan dokumentere ikke-eksistens med erklæringer. Man ville altid finde en eller flere personer, der ikke har oplevet noget og det beviser ikke, at der ikke er sket noget. Når klager derimod har dokumenteret tilfælde af faktisk forvekslelighed med tro og love erklæringerne i bilag 12 sidestilles disse med vidneforklaringer. Herudover bestrides, at der ved indklagedes eksempel angående sameksistensen af og kan tages til indtægt for, at også beoaarhus.dk og 7

8 boaarhus.dk (også) kan sameksistere fredeligt. Der verserer netop en klagesag for Klagenævnet for Domænenavne vedrørende bocph.dk. Indklagede kan dermed ikke støtte sin påstand ved at referere til ovenstående domænenavne, da disse ikke sameksisterer på harmonisk vis og derfor snarere kan anvendes som argumentation for klagers påstande. Det anerkendes endvidere ikke, at klagers domænenavn er i strid med god domænenavnsskik, som anført af indklagede. Klager kan i den forbindelse bekræfte, at klager har fjernet domænenavnet fra butiksfacaden, men at dette var grundet butiksfacaderegler. Hertil nævnes også, at klager i denne forbindelse ikke er blevet bedt om at ændre domænenavnet hvilket i øvrigt er sagen for så vidt uvedkommende. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: I klagerens replik anføres det, at klagerens ibrugtagning af domænenavnet har medført, at klageren ubestridt har haft BEOAARHUS som sit forretningskendetegn. Indklagede skal herved bemærke, at man fortsat bestrider, at registreringen medfører, at klageren har opnået et forretningskendetegn. Det bemærkes hertil, at den blotte ibrugtagning af et domænenavn ikke er tilstrækkeligt til, at der foreligger et beskyttet forretningskendetegn efter markedsføringslovens 18. Det bestrides i det hele fortsat, at klagerens domænenavn nyder beskyttelse efter markedsføringslovens 18, eftersom navnet ikke har det fornødne særpræg. Domænenavnet er således en generisk betegnelse for varerne der sælges, samt den omtrentlige beliggenhed af den fysiske butik. Klageren bemærker i sin replik, at det er bevist, at der er sket faktisk forvekslelighed mellem de omhandlede virksomheder. Heroverfor bemærker jeg, at det er klagenævnet og ikke klageren der skal foretage en bevisvurdering af de i sagen fremlagte bilag. Indklagede er fortsat af den overbevisning, at det naturligvis er relevant for sagen, hvorvidt indklagedes personale har oplevet, at kunderne har forvekslet parterne. Det bestrides fortsat i det hele, at indklagede har haft til hensigt til at udnytte klagerens påståede markedsindsats, ved registrering og ibrugtagning af et ledigt domænenavn, som klageren i øvrigt har haft rig mulighed for selv at registrere. Indklagede har som anført i svarskemaet været erhvervsdrivende forhandler af Bang & Olufsens produkter i Aarhus i meget længere tid end klageren, idet indklagede har drevet sin forretning i mere end 38 år, og har en i bybilledet mere fremtrædende fysisk placering, hvorfor det om nogen må være klageren, der har haft til hensigt at udnytte indklagedes renommé og markedsindsats i Aarhus-området. Det bemærkes i øvrigt tillige, at det af Bang & Olufsen udstedte påbud om at fjerne navnet fra klagerens butiksfacade, bevirker at klageren hverken har eller kan have BEOAARHUS som sit forretningskendetegn. 8

9 Indklagede fastholder i det hele, at brugen af domænenavnet er i strid med god domænenavnsskik, ligesom det i det hele afvises, at indklagede skulle være uberettiget til at anvende domænenavnet Ved opslag den 11. august 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet boaarhus.dk. Endvidere har sekretariatet i samme anledning konstateret, at indklagede under samme bruger-id (RLA191-DK) er registrant af to yderligere domænenavne under det danske.dk -internetdomæne (domænenavnene beoaarhusstoretorv.dk og beobrabrand.dk ). Ved opslag samme dag på disse to domænenavne blev sekretariatet viderestillet til hjemmesiden under domænenavnet boaarhus.dk. Ved sekretariatets søgning i Google ( den 11. august 2017 på bo aarhus blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte syv indklagede eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. De resterende 43 søgeresultater vedrørte navnlig ordet bo i dets generiske betydning, herunder i forbindelse med omtale af boliger. Sekretariatet har endelig konstateret, at virksomheden Bang & Olufsen, som begge sagens parter repræsenterer som autoriserede forhandlere, har registreret bogstavsammensætningerne BEO og B&O og en lang række variationer herover som danske og EU-varemærker. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er autoriseret Bang & Olufsen-forhandler, der markedsfører og sælger Bang & Olufsen-produkter gennem sin butik i Aarhus, at klageren desuden benytter domænenavnet beoaarhus.dk i forbindelse med online markedsføring og salg af Bang & Olufsen-produkter, at klageren blev etableret i 1992 og siden den 18. marts 2009 har benyttet domænenavnet beoaarhus.dk i forbindelse med sin virksomhed, at dette medfører, at klageren har haft BEOAARHUS som sit ubestridte kendetegn som forhandler af Bang & Olufsen-produkter i Aarhus, at indklagede (også) er autoriseret Bang & Olufsen-forhandler, der markedsfører og sælger Bang & Olufsen-produkter gennem butikker i Brabrand og Aarhus, at indklagede blev etableret i 1998, men først siden den 8. november 2016 har drevet virksomhed under domænenavnet boaarhus.dk, at indklagede den 8. november 2016 herudover registrerede domænenavnene beoaarhus.com, boaarhus.dk og beobrabrand.dk, at disse domænenavne alle ses at pege direkte videre til indklagedes hjemmeside under domænenavnet boaarhus.dk, at dette med al tydelighed viser, at indklagede har ønsket at skabe forveksling mellem parternes domænenavne med henblik på at lukrere på klagerens goodwill, at domænenavnene beoaarhus.dk og boaarhus.dk således alene adskiller sig ved et enkelt bogstav, der indgår i det førstnævnte domænenavn, 9

10 at der herudover er en stærk lydmæssig lighed og begrebsmæssig identitet mellem de to ovennævnte domænenavne, at indklagede tidligere har drevet virksomhed under domænenavnet radioloft.dk, at klageren i mere end otte år forud for indklagedes registrering af domænenavnet boaarhus.dk har benyttet domænenavnet beoaarhus.dk, at klageren og indklagede driver konkurrerende virksomhed inden for samme geografiske område og under forvekslelige domænenavne, at klageren siden indklagedes registrering af domænenavnet boaarhus.dk ca. 10 gange har oplevet, at kunder har forvekslet klagerens forretning med indklagedes, at dette bekræftes af tro- og loveerklæringer fra medarbejderne fra klagerens forretning i Aarhus, som har oplevet forvekslingen, at der netop nu verserer en sag ved klagenævnet vedrørende domænenavnet bochp.dk, hvorfor indklagedes påstand om sameksistensen mellem domænenavnene bocopenhagen.dk og bocph.dk ikke er tjener som noget bevis i nærværende sag, at det bestrides, at klagerens registrering af domænenavnet beoaarhus.dk skulle være i strid med 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, at klageren ganske vist har fjernet domænenavnet beoaarhus.dk fra sin butiksfacade, men at dette alene skyldes butiksfacaderegler, at indklagede med sin registrering af domænenavnet boaarhus.dk dermed har overtrådt markedsføringslovens 1 og 18, at indklagede endvidere med registreringen har overtrådt domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og at domænenavnet boaarhus.dk på den baggrund bør overdrages til klageren, eller subsidiært at registreringen af domænenavnet suspenderes. Indklagede har gjort gældende, at indklagede siden 1978 har drevet virksomhed som autoriseret forhandler af Bang & Olufsenprodukter, at indklagede dermed også har været forhandler af Bang & Olufsen-produkter i meget længere tid end klageren, at indklagede efter tilladelse fra Bang & Olufsen anvender domænenavnet boaarhus.dk i forbindelse med sin virksomhed, at indklagede derfor naturligvis bør kunne gøre brug af domænenavnet boaarhus.dk, at det er almindeligt forekommende, at kunder i større byer med flere forhandlere må orientere sig nærmere om, hvilken forretning en given hjemmeside repræsenterer, at domænenavnene bocopenhagen.dk og bocph.dk eksempelvis ikke er registreret af den samme registrant, at domænenavnene boaarhus.dk og beoaarhus.dk under alle omstændigheder ikke indebærer nogen risiko for forveksling, at det tydeligt fremgår af hjemmesiden under domænenavnet boaarhus.dk, hvilke fysiske forretninger hjemmesiden knytter sig til, at medarbejderne i indklagedes forretning heller ikke i praksis har oplevet nogen forvekslelighed, hvilket bekræftes af tro- og loveerklæringer, at indklagede på det kraftigste må bestride, at man på nogen måde har forsøgt at udnytte klagerens markedsføringsindsats, at klageren ved anvendelsen af domænenavnet beoaarhus.dk ikke har opnået en varemærkeretlig beskyttelse af navnet, da dette ikke har det fornødne særpræg, 10

11 at domænenavnet beoaarhus.dk heller ikke har tilstrækkelig adskillelsesevne til at kunne konstituere et forretningskendetegn, at domænenavnet beoaarhus.dk alene har en generisk betydning, da det henviser til at der er tale om en Bang & Olufsen-forhandler, der er beliggende i Aarhus, at det følger af forhandleraftalen med Bang & Olufsen, at ingen forhandler uden tilladelse må anvende domænenavne, hvor ordet beo indgår, at klageren ikke har fået tilladelse fra Bang & Olufsen til at anvende domænenavnet beoaarhus.dk, at klagerens registrering af domænenavnet derfor må anses for en krænkelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, at klageren da også i forbindelse med nærværende sag af Bang & Olufsen er blevet oplyst om, at navnet Beoaarhus ikke længere må fremgå af butiksfacaden, at det således må forventes, at Bang & Olufsen inden for kort tid vil forbyde klageren at anvende domænenavnet beoaarhus.dk, at nærværende sag derfor er forbundet med et uforholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug for de implicerede parter, og at domænenavnet boaarhus.dk på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. Nævnets bemærkninger: Klagenævnet bemærker indledningsvis, at begge sagens parter er autoriserede forhandlere af Bang & Olufsen produkter og således benytter de af Bang & Olufsen registrerede varemærker som led i deres virksomhed som autoriserede forhandlere og efter nærmere aftale med Bang & Olufsen. Klagenævnet finder på denne baggrund ikke, at parternes brug af forretningskendetegn til brug for udførelsen af deres erhverv som autoriserede forhandlere af Bang & Olufsens produkter, er egnet til at medføre en selvstændig kendetegnsretlig adkomst for parterne til sådanne dele af deres forretningskendetegn, som svarer til eller kan forveksles med Bang & Olufsens varemærker. På denne baggrund finder klagenævnet, at sagen navnlig giver anledning til at overveje, om indklagede ved sin registrering og brug af det omtvistede domænenavn, boaarhus.dk har handlet i strid med princippet om god domænenavnsskik,, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: 11

12 Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren har som nævnt drevet virksomhed som autoriseret forhandler af Bang & Olufsen produkter siden Klageren har oplyst, at klageren markedsfører og sælger de pågældende produkter gennem dels sin butik i Aarhus, dels gennem domænenavnet beoaarhus.dk. Endvidere har klageren oplyst, at domænenavnet beoaarhus.dk siden registreringen den 18. marts 2009 har været anvendt i forbindelse med klagerens virksomhed, hvilket understøttes af de bilag som klageren har fremlagt for klagenævnet. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet boaarhus.dk. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet boaarhus.dk er egnet til at blive opfattet som en henvisning til Bang & Olufsens produkter og varemærke og således fremstår som beskrivende for den virksomhed som autoriseret forhandler af Bang & Olufsen produkter, som klageren driver.. Endvidere må det indgå i interesseafvejningen, at domænenavnets signalværdi som en henvisning til Bang & Olufsens produkter og varemærke også vil kunne udnyttes i mange andre sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter. Indklagede er efter det oplyste ligeledes autoriseret forhandler af Bang & Olufsen produkter, som sælges gennem indklagedes butikker i Aarhus og Brabrand. Det fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, at indklagede er registreret under navnet RADIO LOFT ApS med startdato den 6. april Endvidere fremgår af sagens oplysninger, at indklagede registrerede domænenavnet boaarhus.dk den 8. november 2016 og på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet i forbindelse med en hjemmeside, hvorfra der markedsføres og sælges produkter af 12

13 mærket Bang & Olufsen. Indklagede har dermed en interesse i fortsat at kunne gøre brug af domænenavnet boaarhus.dk. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet boaarhus.dk overstiger indklagedes interesse. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet boaarhus.dk ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet boaarhus.dk i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, f.eks. ved at indklagede anvender domænenavnet på en måde, der giver indtryk af, at der består en forbindelse mellem klageren og indklagede, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Dragsbæk K/S, medhold. Dato: 12. oktober 2017 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 13

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0091 Klager: Gilleleje Fodboldklub c/o Brian Mogensen Husmandsvej 28 3250 Gilleleje Danmark Indklagede: Mads Nordskov Århusgade 138, 4. tv. 2150 Nordhavn Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0037 Klager: Dansk Brænde Salg v/ Anne Louise Bruus-Jensen Marsvej 10 9200 Ålborg SV v/ advokatfuldmægtig Wesley Valdez Indklagede: Nordstrøm Handel A/S Gammel Køgevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0199 Klager: Vilnov Bilpleje v/ Michael Vilnov Hansen Camilla Nielsens Vej 14 2000 Frederiksberg v/ advokat Anders Wernblad Indklagede: Statoil Fuel & Retail A/S

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0011 Klager: Partybus (Image Original Gifts ApS) Ledreborg Alle 22 4000 Roskilde Indklagede: John Hartvig Holm Haslevgade 22 2630 Taastrup v/advokat David Nikolaj

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0124 Klager: Forenede Danske Motorejere, FDM Firskovvej 32 2800 Kongens Lyngby Indklagede: MedieMaskinen Kuchlersgade 4 1774 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0075 Klager: ACCORD A/S Vesterbrogade 63 1620 København V v/ Advokat Jakob Heebøll Indklagede: bc2m ejendomme CPH ApS Granvej 7 3650 Ølstykke Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0061 Klager: Lej En DJ v/klaus Finn Hansen Lyngbyvej 420, 1. tv 2820 Gentofte v/advokatfuldmægtig Jesper Brock Indklagede: Asbjørn Weile Nonboe Amagerfælledvej 43,4

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0138 Klager: JETSKI.DK ApS Stenildhøjdalen 27 9600 Aars Indklagede: Indklagede 1 (registranten): MIRA INTERNET A/S (opløst efter konkurs) Nybovej 19 7500 Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0156 Klager: Dansk Hockey Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Indklagede: Nethandelskompagniet ApS Kildebakkegårds Allé 121 2860 Søborg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere