UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion"

Transkript

1 UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/ Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems Ltd. med adressen Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara, BKR9037, Malta ( Uniblue eller Vi ) og Dem som enkeltperson eller den juridiske enhed, De repræsenterer ( Associerede virksomhed, De eller Deres ) Denne aftale indeholder de vilkår og betingelser, som gælder for Deres aktiviteter som associerede salgsvirksomhed for Uniblue- produkter ( Produkterne ) gennem etableringen af et eller flere Henvisningslinks (defineret nedenfor). Dette program for associerede virksomheder administreres af cleverbridge AG ( Forhandler ) med hvem De allerede har indgået eller skal indgå en separat aftale, som regulerer forhandlerens relation til Dem ("Forhandleraftalen") Ved at markere afkrydsningsfeltet Jeg har læst og accepterer denne Aftale for associerede virksomheder bekræfter De, at De har læst og forstår vilkårene i denne Aftale og enhver Uniblue- politik, der henvises til heri, og at De accepterer at overholde dens vilkår, når Deres Tilmeldingsformular til associeret virksomhed er blevet accepteret. Deres Tilmeldingsformular til associeret virksomhed accepteres af Uniblue efter dets skøn, og denne Aftale vil ikke være bindende, medmindre De har modtaget besked om Uniblues accept. 2. Tilmeldingsformular til associeret virksomhed 2.1 De skal sørge for, at de oplysninger, De angiver i Tilmeldingsformularen til associerede virksomheder, er sande og fuldstændige og til enhver tid holdes opdaterede. De kan også blive bedt om at give Uniblue yderligere oplysninger fra tid til anden vedrørende Deres aktiviteter i forbindelse med nærværende Aftale, og De accepterer at gøre dette straks på anmodning. 3. Henvisningslinks 3.1. Et Henvisningslink er et link, som indeholder de specifikke sporingsoplysninger, De modtager fra Forhandleren i forbindelse med denne Aftale, som De har føjet til et websted, en e- mail eller en anden elektronisk placering. Henvisningslinkets sporingsværktøj sporer Deres henvisninger, som resulterer i et køb af ethvert Produkt fra Uniblues onlinebutik, som er placeret hos Forhandleren, efter at køberen har navigeret gennem henvisningslinket (en Henvisning ) De er alene ansvarlig for placeringen af Henvisningslinket, og De må ikke placere noget Henvisningslink på nogen upassende placering som f.eks. et websted eller en webside, som: gør reklame for eller indeholder materiale af seksuel eller krænkende karakter, gør reklame for vold eller indeholder voldeligt materiale, gør reklame for diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder, gør reklame for eller indeholder ulovlige aktiviteter, indeholder noget varemærke fra Uniblue, eller en variant eller anderledes stavet form af samme, på noget domæne med et navn som f.eks. unibleu.com eller på anden måde krænker intellektuelle rettigheder.. Desuden må De ikke placere noget Henvisningslink i nyhedsgrupper, på opslagstavler, i uønskede e- mail eller på nogen anden placering eller måde, som kan (bevidst eller ubevidst) vildlede nogen kunde eller potentiel kunde. Når Henvisningslinket er placeret på en sådan måde, at den materielle forbindelse, De har med Uniblue, ikke med rimelighed forventes af kunden, skal De sørge for at fremlægge Deres materielle aftale med Uniblue. De skal informere Uniblue om de primære domæner, hvor De placerer ethvert Henvisningslink. 4. Henvisningsgebyrer 4.1. Uniblue instruerer Forhandleren om at betale Dem en vis procentdel af det akkumulerede nettoprovenu ( Kommissionsprocentdelen ), som modtages fra Henvisninger ( Henvisningsgebyrerne ). Kommissionsprocentdelen betyder det beløb, der faktisk modtages af Forhandleren fra Henvisninger, eksklusive, hvis relevant, tilbageførte posteringer, refunderinger, moms, salgsskat, forsendelse, håndtering eller

2 andre lignende gebyrer, skatter eller toldafgifter"tilbageførte posteringer" betyder returnering af midler til en kundes bankkonto, kassekredit eller kreditkort, gennemtvunget af udstedende bank (f.eks. efter en tvist) Uniblue forbeholder sig retten til når som helst at ændre Kommissionsprocentdelen. Desuden kan Uniblue ikke garantere produktpriser, og priserne kan ændres uden varsel Alle Henvisninger bliver sporet, og Henvisningsgebyrer beregnes af Forhandleren, som betaler Dem i henhold til vilkårene i Forhandleraftalen. Uniblue skal på ingen måde holdes ansvarlig for nogen fejl eller noget ansvar fra Forhandlerens side eller noget forhold i relation til beregningen eller rapporteringen af sådanne Henvisningsgebyrer. 5. Fortrolighed 5.1. I forbindelse med de aktiviteter, der dækkes af nærværende Aftale, kan De komme i besiddelse af fortrolige, ophavsretsligt beskyttede, tekniske eller forretningsmæssige oplysninger, som tilhører Uniblue ( Fortrolige oplysninger ), som De kun må anvende i henhold til nærværende Aftale. De må ikke afsløre sådanne Fortrolige oplysninger for nogen tredjepart, undtagen (i) for Deres repræsentanter og medarbejdere, hvis de har behov for oplysningerne (og De skal sikre Dem, at de behandler sådanne oplysninger fortroligt) (ii) i det omfang, det er nødvendigt for at overholde love, en retskendelse eller enhver relevant regulerende eller regeringsmyndighed (iii) for at håndhæve eller udøve Deres rettigheder i henhold til nærværende Aftale, eller (iv) i det omfang, disse oplysninger er kommet ud til offentligheden gennem kanaler, som ikke var Deres ansvar De må ikke udstede nogen pressemeddelelse eller udsende anden offentlig kommunikation vedrørende denne Aftale eller Deres relation til Uniblue uden Uniblues forudgående skriftlige tilladelse. 6. Fremstillinger og garantier 6.1 De gør hermed gældende og garanterer, at: (a) De er 18 år eller ældre (hvis De er en fysisk person), og De har fuld magt og bemyndigelse til at indgå i nærværende Aftale og udføre Deres forpligtelser i henhold til samme, (b) De vil overholde alle gældende love, regler, koder og reguleringer under udøvelse af Deres aktiviteter i henhold til nærværende Aftale. (c) De vil ikke give en forkert fremstilling af Deres relation til Uniblue eller fremsætte vildledende eller ikke- underbyggede krav vedrørende eller i forbindelse med Produkterne, og De skal overholde Uniblues politikker vedrørende markedsføring af dets Produkter. (d) De vil kun benytte Pay- Per- Click- annoncering ( PPC ) af Produkterne med Uniblues forudgående skriftlige godkendelse og under streng overholdelse af Uniblues PPC- politik. (e) De ikke bundter Produkterne i pakker med nogen andre produkter, medmindre De har opnået Uniblues udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse til at gøre dette. (f) De vil ikke registrere nogen domæner, der er konstrueret af eller indeholder nogen mærker, som er identiske med eller vildledende lig med dem, der anvendes af Uniblue i handel, både registrerede og ikke- registrerede. (g) De vil forblive eneansvarlig for driften af og for nøjagtigheden og egnetheden af alle materialer, der offentliggøres på Deres websted, og for at sikre, at sådant materiale, Deres aktiviteter og Deres kommunikation ikke er krænkende, overtræder ophavsretslige love eller på anden måde er ulovlig. (h) De vil ikke oprette eller forsøge at oprette en tjeneste eller et produkt, som er tilsvarende eller lignende Uniblues Produkter, gennem brug af eller adgang til programmet for associerede virksomheder eller Fortrolige oplysninger, som tilhører Uniblue. (i) De vil ikke ændre eller tilpasse noget indhold, som gøres tilgængeligt for Dem af Uniblue til markedsføring af dets Produkter. 7. Skadesløsholdelse 7.1 De vil forsvare og skadesløsholde Uniblue og dets ledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter mod krav fra og imod alle søgsmål, krav, ansvar, tab, erstatning, udgifter og omkostninger (inklusive rimelige advokatsalærer), der er et resultat af eller opstår som (direkte eller indirekte) følge af: (a) ethvert brud på denne Aftale fra Deres side, (b) forsømmelighed eller bevidste handlinger eller udeladelser fra Deres side,

3 (c) Deres faktiske eller påståede overtrædelse af nogen persons eller juridisk enheds intellektuelle rettigheder eller rettigheder til personlige oplysninger, eller (d) Deres websted eller noget materiale, der findes på Deres websted. 8. Forbeholdte rettigheder 8.1. Ud over alle andre rettigheder i henhold til nærværende Kontrakt har Uniblue også ret til at: (a) anmode Dem om at fjerne ethvert Henvisningslink, der er placeret på en placering eller på en måde, som Uniblue skønner upassende efter eget skøn, og De accepterer uden ophør at efterkomme en sådan anmodning. (b) anmode Dem om at ophøre med at promovere dets Produkter på en måde, som Uniblue skønner upassende efter eget skøn, og De accepterer uden ophør at efterkomme en sådan anmodning. (c) redigere og/eller undlade at fortsætte ethvert indhold, Produkt og/eller ethvert sprog, på hvilket Produktet til enhver tid er gjort tilgængeligt. 9. Ansvarsfraskrivelse 9.1 Uniblue fraskriver sig udtrykkeligt i det videste omfang, det er tilladt efter loven, enhver underforstået betingelse eller garanti, inklusive for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke- krænkelse, adfærd eller handelsbrug med hensyn til alle Uniblues websteder og alt indhold, alle oplysninger, tjenester og Produkter, der er tilgængelige deri, eller ethvert indhold eller materiale, det måtte gøre tilgængeligt for Dem og generelt for alle forhold, der måtte opstå ud fra denne Aftale. Uden at begrænse det foregående er Uniblue ikke ansvarlig for følgerne af nogen afbrydelse, nedetid eller fejl, der opstår, og det kan heller ikke holdes ansvarlig for nogen aktiviteter, der udføres af Forhandleren i henhold til denne Aftale, inklusive, uden begrænsninger, sporing, beregning eller indbetaling af ethvert beløb, der er skyldigt i henhold til nærværende Aftale. 10. Ansvarsbegrænsning 10.1 UANSET NOGEN OPLYSNINGER OM DET MODSATTE I DENNE AFTALE, SKAL UNIBLUE I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, AFLEDTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, GOODWILL, DRIFTSTAB, MISTET INDTÆGT, AVANCETAB (DIREKTE ELLER INDIREKTE), BRUG, DATA ELLER ANDRE ØKONOMISKE FORDELE UNDER NOGET HANDLINGSFORLØB, DER MÅTTE OPSTÅ UD FRA ELLER VÆRE RELATERET TIL DENNE AFTALE, UANSET OM DET SKYLDES SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED), KONTRAKTFORHOLD ELLER BRUD PÅ LOVBESTEMT PLIGT, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNINGER, ERSTATNINGSKRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF FEJLFUNKTION ELLER FEJL I PRODUKTET/PRODUKTERNE, ENHVER AFBRYDELSE, NEDETID ELLER FEJL ELLER ENHVER AKTIVITET, DER UDFØRES AF FORHANDLEREN I HENHOLD TIL KLAUSUL 10.3 SKAL UNIBLUES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL ALLE ERSTATNINGSKRAV, TAB ELLER SKADESERSTATNING, UANSET OM DET MÅTTE SKYLDES SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED) KONTRAKTBRUD ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT TIL DEN ASSOCIEREDE VIRKSOMHED I DE TOLV MÅNEDER, DER GÅR FORUD FOR ERSTATNINGSKRAVET INTET I DENNE AFTALE SKAL UDELUKKE UNIBLUES ANSVAR I TILFÆLDE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF DETS FORSØMMELIGHED, SVINDEL ELLER SVINDELAGTIG FREMSTILLING ELLER NOGET ANDET, SOM DET IKKE I HENHOLD TIL LOVEN KAN BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE SIT ANSVAR FOR. 11. Intellektuel ejendomsret 11.1 Uniblue tildeler Dem hermed, under Aftalens løbetid (som defineret nedenfor) en ikke- eksklusiv, ikke- overdragelig licens uden royalties: (a) til at etablere hyperlinks mellem Deres og Uniblues websted(er), og (b) udelukkende til at bruge Uniblues handelsnavne, logoer, varemærker og tjenestemærker samt ethvert indhold, det måtte stille til rådighed for Dem, på Deres websted i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at etablere og promovere Henvisningslinkene og på anden måde opfylde Deres forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, og kun i den form, det leveres til Dem af Uniblue til dette begrænset formål, og at De vil gøre dette i streng overensstemmelse med Uniblues politikker.

4 Undtagen som udtrykkeligt anført ovenfor bevarer hver part alle sine respektive rettigheder til det ophavsretsligt beskyttede materiale, der tilhører hver part. De accepterer, at enhver goodwill, som genereres af Deres brug af Uniblues handelsmærker osv., udelukkende skal komme til anvendelse til fordel for Uniblue. 12. Ophævelse og ophør Vilkårene i denne Aftale træder i kraft ved Uniblues underrettelse om dets accept af Deres Tilmeldingsformular til associeret virksomhed og ophører, når den afsluttes af en af parterne ("Løbetiden"). En af parterne kan når som helst afslutte denne Aftale, med eller uden begrundelse, ved skriftlig underretning Ved afslutning af denne Aftale, uanset årsagen, ophører alle licenser, som er tildelt i henhold til samme, øjeblikkeligt, og De skal øjeblikkeligt ophøre brug af Henvisningslinks og ophøre brug af Uniblues handelsmærker, logoer eller anden intellektuel ejendom eller materiale, som er stillet til rådighed af Uniblue i forbindelse med nærværende Aftale Uden skadevirkning for Uniblues ret til at afslutte denne Aftale kan Uniblue, hvis det efter sit endelige skøn identificerer noget brud på nogen bestemmelse i denne Aftale eller nogen relateret politik, ophæve Deres deltagelse i dette program for associerede virksomheder og reducere Deres Kommissionsprocent til nul fra datoen for et sådant brud og indtil De har taget tilfredsstillende skridt (efter Uniblues egen mening) til at udbedre bruddet Rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, som af natur skal overleve ophør, inklusive uden begrænsninger klausul 5 (Fortrolighed), 7 (Skadesløsholdelse), 10 (Ansvarsbegrænsning), 11 (Intellektuel ejendomsret) og 12 (Ophævelse og ophør), skal forblive i fuld kraft efter ophør af denne Aftale, uanset hvordan det opstår. 13. Oplysninger om Deres websted De giver hermed Uniblue ret til at: (a) overvåge, optage, bruge og afsløre oplysninger om Deres websted og besøgende på Deres websted, som Uniblue opnår i forbindelse med Deres visning af Henvisningslinks (dvs. at en bestemt kunde har klikket på et Henvisningslink på Deres websted inden køb af et Produkt) i overensstemmelse med vilkårene i Uniblues meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan findes [her], og (b) overvåge, crawle og på anden måde undersøge Deres websted for at kontrollere overholdelse af denne Aftale eller enhver Uniblue- politik. (c) sende e- mails til Dem, inklusive men ikke begrænset til e- mails, som indeholder reklameressourcer, nyhedsbreve og anden korrespondance. (d) afsløre Deres kontaktoplysninger og enhver anden oplysning, som anmodes i forbindelse med annoncering eller andre regulatorer i forbindelse med Deres annoncer, kampagner eller websteder De vil være eneansvarlig for på Deres websted præcist og tilstrækkeligt at meddele, enten gennem en politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller på anden måde, hvordan De indsamler, anvender, opbevarer og afslører data, der indsamles fra besøgende, inklusive, hvor relevant, at tredjeparter (inklusive Uniblue) kan indsamle oplysninger direkte fra besøgende og placere eller genkende cookies på besøgendes browsere. 14. Generelt Uafhængige underleverandører. Intet i denne Aftale eller i noget dokument, der henvises til i den, skal udgøre et partnerskab eller joint venture mellem parterne eller gøre en part til agent eller medarbejder for den anden part, og ej heller skal en part fremstille sig selv som sådan og, undtagen som udtrykkeligt angivet i nærværende Aftale, skal ingen part tiltræde eller have bemyndigelse til at tiltræde noget engagement eller gøre nogen fremstilling eller garanti på vegne af eller på anden måde binde eller forpligte den anden part. De accepterer, at De er eneansvarlig for at betale alle udgifter, der pådrages af Dem. De forstår, at alle rettigheder, De har herunder, er ikke- eksklusive Ikke- overdragelse. De må ikke overdrage nogen rettigheder eller uddelegere nogen forpligtelser i henhold til nærværende Aftale uden forudgående skriftlig accept fra Uniblue.

5 14.3. Force Majeure. Ingen af parterne skal anses for at krænke nærværende Aftale i det omfang, at udførelse af dens forpligtelser er forsinket eller forhindret af enhver form for årsager uden for rimelig kontrol af den pågældende part Gældende lov. Nærværende Aftale og enhver tvist, ethvert krav eller enhver forpligtelse (uanset om det er kontraktmæssigt eller ikke- kontraktmæssigt), som opstår ud fra eller i forbindelse med den, skal være underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i Malta uden hensyn til konflikter for gældende love. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende Aftale, skal afgøres ved voldgift i henhold til reglerne i Malta Arbitration Centre. Sædet for voldgift skal være i Malta. Uniblue har ret til efter eget skøn og udelukkende til egen fordel at iværksætte søgsmål vedrørende eller i forbindelse med nærværende Aftale ved domstolene i det land, hvor De er bosiddende Ikke- fraskrivelse. Ethvert udtrykkeligt afkald eller manglende prompte udøvelse af rettigheder i henhold til denne Aftale indebærer ikke et vedvarende afkald og bør ikke skabe forventninger om manglende håndhævelse Adskillelighed. Når det er muligt skal hver bestemmelse i denne Aftale fortolkes således, at den er gældende og gyldig i henhold til gældende lovgivning, men hvis nogen bestemmelse i denne Aftale dømmes ugyldig, ulovlig eller ikke at kunne håndhæves på nogen måde, skal denne bestemmelse kun være ude af kraft i det omfang, den er ugyldig eller ikke kan håndhæves, uden at påvirke den øvrige del af denne Aftale eller nogen anden bestemmelse heri Hele Aftalen. Denne Aftale udgør hele aftalen mellem Dem og Uniblue med hensyn til sagens genstand og erstatter tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler. De forstår og accepterer, at Uniblue har ret til at ændre denne Aftale og enhver relateret Uniblue- politik på ethvert tidspunkt efter dets eget skøn, og De accepterer, at enhver sådan ændring gælder for Dem fra den dato, De underrettes om den. Underretning om ændringer skal sendes med e- mail til den nyeste e- mail- adresse, De har registreret hos Uniblue, og Uniblue skal bestræbe sig på også at offentliggøre sådanne meddelelser på sit websted. Det er Deres ansvar at underrette Uniblue skriftligt om nogen ændring af Deres e- mail- adresse, regelmæssigt at tjekke Deres e- mails og at sikre, at Deres e- mail- indstillinger ikke bortfiltrerer meddelelser fra Uniblue. E- mail- meddelelser anses for leverede, når de er sendt, medmindre afsenderen modtager en automatisk fejlrapport om manglende levering. HVIS NOGEN ÆNDRING IKKE ER ACCEPTABEL FOR DEM, ER DERES ENESTE AFHJÆLPNING AT AFSLUTTE NÆRVÆRENDE AFTALE SKRIFTLIGT. Deres fortsatte deltagelse i programmet efter underretning om Uniblues ændringer udgør en bindende accept af ændringen.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram"

Vilkår og betingelser for nu3s partnerprogram Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 1. Gyldighed 1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og en affiliate partner ("partneren") i det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Brugsvilkår Sidst opdateret: 13/05/2013

Brugsvilkår Sidst opdateret: 13/05/2013 Brugsvilkår Sidst opdateret: 13/05/2013 Bemærk: DENNE UDGAVE ER UDELUKKENDE TIL OPLYSNINGSBRUG. I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM DENNE OG DEN ENGELSKE UDGAVE AF AFTALEN, GÆLDER DEN ENGELSKE UDGAVE.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale.

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale. Slutbrugerlicensaftale Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset ansvar registeret i Malta og med hovedkontor

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Brugsvilkår Sidst opdateret: 17/04/2012

Brugsvilkår Sidst opdateret: 17/04/2012 Brugsvilkår Sidst opdateret: 17/04/2012 1. Introduktion Velkommen til Uniblue.com. Når du bruger og/eller besøger Uniblues website, indebærer det din accept af (i) at skulle overholde disse Brugsvilkår;

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Denne side fastsætter salgsvilkårene for salg af varer af Groupon Goods til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCESSEN 1.1. Parterne i denne kontrakt:

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere