Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby"

Transkript

1 Juridisk Afdeling J.nr.: JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks Aalborg CVR: (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr Udbyder herved ejendommen beliggende Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby til salg. Salget vil ske ved offentlig budrunde med en mindstepris fastsat til kr Udbuddet sker på de vilkår, der fremgår af det følgende: Matr.nr. 39u Lindholm By, Lindholm, Beliggende. Boligareal ifølge BBR-meddelsen er 115 m2. Grundarealet udgør ifølge tingbogen 579 m2, heraf udgør vejareal 106m2. Den offentlige ejendomsvurdering i 2013 er kr , heraf grundværdi Bilag Vedlagte bilag: Bilag 1 Ejendomsdatarapport dateret 13. juni 2014 Bilag 2 Appendiks til ejendomsdatarapport Bilag 3 BBR-meddelsen Bilag 4 Tilstandsrapport (H ) af 15. august 2014 Bilag 5 Elinstallationsrapport (119601) af 26. maj 2014 Bilag 6 Ejendomsskattebillet Bilag 7 Vurderingsmeddelse for 2011 Bilag 8 Vejforsyningskort Bilag 9 Jordforureningsattest Bilag 10 Energimærke nr Bilag 11 Tilbud på ejerskifteforsikring dateret 18. august 2014 fra Dansk Boligforsikring Bilag 12 Tilbud om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring Bilag 13 Oplysning om fortrydelsesret August 2014 Side 1

2 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag 20 Bilag 21 Bilag 22 Oplysningsbrochure Separatkloakering på din vej 2013 Tingbogsattest servitut 1. prioritet jf. tingbogen, deklaration om rette skel servitut 2. prioritet jf. tingbogen, vejbyrde m.v. servitut 3. prioritet jf. tingbogen, deklaration om vej servitut 4. prioritet jf. tingbogen, pligt til vejvedligeholdelse servitut 5. prioritet jf. tingbogen, højdebegrænsning servitut 6. prioritet jf. tingbogen, lokalplan Tilbudsskema. Overtagelsesdag Ejendommens Fysiske forhold Overtagelsesdagen aftales mellem handlens parter, idet ejendommen dog senest overtages d. 30. november Der henvises til ejendomsdatarapport for ejendommen, der er vedlagt som bilag 1, samt BBR-meddelsen der er vedlagt som bilag 3. Sælger oplyser, - At der ikke Sælger bekendt fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, - At der Sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højest i kommunens ejertid, har været afhjulpet skader på grund af svampe- og/insektangreb, medmindre andet er oplyst i tilstandsrapporten. - At der Sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, - At al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Vedr. bygningens fysiske stand henvises i øvrigt til den udleverede tilstandsrapport (bilag 4) og til elinstallationsrapporten (bilag 5) Tilbehør Ejendommen sælges som den er og forefindes med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder varme- og varmtvandsanlæg (fjernvarme/oliefyr), ledninger, installationer samt hegn og beplantning. August 2014 Side 2

3 Forbrugerbeskyttelse - Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Fortrydelsesret Er ejendommen hovedsagelig bestemt til beboelse for køberen, gælder efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom en fortrydelsesret. Ifølge bekendtgørelse om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v. skal oplysning om fortrydelsesret gives i et særskilt dokument med en bestemt tekst, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1. For oplysning om fortrydelsesret henvises til bilag 13. Køberen er oplyst om muligheden for at fortryde købet af ejendommen indenfor en frist af 6 hverdage fra aftalens indgåelse. Tilstands- og elinstallationsrapport samt ejerskifteforsikring at være gjort bekendt med, at handlen er omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., kapitel 1, at køber har modtaget kopi af: - Tilstandsrapport (H ) af 18. august Elinstallationsrapport (119601) af 26. maj Tilbud på ejerskifteforsikring dateret 18. august 2014 fra Dansk Boligforsikring - Sælgers tilbud om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring - At være informeret om, at hvis køber inden afgivelse af købstilbud har modtaget forsikringstilbud på en ejerskifteforsikring, har køber mulighed for i forbindelse med handlen at tegne en ejerskifteforsikring. Denne forsikring kan efter købers frie valg enten tegnes i det forsikringsselskab, hvorfra det af kommunen fremlagte tilbud stammer eller i et andet forsikringsselskab. Uanset hvilket selskab køber vælger, skal forsikringen tegnes inden den frist, der fremgår af forsikringstilbuddet, og i alle tilfælde inden køber disponerer over ejendommen. Det er købers ansvar at påse, at der rettidigt er sket tegning af forsikringen, August 2014 Side 3

4 - At køber, hvis denne forud for afgivelse af købstilbud har modtaget forsikringstilbud på en ejerskifteforsikring, samtidigt har modtaget kommunens tilbud om at betale halvdelen af forsikringspræmien på den billigste forsikring ifølge forsikringstilbuddet i forsikringstilbuddet benævnt Basis Ejerskifteforsikring med en 5 års dækningsperiode. at være gjort bekendt med, - At køber ikke overfor kommunen vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld, - At køber ikke overfor kommunen vil kunne påberåbe sig, at bygningens el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentlige forskrifter, - At køber ikke overfor kommunen kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapport, - At køber i øvrigt vil kunne rejse krav imod kommunen for de forhold som kommunen ikke frigøres for iht. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., kapitel 1, - At det ved kommunens accept af købstilbud er et vilkår i købsaftalen, at køber ikke kan påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelse eller fornyelse af henholdsvis tilstands- og elinstallationsrapport, - At køber i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten, overfor den bygningssagkyndige eller autoriserede elinstallatørvirksomhed, som har udarbejdet elinstallationsrapporten kan fremsætte krav om skadeserstatning. Kravet skal være fremsat senest 5 år fra overtagelsesdagen, dog senest 6 år fra rapportens datering, Køber opfordres til at gøre sig yderligere bekendt med huseftersynsordningen via web-adressen: Energimærke Lov om fremme af energi-besparelser i bygninger Ejendommen er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til ejendommens energimærke, Bilag 10, Energimærke nr August 2014 Side 4

5 Overtagelse, aflevering og risikoovergang Kommunen afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kl på overtagelsesdagen, på hvilket tidspunkt forbrugsmålere aflæses. Kommunen afleverer samtidigt samtlige nøgler til ejendommen. Køber overtager risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen. Hvis ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved accept af købstilbud. Evt. udgift til selvrisiko i forbindelse med udbetaling af erstatning i forbindelse med brandskade afholdes af Kommunen. Køber er da berettiget til erstatningen fra forsikringsselskabet efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Kommunen vedligeholder ejendommen forsvarligt indtil overtagelsesdagen. Sælger sender kopi af aflæsningsskema eller anden oplysning om aflæsning til den, der udarbejder refusionsopgørelse. Sælger meddeler ejerskifte og måleraflæsning til de respektive forsyningsselskaber. Køber indtræder fra overtagelsesdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Servitutter Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Der henvises til den elektroniske tingbogsudskrift dateret 25. juli 2014 som vedlagt som bilag 15 samt til de tinglyste servitutter på ejendommen, der er vedlagt som bilag Mindstepris Mindsteprisen for ejendommen er fastsat til kr. Salg Således sælges ejendommen: Ejendommen sælges kontant til overtagelse efter nærmere aftale. Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Købere kan således ikke forvente at kunne afgive bud mere end én gang. Købstilbuddet skal afgives skriftligt på tilbudsskemaet, der vedlagt som bilag 22. Købstilbud skal angive et fast beløb. Der kan August 2014 Side 5

6 således ikke afgives bud med variable beløb som eksempelvis højeste bud + x kr.. Hvis to eller flere tilbudsgivere har afgivet lige høje bud på ejendommen, vil kommunen søge at indhente overbud. Hvor et højeste bud ikke kan fremkaldes ved at indhente overbud, kan kommunen foretage lodtrækning mellem de bydende eller vælge frit mellem tilbuddene. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til: By- og landskabsforvaltningen Juridisk Afdeling Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Bankgaranti Købesummens betaling Køberen skal senest 10 dage efter, at købstilbuddet er accepteret stille en bankgaranti (anfordringsgaranti) på hele købesummen som sikkerhed for betalingen. Købesummen betales kontant ved endeligt skødes underskrift, dog senest pr. overtagelsesdagen. Købesummen forrentes fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker med sædvanlig morarentesats, for tiden 8,20 % p.a. Handelsomkostninger Afgift i forbindelse med skødets tinglysning deles mellem køberen og Sælger med halvdelen til hver part. Sælger udfærdiger skødet uden udgift for køberen. Køber afholder udgifter til egen advokat. Købstilbud Såfremt De er interesseret i at købe, skal de afgive et skriftligt tilbud på de med bilag 22 vedlagte tilbudsskema, som De bedes indsende til: By- og landskabsforvaltningen Juridisk Afdeling Stigsborg Brygge Nørresundby Øvrige oplysninger Der tages forbehold for ændringer af de beskrevne forhold. August 2014 Side 6

7 Kloakering: Ejendommen er i dag fælleskloakeret, hvilket vil sige, at regnvand og spildevand bliver ført i samme kloakledning. Det er i spildevandsplanen vedtaget, at det område, hvor ejendommen er beliggende skal seperatkloakeres inden d. 31. december Ved en seperatkloakering skal der etableres et tostrenget system, så regnvand og spildevand bliver ført i hver sin separate ledning. Ejeren af ejendommen skal bekoste, at en autoriseret kloakmester ændrer kloakker inden på grunden. Der henvises til vedlagt oplysningsbrochure Seperatkloakering på din vej 2013 (bilag 14) Vejreservation i lokalplanen: Ejendommen er beliggende indenfor et område reguleret af lokalplan Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm vedtaget i nov Ejendommen er beliggende i lokalplanens område C. Lokalplanen bestemmer, at område C alene kun må anvendes til offentlige formål (vejanlæg). Ejendommen har dog forinden lokalplanens vedtagelse været anvendt til bolig og den hidtidige lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte uanset en senere vedtagen lokalplans bestemmelse om anvendelse af området. Efter vedtagelsen af lokalplan er reservationslinien igennem Sydvestvej ophævet i kommuneplanen. August 2014 Side 7

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere