Bettina Carlsen April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bettina Carlsen April 2011"

Transkript

1 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes holdninger til en række spørgsmål om fagforeningen, deres uddannelse og det kommende arbejdsliv. Dette er hovedkonklusionerne i notatet: De tre hyppigste årsager til, at de sygeplejerskestuderende i undersøgelsen har meldt sig ind i fagforeningen er 1) for at få fagbladet, 2) fordi det giver tryghed og 3) fordi at det muliggør at få en billig forsikring og/eller andre medlemsfordele De tre mest relevante argumenter for at være medlem af en fagforening er ifølge de sygeplejerskestuderende, at fagforeningen arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår, hjælper med rådgivning og krisehjælp, samt kæmper for faggruppens interesser på arbejdsmarkedet De sygeplejerskestuderende i undersøgelsen vælger især sygeplejerskestudiet, fordi at det giver mulighed for at arbejde med mennesker hver dag, uddannelsen giver mange muligheder og de fortsat kan udvikle sig To ud af tre sygeplejerskestuderende mener, at lønnens størrelse bør påvirkes af uddannelseslængden. Lidt flere end hver tredje mener, at løn bør tilpasses den enkelte lønmodtagers kompetencer, mens hver fjerde foretrækker, at der gives lige løn for lige arbejde. Om ungdomsundersøgelsen I februar 2011 gennemførte FTF en undersøgelse blandt de yngre medlemmer af deres medlemsorganisationer, med henblik på at afdække de unges holdninger til arbejdslivet og den faglige organisering. Som medlemsorganisation i FTF har DSR fået adgang til de data om DSRs medlemmer, der er genereret i undersøgelsen. Det giver DSR mulighed for at analysere resultaterne for de sygeplejerskestuderende og yngre sygeplejersker, der har deltaget i undersøgelsen, og som er organiseret i DSR. Svarprocenten for de deltagende sygeplejerskestuderende og sygeplejersker i undersøgelsen var 20%. Ungdomsundersøgelsen er gennemført via internettet. Deltagerne i undersøgelsen er under 35 år, er medlem af et FTF-forbund og er blevet inviteret til at deltage på mail og/eller ved opfordringer på flyers, plakater og medlemsorganisationernes hjemmeside. Blandt deltagerne var 295 sygeplejerskestuderende 1. Hver anden sygeplejerskestuderende meldte sig ind for at få fagbladet I tabel 1 ses de sygeplejerskestuderendes bevæggrunde for at melde sig ind i SLS. Den hyppigst angivne årsag til indmeldelsen i SLS er, at det muliggør at få fagbladet flere end hver anden har angivet dette som en årsag. Ca. to ud af fem angiver årsagerne: tryghed, 1 Der deltog i alt 964 sygeplejerskestuderende og sygeplejersker

2 billige forsikringer og lignende medlemsfordele og muligheden for at få personlig hjælp og rådgivning, mens hver tredje angiver, at de meldte sig ind af principielle årsager og/eller fordi, at man bør være medlem af en fagforening. De bevæggrunde, som færre end hver tredje har angivet som årsag til at melde sig ind i SLS, omhandler fagforeningens politiske arbejde og det sociale/faglige netværk. Tabel 1. Hvad fik dig til at melde dig ind i fagforeningen? For at få fagbladet % Fordi det giver tryghed % For at få en billig forsikring og lignende medlemsfordele % For at kunne få personlig hjælp og rådgivning % Af principielle årsager/fordi at det bør man være % For at være en del af et fagligt fællesskab/få et fagligt netværk % Fordi fagforeningen forhandler min løn m.v % Fordi fagforeningen repræsenterer mig fagpolitisk % For at kunne påvirke min uddannelse og mit fag % For at påvirke arbejds- og ansættelsesvilkår % Fordi fagforeningerne tilbyder sociale og /eller faglige arrangementer 25 9 % Fordi de andre studerende/kollegerne er medlemmer 23 8 % Repræsentant for fagbevægelsen på min uddannelse/arbejdsplads fik mig overtalt 12 4 % Andet: 7 2 % Anm: Det har været muligt at angive flere årsager til indmeldelsen i DSR, hvorfor procentandelene ikke summerer til 100. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf. Fire ud af fem: Det er relevant at fagforeningen kæmper for bedre løn- og arbejdsvilkår I tabel 2 ses en række argumenter for at være medlem af en fagforening. De sygeplejerskestuderende i undersøgelsen har haft mulighed for at vælge dem, som de mener, er relevante for at være medlem af en fagforening. Som det ses, er fagforeningens arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår, det argument, der vinder størst opbakning hele fire ud af fem af de sygeplejerskestuderende har angivet dette, som relevant for medlemskabet af DSR/SLS. For knap to ud tre er det relevant, at fagforeningen hjælper med rådgivning og krisehjælp. Hver anden mener, at det er relevant at være medlem af en fagforening, idet at fagforeningen kæmper for deres interesser på politisk plan, det giver mulighed for at være medlem af en A-kasse 2 og at det bidrager til professionens udvikling og autoritet. 2 Det er ikke muligt at udlede af undersøgelsen, om de kender til, at man kan være medlem af en a- kasse uden at være medlem af en fagforening DSR Analyse Side 2 af 11

3 Tabel 2. Her kommer en række argumenter for at være medlem af en fagforening. Sæt kryds ved dem, du mener, er relevante Arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår % Hjælper med rådgivning og krisehjælp % Kæmper for mine interesser på politisk plan % For at blive medlem af en A-kasse % Bidrager til professionens udvikling og autoritet % Styrker min identitet som en del af en faggruppe % Jeg synes, at jeg bør være medlem % Tilbyder gode ordninger (ferietilbud, indkøb mv.) % Hjælper med personlig kompetenceudvikling % Bidrager til min karriereudvikling % Det forventes af mig på min arbejdsplads % Andet 2 0 % Anm: Det har været muligt at angive flere årsager til at være medlem af en fagforening, hvorfor procentandelene ikke summerer til 100. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf. Ni ud af 10: Solidaritet er vigtigt for at sikre lønmodtagernes vilkår på arbejdsmarkedet I tabel 3 forholder de sygeplejerskestuderende sig til fire udsagn om samspillet mellem fagforening, lønmodtager, arbejdsgiver og det omgivne samfund. Knapt ni ud af 10 er enige i, at solidaritet mellem lønmodtagerne er vigtige for at sikre lønmodtagernes vilkår på arbejdsmarkedet og at tillidsmanden har en central rolle i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Fire ud af fem mener, at fagforeningen er nødvendig for at deres interesser bliver varetaget på arbejdsmarkedet. Hver anden tilkendegiver enighed i, at fagforeningen har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen. Tabel 3. Enighed i udsagn om samspillet mellem fagforening og samfundet Enig Uenig Solidaritet mellem lønmodtagerne er vigtig for at sikre lønmodtagernes vilkår på arbejdsmarkedet 88 % 12% Tillidsmanden har en central rolle i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager 85 % 15% Fagforeningen er nødvendig for at varetage mine interesser på arbejdsmarkedet 82 % 18% Fagforeningen har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen 52 % 48% Anm: Tabellen er udtryk for enighed i fire forskellige udsagn, som man kunne tilkendegive enig- eller uenighed i. Procentandelene er den andel, der er enig i det pågældende udsagn. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf. I bilaget kan det ses hvor ofte de studerende gerne vil kontaktes af SLS og de foretrukne kontaktformer. DSR Analyse Side 3 af 11

4 Valget og oplevelsen af sygeplejerskestudiet I tabel 4 er de vigtigste årsager til valget af sygeplejerskestudiet oplistet. I undersøgelsen har det været muligt at angive tre årsager, som de vigtigste. Tre ud af fem valgte sygeplejerskestudiet, idet at det gav dem mulighed for at arbejde med mennesker hver dag. Hver anden så mange muligheder åbne sig med valget af sygeplejerskestudiet, mens lidt flere end hver tredje så det som en mulighed for fortsat at udvikle sig. Tabel 4. Hvad var vigtigst for dig, da du valgte uddannelse? At jeg arbejder med mennesker hver dag % At uddannelsen kan bruges til mange ting % At jeg fortsat kan udvikle mig % Faget er spændende % At jeg var sikker på at kunne få job % At jeg kan bidrage til et bedre samfund % Faget giver mig stolthed % At jeg har et ansvar i jobbet % At der er gode karrieremuligheder % Uddannelsen lød spændende % At uddannelsen var overskuelig 10 3 % At jeg kan arbejde selvstændigt 10 3 % Andet 9 3 % Det kreative element 3 1 % At lønnen er god 2 0 % Muligheden for at blive selvstændig 0 0 % Anm: Det har været muligt at angive max 3 grunde, som de vigtigste for valget af sygeplejerskeuddannelsen. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf Knapt to ud fem af de sygeplejerskestuderende i undersøgelsen har oplevet, at antallet af undervisningstimer er blevet beskåret, mens de har været studerende, hvorimod tre ud af fem vurderer, at timetallet ikke har ændret sig. Kun én mener, at timetallet er forøget, mens vedkommende har været under uddannelse. Dette ses i tabel 5. DSR Analyse Side 4 af 11

5 Tabel 5. Er antallet af undervisningstimer på din nuværende uddannelse ændret? Timetallet er forøget 1 0 % Timetallet er uændret % Timetallet er beskåret % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf Tabel 6 viser deltagernes vurdering af, om antallet af undervisningstimer er passende. Cirka to ud af fem vurderer, at der er for få undervisningstimer, mens lidt flere end hver anden finder det nuværende antal undervisningstimer passende. 3 % mener, at der er for mange undervisningstimer. Tabel 6. Er timetallet på din nuværende uddannelse passende? Der er for mange timer 8 3% Der er passende antal timer % Der er for få timer % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf Angående kvaliteten af sygeplejerskeuddannelsen tilkendegiver hver sjette, at kvaliteten er forbedret eller meget forbedret gennem de seneste 2 år. Hver anden mener, at kvaliteten er på samme niveau, mens knap hver tredje vurderer, at uddannelsens kvalitet er blevet ringere eller meget ringere. Dette ses i tabel 7. Det er værd at hæfte sig ved, at hver anden sygeplejerskestuderende i undersøgelsen kun været studerende i 0-2 år, hvorfor kvalitetsvurderingen af uddannelsen er usikker. Det har endvidere ikke været muligt at angive, om man ikke ved om kvaliteten på sygeplejerskeuddannelsen har ændret sig i løbet af de seneste to år. Resultaterne i tabel 7 skal derfor tages med et gran salt. DSR Analyse Side 5 af 11

6 Tabel 7. Hvilken kvalitetsændring har der været på din uddannelse de seneste to år? Meget bedre 2 0 % Bedre % Uændret % Ringere % Meget ringere 5 2 % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf I tabel 8 ses det, at hver femte deltagende sygeplejestuderende er meget tilfreds med kvaliteten på sygeplejerskeuddannelsen, hvorimod flere end hver anden er delvist tilfredse. Knapt hver femte er delvist utilfreds med kvaliteten, mens kun ganske få (8 deltagere) er meget utilfredse. Tabel 8. Er du tilfreds med kvaliteten af din nuværende uddannelse? Meget tilfreds % Delvist tilfreds % Delvist utilfreds % Meget utilfreds 8 3 % I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Antallet af deltagere er 241, da dette spørgsmål kunne springes over. Kilde: DSR analyse/ftf Flere end hver anden sygeplejerskestuderende i undersøgelsen er meget enig i, at sygeplejerskeuddannelsen lever op til deres forventninger, mens hver tredje er lidt enig i dette. Kun 21 deltagere svarende til 7 % - svarer at de er lidt eller meget uenige i, at uddannelsen lever op til deres forventninger. Tabel 9. Uddannelsen lever op til mine forventninger? Meget enig % Lidt enig % Lidt uenig 15 5 % Meget uenig 6 2 % I alt % Anm: Tabellen er udtryk for enigheden i udsagnet: Uddannelsen lever op til mine forventninger?. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf DSR Analyse Side 6 af 11

7 Arbejdslivet og løn I bilaget ses det, at 238 ud af 295 altså 80 % af de sygeplejerskestuderende foretrækker at blive tilknyttet arbejdsmarkedet som fastansat i en fuldtidsstilling, mens hver 10. gerne vil fastansættes i en deltidsstilling. Knap hver tredje foretrækker faste arbejdstider med et fast timetal, hvorimod lidt flere end hver anden foretrækker fleksible arbejdstider med et fast timetal. Hver 10. foretrækker fleksible arbejdstider og fleksibelt timetal. I forhold til graden af selvstændigt ansvar i det daglige arbejde, foretrækker flere end hver anden noget selvstændigt ansvar, mens to ud af fem foretrækker meget selvstændigt ansvar. Kun godt en ud af 20 foretrækker lidt selvstændigt ansvar. For lidt flere end hver anden har det stor betydning at arbejde sammen med andre i grupper, teams og/eller i netværk på arbejdspladsen, hvorimod knatp hver tredje tillægger det nogen betydning og kun 5 % mindre betydning. I forhold til accepten af omfanget af arbejdsopgaver, der ikke har ens egen personlige interesse, er det kun 4 i undersøgelsen, der slet ikke vil acceptere disse arbejdsopgaver. Knapt hver sjette vil i et lille omfang acceptere arbejdsopgaver, der ikke har deres personlige interesse, mens to ud af tre i noget omfang vil acceptere dette. Knap hver femte vil i stort omfang acceptere arbejdsopgaver, der ikke har deres personlige interesse. I spørgsmålet om den foretrukne arbejdsform tilkendegiver flest af de sygeplejerskestuderende, at de foretrækker, at arbejdet på deres arbejdsplads organiseres som et mix af teamwork og individuelt arbejde med faste og varierende arbejdsopgaver dette møder opbakning fra knap to ud af tre. Hver fjerde foretrækker teamwork med varierende arbejdsopgaver, mens en ud af 20 helst vil arbejde individuelt med varierende arbejdsopgaver. Teamwork og individuelt arbejde med faste arbejdsopgaver er den foretrukne arbejdsform for henholdsvis 11 og to af de 295 sygeplejerskestuderende. I tabel 10 ses det, at to ud af tre mener, at uddannelsens længde bør påvirke lønnens størrelse. Dette er et principielt spørgsmål, der forholder sig til om lønnen bør påvirkes af den uddannelseslængde, som en arbejdstager har med sig ud i arbejdslivet. Tabel 10. Synes du, at uddannelsens længde bør påvirke lønnens størrelse? Ja % Nej % I alt % Kilde: DSR analyse/ftf. I tabel 11 har de sygeplejerskestuderende i undersøgelsen forholdt sig til det, som de mener, bør være mest afgørende for lønnens størrelse på arbejdsmarkedet. Af de fem muligheder DSR Analyse Side 7 af 11

8 møder udsagnet: lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers kompetencer opbakning fra flere end hver tredje. Derimod mener hver fjerde, at der bør være lige løn for lige arbejde 3. Hver ottende støtter op om henholdsvis lønnen bør tilpasses den enkeltes ansvar og lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers indsats. Hver 11. er tilhænger af, at lønnen bør følge medarbejderens anciennitet. Tabel 11. Hvad er du mest enig i bør bestemme lønnens størrelse? Lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers kompetencer % Der bør være lige løn for lige arbejde % Lønnen bør tilpasses den enkeltes ansvar % Lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers indsats % Lønnen bør følge medarbejderens anciennitet 26 9 % I alt % Anm: Det har kun været muligt at vælge ét udsagn. Kilde: DSR analyse/ftf. 3 Man kan overveje, om det giver mening at tale om lige arbejde i Danmark. Lige arbejde indebærer antageligt, at det er muligt at kvantificere det arbejde, der bliver gjort og at sikre, at arbejdet er ensartet for alle i det arbejde. Spørgsmålet er imidlertid, om den type arbejde overhovedet findes i udpræget grad i Danmark? Ret beset burde Der bør være lige løn for lige arbejde måske snarere lyde: Der bør være lige løn for den samme stillingsbetegnelse, for at der kan gives et kvalificeret svar på spørgsmålet. I Danmark har vi trods alt lignende stillingsbetegnelser, der er sammenlignelige. DSR Analyse Side 8 af 11

9 BILAG Tabel 1b. Hvor længe har du studeret på din nuværende uddannelse? 1-2 år % 2-3 år 91 38% 3 år eller mere 46 19% I alt % Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf Tabel 2b. Hvornår meldte du dig ind i fagforeningen eller studenter-/elevorganisation? Ved uddannelsens start % Under uddannelsen 79 27% Ved uddannelsens afslutning 2 0% Andet, skriv her: 6 2% Anm: Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf Tabel 3b. Hvordan kunne du bedst tænke dig at få informationer fra din fag- eller studenter-/elevorganisation? (sæt gerne flere krydser) Fagbladet % Nyhedsbrev med % Hjemmeside 97 33% Facebook eller andre sociale medier 55 19% Pjecer om specifikke emner 38 13% SMS 26 9% Møder 22 8% Informationsmøder på arbejdspladsen 20 7% Samtaler 16 5% Direkte kontakt til tillidsmand 14 5% Andre medier/kanaler 3 1% Anm: Det har været muligt at angive flere (foretrukne) kilder til information fra fagforeningen, hvorfor procentandelene ikke summerer til 100 Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. n=295. Kilde: DSR analyse/ftf DSR Analyse Side 9 af 11

10 Tabel 4b. Hvor ofte vil du gerne kontaktes af din fag- eller studenterorganisation? Jævnligt 17 5% Når der er relevante informationer % Når det er vigtigt 61 21% Tabel 5b. Vil du være tilknyttet som: Fastansat på fuldtid % Fastansat på deltid 32 11% Freelance-ansat (herunder projektansat samt vikaransættelse) 4 1% Selvstændig 1 0% Ved ikke 20 7% Tabel 6b. Hvad foretrækker du, når det gælder arbejdstider og timetal? Faste arbejdstider og fast timetal 89 30% Fleksible arbejdstider og fast timetal % Fleksible arbejdstider og fleksibelt timetal 34 12% Ved ikke 13 4% Tabel 7b. Hvor meget selvstændigt ansvar foretrækker du i dit daglige arbejde? Lidt selvstændigt ansvar 12 4% Noget selvstændigt ansvar % Meget selvstændigt ansvar % DSR Analyse Side 10 af 11

11 Tabel 8b. Hvor meget betyder det for dig at arbejde sammen med andre i grupper, teams eller i netværk på arbejdspladsen? Mindre betydning 15 5% Nogen betydning % Stor betydning % Tabel 9b. I hvilket omfang vil du acceptere arbejdsopgaver, der ikke har din personlige interesse? Slet ikke 4 1% I lille omfang 52 18% I noget omfang % I stort omfang 54 18% Tabel 10b. Hvordan ser du helst, at arbejdet på en arbejdsplads bliver organiseret? Individuelt arbejde med faste arbejdsopgaver 2 0% Individuelt arbejde med varierende arbejdsopgaver 15 5% Teamwork med faste arbejdsopgaver 11 4% Teamwork med varierende arbejdsopgaver 79 27% Et mix af ovenstående % Andre arbejdsformer 1 0% Anm: Det har kun været muligt at angive én af de ovenstående arbejdsformer. Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal. Kilde: DSR analyse/ftf. DSR Analyse Side 11 af 11

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier v/ Thomas Nørby Dahl Jordemoderforeningen, Nyborg Strand 2007 Jordemødre i dag (Kilde: Casa Oktober 2006) Stærkt utilfredse med de arbejdsbetingelser

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere