STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører"

Transkript

1 STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1

2 2

3 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram med fokus på byers strategiske udvikling og omstilling. Fokus er på i en tid præget af grøn omstilling, globalisering og velfærdsstatens udfordringer samt netværksopbygning såvel nationalt som internationalt. STRATEGISK BYLEDELSE programmet giver kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen adgang til at foretage solide omverden analyser af de udfordringer og muligheder, som deres kommuner og byer står over for. Programmet styrker deltagernes forudsætninger for at kunne lægge de strategiske udviklingsspor, som skal følges over de kommende år i den enkelte by og kommune. Dette overblik er afgørende for at kunne geare og lede den kommunale organisation, indgå i netværksstyring og ikke mindst klæde politikerne bedst muligt på til at kunne træffe de afgørende beslutninger for deres kommuner og byer. Mål Hensigten er gennem viden og netværk at understøtte og styrke kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen i strategisk og innovative byudviklingsprocesser. Udbytte Kompetenceudvikling inden for ledelsesdimensionen i arbejdet med byudvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er centrale emner. Indsigt i nogle af de nyeste redskaber til ledelse af strategiske byudviklingsprojekter. Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter. Netværk med direktører fra andre danske kommuner. Dialog og videndeling med udgangspunkt i casebaseret læring og sparring på egne udfordringer. Målgruppe STRATEGISK BYLEDELSE for direktører er målrettet kommunaldirektører, tekniske direktører, udviklingsdirektører og lignende. Det 3-årige forløb er en del af et langsigtet program, som også tæller kompetenceudviklingsforløb for fagchefer og politikere. De to sidstnævnte forløb starter ultimo 2015 og primo VI STÅR BAG STRATEGISK BYLEDELSE er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) og Realdania med Dansk Arkitektur Center (DAC) som operatør. Styregruppen og DAC er ansvarlig for indhold. DAC står for programlægning og facilitering. Styregruppen består af Torben Nøhr, direktør for teknikog miljøforvaltningen, Køge Kommune Per Ullerichs, kommunaldirektør, Rødovre Kommune Astrid Bruus Thomsen, programchef, Realdania Arrangører fra DAC Anna Esbjørn, byantropolog, netværkschef Ricky Raaholt, MCC (MBA) Corporate Communication, produktionsdirektør Søren Smidt-Jensen, økonomisk geograf, ph.d., programchef CITIES Maria Kanstrup-Clausen, økonomisk geograf, senior projektleder Eva Fabricius, architectural engineer og cand.soc., projektleder Lars Fjendbo, kulturgeograf, projektleder 3

4 DET FÅR DIREKTØRERNE MED HJEM Viden fra hele verden Over tre år vil kommunale direktører med topledelseansvar for byudviklingen på seminarer i Danmark og i udlandet få indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byer i hele verden håndterer udfordringer, som svarer til dem danske byer står overfor. På studieture i udvalgte mellemstore og større byer i Europa, Asien og Nordamerika møder deltagerne på STRATEGISK BYLEDELSE nytænkende og inspirerende kommunale ledere, politikere, rådgivere, developere, forskere m.fl., som giver deres bud på udfordringer og muligheder for byers udvikling - og helt konkret på, hvordan bæredygtige løsninger kan implementeres. STRATEGISK BYLEDELSE-programmet fokuserer også på mindre byer og byregioner samt disses udfordringer og potentialer, og er derfor relevant for alle kommunestørrelser og dermed både små, mellem og store byer. STRATEGISK BYLEDELSE er et meget interessant program, når man som i Køge Kyst søger nye veje for byudviklingen. Særligt udfordringerne med at få tænkt bæredygtighed, bykvalitet og vækst sammen på en innovativ måde er i fokus. Hertil kommer det enestående netværk på holdet, som kan give løbende inspiration og sparring til det daglige arbejde. Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst 4

5 STRATEGISK BYLEDELSE har givet mig et solidt netværk STRATEGISK BYLEDELSE giver et stærkt mix af viden om både nationale udfordringer og internationale udfordringer. Man får åbnet sine øjne for at Danmark ikke er det foregangsland inden for, som vi måske selv tror vi er. Mogens Pedersen, kommunaldirektør i Varde Kommune Globalt netværk Et af seminarerne afholdes i forbindelse med en event arrangeret af International Federation for Housing & Planning (IFHP), der i mere end 100 år har været en toneangivende international organisation inden for byudvikling og bosætning. Deltagerne på STRATE GISK BY LEDELSE vil herigennem få rig mulighed for at skabe nye netværk inden for IFHP s medlemsskare, der i dag tæller mere end 350 byer og byaktører i hele verden Ny faglig viden Deltagerne præsenteres for udvalgte turn-around cases med fokus på strategisk inden for en række konkrete byudviklingsemner som smart cities, bæredygtig byvækst, mobilitet, klimasikring, havneomdannelse, byliv, kultur- og bygningsarv, økonomi og finansiering, social sammenhængskraft og boligformer. Der vil være en udstrakt brug af udenlandske cases med vægt på relevans, realisme og overførbarhed til en dansk kontekst. HOLD 4 STARTER AUGUST 2015 Hold 4 starter i august 2015 og slutter i maj Der er kun plads til 25 deltagere på holdet, så hurtig tilmelding tilrådes. Erfaringsudveksling STRATEGISK BYLEDELSE skaber gode rammer for erfaringsudveksling og sparring på holdet om opgaver i hjemkommunerne. Det sker bl.a. ved oplæg og dialog i mindre grupper. 5

6 KURSUSFORMAT ET SEMINAR VIL TYPISK HAVE FØLGENDE INDHOLD Introduktion til de temaer og problemstillinger, som seminaret har fokus på. Oplæg leveret af eksterne oplægsholdere og/eller tidligere deltagere på Strategisk Byledelse med ekspertise inden for seminarets tema. DAC lægger stor vægt på at skabe de bedste rammer for, at der opstår et tillidsbaseret og fortroligt rum på seminarerne. DAC vil i sin facilitering sikre mulighed for at deltagerne kan afprøve egne overvejelser og udfordre deltagerne i forhold til nuværende praksis og vanetænkning. Debat med oplægsholdere med mulighed for at få sparring på håndtering af udfordringer i hjem kommune. Gruppediskussioner faciliteret af DAC. Besøg til relevante projekter i den by, hvor seminaret foregår. Skriftlig opsamling med læringspunkter fra seminarer og studieture. 6

7 STUDIETURE Hvert år er der en studietur til en udvalgt by. Første år er det en by i Europa, andet år en by i Asien og tredje år en Nordamerikansk by. Formålet er at studere strategisk i hhv. en bottom-up, top-down og markedsdrevet kontekst. Studieturene har fokus på at give deltagere en dybdegående indsigt i byens overordnede byudvikling og de strategiske beslutninger, som har skabt rammen for denne udvikling. Studie turene ser også nærmere på strategiske nøgleprojekter i byen. Studietursprogrammerne indeholder oplæg fra nøglepersoner (topembedsmænd, erhvervsrepræsentanter og eksperter), som har dybtgående kendskab til byens udvikling, planlægning og be slutningsprocesser. Programmerne omfatter faglige oplæg, muligheder for debat med oplægsholdere, gruppediskussioner mellem deltagere og guidede ture for at opleve konkrete projekter. Det regionale perspektiv vil også blive belyst. STRATEGISK BYLEDELSE har tidligere arrangeret studieture til Bilbao, Barcelona, Singapore og Chicago. Inspirationsmateriale I forbindelse med hver STRATEGISK BYLEDELSEaktivitet modtager deltagerne på forhånd relevant inspirationsmateriale. Materialet omfatter en oversigt over emner, der præsenteres ved det aktuelle seminar/studietur. Formålet er at give deltagerne svar på, hvad de skal høre/se og hvorfor. 7

8 År 1 SEMINAR 1 OPSTART Behovet for strategisk SEMINAR 2 Hvordan skabes det strategiske bylederskab STUDIETUR 1 BILBAO Når strategisk transformerer en by SEMINAR 3 Strategisk i krisetider År 2 SEMINAR 4 Grøn omstilling og strategisk SEMINAR 5 Strategisk i boom-tider STUDIETUR 2 SINGAPORE Boom og håndfast strategisk SEMINAR 6 Borgerne og den strategiske År 3 SEMINAR 7 Bykvalitet hvad er målene og hvordan realiseres de? SEMINAR 8 Nytænkende finansiering og organisering STUDIETUR 3 CHICAGO Strategisk i et markedsdomineret system SEMINAR 9 Opsamling på forløb og opstilling aflæringspunkter 3-ÅRIGT FORLØB 8

9 KURSUSÅR 1 SEMINAR 1 OPSTART Behovet for strategisk august 2015 Introduktionsseminaret indledes med et 360-graders overblik over de mest markante drivere og megatrends i Danmark og internationalt, som skaber udviklingsbetingelserne for danske byer, kommuner og regioner. Der sættes fokus på såvel økonomiske, sociale som miljømæssige udfordringer og muligheder, heriblandt presset på velfærdsstaten, storbyvækst vs. yderområdernes affolkning, grøn omstilling og den digitale revolution. Med denne indledende omverdenanalyse præsenteres behovet for strategisk og det diskuteres, hvilke krav der stilles til topcheferne i kommunerne, når opgaverne skal løses. På seminaret inddeles deltagerne i mindre sparringsgrupper ud fra deres fælles interesser. På de kommende aktiviteter i løbet af år 1 sparrer deltagerne med hinanden om projekter og udfordringer i deres hjemkommune. Der laves nye sparringsgrupper for år 2 og 3. Kursusforløbet indledes med en fælles middag tirsdag d. 25. august med efterfølgende overnatning. Selve seminaret afholdes onsdag d. 26. august. SEMINAR 2 Hvordan skabes det strategiske bylederskab? 25. november 2015 Seminaret sætter fokus på forudsætningerne for at skabe et vedholdende og langvarigt strategisk bylederskab på trods af udfordringer som eksempelvis skiftende politisk ledelse, ændrede økonomiske prioriteringer og modstand hos borgere. Med udgangspunkt i eksempler fra danske og udenlandske byer diskuteres muligheder og udfordringer ved en guld zone-model, hvor det er få personer i den administrative og politiske top, der sætter retning og har ejerskab til visionen vs. en netværksmodel, hvor det i højere grad er en bred koalition af aktører, som skaber vision og retning. I diskussionen vil der være særligt fokus på de krav, som de forskellige situationer stiller til den kommunale direktion. Blandt de spørgsmål som tages op er: Hvordan kan politikerne bedst muligt bringes i en situation, hvor de tænker langsigtet og strategisk? Hvordan og hvornår involveres borgere, virksom heder, foreninger, m.m. bedst muligt i skabelsen af byens vision og strategiske retning? Hvordan overlever en vision og en strategisk ret ning et skifte i den politiske eller administrative ledelse? Hvilket samspil er der mellem markante byudvik lingsprojekter og skabelsen af byens vision? Skabes visionen gennem byudviklingsprojekterne, eller er projekterne afledt af visionen? På seminaret er der endvidere en introduktion til studieturen til Bilbao, hvor fokus netop er på vellykket strategisk bylederskab, der over et par årtier har transformeret Bilbao fra industriby i krise til en moderne vækstmetropol, der bygger på videnerhverv, kultur og oplevelses økonomi. 9

10 STUDIETUR 1 BILBAO Når strategisk transformerer en by marts 2016 Bilbao er i dag et af verdens bedste eksempler på, hvordan en mellemstor by og region er blevet omdannet med afsæt i en langsigtet strategisk udviklingsproces. Fra at være i dyb krise i starten af 1990 erne er Bilbao i dag en af de rigeste byer i Spanien og en metropol med et stærkt fokus på viden, innovation, kreativitet og kultur. Studieturen vil fokusere på de offentlig-private platforme og netværk, der er blevet etableret for at skabe en langsigtet strategisk tænkning, ledelse og planlægning i Bilbao. Netop det langsigtede visionsarbejde og evnen til at implementere strategier på innovative måder, er noget af det, man mestrer i Bilbao. Vi skal tale med nogle af de helt centrale personer, som fra starten af 1990 erne fik den stra tegiske planlægning sat på skinner og møde aktører, som er involveret i strategiske projekter og er med til at skabe et nyt byudviklingsparadigme for Bilbao. Vi skal bl.a. opleve byudviklingsprojektet Zorrotzaurre, som er en hjørnesten i skabelsen af det nye paradigme. Studieturen skal give inspiration til, hvordan danske kommuner bedst muligt kan ruste sig til at håndtere både ventede og uventede kriser, hvad enten det er sociale, økonomiske eller miljømæssige kriser. SEMINAR 3 Strategisk i krisetider 25. maj 2016 Med afsæt i indtrykkene fra Bilbao sætter dette seminar fokus på, hvordan danske kommuner bedst muligt håndterer både ventede og uventede kriser og chok. Evnen og modet til at se en krise i øjnene, både hos politikere og den administrative top, og ikke mindst evnen til at reagere på situationen på en velovervejet måde, vil være et centralt tema på seminaret. På seminaret vil der være eksempler på nogle af de mest succesfulde måder, som byer og kommuner er kommet igennem kriser og ind på et nyt positivt udviklingsspor. Der vil være særligt fokus på, hvordan byer og kommuner præget af affolkning og tab af arbejdspladser kan genskabe sig selv, f.eks. ved at skabe nye bykvaliteter trods skrumpning samt hvordan borgere, foreninger, virksomheder m.m. kan involveres på innovative måder i leveringen af f.eks. velfærd og tryghed. Dermed sættes der også fokus på, hvordan kommunale direktører i højere grad skal lede udad og håndtere samspillet med borgere, organisationer og virksomheder for at skabe innovative løsninger. På seminaret inddeles deltagerne i nye sparringsgrupper ud fra deres fælles interesser. På de kommende aktiviteter i løbet af år 2 sparrer deltagerne med hinanden om projekter og udfordringer i deres hjemkommune. 10

11 11

12 KURSUSÅR 2 SEMINAR 4 Grøn omstilling og strategisk 24. august 2016 Seminaret sætter fokus på strategisk i forhold til regeringens vision om Danmarks grønne omstilling. Hvordan vil Danmarkskortet udvikle sig frem mod 2050, hvis de overordnede visioner skal gennemføres? Hvad er byernes og kommunernes rolle i den grønne omstilling? Er der behov for et nyt mindset i den kommunale ledelse og en ny måde at arbejde strategisk med den langsigtede planlægning i kommunerne? På seminaret sættes der fokus på en række af de megatrends, der forventes at præge samfundsudviklingen frem mod 2050 og som vil have særlig betydning for den måde, vores byer vil komme til at se ud på. Det er bl.a. skiftende bolig- og bosætningspræferencer, tendenser på arbejdsmarkedet og i virksomheders lokaliseringsmønstre. Der vil endvidere blive sat fokus på forskellige metoder til at arbejde strategisk med den meget langsigtede udvikling i kommunerne, herunder scenariemetoder. SEMINAR 5 Strategisk i boomtider 23. november 2016 Seminaret sætter fokus på strategisk i de byer og kommuner, hvor den kraftigste økonomiske vækst finder sted og hvor vækstambitionerne er højst. Samspillet og relationerne mellem kommunens politiske og administrative top og de vækstskabende aktører som f.eks. det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i byudvikling vil bl.a. være et tema. Hvordan flugter de forskellige aktørers interesser med hinanden? Hvordan skabes der innovative partnerskaber og finansieringsmodeller i relation til strategiske byudviklingsprojekter? Der vil være særligt fokus på, hvordan den kommunale direktion balancerer de mange inte resser i den lokale vækstkoalition og samtidig skaber en proces med stærk fremdrift. På seminaret introduceres der endvidere til studieturen til Singapore, som er karakteriseret ved en ekstremt stram form for strategisk bylederskab og høj eksekveringsevne. Resultatet er et af verdens mest velhavende samfund, der dog også har mange udfordringer, f.eks. en svag involvering af borgere i beslutningsprocesser. 12

13 STUDIETUR 2 SINGAPORE Boom og håndfast strategisk marts 2017 Vi tager til Singapore for at få indsigt i den ledelsesfilosofi, organisering og de finansieringsmodeller, der lægger bag de resultater, som er opnået de seneste årtier. Singapore er et af de rigeste lande i verden og et af de tættest befolkede steder på kloden. Singapore har en befolkning på 5 mio. på et areal, der svarer til Bornholm. Heraf er to millioner udlændinge primært fra de omkringliggende lande. Det er det femte rigeste land i verden målt i forhold til BNP pr. indbygger 40 procent mere end Danmark. Et sted, hvor alt skal importeres og hvor der tales fire officielle sprog. Det er også et land, der har været præget af en konservatisme hos politikerne og en striks social kontrol, som er langt fra det danske samfund. Kan Singapores aktuelle udfordringer gribes an på samme ekstremt strategiske, topstyrede og barske måde eller skal der noget helt nyt til? SEMINAR 6 Borgerne og den strategiske 31. maj 2017 Hovedtemaet for seminaret er innovative måder at involvere borgerne i de strategiske over vejelser om, hvor byen og kommunen skal bevæge sig hen. Hvordan og i hvilke situationer kan borgerne bedst være med til at nytænke og medskabe byens udvikling? Seminaret sætter også fokus på, hvordan nye former for sociale fællesskaber og digitale løsninger kan mobi lisere borgerne og aktører i civilsamfundet. Det kan skabe helt nye måder at debattere byens og kommunens udfordringer og muligheder på. Samtidig kan borgere og aktører i civilsamfundet også blive en vigtig partner for kommunerne i løsningen af de opgaver og udfordringer, som kommunen tidligere klarede selv. På seminaret vil der være eksempler på nogle af de mest innovative initiativer herhjemme og i udlandet på at borgerne og aktører i civilsamfundet bidrager til byudviklingen. 13

14 KURSUSÅR 3 SEMINAR 7 Bykvalitet hvad er målene og hvordan realiseres de? 23. august 2017 Mange nye byområder i Danmark og udlandet får hård kritik, når de står færdige og tages i brug af de første nye beboere og virksomheder. Skyldes kritikken at forventningerne ikke er ordentligt afstemt fra starten? Skrider kvaliteten undervejs i processen, når visioner skal omsættes til planer, der igen skal omsættes til bygninger, byrum og infrastruktur? Eller er problemet snarere at byernes sociale liv sjældent fungerer fra dag ét? Hvordan kan der arbejdes med disse problemstillinger i praksis? På seminaret vil forskellige praktikere give eksempler på nye byområder og lægge op til en drøftelse af styringsværktøjer i implementeringen af høj bykvalitet. Seminaret afholdes et sted, hvor der er mulighed for at se et konkret byudviklingsprojekt efter i sømmene. SEMINAR 8 Nytænkende finansiering og organisering 22. november 2017 Byudviklingsprojekter kan organiseres på mange måder, både internt i det kommunale system og i relationen til de eksterne parter - byens interessenter og investorer. Hvad er fordele og ulemper ved forskellige organisationsmodeller? Og hvordan kan organisering og finansiering spille sammen, når der skal gennemføres store investeringer? Skal og kan kommunen søge partnerskab med private investorer for at opnå større råderum? På seminaret gennemgås forskellige muligheder, heriblandt Business Improvement Districts modellen, som netop er blevet introduceret i Danmark. Der samles op på erfaringer fra de partnerskaber, som Realdania By gennem de sidste 7 år har skabt med en række kommuner landet over. En række konkrete cases vil blive fremlagt til drøftelse. På seminaret er der endvidere introduktion til studieturen til Chicago, hvor der i en amerikansk kontekst er tradition for stærk borgermobilisering og hvor aktører i civilsamfundet (fonde m.m.) spiller en væsentlig rolle i forhold til at løse bl.a. sociale problemer. 14

15 STUDIETUR 3 CHICAGO Strategisk i et markedsdomineret system marts 2018 Turen går til en by, der traditionelt har været et af USA s stærkeste vækstlokomotiver og som i dag stræber efter at blive centrum i en stærk megaregion, der kan konkurrere med både de øvrige stærke regioner i USA og de stærkeste byregioner i verden. Chicago har tidligere været en industriel gigant, bl.a. med styrker indenfor metal, handel, fødevareproduktion og finans. I dag er fokus på videnøkonomien og Chicago har en af de højeste koncentrationer af højtuddannet arbejdskraft i USA næst efter Boston, New York og San Francisco. Byen er infrastrukturelt fordelagtigt placeret og O Hare-lufthavnen er en af de mest trafikerede i verden. De seneste par år har Chicago konkurreret med Silicon Valley om at være USA s hotspot for IT-branchen og har satset meget på at gøre Open Data samt internet tilgængelige for alle. Der er gode forudsætninger for at Chicago i de kommende år vil udvikle sig til en global spiller, men der er også en række udfordringer, bl.a. en stor social ubalance mellem rig og fattig. Kritiske røster mener bl.a., at bystyrets fokus på vækst og prestigefyldte projekter som eksempelvis skattelettelser ved investering i særlige dele af byen har øget ubalancen i samfundet og nedprioriteret de svageste i byen. SEMINAR 9 Opsamling på forløb og opstilling af læringspunkter 30. maj 2018 På afslutningsseminaret sætter vi fokus på, hvordan deltagerne i hverdagen arbejder med strategisk. Med baggrund i de seneste tre års seminarer og studieture bruger vi tid på at stille skarpt på begrebet strategisk og hvordan I hver især arbejder med det i jeres kommune. Vi sætter fokus på fælles læring og forståelse af strategisk og præsenterer cases fra de andre SBL-hold, som arbejder målrettet med stra tegisk i forhold til kommunens udvikling og byudviklingsprojekter. Blandt de spørgsmål der rejses er: Hvor er min kommune i forhold til at praktisere strategisk? Hvilke udfordringer og muligheder møder jeg i forhold til implementering af strategisk? 15

16 16

17 PRAKTISK MERE INFORMATION OG TILMELDING Dansk Arkitektur Center Projektkoordinator Charlotte Buch Strandgade 27B 1401 København K M: Deltagere 1-2 direktionsmedlemmer pr. kommune. Pris Deltagergebyr kr. pr. deltager pr. år i tre år. Tilmelding Den kommune, som melder en medarbejder til forløbet, forpligter sig på alle tre år. Såfremt deltageren vælger at melde sig ud af forløbet, kan kommunen dog efter ansøgning til DAC få godtgjort ikke-afholdte og for DAC ikke-forpligtede rejse- og diætudgifter. Deltagergebyret på Strategisk Byledelse for direktører dækker følgende: Ni seminarer og tre studieture. Alle generelle udgifter til studieture på de fast satte dage, dvs. fly, hotel og forplejning i grupperegi. Forplejning, deltagergebyr og -materiale på seminarer og IFHP events. Deltagergebyret dækker ikke: Overnatning i forbindelse med opstartsseminar. Flyrejser og/eller anden transport i forbindelse med deltagelse i seminarer i Danmark (betales af deltagerne selv). Flyrejser og/eller anden transport i forbindelse med deltagelse i IFHP-kongresser i udlandet (betales af deltagerne selv). Tilslutningstransport til afgang fra lufthavn ved studieture. Hvis deltagere ønsker at overnatte flere dage på hotel end de fastsatte ved både studieture, seminarer og IFHP events. Deltagerne skal selv: Tegne IFHP medlemskab ved henvendelse til IFHP sekretariatet (www.ifhp.org). Tilmeldingsfrist 19. juni 2015 Medlemsskab af IFHP Kommunalt medlemskab af International Federation for Housing and Planning (IFHP) er en forudsætning for deltagelse i Strategisk Byledelse ét af forløbets tre år. IFHP medlemskab IFHP Corporate Membership: 1200 euro (ca kr.) pr. år pr. kommune. 17

18 BEST PRACTICE CASES FRA HELE VERDEN På STRATEGISK BYLEDELSE får du som deltager indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byledere i verden håndterer udfordringer, som svarer til dem danske byer står overfor. På studieture i Europa, Asien og Nordamerika vil du møde nogle af de mest nytænkende og inspirerende politikere, topembeds mænd, erhvervsrepræsentanter og eksperter, der vil give deres bud på udfor dringer for byers udvikling og helt konkret hvordan løsninger kan implemen teres. Herudover får du et netværk af direktører fra andre danske kommuner, som du kan bruge til videndeling og sparring. 18

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere