Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller)."

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under opsyn, eller under instruktion af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn under opsyn. Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, f.eks. hytter, hoteller, moteller og andre boformer. Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko. KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER: Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i den sikre brug af apparatet, og hvis de forstår de farerne derved. Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn på under 8 år, og arbejdet skal altid udføres under opsyn. Hold enheden og ledningen utilgængelige for børn under 8 år. Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de er under opsyn eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det ikke efterlades under opsyn samt og inden montering, afmontering og rengøring heraf. Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). 104

2 SIKKERHEDS ADVARSLER Fare! Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkvæstelser som følge af elektrisk stød med livsfare til følge. Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder. Rør ikke stikket med våde hænder. Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov. Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den. Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt. Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter. Inden rengøring skal man slukke kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af. Advarsel: Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelse af apparatet. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde. Fare for Forbrændinger! Manglende overholdelse kan medføre skoldninger eller forbrændinger. Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp. Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. Tilsigtet anvendelse Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet. BRUGSANVISNING Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden kaffemaskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Opbevar omhygeligt denne brugsvejledning. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge. Kontrol af maskinen Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er i god stand, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De Longhi Servicecenter. Installation af kaffemaskinen Advarsel! Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen, dens sider og bagside, samt et frit rum på mindst 25 cm over kaffemaskinen. Eventuel indtrængning af vand i apparatet kan beskadige det. Apparatet må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske. Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader). Ingen del og intet tilbehør til maskinen kan vaskes i opvaskemaskine. Tilslutning af maskinen Pas på! Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen. Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en fagmand med et af passende type. 105

3 BESKRIVELSE (s. 3) A1.»Flavor Selector«-knap til filterkaffe A2. Vanddunk caffè espresso A3. Vanddunk formalet kaffe A4. Låg til vanddunk A5. Filterholder til filterkaffe A6. Flavor Savor A7. Varmeplade til genopvarmning af filterkaffe A8. Kaffestempel A9. Dråbeopsamlingsskål A10. Kopbakke til caffè espresso A11. Rør til udledning af damp A12. Cappucinator A13. Dyse A14. Kedelsi espresso A15. Tændt/slukket-afbryder caffè espresso (bagpå apparatet) A16. Dampknap til cappuccino/varmt vand Beskrivelse af kontrolpanel B1. Vælgerhåndtag til caffè espresso eller damp B2. Dampposition B3. STAND BY -position B4. Tænding af kontrollampe caffè espresso B5. Position caffè espresso/varmt vand B6. Kontrollampe OK temperatur B7. Tændt/slukket-afbryder formalet kaffe B8. Tændt/slukket-afbryder kaffefilter B9. Display B10. Knap til forsinket brygning (AUTO) B11. Knap til at ændre minutter (min) B12. Knap til at ændre timer (t) B13. Knap til funktion 1-5 kopper Beskrivelse af tilbehør C1. Filterholder caffè espresso C2. Filter 1 kop eller 1 pod caffè espresso C3. Filter 2 kopper caffè espresso C4. Doseringsmåleske C5. Permanent filter (*kun på nogle modeller) C6. Karaffel til formalet kaffe FORBEREDNING AF FORMALET KAFFE Ved første brug er det nødvendigt at vaske alt tilbehøret og skylle apparatets interne rørledninger ved at lade maskinen køre som ved tilberedning af kaffe, indtil 2 vanddunke er tømt. Fortsæt dernæst med kaffebrygningen. Hvordan uret reguleres Efter at have forbundet maskinen til elnettet vil cifrene 00:00 blinke på displayet. For at indstille tiden gør som følgende: 1. Tryk på knappen h (B12) i ca. 2 sekunder indtil timerne kommer frem på displayet (fig. 1); 2. Når timerne er indstillede, skal minutterne indstilles ved at trykke gentagne gange på knappen min (B11) (fig. 2));(ved at holde knappen nede, vil minutterne forøges hurtigt); 3. Når den korrekte tid vises, så vent nogle sekunder: Når displayet holder op med at blinke er tiden indstillet. For at indstille tiden igen, gentag den ovenfor beskrevne procedure. Tilberedning af filterkaffe Åben låget og tag vanddunken ud vendt mod højre (fig. 3); Fyld dunken op med rent og friskt vand til det ønskede antal kaffekopper, som man ønsker at tilberede uden at overstige punktet MAX 10 (fig. 4); Sæt dunken på plads ved et let tryk, så ventilen i bunden af selve beholderen åbnes. Hvis man vil, kan man lade dunken stå på dens plads og for at fylde den på kan man bruge kaffekaraflen, der har niveauindikationer anført på siden (fig. 5); Åben lågen til filterholderen ved at dreje den mod højre (fig. 6); Placér det permanente filter (hvis det følger med) (eller papirfilter) i filterholderen (fig. 7); Hæld kaffepulveret ned i filtret ved brug af din medførende måleske og glat det ud, så overfladen er ensartet (fig. 8). Brug som hovedregel en strøget måleske (ca. 7 g) til hver kop kaffe (f.eks. 10 måleskeer til 10 kopper kaffe); Luk lågen til filterholderen og placèr karaflen, med låget indsat, på genopvarmningspladen; Vælg den ønskede aroma som indikeret i afsnit»hvordan MAN VÆLGER AROMA til filterkaffe«; Tryk på knappen (B7) (fig. 9). Kontrollampen (B8) over afbryderen indikerer, at kaffemaskinens filter virker; Når mindre end 6 kopper tilberedes, tryk på knappen 1-5 (B13) (fig. 10) for at forbedre kaffens trækning; Kaffen begynder at løbe ud efter nogle sekunder; Det er helt normalt, at apparatet i løbet af kaffens gennemsivning udsender damp. Tryk på afbryderen (B7) for at slukke maskinen. Vælg filterkaffens aroma Med Flavor Selector er det muligt at vælge filterkaffens aroma alt efter ens smag. Ved at dreje på håndtaget for regulering af filterkaffens aroma (fig. 11), kan man forindstille maskinen til 106

4 at opnå en kaffe med stærk eftersmag (position STRONG) eller let eftersmag (position LIGHT). Flavor Selector-enheden skifter kaffens eftersmag, mere eller mindre stærk, mens den rigtige smag forbliver uændret. Varmens varighed ved automatisk slukning For at holde kaffen varm efter gennemsivningen, stil karaflen på den opvarmende plade og lad maskinen være tændt (kontrollampen til filterkaffen er tændt): Kaffen i karaflen bliver holdt på den rigtige temperatur. Hvis apparatet ikke bruges i et vist tidsrum (varierer fra model til model) slukker det automatisk (kontrollampen for strømforsyning slukker). Det er muligt at programmere den automatiske slukning som følger: 1. Tryk på knappen (B7) i nogle sekunder indtil displayet blinker 0:30 ; 2. Modificér den ønskede tid ved at trykke gentagne gange på knappen h (og hvis det ønskes også knappen min ); 3. Vent 5 sekunder efter at have indstillet tiden: Når diplayet holder op med at blinke, er den valgte tid indstillet. Hvis man indstiler 0:00 vil maskinen holde kaffen varm i et ubegrænset stykke tid. Indstilling af den automatiske slukning Det er muligt at indstille tiden til automatisk tilberedning af filterkaffe. Sørg for, at tiden er indstillet korrekt. For at indstille tidspunktet for den ønskede brygning, skal man fortsætte som beskrevet herunder: 1. Tryk på knappen AUTO (B10) i nogle sekunder; indtil displayet blinker 00:00 ; 2. Før displayet holder op med at blinke (ca. 5 sekunder), skal den ønskede tid indstilles ved gentagne gange at trykke på knappen h (B12); 3. Indstil minutterne ved at trykke gentagne gange på knappen min (B11); 4. Efter 5 sekunder holder displayet op med at blinke, og den indstillede tid vil blive registreret: 5. Efter indstillingen tryk på knappen AUTO for at indstille den automatiske tænding. Gentag den ovenfor beskrevne procedure for at indstille den automatiske tænding. Det er muligt at indstille automatisk tænding for valget DRIP COFFEE og ikke til valget ESPRESSO. 107 TILBEREDNING AF CAFFÈ ESPRESSO Ved første brug er det nødvendigt at vaske alt tilbehøret og skylle apparatets interne rørledninger ved at lade maskinen køre som ved tilberedning af kaffe, indtil 2 vanddunke er tømt. Fortsæt dernæst med kaffebrygningen. Automatisk slukning Hvis apparatet ikke bruges i et vist tidsrum (varierer fra model til model) slukker det automatisk (kontrollampen for strømforsyning slukker). Forvarming af kaffegruppen Vi anbefaler, at du forvarmer kaffemaskinen på denne måde, så du kan tilberede en espressokaffe med den rigtige temperatur: 1. Tænd maskinen ved at trykke på tænd/sluk-afbryderen (fig. 12). Tænding af kontrollampe caffè espresso (B4). 2. Sæt filtret ind i filterholderen (fig. 13). Vær opmærksom på, at fremspringet er korrekt indsat på dets plads. Sæt filterholderen fast på kaffemaskinen med filtret (fig. 14). uden at fylde den med formalet kaffe. Anvend det mindste filter, hvis du ønsker at lave 1 kop espresso, eller det større filter, hvis du ønsker at lave 2 kopper. 3. Sæt en kop under filterholderen. Brug den samme kop, som du bruger til at forberede kaffen, så den forvarmes. 4. Vent til kontrollampen tænder OK, og drej derefter vælgerhåndtaget til positionen (fig. 15), lad vandet løbe ud på denne måde, indtil kontrollampen slukker. Afbryd derefter ved at dreje vælgerhåndtaget mod position. og tøm koppen. (Det er normalt, at der sker et lille og uskadeligt dampudslip, når filterholderen fjernes). SÅDAN TILBEREDES ESPRESSOKAFFE MED FORMALET KAFFE 1. Efter at have udført genopvarmningen af maskinen og af filterholderen som beskrevet i det forrige afsnit, anvend det mindste filter, hvis du ønsker at lave 1 kop espresso, eller det større filter, hvis du ønsker at lave 2 kopper. 2. Hvis du ønsker at lave én kop espressokaffe, fyldes filtret med en strøget måleske formalet kaffe, cirka 7 g. (fig. 16). Ønsker du derimod at lave to kopper espresso, fylder du filtret med knap to måleskefulde formalet kaffe (cirka 6+6 g). Påfyld filteret lidt ad gangen for at undgå at den formalede kaffe falder ved siden af. Advarsel: Advarsel! Inden der kommes kaffe i filtret, skal det altid sikres, at filtret ikke er snavset af kaffepulver fra den foregående brygning.

5 3. Fordel den formalede kaffe jævnt og stamp den let med stemplet (fig. 17). For at opnå en god espresso er det meget vigtigt, at den formalede kaffe stampes. Hvis der stampes for hårdt, vil espressokaffen løbe ud langsomt, og cremen får en mørk farve. Stampes der derimod for let, vil espressokaffen løbe ud for hurtigt, og der opnås kun lidt creme af en lys farve. 4. Fjern eventuelt overskydende kaffepulver fra filterkanten, og sæt filterholderens på maskinen. Drej håndtaget mod højre med et fast greb (fig. 14), så der ikke kan løbe vand ud. 5. Placér koppen eller kopperne under filterholderens haner. Det anbefales at varme kopperne inden kaffen laves ved at skylle dem med lidt varmt vand. 6. Kontrollér, at kontrollampen OK er tændt (hvis den er slukket, så vent, til den tænder), og drej vælgeren mod positionen (fig. 15). Når den ønskede mængde kaffe er løbet ud, drejer du vælgerhåndtaget tilbage til position. 7. Filterholderen tages af ved at dreje håndtaget fra højre mod venstre. Fare for Forbrændinger! For at undgå sprøjt fra maskinen må filterholderen aldrig tages af, mens maskinen brygger. 8. Den brugte kaffe fjernes ved at holde filtret blokeret ved at trykke med den lille løftestang, som sidder på håndtaget og fjerne kaffen ved at vende filtret om og banke på det (fig. 18). 9. Sluk maskinen ved at trykke på knappen på bagsiden af maskinen. Tilberedning af espressokaffe med pods 1. Lad maskinen forvarme som beskrevet i afsnittet»forvarmning af kaffegruppen, og sørg for, at filterholderen sidder fast på maskinen. På denne måde opnår du en varmere kaffe. Brug kaffepods, som opfylder kravene i ESE-standarden: Denne findes på emballagen med dette mærke. ESE standarden er et system, der er godkendt af de førende producenter af pods, og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en enkel og hygiejnisk måde. 2. Indsæt det lille filter i filterholderen, mens du er opmærksom på, at fremspringet er korrekt indsat på dets plads, som vist i fig Kom en espressopod i, og placér den så vidt muligt i midten af filteret (fig. 19). Følg altid anvisningerne på emballagen for at placere den korrekt på filtret. 4. Sæt filterholderen fast på kaffemaskinen ved at dreje den helt ned i bunden (fig. 14). 5. Forsæt som anvist i punkterne 5, 6 og 7 i det forrige afsnit. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO 1. Tilbered espressokaffen som angivet i de forrige afsnit men med større kopper. 2. Drej vælgerhåndtaget mod position (fig. 20). 3. Fyld i mellemtiden en beholder med ca. 100 g mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at mælken forøges med 2-3 gange. Det anbefales at bruge let- eller skummetmælk. Den skal være køleskabskold (ca. 5 C). 4. Anbring beholderen med mælken under cappuccinatoren. 5. Afvent, at kontrollampen OK. tændes. Når lampen er tændt, betyder det, at espressokedlen har nået den ideelle temperatur til produktion af damp. 6. Tag cappuccinatoren ud ved at dreje den til venstre (fig. 21): I løbet af operationen skal du passe på ikke at røre kedlens si, der er varm. Placér dernæst mælkebeholderen under cappucinatoren. 7. Nedsænk cappuccinatoren nogle milimeter i mælken. Drej damphåndtaget i retning moduret (fig. 22): Fra cappucinatoren siver damp ud og gør mælken cremet og forøger dens volume. For at opnå en mere cremet skum skal cappucinatoren nedsænkes i mælken, og beholderen langsomt bevæges nedefra og op. 8. Når mælken er vokset til det dobbelte, skal cappuccinatoren sænkes helt ned, og man skal fortsætte med at varme mælken op. Når den ønskede temperatur (60 C er ideelt) og den ønskede creme er nået, afbrydes dampudløbet ved at dreje damphåndtaget med urets retning for at afbryde dampnedløbet og dreje vælgeren mod position. 9. Hæld mælken i kopperne med espressokaffe, som er blevet tilberedt på forhånd. Nu er cappuccinoen klar: Rør evt. sukker i, og strø lidt chokoladepulver hen over mælkeskummet. Hvis der skal laves flere cappuccinoer, skal man først lave kaffe til alle, og derefter til sidst tilberede den varme mælk til alle cappuccinoerne. Hvis man ønsker at tilberede kaffe igen efter at have skummet mælken, skal man vente til kedlen er kølet godt af for at undgå, at kaffen bliver brændt. 108

6 For at afkøle kedlen skal en beholder placeres under kedlen, vælgerhåndtaget drejes mod position (fig. 15); lad dernæst vand løbe ud indtil kontrollampen OK slukkes; sætte vælgerhåndtaget på igen og tilberede kaffen som beskrevet i de foregående afsnit. Vi anbefaler, at du højst lader damp løbe ud i 60 sekunder og ikke skummer mælken mere end 3 gange i træk. Advarsel: Af hygiejnemæssige årsager anbefales det altid at rengøre cappuccinatoren efter brug. Følg denne fremgangsmåde: 1. Lad dampen løbe ud i nogle få sekunder (pkt. 2 og 5 i forrige afsnit) ved at dreje damphåndtaget (fig. 22). Denne handling får cappuccinatoren til at udskylle evt. mælk, som kan være blevet tilbage indeni. Sluk maskinen ved at trykke på knappen ON/OFF. 2. Med en hånd holdes cappuccinatorslangen fast og med den anden løsnes cappucinatoren ved at dreje mod uret og dernæst tage den af med en nedadgående bevægelse (fig. 23). 3. Tag dampdysen af udløbsslangen ved at hive den nedaf. 4. Vask omhyggeligt cappuccinatoren og dampdysen med lunkent vand. 5. Kontrollér, at de to huller i cappucinatoren, som er vist i fig. 24, ikke er tilstoppede. Rens dem med en nål hvis nødvendigt. 6. Montér dampdysen på igen ved at indsætte den med en kraftig bevægelse opad på dampslangen (fig 25). 7. Montér cappuccinatoren på igen ved at indsætte den mod toppen og dreje den med uret (fig. 26). PRODUKTION AF VARMT VAND 1. Tænd maskinen ved at trykke på tænd/sluk-afbryderen (fig. 12). Tænding af kontrollampe caffè espresso (B4). 2. Afvent, at kontrollampen OK. tændes. 3. Anbring en beholder under cappuccinatoren. 4. Når kontrollampen OK tændes, placér vælgerhåndtaget på (fig. 15) og drej samtidig damphåndtaget en halv omgang mod uret (fig. 22): Varmt vand løber ud af cappuccinatoren. 5. Udløbet af varmt vand afbrydes ved at dreje damphåndtaget med uret og dreje vælgerhåndtaget hen på. Det anbefales ikke at lukke vand ud i mere end 60 sekunder ad gangen. RENGØRING Fare! Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres: Kaffemaskinen er et elektrisk apparat. Inden maskinens udvendige dele rengøres, skal man slukke maskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af. Rengør Flavor Savor For rengøring af Flavor Savor på nemmeste vis, er det muligt at tage den ud af filterholderen, (A6) ved at hive den opad (fig. 27). For at genindsætte den på dens plads skal Flavor Savor blot indføres oppefra i de beregnede baner. Rengøring og vedligeholdelse af caffè espressofiltrene Hver gang der er brygget ca. 300 kop kaffe, og hver gang kaffen blot drypper ud af filterholderen eller ikke løber helt ud, skal filterholderen og filtrene til den formalede kaffe gøres ren på følgende måde: Tag filtret ud af filterholderen. Skru hætten af filtret (fig. 28), i den retning der er indikeret af pilen på hætten. Skru flødeskumsenheden af beholderen ved at skubbe den fra hættens side. Fjern gummipakningen. Skyl alle komponenter, og gør metalfiltret grundigt rent med varmt vand ved at gnubbe med en lille børste (fig. 29). Kontrollér at hullerne ikke er tilstoppede, og rens dem hvis nødvendigt med en nål (fig. 30). Montér filtret og pakningen på plastikdisken, som indikeret i figur 31. Vær opmærksom på, at pinden i disken skal sættes ind i hullet i pakningen, som indikeret af pilen i figur 31. Genindsæt samlingen i stålbeholderen til filtret (fig. 32), og sørg for, at pinden er sat ind i hullet i bærelejet (se pilen på fig. 32). Skru tilsidst hætten på igen (fig. 33). Garantien er ikke gyldig, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke udføres jævnligt

7 Rengøring af kedelsien For hver ca. 300 bryggede kop kaffe er det nødvendigt at rengøre espressokedlens si på denne måde: Kontrollér, at kaffemaskinen ikke er varm, og at stikket er trukket ud; Ved hjælp af en skruetrækker skrues skruen der holder sien i kedlen løs (fig. 34); 34 Fjern kedlens si; Gør kedlen ren med en fugtig klud (fig. 34); Skyl og rens sien grundigt med varmt vand og børst med f.eks. en tandbørste. Kontrollér at hullerne ikke er tilstoppede og rens dem hvis nødvendigt med en nål (fig. 30). Skyl kedlens si under rindende vand, mens du gnider på den. Sæt kedlens si tilbage, og vær opmærksom på, at den placeres korrekt i pakningen. Garantien er ikke gyldig, hvis afkalkningen ikke udføres jævnligt. Anden rengøring 1. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller slibemidler til rengøring af maskinen. Man kan nøjes med at bruge en fugtig, blød klud. 2. Gør filterholderen, filtrene, dråbeopsamlingsskålen og vanddunken ren med jævne mellemrum. Dråbeopsamlingsskålen tømmes ved at fjerne risten, hvor kaffekopperne anbringes, hælde vandet bort og gøre skålen ren med en klud. Sæt derefter dråbeopsamlingsskålen sammen igen. Gør vandbeholderen ren ved hjælp af en blød piberenser, for bedre at kunne nå helt ned til bunden. Fare! Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres: Kaffemaskinen er et elektrisk apparat. AFKALKNING Afkalkning af caffè espresso-sektionen Vi anbefaler at udføre en afkalkning af maskinen for hver 200 kopper brygget kaffe. Vi anbefaler, at du bruger afkalkningsmidlet fra De'Longhi, som kan fås i handlen. Følg nedenstående procedure: 1. Kom afkalkningsmidlet, som fortyndes med vand i henhold til mængdeangivelserne på afkalkningsmidlets pakke, i vanddunken. 2. Tænd maskinen ved at trykke på tænd/sluk-afbryderen (fig. 12). Kontrollampen for strømforsyning tændes (B4). 3. Sørg for, at filterholderen ikke er koblet til, anbring en beholder under maskinens si og vent på at kontrollampen OK tændes. 4. Drej vælgerhåndtaget om på og lad ca. 1/4 af opløsningen i dunken løbe ud: Drej en gang imellem på damphåndtaget og lad lidt opløsning sive ud igennem cappuccinatorslangen; afbryd dernæst ved at dreje vælgerhåndtaget hen på og lad opløsningen virke i ca. 5 minutter. 5. Gentag punkt 4 tre gange til, indtil beholderen er fuldstændig tom. 6. For at fjerne rester af opløsning og kalk skal dunken skyles godt og dernæst fyldes med rent vand (uden afkalkningsmiddel). 7. Drej vælgerhåndtaget hen mod (fig. 15) og lad vandet løbe ud, indtil dunken er fuldstændig tom; 8. Gentag nr 6 og 7 en gang mere. Reperationer af kaffemaskinen relateret til kalkproblemer vil ikke blive dækket af garantien, hvis afkalkningen ikke regelmæssigt udføres som beskrevet ovenfor. Afkalkning af filterkaffe-sektionen Kalken i vandet vil med tiden forårsage tilstoppelser så store, at apparatets funktion vil blive kompromitteret. Afkalk apparatet, når kontrollampen for»tændt/slukket filterkaffe«(b8) blinker. Vi anbefaler, at du bruger afkalkningsmidlet fra De'Longhi, som kan fås i handlen. 1. Opløs produktet i karaflen ved at følge indikationerne på afkalkningens emballage; 2. Hæld afkalkningsopløsningen i dunken; 3. Sæt karaflen på den varmepladen; 4. Tryk på afbryderen (B7), lad hvad der svarer til en kop løbe ud, og sluk så apparatet; 5. Lad opløsningen virke i 15 minutter. Gentag nr 4 og 5 en gang mere. 6. Tænd maskinen, og lad opløsningen løbe ud, indtil dunken er fuldstændig tømt. 110

8 7. Skyl igen ved at lade apparatet køre kun med vand, mindst 3 gange (3 dunke fyldt med vand). TEKNISKE DATA Spænding: 230 V~ 50/60 Hz Kraft: 1750W Dimensionier(l x p x h): 380 x 255 (350) x 335 mm Espressopumpens tryk: 15 bar Espressodunkens kapacitet: 1,2 L Filterkaffedunkens kapacitet: 1,4 L Længde på strømforsyningsledning: 1330 mm Vægt: 5,4 kg Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: Europæisk Stand by -regulativ 1275/2008 og senere ændringer; Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004. BORTSKAFFELSE Maskinen må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation. LØSNING PÅ PROBLEMER For neden er nogle mulige funktionsfejl oplistet Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte Teknisk assistance. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Der løber ikke længere espressokaffe ud Der mangler vand i vanddunken Fyld vanddunken op Hullerne i filterholderen er tilstoppede Rens hullerne i filterholderens tude Espressokaffen siver ud over filterholderens kanter i stedet for gennem hullerne Espressokedlens si er tilstoppet Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af kedelsien«kalk inden i det hydrauliske kredsløb Vanddunken sidder ikke rigtigt, og ventilen på dens bund er ikke åben Filterholderen sidder ikke rigtigt Espressokedlens fatning har mistet elasticitet Hullerne i filterholderens tude er tilstoppede Udfør en afkalkning som angivet i afsnittet Caffè espresso Tryk let på vandbeholderen for at åbne ventilen på dens bund Hægt filterholderen korrekt på, og drej den til bunds med en kraftig bevægelse Udskift fatningen på espressokedlens si hos et Servicecenter Rens hullerne i filterholderens tude. 111

9 Høj støj fra pumpen Vanddunken er tom Fyld vanddunken op Espressokaffen er kold Kaffecremen er lys (espressokaffen løber hurtigt ud af hanen) Vandbeholderen sidder ikke rigtigt, og ventilen på dens bund er ikke åben Kontrollampen OK tændes ikke i samme øjeblik, som der trykkes på afbryderen for kaffeudløbet Forvarmningen er ikke blevet gennemført Espressokopperne er ikke blevet forvarmede Kalk inden i det hydrauliske kredsløb Den formalede kaffe er ikke stampet nok Der er for kaffe lidt formalet Tryk let på vanddunken for at åbne ventilen på dens bund Afvent, at kontrollampen OK tændes Gennemfør forvarmningen som anvist i afsnittet Forvarm kopperne med varmt vand Udfør en afkalkning som angivet i afsnittet Caffè espresso Stamp den formalede kaffe noget mere (fig. 17) Forøg mængden af formalet kaffe Formalingen af kaffen er grov Anvend kun formalet kaffe til espressomaskiner Det er ikke den rigtige type af formalet kaffe Skift til en anden type formalet kaffe 112

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K L M N O P 3 DANSK 05-11 SUOMI 12-18 NORSK 19-25 SVENSKA 26-32 ITALIANO 33-40 PORTUGUÊS 41-47 NEDERLANDS

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé 23 24 25 26 27 28 x1 =1 1x4 29 30 31 06 14 05 11 12 = x1 = x2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1!! 2 06 14 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06 22 05 O P N J F088 XS1000 L B A C d i a b c I e E F D f M G g H h J K

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING R BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: C*70000275DA_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...3 Introduktion... 3 Advarsler... 3 Forholdsregler... 3 Tilsigtet brug... 3 Fakta... 4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...5 Set

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere