KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I"

Transkript

1 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I DYREVELFÆRD I DANMARK - BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN AF BESÆTNINGER I 2016

2 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I INDHOLD Kap. 1 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER... 4 HVORDAN GRIBER FØDEVARESTYRELSEN IND OVERFOR OVERTRÆDELSER?... 5 HVORDAN FØLGER FØDEVARESTYRELSEN OP PÅ KONSTATEREDE OVERTRÆDELSER?... 5 HVEM KONTROLLERER FØDEVARESTYRELSEN?... 6 NULPUNKTSKONTROL, PRIORITERET KONTROL OG KAMPAGNEKONTROL... 6 KONTROL AF VELFÆRD I BESÆTNINGER... 6 Kap. 2 RESULTATER AF DYREVELFÆRDSKONTROLLEN I BESÆTNINGER I KONTROLKAMPAGNER MED FOKUS PÅ DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER i HÅNDTERING AF SYGE OG TILSKADEKOMNE DYR I KONVENTIONELLE MÆLKELEVERENDE KVÆGBESÆTNINGER OG SLAGTESVINEBESÆTNINGER... 9 AREALKRAV HOS MINK Kap. 3 TABELLER: VELFÆRDSKONTROL I BESÆTNINGER... 13

3 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I XSD KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016

4 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER Fødevarestyrelsen tilrettelagde og udførte i 2016 kontrol med dyrevelfærd i besætninger med landbrugsdyr og heste. Der er en række forskellige lovkrav til, hvordan landbrugsdyr skal holdes. Myndighederne har til opgave at kontrollere, om lovkravene overholdes via den offentlige kontrol. ensstemmelse med EU-forordning om krydsoverensstemmelse, som bl.a. indeholder visse krav til dyrevelfærd. Kontrollen med velfærd blev i 2016 hovedsageligt 1 tilrettelagt og gennemført af Fødevarestyrelsens dyrlæger og teknikere. Det er således Miljø- og Fødevareministeriet, der har det overordnede ansvar for kontrollen med dyrevelfærd. Læs i dette afsnit om hvordan kontrollen udføres, og hvordan Fødevarestyrelsen følger op, når der konstateres overtrædelser af reglerne om dyrevelfærd. Kontrollen gennemføres som en kombination af flere kontrolindsatser, hvor kontrol og vejledning har til formål at få så mange som muligt til at forstå og følge reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgribende som muligt. Indsatsen er effekt- og risikobaseret, og har en høj grad af løbende tilpasning til den type kontrol, som vurderes at give den bedste effekt på området. Kontrolkonceptet er fælles for alle typer af veterinære virksomheder, f.eks. dyrlæger, besætninger, dyrehandlere mv. og er sammensat af følgende kontrolindsatser: Nulpunktskontrol Prioriteret kontrol Kampagnekontrol Der sker en samlet prioritering mellem kontrolobjekterne (besætninger, dyrlæger, dyrehandlere, mv.) år for år, og kontroller fordeles fleksibelt ud fra risiko og behov. Derudover planlægger og gennemfører Landbrugsstyrelsen krydsoverensstemmelseskontrol (KO) i over- 1 I 2015 overgik krydsoverensstemmelseskontrollen (KO-kontrollen) til Landbrugsstyrelsen. KO-kontrollen udføres i henhold til EUforordningen om KO. Læs mere om KO-kontrol på:

5 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Oversigt over typer af ordinære planlagte kontrolindsatser, der planlægges og gennemføres af Fødevarestyrelsen fremgår af skemaet nedenfor. Ordinære planlagte udpegede kontroller Nulpunkt Hvad? Hvem? Hvordan? En temperaturmåling på veterinærområdets tilstand i de besætninger eller virksomheder, hvor der er brug for en basislinje om regelefterlevelsen for den pågældende branche/besætningstype. Gennemføres for alle dyrearter, besætnings- og virksomhedstyper. Tilfældig repræsentativ udpegning af den enkelte besætning eller virksomhed. Uanmeldte fysiske kontrolbesøg. Prioriteret Hvad? Hvem? Hvordan? Bygger på aktuelle risikokriterier og kontrolresultater. Fokus er på kontrolobjekter med et særligt kontrolbehov. Gennemføres for alle dyrearter, besætnings- og virksomhedstyper. Risikokriterierne består både af nogle faste grænseværdier, som inkluderes hvert år f.eks. overskridelser af grænseværdi for antibiotika, samt nogle risikokriterier, som kan målrettes den enkelte udpegning alt efter fokus og behov. Uanmeldte fysiske kontrolbesøg. Kampagner Hvad? Hvem? Hvordan? Kontrol i forbindelse med kontrolkampagner er målrettet et eller flere kontrolemner, og kontrollen og vejledningen er mere dybdegående. Kontrolkampagnerne skal øge fokus på risikoområder, og gennem information før, under og efter kampagnerne gøres kontrolobjekterne opmærksomme på reglerne og på konsekvensen af at overtræde dem. Gennemføres for alle dyrearter, besætnings- og virksomhedstyper. Risikobaseret repræsentativ udpegning af den enkelte besætning eller virksomhed. Uanmeldte fysiske kontrolbesøg. HVORDAN GRIBER FØDEVARESTYRELSEN IND OVERFOR OVERTRÆDELSER? Fødevarestyrelsen har følgende reaktionsmuligheder overfor landmanden, når den tilsynsførende konstaterer, at reglerne om dyrevelfærd er overtrådt i en besætning (se faktaboks om Fødevarestyrelsens reaktionsmuligheder): Vejledning Indskærpelse Påbud Politianmeldelse. Når Fødevarestyrelsen konstaterer en overtrædelse af reglerne på dyrevelfærdsområdet, foretages en konkret og helhedsorienteret vurdering af omstændighederne. Bagatelagtige overtrædelser og enkeltfejl af ikke-alvorlig karakter vil typisk blive håndteret med vejledning, mens andre overtrædelser vil medføre en sanktion, dvs. indskærpelse, påbud eller politianmeldelse. Fødevarestyrelsen skal anvende de virkemidler, som skønnes nødvendige for at sikre, at reglerne overholdes, og skal ved valg af virkemiddel tage hensyn til alle omstændigheder i den konkrete sag, herunder fx: Overtrædelsens art, omfang, grovhed og alvor Under hvilke omstændigheder overtrædelsen forekommer Har landmanden tidligere overtrådt reglerne Udviser landmanden vilje til at overholde reglerne fremadrettet Øvrige forhold i besætningen Om reglerne er overtrådt med forsæt Har landmanden overtrådt reglerne for at opnå en økonomisk gevinst. HVORDAN FØLGER FØDEVARESTYRELSEN OP PÅ KONSTATEREDE OVERTRÆDELSER? Der følges som udgangspunkt op på alle sanktionerede overtrædelser indenfor tre måneder - enten ved et kontrolbesøg eller som administrativ kontrol. Er overtrædelsen ikke afhjulpet ved det opfølgende kontrolbesøg, eskaleres sanktionen typisk, hvorefter der udføres endnu en opfølgende kontrol.

6 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I HVEM KONTROLLERER FØDEVARESTYRELSEN? I 2016 udpegede Fødevarestyrelsen besætninger til kontrol på baggrund af tilgængelige relevante data om besætninger. Besætninger med kvæg, svin, får, geder, heste, pelsdyr, æglæggende høner og slagtekyllinger indgik i kontrollen. OVERSIGT OVER FØDEVARESTYRELSENS REAKTIONSMULIGHEDER Hvad er vejledning? Nogle overtrædelser kan ud fra en konkret vurdering betragtes som så bagatelagtige, at sanktionering (indskærpelse, påbud eller politianmeldelse) kan undlades. I sådanne tilfælde vejleder Fødevarestyrelsen i stedet landmanden. Hvad er en indskærpelse? En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler skal overholdes, men angiver ikke nærmere hvordan landmanden skal sikre dette. Der følges op med gebyrbelagt kontrol. Hvad er et påbud? Et påbud er en ordre om, hvad modtageren konkret skal gøre for at overholde en generel regel i lovgivningen. Der følges op med gebyrbelagt kontrol. Hvad er en politianmeldelse? I sager om fx meget grove overtrædelser kan Fødevarestyrelsen anmelde forholdet til politiet. Der følges op med gebyrbelagt kontrol. NULPUNKTSKONTROL, PRIORITERET KONTROL OG KAMPAGNEKONTROL Ved nulpunktskontrol udvælges besætningerne tilfældigt. Resultatet af kontrollerne kan give et generelt billede af regelefterlevelsen for den pågældende besætningstype. Der blev gennemført en nulpunktskontrol i besætninger med kvæg i Den prioriterede kontrol udpeges risikobaseret, dvs. de enkelte besætninger udpeges på baggrund af udvalgte risikoparametre, der skifter fra år til år. Nogen af de overordnede udpegningskriterier, der blev brugt til udpegningen i 2016 omfattede: Besætninger med overskridelse af grænseværdier for dødelighed Besætninger med et fald i antibiotikaforbrug uden sundhedsrådgivningsaftaler Kontrolkampagnerne er en risikoorienteret indsats, som er målrettet særligt afgrænsede problemområder. Den tilsynsførende vil som udgangspunkt alene kontrollere emner inden for kampagnens fokusområde. Hvis kampagnen fx omhandler håndtering af syge- og tilskadekomne dyr, vil den tilsynsførende kontrollere forhold, som vedrører dette emne. KONTROL AF VELFÆRD I BESÆTNINGER Nulpunktskontrol og prioriteret kontrol udføres som en helhedsorienteret kontrol, hvor der fokuseres på besætningen som helhed. Kontrolkampagner kan have et andet fokus, der gør, at kontrollen vil adskille sig fra denne tilgang. I praksis foregår kontrollen således, at Fødevarestyrelsens tilsynsførende danner sig et helhedsindtryk af forholdene under sin gennemgang af besætningen, hvorefter den tilsynsførende udvælger nogle områder, dvs. stier/bokse/ gange/bure/ folde mv., som den tilsynsførende vil kigge nærmere på. Alle dyr i disse udvalgte områder kontrolleres, og hvis gennemgangen af disse dyr ikke giver anledning til anmærkninger, behøver kontrollen ikke at omfatte alle dyr i de pågældende staldafsnit. Hvis der derimod er anmærkninger, foretager den tilsynsførende en konkret vurdering af behovet for at udvide omfanget af kontrollen til fx at omfatte alle dyr i staldafsnittet. I overensstemmelse med EU-reglerne skal kontrolbesøg som udgangspunkt gennemføres uanmeldt. Et kontrolbesøg kan dog varsles, hvis der er foretaget 2 forgæves besøg. I så fald skal kontrollen gennemføres inden for 48 timer efter, at den er varslet. Indholdet af kontrollen er ens for nulpunktsog prioriteret kontrol. De fire kernekontrolemner, der kontrolleres er: - Velfærd, herunder egenkontrol - Medicinanvendelse - Dyresundhed og hygiejne - Mærkning og registrering De tidligere særlige kontroller som mælkehygiejne, audit af dyrlæger, metodeæg og minkhegn indgår som en naturlig del af kontrollen hos hhv. malkekvæg, dyrlæger, konsumægproducerende høner og pelsdyr, uanset om man udfører nulpunkts- eller prioriteret kontrol. I kampagnekontrol er der fokus på udvalgte emner.

7 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I XSD RESULTATER AF DYREVELFÆRDSKONTROLLEN I BESÆTNINGER I 2016

8 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Kontrolkampagner med fokus på dyrevelfærd i besætninger i 2016 Kontrolkampagner i besætninger i 2016 Kampagner på dyrevelfærd i besætninger havde i 2016 følgende temaer: - Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger - Arealkrav hos mink Kampagnernes slutrapporter med samtlige resultater kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside: ( agner/kontrolkampagner-2016/sider/default.aspx)

9 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger Korrekt håndtering af syge- og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse angst, varigt men og væsentlig ulempe, og dermed om bestemmelserne i Dyreværnslovens 1 og 2 efterleves. Det var derfor relevant at gennemføre en kampagne med fokus på håndteringen af syge og tilskadekomne dyr. Det blev desuden kontrolleret, om medicin blev anvendt efter dyrlægens anvisninger og om der blev ført optegnelser over medicinforbruget. Hvad var formålet med kampagnen? Formålene med kampagnen var: - Mere fokus og viden om syge og tilskadekomne dyr gennem vejledning og information til landmænd, branchen og de praktiserende dyrlæger. - På længere sigt bedre regelefterlevelse gennem kontrol og vejledning med særlig fokus på sanktionernes primære årsag - Undersøgelse af, om der var en mulig sammenhæng mellem lav regelefterlevelse og besætningsstørrelse samt om besætningen havde indgået sundhedsrådgivningsaftale eller ej. Formålet med at udpege mulige risikofaktorer var at målrette fremtidens kontroller mod besætninger med lav regelefterlevelse. Hvordan foregik kampagnen? Fødevarestyrelsen kontrollerede 300 malkekvægbesætninger og 100 slagtesvinebesætninger fordelt over hele landet. Af de kontrollerede kvægbesætninger havde 225 besætninger indgået en sundhedsrådgivningsaftale, mens 89 af svinebesætningerne havde indgået en sundhedsrådgivningsaftale. Kontrollerne var uanmeldte og blev foretaget af dyrlæger. Kampagnen blev gennemført i perioden marts til juni Hvad viste kampagnen? Regelefterlevelsen inden for kampagnens fokusområder (dyrevelfærd og medicinanvendelse) var samlet set på 90,75 %. Der blev sanktioneret i 21 af slagtesvinebesætningerne (21 %) og 16 af kvægbesætningerne (5 %). Indenfor kampagnens fokusområder blev indskærpelse anvendt som sanktion i 39 tilfælde. Påbud blev anvendt i 2 tilfælde og kun i kvægbesætninger. Én kvægbesætning og én svinebesætning blev politianmeldt. Det skal nævnes, at nogle besætninger kan have flere sanktioner på det samme lovgivningsområde. Der var signifikant flere overtrædelser på dyrevelfærdsområdet end på medicinområdet. Overtrædelser på lovgivningsområder Dyreart Antal kontroller med indskærpelser Antal kontroller med påbud/forbud Dyrevelfærd Kvæg Svin Medicin Kvæg Svin Antal kontroller med politianmeldelser Konklusion Kampagnen havde en samlet sanktionsprocent på 9,25 % på kampagnens fokusområder. Fokusområderne var håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger, om ibrugtagne sygebokse og sygestier levede op til de lovgivningsmæssige krav, og receptpligtige lægemidler blev anvendt i overensstemmelse med dyrlægens anvisning og om der førtes daglige optegnelser over anvendt medicin. Resultaterne viste, at der var en lavere regelefterlevelse i svinebesætninger end i kvægbesætninger, og at der fortsat var brug for kontrol og vejledning på området. Sammenfattende blev det konkluderet, at der fortsat var behov for fokus på håndteringen af syge og tilskadekomne dyr, både som en del af den ordinære velfærdskontrol i besætningerne, men også som kampagner målrettet de udfordringer, der karakteriserer de enkelte besætningstyper. Læs den fulde rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside: ontrolkampagner-2016/sider/kontrolkampagne-haandtering-afsyge-og-tilskadekomne-dyr.aspx

10 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Arealkrav hos mink Overbelægning i minkbesætninger kan betyde nedsat velfærd. Der er i lovgivningen mindstekrav til, hvor meget ekstra plads, mink skal have til rådighed, når de flere dyr holdes sammen. Mink, der slipper ud af minkfarme kan forårsage skade på bl.a. den vilde dyrefauna. Derfor er der krav til bl.a. et hegn, der skal holde minkene inde. Hvad var formålet med kampagnen? Formålet med kampagnen var at informere og vejlede om arealkrav 2 og hegnsregler 3, samt at kontrollere, at reglerne blev overholdt. Hvordan foregik kampagnen? Kampagnen foregik over 2 perioder, hhv. i 2015 og 2016, hvor i alt 100 minkfarme blev kontrolleret (28 farme i 2015 og 72 farme i 2016). Kontrollen blev udført i perioden 1. august til 31. oktober. Farmene havde en størrelse på tæver pr. farm. Der blev holdt åbningsmøde med branchedeltagelse i juli Alle kontroller var uanmeldte. Hvad viste kampagnen? 1 minkfarm fik en indskærpelse på grund af let overbelægning. 7 af de 100 farme fik i alt 10 indskærpelser for overtrædelse af hegningsreglerne: 7 indskærpelser angik manglende fangarme eller at de øverste 50 cm af hegnet ikke var af glat materiale. 1 indskærpelse angik manglende lukkeanordning på dør 2 indskærpelser på grund af manglende overdækning i lukkede haller. Konklusion Det blev konkluderet, at de danske minkavlere generelt har godt styr på de krav, der stilles til ekstra plads, når flere dyr holdes sammen samt de regler, der skal forebygge, at mink undslipper til naturen. Det var Fødevarestyrelsens vurdering, at der fortsat skal være et tæt fokus på lovgivningen om husning af mink og hegning af minkfarme i forbindelse med de ordinære kontroller af besætninger. Læs den fulde rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside: evelfaerd%20og%20veterinaermedicin/kontrolkampagner% /Slutrapport%20Arealkrav%20til%20mink.pdf 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2015 om beskyttelse af pelsdyr 3 Bekendtgørelse nr af 3. december 2015 om husning af mink og hegning af minkfarme

11 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I XSD TABELLER: VELFÆRDSKONTROL I BESÆTNINGER

12 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Tabel 1: Oversigt over overtrædelser fordelt på dyreartsgrupper. Dyreart Antal kontrollede CHR pr. dyreart Antal besætninger uden anmærkninger Indskærpelse Påbud/forbud Politianmeldelser Svin Kvæg inkl. kalve Får Geder Heste* Pelsdyr Slagtekyllinger Æg, Buranlæg Æg, Alternative systemer Antal CHRnr-dyreart i alt *Antal besætninger kontrolleret; heste er ikke i CHR.

13 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Tabel 2: Kalve*. Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kalvebesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i Indskærpelser Påbud/forbud Politianmeldelser Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Gødning, urin og spildfoder fjernes ikke så ofte at lugt og tiltrækning af skadedyr forhindres Kalve, der opstaldes i grupper, har ikke adgang til hudpleje Lejearealet er ikke bekvemt, rent, tørt og blødt Materialer der bruges til stalde, bokse og inventar vurderes skadelige for dyrene, og kan ikke rengøres og desinficeres Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, have skarpe kanter/spidse fremspring Udegående dyr kan ikke finde ly, læ eller passende tørt leje Underlaget i hvilearealet i stalde består ikke af tørt og blødt materiale Foder og vand Kalve over 2 uger har ikke adgang til tilstrækkelig mængde frisk vand Kalves suttebehov dækkes ikke i forbindelse med mælkeoptagelse Udstyr til vanding og fodring kan være skadeligt for dyrene Personale, management og tilsyn Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt, huses og passes ikke i overensstemmelse med deres behov Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling Staldindretning og pladsforhold Arealkrav for opstaldning af kalve er ikke opfyldt Kalve > 8 uger holdes i enkeltboks Kalve holdes bundet Kalve i enkeltbokse kan ikke se og røre andre kalve * Kreaturer op til 6 måneder.

14 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Tabel 3: Voksent kvæg*. Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvægbesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen Anvendelse af veterinære lægemidler Indskærpelser Påbud/forbud Politianmeldelser Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Materialer der bruges til stalde, bokse og inventar vurderes skadelige for dyrene, og kan ikke rengøres og desinficeres Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, have skarpe kanter/spidse fremspring Stalden og staldinventar holdes ikke ren og hygiejnisk Udegående dyr kan ikke finde ly, læ eller passende tørt leje Underlaget i hvilearealet i stalde består ikke af tørt og blødt materiale Ungdyr, der opstaldes i grupper, har ikke adgang til at udføre hudpleje** Foder og vand Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov Kalve over 2 uger har ikke adgang til tilstrækkelig mængde frisk vand Kvæg indgives vand eller foder på en måde, der påfører dyret lidelse eller skade Udstyr til vanding og fodring kan være skadeligt for dyrene Ungdyr har ikke adgang til frisk vand Personale, management og tilsyn Der forefindes ikke en behandlingsfacilitet der gør det muligt at løfte bagbenet på kreaturet** Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge Dyrene behandles ikke forsvarligt Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt, huses og passes ikke i overensstemmelse med deres behov Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling Staldindretning og pladsforhold Der mangler sengebåse** Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed * Kreaturer over 6 mdr. ** Kræves kun i malkekvægbesætninger

15 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Tabel 4: Svin. Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen Anvendelse af veterinære lægemidler Indskærpelser Påbud, Forbud Politianmeldelser Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Belysningen i stalden opfylder ikke dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov Der er ikke tilstrækkeligt lys til inspektion Det mekaniske udstyr (ventilation, alarm m.v.) opfylder ikke kravene Gulvene danner ikke et jævnt og stabilt underlag Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, have skarpe kanter/spidse fremspring Staldinventar renses, rengøres og desinficeres ikke regelmæssigt efter behov Staldklimaet er skadeligt for dyrene Foder og vand Svin over 2 uger har ikke permanent adgang til vand Operative indgreb Proceduren for kastration af grise følges ikke Optegnelser o.lign. Optegnelser over døde dyr føres eller opbevares ikke Personale, management og tilsyn Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge Dyrene behandles ikke forsvarligt Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt, huses og passes ikke i overensstemmelse med deres behov Dyrene har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til beskæftigelse- og/eller rodemateriale Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling Søer holdes ikke i løsdrift fra 4 uger efter løbning til 7 dage før faring Staldindretning og pladsforhold 1/3 af gulvarealet til smågrise, avls- og slagtesvin er ikke fast eller drænet Arealkrav til fravænningsgrise, avlssøer og slagtesvin er ikke opfyldt Arealkrav vedr. frit tilgængeligt stiareal for søer og gylte overholdes ikke Der er ikke 90 cm fast gulv fra krybben i enkeltbokse til drægtige søer og gylte Der er ikke et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv og med strøelse til drægtige søer og gylte i aflastningsstier eller løsdrift Der er ikke etableret overbrusningsanlæg eller tilsvarende Der mangler strøelse på fast/drænet gulv i individuelle/aflastningsstier eller løsdrift til drægtige søer og gylte Der mangler sygestier 4 0 0

16 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I I stier der alene anvendes til smågrise er 1/2 af gulvarealet ikke fast eller drænet Krav til indretning af sygestier er ikke opfyldt Krav til pladsforhold og lejeareal er ikke opfyldt Krav til sidelængden i stier med søer er ikke opfyldt (3 meter reglen) Kravene til opstaldning af smågrise, avls- og slagtesvin er opfyldt Tabel 5: Får Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i fårebesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i Anvendelse af veterinære lægemidler Indskærpelser Påbud/forbud Politianmeldelse Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Det mekaniske udstyr (ventilation, alarm m.v.) opfylder ikke kravene Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, have skarpe kanter/spidse fremspring Foder og vand Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov Personale, management og tilsyn Dyrene behandles ikke forsvarligt Erhvervsmæssigt dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling Staldindretning og pladsforhold Rum og arealer hvor dyr holdes skal indrettes på en sådan måde at dyrets behov tilgodeses 1 0 0

17 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Tabel 6: Heste Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med heste kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen Anvendelse af veterinære lægemidler Indskærpelser Påbud/forbud Politianmeldelser Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Der er ikke fast eller mobil belysning, så dyrene til enhver tid kan tilses nøje Heste, der går ude mere end 12 timer i døgnet om vinteren har ikke et kraftigt og tæt hårlag, er ikke ved godt huld og har ikke adgang til tørt leje Lejearealet er ikke bekvemt, rent og passende drænet Personale, management og tilsyn Heste kommer ikke på fold eller motioneres ikke 2 timer 5 gange om ugen Staldindretning og pladsforhold Heste er opstaldet i spiltov Tabel 7: Pelsdyr. Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i pelsdyrbesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Indskærpelser Påbud, Forbud Politianmeldelser Burene er ikke konstrueret således at ekstrementer og vandspild fjernes Manglende foranstaltninger til minimering af mus, rotter og fugle Foder og vand Arealkrav ved gruppeindhusning af mink er ikke overholdt Personale, management og tilsyn Avlstæver indhuses ikke i hvert andet bur fra medio april og indtil fravænning Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling Staldindretning og pladsforhold Der er ikke permanent adgang til halm, hylde og rør 2 0 0

18 KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I Tabel 8: Slagtekyllinger. Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i slagtekyllingebesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Indskærpelser Påbud, Forbud Politianmeldelser Det krævede lysprogram overholdes ikke Lysintensiteten i lysperioder er ikke tilstrækkelig Optegnelser o.lign. Optegnelser over døde dyr føres eller opbevares ikke Personale, management og tilsyn Der er ikke en passende mængde strøelse der er løs og tør i overfladen Staldindretning og pladsforhold Den gennemsnitlige maksimalt tilladte belægningsgrad overskrides Tabel 9: Trædepuder Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i slagtekyllingebesætninger kontrolleret pga. høj forekomst af trædepudesvidninger på slagteriet. Personale, management og tilsyn* Indskærpelse Påbud/forbud Politianmeldelser Påbud om at udarbejde redegørelse om nedbringelse af trædepudescore *Opgørelsen er opgjort som antal konkrete kontroller. I alt 7 besætninger modtog 11 kontrolbesøg i forbindelse med opfølgende kontrol som følge af for mange trædepudesvidninger. Tabel 10: Æglæggende høner i alternative systemer Oversigt over antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med æglæggende høner i alternative systemer kontrolleret med velfærdskontrollen Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø Indskærpelser Påbud/Forbud Politianmeldelser Det mekaniske udstyr (ventilation, alarm m.v.) opfylder ikke kravene Mangelfuld belysning 1 0 0

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 2015 DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 FORORD 3 1 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 4 FAKTA ViDs konference 2014 6 FAKTA Sådan er ViD organiseret 8

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010 Tjek på farmen Kampagne 2010 Medlemsmøder, januar 2010 Dagsorden i dag Aktuel politisk status Præsentation af regeringens og erhvervets egne initiativer Faglig gennemgang af Tjeklisten 2010 - v/ Hans Henrik

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 361 Offentligt 1. oktober 2010 Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser For velfærdskontrollen i besætninger

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012

Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012 Forlig om veterinærområdet Den 2. november 2012 Veterinærforlig I udløber ved udgangen af 2012. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste

Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste J. nr.: 2014-10-60-00088 22-08-2016 Slutrapport for kampagnen Identifikation af heste INDLEDNING Fødevarestyrelsen har gennemført en informationskampagne i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016, på

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15.

Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15. Kampagne oplæg! Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden 2014-15. Projektgruppe: Stig Jessen Veterinærrejseholdet, Projektleder Lisbeth Jørgensen, Vet. Nord Signe Balslev Vet. Øst.

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet 3. Dyrevelfærd Seniorkonsulent Christina Nygaard, Landbrug & Fødevarer Der er både i fjerkræbranchen og i samfundet stor fokus på dyrevelfærd. Der er en oplevelse af en øget interesse vedr. dyrevelfærd

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 13 - Kontrol af primærbedrifter (Fødevarestyrelsen)

Bilag 13 - Kontrol af primærbedrifter (Fødevarestyrelsen) Bilag 13 - Kontrol af primærbedrifter () 1 , JURA, den 29. juni 2012 Kontrol Besætningskontrol af landbrugsdyr og heste: Stikprøvekontrol for dyrevelfærd (herunder besætninger, der har op til 50 % risiko

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny husdyrlov Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny lov om husdyrgodkendelse Loven træder i kraft 1. august 2017 Kun anlægget skal godkendes arealer udgår Begrebet DE forsvinder Godkendelse gives til

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger J. nr.: 2015-13-60-00117 08.02.2017 Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger INDLEDNING Indfangning af slagtekyllinger I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME Minkfarme skal drives efter reglerne i Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr. Den trådte i kraft 1. januar 2007 på basis af europæiske

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til?

Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? Et kig ind i maskinrummet hvordan blev lov om hold af malkekvæg til? ViD s konference 2016 - Dyrevelfærd for fremtiden Hans Houe, Professor Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 21-11-2016 2 Indhold Tidsforløb

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd 2008 2009 Kontrol af dyrevelfærd 2008 2009 Kontrol af dyrevelfærd Indledning 3 Sammendrag 4 Summary 8 Fakta Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) 54 7 Kontrollens samlede resultater 56 1 Myndighedernes dyrevelfærdskontrol

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere

Veterinært orienteringsmøde 2013

Veterinært orienteringsmøde 2013 Veterinært orienteringsmøde 2013 - Beskæftigelse- og rodematerialer v. afdelingschef Niels-Peder Nielsen Status på beskæftigelses- og rodematerialer Beskæftigelses- og rodematerialer Alle dyregrupper fra

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om kontrol i erhvervsmæssigt hundehold

Vejledning om kontrol i erhvervsmæssigt hundehold Vejledning om kontrol i erhvervsmæssigt hundehold Marts 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Retsgrundlag... 3 4. Almindelige bestemmelser... 4 4.1 Forberedelse af kontrolbesøget... 4 4.2

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 24 Offentligt. Rapport om dyrevelfærdskontrol og dyretransporter

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 24 Offentligt. Rapport om dyrevelfærdskontrol og dyretransporter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Rapport om dyrevelfærdskontrol og dyretransporter 4. oktober 2005 Denne side er til dokumentets kolofon. Den skrives

Læs mere

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion Kongressen 2017 Herning HVEM ER VI? Lisbeth Ulrich Hansen Chefforsker SEGES Svineproduktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Marts 2016 1. Generelt Der etableres i samspil med interessenterne et dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet er at skabe bedre

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Vejledning om velfærdskontrol i kvægbesætninger. Juli 2016

Vejledning om velfærdskontrol i kvægbesætninger. Juli 2016 Vejledning om velfærdskontrol i kvægbesætninger Juli 2016 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2011 og revideret i 2016 Bidragyder(e): Fødevarestyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle

Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Revideret oktober 2011 jekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd og opdræt af strudsefugle CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere