Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler"

Transkript

1 Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for produktionsskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler 5, stk. 4 Tekst i kursiv, er en vejledende tekst, som ikke skal medtages i årsrapporten. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Sagsnr.: 17/10499 i

2 Årsrapport 1. januar 31. december 2017 Skolekode og navn ii

3 Indhold Generelle oplysninger om skolen... 1 Ledelsespåtegning og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring... 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning... 3 Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal... 4 Hoved- og nøgletal... 4 Hovedaktiviteter... 6 Årets økonomiske resultat... 6 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)... 6 Usikkerhed ved indregning og måling... 6 Usædvanlige forhold... 7 Hændelser efter regnskabsårets udløb... 7 Forventninger til det kommende år... 7 Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud... 7 Regnskab... 8 Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Særlige specifikationer iii

4 Generelle oplysninger om skolen Skole Skolekode og navn Adresse Postnummer og by Hjemstedskommune: xxx Telefonnummer Hjemmeside CVR.-nr. Bestyrelsen Daglige leder Skolens formål Bankforbindelse Revisor Navne og adresser på bestyrelsens medlemmer med angivelse af hvem der er formand og næstformand Navn på forstander Tekst Navne på bankforbindelser Revisionsfirma Adresse, postnummer og by CVR.-nr. Telefonnummer 1

5 Ledelsespåtegning og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring Bestyrelse og forstander har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for [skolenavn]. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. xx af dato måned 2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler. I henhold til 5, stk. 1, i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af skolen, der er omfattet af årsrapporten. [Bynavn], den [dato måned 2018] Daglige leder Navn Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i 6, stk. 3 og 4, i lov om produktionsskoler. [Bynavn], den [dato måned 2018] Bestyrelse Formand Næstformand Øvrige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer 2

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Her indsættes den uafhængige revisors revisionspåtegning, der afgives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standard, som er aftalt mellem Rigsrevisionen og FSR danske revisorer. Den uafhængige revisors revisionspåtegning er opdelt i to: påtegning på årsregnskabet og udtalelse om ledelsesberetningen. [Bynavn], den [dato måned 2018] [Revisionsfirma] [CVR.-nr.] [navn] [statsautoriseret/registeret revisor] 3

7 Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Alle hoved- og nøgletal skal være for regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår (t.kr.). Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Heraf statstilskud Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Årets resultat eksklusiv særlige poster Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Samlet likviditet til rådighed Nøgletal Definitioner Overskudsgrad (%) Årets resultat/omsætning x 100. Overskudsgrad eksklusiv særlige Årets resultat eksklusiv særlige poster/omsætning x 100. poster (%) Likviditetsgrad (%) Omsætningsaktiver/Kortfristede gældsforpligtelser x 100. Soliditetsgrad (%) Egenkapital i alt ultimo/aktiver x 100. Finansieringsgrad (%) Langfristede gældsforpligtelser/materielle anlægsaktiver x 100. Aktiviteter eksklusiv indtægtsdækket virksomhed Antal årselever i regnskabsåret Antal årselever 1. kvartal + Antal årselever 2. kvartal + Antal årselever 3. kvartal + Antal årselever 4. kvartal + egen andel af KUU-elever (indberettet til tovholderinstitutionen/skolen) (indberettet til ministeriet). Produktionsskoleelever har 30 timer pr. uge (dvs. 1 ÅE = timer / 40 uger). 4

8 Antal PBE årselever i regnskabsåret Antal årselever 1. kvartal + Antal årselever 2. kvartal + Antal årselever 3. kvartal + Antal årselever 4. kvartal. (Produktionsskolen medtager det samlede antal PBE- årselever, skolen har modtaget betaling for af en erhvervsskole, til dækning af den undervisning og praktikuddannelse, som produktionsskolen varetager i forbindelse med den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse (PBE)fra erhvervsskolerne og har undervist). Antal årselever omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats i regnskabsåret (betalingslovselever) Antal årselever i alt i regnskabsåret Antal lærerårsværk Antal årsværk for øvrigt personale Antal årsværk i alt % ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) Årselever pr. lærerårsværk Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev Samlede omkostninger pr. årselev Elever omregnes med udgangspunkt i 37 timer pr. uge (dvs. 1 ÅE = timer). Antal årselever 1. kvartal + Antal årselever 2. kvartal + Antal årselever 3. kvartal + Antal årselever 4. kvartal (indberettet til ministeriet). Antal uger på skolen / 40 uger = årselev. Antal ordinære årselever i regnskabsåret + Antal PBE årselever i regnskabsåret + Antal årselever omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats i regnskabsåret. Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet til heltid - svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, for forstander og viceforstander, lærere og andet personale vedrørende undervisning. Medarbejdere med orlov eller langtidssyge i mere end 28 dage med og uden løn tælles ikke med. Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet til heltid - svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, for ansatte ved ejendommens drift: pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde, administration: administrativt personale. Medarbejdere med orlov eller langtidssyge i mere end 28 dage med og uden løn tælles ikke med. Sum af antal lærerårsværk +antal årsværk for øvrigt personale. Summen af antal ansatte på særlige vilkår omregnet til heltid - svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen / Antal årsværk i alt x 100. Antal årselever i alt i regnskabsåret / Antal lærerårsværk. (Lønomkostninger undervisning (note 4) lønomkostninger undervisning for indtægtsdækket virksomhed (særlige specifikationer)) / Antal årselever i regnskabsåret. (Lønomkostninger ejendommens drift (note 6) + lønomkostninger administration (note 8) lønomkostninger ejendommens drift og administration for indtægtsdækket virksomhed (særlige specifikationer)) / Antal årselever i regnskabsåret. Lærerlønomkostninger pr. årselev + øvrige lønomkostninger pr. årselev. (Undervisningsomkostninger (noterne 4 og 5) undervisningsomkostninger indtægtsdækket virksomhed (særlig specifikationer)) / Antal årselever i regnskabsåret. (Ejendomsomkostninger (noterne 6 og 7) ejendomsomkostninger indtægtsdækket virksomhed (særlige specifikationer)) / Antal årselever i regnskabsåret. (Administrationsomkostninger (noterne 8 og 9) administrationsomkostninger indtægtsdækket virksomhed (særlige specifikationer)) / Antal årselever i regnskabsåret. Undervisningsomkostninger pr. årselever + ejendomsomkostninger pr. årselever + administrationsomkostninger pr. årselever. 5

9 Hovedaktiviteter Der gives en kort beskrivelse af skolens hovedaktiviteter, herunder eventuelle væsentlige ændringer i aktiviteter. Årets økonomiske resultat Der gives en kort beskrivelse af årets økonomiske resultater, herunder en kort analyse og vurdering af årets resultat, aktivitetsniveau og likviditetsberedskab samt en forklaring på væsentlige afvigelser mellem det forventede og realiserede resultat. Usikkerhed om fortsat drift (going concern) Ledelsen skal beskrive årsagen til usikkerhed om fortsat drift (going concern) i ledelsesberetningen og note I eller i ledelsesberetningen henvise til note I. Der gives en kort beskrivelse af eventuelle indikationer på potentielle going concern problemer herunder fx faldende elevtilgang, likviditetsberedskab og eventuelle nye likviditets- og/eller finansieringskilder, som er indgået eller forventes indgået. Det skal også i noten oplyses, hvis der ikk er væsentlig usikkerhed om fortsat drift. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). Hvis der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, vil revisor samtidig i revisors påtegning medtage et særskilt afsnit herom: Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift (going concern). Usikkerhed ved indregning og måling Ledelsen skal beskrive årsagen til usikkerhed ved indregning og måling i ledelsesberetningen og note II eller i ledelsesberetningen henvise til note II. Der gives en kort beskrivelse af eventuel usikkerhed, som har haft betydning ved årsregnskabets udarbejdelse, herunder ved indregning og måling af regnskabsposter. Væsentlig usikkerhed kan opstå på grund af manglende mulighed for at indhente nødvendige oplysninger, fx til brug for måling eller som følge af usikkerhed om fremtidige forhold. Det vil ofte vedrøre generelle forhold for hele årsregnskabet. Det oplyses også i noten, hvis der ikk er usikkerhed ved indregning og måling. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). Hvis der er væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, vil revisor samtidig i revisors påtegning medtage et særskilt afsnit herom: Fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet. 6

10 Usædvanlige forhold Ledelsen skal beskrive årsagen til usædvanlige forhold i ledelsesberetningen og note III eller i ledelsesberetningen henvise til note III. Der gives en kort beskrivelse af eventuelle specielle forhold, som har bevirket et usædvanligt driftsresultat i enten positiv eller negativ retning, således at årets resultat ikke kan anses som normalt. Usædvanlige forhold kan vedrøre en særlig udvikling i aktiviteter/omsætning eller omkostninger og /eller store engangsindtægter eller engangsomkostninger eller udeblivelse heraf. Det oplyses også i noten oplyses, hvis der ikk er usædvanlige forhold. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). Hændelser efter regnskabsårets udløb Ledelsen skal beskrive væsentlige hændelser efter regnskabsårets udløb i ledelsesberetningen og note IV eller i ledelsesberetningen henvise til note IV. Der gives en kort beskrivelse af væsentlige hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning og den finansielle virkning deraf. Det oplyses også, hvis der ikk er betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). Forventninger til det kommende år Der gives en beskrivelse af det budgetterede økonomiske resultat, likviditetsberedskab, forventningerne til aktivitetsniveau og -udvikling samt væsentlige forudsætninger for det kommende regnskabsår. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Der gives en kort beskrivelse af evt. væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. 7

11 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling Leasing Omregning af fremmed valuta Resultatopgørelsen Omsætning Omkostninger Hvis relevant: Fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger Finansielle poster Balancen Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) 8

12 Værdipapirer Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter (forudmodtagne indtægter) Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Likvider 9

13 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Note År År-1 kr. t.kr. 1 Statstilskud 2 Kommunale tilskud 3 Andre indtægter Omsætning i alt 4 Lønomkostninger 5 Andre omkostninger Undervisning 6 Lønomkostninger 7 Andre omkostninger Ejendomsdrift 8 Lønomkostninger 9 Andre omkostninger Administrative fællesskaber, værtsinstitution 10 Lønomkostninger 11 Andre omkostninger Administration m.v. Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster 12 Finansielle indtægter m.v. 13 Finansielle omkostninger m.v. Finansielle poster i alt Årets resultat 14 Årets resultat eksklusiv særlige poster 10

14 Balance pr. 31. december Note År År-1 kr. t.kr. Aktiver 15 Grunde og bygninger inkl. bygningsinstallationer 15 Indretning af lejede lokaler 15 Udstyr og inventar 15 Bus, traktorer og andre køretøjer Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 16 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt 17 Varebeholdninger 18 Andre tilgodehavender 19 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender 20 Værdipapirer 21 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 11

15 Balance pr. 31. december Note År År-1 kr. t.kr. Passiver 22 Opskrivninger 23 Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt 24 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser 25 Statslån 26 Kommunal gæld 27 Realkreditgæld 28 Gæld finansiel leasing 29 Andre langfristede gældsforpligtelser 30 Periodiseret anlægstilskud Langfristede gældsforpligtelser Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 31 Gæld til pengeinstitutter 32 Anden gæld 33 Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt 34 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m. v. 35 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser I II III IV Usikkerhed om fortsat drift Usikkerhed ved indregning og måling Usædvanlige forhold Hændelser efter regnskabsårets udløb 12

16 Pengestrømsopgørelse Årets resultat Reguleringer vedr. ikke kontante poster: Af- og nedskrivninger Andre ikke kontante poster Fx avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Ændringer i driftskapital: Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eksklusive næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Ændring af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af nye lån Afdrag/indfrielse, statslån og kommunal gæld Afdrag/indfrielse, realkreditgæld Afdrag/indfrielse, gæld finansiel leasing Afdrag/indfrielse, andre langfristede gældsforpligtelser Ændring i periodiseret anlægstilskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Pengestrømme drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter Likvider primo Likvide beholdninger og værdipapirer, omsætningsaktiver. Likvider ultimo Kassekredit maksimum Heraf anvendt pr. 31. december Resterende trækningsmulighed Samlet likviditet til rådighed Likvider ultimo og resterende trækningsmulighed: likviditetsberedskab. År kr. År-1 t.kr. 13

17 Noter Note I Usikkerhed om fortsat drift Der gives en kort beskrivelse af eventuelle indikationer på potentielle going concern problemer herunder fx faldende elevtilgang, likviditetsberedskab og eventuelle nye likviditets- og/eller finansieringskilder, som er indgået eller forventes indgået. Det skal også i noten oplyses, hvis der ikk er væsentlig usikkerhed om fortsat drift. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). Hvis der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, vil revisor samtidig i revisors påtegning medtage et særskilt afsnit herom: Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift (going concern). II Usikkerhed ved indregning og måling Der gives en kort beskrivelse af eventuel usikkerhed, som har haft betydning ved årsregnskabets udarbejdelse, herunder ved indregning og måling af regnskabsposter. Væsentlig usikkerhed kan opstå på grund af manglende mulighed for at indhente nødvendige oplysninger, fx til brug for måling eller som følge af usikkerhed om fremtidige forhold. Det vil ofte vedrøre generelle forhold for hele årsregnskabet. Det oplyses også i noten, hvis der ikk er usikkerhed ved indregning og måling. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). Hvis der er væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, vil revisor samtidig i revisors påtegning medtage et særskilt afsnit herom: Fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet. III Usædvanlige forhold Der gives en kort beskrivelse af eventuelle specielle forhold, som har bevirket et usædvanligt driftsresultat i enten positiv eller negativ retning, således at årets resultat ikke kan anses som normalt. Usædvanlige forhold kan vedrøre en særlig udvikling i aktiviteter/omsætning eller omkostninger og /eller store engangsindtægter eller engangsomkostninger eller udeblivelse heraf. Det oplyses også i noten oplyses, hvis der ikk er usædvanlige forhold. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). IV Hændelser efter regnskabsårets udløb Der gives en kort beskrivelse af væsentlige hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning og den finansielle virkning deraf. Det oplyses også, hvis der ikk er betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning. (I forhold til regnskabsindberetningen kan denne note ikke stå tom). 14

18 Note År År-1 kr. t.kr. 1 Statstilskud Driftstilskud Bygningstilskud Tilskud kombineret ungdomsuddannelse (KUU) Særlige tilskud Fx puljemidler. Øvrige statstilskud Fx dispositionsbegrænsning (tilbagebetaling af tilskud) (omkostning). 2 Kommunale tilskud Grundtilskud Supplerende tilskud Kommunal betaling for deltagere omfattet af lov om aktiv bekæftigelsesindsats Kommunal betaling vedrørende diverse støtteforanstaltninger 3 Andre indtægter Lejeindtægter fra bygninger, lokaler og arealer Tilskud fra EU Tilskud fra kompetencefonden, Dansk Erhverv til efter- og videreuddannelse Administrative fællesskaber, værtsinstitution Øvrige indtægter og andre tilskud Fx forsikringserstatninger som ikke dækker specifikke omkostninger, avance ved salg af materielle anlægsaktiver. Værksteder Salg af varer og tjenesteydelser Andre indtægter Indtægtsdækket virksomhed Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet. Indtægter fra kurser Fx STU. Øvrige indtægter fra anden virksomhed 15

19 Note År År-1 kr. t.kr. 4 Lønomkostninger undervisning Følgende stillingstyper er omfattet: Forstander, viceforstander, pædagogiske ledere, lærere samt andet personale vedrørende undervisning. I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager andre funktioner end undervisning, henføres den ansættelsesmæssige andel af lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. Har skolen indtægtsdækket virksomhed (IDV), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til IDV. Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige specifikation til årsregnskabet.. Noten skal ikke specificere omkostninger til KUU. Løn og lønafhængige omkostninger Inklusive pensionsbidrag. Lønrefusioner (indtægt) Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt) 16

20 Note År År-1 kr. t.kr. 5 Andre omkostninger undervisning Har skolen værksteder, skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger anføres i den særlige specifikation til årsregnskabet. Har skolen indtægtsdækket virksomhed (IDV), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til IDV. Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til KUU. Undervisning Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. Fotokopiering Lejrskoler, rejser, ekskursioner Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto Pædagogiske kurser, netto Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage. Tjenesterejser Inventar og udstyr, leje og leasing Inventar og udstyr, småanskaffelser Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, afskrivninger IT-omkostninger Fx abonnementer, licenser og programmer. Øvrige omkostninger Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Skoleydelse elever Løn, elever (skoleydelse) Refusion af skoleydelse fra staten Refusion af skoleydelse fra kommunen Værksteder Forbrug af råvarer og andre produktionsmaterialer Omkostninger maskiner og inventar Øvrige omkostninger 17

21 Note År År-1 kr. t.kr. 6 Lønomkostninger ejendomsdrift Følgende stillingstyper er omfattet: Pedel, eget rengøringspersonale samt andet personale vedrørende bygninger, grunde og arealer. I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager andre funktioner end ejendomsdrift, henføres den ansættelsesmæssige andel af lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. Har skolen indtægtsdækket virksomhed (IDV), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til IDV. Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til KUU. Løn og lønafhængige omkostninger Inklusive pensionsbidrag. Lønrefusioner (indtægt) Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt) 18

22 Note År År-1 kr. t.kr. 7 Andre omkostninger ejendomsdrift Har skolen indtægtsdækket virksomhed (IDV), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til IDV. Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til KUU. Lejeomkostninger bygninger og arealer Timelejemål Fx svømmehal, gymnastiksal, fysiklokale. Ejendomsskatter Ejendomsforsikringer Alarmer Varme, el og vand inklusive tilhørende afgifter Rengøring og renovation Kurser Fx efter og videreuddannelse. Tjenesterejser Inventar og udstyr, leje og leasing Inventar og udstyr, småanskaffelser Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr, vedligeholdelse Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr, afskrivninger Øvrige omkostninger Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver. 19

23 Note År År-1 kr. t.kr. 8 Lønomkostninger administrative fælleskaber, værtsinstitution Løn og lønafhængige omkostninger Inklusive pensionsbidrag. Lønrefusioner (indtægt) Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt) 9 Andre omkostninger administrative fælleskaber, værtsinstitution Inventar og udstyr, afskrivninger Øvrige omkostninger 10 Lønomkostninger administration Følgende stillingstyper er omfattet: Administrativt personale I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager andre funktioner end administration, henføres den ansættelsesmæssige andel af lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. Har skolen indtægtsdækket virksomhed (IDV), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til IDV. Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til KUU. Løn og lønafhængige omkostninger Inklusive pensionsbidrag. Lønrefusioner (indtægt) Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt) 20

24 Note År År-1 kr. t.kr. 11 Andre omkostninger administration Har skolen indtægtsdækket virksomhed (IDV), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til IDV. Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til KUU. Revision Regnskabsmæssig assistance Andre konsulentydelser Forsikringer Udover ejendomsforsikringer. Markedsføring Fx årsskrift, PR, annoncer m.v. Omkostninger ved ansættelse af personale Personaleomkostninger Fx forplejning v, interne arrangementer, julegaver, lejlighedsgaver, lægeattester. Bestyrelsesomkostninger Fx bestyrelsens deltagelse i bestyrelseskursus og årsmøder. Kurser Fx efter og videreuddannelse samt lovpligtige sikkerhedskurser. Tjenesterejser Lovpligtige afgifter personale Fx AUB m.v. og flexjob-bidrag Repræsentation Kontorartikler, porto og telefon Kontingent til skoleforeninger Inventar og udstyr, leje og leasing Inventar og udstyr, småanskaffelser Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, afskrivninger IT-omkostninger Fx abonnementer, licenser, programmer, inklusiv arbejdstid. Øvrige omkostninger Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver. 21

25 Note År År-1 kr. t.kr. 12 Finansielle indtægter m.v. Renteindtægter, bankindeståender Gevinst ved indfrielse af finansielle instrumenter Eventuelt amortiseret, hvis nye lån er sammenlignelige. Renter og udbytter, værdipapirer Realiserede og urealiserede kursgevinster af værdipapirer 13 Finansielle omkostninger m.v. Renteudgifter, pengeinstitutter Prioritetsrenter Inklusive bidrag og provision m.v. Tab ved indfrielse af finansielle instrumenter Eventuelt amortiseret, hvis nye lån er sammenlignelige. Øvrige renteudgifter m.v. Realiserede og urealiserede kurstab af værdipapirer 22

26 Note År År-1 kr. t.kr. 14 Særlige poster (Årsregnskabsloven 67a) Særlige poster omfatter væsentlige særlige indtægter og omkostninger. Skolen skal oplyse om størrelsen og arten af indtægtseller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art. Det kan være poster ved den løbende skoledrift fx tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsel heraf på anlægsaktiver. Det kan være poster af engangskarakter fx tilpasning af omkostninger til faldende aktivitetsniveau, løn til afskedigelse af medarbejdere, hvis de er fritstillede, hensættelser til retssager. Der henvises til de noter i resultatopgørelsen, hvor særlige indtægts- eller omkostningsposter er medtaget. Årets resultat, jf. resultatopgørelsen Særlige indtægter Tekst (note x) Tekst (note x) Tekst (note x) Særlige omkostninger Tekst (note x) Tekst (note x) Tekst (note x) Årets resultat eksklusiv særlige poster 23

27 Note 15 Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Inventar og udstyr * Bus, traktorer og andre køretøjer Opskrivninger primo Årets opskrivninger Tilbageførte opskrivninger Opskrivninger ultimo Akkumulerede af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo eksklusiv opskrivninger Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 201x Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og om- /tilbygninger *Udstyr og inventar skal i bogføringen opdeles i undervisning, ejendomsdrift, kostafdeling og administration 24

28 Note År År-1 kr. t.kr. 16 Finansielle anlægsaktiver Posten kan alene omfatte deposita, aktier i det sædvanlige pengeinstitut og i andele i forsyningsvirksomhed, jf. 5, stk. 3, i lov om produktionsskoler (obligationer, som anbringes midlertidigt indregnes under omsætningsaktiver). Deposita Fx lejede lokaler. Aktier i pengeinstitutter Andele i forsyningsvirksomheder Finansielle instrumenter (positiv dagsværdi) 17 Varebeholdninger Posten skal specificeres, hvis skolen har væsentlige og forskelligartede varebeholdninger. Varebeholdning art Varebeholdning art Varebeholdning art 18 Andre tilgodehavender Mellemregning med ministeriet (statstilskud) Mellemregning med kommunen (kommunale tilskud) Tilgodehavende lønrefusioner fra staten, kommunen og andre Andre tilgodehavender 19 Periodeafgrænsningsposter (omkostninger) Forudbetalte lønninger Forudbetalt leje Andre forudbetalinger 25

29 Note År År-1 kr. t.kr. 20 Værdipapirer Posten kan alene omfatte obligationer, som ikke er nødvendige for den daglige drift og som anbringes midlertidigt, jf. 5, stk. 2, nr. 2) 4), i lov om produktionsskoler. Obligationer type Obligationer type Obligationer type 21 Likvide beholdninger Kassebeholdninger Indeståender i pengeinstitutter Aftalekonti Jf. 5, stk. 2, nr. 1), i lov om produktionsskoler 22 Opskrivninger Saldo primo Årets opskrivninger Tilbageførsel opskrivninger Saldo ultimo 23 Egenkapital i øvrigt Saldo primo Årets resultat Værdiregulering af finansielle instrumenter Øvrige bevægelser Saldo ultimo 24 Hensatte forpligtelser Saldo primo Årets regulering Saldo ultimo 26

30 Note År År-1 kr. t.kr. 25 Statslån Rente- og afdragsfrie statslån Statslån i øvrigt(rentesats og restløbetid oplyses) Afdrag næste år Restgæld efter 1 år 26 Kommunal gæld Rente- og afdragsfri kommunal gæld Kommunal gæld i øvrigt (rentesats og restløbetid oplyses) Afdrag næste år Restgæld efter 1 år 27 Realkreditgæld Realkreditgæld (lånetype, rentesats og restløbetid oplyses) Realkreditgæld (lånetype, rentesats og restløbetid oplyses) Finansielle instrumenter Tab/gevinst ved indfrielse af finansielle instrumenter, ved reel låneomlægning af sammenlignelige lån (amortiseret) Afdrag næste år Restgæld efter 1 år 27

31 Note År År-1 kr. t.kr. 28 Gæld finansiel leasing Gæld finansiel leasing (type, rentesats og restløbetid oplyses) Gæld finansiel leasing (type, rentesats og restløbetid oplyses) Afdrag næste år Restgæld efter 1 år 29 Andre langfristede gældsforpligtelser Andre langfristede gældsforpligtelser (type oplyses) Andre langfristede gældsforpligtelser (type, rentesats og restløbetid oplyses) Afdrag næste år Restgæld efter 1 år 30 Periodiseret anlægstilskud Donationer modtaget til køb af anlæg. Donationer indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktiv afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen. Saldo primo Årets modtagne donationer Årets indtægtsførsel 31 Gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter 28

32 Note År År-1 kr. t.kr. 32 Anden gæld Mellemregning med ministeriet (statstilskud) Skyldig løn Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP, øvrige sociale bidrag og feriepenge (timelønnede) Skyldig feriepengeforpligtelse (fastansatte) Anden gæld 33 Periodeafgrænsningsposter (indtægter) Forudmodtagne statstilskud Forudmodtagne kommunale tilskud Forudmodtagne deltagerbetalinger på kurser Andre forudmodtagne indtægter Fx lejeindtægter. 34 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m. v. Eventualforpligtelser specificeres. Lejeforpligtelser specificeres. Leasingforpligtelser operationel leasing specificeres med restydelse og løbetid. Leasingforpligtelser finansiel leasing specificeres med restydelse og løbetid, hvis leasingforpligtelser ikke er indregnet i årsregnskabet. 35 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Pantsætninger specificeres. Sikkerhedsstillelser specificeres. 29

33 Særlige specifikationer Værksteder (jf. 3 i lov om produktionsskoler) En produktionsskole kan afsætte sin produktion på vilkår, der ikke giver private udbydere urimelig konkurrence. Indtægter værksteder (note 3): Salg af varer og tjenesteydelser Andre indtægter Værksted A Værksted B Værksted C Værksted D Andre omkostninger*, værksteder (note 5): Forbrug af råvarer og andre produktionsmaterialer Omkostninger maskiner og inventar Øvrige omkostninger Resultat *Det er kun direkte omkostninger, der medtages. 30

34 Indtægtsdækket virksomhed (jf. 6 i lov om produktionsskoler) Indtægtsdækket virksomhed kan være: 1) Undervisning. 2) Anden aktivitet. Der henvises til vejledning om indtægtsdækket virksomhed på styrelsens hjemmeside. Indtægter indtægtsdækket virksomhed (note 3) 20xx 20xx-1 20xx-2 20xx-3 Lønomkostninger: Andel af lønomkostninger*, undervisning (note 4) Andel af lønomkostninger*, ejendomsdrift (note 6) Andel af lønomkostninger*, administration (note 8) Andel af indirekte** lønomkostninger Andel af lønomkostninger i alt Andre omkostninger: Andel af andre omkostninger,* undervisning (note 5) Andel af andre omkostninger*, ejendomsdrift (note 7) Andel af andre omkostninger*, administration (note 9) Andel af indirekte** omkostninger Andel af andre omkostninger i alt Resultat Akkumuleret resultat (egenkapital) *Det er kun direkte omkostninger, der medtages. **Andel af indirekte omkostninger beregnes på baggrund af en fordelingsnøgle og bogføres ikke, men medtages kun i den særlige specifikation. 31

35 Kombineret ungdomsuddannelse - den samlede KUU-aktivitet (vises i Tovholderinstitutionens årsregnskab) Der henvises til særskilt vejledning på ministeriets hjemmeside. Årselever KUU, samlet 20xx 20xx-1 20xx-2 20xx-3 Fordeling af tilskud mellem institutioner Statstilskud i alt Statstilskud fordeles således: Andel af tilskud til administrationen som tovholder, jf. samarbejdsaftalen Andel af tilskud videreført til samarbejdende institutioner Omkostninger eksterne parter Fordelt i alt Ikke fordelt tilskud Resultat for den samlede KUU-aktivitet Statstilskud Afholdte direkte og indirekte omkostninger: Administration Løn undervisning Øvrige omkostninger undervisning Omkostninger i alt Resultat 32

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for produktionsskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie fagskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie fagskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for frie fagskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for frie grundskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for frie grundskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2017 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 9. januar 2018 Sagsnr.: 17/16825 Forord...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Kombinerede skoler. Kombinerede skoler

Kombinerede skoler. Kombinerede skoler Kombinerede skoler Hvis privat gymnasie deltager, vil det altid være rektor for gymnasiet, der skal være daglig leder, jf. 5, 2. sætning i LBK nr. 765 af 4. juni 2015 for private gymnasier mv. Skoletype

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2016 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 1. december

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014. Senere ændringer til forskriften Ingen

(Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014. Senere ændringer til forskriften Ingen (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 059.99P.271 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 68 04 70 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2013 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Indhold Ledelsesberetning...

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Gribskov Produktionsskole Skolegade 43, 3200 Helsinge Skolekode Årsrapport Regnskabsår

Gribskov Produktionsskole Skolegade 43, 3200 Helsinge Skolekode Årsrapport Regnskabsår Gribskov Produktionsskole Skolegade 43, 3200 Helsinge Skolekode 280.404 Årsrapport 2015 4. Regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring 2 Den uafhængige

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK 1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2014 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2015 Tina Maria Frøslev-Jørgensen Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2013 (147. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01 www.bdo.dk E-mail: Koebenhavn@bdo.dk HELSINGE VANDVÆRK

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ERIKSGAARD INVEST OG UDLEJNING A/S

ERIKSGAARD INVEST OG UDLEJNING A/S ERIKSGAARD INVEST OG UDLEJNING A/S Eriksborgvej 25 8960 Randers SØ Årsrapport 1. januar - 31. december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Frank

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 EGHOLM ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Jørgen Sejling Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere