Bettina Carlsen April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bettina Carlsen April 2011"

Transkript

1 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes holdninger til en række spørgsmål om fagforeningen, deres uddannelse og det kommende arbejdsliv. Dette er hovedkonklusionerne i notatet: De tre hyppigste årsager til, at de sygeplejerskestuderende i undersøgelsen har meldt sig ind i fagforeningen er 1) for at få fagbladet, 2) fordi det giver tryghed og 3) fordi at det muliggør at få en billig forsikring og/eller andre medlemsfordele De tre mest relevante argumenter for at være medlem af en fagforening er ifølge de sygeplejerskestuderende, at fagforeningen arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår, hjælper med rådgivning og krisehjælp, samt kæmper for faggruppens interesser på arbejdsmarkedet De sygeplejerskestuderende i undersøgelsen vælger især sygeplejerskestudiet, fordi at det giver mulighed for at arbejde med mennesker hver dag, uddannelsen giver mange muligheder og de fortsat kan udvikle sig To ud af tre sygeplejerskestuderende mener, at lønnens størrelse bør påvirkes af uddannelseslængden. Lidt flere end hver tredje mener, at løn bør tilpasses den enkelte lønmodtagers kompetencer, mens hver fjerde foretrækker, at der gives lige løn for lige arbejde. Om ungdomsundersøgelsen I februar 2011 gennemførte FTF en undersøgelse blandt de yngre medlemmer af deres medlemsorganisationer, med henblik på at afdække de unges holdninger til arbejdslivet og den faglige organisering. Som medlemsorganisation i FTF har DSR fået adgang til de data om DSRs medlemmer, der er genereret i undersøgelsen. Det giver DSR mulighed for at analysere resultaterne for de sygeplejerskestuderende og yngre sygeplejersker, der har deltaget i undersøgelsen, og som er organiseret i DSR. Svarprocenten for de deltagende sygeplejerskestuderende og sygeplejersker i undersøgelsen var 20%. Ungdomsundersøgelsen er gennemført via internettet. Deltagerne i undersøgelsen er under 35 år, er medlem af et FTF-forbund og er blevet inviteret til at deltage på mail og/eller ved opfordringer på flyers, plakater og medlemsorganisationernes hjemmeside. Blandt deltagerne var 295 sygeplejerskestuderende 1. Hver anden sygeplejerskestuderende meldte sig ind for at få fagbladet I tabel 1 ses de sygeplejerskestuderendes bevæggrunde for at melde sig ind i SLS. Den hyppigst angivne årsag til indmeldelsen i SLS er, at det muliggør at få fagbladet flere end hver anden har angivet dette som en årsag. Ca. to ud af fem angiver årsagerne: tryghed, 1 Der deltog i alt 964 sygeplejerskestuderende og sygeplejersker

2 billige forsikringer og lignende medlemsfordele og muligheden for at få personlig hjælp og rådgivning, mens hver tredje angiver, at de meldte sig ind af principielle årsager og/eller fordi, at man bør være medlem af en fagforening. De bevæggrunde, som færre end hver tredje har angivet som årsag til at melde sig ind i SLS, omhandler fagforeningens politiske arbejde og det sociale/faglige netværk. Tabel 1. Hvad fik dig til at melde dig ind i fagforeningen? For at få fagbladet % Fordi det giver tryghed % For at få en billig forsikring og lignende medlemsfordele % For at kunne få personlig hjælp og rådgivning % Af principielle årsager/fordi at det bør man være % For at være en del af et fagligt fællesskab/få et fagligt netværk % Fordi fagforeningen forhandler min løn m.v % Fordi fagforeningen repræsenterer mig fagpolitisk % For at kunne påvirke min uddannelse og mit fag % For at påvirke arbejds- og ansættelsesvilkår % Fordi fagforeningerne tilbyder sociale og /eller faglige arrangementer 25 9 % Fordi de andre studerende/kollegerne er medlemmer 23 8 % Repræsentant for fagbevægelsen på min uddannelse/arbejdsplads fik mig overtalt 12 4 % Andet: 7 2 % Anm: Det har været muligt at angive flere årsager til indmeldelsen i DSR, hvorfor procentandelene ikke summerer til 100. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf. Fire ud af fem: Det er relevant at fagforeningen kæmper for bedre løn- og arbejdsvilkår I tabel 2 ses en række argumenter for at være medlem af en fagforening. De sygeplejerskestuderende i undersøgelsen har haft mulighed for at vælge dem, som de mener, er relevante for at være medlem af en fagforening. Som det ses, er fagforeningens arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår, det argument, der vinder størst opbakning hele fire ud af fem af de sygeplejerskestuderende har angivet dette, som relevant for medlemskabet af DSR/SLS. For knap to ud tre er det relevant, at fagforeningen hjælper med rådgivning og krisehjælp. Hver anden mener, at det er relevant at være medlem af en fagforening, idet at fagforeningen kæmper for deres interesser på politisk plan, det giver mulighed for at være medlem af en A-kasse 2 og at det bidrager til professionens udvikling og autoritet. 2 Det er ikke muligt at udlede af undersøgelsen, om de kender til, at man kan være medlem af en a- kasse uden at være medlem af en fagforening DSR Analyse Side 2 af 11

3 Tabel 2. Her kommer en række argumenter for at være medlem af en fagforening. Sæt kryds ved dem, du mener, er relevante Arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår % Hjælper med rådgivning og krisehjælp % Kæmper for mine interesser på politisk plan % For at blive medlem af en A-kasse % Bidrager til professionens udvikling og autoritet % Styrker min identitet som en del af en faggruppe % Jeg synes, at jeg bør være medlem % Tilbyder gode ordninger (ferietilbud, indkøb mv.) % Hjælper med personlig kompetenceudvikling % Bidrager til min karriereudvikling % Det forventes af mig på min arbejdsplads % Andet 2 0 % Anm: Det har været muligt at angive flere årsager til at være medlem af en fagforening, hvorfor procentandelene ikke summerer til 100. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf. Ni ud af 10: Solidaritet er vigtigt for at sikre lønmodtagernes vilkår på arbejdsmarkedet I tabel 3 forholder de sygeplejerskestuderende sig til fire udsagn om samspillet mellem fagforening, lønmodtager, arbejdsgiver og det omgivne samfund. Knapt ni ud af 10 er enige i, at solidaritet mellem lønmodtagerne er vigtige for at sikre lønmodtagernes vilkår på arbejdsmarkedet og at tillidsmanden har en central rolle i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Fire ud af fem mener, at fagforeningen er nødvendig for at deres interesser bliver varetaget på arbejdsmarkedet. Hver anden tilkendegiver enighed i, at fagforeningen har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen. Tabel 3. Enighed i udsagn om samspillet mellem fagforening og samfundet Enig Uenig Solidaritet mellem lønmodtagerne er vigtig for at sikre lønmodtagernes vilkår på arbejdsmarkedet 88 % 12% Tillidsmanden har en central rolle i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager 85 % 15% Fagforeningen er nødvendig for at varetage mine interesser på arbejdsmarkedet 82 % 18% Fagforeningen har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen 52 % 48% Anm: Tabellen er udtryk for enighed i fire forskellige udsagn, som man kunne tilkendegive enig- eller uenighed i. Procentandelene er den andel, der er enig i det pågældende udsagn. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf. I bilaget kan det ses hvor ofte de studerende gerne vil kontaktes af SLS og de foretrukne kontaktformer. DSR Analyse Side 3 af 11

4 Valget og oplevelsen af sygeplejerskestudiet I tabel 4 er de vigtigste årsager til valget af sygeplejerskestudiet oplistet. I undersøgelsen har det været muligt at angive tre årsager, som de vigtigste. Tre ud af fem valgte sygeplejerskestudiet, idet at det gav dem mulighed for at arbejde med mennesker hver dag. Hver anden så mange muligheder åbne sig med valget af sygeplejerskestudiet, mens lidt flere end hver tredje så det som en mulighed for fortsat at udvikle sig. Tabel 4. Hvad var vigtigst for dig, da du valgte uddannelse? At jeg arbejder med mennesker hver dag % At uddannelsen kan bruges til mange ting % At jeg fortsat kan udvikle mig % Faget er spændende % At jeg var sikker på at kunne få job % At jeg kan bidrage til et bedre samfund % Faget giver mig stolthed % At jeg har et ansvar i jobbet % At der er gode karrieremuligheder % Uddannelsen lød spændende % At uddannelsen var overskuelig 10 3 % At jeg kan arbejde selvstændigt 10 3 % Andet 9 3 % Det kreative element 3 1 % At lønnen er god 2 0 % Muligheden for at blive selvstændig 0 0 % Anm: Det har været muligt at angive max 3 grunde, som de vigtigste for valget af sygeplejerskeuddannelsen. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf Knapt to ud fem af de sygeplejerskestuderende i undersøgelsen har oplevet, at antallet af undervisningstimer er blevet beskåret, mens de har været studerende, hvorimod tre ud af fem vurderer, at timetallet ikke har ændret sig. Kun én mener, at timetallet er forøget, mens vedkommende har været under uddannelse. Dette ses i tabel 5. DSR Analyse Side 4 af 11

5 Tabel 5. Er antallet af undervisningstimer på din nuværende uddannelse ændret? Timetallet er forøget 1 0 % Timetallet er uændret % Timetallet er beskåret % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf Tabel 6 viser deltagernes vurdering af, om antallet af undervisningstimer er passende. Cirka to ud af fem vurderer, at der er for få undervisningstimer, mens lidt flere end hver anden finder det nuværende antal undervisningstimer passende. 3 % mener, at der er for mange undervisningstimer. Tabel 6. Er timetallet på din nuværende uddannelse passende? Der er for mange timer 8 3% Der er passende antal timer % Der er for få timer % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf Angående kvaliteten af sygeplejerskeuddannelsen tilkendegiver hver sjette, at kvaliteten er forbedret eller meget forbedret gennem de seneste 2 år. Hver anden mener, at kvaliteten er på samme niveau, mens knap hver tredje vurderer, at uddannelsens kvalitet er blevet ringere eller meget ringere. Dette ses i tabel 7. Det er værd at hæfte sig ved, at hver anden sygeplejerskestuderende i undersøgelsen kun været studerende i 0-2 år, hvorfor kvalitetsvurderingen af uddannelsen er usikker. Det har endvidere ikke været muligt at angive, om man ikke ved om kvaliteten på sygeplejerskeuddannelsen har ændret sig i løbet af de seneste to år. Resultaterne i tabel 7 skal derfor tages med et gran salt. DSR Analyse Side 5 af 11

6 Tabel 7. Hvilken kvalitetsændring har der været på din uddannelse de seneste to år? Meget bedre 2 0 % Bedre % Uændret % Ringere % Meget ringere 5 2 % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf I tabel 8 ses det, at hver femte deltagende sygeplejestuderende er meget tilfreds med kvaliteten på sygeplejerskeuddannelsen, hvorimod flere end hver anden er delvist tilfredse. Knapt hver femte er delvist utilfreds med kvaliteten, mens kun ganske få (8 deltagere) er meget utilfredse. Tabel 8. Er du tilfreds med kvaliteten af din nuværende uddannelse? Meget tilfreds % Delvist tilfreds % Delvist utilfreds % Meget utilfreds 8 3 % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf Flere end hver anden sygeplejerskestuderende i undersøgelsen er meget enig i, at sygeplejerskeuddannelsen lever op til deres forventninger, mens hver tredje er lidt enig i dette. Kun 21 deltagere svarende til 7 % - svarer at de er lidt eller meget uenige i, at uddannelsen lever op til deres forventninger. Tabel 9. Uddannelsen lever op til mine forventninger? Meget enig % Lidt enig % Lidt uenig 15 5 % Meget uenig 6 2 % I alt % Anm: Tabellen er udtryk for enigheden i udsagnet: Uddannelsen lever op til mine forventninger?. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf DSR Analyse Side 6 af 11

7 Arbejdslivet og løn I bilaget ses det, at 238 ud af 295 altså 80 % af de sygeplejerskestuderende foretrækker at blive tilknyttet arbejdsmarkedet som fastansat i en fuldtidsstilling, mens hver 10. gerne vil fastansættes i en deltidsstilling. Knap hver tredje foretrækker faste arbejdstider med et fast timetal, hvorimod lidt flere end hver anden foretrækker fleksible arbejdstider med et fast timetal. Hver 10. foretrækker fleksible arbejdstider og fleksibelt timetal. I forhold til graden af selvstændigt ansvar i det daglige arbejde, foretrækker flere end hver anden noget selvstændigt ansvar, mens to ud af fem foretrækker meget selvstændigt ansvar. Kun godt en ud af 20 foretrækker lidt selvstændigt ansvar. For lidt flere end hver anden har det stor betydning at arbejde sammen med andre i grupper, teams og/eller i netværk på arbejdspladsen, hvorimod knatp hver tredje tillægger det nogen betydning og kun 5 % mindre betydning. I forhold til accepten af omfanget af arbejdsopgaver, der ikke har ens egen personlige interesse, er det kun 4 i undersøgelsen, der slet ikke vil acceptere disse arbejdsopgaver. Knapt hver sjette vil i et lille omfang acceptere arbejdsopgaver, der ikke har deres personlige interesse, mens to ud af tre i noget omfang vil acceptere dette. Knap hver femte vil i stort omfang acceptere arbejdsopgaver, der ikke har deres personlige interesse. I spørgsmålet om den foretrukne arbejdsform tilkendegiver flest af de sygeplejerskestuderende, at de foretrækker, at arbejdet på deres arbejdsplads organiseres som et mix af teamwork og individuelt arbejde med faste og varierende arbejdsopgaver dette møder opbakning fra knap to ud af tre. Hver fjerde foretrækker teamwork med varierende arbejdsopgaver, mens en ud af 20 helst vil arbejde individuelt med varierende arbejdsopgaver. Teamwork og individuelt arbejde med faste arbejdsopgaver er den foretrukne arbejdsform for henholdsvis 11 og to af de 295 sygeplejerskestuderende. I tabel 10 ses det, at to ud af tre mener, at uddannelsens længde bør påvirke lønnens størrelse. Dette er et principielt spørgsmål, der forholder sig til om lønnen bør påvirkes af den uddannelseslængde, som en arbejdstager har med sig ud i arbejdslivet. Tabel 10. Synes du, at uddannelsens længde bør påvirke lønnens størrelse? Ja % Nej % I alt % Kilde: DSR analyse/ftf. I tabel 11 har de sygeplejerskestuderende i undersøgelsen forholdt sig til det, som de mener, bør være mest afgørende for lønnens størrelse på arbejdsmarkedet. Af de fem muligheder DSR Analyse Side 7 af 11

8 møder udsagnet: lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers kompetencer opbakning fra flere end hver tredje. Derimod mener hver fjerde, at der bør være lige løn for lige arbejde 3. Hver ottende støtter op om henholdsvis lønnen bør tilpasses den enkeltes ansvar og lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers indsats. Hver 11. er tilhænger af, at lønnen bør følge medarbejderens anciennitet. Tabel 11. Hvad er du mest enig i bør bestemme lønnens størrelse? Lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers kompetencer % Der bør være lige løn for lige arbejde % Lønnen bør tilpasses den enkeltes ansvar % Lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers indsats % Lønnen bør følge medarbejderens anciennitet 26 9 % I alt % Anm: Det har kun været muligt at vælge ét udsagn. Kilde: DSR analyse/ftf. 3 Man kan overveje, om det giver mening at tale om lige arbejde i Danmark. Lige arbejde indebærer antageligt, at det er muligt at kvantificere det arbejde, der bliver gjort og at sikre, at arbejdet er ensartet for alle i det arbejde. Spørgsmålet er imidlertid, om den type arbejde overhovedet findes i udpræget grad i Danmark? Ret beset burde Der bør være lige løn for lige arbejde måske snarere lyde: Der bør være lige løn for den samme stillingsbetegnelse, for at der kan gives et kvalificeret svar på spørgsmålet. I Danmark har vi trods alt lignende stillingsbetegnelser, der er sammenlignelige. DSR Analyse Side 8 af 11

9 BILAG Tabel 1b. Hvor længe har du studeret på din nuværende uddannelse? 1-2 år % 2-3 år 91 38% 3 år eller mere 46 19% I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf Tabel 2b. Hvornår meldte du dig ind i fagforeningen eller studenter-/elevorganisation? Ved uddannelsens start % Under uddannelsen 79 27% Ved uddannelsens afslutning 2 0% Andet, skriv her: 6 2% Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf Tabel 3b. Hvordan kunne du bedst tænke dig at få informationer fra din fag- eller studenter-/elevorganisation? (sæt gerne flere krydser) Fagbladet % Nyhedsbrev med % Hjemmeside 97 33% Facebook eller andre sociale medier 55 19% Pjecer om specifikke emner 38 13% SMS 26 9% Møder 22 8% Informationsmøder på arbejdspladsen 20 7% Samtaler 16 5% Direkte kontakt til tillidsmand 14 5% Andre medier/kanaler 3 1% Anm: Det har været muligt at angive flere (foretrukne) kilder til information fra fagforeningen, hvorfor procentandelene ikke summerer til 100 Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf DSR Analyse Side 9 af 11

10 Tabel 4b. Hvor ofte vil du gerne kontaktes af din fag- eller studenterorganisation? Jævnligt 17 5% Når der er relevante informationer % Når det er vigtigt 61 21% Tabel 5b. Vil du være tilknyttet som: Fastansat på fuldtid % Fastansat på deltid 32 11% Freelance-ansat (herunder projektansat samt vikaransættelse) 4 1% Selvstændig 1 0% Ved ikke 20 7% Tabel 6b. Hvad foretrækker du, når det gælder arbejdstider og timetal? Faste arbejdstider og fast timetal 89 30% Fleksible arbejdstider og fast timetal % Fleksible arbejdstider og fleksibelt timetal 34 12% Ved ikke 13 4% Tabel 7b. Hvor meget selvstændigt ansvar foretrækker du i dit daglige arbejde? Lidt selvstændigt ansvar 12 4% Noget selvstændigt ansvar % Meget selvstændigt ansvar % DSR Analyse Side 10 af 11

11 Tabel 8b. Hvor meget betyder det for dig at arbejde sammen med andre i grupper, teams eller i netværk på arbejdspladsen? Mindre betydning 15 5% Nogen betydning % Stor betydning % Tabel 9b. I hvilket omfang vil du acceptere arbejdsopgaver, der ikke har din personlige interesse? Slet ikke 4 1% I lille omfang 52 18% I noget omfang % I stort omfang 54 18% Tabel 10b. Hvordan ser du helst, at arbejdet på en arbejdsplads bliver organiseret? Individuelt arbejde med faste arbejdsopgaver 2 0% Individuelt arbejde med varierende arbejdsopgaver 15 5% Teamwork med faste arbejdsopgaver 11 4% Teamwork med varierende arbejdsopgaver 79 27% Et mix af ovenstående % Andre arbejdsformer 1 0% Anm: Det har kun været muligt at angive én af de ovenstående arbejdsformer. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf. DSR Analyse Side 11 af 11

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11

[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11 [Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen 2011. Undersøgelsen gennemføres af FTF og 21 af organisationerne under FTF. For at være i målgruppen for denne undersøgelse skal du være under 35 år, og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Atypisk beskæftigelse Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Februar 2017 Atypisk beskæftigelse Resume Analysen viser, at det typiske blandt IDAs medlemmer stadig er én fast

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22.6.2011 Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens besøg i lægepraksis. Sagsnr. / Dok.nr. 2011-3664 PLO sendte i juni måned 2011 elektroniske

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere