Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning"

Transkript

1 Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

2 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr. 575 af 6. juni 2007 og trådte i kraft i april Forsikringen blev indført efter en periode med en række konkrete sager, hvor forbrugere stod med nyopførte huse med alvorlige byggeskader som fx skimmelsvamp, og hvor forbrugerne efterfølgende skulle igennem lange og komplicerede tvister og retssager for at få udbedret fejl og mangler. Formålet med at indføre ordningen var således dels at styrke forbrugernes retsstilling i sager om udbedring af væsentlige byggeskader, dels at nedbringe antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri. Byggeskadeforsikringsordningen blev udarbejdet med inspiration fra den forsikringsordning, der blev etableret for almene boliger i Denne ordning har haft den effekt, at andelen af væsentlige byggeskader i det almene byggeri er faldet fra 30 procent i 1986 til 4 procent i Byggeskadeforsikringen blev vedtaget af et enstemmigt Folketing. Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at der vil blive foretaget en evaluering ca. 2 år efter lovens ikrafttræden. Evalueringen vil belyse følgende emner: - Byggeskadeforsikringsordningens opbygning - Status på ordningens udbredelse - Ordningens betydning for fejl og mangler i nybyggeriet - Kommunernes administration af ordningen - Præmieniveauet - Forholdet til andre forsikringer - Omfattede bygningstyper Til sidst i evalueringen er der anført en sammenfatning og en oversigt over nye initiativer, der har til formål at forbedre administrationen af ordningen. 2. Om byggeskadeforsikringen Byggeskadeforsikringen trådte i kraft den 1. april 2008, og ordningen medfører, at det med visse undtagelser - er obligatorisk at tegne en byggeskadeforsikring, når der bygges nyt boligbyggeri til privat helårsbeboelse. I byggelovens 25 A hedder det: En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Forsikringspræmien skal betales af bygherren. Stk. 2. Undtaget fra forsikringspligten er

3 3/14 1) offentlige bygherrer, 2) bygherrer, der opfører bebyggelse, som er dækket af Byggeskadefonden, jf. lov om almene boliger m.v., 3) bygherrer, der opfører bebyggelse, som er dækket af Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse (BvB), jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer, 4) bygherrer, der opfører bebyggelse, der ikke er helårsbeboelse, og 5) forbrugere, når bebyggelsen hovedsageligt er bestemt til beboelse for forbrugeren, jf. dog stk. 3. Stk. 3. I de tilfælde, hvor en forbruger indgår aftale med en erhvervsdrivende om, at den erhvervsdrivende opfører eller forestår opførelsen af bebyggelsen, anses den erhvervsdrivende for at være bygherre efter denne lov. Det samme gælder, hvis den erhvervsdrivende betinger aftalen om opførelse af bebyggelsen af, at forbrugeren indgår aftale med en eller flere nærmere angivne erhvervsdrivende om opførelse af en del af bebyggelsen. Forsikringen tegnes af bygherren til fordel for bygningsejeren og dækker byggeskader, der opstår inden for en 10-årig periode fra forsikringens ikrafttrædelse. Forsikringen følger endvidere den ejendom, som forsikringen er tegnet på. Dette gælder, uanset om ejendommen videresælges. Forsikringen sikrer, at forbrugeren, hvis der opstår en væsentlig byggeskade i et nyt boligbyggeri, kan gå til forsikringsselskabet, som herefter vil sørge for at iværksætte en udbedring af skaden eller udbetale erstatning til ejeren af bygningen. Ordningen medfører således dels, at boligejerens økonomi ikke bliver belastet på grund af udbedringen af en væsentlig byggeskade, dels at forbrugeren ikke skal igennem en langvarig tvist med de involverede håndværkere, om hvem der skal stå for udbedring af skaden. Udover det umiddelbare forbrugerbeskyttende formål har byggeskadeforsikringsordningen også til formål at nedbringe antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri. Inden for det almene område har man, siden Byggeskadefonden blev etableret i 1986, oplevet et markant fald i antallet af alvorlige byggeskader. Det er således også forventningen, at den private byggeskadeforsikringsordning på sigt vil betyde, at der sker et løft i kvaliteten af det private boligbyggeri. Byggeskadeforsikringen dækker væsentlige skader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Den præcise afgrænsning af de dækningsberettigede byggeskader er fastsat i bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring. Som eksempel på byggeskader, der er dækningsberettigede, kan bl.a. nævnes forekomsten af skimmelsvamp, utætheder i undertaget og sætnings- og fugtskader, hvorimod skader pga. slid og ælde eller fugt, der skyldes uhensigtsmæssig brugeradfærd, ikke er dækningsberettigede.

4 4/14 Reglerne foreskriver, at en eventuel selvrisiko på forsikringen højst kan udgøre kr. per skade og højst kr. per bolig i den periode, forsikringen gælder. Niveauet for selvrisikoen skal sikre en balance mellem forbrugernes mulighed for at få dækket væsentlige byggeskader, samtidig med at der ikke anmeldes skader af mere bagatelagtig karakter. For at sikre, at byggeskader bliver opdaget og udbedret, indeholder ordningen krav om, at der foretages to eftersyn af boligen. På typehuse og i etageejendomme kan eftersynet dog foretages stikprøvevist i et omfang, der sikrer, at eftersynet er repræsentativt for bebyggelsen eller for flere ens byggesager. Eftersynene skal være gennemført henholdsvis 1 år og 5 år efter aflevering af byggeriet. På baggrund af eftersynet udarbejder forsikringsselskaberne en skadesrapport, der oplister eventuelle dækningsberettigede skader i byggeriet. 3. Status på ordningens udbredelse Byggeskadeforsikringen udbydes af private selskaber på almindelige markedsvilkår. Der er i øjeblikket fem forsikringsselskaber repræsenteret på markedet, hvoraf to af selskaberne kun udbyder forsikringerne i et mindre omfang. I perioden 1. april 2008 til og med september 2010 er der tegnet i alt byggeskadeforsikringer. Da lovforslaget om byggeskadeforsikringen blev fremsat, var det forudsat, at der ville blive tegnet ca forsikringer om året. Tallet var skønnet på baggrund af det historisk høje antal nybyggerier, som blev opført i perioden Siden ikrafttrædelsen af den obligatoriske byggeskadeforsikring er der sket et markant fald i byggeaktiviteten og dermed også i antallet af nyopførte byggerier i Danmark. Efter ordningen trådte i kraft den 1. april 2008 og frem til 1. oktober 2010 er der således kun blevet færdigmeldt forsikringspligtige boligenheder 2. En anden årsag til, at antallet af tegnede forsikringer er lavere end forventet, er, at der ikke er tegnet forsikring for alle de boliger, der er skønnet forsikringspligtige. 1 Det skønnede antal forsikringer dækker over antallet af færdiggjorte boliger fraregnet de bebyggelser, der ikke er omfattet af ordningen. Det gælder for boliger, hvor forbrugerne selv har styret eller opført byggeriet og offentlige eller offentligt støttede byggerier 2 Ifølge Danmarks Statistiks statistikbank, blev der i 2009 opført boliger (sommerhuse o.l. er regnet fra). Den store forskel på dette tal og de færdige boliger, der er nævnt i teksten, skyldes især at mange af de boliger, der blev færdiggjort i 2009 og første halvdel af 2010, har fået byggetilladelse før ordningen trådte i kraft den 1. april 2008 (det gælder boliger), og derfor ikke er omfattet af forsikringspligt.

5 5/14 Tendensen er, at tegningsprocenten er stigende. Tegningsprocenten i 2009 var ca. 28 pct., mens den i de første tre kvartaler af 2010 var steget til ca. 69 pct. Selvom forsikringsordningen er obligatorisk, synes der forsat ikke at være tegnet forsikringer for knap en tredjedel af de omfattede nybyggerier. Der kan umiddelbart være to forklaringer på dette. For det første kan der være tale om en lang indkøringsperiode, og for det andet kan der være tale om omgåelse af ordningen. Det er erfaringen fra lignende ordninger, at det kan tage tid, før en ny ordning er indkørt. Udviklingen i tallene på byggeskadeforsikringen indikerer, at også byggeskadeforsikringen kan have haft en længere indkøringsperiode, hvor det har taget tid at udbrede kendskabet til ordningen hos både forbrugere, byggeerhvervet og kommunerne, som skal administrere og kontrollere, at ordningen anvendes. Også hos forsikringsselskaberne har der været behov for en vis indkøringsperiode, hvilket bl.a. kan ses i deres gennemførelse og sagsbehandling af 1- års eftersynene. I forhold til spørgsmålet om omgåelse af ordningen, er det muligt, at nogle bygherrer spekulerer i at lave entreprisemodeller, hvorefter et konkret byggeri kan undtages fra forsikringspligten. Det kan fx ske ved, at forbrugeren proforma optræder som selvbygger, men hvor byggeriet i realiteten forestås af den professionelle bygherre. Endelig kan omgåelsen gennemføres ved, at der i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse foreligger et forsikringstilbud, som dog aldrig realiseres. Dette billede bekræftes af en undersøgelse af byggeskadeforsikringsordningen, som konsulentvirksomheden Epinion gennemførte på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen i august og september I undersøgelsen er der foretaget kvalitative interviews med 10 interessenter (interesseorganisationer, byggevirksomheder, forsikringsselskaber og byggesagkyndige) og en spørgeskemaundersøgelse blandt 600 købere af nye parcelhuse (både nogle, der er forsikrede, og nogle der ikke er). Undersøgelsen viser, at flere af de interviewede mener, at nogle byggevirksomheder forsøger at undgå at blive omfattet af forsikringspligten. Begrundelsen for dette er typisk et ønske om at billiggøre byggeriet. Endvidere peges der på, at forbrugerne ofte ikke efterspørger forsikringen, fordi kendskabet til ordningen og den væsentlige forbrugerbeskyttelse, som ordningen medfører, endnu ikke er udbredt. Samtidig viser undersøgelsen dog, at 90 procent af de husejere, som har tegnet forsikringen, foretrækker ordningen, som den er nu, hvilket må betegnes som en meget høj grad af tilfredshed med ordningen. Undersøgelsen konkluderer samlet, at en af årsagerne til ordningens forholdsvis begrænsede udbredelse er husejernes manglende kendskab til ordningen og dermed ringe efterspørgsel af produktet.

6 6/14 4. Ordningens betydning for fejl og mangler i nybyggeriet En opgørelse over antallet af dækningsberettigede skader viser, at af de års eftersyn, der pr. 1. august 2010 er blevet gennemført 3, er der konstateret dækningsberettigede skader i en tredjedel af sagerne. Det kan derfor få alvorlige økonomiske konsekvenser for de forbrugere, der vælger den umiddelbare lille besparelse, der er ved ikke at tegne byggeskadeforsikringen. Epinions undersøgelse blandt boligejere med og uden forsikring viser, at der findes en lavere andel skader hos husejere, som er omfattet af forsikringen, end blandt de grupper i undersøgelsen, der ikke er forsikret. Således har kun 8 procent af de husejere, som er omfattet af forsikringen, registreret alvorlige skader eller fejl på deres hus, mens denne andel er mellem 14 procent og 19 procent for husejere uden forsikring. Undersøgelsen viser dermed, at byggeskadeforsikringsordningen allerede har haft en vis effekt i forhold til at sikre forbrugerne mod væsentlige byggeskader. Dette understøttes af, at de interviewede byggevirksomheder angiver, at forsikringsordningen giver et mere grundigt eftersyn end det, virksomhederne selv gennemfører, og at byggevirksomhederne derved får mere viden om fejl og mangler, og dermed også får mulighed for at forbedre sin praksis. For at give forbrugere og virksomheder viden om hvilke virksomheder, der har opført byggeri, hvor der er konstateret byggeskader, er der via loven mulighed for at offentliggøre data om dækningsberettigede skader. Offentliggørelsen af skader kan ske med navns nævnelse på dem, der har udført eller medvirket til at udføre de dele af byggeriet, hvor der er konstateret en dækningsberettiget skade. Offentliggørelsesordningen vil blive etableret, når der er et tilstrækkeligt stort antal skadesrapporter, som vil gøre data omkring de dækningsberettigede skader repræsentative. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering, at offentliggørelsesordningen vil kunne blive etableret i løbet af Kommunernes administration af ordningen Kommunerne udfører som led i deres byggesagsbehandling kontrol af, at bygherren tegner den obligatoriske byggeskadeforsikring. Kommunen skal i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse vurdere, om et byggeri er omfattet af forsikringsordningen. Er byggeriet omfattet af ordningen, skal bygherren dokumentere, at der foreligger et tilbud fra et forsikringsselskab på en byggeskadeforsikring. Foreligger der ikke et tilbud, kan kommunen ikke udstede byggetilladelsen. 3 Der er endnu ikke gennemført nogen 5-års eftersyn.

7 7/14 Når et byggeri er opført, skal det færdigmeldes til kommunen. Ved færdigmelding skal bygherren dokumentere, at bebyggelsen er forsikret, og at præmien er betalt. Kommunen skal således kontrollere, at færdigmeldingen indeholder de fornødne oplysninger om forsikringen. Hvis ikke der er dokumentation for en tegnet forsikring, kan kommunen ikke afslutte byggesagen og registrere byggeriet som færdigmeldt i Bygnings- og BoligRegisteret (BBR). Som en yderligere sikkerhed for, at byggeriet forsikres, har kommunerne adgang til at pålægge bygherren tvangsbøder, hvis byggeriet er taget i brug, uden at der er tegnet en byggeskadeforsikring. Med henblik på at evaluere kommunernes erfaringer med administrationen af ordningen gennemførte Erhvervs- og Byggestyrelsen i maj 2010 en spørgeskemaundersøgelse hos samtlige danske kommuner. I undersøgelsen blev kommunerne bedt om at svare på en række spørgsmål, herunder: Hvilke dokumentationskrav kommunen stiller ved ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding. Hvilke sanktionsmuligheder kommunen benytter sig af, hvis borgerne ikke har tegnet forsikring, men byggeriet er omfattet af forsikringspligten. Hvilke bestemmelser, der typisk giver kommunen vanskeligheder i administrationen. Om kommunerne har oplevet en stigning i antallet af forbrugere, der styrer byggeriet selv. 71 ud af 98 kommuner besvarede spørgeskemaerne. For at uddybe og underbygge resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen har Erhvervs- og Byggestyrelsen endvidere gennemført interviews med 7 udvalgte kommuner, der udgør et repræsentativt udsnit både i forhold til kommunestørrelse og i forhold til by og land. Undersøgelsen viser samlet set, at: Størstedelen af kommunerne modtager dokumentation for, at der er indhentet et tilbud på byggeskadeforsikring i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. I de tilfælde, hvor kommunerne ikke modtager dokumentationen, afviser kommunerne at give byggetilladelse. 2/3 af kommunerne modtager som hovedregel dokumentation for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding af et byggeri. Der er stor forskel på, hvad kommunerne gør, hvis de ikke modtager den påkrævede dokumentation i forbindelse med færdigmelding af et byggeri. 25 procent af kommunerne melder, at de alligevel færdigmelder byggeriet, dog med en kommentar i BBR, hvoraf det fremgår, at dokumentationskravet til byggeriet ikke er

8 8/14 opfyldt. 25 procent af kommunerne rykker for dokumenterne og afventer svar, inden byggeriet færdigmeldes, mens 27 procent af kommunerne udsteder tvangsbøder for at sikre, at den påkrævede dokumentation tilvejebringes. Ca. 40 procent af kommunerne har siden byggeskadeforsikringsordningen indførelse oplevet en stigning i antallet af byggerier, der opføres af forbrugeren. I undersøgelsen bliver kommunerne bedt om at vurdere, om denne stigning kan være udtryk for en bevidst omgåelse af ordningen. Ca. 50 procent af kommunerne mener, at der sjældent er tale om omgåelse, mens omkring 25 procent vurderer, at der ofte er tale om omgåelse af ordningen. Helt overordnet set viser undersøgelserne hos kommunerne, at administrationen af ordningen fungerer, sådan som det blev forudsat ved lovens vedtagelse. Men undersøgelsen har også peget på, at det kan være vanskeligt for kommunerne at afgrænse, hvornår et byggeri er undtaget fra forsikringspligt. Det kan i praksis fx være svært, at afgøre om en forbruger er omfattet af forsikringspligten. Endelig viser undersøgelsen, at der er stor forskel den praksis kommunerne anvender i administrationen af ordningen. Kommunerne angiver endvidere, at mange ansøgere, dvs. borgere og byggefirmaer, ofte forveksler byggeskadeforsikringen med entreprenørernes erhvervsforsikringer eller den almindelige husforsikring. Det indikerer, at der kan være et manglende kendskab til og forståelse for ordningen. 6. Præmieniveauet Under udvalgsbehandlingen af byggeskadeforsikringsordningen blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt indførelsen af ordningen ville føre til en fordyrelse af det private boligbyggeri. Der har derfor, siden ordningen trådte i kraft, været fokus på forsikringspræmiens størrelse. Byggeskadeforsikringen udbydes på markedsvilkår af forsikringsselskaberne. Det betyder, at udbyderne indbyrdes konkurrerer om at levere de bedste og billigste forsikringer til kunderne. Niveauet for præmierne på byggeskadeforsikringerne vil afhænge af det enkelte forsikringsselskabs generelle prisfastsættelse kombineret med forsikringsselskabets individuelle risikovurdering af den enkelte byggesag. Idéen med den individuelle præmiefastsættelse er, at de bygherrer, der bygger med høj kvalitet og derved har registreret få byggeskader, belønnes med en lavere præmie, mens bygherrer, der opfører byggerier med mange byggeskader, vil få en højere præmie. På den måde fremmer den individuelle præmiefastsættelse den samlede kvalitet i byggeriet.

9 9/14 Det blev under behandlingen af lovforslaget skønnet, at præmieniveauet for den private byggeskadeforsikring i gennemsnit vil udgøre omkring 1,5 procent af anskaffelsessummen. Erhvervs- og Byggestyrelsen har løbende undersøgt præmieniveauet 4. I december 2008 gennemførte Erhvervs- og Byggestyrelsen en undersøgelsen af præmieniveauet på baggrund af 879 afgivne forsikringstilbud. Oplysningerne blev indhentet fra de fire forsikringsselskaber, der på daværende tidspunkt udbød byggeskadeforsikringen. Tilbuddene dækkede alle boligtyper. Konklusionen var, at den gennemsnitlige præmie på de tilbud, der var afgivet, udgjorde ca. 1,5 procent af anskaffelsessummen. Undersøgelsen viste også, at flere af forsikringsselskaberne siden ikrafttrædelsen af forsikringsordningen havde nedjusteret deres priser på grund af konkurrencen selskaberne imellem. Undersøgelsen fra juni 2009 blev gennemført af Penge- og Pensionspanelet 5, som en spørgeskemaundersøgelse blandt de fire forsikringsselskaber, der på dette tidspunkt udbød byggeskadeforsikringen. Penge- og Pensionspanelet konkluderede på baggrund af undersøgelsen, at den gennemsnitlige præmie for en byggeskadeforsikring i 2009 var 1,94 procent af byggesummen, hvilket vil sige anskaffelsessummen fratrukket grundværdien. På baggrund af svarene i spørgeundersøgelsen er det ikke muligt at udlede den gennemsnitlige præmie beregnet ud fra anskaffelsessummen, men da grundværdien udgør en betydelig del af den samlede anskaffelsessum, er den noget lavere. På den baggrund konkluderede Penge- og Pensionspanelet, at den gennemsnitlige præmiesum ikke oversteg 1,5 procent af anskaffelsessummen for de angivne tilbud. De forskellige undersøgelser, der er gennemført, viser samlet set, at præmieniveauet på ordningen har været tilsvarende det, som blev forudsat ved ordningens vedtagelse. Det bemærkes, at den gennemsnitlige præmiesum på 1,5 pct. dækker over, at nogle betaler væsentligt mere for forsikringen og andre væsentligt mindre. Det skyldes, som ovenfor anført, at forsikringsselskaberne ved præmiefastsættelsen laver en individuel risikovurdering af den enkelte byggesag. 7. Forholdet til andre forsikringer Byggeskadeforsikringen er primær i forhold til andre lignende forsikringer, idet det er forudsat, at byggeskadeforsikringen altid vil blive tegnet 4 Folketingets boligordførere er blevet oplyst om udviklingen i december 2008 og i juni Penge- og Pensionspanelet blev oprettet af Folketinget i juni Panelets formål er at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser. Penge- og Pensionspanelet hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

10 10/14 på et tidligere tidspunkt end andre forsikringer, som fx ejerskifteforsikringen og husforsikringen. Under folketingsbehandlingen blev det forudsat, at forbrugeren ville få mulighed for at forhandle prisen på ejerskifteforsikringen ned i de tilfælde, hvor boligen handles få år efter opførelsen og dermed både er omfattet af ejerskifteforsikringen og byggeskadeforsikringen. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i forbindelse med denne evaluering bedt Forsikring og Pension oplyse, om byggeskadeforsikringen har haft indflydelse på andre lignende forsikringer. Det er Forsikring og Pensions vurdering, at det på grund af byggeskadeforsikringens korte levetid og begrænsede udbredelse endnu er for tidligt at udtale sig om en afledt effekt på andre forsikringer. Det er dog Forsikring og Pensions opfattelse, at de fleste selskaber på sigt vil kunne tilbyde kunden samlerabat ved køb af flere forsikringer i samme selskab 6. Det vil dog i sidste ende være op til de enkelte forsikringsselskaber, hvilke rabatordninger de tilbyder deres kunder. For at supplere Forsikring og Pensions vurderinger har Erhvervs- og Byggestyrelsen i juli 2010 foretaget en rundspørge blandt de forsikringsselskaber, som udbyder byggeskadeforsikringen 7. Disse tilkendegiver ligeledes, at byggeskadeforsikringen endnu ikke har haft nogen effekt på hus- eller ejerskifteforsikringerne hverken når det gælder antal solgte forsikringer eller præmiens pris. Det skyldes bl.a. ordningens korte levetid og den manglende udbredelse på markedet på nuværende tidspunkt. Samlet set viser undersøgelserne, at det endnu er for tidligt at vurdere, om indførelsen af byggeskadeforsikringen vil få en økonomisk effekt på andre forsikringer. 8. Omfattede bygningstyper Der skal som udgangspunkt tegnes en byggeskadeforsikring for al ny bebyggelse, som skal anvendes til beboelse. Det er bygherren - altså den der opfører eller forestår opførelsen af en bebyggelse til beboelse - der er forpligtet til at tegne byggeskadeforsikringen og betale præmien herfor. 8 Der er enkelte undtagelser fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring. Offentligt byggeri, bebyggelse dækket af Byggeskadefonden for almene boliger, bebyggelse dækket af Byggeskadefonden for byfornyelse samt 6 Forsikring og Pension, i to notater udarbejdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 9. juli 2009 og den 10. juli Codan forsikring, Tryg forsikring, Danske Forsikring, Top Danmark og Alm. Brand forsikring. 8 Lovens 25A, stk. 1.

11 11/14 bebyggelse, der ikke er helårsbolig, har ikke pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. 9 En forbruger, som selv står for det konkrete arbejde med at opføre boligen, er heller ikke forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring. Det samme gælder fagentrepriser, hvor forbrugeren selv forestår byggeriet altså indgår aftaler med entreprenører og rådgivere eller er ansvarlig for den daglige ledelse af byggeprocessen. I alle andre tilfælde, hvor der opføres ny bebyggelse, som hovedsageligt skal anvendes til beboelse, skal bygherren tegne en forsikring. Baggrunden for, at ikke alt boligbyggeri er omfattet af ordningen, er, at det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt at stille krav om, at boligbyggeri, hvor forbrugeren selv vælger at opføre et hus, og hvor forbrugeren agerer som bygherre, skal være omfattet af ordningen. Dette skyldes primært, at det vil blive uforholdsmæssigt dyrt, hvis de forbrugere, der selv forestår opførelsen af en bolig, skal omfattes af ordningen. Årsagen er, at når forsikringsselskaberne skal fastsætte præmiens niveau, er det afgørende for prisen, hvilken risiko forsikringsselskaberne vurderer, at det enkelte byggeri er forbundet med. Hvis forbrugere optræder som bygherrer, vil det være meget vanskeligt for forsikringsselskaberne at gennemføre en sådan risikovurdering. Forbrugere, der ønsker at være omfattet af den sikkerhed, som byggeskadeforsikring giver, kan på frivillig basis indgå aftale med et forsikringsselskab om at få en byggeskadeforsikring. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i forbindelse med denne evaluering bedt Forsikring og Pension vurdere udviklingen i præmieniveau, hvis ordningen blev udvidet til at omfatte de bebyggelser, hvor forbrugeren forestår byggeriet. Forsikring og Pension kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvorvidt det vil have en generel betydning for præmieniveauet, hvis ordningen udvides til også at omfatte forbrugere, der forestår byggeriet. Forsikring og Pension oplyser dog, at hvis ordningen udvides, vil flere forhold have indflydelse på præmien: Forøget administration i selskaberne, da selskaberne ikke længere kun skal udregne risiko på en enkelt hoved/totalentreprenør, men skal medregne flere entreprenører med forskellig risikoprofil, økonomisk solvens mv. Forøget administration i skadebehandlingen, da selskabet skal gøre regres mod den eller de faktisk ansvarlige og ikke blot kan henholde sig til hoved/totalentreprenøren. 9 Lovens 25A, stk. 2, nr. 1 4.

12 12/14 Større risiko for (måske) ringere kvalitet, da det vurderes, at der vil være flere sager, hvor bygherren ikke har den egentlige ekspertise til at styre byggeriet. Det er således fortsat samlet set vurderingen, at der er risiko for væsentlige præmieforøgelser, såfremt ordningen skal omfatte de situationer, hvor forbrugeren forestår opførelsen af byggeriet. 9. Sammenfatning og nye tiltag Byggeskadeforsikringen blev vedtaget af et enstemmigt Folketing og trådte i kraft den 1. april Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at der vil blive foretaget en evaluering ca. 2 år efter lovens ikrafttræden, og at der i den forbindelse særligt skal sættes fokus på præmieniveauet, forholdet til andre forsikringer samt ordningens afgrænsning. Både i forhold til præmieniveauet og forholdet til andre forsikringer har evalueringen vist, at markedet stadig befinder sig i en tilpasningsfase. De foreløbige konklusioner er: Præmieniveauet på forsikringerne er i gennemsnit ca. 1,5 procent af anskaffelsessummen, som er det niveau, der var forudsat ved lovens vedtagelse. Indførelsen af byggeskadeforsikring har endnu ikke påvirket præmieniveauet på andre forsikringer. I forhold til spørgsmålet om ordningens afgrænsning, har evalueringen vist, at: omfattes forbrugere, der selv forestår opførelsen af byggeriet, er der risiko for, at det vil fordyre ordningen, hvorved det nuværende præmieniveau sandsynligvis ikke vil kunne fastholdes. I forhold til udbredelsen af ordningen viser evalueringen, at der er tegnet væsentligt færre forsikringer end forudsat ved lovens vedtagelse. Det skyldes i høj grad faldet i de økonomiske konjunkturer og det deraf markante fald i byggeaktiviteten. Evalueringen viser dog samtidig, at der ikke er tegnet forsikring for alle de byggerier, som er omfattet af forsikringskravet. I evalueringen er der peget på to mulige årsager. Dels skal selv obligatoriske ordninger have været gældende i en periode, før de bliver mere almindeligt udbredt. Dels kan der være tale om en omgåelse af ordningen. Selvom de nuværende opgørelser over antallet af tegnede byggeskadeforsikringer viser en stigende tilslutning til ordningen, har evalueringen samlet set vist, at der er behov for en række initiativer, der kan sikre en større udbredelse og overholdelse af ordningen. Evalueringen har peget på følgende områder: - Styrket informationsindsat om ordningen.

13 13/14 - Forbedre kommunernes administrationsgrundlag. - Skærpet kontrol med kommunernes dokumentation ved færdigmelding. Erhvervs- og Byggestyrelsen iværksætter på den baggrund følgende tiltag: 1. Udbredelse af kendskabet til ordningen: Forbrugeroplysning Informationskampagnen over for forbrugerne igangsættes primo Kampagnen skal tydeliggøre de fordele forbrugerne får ud af at have en forsikring og de risici der løbes, hvis man vælger ikke at tegne en forsikring. Køberrådgivning om byggeskadeforsikring Informationsindsats overfor køberrådgivere (fx boligadvokater) om byggeskadeforsikringen, således at det sikres, at forbrugerne af deres rådgivere oplyses om, hvorvidt en nybygget bolig er dækket af en byggeskadeforsikringsordning. Igangsættes primo Realkreditbelåning og byggeskadeforsikring Dialog med realkreditinstitutionerne om byggeskadeforsikringens betydning for værdiansættelse af en ejendom og muligheden for at lade byggeskadeforsikringen indgå i kreditvurderingen. 2. Forbedring af administrationsgrundlaget for kommunerne: Ny vejledning Erhvervs- og Byggestyrelsen har i august 2010 udsendt en ny vejledning til byggeskadeforsikringsordningen. Vejledningen indebærer en væsentlig forbedring af det administrative regelgrundlag for ordningen og er således en hjælp for kommunerne i deres daglige administration af ordningen. 3. Skærpe kontrollen med kommunernes dokumentation ved færdigmelding: Kommunernes færdigmelding af byggesager Erhvervs- og Byggestyrelsen vil primo 2011 udstede en registreringsvejledning til kommunerne, der klart beskriver, hvilke forpligtelser kommunerne har i forbindelse med færdigmelding af de byggerier, der ikke kræver ibrugtagningstilladelse. BBR tilsyn Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med kommunernes datakvalitet i BBR. Styrelsen gennemfører 10 aktive BBR-tilsynsbesøg i kommunerne om året. I 2011 vil kommunernes registre-

14 14/14 ringer af byggeskadeforsikringsoplysninger indgå som tema i BBR-tilsynet. Automatisk fejlfinding Erhvervs- og Byggestyrelsen vil hvert kvartal fra 1. januar 2011 sammenholde forsikringsselskabernes oplysninger om adresser på boligbebyggelser, på hvilke der er tegnet byggeskadeforsikring med oplysningerne om færdigmeldte boligbebyggelser i BBR og vil på den baggrund udsende fejlmeddelelser til kommuner, der har afsluttet et boligbyggeri i BBR uden, at der er taget stilling til spørgsmålet om byggeskadeforsikring. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering, at disse initiativer vil styrke udbredelsen af ordningen. Styrelsen vil derudover løbende følge administrationen af byggeskadeforsikringsordningen og de nævnte initiativers implementering og effekt.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT BYGGESKADEFORSIKRINGSORDNINGEN ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT Afgivet af en arbejdsgruppe under Energistyrelsen med repræsentanter fra Brancheforeningen

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Rev. 04.03.2014 TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler:

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Orientering om: en skimmelsag, ventilation i h.t. BR 08 og

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, 3. og 4. etape parceller til individuelle parcelhuse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellerne udbydes til salg til

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere