BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter. Særligt høj vækst vil vi se blandt de 55-64årige og de 65-84årige. Omvendt vil vi få færre ældre (85+årige) og færre førskolebørn (-5årige). INTRODUKTION Notatet giver et kort overblik over udviklingen i løbet af efter først at have præsenteret resultaterne i årets befolkningsprognose. Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold. Hvert forår udarbejdes befolkningsprognosen for de kommende 12 år. Grundlaget for prognosen er de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald samt flytninger ind og ud af kommunen. Beregningerne tager udgangspunkt i de eksisterende og planlagte boliger og de husstandsstørrelser, der knytter sig til henholdsvis små, mellem og store boliger. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge, som har betydning for befolkningens udvikling. Ikke-kendte sammenhænge og helt nye tendenser, der påvirker udviklingen, vil øge usikkerheden af prognosens resultater. Det vil også være sådan, at prognosens usikkerhed stiger, jo flere år vi ser ud i fremtiden. Som supplement til dette notats gennemgang af prognoseresultater og befolkningens udvikling i, er der udarbejdet en tillægsanalyse med fokus på de unge, hvor de bor og hvordan de flytter ind og ud af kommunen. PROGNOSE -: VÆKSTEN FORTSÆTTER 8. Faktisk og forventet befolkningstal Gentofte Kommune

2 De foregående års vækst vil fortsætte nogle år endnu. I løbet af ventes,79 % eller 59 flere borgere i kommunen, så befolkningstallet vokser fra til primo 16. Denne vækst ventes at fortsætte til befolkningstallet topper med borgere i 22. Den største vækst i ventes i aldersgrupperne seniorer (de 65-84årige) og de 55-64årige. Begge aldersgrupper ventes at vokse med 2 %. For seniorerne er dette en fortsættelse af den vækst, vi har set de senere år, der endda har været endnu højere. For de 55-64årige er det en ny tendens, der ikke ser ud til at stoppe foreløbig. Samtidig med at den samlede befolkning vokser, ventes et fald i begge ender af aldersskalaen: både i og de følgende år ventes færre af de ældre på 85 år eller derover, ligesom tendensen også er færre vuggestuebørn (-2årige) og børnehavebørn (3-5årige). (Se figur 1-1 i bilag for faktisk og forventet udvikling i udvalgte aldersgrupper). Den forventede udvikling fordelt på aldersgrupper Vuggestuebørn (-2år) Børnehavebørn (3-5år) Skolebørn (6-15 år) Unge (16-24år) Yngre voksne (25-39år) Midaldrende (4-54år) Ældre erhvervsaktive (55-64år) Seniorer (65-84årige) Ældre (85+årige) Som resultat af flere års faldende fertilitet, ventes denne aldersgruppe af falde -1,5 % i. Stiger antallet af årige, som ventet i, vil antallet af -2årige stige igen et par år, men ellers er den generelle tendens, at antallet af vuggestuebørn falder. Den faldende fertilitet betyder også 2 % færre børnehavebørn i det største fald af de ni aldersgrupper. Med et par undtagelser ser antallet af børnehavebørn ud til at falde hele prognoseperioden, så der om 1 år er knap 3 færre 3-5årige end i år. Antallet af skolebørn ventes at vokse med,8 % i løbet af og toppe i med 4 flere børn end i år. Den høje vækst af unge ventes at fortsætte, men sandsynligvis noget afdæmpet i forhold til de foregående år. De unge er en meget mobil aldersgruppe og er derfor sammen med de årige typisk dem, der er sværest at forudse. Det ser dog ud til, at antallet af unge vil stige de næste par år, og falde efter. Antallet af yngre voksne ser ud til at stige de kommende år, frem til der i 22 er 4 % flere end i dag. Antallet af 4-55årige ser ud til at toppe om to år, hvor der vil være,7 % flere midaldrende i kommunen end i. Herefter ventes antallet i aldersgruppen at falde resten af prognoseperioden. Efter der i ti år er kommet stadigt færre 55-64årige, kommer denne aldersgruppe nu til at vokse, da det er de store årgange fra 196 erne, der træder ind i denne aldersgruppe de kommende år. Om ti år ventes der således 25 % flere 55-64årige i kommunen end i. De seneste års høje vækst af seniorer ventes at fortsætte. Faktisk er det blandt de 65-84årige, den største vækst ventes i (2 %). Væksten er altså fortsat høj, men vil efterhånden blive mere afdæmpet. De ældre fortsætter de foregående års fald. Om seks år ventes 14 personer eller 6 % færre borgere på 85 år eller derover. Først efter (når årgang 1937 bliver 85 år), ventes de seneste års stigning i antallet af seniorer at slå igennem som stigende antal ældre. Omkring 24 vil der således være lige så mange ældre som i dag. 2

3 Antal borgere i hver aldersgruppe 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% Forventet vækst i, fordelt på aldersgrupper 1,9% 2,% 1,%,8%,7%,79%,4% -2 år 3-5 år 6-15 år år år 4-54 år år år 85+ år Total -1,5% -2,% -1,8% Større andel 55-84årige, lidt mindre andel børn og unge Når nogle aldersgrupper vokser og andre falder, ændres alderssammensætningen. Den største ændring de kommende år er, at de 55-64årige og de 65-84årige kommer til at udgøre en stadig større del af befolkningen på bekostning især af de 4-55årige. Det er samtidig værd at bemærke, at de kommende år byder på en lidt mindre andel børn og unge, (se figur 11 i bilag for de forskellige aldersgruppers andel af befolkningen) Aldersfordeling i Gentofte Kommune - faktisk i og forventet i år 5 år 1 år 15 år år 25 år 3 år 35 år 4 år 45 år 5 år 55 år 6 år 65 år 7 år 75 år 8 år 85 år 9 år TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN I AFDÆMPET, MEN STADIG HØJ VÆKST Væksten, der har været usædvanlig i en årrække, var i fortsat høj, men ikke så voldsom som de foregående år. Set på landsplan var der kun 4 kommuner, der voksede mere end Gentofte fra - (se figur 12 i bilag med den årlige vækst siden 197). I var væksten faldet til,88%. Dermed voksede knap hver femte af de øvrige kommuner mere end Gentofte. Væksten på,88 % i Gentofte Kommune svarede til en stigning på 65 fra til

4 Udvikling i løbet af, fordelt på aldersgrupper 4% 3% 3,7% 2% 1% % -,7%,4% -,5% 1,1%,3% 2,8%,88% -1% -2% -3% -2 år -3,3% 3-5 år 6-15 år år år 4-54 år år år 85+ år -2,8% Total -4% De unge (16-24årige) og seniorerne (65-84årige) stod for størstedelen af væksten i med 274 flere unge og 335 flere seniorer. Mens den samlede befolkning voksede, gik det anderledes for de ældste og de yngste: Der er således i dag 77 færre -2årige og 62 færre 85+årige end primo. FERTILITETEN FALDER STADIG Det faldende antal -2årige hænger sammen med, at der flyttede færre årige til kommenen end der har gjort de foregående år, men er først og fremmest er resultat af, at fertiliteten er faldet de seneste år både her i kommunen, i Region Hovedstaden og i hele landet. Både i Region Hovedstaden og på landsplan ser den faldende kurve ud til at være knækket, og fertiliteten steg en smule, men i Gentofte Kommune faldt fertiliteten yderligere fra til. Kun København og Aalborg kommuner havde en lavere fertilitet end Gentoftes på 1,57 barn pr. kvinde. Som vanligt fik kvinder i Gentofte også i børn sent sammenlignet med hele Region Hovedstaden eller hele landet, 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 Den samlede fertilitet falder fortsat i Gentofte Antal beregnet børn pr. kvinde men forskellen var mindre i end den plejer: Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder var på landsplan uændret 29,1 år, mens den faldt i Gentofte Kommune fra 32, til 31,6 år. (Se fig. 13 og 14 i bilag over aldersfordeling for fødende kvinder og udvikling i fertilitet for forskellige aldersgrupper). Hele landet Gentofte 1,69 1,57 NETTOTILFLYTNINGEN ER FALDET, MEN FORTSAT POSITIV Noget, der i endnu højere grad end fødsler og dødsfald påvirker befolkningssammensætningen, er flytninger ind og ud af kommunen. Nettotilflytningen fra andre kommuner var i fortsat 4

5 positiv, men mindre end de foregående år, fordi fraflytningen er steget. Det er især blandt skolebørn (6-15årige) og deres forældre (4-54årige), at fraflytningen er højere end sidste år. På samme måde er nettoindvandringen fortsat positiv, men mindre end sidste år, da udvandringen steg mere end indvandringen. Selvom de fleste af de nye borgere er flyttet til fra en anden kommune, bidrager nettoindvandringen mere til befolkningstilvæksten end nettotilflytningen. De fleste af dem, der flyttede til Gentofte fra udlandet, er unge eller yngre voksne, og langt de fleste er i erne. Borgere med dansk statsborgerskab udgør 27 % af alle indvandrere. Her vil der typisk være tale om danskere, der flytter til Gentofte Kommunen efter at have boet i udlandet i en længere eller kortere periode. Ud over hjemvendte danskere, så har yderligere 39 % af indvandrerne vestligt statsborgerskab (især USA, Storbritannien og Polen). Den sidste tredjedel af indvandrerne har ikke-vestligt statsborgerskab (især filippinsk). (Se tabel 2-6 i bilag over ind- og udvandring samt til- og fraflytning). PROGNOSEMODELLEN OG FORUDSÆTNINGER FOR ÅRETS PROGNOSE Den model, der ligger til grund for befolkningsprognosen, blev ændret i og igen i, da den gamle model undervurderede den faktiske udvikling i befolkningen. Helt kort fortalt fjernede vi en begrænsning på tilflytningen. Den justerede model forudser derfor en højere vækst. Den nye model har givet pote: Befolkningsprognose var kun tyve personer fra at ramme det nøjagtige befolkningstal ved årsskiftet: Forudsigelsen var personer, mens det faktiske befolkningstal viste sig at være På de fleste aldersgrupper var afgivelsen en halv procent eller mindre. Prognosen overvurderede dog de -2årige med 67 børn (3 %), skolebørnene med 56 børn (,6 %), og undervurderede antallet af unge med 132 personer (-1,7 %). Med så præcis en prognose fra, har det været oplagt at holde fast i den samme model og de samme forudsætninger i Befolkningsprognose. I forudsætninger til årets prognose er der dog også medtaget de ungdomsboliger, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i januar. Boligerne forventes færdige i og vil derfor påvirke antallet af unge i kommunen fra 18. 5

6 BILAG TIL BEFOLKNINGSPROGNOSE TABEL 1: BEFOLKNINGSPROGNOSEN I TAL Befolkningsprognose - fordelt på aldersgrupper år år år år år år år år år år Total FIGUR 1-6: FAKTISK OG FORVENTET ANTAL I UDVALGTE ALDERSGRUPPER årige årige årige årige årige 4-54årige

7 FIGUR 7-1: FAKTISK OG FORVENTET ANTAL I UDVALGTE ALDERSGRUPPER 55-64årige 65-84årige årige Hele befolkningen FIGUR 11: DE KOMMENDE ÅRS ALDERSFORDELING 25% % Stigende andel 55-84årige, og lidt mindre andel børn og unge Andel af befolkningen i udvalgte aldersgrupper 15% 1% 5% % -5 år 6-15 år år år 4-54 år år år 85+ år 7

8 FIGUR 12: VÆKST I BEFOLKNINGSTALLET 2,% Årlig vækst siden 197 1,%,% -1,% ,% -3,% FIGUR 13: ALDERSPROFIL FOR FØDENDE KVINDER Fertilitetskvotienter, Fødte børn pr. 1. kvinder i aldersgruppen år -24 år år 3-34 år år 4-44 år år Hele landet Region Hovedstaden Gentofte Ser man på antallet af børn født af kvinder i forskellige aldersgrupper i Gentofte Kommune, så er det kun kvinder i starten af trediverne, der i fik flere børn end kvinder i starten af trediverne gjorde året før. Det er altså kun for denne aldersgruppe at den faktiske fertilitet et steget. Denne stigning betyder til gengæld, at aldersprofilen på fødende kvinder i højere grad er kommet til at ligne den regionale og den nationale aldersprofil for fødende. Forskellen er blevet mindre, men det er fortsat sådan, at kvinder generelt får børn senere i Gentofte Kommune: Kvinder i erne får færre børn end jævnaldrende kvinder i resten af landet mens kvinder i starten af fyrrene får flere børn end jævnaldrende kvinder i andre kommuner. 8

9 FIGUR 14-: FERTILITETSKVOTIENTER I FORSKELLIGE ALDERSGRUPPER, Fertilitetskvotienten angiver hvor mange børn 1. kvinder i aldersgruppen har fået det pågældende år årige årige år Hele landet år Gentofte -24 år Hele landet -24 år Gentofte årige årige år Hele landet år Gentofte 3-34 år Hele landet 3-34 år Gentofte årige årige år Hele landet år Gentofte 4-44 år Hele landet 4-44 år Gentofte 9

10 FLYTTEMØNSTRE TABEL 2: TIL- OG FRAFLYTTERE EFTER ALDER, Tilflyttere Fraflyttere -2 år år år år år år år år år Total TABEL 3: TIL- OG FRAFLYTTERE EFTER KOMMUNE, Tilflyttere efter oprindelseskommune Fraflyttere efter destinationskommune København København Frederiksberg 467 Gladsaxe 362 Lyngby-Taarbæk 321 Frederiksberg 343 Gladsaxe 268 Rudersdal 333 Rudersdal 23 Lyngby-Taarbæk 3 Aarhus 137 Hørsholm 13 Helsingør 9 Helsingør 115 Hørsholm 76 Fredensborg 112 Odense 74 Gribskov 81 Øvrige kommuner 1.46 Øvrige kommuner I alt I alt TABEL 4: INDVANDRING EFTER ALDER, KØN OG STATSBORGERSKAB Indvandrere efter alder, køn og statsborgerskab Ikke-vestlige Danmark Vestlige lande lande Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Samlet i aldersgruppen -9 år år år år år år år år år 1 1 Total

11 TABEL 5: UDVANDRING EFTER KØN, ALDER OG STATSBORGERSKAB Udvandrede efter alder, køn og statsborgerskab 1 Danmark Vestlige lande Ikke-vestlige lande Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Samlet i aldersgruppen -9 år år år år år år år år år Total TABEL 6: IND- OG UDVANDREDE EFTER STATSBORGERSKAB Indvandrede efter statsborgerskab Udvandrede efter statsborgerskab 1 Danmark 524 Danmark 585 Filippinerne 261 Filippinerne 242 USA 15 USA 99 Storbritannien 87 Storbritannien 95 Polen 72 Tyskland 48 Tyskland 56 Indien 47 Kina 49 Frankrig 41 Spanien 46 Sverige 41 Øvrige vestlige lande 44 Øvrige vestlige lande 251 Øvrige ikke-vestlige lande 354 Øvrige ikke-vestlige lande 171 Total Total * OBS: Danmarks Statistik skriver i bemærkning til opgørelse over udvandring, at antallet pga. forsinkede indrapporteringer er undervurderet med ca. 15 %. I denne opgørelse er der derfor lagt 15 % til alle tallene for udvandring. 1 OBS: Danmarks Statistik skriver i bemærkning til opgørelsen over udvandring, at antallet pga. forsinkede indrapporteringer er undervurderet med ca. 15 %. I opgørelserne her er der derfor lagt 15 % til alle tallene for udvandring. 11

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2025 2027 2029 GENTOFTE KOMMUNE 9. marts STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 GENTOFTE KOMMUNE 28. marts 2019 STRATEGI OG ANALYSE Udvikling i 2018: Væksten er slut I løbet af 2017 oplevede vi for første gang i 10 år, at befolkningstallet ikke voksede, og heller ikke i 2018 blev

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2007-2018... 2 Befolkningsudvikling i 2017... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN 2019 I STEVNS KOMMUNE 2019 PR. 1. JAN. 2019 Status på indbyggertallet i Stevns Kommune pr. 1. januar 2019, samt redegørelse for befolkningsbevægelser

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2014-2028 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomiafdelingen Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen 02.04.2014/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2017 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2017. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2017-2031 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 17-3235 30.03.2017/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2018. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2026 Befolkningsprognose 2017-2026 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 SAMMENFATNING... 5 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR NORDDJURS KOMMUNE... 6 1.1 Den overordnede befolkningsprognose

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Ulrik Lejre Larsen Center for Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for økonomi og personale Finans- og regnskab Journalnr. : Dato... : Skrevet af : stb /3173

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for økonomi og personale Finans- og regnskab Journalnr. : Dato... : Skrevet af : stb /3173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for økonomi og personale Finans- og regnskab Journalnr. : Dato... : 24.5.2017 Skrevet af : stb /3173 1. Udviklingen i kommunens folketal N O T A T om Befolkningsprognose 2017-2028

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2018-2032 Center for Økonomi og Analyse team ANALYSE Økonom: Poul Ebbesen Jensen Dato: 28. marts 2018/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2019. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 4-6 6 6 6 996 99 986 98 976 97 6 8 4 6 4 48 54 6 66 7 78 84 9 - - - -4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen 4-6 er udarbejdet af Boelplan A/S for Syddjurs Kommune,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget Befolkningsprognose 2019 Grundlag for udarbejdelse af budget 2020-2023 1. Begrundelse Befolkningsprognosen for Solrød Kommune er et forventet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2028 Marts 2016 Dette er befolkningsprognosen 2016-2028 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning

Læs mere

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2016 til 2017... 4 Status på sidste års befolkningsprognose... 5 2. Befolkningsprognose 2018-2029...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2012-2024 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 0-100 100-200 200-300 300-400

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Dato 07.05.2018 Resumé Befolkningstallet pr. ultimo dec. 2017 udgjorde 213.589 personer i alt. Befolkningstilvæksten i 2017 resulterede i 1.656 personer. Befolkningstilvæksten

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningens bevægelser i København i 1998

Befolkningens bevægelser i København i 1998 Nr. 4. 8. marts 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Befolkningens bevægelser i oktober kvartal 1998 og i året 1998... 1 Lis Søgaard Hansen... 33 66 28 19 Befolkningens bevægelser

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Dato: 21.06.2019 Indholdsfortegnelse: A. Befolkningstal- og tilvækst i Aalborg Kommune... 2 1. Befolkningstal... 2 2. Fødselsoverskud... 2 3. Nettotilflytning... 2

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2016-2028 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2019-2031 2031 2027 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 0-100

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026 ØKONOMI Befolkningsprognose 2016 til 2026 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2016 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....7 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata Befolkningsprognose 2018-2030 -udvikling og boligbyggeprogram Baggrundsdata Indholdsfortegnelse 1. Befolkningsprognose for 2018-30... 3 2. Befolkningsudvikling i Høje-Taastrup Kommune... 6 2.1 Befolkningsvækst...

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 15. februar 2017 ØKONOMIBILAG NR. 2 2017 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.00-P10-2-16 Befolkningsprognose 2017-2030 for Ballerup

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

NOTAT Befolkningsprognose pr. 1. juli

NOTAT Befolkningsprognose pr. 1. juli Befolkningstilvækst Borgermesterforvaltningen 2-4- NOTAT Befolkningsprognose pr. 1. juli -226 I dette notat gives en kort præsentation af befolkningsprognosen. Beregningerne er igen i foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 218-23 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 217... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Rapporten er lavet på grundlag af FLIS, og der er små unøjagtigheder i data, men ikke noget der rykker på det store billede.

Rapporten er lavet på grundlag af FLIS, og der er små unøjagtigheder i data, men ikke noget der rykker på det store billede. Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Henrik Egedorf 05. juli 2017 Sags id: 17/14869 Udenlandske statsborgere i Assens Kommune Til opfølgning på udenlandske statsborgere har økonomi udviklet en rapport,

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2017-2029 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2031 Befolkningsprognose 2018-2031 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål med befolkningsprognosen:... 3 Overordnede forudsætninger for befolkningsprognosen... 3 Status i forhold

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 2019-2031 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Basisscenariets hovedresultater og forudsætninger... 3 Befolkningsudviklingen... 3 Fødselsoverskuddet... 4 Flyttebalancen... 5 Vandringsbalancen...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSEN

BEFOLKNINGSPROGNOSEN BEFOLKNINGSPROGNOSEN 2018-2029 Sønderborg Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Sammenfatning af prognosens resultater... 3 2 Befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune 2010-2018... 5 2.1 Forholdet

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere