Byvækst ved Viborg By

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byvækst ved Viborg By"

Transkript

1 Byvækst ved Viborg By Tillæg nr. 52 til Kommuneplan Forslag Forslag til behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. august 2016

2 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund Viborg Øst Redegørelse...6 Byskitser... 8 Retningslinjer...9 Rammer... 9 Viborg Vest Redegørelse Byskitser...10 Retningslinjer...11 Rammer Miljøvurdering af planer og programmer...22 Læsevejledning Viborg by er i positiv udvikling, og der er brug for at tænke langsigtet for at sikre byens mulighed for vækst. Dette tillæg til Kommuneplan er udarbejdet for at sikre langsigtet byudviklingsmulighed omkring Viborg by for de næste 25 år frem til Byrådet indledte debatten i efteråret 2016 og har nu besluttet: at fokusere på vækstretning mod øst ( Taphede ) med start ved Randersvej, at afrunde byudviklingen i, og undersøge muligheden for boliger syd for den planlagte linjeføring til rute 26. at området mod syd (Vedsø) skal udgå af planlægningen. Høring Byrådet har vedtaget dette forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan på byrådsmødet den xxx 201x På Byrådets vegne vil jeg gerne invitere alle til at deltage i debatten, der løber fra den xxx til den xxxx God læselyst og god debat. Med venlig hilsen Søren Pape Poulsen Borgmester Offentliggørelse Viborg Byråd offentliggør hermed Forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan i overensstemmelse med lov om planlægning 27. Kommuneplan består af hovedstruktur og retningslinjer, Byskitser og Rammer for lokalplanlægningen Her kan du se planen: Byrådet har besluttet, at kommuneplanforslaget ikke bliver trykt. Du kan finde den på Internettet: og offentliggørelser Du kan også se en trykt kopi på kommunens biblioteker. 2 For hvert af de geografiske områder Viborg Øst og Viborg Vest er der først en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden for de foreslåede ændinger samt en byskitse som viser sammenhængen i bydelen. Herefter følger retningslinjer, som præciserer de overordnede principper og hvordan det skal indarbejdes i kommuneplanen, oftest med reference til et kort. Til sidst vises de konkrete arealer, der er udpeget i kommuneplanen som rammer - dvs. arealer, der efterfølgende kan planlægges for til bolig- eller erhvervsformål ved lokalplanlægning. Byrådet udpegede i efteråret 2016 fire områder til mulig langsigtet byvækst: 1. Nørre Enge, nord for Nordre Ringvej 2. Taphede, øst for Spangsdal 3. Vedsø, syd for Århusvej 4. Vestbyen Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede de indkomne bemærkninger på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 16) og besluttede at fokusere på byudvikling mod øst (Taphede) og afrunde byudviklingen i Vestbyen. Området Nørre Enge nord for Nordre Ringvej bevares uændret til fremtidig byudviklingsområde på længere sigt (tidligst om 12 år). Tidshorisont Områder, der udlægges som konkrete rammer i kommuneplanen er områder, der skal udvikles på kort sigt og efterfølgende udarbejdes en lokalplan for - typisk en proces på 2-4 år. Perspektivområder har en længere tidshorisont (typisk om år), men Byrådet vil virke aktivt for at fremme planlægningen øst for Viborg. Byrådet har derfor allerede nu besluttet at udarbejde en helhedsplan for området ved Taphede. 3

3 Baggrund Befolkningsudvikling Viborg by er vokset med ca indbyggere de sidste 10 år, svarende til 460 indbyggere/år. I 2015 voksede byen med 600 indbyggere og i marts 2016 rundede Viborg by indbyggere. Boligbehov I perioden er der opført i gennemsnit 220 boliger om året - både som omdannelse/fortætning og på bar mark. For at tage højde for stigende befolkningsudvikling og sikre rummelighed, er det skønnede boligbehov forhøjet til 240 boliger om året i befolkningsprognosen Det vil sige i alt boliger frem til I Viborg by er der i dag to større områder til byudvikling i henholdsvis Viborg Baneby og Arnbjerg. Viborg Baneby forventes at have plads til ca boliger og Arnbjerg ca. 700 boliger. Samtidig sker der hele tiden en fortætning af den eksisterende by på ca. 110 boliger/år. Der er således en pæn rummelighed til boligformål. I dette tillæg foreslås netto at udtage 142 hektar til boligformål, dog så der i forlængelse af tillægget arbejdes videre med en helhedsplan for Taphede (brutto 190 hektar og ca boliger). Erhvervsbehov Hovedparten af Viborgs erhvervsområder ligger i vestbyen og i nordvestbyen. Langs Vestre Ringvej ligger facadegrunde til erhverv, men de er nu stort set udbyggede. Rummeligheden er ca. 96 hektar i vestbyen (Egelundvej m.fl) og 9 hektar i østbyen ved Randersvej. Vestbyens arealer er primært til tungere industri. hektar Solgt erhvervsjord i Viborg by Omdannelse Boligbyggeri i Viborg De sidste 6 år er der solgt under 2 hektar samlet pr. år til erhverv i Viborg by. Før finanskrisen var niveauet ha/år. Med lokalisering af Apples Datacenter på 110 hektar grund øst for Viborg er der øget fokus på at sikre erhvervsarealer til fremtidig udvikling. Samtidig er det vigtigt at sikre udviklingsmulighed for det eksisterende lokale erhvervsliv. I dette tillæg til kommuneplanen foreslås det at udlægge 90 hektar til erhverv og facadeerhverv langs Holstebrovej, hvor rute 26 er indskrænket. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et samlet tillæg for erhverv i hele Viborg Kommune. En stor del af tilvæksten i Viborg by sker ved omdannelse indenfor den eksisterende bys grænse - bl.a. mere intensiv udnyttelse i midtbyen og udfyldning/omdannelse af mindre arealer. Samtidig er der en stor rummelighed på ca boliger i Viborg Baneby indtil 2050 og ca. 700 boliger i Arnbjerg. 4 5

4 Viborg Øst - Taphede Viborg Øst - Taphede Redegørelse Redegørelse I den indledende fordebat om byvækst tilkendegav mange lodsejere i området ved Taphede positiv interesse for at udvikle området til især boliger. Behovet for areal skal vurderes i forhold til øvrige igangsatte byudviklingsområder, bl.a. Arnbjerg syd for Viborg og Viborg Baneby (central omdannelse). I løbet af 2016-medio 2017 skal der udarbejdes en helhedsplan for området. Her skal der bl.a. tages stilling til områdets struktur og overordnede disponering. Området skal udvikles, så der bliver en sammenhængende ny bydel øst for Spangsdal, som samtidig udnytter samspillet med naturen. Naturpark Den østlige del af Viborg er omfattet af Viborg Naturpark, som kan ses på naturpark. Byrådet ønsker med udpegningen af Viborg Naturpark at skabe samspil mellem natur, by, og borgere, så forbindelse og hensyn til naturen tænkes ind i den fremtidige byudvikling. Naturparken repræsenterer et varieret naturområde på ha. Den er første del af en overordnet vision om at skabe en sammenhængende naturpark hele vejen rundt om Viborg også kaldet Det Grønne Ø. Taphede Der er udpeget et område på190 ha brutto med arealer nord og syd for Randersvej. Det vil give ca nye boliger, hvis hele arealet anvendes til boligformål. Samtidig giver det en trafikmængde på til biler biler/døgn i gennemsnit. Helhedsplan Der skal udarbejdes en helhedsplan, som redegør for bl.a. - trafikafvikling - behov for erhverv og service i bydelen - principper for boligtyper - samspil med naturen, herunder Viborg Naturpark. Helhedsplanen forventes i høring ultimo Indledende skitse til helhedsplan for Taphede Visionen for naturparken er tredelt og har fokus på: at en mangfoldighed af brugergrupper kan benytte området at værne om områdets natur-, landskabsog kulturarvskvaliteter at synliggøre og formidle viden om områdets kvaliteter Strategien for Viborg Naturpark er udarbejdet i samarbejde med lokale lodsejere, brugere og beboere i området. Naturparken hviler på en frivillig aftale med områdets lodsjere. Afgrænsningen er dynamisk og kan revideres 1 gang årligt i januar. Afgrænsningen af Viborg Naturpark kan ses her. Kort med Viborg Naturpark i forhold til byudviklingsområdet Taphede pr. 1. juli

5 Viborg Øst - Taphede Byskitser Retningslinjer Viborg Øst - Taphede 8 Byrådet vil For at understøtte bydelens udvikling, vil Byrådet: 1. udvikle boligområder, så bydelen fortættes ved Fristruphøjvej (A), Skriversvej i Overlund (B), syd for Gl. Randersvej i Overlund (C) og ved Asmild Centervej i Overlund (D). 2. planlægge for en ny bydel ved Taphede til fremtidig byudvikling øst for Spangsdal. Der skal udarbejdes en helhedsplan og udbygningen skal starte fra Randersvej. 3. udvikle Viborg Naturpark som en del af den grønne struktur omkring Viborg by, så der skabes nem adgang til glæde for mange forskellige brugergrupper. 4. bevare områder nord for Nordre Ringvej (F) til langsigtet byudvikling (perspektivområder). Øvrige tiltag Byrådet vil etablere en ny skole på Vinkelvej (G), som samler Overlund og Rosenvængets skoler. Byrådet vil videreudvikle bydelens stistruktur. Omkring Viborg søerne arbejdes der på at udvikle tiltag, som udvikler søernes potentiale for oplevelser og aktiviteter - med afsæt i og med respekt for naturen. G Se også signaturforklaring side I gældende kommuneplan tilføjes følgende retningslinjer: 1.2.x - Byudvikling, arealudlæg til nye boliger og erhverv: Der udlægges nye byudviklingsområder ved Taphede i Viborg Øst som vist på kort 1. Inden der udlægges konkrete arealer, skal der udarbejdes en helhedsplan, som redegør for trafikale forhold, boligtyper og evt. behov for erhverv og service i bydelen. Byudviklingsområder skal planlægges i samspil med naturen og de landskabelige kvaliteter, herunder Viborg Naturpark. Byudviklingen skal starte fra Randersvej Bynære landskaber: Der udlægges areal til Viborg Naturpark i Viborg Østby. Det er formålet at udvikle Viborg Naturpark, så den benyttes af en mangfoldighed af brugergrupper, som nyder naturen og områdets kulturarv i respekt for hinanden, - at værne om den skønne natur og de forskellige landskabelige kvaliteter ved at bevare og fremme artsrigdommen og biodiversiteten i området og ved at fremhæve områdets særegne kulturarv, og - at synliggøre og formidle naturparkens attraktioner og kvaliteter, så både lokale og tilrejsende har mulighed for at få ny viden og oplevelser i naturparken. Rammer Der udlægges ikke rammer til byudvikling i Taphede før helhedsplanen er udarbejdet. Spangsdal 20 ha 170 ha tjek målforhold! Kort 1 Byudviklingsområdet i Taphede målforhold 1:

6 Redegørelse Redegørelse I er der konstateret høj grundvandstand på de lavtliggende sydlige arealer. Jordbundsforhold og grundvandsstand er undersøgt nærmere, jf. kort på modstående side. Konsulenter anbefaler mindst 2,5 meter til grundvandsspejlet for at området er egnet til byggemodning. Problematikken i Vestbyen er dels - høj grundvandsstand - begrænset dræningsmulighed pga. beskyttede naturtyper, herunder højmose - meget fladt terræn, dvs. spildevand og afvanding skal pumpes væk fra området mod vest til Gårdsdal bæk - kapaciteten til håndtering af overfladevand i grøfter langs Liseborgvej er allerede udnyttet. Møgelkær vest (del af Holstebrovej 189) 131 hektar Transsiggårdvej syd 0,72 Kærvej 1-2 Møgelkjærvej 8 Byrådet anbefaler derfor, at 131 ha mod sydøst, 3 ha ved Holstebrovej 189, 9 ha ved Møgelkjærvej 8 og 10 ha ved Kærvej 1-2 udgår af kommuneplanen til boligformål. Områderne bevares/tilbageføres til landzone. højmoaw 10 byudviklingen i afrundes i forhold til, at Vejdirektoratet i 2014 har indskrænket arealreservationen til rute 26 for en evt. kommende motortrafikvej. Rute 26 er planlagt til at forbinde Århus og Hanstholm via Viborg, Stoholm, Skive. Det er uvist, hvornår vejen etableres, og der er ikke afsat bevilling hertil på finansloven. Områder i, der foreslås udtaget af kommuneplan Tal på hvid baggrund angiver afstand til grundvandsspejl, målt i 2003, 2006, 2009, 2014 og 2016 Rød = ikke egnet til byggemodning Grøn = egnet til byggemodning (over 2,5 m til grundvandsspejlet) 11

7 Byskitser Signaturforklaring til byskitser Holstebro Arealrese rvation r ute 5 ha 26 G 4. arbejde for ny overordnet vejforbindelse F over den planlagte rute 26, så Liseborgvej og Transiggårdvej forbindes med Holstebrovej. 5. planlægge for et område til langsigtet erhvervsudvikling (G) og langsigtet boligområde (H), evt. til særlige boformer. H 27 ha Transigg å 3. planlægge for nye boligområder nord for Svalelunden (D) og ved Liseborgvej 74 (E). rdvej 13 ha 12 Him -131 ha SERVICE F Perspektivområde bolig Boligområde under udbygning Idrætsanlæg og rekreative faciliteter Forsamlingsog/eller medborgerhus Det skal gennem lokalplanlægning sikres, at Boligområde under udbygning Nyt erhvervsområde Forsamlings- og/eller medborgerhus Tekniske anlæg Eksisterende sti Forslag til ny sti I 16 ha F D 10ha - 3 ha Lis eb - 9 ha org 2 ha ve j E Daginstitution (børn) Nyt erhvervsområde Perspektivområde erhverv Perspektivområde erhverv Erhvervsområde under udbygning Kultur, turisme og bibiliotek ByomdannelseForslag til nyt grønt område Forslag til nyt grønt område Forslag til ny skov Forslag til ny skov Værdifulde landskaber Værdifulde landskaber Værdifulde kystlandskaber Værdifulde kystlandskaber Naturområder og økologiske forbindelser Naturområder og økologiske forbindelser Henvisningsbogstaver Henvisningsbogstaver Se signaturforklaring på modstående side. Skole der ikke udlægges arealer til boligformål inden for støjzonen omkring den planlagte rute 26 på over 58 Lden. Tekniske anlæg Kultur, turisme og bibiliotek Erhvervsområde under udbygning Byomdannelse højmose I gældende kommuneplan tilføjes GRUNDKORT Historisk bykerne følgende retningslinjer: Nyt boligområde Perspektivområde bolig Forslag til større vej Eksisterende sti 14 ha Skole GRUNDKORT Historisk bykerne Byzone og byafgrænsning 1.2.x Byudvikling, arealudlæg til nye boliger og Daginstitution (børn) Byzone og byafgrænsning Landskab og højdekurver Uddannelsesinstitutioner erhverv: Landskab og højdekurver Uddannelsesinstitutioner Ældreinstitution Der udlægges nye erhvervsområder ved ÆldreinstitutionKirke Holstebrovej. Som udgangspunkt må der ikke skabes vejadgang til de nye erhvervsområder Kirke Holstebrovej. Idrætsanlæg og rekreativefra faciliteter Forslag til ny stinyt boligområde - 10 ha Øvrige tiltag Det skal afklares, hvor store arealer, der er behov for til regnvandsbassinner og håndtering af overfladevand syd for F (eksisterende grønt område i Kommuneplan ). Byrådet vil arbejde for at etablere en stiforbindelse på det tidligere jernbanetracé fra Himmerlandsstien mod Ravnstrup. ssti and merl j Hestdalv e 2. planlægge for erhvervsområder omkring Holstebrovej til facadeorienterede erhverv (C) i miljøklasse i alt 90 hektar nord og syd for Holstebrovej. C 55 ha SERVICE Større indfaldsvej Forslag til større vej vej 1. udvikle de planlagte erhvervsområder øst og vest for Egelundvej, hvor område A er udlagt til virksomheder med særlige miljøkrav (miljøklasse 5-7) og område B er udlagt til erhverv i miljøklasse 3-6. SIGNATURFORKLARINGStørre indfaldsvej und A SIGNATURFORKLARING B l Ege Byrådet vil For at understøtte bydelens udvikling, vil Byrådet: Retningslinjer Rammer I udlægges i alt 12 hektar til boligformål, mens 153 hektar udgår. Netto udtages således 142 hektar til boligformål. Der udlægges samtidig 90 hektar til erhverv ved Holstebrovej i tilknytning til Viborgs eksisterende erhvervsområde ved Hestdalvej. Følgende nye rammer oprettes: (se illustrationer på næste sider) VIBSV.B4.12 (nord for Svalelunden) VIBSV.B4.13 (v/liseborgvej 74) VIBV.E1.03 (syd for Holstebrovej) VIBV.E1.04 (v/vestermarkens forsamlingshus) VIBV.E2.04 (vest for Vibocold) VIBV.E2.05 (nord for Holstebrovej) 13

8 Rammer før kommuneplantillæg nr. 52 Rammer efter kommuneplantillæg nr. 52 Signaturforklaring 14 15

9 For rammeområde VIBSV.B4.12 (nord for Svalelunden) gælder følgende: Omfang og anvendelse B4 blandede boliger Maks. bebyggelsesprocent Åben-lav 30% Etageantal 2 Maks. byggehøjde Boligtype inkl. fællesanlæg Detailhandel jf. ramme for detailhandel Almen service Liberale erhverv Egentlige erhverv Øvrige formål Tæt-lav 40% Øvrig anvendelse 40% 8½ m Kun åben-lav og tæt-lav Der udlægges 10 hektar nordvest for Svalelunden til boligformål - rammeområde VIBSV.B4.12_T52 Kun daginstitutioner som børnehave og lignende samt mindre døgninstitutioner, der kan indpasses i boligområder Kun erhverv i egen bolig tilladt jf. definition Vejledende miljøklasse MK 1-2 Fremtidig zonestatus Særbestemmelse Kun mindre restaurationer, der kan indpasses i områdets karakter samt mindre tekniske anlæg Byzone Boliger skal placeres, så støjzoner fra planlagt rute 26 overholder max. 58 Lden For rammeområde VIBSV.B4.13 (v/liseborgvej 74) gælder følgende: Omfang og anvendelse B4 blandede boliger Maks. bebyggelsesprocent Åben-lav 30% Etageantal 2 Maks. byggehøjde Boligtype inkl. fællesanlæg Detailhandel jf. ramme for detailhandel Almen service Liberale erhverv Egentlige erhverv Øvrige formål Tæt-lav 40% Øvrig anvendelse 40% 8½ m Kun åben-lav og tæt-lav Der udlægges 2 hektar nord for Liseborg Have til boligformål - rammeområde VIBSV.B4.13_T52. Det grønne område mod Søndre Ringvej VIBSV. R1.02_T52 reduceres tilsvarende. Kun daginstitutioner som børnehave og lignende samt mindre døgninstitutioner, der kan indpasses i boligområder Kun erhverv i egen bolig tilladt jf. definition Vejledende miljøklasse MK 1-2 Fremtidig zonestatus Særbestemmelse Kun mindre tekniske anlæg Byzone Boliger skal placeres, så støjzoner fra planlagt rute 26 overholder max. 58 Lden 16 17

10 For rammeområde VIBV.E1.03 (syd for Holstebrovej) gælder følgende: Der udlægges 16 hektar syd for Holstebrovej mellem Vibocold og Storcenter Vest til erhvervsformål - rammeområde VIBV.E1.03_T52 Der udlægges 14 hektar nord for Holstebrovej på østsiden af Hestdalvej til erhvervsformål - rammeområde VIBV.E1.04_T52. Det grønne område omkring Blærp Sø VIBV.R1.01 reduceres samtidig ca. 2 hektar (v/holstebrovej 70). For rammeområde VIBV.E1.04 (v/vestermarkens forsamlingshus) gælder følgende: Omfang og anvendelse Maks. bebyggelsesprocent 50% Etageantal 2 Maks. byggehøjde Boligtype inkl. fællesanlæg Detailhandel jf. ramme for detailhandel Almen service Liberale erhverv Egentlige erhverv Øvrige formål E1 Lettere erhverv 10 m Vejledende miljøklasse MK 1-3 Fremtidig zonestatus SPV i D3-områder og salg af egne produkter jf. rammer for detailhandel Kun erhvervsrelateret undervisning Kun administrative erhverv Ja Kun tekniske anlæg Byzone Særbestemmelse Grundstørrelse min m² Omfang og anvendelse Maks. bebyggelsesprocent 50% Etageantal 2 Maks. byggehøjde Boligtype inkl. fællesanlæg Detailhandel jf. ramme for detailhandel Almen service Liberale erhverv Egentlige erhverv Øvrige formål E1 Lettere erhverv 10 m Vejledende miljøklasse MK 1-4 Fremtidig zonestatus SPV i D3-områder og salg af egne produkter jf. rammer for detailhandel Kun erhvervsrelateret undervisning Kun administrative erhverv Ja Kun tekniske anlæg Byzone Særbestemmelse Grundstørrelse min m² 18 19

11 Hestdalvej Vibocold jernbane Der udlægges 5 hektar vest for Vibocold (v/holstebrovej og Transiggårdvej 2) til erhvervsformål - rammeområde VIBV.E2.04_T52 Vibocold Der udlægges 55 hektar nord for Holstebrovej mod jernbanen til erhvervsformål - rammeområde VIBV.E2.05_T52 For rammeområde VIBV.E2.04 (vest for Vibocold) gælder følgende: For rammeområde VIBV.E2.05 (nord for Holstebrovej) gælder følgende: Omfang og anvendelse Maks. bebyggelsesprocent 60% Etageantal 2 Maks. byggehøjde Boligtype inkl. fællesanlæg Detailhandel jf. ramme for detailhandel Almen service Liberale erhverv Egentlige erhverv Øvrige formål E2 Erhverv 12 m Der kan tillades større højde ved etablering af tekniske anlæg til et områdes forsyning, for skorstene ved virksomheder og lignende. SPV i D3-områder og salg af egne produkter jf. rammer for detailhandel Vejledende miljøklasse MK 3-5 Fremtidig zonestatus Ja Kun tekniske anlæg Byzone Særbestemmelse Grundstørrelse min m² Omfang og anvendelse Maks. bebyggelsesprocent 60% Etageantal 2 Maks. byggehøjde Boligtype inkl. fællesanlæg Detailhandel jf. ramme for detailhandel Almen service Liberale erhverv Egentlige erhverv Øvrige formål E2 Erhverv 12 m Der kan tillades større højde ved etablering af tekniske anlæg til et områdes forsyning, for skorstene ved virksomheder og lignende. SPV i D3-områder og salg af egne produkter jf. rammer for detailhandel Vejledende miljøklasse MK 3-5 Fremtidig zonestatus Ja Kun tekniske anlæg Byzone Særbestemmelse Grundstørrelse min m² 20 21

12 Miljøvurdering af planer og programmer Tillæg nr. 52 til Kommuneplan Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 af lov om miljøvurdering af planer og programmer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer inden for fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Derudover skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes øvrige planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Nærværende forslag til kommunepalntillæg er ikke omfattet af bilag 3 og 4. Nærværensde forslag til kommuneplantillæg giver dog mulighed for øvrige anlægsprojekter, og ifølge 3, stk. 1, nr. 3 skal sådanne planer kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en screening (forundersøgelse),efter de kriterirer, der er angivet i lovens bilag 2. I screeningen er anvendt et skema med de miljøtemaer, som en miljøvurdering jf. lovens 1 stk. 2 skal omfatte. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: planlægningen ikke påvirker /øger hensyn til beskyttede naturtyper samt potentielle bilag IV-arter Arealer udlægges eller indskrænkes alene, hvor der allerede i den eksisterende kommuneplan er peget på udviklingsarealer. Byudvikling af en ny bydel i Taphede forudsætter at der først udarbejdes en helhedsplan for området. De udlagte rammeområder er ikke afhængig af ny infrastruktur. Der udlægges ikke boligområder indenfor støjkonsekvenszonen af rute 26 på over 58 Lden. Planforslaget giver i sig selv ikke mulighed for konkrete anlæg, der vil kunne have væsentlig indvirkning på særlige miljøforhold. Fremtidige anvendelser forudsættes fastlagt under hensyn til Vejdirektoratets skitseforslag til rute 26, linjeføring Nord og udenfor de deraf afledte byggelinjer. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen af planforslaget. Berørte myndigheder Realiseringen af planen kræver ikke tilladelse, godkendelse eller dispensation fra andre myndigheder. Vejdirektoratet er orienteret om afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport og har den xx. meddelt, at Der er ikke andre berørte myndigheder, som skal høres inden der træffes afgørelse om miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, dtk. 3.

Byvækst ved Viborg By. Tillæg nr. 52 til Kommuneplan

Byvækst ved Viborg By. Tillæg nr. 52 til Kommuneplan Byvækst ved Viborg By Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Byrådet på møde den 21. dec 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund...4-6 Viborg Øst...7-10 Redegørelse...7 Byskitser... 9 Retningslinjer...10

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplan og status på større anlægsprojekter

Kommuneplan og status på større anlægsprojekter Kommuneplan og status på større anlægsprojekter Status for revision af Kommuneplanen Rullende revision Udviklingsstrategi vedtaget sept. 2015 Rummelighed Tidsplan for KP-tillæg Kommuneplantillæg for byvækst

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Aflysning af Lokalplan nr. E.115-1 Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. Se forslag til kommuneplantillægget her

Kommuneplantillæg nr. 1. Se forslag til kommuneplantillægget her Kommuneplantillæg nr. 1 Se forslag til kommuneplantillægget her Indholdsfortegnelse Kommuneplanramme 09.C7T - Centerområde 3 Kommuneplanramme 09.R4T - Rekreativt område 5 Kommuneplanramme 09.O11T - Offentligområde

Læs mere

Tillæg nr. 8 til. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser område 2E33 Håndværkerbyen

Tillæg nr. 8 til. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser område 2E33 Håndværkerbyen Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009-2021 g a l s For Rammebestemmelser for område 2E33 Håndværkerbyen Ræveholmscentret - Karlslunde Kommuneplantillægget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø Greve Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinjer og rammebestemmelser for Rammeområde HAMM.B4.03, HAMM.R1.01 og HAMM.C1.01 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 40 2 Tillæg nr. 40 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for rammeområde VIBSV.B1.04_T14 og VIBSV. C1.02_T14. Tillæggets område 2 Tillæg nr. 14 Tillæg nr. 14 REDEGØRELSE Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen

Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 10 Blandet boligområde ved Bataljonen Marts 2017 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Januar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammeområde VIBM.C1.12_T22 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 22 Tillæg nr. 22 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Formålet med dette

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg nr. 16 Baggrund...1

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Offentlighedsperiode Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra den 19.06.2012 til

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 var i offentlig høring fra den

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan Tjørnevej Syrenvej Rolighedsve M Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan 2013-2025 August 2017 estervej Fynsgade Vestervej Sjællandsgade Jørgen Roedsvej Ha fs fs Alle Alle Jernbanevej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde KOMMUNEPLAN 2004-2016 Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2004-2016, gl. Varde Kommune Baggrunden for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg,

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Rammeområde VIBØ.B4.07_T21 og VIBØ.C3.02_T21 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 21 2 Tillæg nr. 21 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16 - Forslag 15.2.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter

Læs mere

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2

Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 1 04. Billum 04.01 Billum By 04.10 Billum, Åbent land Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 18 til Kommuneplan Randers Kommune. Kommuneplantillæg 18. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Kommuneplantillæg 18 til Kommuneplan Randers Kommune. Kommuneplantillæg 18. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. til Kommuneplan 2013 Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere