MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 3. maj 2010 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 3 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas Razvi Henrik Thorup Per Roswall

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Region Hovedstadens indsats indenfor bæredygtigt byggeri og bæredygtig drift af bygninger 3 2. Miljø- og energiledelse på Region Hovedstadens hospitaler 6 3. Meddelelser 8 4. Eventuelt 9 2

3 Den 3. maj 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 1 REGION HOVEDSTADENS INDSATS INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI OG BÆREDYGTIG DRIFT AF BYGNINGER SAGSFREMSTILLING I henhold til arbejdsplanen - som blev drøftet på møderne i Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 11. februar og den 2. marts lægges hermed op til en drøftelse af Region Hovedstadens indsats inden for bæredygtigt byggeri og bæredygtig drift af bygninger. Drøftelsen skal blandt andet ses i sammenhæng med udvalgets drøftelse af arbejdet med Region Hovedstadens klimastrategi. Bæredygtighed Overordnet set adresserer bæredygtighed særligt følgende hovedtemaer: 1. Mindskelse af miljøbelastningen 2. Fremme af en bæredygtig regional udvikling 3. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 4. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold I februar 2009 vedtog regionsrådet Strategi for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden Lokal Agenda 21 strategi for virksomheden Region Hovedstaden. Strategien fokus på bæredygtig udvikling på regionens egne virksomheder, dvs. hospitaler, institutioner, apoteket og regionsgården, og ikke regionen som geografisk område. Dette fokus blev anlagt ud fra en vurdering af, at opgaven med at feje for egen dør er rigelig stor som en start, da Region Hovedstaden er en af landets absolut største virksomheder. Der vedlægges et kortfattet resume vedrørende Region Hovedstadens strategier for bæredygtighed. Bæredygtighed kan blandt andet ses dels i relation til byggeri, dels i relation til drift af bygninger og andre fysiske rammer.

4 Bæredygtighed i relation til byggeri Regionsrådet drøftede i april 2008 sag vedrørende kvalitet i Region Hovedstadens byggerier. Der blev anlagt en bred vinkel med hensyn til dimensionerne i kvaliteten, og formålet med byggerierne blev anført som at etablere de bedst mulige rammer for effektiv drift. Endvidere blev det anført, at kvalitet betyder: at bygningerne er funktionelle at bygningerne er fleksible at udførelsen er af høj kvalitet og af udgifter til drift og vedligeholdelse er så små som muligt at bygningerne er optimerede i forhold til el-, vand- og energiforbrug at bygningerne ud- og indvendigt visuelt understøtter formålet Særligt vedrørende bæredygtighed fremgik følgende forhold i materialet til regionsrådets drøftelse i april I det lidt større perspektiv er hensynet til miljøet en samfundsmæssig opgave, der har og vil få indflydelse på patienternes og borgernes opfattelse af regionens håndtering af opgaven. Hertil kommer at der på en række områder vil komme skærpede krav til nedbringelse af energiforbruget og dokumentationen heraf. Når der tales om etablering af nybyggerier i Region Hovedstaden bør der i projekterne indarbejdes energibesparende foranstaltninger, som er med til at sikre at forbruget af el, vand og varme mindskes, dog uden at der gås på kompromis med de faktorer, der er nødvendige for sikkerhed o.l., når der tales hospitalsdrift. I forhold til ombygnings- og renoveringsprojekterne vil der ligeledes være et behov for at se på, hvorvidt de eksisterende installationer kan leve op til dagens og fremtidens krav. Hospitaler er store og komplekse institutioner og derfor en miljø- og energimæssig tung virksomhed. Det væsentlige energiforbrug på hospitalerne går til ventilation, varme og belysning, men det mere og mere komplicerede medicotekniske udstyr er ligeledes energitungt. Specielt på el-området er energiforbruget stigende. Derfor er det vigtigt, at der søges reduceret i energiforbruget ved, at man i projekteringsfasen foretager energibevidste beregninger og indkøb, samt efterfølgende oplyser om energirigtig adfærd til personalet. Ved projektering af nye bygninger bør/skal energiforbruget reduceres i forhold til eksisterende hospitaler. Det er derfor vigtigt, at energiforbruget indgår i vurderingen af nye anlæg og bygninger på et tidligt tidspunkt i beslutningsfasen, således at energivurderingen kan indgå som parameter i den endelige beslutning. Energibevidst indkøb omfatter alle typer af energiforbrugende udstyr lige fra hospitalets faste installationer til det medicotekniske udstyr samt it. 4

5 Det vil derfor være en ide at anvende energi- og miljørigtig projektering af opgaverne. Disse krav vil dog på kort sigt være et fordyrende led i projektet, men til gengæld kan der efterfølgende spares på driften. Erfaringer fra industrien har vist, at energibevidst projektering gav en øget investering, som oftest er tjent ind over en kort tidshorisont. Som eksempler på hvor der bl.a. kan spares energi kan nævnes: Energibesparende lyskilde med behovsstyring Opdeling af store ventilationsanlæg i mindre enheder med behovsstyring, varmegenvinding og stop udenfor normal brugstid Varmegenvinding på kølemaskine Køling med variabel temperaturstyring Grundvandskøling og opsætning af solafskærmning Trykluftanlæg med varmegenvinding Etablering af behovsstyring eller individuel styring af varmen Vurdering af udstyrets energiforbrug før indkøb og indføring af autoslukning hvis muligt CTS-anlæg med mulighed for behovsstyring Decentral dampfremstilling til dampopvarmet udstyr Inddragelse af alle energi- og miljøforhold i beslutningsprocessen. Oplæg til drøftelse Chef i bygherreafdelingen, Nicolai Bundgaard, gør status på områderne bæredygtigt byggeri og bæredygtig drift af Region Hovedstadens hospitaler, institutioner og regionsgården. Desuden vil organiseringen samt udviklingstendenser i de øvrige regioner blive berørt. Udvalget drøfter - på baggrund af oplægget - hvilke indsatser, udvalget synes bør prioritere ud fra overvejelser om ressourcer, omkostninger, potentiale og totaløkonomi. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1: Resume af Region Hovedstadens indsats for bæredygtig udvikling 2: Sagsfremstilling til regionsrådets møde april 2008 vedrørende 3: Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter (bilag til regionsrådets drøftelse april 2008) Sagsnr: 5

6 Den 3. maj 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 2 MILJØ- OG ENERGILEDELSE PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER SAGSFREMSTILLING Der arbejdes på mange forskellige måder på regionens hospitaler med at sikre en så bæredygtig drift som muligt. Centralt i arbejdet står miljø- og energiledelse. Arbejdet sker blandt andet i henhold til den vedtagne handlingsplan for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af regionsrådet i december Handlingsplan for bæredygtig udvikling er blevet til efter afholdelse af en lang række workshops med deltagelse af driftsansvarlige fra hospitaler, institutioner og apotek. Der blev arbejdet indenfor følgende hovedtemaer: 1. Energiforbrug, luft og klima 2. Vandforbrug 3. Spildevand 4. Kemikalieforbrug 5. Affald 6. Miljørigtigt indkøb 7. Bæredygtigt byggeri 8. Transport Regionen har nu med handlingsplanen en meget konkret plan for, hvordan der skal arbejdes med området i de næste par år. Desuden er miljø- og energiledelse blevet introduceret på virksomhederne (nogle anvender allerede principperne). En af hovedudfordringerne har været at opnå en balance mellem på den ene side ambitionsniveauet for målsætninger og indsatser, og på den anden side de personalemæssige og økonomiske ressourcer, som var/er til rådighed. Oplæg til drøftelse Driftscheferne Mogens Thrane og Arno Hansen fra henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital vil fortælle om hospitalernes mangeårige arbejde med miljøforbedringer og energibesparelser. Hvad er succeshistorierne og hvad har skabt dem? Hvor er barriererne - både de eksterne på hospitalerne og de eksterne fra rammebetingelser mm.? Hvad kan gøres fra centralt hold for at intensivere indsatsen? 6

7 På baggrund af oplægget drøfter udvalget, hvorledes Region Hovedstaden kan bidrage til at skabe flere succeshistorier på hospitaler, institutioner og regionsgård samt rydde barrierer af vejen. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: Sagsnr: 7

8 Den 3. maj 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 3 MEDDELELSER Danske Regioners pjece Jordforurening en regional opgave På miljø- og klimaudvalgets møde den 2. marts blev Danske Regioners pjece Jordforurening en regional opgave drøftet kort. Det blev aftalt, at pjecen skal runddeles til udvalgets medlemmer. Pjecen beskriver regionernes opgaver på jordforureningsområdet og præsenterer konkrete eksempler på hvordan de fem regioner løser opgaverne. Administrationen har udarbejdet et notat om pjecens relevans for Region Hovedstaden samt jordforureningens omfang og niveau i regionen i forhold til resten af landet. Sagsnr.: Bilag: 1. Publikationen Jordforurening en regional opgave 2. Notat om publikation om jordforurening 8

9 Den 3. maj 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 4 EVENTUELT MØDET SLUT: NÆSTE MØDE: Tirsdag den 1. juni 2010 kl på Glostrup Hospital 9

10 REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde den 3. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Region Hovedstadens indsats indenfor bæredygtigt byggeri og bæredygtig drift af bygninger Bilag 3

11 Direkte Dato: 7. april 2010 RESUME AF REGION HOVEDSTADENS INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 1 Baggrund Bæredygtig udvikling har været højt prioriteret i Danmark lige siden FN s konference for Miljø- og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992, hvor 181 lande underskrev Agenda 21 (Dagsorden for det 21. århundrede). I Agenda 21 forpligter landende sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling, som tilgodeser nuværende generationers behov og samtidig sikrer, at vi ikke ødelægger mulighederne for at fremtidige generationer kan opfylde deres behov. Der er et stærkt stigende behov for at integrere Agenda 21 og bæredygtighed i regional planlægning samt drift og anlæg ikke kun på grund af den øgede miljø- og ressourcebelastning, men også fordi klimaudfordringen kræver helt nye løsninger. Planloven fastslår, at danske regioner skal udarbejde en Agenda 21-strategi i hver valgperiode som redegør for, hvorledes regionens vil bidrage til en bæredygtig udvikling. Strategien skal indeholde regionsrådets politiske målsætninger inden for følgende indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen, 2. fremme af en bæredygtig regional udvikling, 3. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og 4. fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. I februar 2009 vedtog Regionsrådet Strategi for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden Lokal Agenda 21 strategi for virksomheden Region Hovedstaden. Som titlen viser, har strategien fokus på bæredygtig udvikling på regionens egne virksomheder, dvs. hospitaler, institutioner, apoteket og regionsgården, og ikke regionen som geografisk område. Dette fokus blev lagt udfra en vurdering af, at opgaven med at fe-

12 je for egen dør er rigelig stor som en start, da Region Hovedstaden er en af landets absolut største virksomheder. Inden udgangen af 2011 skal regionsrådet have vedtaget en ny Agenda 21-strategi. I december 2009 blev Strategi for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden fulgt op af Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21-handlingsplan for Region Hovedstaden. Handlingsplanen udmønter strategien i en række konkrete mål og indsatser. En række andre politikker, strategier og planer understøtter indsatsen for at gøre Region Hovedstaden mere bæredygtig, herunder Regional udviklingsplan, Handlingsplan til Regional udviklingsplan, Generalplan og ikke mindst klimastrategien som pt. er under udarbejdelse. Regionsrådets vedtagelse af Regional Udviklingsplan satte yderligere fokus på området ved blandt andet at indeholde en erklæring om, at regionen skal være kendetegnet ved en grøn profil. Desuden kobler andre indsatser på regionsgården til bæredygtig udvikling. Det gælder for eksempel indsatsen på energiområdet indenfor energibesparende foranstaltninger og indenfor miljørigtigt udbud og indkøb. 2 Strategi for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden Strategien har fokus på at nedbringe forbrug og miljøbelastning fra drift og anlægsarbejder på hospitaler, institutioner, apoteket og regionsgården. I mange tilfælde medfører mindre forbrug, f.eks. på energiområdet, til betydelige økonomiske besparelser på driften. Strategiens har tre overordnede målsætninger: 1. Effektivitet ved planlægning, drift, projektering og indkøb indenfor de udvalgte parametre (Implementering af miljø- og energiledelse, fokus på organisering) 2. Spare på ressourcerne, begrænse miljøpåvirkningen og fremme bæredygtig udvikling indenfor de udvalgte parametre (se nedenfor) 3. Etablere en stærk miljøprofil for Region Hovedstaden (udarbejde handlingsplaner, være en synlig aktør på miljøområdet og sprede succeshistorier og opnåede resultater) Der er udvalgt fem indsatsområder eller parametre i strategien, med hver deres delmålsætninger og handlemuligheder: 1. Energiforbrug, luft og klima 2. Vandforbrug 3. Spildevand 4. Kemikalieforbrug 5. Affald Side 2

13 I opsamlingen på side 7 er delmålsætninger og handlemuligheder fra Strategi for bæredygtig udvikling vist indenfor hvert af de fem indsatsområde. Disse mål og handlemuligheder er konkretiseret i Handlingsplan for bæredygtig udvikling i form af fælles mål og konkrete tværgående indsatser, som også fremgår af opsamlingen. Desuden indeholder strategien ni handlemuligheder eller virkemidler: a. Etablering af miljø- og energiledelse b. Etablering af tværgående netværk blandt miljøansvarlige og miljømedarbejdere c. Kompetenceudvikling og opbygning af viden d. Kommunikation og formidling e. Miljøvurdering af alle relevante beslutninger f. Miljørigtigt udbud og indkøb g. Miljørigtig drift h. Bæredygtigt byggeri i. Miljørigtig transport I praksis er miljørigtigt udbud og indkøb, bæredygtigt byggeri og miljørigtig transport mere fokusområder end handlinger/virkemidler. Omdrejningspunktet i strategien er implementering af energi- og miljøledelse på alle regionens virksomheder. Miljø- og energiledelse indeholder fire elementer, som det fremgår af figur 1. Status på miljøbelastningen (Grønt regnskab), opfølgning og fastsættelse af nye mål, udarbejdelse af handlingsplan for at indfri målsætninger samt gennemførelse af handlingsplan. Miljø- og energiledelse forudsætter et vist niveau af organisering, ressourcer og ledelsesmæssig opbakning. Til gengæld er der fortsat potentiale til miljø- og energimæssige forbedringer og besparelser på regionens virksomheder Figur 1 Cyklus for miljø- og energiledelse Side 3

14 3 Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21- handlingsplan for Region Hovedstaden Handlingsplan for bæredygtig udvikling er blevet til efter afholdelse af en lang række workshops med deltagelse af driftsansvarlige fra hospitaler, institutioner og apotek. Der blev arbejdet i temagrupper indenfor: 1. Energiforbrug, luft og klima 2. Vandforbrug 3. Spildevand 4. Kemikalieforbrug 5. Affald 6. Miljørigtigt indkøb 7. Bæredygtigt byggeri 8. Transport Formålet med workshops var både at igangsætte implementering af energi- og miljøledelse og at samle input til handlingsplanens målsætninger og tværgående indsatser, som har til formål at forbedre virksomhedernes miljø- og energiperformance. De tværgående indsatser involverer alle virksomheder og det forudsættes at administrationen har en igangsættende og koordinerende rolle. Desuden indeholder handlingsplanen eksempler på virksomhedernes egne handlingsplaner indenfor de fem udvalgte indsatsområder i strategien. Som nævnt ovenfor er målsætninger og tværgående indsatser vist i opsamlingen på side 7. Der er ikke nyt at arbejde med miljø og energi på hospitaler og institutioner, men der er forskel på, hvor langt man er kommet i de forskellige enheder. Det positive ved udarbejdelsen af handlingsplanen er, at regionen nu har en meget konkret 1. generations plan for hvordan der skal arbejdes med området i de næste par år. Desuden er miljø- og energiledelse blevet introduceret på virksomhederne (nogle anvender allerede principperne) og de er blevet massivt involveret i udarbejdelsen af den tværgående handlingsplan. Hovedudfordringen har været at opnå en balance mellem på den ene side ambitionsniveauet for målsætninger og indsatser, og på den anden side de personalemæssige og økonomiske ressourcer som var/er til rådighed. Side 4

15 4 Grønt regnskab Grønt regnskab er som nævnt et nøgleelement i miljø- og energiledelse. Regnskabet skaber overblik over forbrug af el, varme, og vand, CO 2 -udledninger og affaldsproduktion m.m. På baggrund af et årligt grønt regnskab kan indsatsen for miljø- og energiforbedringer moniteres og der kan fastlægges mål for det kommende år. Det første grønne regnskab for Region Hovedstaden forventes forelagt regionsrådet i foråret Regnskabet omfatter data for 2008 og 2009 for samtlige virksomheder. Der vil løbende arbejdes for at medtage flere indikatorer i regnskabet. 5 Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan fra 2008 har fokus på regionen som geografisk område og indeholder bl.a. strategiske rammer for regionens arbejde med natur, miljø og klima. Udviklingsplanen blev fulgt op af en handlingsplan med seks konkrete initiativer indenfor natur, miljø og klima, som blev vedtaget i juni Aktuel status Der arbejdes med implementeringen af Handlingsplan for bæredygtig udvikling, men realiseringen er forsinket i forhold til de oprindelige planer. Det er planlagt at afholde opstartsmøde med virksomhederne i juni for at drøfte prioriteringer, organisering og tidsplan for implementering af handlingsplanens indsatser. Samtidig vil der være dialog om klimastrategien. Da arbejdet med klimastrategien vil kræve personaleressourcer frem til foråret 2010, vil implementeringen af Handlingsplan for bæredygtig udvikling først tage rigtig fart derefter. 7 Overordnede principper for arbejdet med bæredygtig udvikling De overordnede principper der arbejdes ud fra, er særligt: - Synlige, sikre og hurtige resultater - Opbygge og udvikle solide netværker til hospitaler og institutioner - Brug af frontløber-virksomheder som gode eksempler - Fokus på at være et godt eksempel via indsats på regionsgården - Bygherreafdelingen er igangsættere, koordinatorer og facilitatorer - Brug af hjemmeside og intranet til vidensdeling - Tværgående formaliseret samarbejde, f.eks. på klimaområdet Side 5

16 BILAG Side 6

17 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER I STRATEGI FOR BÆREDYG- TIG UDVIKLING OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG UD- VIKLING Energiforbrug, luft og klima Fra Strategi for bæredygtig udvikling: Side 7

18 Fra Handlingsplan for bæredygtig udvikling: Side 8

19 Vandforbrug Fra Strategi for bæredygtig udvikling: Side 9

20 Fra Handlingsplan for bæredygtig udvikling: Side 10

21 Spildevand Fra Strategi for bæredygtig udvikling: Fra Handlingsplan for bæredygtig udvikling: Side 11

22 Kemikalieforbrug Fra Strategi for bæredygtig udvikling: Fra Handlingsplan for bæredygtig udvikling: Side 12

23 Affald Fra Strategi for bæredygtig udvikling Side 13

24 Fra Handlingsplan for bæredygtig udvikling: Side 14

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde den 3. maj 2010 Sag nr. 3 Emne: Meddelelser Bilag 2

36 Koncern Miljø Direktøren Til: Miljø- og klimaudvalget Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Dato: 21. april 2010 Danske Regioners pjece: Jordforurening, en regional opgave Danske Regioner har på foranledning af Danske Regioners udvalg for regional udvikling udarbejdet en letlæst pjece om jordforureningsopgaven. Pjecen beskriver området i overskrifter og indeholder ikke en grundig beskrivelse af opgaven, men illustrerer den alene ved en række eksempler. Pjecen er fremkommet ved, at DR har bedt de enkelte regioner om at komme hver med et eksempel fra deres dagligdag, og derefter har DR sammenfattet disse. Det er Koncern Miljøs opfattelse, at pjecen ikke er dækkende for den indsats, der ydes i Region Hovedstaden, og den beskriver ej heller retvisende de vilkår, der er i regionen for denne opgave. De vilkår, Region Hovedstaden, arbejder under er således væsentligt mere komplicerede end de øvrige regioners. Region Hovedstaden dækker 6 % af Danmarks areal, men til gengæld bor her 30 % af befolkningen og 96 % af det drikkevand, der bruges i regionen indvindes indenfor regionens grænser. Dertil kommer, at hovedparten af de mange og store forureninger, der findes i regionen ligger indenfor de områder, hvorfra der indvindes vand, eller påregnes indvinding af vand. Set i forhold til de øvrige regioner ligger ca. 40 % af de såkaldt større forureninger i Danmark (opgjort som forureninger med en udgift over 10. mio. kr.) i Region Hovedstaden, og disse forureninger ligger indenfor byområde eller i områder, der er udlagt til drikkevandsindvinding. Det samme er langt fra tilfældet i de øvrige regioner. Kombinationen af denne meget intensive indvinding af drikkevand, mange gamle og nye industriområder og dermed et meget stort antal forurenede grunde, samt den store befolkningstæthed medfører et ekstremt stort pres på grundvandet, og dermed et meget stort behov for at beskytte grundvandet mod forurening. Der skønnes i dag at være ca eventuelt forurenede grunde i regionen, hvoraf forventes at være forurenet i større eller mindre omfang. På nuværende tidspunkt har regionen registreret forurenede grunde. Det er ikke muligt at rense alle forureninger op. Der er i dag gennemført ca. 15 % af de nødvendige oprensninger,

37 og med den viden, regionen har i dag, vurderes det, at det vil kræve yderligere års indsats på samme niveau som i dag før de kritiske forureninger er renset op. De samlede omkostninger til undersøgelser, oprensning og etablering af drift af anlæg er skønnet til i størrelsesordenen mindst 4-6 mia. kr. Det store antal forurenede grunde, set overfor den trussel de udgør mod regionens aktuelle og potentielle drikkevandsforsyninger, nødvendiggør en velovervejet indsats. Det betyder at de kommende års prioritering af rækkefølgen bliver afgørende for graden af succes i forhold til at redde grundvandet. Side 2

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 3. maj 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 3 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Emne: Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter

Emne: Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 11 Emne: Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter 1 bilag Koncern Økonomi Bygge og bygningsadministrationen Kongens Vænge 2

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. november 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 8 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Mødet

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 27. september 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 6 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grøn Campus på KU organisering og udfordringer.

Grøn Campus på KU organisering og udfordringer. Grøn Campus på KU organisering og udfordringer. Seminar om energibesparelser på universiteterne Tomas Refslund Poulsen, Teamleder for Grøn Campus på KU Fire campusområder i det centrale København City

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2008-09

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2008-09 Region Hovedstaden Grønt regnskab -09 Forord Region Hovedstaden arbejder for, at alle regionens borgere kan leve i et godt miljø og have et sundt liv. Derfor styrker regionen miljøindsatsen med et grønt

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 1. november 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 7 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi

Klima- og energiindsatsen Fredensborg Kommune. Klima- og energi indsatsen Fredensborg Kommune Hvordan lige pludselig så stor fokus på energi og klima i Fredensborg? Politikere og ildsjæle i forvaltningen insisterer på at gøre en forskel. Stor ledelsesmæssig opbakning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Torsdag den 11.10.12 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen

Miljøkontoret. Miljøhandlingsplan et skridt. Århus Kommune. Claus Nickelsen. Miljøchef. ad gangen Miljøhandlingsplan et skridt ad gangen Miljøchef Claus Nickelsen Århus Kommune Indhold 1. Miljøhandlingsplan 2000 2003 2. Århus Kommunes Lokale Agenda 21 strategi 3. Små skridt til miljøledelse 4. Nyt

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden 2012-2013 Udvalget er nedsat af Regionsrådet for perioden 1.1. 2012 31.12.2013. Udvalgets medlemmer Formand: Næstformand: Jacob Isøe Klærke

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01.

Kl i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. december 2010 Kl. 17.00 i Koncern IT, Borgervænget 7, 2100 København Ø, mødelokale 4.01. Møde nr. 8 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere