STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører"

Transkript

1 STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1

2 2

3 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram med fokus på byers strategiske udvikling og omstilling. Fokus er på i en tid præget af grøn omstilling, globalisering og velfærdsstatens udfordringer samt netværksopbygning såvel nationalt som internationalt. STRATEGISK BYLEDELSE programmet giver kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen adgang til at foretage solide omverden analyser af de udfordringer og muligheder, som deres kommuner og byer står over for. Programmet styrker deltagernes forudsætninger for at kunne lægge de strategiske udviklingsspor, som skal følges over de kommende år i den enkelte by og kommune. Dette overblik er afgørende for at kunne geare og lede den kommunale organisation, indgå i netværksstyring og ikke mindst klæde politikerne bedst muligt på til at kunne træffe de afgørende beslutninger for deres kommuner og byer. Mål Hensigten er gennem viden og netværk at understøtte og styrke kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen i strategisk og innovative byudviklingsprocesser. Udbytte Kompetenceudvikling inden for ledelsesdimensionen i arbejdet med byudvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er centrale emner. Indsigt i nogle af de nyeste redskaber til ledelse af strategiske byudviklingsprojekter. Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter. Netværk med direktører fra andre danske kommuner. Dialog og videndeling med udgangspunkt i casebaseret læring og sparring på egne udfordringer. Målgruppe STRATEGISK BYLEDELSE for direktører er målrettet kommunaldirektører, tekniske direktører, udviklingsdirektører og lignende. Det 3-årige forløb er en del af et langsigtet program, som også tæller kompetenceudviklingsforløb for fagchefer og politikere. De to sidstnævnte forløb starter ultimo 2015 og primo VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) og Realdania med Dansk Arkitektur Center (DAC) som operatør. Styregruppen og DAC er ansvarlig for indhold. DAC står for programlægning og facilitering. Styregruppen består af Torben Nøhr, direktør for teknikog miljøforvaltningen, Køge Kommune Per Ullerichs, kommunaldirektør, Rødovre Kommune Astrid Bruus Thomsen, programchef, Realdania Arrangører fra DAC Anna Esbjørn, byantropolog, netværkschef Ricky Raaholt, MCC (MBA) Corporate Communication, produktionsdirektør Søren Smidt-Jensen, økonomisk geograf, ph.d., programchef CITIES Maria Kanstrup-Clausen, økonomisk geograf, senior projektleder Eva Fabricius, architectural engineer og cand.soc., projektleder Lars Fjendbo, kulturgeograf, projektleder 3

4 DET FÅR DIREKTØRERNE MED HJEM Viden fra hele verden Over tre år vil kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen på seminarer i Danmark og i udlandet få indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byer i hele verden håndterer udfordringer, som svarer til dem danske byer står overfor. På studieture i udvalgte mellemstore og større byer i Europa, Asien og Nordamerika møder deltagerne på STRATEGISK BYLEDELSE nytænkende og inspirerende kommunale ledere, politikere, rådgivere, developere, forskere m.fl., som giver deres bud på udfordringer og muligheder for byers udvikling - og helt konkret på, hvordan bæredygtige løsninger kan implementeres. STRATEGISK BYLEDELSE-programmet fokuserer også på mindre byer og byregioner samt disses udfordringer og potentialer, og er derfor relevant for alle kommunestørrelser og dermed både små, mellem og store byer. STRATEGISK BYLEDELSE er et meget interessant program, når man som i Køge Kyst søger nye veje for byudviklingen. Særligt udfordringerne med at få tænkt bæredygtighed, bykvalitet og vækst sammen på en innovativ måde er i fokus. Hertil kommer det enestående netværk på holdet, som kan give løbende inspiration og sparring til det daglige arbejde. Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst 4

5 STRATEGISK BYLEDELSE har givet mig et solidt netværk STRATEGISK BYLEDELSE giver et stærkt mix af viden om både nationale udfordringer og internationale udfordringer. Man får åbnet sine øjne for at Danmark ikke er det foregangsland inden for, som vi måske selv tror vi er. Mogens Pedersen, kommunaldirektør i Varde Kommune Globalt netværk Et af seminarerne afholdes i forbindelse med en event arrangeret af International Federation for Housing & Planning (IFHP), der i mere end 100 år har været en toneangivende international organisation inden for byudvikling og bosætning. Deltagerne på STRATE GISK BY LEDELSE vil herigennem få rig mulighed for at skabe nye netværk inden for IFHP s medlemsskare, der i dag tæller mere end 350 byer og byaktører i hele verden Ny faglig viden Deltagerne præsenteres for udvalgte turn-around cases med fokus på strategisk inden for en række konkrete byudviklingsemner som smart cities, bæredygtig byvækst, mobilitet, klimasikring, havneomdannelse, byliv, kultur- og bygningsarv, økonomi og finansiering, social sammenhængskraft og boligformer. Der vil være en udstrakt brug af udenlandske cases med vægt på relevans, realisme og overførbarhed til en dansk kontekst. HOLD 4 STARTER AUGUST 2015 Hold 4 starter i august 2015 og slutter i maj Der er kun plads til 25 deltagere på holdet, så hurtig tilmelding tilrådes. Erfaringsudveksling STRATEGISK BYLEDELSE skaber gode rammer for erfaringsudveksling og sparring på holdet om opgaver i hjemkommunerne. Det sker bl.a. ved oplæg og dialog i mindre grupper. 5

6 KURSUSFORMAT ET SEMINAR VIL TYPISK HAVE FØLGENDE INDHOLD Introduktion til de temaer og problemstillinger, som seminaret har fokus på. Oplæg leveret af eksterne oplægsholdere og/eller tidligere deltagere på Strategisk Byledelse med ekspertise inden for seminarets tema. DAC lægger stor vægt på at skabe de bedste rammer for, at der opstår et tillidsbaseret og fortroligt rum på seminarerne. DAC vil i sin facilitering sikre mulighed for at deltagerne kan afprøve egne overvejelser og udfordre deltagerne i forhold til nuværende praksis og vanetænkning. Debat med oplægsholdere med mulighed for at få sparring på håndtering af udfordringer i hjem kommune. Gruppediskussioner faciliteret af DAC. Besøg til relevante projekter i den by, hvor seminaret foregår. Skriftlig opsamling med læringspunkter fra seminarer og studieture. 6

7 STUDIETURE Hvert år er der en studietur til en udvalgt by. Første år er det en by i Europa, andet år en by i Asien og tredje år en Nordamerikansk by. Formålet er at studere strategisk i hhv. en bottom-up, top-down og markedsdrevet kontekst. Studieturene har fokus på at give deltagere en dybdegående indsigt i byens overordnede byudvikling og de strategiske beslutninger, som har skabt rammen for denne udvikling. Studie turene ser også nærmere på strategiske nøgleprojekter i byen. Studietursprogrammerne indeholder oplæg fra nøglepersoner (topembedsmænd, erhvervsrepræsentanter og eksperter), som har dybtgående kendskab til byens udvikling, planlægning og be slutningsprocesser. Programmerne omfatter faglige oplæg, muligheder for debat med oplægsholdere, gruppediskussioner mellem deltagere og guidede ture for at opleve konkrete projekter. Det regionale perspektiv vil også blive belyst. STRATEGISK BYLEDELSE har tidligere arrangeret studieture til Bilbao, Barcelona, Singapore og Chicago. Inspirationsmateriale I forbindelse med hver STRATEGISK BYLEDELSEaktivitet modtager deltagerne på forhånd relevant inspirationsmateriale. Materialet omfatter en oversigt over emner, der præsenteres ved det aktuelle seminar/studietur. Formålet er at give deltagerne svar på, hvad de skal høre/se og hvorfor. 7

8 År 1 SEMINAR 1 OPSTART Behovet for strategisk SEMINAR 2 Hvordan skabes det strategiske bylederskab STUDIETUR 1 BILBAO Når strategisk transformerer en by SEMINAR 3 Strategisk i krisetider År 2 SEMINAR 4 Grøn omstilling og strategisk SEMINAR 5 Strategisk i boom-tider STUDIETUR 2 SINGAPORE Boom og håndfast strategisk SEMINAR 6 Borgerne og den strategiske År 3 SEMINAR 7 Bykvalitet hvad er målene og hvordan realiseres de? SEMINAR 8 Nytænkende finansiering og organisering STUDIETUR 3 CHICAGO Strategisk i et markedsdomineret system SEMINAR 9 Opsamling på forløb og opstilling aflæringspunkter 3-ÅRIGT FORLØB 8

9 KURSUSÅR 1 SEMINAR 1 OPSTART Behovet for strategisk august 2015 Introduktionsseminaret indledes med et 360-graders overblik over de mest markante drivere og megatrends i Danmark og internationalt, som skaber udviklingsbetingelserne for danske byer, kommuner og regioner. Der sættes fokus på såvel økonomiske, sociale som miljømæssige udfordringer og muligheder, heriblandt presset på velfærdsstaten, storbyvækst vs. yderområdernes affolkning, grøn omstilling og den digitale revolution. Med denne indledende omverdenanalyse præsenteres behovet for strategisk og det diskuteres, hvilke krav der stilles til topcheferne i kommunerne, når opgaverne skal løses. På seminaret inddeles deltagerne i mindre sparringsgrupper ud fra deres fælles interesser. På de kommende aktiviteter i løbet af år 1 sparrer deltagerne med hinanden om projekter og udfordringer i deres hjemkommune. Der laves nye sparringsgrupper for år 2 og 3. Kursusforløbet indledes med en fælles middag tirsdag d. 25. august med efterfølgende overnatning. Selve seminaret afholdes onsdag d. 26. august. SEMINAR 2 Hvordan skabes det strategiske bylederskab? 25. november 2015 Seminaret sætter fokus på forudsætningerne for at skabe et vedholdende og langvarigt strategisk bylederskab på trods af udfordringer som eksempelvis skiftende politisk ledelse, ændrede økonomiske prioriteringer og modstand hos borgere. Med udgangspunkt i eksempler fra danske og udenlandske byer diskuteres muligheder og udfordringer ved en guld zone-model, hvor det er få personer i den administrative og politiske top, der sætter retning og har ejerskab til visionen vs. en netværksmodel, hvor det i højere grad er en bred koalition af aktører, som skaber vision og retning. I diskussionen vil der være særligt fokus på de krav, som de forskellige situationer stiller til den kommunale direktion. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvordan kan politikerne bedst muligt bringes i en situation, hvor de tænker langsigtet og strategisk? Hvordan og hvornår involveres borgere, virksom heder, foreninger, m.m. bedst muligt i skabelsen af byens vision og strategiske retning? Hvordan overlever en vision og en strategisk ret ning et skifte i den politiske eller administrative ledelse? Hvilket samspil er der mellem markante byudvik lingsprojekter og skabelsen af byens vision? Skabes visionen gennem byudviklingsprojekterne, eller er projekterne afledt af visionen? På seminaret er der endvidere en introduktion til studieturen til Bilbao, hvor fokus netop er på vellykket strategisk bylederskab, der over et par årtier har transformeret Bilbao fra industriby i krise til en moderne vækstmetropol, der bygger på videnerhverv, kultur og oplevelses økonomi. 9

10 STUDIETUR 1 BILBAO Når strategisk transformerer en by marts 2016 Bilbao er i dag et af verdens bedste eksempler på, hvordan en mellemstor by og region er blevet omdannet med afsæt i en langsigtet strategisk udviklingsproces. Fra at være i dyb krise i starten af 1990 erne er Bilbao i dag en af de rigeste byer i Spanien og en metropol med et stærkt fokus på viden, innovation, kreativitet og kultur. Studieturen vil fokusere på de offentlig-private platforme og netværk, der er blevet etableret for at skabe en langsigtet strategisk tænkning, ledelse og planlægning i Bilbao. Netop det langsigtede visionsarbejde og evnen til at implementere strategier på innovative måder, er noget af det, man mestrer i Bilbao. Vi skal tale med nogle af de helt centrale personer, som fra starten af 1990 erne fik den stra tegiske planlægning sat på skinner og møde aktører, som er involveret i strategiske projekter og er med til at skabe et nyt byudviklingsparadigme for Bilbao. Vi skal bl.a. opleve byudviklingsprojektet Zorrotzaurre, som er en hjørnesten i skabelsen af det nye paradigme. Studieturen skal give inspiration til, hvordan danske kommuner bedst muligt kan ruste sig til at håndtere både ventede og uventede kriser, hvad enten det er sociale, økonomiske eller miljømæssige kriser. SEMINAR 3 Strategisk i krisetider 25. maj 2016 Med afsæt i indtrykkene fra Bilbao sætter dette seminar fokus på, hvordan danske kommuner bedst muligt håndterer både ventede og uventede kriser og chok. Evnen og modet til at se en krise i øjnene, både hos politikere og den administrative top, og ikke mindst evnen til at reagere på situationen på en velovervejet måde, vil være et centralt tema på seminaret. På seminaret vil der være eksempler på nogle af de mest succesfulde måder, som byer og kommuner er kommet igennem kriser og ind på et nyt positivt udviklingsspor. Der vil være særligt fokus på, hvordan byer og kommuner præget af affolkning og tab af arbejdspladser kan genskabe sig selv, f.eks. ved at skabe nye bykvaliteter trods skrumpning samt hvordan borgere, foreninger, virksomheder m.m. kan involveres på innovative måder i leveringen af f.eks. velfærd og tryghed. Dermed sættes der også fokus på, hvordan kommunale direktører i højere grad skal lede udad og håndtere samspillet med borgere, organisationer og virksomheder for at skabe innovative løsninger. På seminaret inddeles deltagerne i nye sparringsgrupper ud fra deres fælles interesser. På de kommende aktiviteter i løbet af år 2 sparrer deltagerne med hinanden om projekter og udfordringer i deres hjemkommune. 10

11 11

12 KURSUSÅR 2 SEMINAR 4 Grøn omstilling og strategisk 24. august 2016 Seminaret sætter fokus på strategisk i forhold til regeringens vision om Danmarks grønne omstilling. Hvordan vil Danmarkskortet udvikle sig frem mod 2050, hvis de overordnede visioner skal gennemføres? Hvad er byernes og kommunernes rolle i den grønne omstilling? Er der behov for et nyt mindset i den kommunale ledelse og en ny måde at arbejde strategisk med den langsigtede planlægning i kommunerne? På seminaret sættes der fokus på en række af de megatrends, der forventes at præge samfundsudviklingen frem mod 2050 og som vil have særlig betydning for den måde, vores byer vil komme til at se ud på. Det er bl.a. skiftende bolig- og bosætningspræferencer, tendenser på arbejdsmarkedet og i virksomheders lokaliseringsmønstre. Der vil endvidere blive sat fokus på forskellige metoder til at arbejde strategisk med den meget langsigtede udvikling i kommunerne, herunder scenariemetoder. SEMINAR 5 Strategisk i boomtider 23. november 2016 Seminaret sætter fokus på strategisk i de byer og kommuner, hvor den kraftigste økonomiske vækst finder sted og hvor vækstambitionerne er højst. Samspillet og relationerne mellem kommunens politiske og administrative top og de vækstskabende aktører som f.eks. det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i byudvikling vil bl.a. være et tema. Hvordan flugter de forskellige aktørers interesser med hinanden? Hvordan skabes der innovative partnerskaber og finansieringsmodeller i relation til strategiske byudviklingsprojekter? Der vil være særligt fokus på, hvordan den kommunale direktion balancerer de mange inte resser i den lokale vækstkoalition og samtidig skaber en proces med stærk fremdrift. På seminaret introduceres der endvidere til studieturen til Singapore, som er karakteriseret ved en ekstremt stram form for strategisk bylederskab og høj eksekveringsevne. Resultatet er et af verdens mest velhavende samfund, der dog også har mange udfordringer, f.eks. en svag involvering af borgere i beslutningsprocesser. 12

13 STUDIETUR 2 SINGAPORE Boom og håndfast strategisk marts 2017 Vi tager til Singapore for at få indsigt i den ledelsesfilosofi, organisering og de finansieringsmodeller, der lægger bag de resultater, som er opnået de seneste årtier. Singapore er et af de rigeste lande i verden og et af de tættest befolkede steder på kloden. Singapore har en befolkning på 5 mio. på et areal, der svarer til Bornholm. Heraf er to millioner udlændinge primært fra de omkringliggende lande. Det er det femte rigeste land i verden målt i forhold til BNP pr. indbygger 40 procent mere end Danmark. Et sted, hvor alt skal importeres og hvor der tales fire officielle sprog. Det er også et land, der har været præget af en konservatisme hos politikerne og en striks social kontrol, som er langt fra det danske samfund. Kan Singapores aktuelle udfordringer gribes an på samme ekstremt strategiske, topstyrede og barske måde eller skal der noget helt nyt til? SEMINAR 6 Borgerne og den strategiske 31. maj 2017 Hovedtemaet for seminaret er innovative måder at involvere borgerne i de strategiske over vejelser om, hvor byen og kommunen skal bevæge sig hen. Hvordan og i hvilke situationer kan borgerne bedst være med til at nytænke og medskabe byens udvikling? Seminaret sætter også fokus på, hvordan nye former for sociale fællesskaber og digitale løsninger kan mobi lisere borgerne og aktører i civilsamfundet. Det kan skabe helt nye måder at debattere byens og kommunens udfordringer og muligheder på. Samtidig kan borgere og aktører i civilsamfundet også blive en vigtig partner for kommunerne i løsningen af de opgaver og udfordringer, som kommunen tidligere klarede selv. På seminaret vil der være eksempler på nogle af de mest innovative initiativer herhjemme og i udlandet på at borgerne og aktører i civilsamfundet bidrager til byudviklingen. 13

14 KURSUSÅR 3 SEMINAR 7 Bykvalitet hvad er målene og hvordan realiseres de? 23. august 2017 Mange nye byområder i Danmark og udlandet får hård kritik, når de står færdige og tages i brug af de første nye beboere og virksomheder. Skyldes kritikken at forventningerne ikke er ordentligt afstemt fra starten? Skrider kvaliteten undervejs i processen, når visioner skal omsættes til planer, der igen skal omsættes til bygninger, byrum og infrastruktur? Eller er problemet snarere at byernes sociale liv sjældent fungerer fra dag ét? Hvordan kan der arbejdes med disse problemstillinger i praksis? På seminaret vil forskellige praktikere give eksempler på nye byområder og lægge op til en drøftelse af styringsværktøjer i implementeringen af høj bykvalitet. Seminaret afholdes et sted, hvor der er mulighed for at se et konkret byudviklingsprojekt efter i sømmene. SEMINAR 8 Nytænkende finansiering og organisering 22. november 2017 Byudviklingsprojekter kan organiseres på mange måder, både internt i det kommunale system og i relationen til de eksterne parter - byens interessenter og investorer. Hvad er fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller? Og hvordan kan organisering og finansiering spille sammen, når der skal gennemføres store investeringer? Skal og kan kommunen søge partnerskab med private investorer for at opnå større råderum? På seminaret gennemgås forskellige muligheder, heriblandt Business Improvement Districts modellen, som netop er blevet introduceret i Danmark. Der samles op på erfaringer fra de partnerskaber, som Realdania By gennem de sidste 7 år har skabt med en række kommuner landet over. En række konkrete cases vil blive fremlagt til drøftelse. På seminaret er der endvidere introduktion til studieturen til Chicago, hvor der i en amerikansk kontekst er tradition for stærk borgermobilisering og hvor aktører i civilsamfundet (fonde m.m.) spiller en væsentlig rolle i forhold til at løse bl.a. sociale problemer. 14

15 STUDIETUR 3 CHICAGO Strategisk i et markedsdomineret system marts 2018 Turen går til en by, der traditionelt har været et af USA s stærkeste vækstlokomotiver og som i dag stræber efter at blive centrum i en stærk megaregion, der kan konkurrere med både de øvrige stærke regioner i USA og de stærkeste byregioner i verden. Chicago har tidligere været en industriel gigant, bl.a. med styrker indenfor metal, handel, fødevareproduktion og finans. I dag er fokus på videnøkonomien og Chicago har en af de højeste koncentrationer af højtuddannet arbejdskraft i USA næst efter Boston, New York og San Francisco. Byen er infrastrukturelt fordelagtigt placeret og O Hare-lufthavnen er en af de mest trafikerede i verden. De seneste par år har Chicago konkurreret med Silicon Valley om at være USA s hotspot for IT-branchen og har satset meget på at gøre Open Data samt internet tilgængelige for alle. Der er gode forudsætninger for at Chicago i de kommende år vil udvikle sig til en global spiller, men der er også en række udfordringer, bl.a. en stor social ubalance mellem rig og fattig. Kritiske røster mener bl.a., at bystyrets fokus på vækst og prestigefyldte projekter som eksempelvis skattelettelser ved investering i særlige dele af byen har øget ubalancen i samfundet og nedprioriteret de svageste i byen. SEMINAR 9 Opsamling på forløb og opstilling af læringspunkter 30. maj 2018 På afslutningsseminaret sætter vi fokus på, hvordan deltagerne i hverdagen arbejder med strategisk. Med baggrund i de seneste tre års seminarer og studieture bruger vi tid på at stille skarpt på begrebet strategisk og hvordan I hver især arbejder med det i jeres kommune. Vi sætter fokus på fælles læring og forståelse af strategisk og præsenterer cases fra de andre SBL-hold, som arbejder målrettet med stra tegisk i forhold til kommunens udvikling og byudviklingsprojekter. Blandt de spørgsmål der rejses er: Hvor er min kommune i forhold til at praktisere strategisk? Hvilke udfordringer og muligheder møder jeg i forhold til implementering af strategisk? 15

16 16

17 PRAKTISK MERE INFORMATION OG TILMELDING Dansk Arkitektur Center Projektkoordinator Charlotte Buch Strandgade 27B 1401 København K M: Deltagere 1-2 direktionsmedlemmer pr. kommune. Pris Deltagergebyr kr. pr. deltager pr. år i tre år. Tilmelding Den kommune, som melder en medarbejder til forløbet, forpligter sig på alle tre år. Såfremt deltageren vælger at melde sig ud af forløbet, kan kommunen dog efter ansøgning til DAC få godtgjort ikke-afholdte og for DAC ikke-forpligtede rejse- og diætudgifter. Deltagergebyret på Strategisk Byledelse for direktører dækker følgende: Ni seminarer og tre studieture. Alle generelle udgifter til studieture på de fast satte dage, dvs. fly, hotel og forplejning i grupperegi. Forplejning, deltagergebyr og -materiale på seminarer og IFHP events. Deltagergebyret dækker ikke: Overnatning i forbindelse med opstartsseminar. Flyrejser og/eller anden transport i forbindelse med deltagelse i seminarer i Danmark (betales af deltagerne selv). Flyrejser og/eller anden transport i forbindelse med deltagelse i IFHP-kongresser i udlandet (betales af deltagerne selv). Tilslutningstransport til afgang fra lufthavn ved studieture. Hvis deltagere ønsker at overnatte flere dage på hotel end de fastsatte ved både studieture, seminarer og IFHP events. Deltagerne skal selv: Tegne IFHP medlemskab ved henvendelse til IFHP sekretariatet (www.ifhp.org). Tilmeldingsfrist 19. juni 2015 Medlemsskab af IFHP Kommunalt medlemskab af International Federation for Housing and Planning (IFHP) er en forudsætning for deltagelse i Strategisk Byledelse ét af forløbets tre år. IFHP medlemskab IFHP Corporate Membership: 1200 euro (ca kr.) pr. år pr. kommune. 17

18 BEST PRACTICE CASES FRA HELE VERDEN På STRATEGISK BYLEDELSE får du som deltager indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byledere i verden håndterer udfordringer, som svarer til dem danske byer står overfor. På studieture i Europa, Asien og Nordamerika vil du møde nogle af de mest nytænkende og inspirerende politikere, topembeds mænd, erhvervsrepræsentanter og eksperter, der vil give deres bud på udfor dringer for byers udvikling og helt konkret hvordan løsninger kan implemen teres. Herudover får du et netværk af direktører fra andre danske kommuner, som du kan bruge til videndeling og sparring. 18

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER

HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER HOLD 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Kompetenceudvikling og netværksopbygning for kommunale fagchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER Indhold STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et kompetenceudviklingsforløb,

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Netværk for Yngre Planlæggere 28. februar 2005 Invitation til kursus i Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Vil du være med til at sætte nye standarder for planlægning i Danmark og eksperimentere

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? 2 Realdania satte med konferencen om Business Improvement Districts fokus på de internationale erfaringer og lagde op til debat om perspektiverne ved at

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere