Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process"

Transkript

1 Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process

2 Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process

3 Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring: Caseeksempler på strategisk fysisk planlægning METODE og PROCES: Erfaringer fra arbejdet med strategisk planlægning ØJEBLIKSBILLEDE: 8 danske universiteters campusområder ANALYSE: Hvad er campusudvikling? 12 Vidensby 14 International og regional 19 Kommunalt samarbejde 23 Bo og leve 25 Erhverv 29 Rum til læring 32 Bæredygtighed CAMPUS: Caseeksempler på campusudvikling 42 EPFL Erhvervssamarbejde Interview: Werner Bauer, Vicepræsident, Nestlé. 44 Case: Campus EPFL École Politechnique Fédérale de Lausanne 47 DE UITHOF Vidensby, samarbejde Interview: Art Zeijer og Ruut van Rossen. 53 Case: De Uithof University of Utrecht, Nederlandene 57 UFRJ Erhvervssamarbejde Interview: Alfredo Laufer, direktør, Parque Technológico do Rio. 64 Case: UFRJ s campus i Rio de Janeiro 68 MERCED Regional Interview: Thomas Lollini, ledende arkitekt, dekan, Merced University. 74 Case: University of California Campus Merced University 78 Copenhagen Science City Vidensby Interview: Thomas Møller Kristensen, Rikke Lethare Nielsen og Jesper Buch Jacobsen. 84 Case: Copenhagen Science City Københavns Universitet 88 GLASGOW Læringscenter 100 Glasgow Caledonian University, The Saltire Learning Centre LONDON Superlaboratorium til situeret læring 105 London Metropolitan University, Science Centre BRIGHTON Rum til kreative processer 108 University of Brighton, Creative Zone STOCKHOLM Mellemrum som mødesteder 112 Karolinska Instituttet og Stockholms Länsting, Medical Case Centre MELBOURNE Strategi, rum og vidensnetværk 116 University of Melbourne MONTRÉAL Strategisk samarbejde udvikler læringsmiljøer 120 McGill University, Montréal, Canada Testeksempler på danske universiteter: Aarhus Universitet, CAVI 128 Digitalt læringsspil Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet 131 Samarbejde i og udenfor undervisningen Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 134 Kollaboratorium Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 137 Rum til idéudvikling. Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik 140 Intelligente m² Mennesker før mursten 150 Af Søren Houen Schmidt, projektchef, Byplanlaboratoriet Trekroner + Campus og ejer af REKOMMANDERET System eller samtale 155 Af Mikala Holme Samsøe, bygherrerådgiver, Henning Larsen Et mødested 162 Interview: Bernard Aebischer, planlægnings- og byggechef, Novartis Campuses Foranderlige læringsrum 165 Interview: Scott Doorley, leder af miljølaboratoriet, d-school Stanford, og Scott Witthoff, lektor ved d-school, Stanford University Forandringsledelse 169 Interview: Tom Kvan, dekan, Fakultet for Arkitektur og prorektor for campusudvikling, University of Melbourne Fremtidens campus i en fortidsbygning 175 Af Alexandra den Heijer, adjunkt i ejendomsadministration, Fakultet for Arkitektur, TU Delft. Testning 182 Af Cathrine Schmidt, Antropolog og Projektleder, Bygningsstyrelsen og Karen Broberg Mortensen, Antropolog og projektmedarbejder, Bygningsstyrelsen. Aalborg Universitet, Aalborg Campus 190 Aarhus Universitet, Aarhus Campus 196 CBS, Frederiksberg Campus 204 DTU, DTU Campus Lyngby 210 IT-Universitetet, Søndre Campus 216 Københavns Universitet, Søndre Campus 222 Roskilde Universitet, Trekroner Campus 232 Syddansk Universitet, Odense Campus 238

4 Contents Introduction and Reading Guide 8 3. Spaces for Learning: Case Examples of Strategic Physical Planning METHOD and PROCESS: Experience from Working with Strategic Planning SNAPSHOT: Eight Danish Universities Campus Areas ANALYSIS: What is Campus Development? 13 Knowledge City 17 International and Regional 21 Municipal Collaboration 24 Inhabiting and Living 27 Business 30 Spaces for Learning 35 Sustainability CAMPUS: Case Examples of Campus Development 43 EPFL Business Collaboration Interview: Werner Bauer, Vice President, Nestlé. 45 Case: Campus EPFL École Politechnique Fédérale de Lausanne 51 DE UITHOF Knowledge City, Collaboration Interview: Art Zaaijer and Ruut van Rossen. 55 Case: De Uithof University of Utrecht, the Netherlands 61 UFRJ Business Collaboration Interview: Alfredo Laufer, Director, Rio Technology Park. 66 Case: UFRJ s Campus in Rio de Janeiro 72 MERCED Regional Interview: Thomas Lollini, Chief Architect, Dean, Merced University. 75 Case: University of California Campus Merced University 82 Copenhagen Science City Knowledge City Interview: Thomas Møller Kristensen, Rikke Lethare Nielsen and Jesper Buch Jacobsen. 86 Case: Copenhagen Science City University of Copenhagen 93 GLASGOW Learning Centre 102 Glasgow Caledonian University, The Saltire Learning Centre LONDON Superlab for Situated Learning 107 London Metropolitan University, Science Centre BRIGHTON Space for Creative Processes 110 University of Brighton, Creative Zone STOCKHOLM Interspaces as Meeting Places 114 Karolinska Instituttet and Stockholm s Länsting, Medical Case Centre MONTRÉAL Strategic Collaboration Develops Learning Environments 118 McGill University, Montréal, Canada MELBOURNE Strategy, Space and Knowledge Networks 122 University of Melbourne Test Examples at Danish Universities: Aarhus University, CAVI 130 Digital Learning Game University of Copenhagen, Faculty of Law 132 Collaboration In and Outside Teaching Roskilde University, Department of Psychology and Educational Studies 136 Kollaboratorium University of Southern Denmark, Faculty of Business and Social Sciences 138 Space for Development of Ideas University of Copenhagen, Department of Science Education 141 Intelligent m 2 People before Bricks 152 By Søren Houen Schmidt, Head of the Project, The Urban Planning Laboratory Trekroner + Campus and owner REKOMMANDERET System or Conversation 158 By Mikala Holme Samsøe, Client Advisor and Development Manager, Henning Larsen A Place of Encounter 163 Interview: Bernard Aebischer, Head of Planning and Construction, Novartis Campuses Changeable Learning Spaces 167 Interview: Scott Doorley, Director, Environments Lab, d-school, Stanford University and Scott Witthoff, Lecturer, d-school, Stanford University Change Management 172 Interview: Tom Kvan, Dean, Faculty of Architecture and Assistant Vice Chancellor for Campus Development, University of Melbourne Campus of the Future in a Building of the Past 179 By Alexandra den Heijer, Associate Professor, Real Estate Management, Faculty of Architecture, TU Delft. Testing 184 By Cathrine Schmidt, Anthropologist and Project Manager, The Danish Building and Property Agency and Karen Broberg Mortensen, Anthropologist and Project officer, The Danish Building and Property Agency. Aalborg University, Aalborg Campus 194 Aarhus University, Aarhus Campus 201 Technical University of Denmark, DTU Campus Lyngby 208 The IT University, South Campus 214 CBS, Frederiksberg Campus 220 University of Copenhagen, South Campus 230 Roskilde University, Trekroner Campus 236 University of Southern Denmark, Odense Campus // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 5

5 Forord Levende miljøer på og omkring uddannelsesinstitutionerne er en vigtig drivkraft for det danske samfund. Når vi udbygger og moderniserer de fysiske rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, skaber vi en del af den fysiske infrastruktur til morgendagens videnssamfund. Derfor skal den fysiske planlægning og udvikling af campusser skabe rum til læring, samarbejde, inspiration og innovation. Det kræver en øget grad af samtænkning af aktiviteter og funktioner en kompleksitet, der i sagens natur kan være svær at håndtere. Campusudvikling er mere end mursten. Det er et forandringsredskab. Det handler om bygninger og fysiske arealer men i lige så høj grad om sociale og funktionelle behov, organisering, kommunikation, finansiering og strategiske målsætninger. Denne publikation tager udgangspunkt i udviklingen af universitetscampusser men har også relevans for andre uddannelsesinstitutioners campusudvikling. Den giver et overblik over nogle af de ændringer, udviklingen har ført med sig, og samler viden fra danske og internationale eksempler på strategisk campusudvikling og udvikling af læringsmiljøer. Da strategisk campusudvikling samtidig rækker ud mod samarbejdspartnere i og udenfor universiteterne, sætter publikationen også fokus på metoder til samarbejde og læring i konteksten af den strategiske fysiske planlægning, som kan bruges af såvel beslutningstagere som udførende og brugere, der beskæftiger sig med udvikling af campus og læringsmiljøer i og udenfor de danske universiteter. Vi håber med denne publikation at kunne inspirere og skabe bedre forudsætninger for udviklingen af de fysiske rammer på universiteterne. Vi ønsker samtidig at gå foran og sammen med landets universiteter bidrage til at skabe helhedsplaner for campusudviklingen. Formålet er at understøtte etableringen af en fysisk infrastruktur, der på alle måder er bæredygtig og i stand til at imødekomme behovene på fremtidens uddannelsesinstitutioner. Carsten Jarlov, direktør Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger Jens Peter Jacobsen, direktør Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Uddannelsesministeriet BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 7

6 Preface Læsevejledning Reading Guide Living environments at and around educational institutions are an important motive power for Danish society. When we expand and modernise the physical settings for the institutions of higher education, we create a part of the physical infrastructure for tomorrow s knowledge society. Therefore, the physical planning and development of campuses must create spaces for learning, collaboration, inspiration and innovation. This demands an increased degree of integration of activities and functions a complexity which naturally can be difficult to handle. Campus development is more than just bricks. It is a tool for change. It is about buildings and physical areas, but equally about social and functional needs, organisation, communication, funding and strategic objectives. This publication takes its starting point in the development of university campuses, but it is also of relevance to other educational institutions campus development. It provides an overview of some of the changes that development has brought about, and it gathers knowledge from Danish and international examples of strategic campus development and the development of learning environments. As strategic campus development also reaches out to partners within and beyond the universities, the publication also focuses on methods for collaboration and learning in the context of strategic physical planning, which can be used both by decision-makers and by operators and users who work with the development of campuses and learning environments at and outside Danish universities. We hope that this publication will inspire and create better conditions for the development of the physical settings at the universities. We would also like to take the lead along with Denmark s universities to contribute to creating master plans for campus development. The purpose is to support the establishment of a physical infrastructure, which in every way is sustainable and able to meet the needs at tomorrow s educational institutions. Carsten Jarlov, Director Danish Property Agency Ministry for Climate, Energy and Building Jens Peter Jacobsen, Director The Danish Agency for Universities and Internationalisation Ministry of Science, Innovation and Higher Education Publikationen Campusudvikling metode og proces består af fem dele: Det første kapitel viser, hvordan man kan udøve campusudvikling ud fra forskellige strategiske målsætninger. Dernæst præsenteres caseeksempler på campusudvikling i et bydels- og et læringsmiljøperspektiv i kapitel to. I bydelsperspektivet bliver det analyseret og undersøgt, hvordan campusudviklingen ikke kun forholder sig til et enkelt universitets aktiviteter, men også samtænker aktiviteter og planlægning af en bydel, en by, en region eller et land. I kapitel tre undersøger vi, hvordan en række universiteter arbejder strategisk med udviklingen af læringsmiljøer ud fra læringsmål eller studerendes oplevelse af deres studie og faglige identitet. Desuden beskriver vi målsætninger og erfaringer fra en række konkrete eksperimenter med at udvikle læringsmiljøer på danske universiteter. Kapitel fire samler en række artikler, der belyser spørgsmålet: Hvilke metoder understøtter campusudvikling? Artiklerne beskriver forskellige tilgange og refleksioner fra praktikere. Afslutningsvis indeholder publikationen et oversigts- og øjebliksbillede medio 2012 af de otte danske universiteters campusser og strategier for en fysisk udvikling mod morgendagens videnssamfund. På hjemmesiden bygst. dk kan du følge vores arbejde med at udvikle levende universiteter i Danmark. The publication Campus Development Method and Process consists of five parts: The first chapter shows how you can practice campus development based on different strategic objectives. Chapter two goes on to present case examples of campus development in a city district and a learning environment perspective. The city district perspective analyses and investigates how campus development does not only relate to the individual university s activities, but also integrates activities and planning of a city district, a city, a region or a country. In chapter three, we investigate how a number of universities work strategically with the development of learning environments based on learning targets or students experience of their study or academic identity. We also describe objectives and experience from a series of concrete experiments with the development of learning environments at Danish universities. Chapter four gathers a number of articles that shed light on the question: Which methods support campus development? The articles describe different approaches and reflections from practitioners. Finally, the publication includes an overview and snapshot image from mid-2012 of the eight Danish universities campuses, and strategies for physical development towards tomorrow s knowledge society. On the website bygst.dk, you can follow our work with the development of vibrant universities in Denmark. 8 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 9

7 Konkluderende opsamling for bogen Concluding Summary of the Book Interessen for campusudvikling vokser indenfor universitetsverdenen nationalt og internationalt i disse år. Denne publikation samler og bidrager med viden og inspiration til campusudvikling på de danske universiteter med udgangspunkt i to nøglebegreber for den strategiske fysiske planlægning: campus og læringsrum. I den tidligere campuspublikation Campus og Studiemiljø fysiske rammer til morgendagens universitet fra 2009 blev der sat fokus på, hvordan campusområder kunne se ud, og hvilke funktioner de med fordel kunne have. Næste trin i processen er at identificere, hvilke metoder og processer, der skal til for at understøtte campusudviklingen. I bogens indledende kapitel gives et bud på campusudvikling gennem syv temaer: I vidensbyen åbner universitetet sig op mod omverdenen også fysisk og påvirker dermed aktivt området og omverdenen. I et regionalt og internationalt perspektiv er universiteterne vigtige aktører og drivkræfter for udvikling. Samarbejder med kommuner sikrer universiteternes mulighed for at agere hurtigere og giver mulighed for at koordinere store offentlige investeringer. Gode muligheder for at bo og leve på og omkring campus hjælper med at tiltrække og fastholde studerende og forskere. Erhverv og videnssamarbejder finder naturlig plads på campus og giver mulighed for at skabe nye løsninger på baggrund af universitetets viden og erhvervets behov. Universitetets campus ses som et stort læringslandskab, der skaber nye muligheder for at lære også på tværs af universitetets fagmiljøer. Øget fokus på bæredygtighed i en social, en økonomisk og en miljømæssig forstand viser behovet for en helhedstænkning og peger på universiteternes potentiale for at påvirke samfund og klima. I bogens resterende kapitler bliver nye metoder og processer til campusudvikling belyst gennem konkrete caseeksempler og praktikeres erfaringer. Konklusionen er, at behovet for nye metoder er opstået, fordi forholdene for den fysiske planlægning og udvikling har ændret sig markant indenfor de seneste år, hvad angår skala, tid og kompleksitet: Skala: Universiteters planlægning vokser i skala, når universiteterne samler og udvikler deres aktiviteter. Planlægning af universitetets område er derfor i dag at sammenligne med byplanlægning. Planlægningen forholder sig ikke kun til de enkelte universiteters aktiviteter. Tid: Tidshorisonten for den fysiske planlægning er i mange tilfælde forkortet fra et års masterplansperspektiv til et 4-6 års perspektiv med masterretningslinjer for den fysiske udvikling. I den fysiske planlægning må indarbejdes muligheden for løbende ændringer. Det hænger dels sammen med, at universiteternes organisering og aktiviteter forandrer sig hastigt, og dels med nye finansieringsformer, hvor private donationer eller projektrelaterede offentlige bevillinger muliggør særlige laboratoriebygninger, vartegn eller byrum på campus. Kompleksitet: En større kompleksitet skaber behov for, at universitetet inddrager andre interessenter i sin strategiske udvikling. Fysisk planlægning er et forandringsredskab både i en lokal organisatorisk forstand og i en større national forstand. Derfor belyser publikationen, hvordan universiteter kan drage nytte af at inddrage universitetets brugere, lokalmiljø og professionelle interessenter så som kommuner, regioner og videnserhverv i universiteternes fysiske og organisatoriske udvikling. Publikationen er især aktuel, fordi de danske universiteter står overfor større udbygninger og moderniseringer i de kommende år. Det giver mulighed for at samtænke udviklingen af universiteter med investeringer i fx sygehuse og byer. Det giver ikke kun mening i et økonomisk perspektiv. Det giver også mulighed for at etablere nye grænseflader mellem forskning, uddannelse, erhverv og byliv. God læselyst! The interest in campus development is currently growing within the university world, both nationally and internationally. This publication gathers and contributes knowledge and inspiration for campus development at the Danish universities based on two key concepts for strategic physical planning: campus and learning space. The previous campus publication Campus and Study Environment Physical Settings for Tomorrow s University from 2009 focused on what campus areas could look like and which functions they would benefit from including. The next step in the process is to identify the methods and processes that are necessary to support campus development. The book s introductory chapter suggests a campus development through seven themes: In the knowledge city, the university opens up towards the surrounding world also physically and thus actively affects the area and the surroundings. In a regional and international perspective, the universities are important players and motive forces for development. Collaboration with municipalities enables universities to act faster and makes it possible to coordinate large public investments. Good opportunities for inhabiting and living at and around a campus help attract and retain students and researchers. Business and knowledge collaborations find a natural place on campus and facilitate the creation of new solutions based on the university s knowledge and the business community s needs. A university s campus is seen as a huge learning environment, which creates possibilities for learning also across the university s academic environments. Increased focus on sustainability in a social, financial and environmental sense demonstrates the need for holistic thinking and indicates the universities potential for influencing society and climate. In the rest of the book s chapters, new methods and processes for campus development are described by means of concrete case examples and practitioners experience. The conclusion is that the need for new methods has arisen because the conditions for physical planning and development have changed significantly within recent years as regards scale, time and complexity: Scale: Universities planning grows in scale when they gather and develop their activities. Today, planning of a university s area is therefore comparable to urban planning. Planning does not relate solely to the individual university s activities. Time: In many cases, the time frame for physical planning has been reduced from a years master plan perspective to a 4-6 years perspective with master guidelines for the physical development. The possibility of continual changes must be incorporated into the physical planning. This is partly due to the fact that the universities organisation and activities change rapidly, and partly due to new funding forms, where private donations or project-related public appropriations facilitate special laboratory buildings, landmarks or urban spaces on campus. Complexity: Greater complexity creates a need for the universities to include other stakeholders in their strategic development. Physical planning is a tool for change, both in a local organisational sense and in a larger, national sense. The publication therefore sheds light on how universities can benefit from including the university users, the local community and professional stakeholders such as municipalities, regions and knowledge professions in the universities physical and organisational development. The publication is particularly relevant at this time because the Danish universities are planning expansions and modernisations over the coming years. Thus, there is an opportunity to integrate the development of universities with investments in e.g. hospitals and cities. This does not only make sense in a financial perspective. It also makes it possible to establish new interfaces between research, education, business and urban life. Happy reading! 10 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 11

8 01 Analyse Hvad er campusudvikling? Analysis What is Campus Development? Vidensby International og regional Kommunalt samarbejde Bo og leve Erhverv Rum til læring Bæredygtighed Knowledge City International and Regional Municipal Collaboration Inhabiting and Living Business Spaces for Learning Sustainability En bevidst, fysisk planlægning af campus er en central faktor, når det handler om at udvikle universiteter. Men hvad er campusudvikling? Og hvordan gør vi det? Campusudvikling inddrager ideelt set en mangfoldighed af faktorer, som befinder sig i spændingsfeltet mellem fysisk og (universitets)strategisk planlægning. Nedenfor beskrives og analyseres begrebet ud fra syv temaer, som går igen som vigtige indsatsområder for mange universiteter. Beskrivelserne trækker tråde både til bogens campuscaseeksempler og til mindre eksempler fra andre campusprojekter, vi har kendskab til. Vi beskriver temaerne enkeltvis. Først beskrives, hvorfor temaet er relevant at inddrage i strategisk campusudvikling. Derpå beskrives de barrierer, der er for at udfolde temaet. Endelig vises eksempler på, hvilke metoder og processer, der synes at understøtte en strategisk campusudvikling. Deliberate, physical planning of a campus is a central factor when it comes to developing universities. But what is campus development? And how do we do it? Campus development ideally involves a variety of factors in the tension field between physical and strategic (university) planning. Below, we describe and analyse the concept based on seven themes, which are common to many universities as important action areas. The descriptions draw lines both to the book s campus case examples and to smaller examples from other campus projects that we are aware of. We describe the themes individually. First, we describe why the theme is relevant to include in strategic campus development. Then we describe the barriers that hinder the unfolding of the theme. Finally, we present examples of the methods and processes that appear to support strategic campus development. 12 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 13

9 Vidensby Strategisk fysisk planlægning bidrager til at skabe vidensbyer omkring universiteterne. De undersøgte eksempler viser, at universiteter i hele verden aktuelt er optaget af fysisk at åbne op overfor omverdenen. Universiteterne stræber efter en fysisk identitet og tilstedeværelse i byen. De forsøger at lade sig afspejle fysisk i byrummet og i byens aktiviteter. Den overordnede vision med en vidensby er, at mennesker fra forskning, uddannelse, erhverv og offentlighed mødes og drager nytte af hinanden. Som studerende bevæger man sig frit mellem undervisning og arbejde på forskellige institutter, fakulteter og i de omkringliggende virksomheder. Som vidensmedarbejder åbner tilstedeværelsen af kritisk masse for en række karrieremuligheder. Som virksomhed får man nem adgang til kompetencer og faciliteter. Funktioner og aktiviteter lapper over hinanden i en vidensby, og nye muligheder opstår. Vidensbyen fungerer samtidig som et fagligt udstillingsvindue, som pirrer nysgerrigheden hos forbipasserende. Der er mulighed for at se, hvad der foregår i vidensbyen. Man kan tænke på elementer som showroom, besøgscenter, museum, galleri eller værksted. Udstillingsvinduet har betydning for universitetets mulighed for at rekruttere studerende, medarbejdere og potentielle samarbejdspartnere. Det har samtidig betydning for samfundets muligheder for at anvende den kapacitet, som universitetet er. Den fysiske tilstedeværelse af et universitet kan bruges aktivt til at præge og udvikle det omkringliggende kvarter, bydel, by eller region både socialt og fysisk. Det kan ske gennem Folkeuniversitetet en organisation der udbreder viden om forskningens metoder og resultater til den brede befolkning i iværksættermiljøer, i studenterklubber og på biblioteker. Universiteternes rum og aktiviteter har potentiale til at styrke lysten til at agere og lære. Universiteterne kan synliggøre deres eksistens ved at sætte disse rum i spil gennem interaktion. Forpligtet til formidling Universiteternes lyst til at vende blikket udad og bidrage til at skabe vidensbyer kan ses i lyset af, at både Danmarks og mange andre landes fokus på universiteters formål er ændret med et større fokus på formidling. Danske universiteter skulle ifølge universitetslovens formålsparagraf kun levere forskning og uddannelse indtil år 2003, hvor universitetsloven blev ændret. Nu stiller loven krav om, at universiteter også skal sprede deres viden til resten af samfundet. Denne forpligtigelse har vidtrækkende konsekvenser og smitter potentielt også af på den måde, universiteter ser ud, er fysisk indrettet og organiseret på. Ønsket om at synliggøre universitetets tilstedeværelse i byen og at tage del i byen er dermed også universiteternes måde at leve op til deres formål. Selvforståelse på spil En overordnet barriere ved at indtænke begrebet vidensby er, at det udvider den forpligtigelse, universiteterne skal løfte i udviklingen af deres fysiske miljø. Universiteter skal ikke længere blot skabe faciliteter til studerende og forskere, men også bidrage med byrum og rum til erhvervslivet. Det udvider den sfære, universiteter har behov for at påvirke, og udfordrer selvforståelsen. Hvad er et universitet så overhovedet i fremtiden? Hvem skal universitetsledere være i dialog med? Det tekniske universitet ETH Zürich ser kravet om formidling og åbenhed som en mulighed for at styrke faglighed indenfor teknik- og ingeniørvidenskab. Universitetet gør i bogstaveligste forstand deres campus til en flerfunktionel campusbydel med eksperimenterende karakter. Lovgivningsmæssigt har schweiziske universiteter større muligheder for at eksperimentere på deres eget areal end andre jordbesiddere. De må fx testkøre miljørigtige biler på campus, før disse er godkendt til produktion, og netop denne testkørsel overvejer ETH. Aktuelt afprøver ETH også nye typer energiglas, som endnu ikke er sat i produktion, i stor skala. Glasset er udviklet af en af deres professorer, og forsøget sker i stor skala på en kontorbygning. Eksperimenter som disse på campus er med til at understrege, hvad anvendelsen af universitetets viden kan føre til. Et dansk eksempel på, hvordan universitetet kan træde ud i det offentlige rum, er Folkeuniversitetet, der åbner universitetet for foredrag og undervisning om aftenen 1 Vidensbyen er et sted, hvor ting bliver testet og afprøvet, og hvor man kan følge med i eksperimenterne. Her ses forsøg på École Polytechnique Fédérale de Lausannes (EPFL s) campus i Schweiz. The knowledge city is a place where things are tested, and where you can follow the experiments. Here, an experiment takes place at the campus of École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Switzerland. og i weekenden. Det synes at være en identitetsskabende aktivitet for deltagerne, som gerne vil i berøring med universitetet. Folkeuniversitetets musikevents, totalteater og Folkeuniversitet in English for udenlandske gæster viser samtidig universitetets store alsidighed. Overlap og delefunktioner Aktuelt forsøger flere internationale og danske universiteter at redefinere sig selv og deres fysiske tilstedeværelse i samfundet og byen. Undersøgelserne i denne bog viser, at det er fælles for dem, at de tænker i aktiviteter og funktioner, som kan deles af flere private og offentlige organisationer på én gang. Det er der såvel økonomiske som planlægningsfaglige og strategiske grunde til. Set fra et økonomisk rationale kan universitetet dele udgifterne til store faciliteter som auditorier, svømmehaller eller særlige parkanlæg med andre. Fra et planmæssigt perspektiv vil overlappende funktioner skabe mere liv fordelt over hele døgnet, fordi brugernes antal og diversitet stiger. Tanken er, at såvel universiteter som hospitaler og erhvervsliv har brug for auditorier, kantiner og mødelokaler så hvorfor ikke tænke det sammen? Eller at både universitetet og kommunen skal bruge svømmehaller og botaniske parkanlæg, så hvorfor have hver sit? Fra et strategisk perspektiv skaber de berøringsflader, som delefunktioner giver, en goodwill hos kommuner og andre samarbejdspartnere // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 15

10 2 3 2 Mikado Plads på Søndre Campus er et af initiativerne, som Ørestad Nord Gruppen har stået for. En midlertidig aktivitetsplads blev oprettet for en årrække på en ledig byggegrund på campus. The Mikado Plads square at South Campus is one of the initiatives that have been launched by the Ørestad Nord Gruppen. A temporary activity square was established for a number of years on an empty building plot on campus. 3 Gadeliv på Novartis Campus, Basel, Schweiz Street-life at Novartis Campus, Basel, Switzerland Obligation to disseminate The universities desire to turn their attention outwards and contribute to creating knowledge cities can be seen in the light of the fact that both Denmark s and many other countries focus on universities purposes has changed into a greater focus on dissemination. According to the preamble to the Danish University Act, Danish universities were only under an obligation to supply research and education until 2003, when the University Act was amended. Now, the Act stipulates that the universities must also disseminate their knowledge to the rest of society. This obligation has far-reaching consequences and potentially also rubs off on the way in which universities look, are organised and laid out physically. The desire to render a university s presence visible in the city and to participate in the city has thus also become the universities way of complying with their purpose. Undersøgelserne i denne bog peger imidlertid på, at det i praksis er vanskeligt at dele faciliteter på tværs af organisationsskel, herunder hvem der tager ansvar for vedligehold, forsikring og service. En måde at overkomme vanskelighederne på er at oprette en særlig virksomhed. DTU har fx oprettet virksomheden DTU Danchip, der med en klar rollefordeling driver og vedligeholder højtspecialiseret udstyr og renrumsfaciliteter, som de udlejer til private virksomheder. Her sørger ca. 30 medarbejdere for service og rådgivning i brug af udstyret. Hospitality er ikke en kernekompetence En anden barriere er, at det er vanskeligt at drive faciliteter, som ligger udenfor kernekompetencen. Det måtte Oxford University sande, da de i 2006 byggede en University Faculty Club med gæstehotel, offentligt spisested, fitness og publikumsarrangementer. Universitetets medarbejdere havde imidlertid ikke viden om hospitality og servicetilbud for hotel- og restaurantgæster. Universitetet ansatte derfor personale fra hotel- og servicebranchen, som naturligt tænkte i hospitality og bevidst eksperimenterede uge for uge med at udvikle og drive relevante og rentable service- og aktivitetstilbud. I dag genererer Faculty Club overskud og er et velbesøgt samlingspunkt med konferencer, sportsbegivenheder, frokostrestaurant og studiecafé. I ledige weekender udlejes bygningen til private receptioner og bryllupper. Hvem henvender man sig til? Ambitionen for alle universiteterne er at skabe livlige vidensbyer eller bydele centreret omkring universitetet. Erfaringerne viser imidlertid, at det er svært i praksis at få aktiviteter og byudvikling til at ske. En tredje barriere er at finde ud af, hvem man henvender sig til fx hvis man gerne vil leje universitetets forelæsningssal eller boldbaner. Et eksempel på, hvorledes dette er løst, findes i bydelen Ørestad Nord, som rummer Københavns Universitets Søndre Campus. Her finansierer alle offentlige og private grundejere i området via en kontingentordning tilsammen lønnen til en projektkoordinator i interesseorganisationen Ørestad Nord Gruppen. Vedkommende arbejder på græsrodsniveau og bringer bydelens beboere, erhvervsliv og universitetet sammen for at finde realiserbare løsninger, der forbedrer livet i bydelen. Det har gjort det lettere for fx erhvervsliv og beboere at komme i kontakt med og bruge universitetets faciliteter og kapacitet. Initiativer som dette stimulerer, at Ørestad Nord bliver en tiltrækkende bydel, som mennesker gerne vil studere og arbejde i samt opholde sig i i fritiden. Tæthed og urbanitet En fjerde barriere er rent fysisk at få skabt den tæthed og urbanitet, som møder og deling af viden og inspiration kræver. Medicinalvirksomheden Novartis campus i Basel er et eksempel på, hvordan en privat virksomhed har virkeliggjort campusdrømmen. I løbet af de seneste syv år har virksomheden bygget sit bud på en vidensbydel. Medicinalvirksomheden har bevidst brugt byens morfologi og tætte struktur til at skabe et urbant miljø, som de oplever styrker deres evne til at skabe intellektuel ejendom. Konkret har de udbygget og fortættet et tidligere industriområde tæt på Basels centrum med nye laboratoriefaciliteter og servicetilbud til ansatte og besøgende. De har systematisk formet bygninger og organisation, så de understøtter tværfagligt arbejde, så forskere nu er organiseret i bygninger, der rummer tematiske grupper frem for ét fælles fag pr. bygning som tidligere. Samtidig tvinger bygningsstrukturen og byplanen medarbejderne til at bevæge sig ned på hovedgaden og rundt i andre bygninger. Hver bygning indeholder restauranter, supermarked eller andre serviceerhverv som fx et apotek i stueetagen. Disse funktioner er bevidst placeret her, fordi ledelsen ønsker at vise, at det nu, i modsætning til tidligere, er tilladt, at man bevæger sig rundt på campus i løbet af arbejdsdagen for at møde andre, holde pause eller få inspiration. Knowledge City Strategic physical planning contributes to the creation of knowledge cities around the universities. The examples included show that universities across the world are currently preoccupied with opening up physically to the surrounding world. The universities strive for a physical identity and presence in the city. They aim to be reflected physically in the urban space and in the city s activities. The overall vision of a knowledge city is that people from research, education, business and the general public meet and benefit from each other. As a student, you move around freely between classes and work at different departments and faculties and at near-by companies. As a knowledge worker, you discover that the presence of critical mass opens up a number of career options. As a company, you gain easy access to competences and facilities. Functions and activities overlap in a knowledge city, and new opportunities emerge. The knowledge city also works as an academic display window that tickles the curiosity of passers-by. People can see what goes on in the knowledge city. You can think in terms of elements such as showrooms, visitors centres, museums, galleries or workshops. The display window is significant for the universities chance of recruiting students, staff and potential partners. It is also significant for society s chances of using the capacity that the universities represent. A university s physical presence can be used actively to leave a mark on and develop the surrounding neighbourhood, district, city or region, socially as well as physically. This can happen through e.g. Folkeuniversitetet (the People s University) an organisation that disseminates knowledge about research methods and results to the population at large in entrepreneur environments, in students clubs and at libraries. The universities spaces and activities have the potential to boost the desire to act and learn. The universities can render their existence visible by putting these spaces into play through interaction. Self-perception at stake A general barrier to incorporating the knowledge city concept is that it expands the obligation that the universities must fulfil in the development of their physical environments. It is no longer sufficient for universities to create facilities for students and researchers; they must also contribute urban spaces and space for the business community. This expands the sphere that the universities need to influence and it challenges their self-perception. Then what will a university really be in future? With whom should university managers start a dialogue? The technical university ETH Zürich sees the demand for dissemination and openness as a possibility of reinforcing professional competences within technology and engineering. The university is literally turning their campus into a multifunctional campus district with an experimental character. Legislatively, Swiss universities have greater freedom to experiment within their own area than other landowners. For instance, they are permitted to test drive eco-friendly cars on campus before these are approved for production, and ETH is actually considering such test runs. Currently, ETH is also testing new types of energy glass, which have not yet been put into production, on a large scale. The glass was developed by one of their professors, and the test is being performed on a large scale in an office building. Experiments such as these on campus help stress what the use of a university s knowledge can lead to. A Danish example of how a university can step out into public space is Folkeuniversitetet, which opens the university for lectures and teaching in the evenings and during weekends. It appears to be an identity-creating activity for the participants who would like to get in touch with the university. Folkeuniversitetet s music events, total theatre and Folkeuniversitetet in English for foreign visitors also demonstrate the university s great diversity. Overlap and shared functions Currently, several international and Danish universities are trying to redefine themselves and their physical 16 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 17

11 presence in society and the city. The studies in this book show that it is common to them that they think in terms of activities and functions that can be shared by more private and public organisations at once. There are financial, planning-related and strategic reasons for this. The financial rationale is that a university can share expenses related to large facilities such as lecture halls, swimming pools or particular park facilities with others. From a planning perspective, overlapping functions will create more life distributed across the 24 hours of the day because the number of users and diversity increase. The thinking behind this is that universities as well as hospitals and the business community need lecture halls, canteens and meeting rooms so why not establish these together? Or that both the university and the municipality need swimming pools and botanical parks, so why have each their own? From a strategic perspective, the interfaces that shared functions provide create goodwill with municipalities and other partners. However, the studies in this book indicate that in practice, it is difficult to share facilities across organisational divides, including agreeing on who should take responsibility for maintenance, insurance and service. One way of overcoming the difficulties is to set up a separate company for this purpose. The Technical University of Denmark (DTU), for instance, has created the company DTU Danchip, which has a clear division of roles and runs and maintains highly specialised equipment and cleanroom facilities, which they rent out to private companies. Some 30 employees handle service and instruction on how to use the equipment. Hospitality is not a core competence Another barrier is that it is difficult to run facilities that are outside a university s core competences. Oxford University discovered this the hard way when in 2006, they built a University Faculty Club with a visitors hotel, public eating place, fitness facilities and public events. However, the university s staff had no knowledge about hospitality and service offers aimed at hotel and restaurant guests. The university therefore hired personnel from the hotel and service industry who were familiar with hospitality and deliberately experimented week by week with developing and running relevant and feasible service and activity offers. Today, Faculty Club generates a profit and is a well-visited gathering point with conferences, sports events, a lunch restaurant and a study cafe. During weekends without events, the building is rented out for private receptions and weddings. Who do you contact? The ambition for all universities is to create vibrant knowledge cities or districts centred on the university. However, experience shows that in practice, it is difficult to make activities and urban development happen. A third barrier is to find out who to contact for instance if you want to rent the university s lecture hall or playing fields. One example of a solution to this issue is found in the city district Ørestad Nord, which contains the University of Copenhagen s South Campus. Here, all public and private houseowners in the area contribute via a subscription fee to funding the salary of a project coordinator in the interest organisation Ørestad Nord Gruppen. This person works at grassroots level to bring together the district s residents, business community and university to find realisable solutions that will improve life in the district. This has made it easier for e.g. the business community and the residents to get in touch with and use the university s facilities and capacity. Initiatives such as this act as a stimulus to make Ørestad Nord an attractive district, where people want to study and work as well as spend their leisure time. Density and urbanity A fourth barrier is physically to create the density and urbanity that meetings and sharing of knowledge and inspiration require. The pharmaceuticals company Novartis campus in Basel is an example of how a private company has realised the campus dream. Over the last seven years, the company has built its own version of a knowledge district. The pharmaceuticals company has deliberately used the city s morphology and dense structure to create an urban environment, which they believe boosts their ability to create intellectual property. In concrete terms, they have expanded and densified a former industrial area close to Basel s city centre with laboratory facilities and service offers for their employees and visitors. They have systematically shaped buildings and their organisation so that they support interdisciplinary work, which means that researchers are now organised in buildings that accommodate thematic groups rather than one discipline per building as was the case before. At the same time, the building structure and the urban plan force the employees to move down to the main street and around the other buildings. Each building features restaurants, a supermarket or other services, e.g. a pharmacy on the ground floor. These functions have deliberately been located here because the management wants to show that now it is permitted to move around campus during the work day to meet others, take a break or find inspiration, which was not permitted previously. International og regional En strategisk campusudvikling bruger universitetets fysiske placering af aktiviteter til at styrke den regionale og internationale udvikling. Både på regionalt og på internationalt plan har universiteter brug for den lokale forankring den særlige viden, historie eller tætte relation, som sætter universitetets aktiviteter i perspektiv og udvikler dem. Regional udvikling Universiteterne påvirker den regionale udvikling. Universiteternes aktiviteter har betydning for såvel den regionale erhvervsudvikling og regionens kulturelle liv som muligheden for at rekruttere unge til en universitetsuddannelse. Unge kommer i berøring med universitetet og de fremtidsmuligheder, der er ved en lang videregående uddannelse. Uddannelse vælges til. Der er således fysisk en naturlig overgang mellem ungdoms-, gymnasial- og universitetsuddannelse og det efterfølgende erhvervsarbejde. Universiteterne og erhvervslivet er i løbende dialog for aktivt at kunne udnytte mulighederne for videnspredning samtidig med, at en del af universitetets forskning forholder sig til det lokale erhvervslivs fokusområde. Samarbejdet er understøttet af de fysiske rammer enten ved fysisk tilstedeværelse i lokalområdet, så man er tæt på hinanden, eller ved bedre udnyttelse af de centrale fysiske rammer til konkrete samarbejder eller efter- og videreuddannelse. Universiteter med stærke regionale bånd eller en regionalpolitisk forpligtelse indarbejdet i deres mission er i løbende dialog og samarbejder med regionale virksomheder og offentlige organisationer. Disse universiteter udbyder ofte uddannelsesaktiviteter regionalt og lokalt, hvor der er behov. Tilstedeværelsen af universitetsinstitutioner tæt på universiteternes regionale aftagere og interessenter kan lette det regionale samarbejde. Et eksempel på, hvad den fysiske tilstedeværelse af et universitet kan gøre, finder vi i Californien. I 2000 besluttede staten og paraplyorganisationen for alle Californiens 10 statslige universiteter at grundlægge et nyt, offentligt universitet for at øge det forskningsbaserede uddannelsestilbud regionalt og tiltrække studerende fra ikke-akademiske hjem. Merced University blev bygget i lavlandsområdet mellem San Francisco og Los Angeles og åbnede i Universitetets placering nær en kendt nationalpark, Yosemite, har været definerende for universitetets forsknings- og undervisningsprofil, som er bæredygtighed. Kravet om bæredygtighed er allestedsnærværende i det tørre område og gør den akademiske viden om temaet højst relevant både for de studerende og for lokale organisationer, bysamfund og virksomheder. Drivkraft for eller del af lokal vidensklynge En af barriererne ved som universitet at orientere sig regionalt eller internationalt er, at en spredt institutionsstruktur samtidig kan medføre tab af stordriftsfordele og kritisk masse, både på uddannelsessiden og på forskningssiden, ligesom det kan være svært at tiltrække videnskabeligt personale til yderområder. Eksemplerne i denne bog viser, at stærke selvbærende campusser kan udvikles lokalt gennem samarbejder. Universiteter kan være centre i regionale vidensklynger, som fx Merced University, eller de kan knytte sig til andre offentlige aktiviteter og dermed sikre bygningsmæssige stordriftsfordele og liv på campus. Det gør SDU blandt andet i Kolding og Sønderborg. SDU i Kolding har tidligere været placeret i et nedlagt sygehus og en folkeskole, men har valgt at bygge nyt i nærhed af andre uddannelsesinstitutioner. I Sønderborg deler SDU hus med fx kulturaktiviteter. Universitetet positionerer sig dermed som en vigtig spiller i de byer, det er til stede i. Enzym til samarbejde Samarbejde mellem de mange forskellige aktører kan være svært. Arbejdsgange og selvforståelse er meget forskellige fra et universitet til en lokal produktionsvirksomhed. Her har de regionale vækstfora en vigtig opgave i at samle aktørerne samt fremme og koordinere samarbejdet mellem erhverv og universitet med fokus på iværksætteri og videndeling. Der kan med fordel igangsættes konkrete projekter til forskningssamarbejder og opbygges fysiske rammer som væksthuse, hvor iværksættere kan få rådgivning og en nemmere adgang til universitetet. 18 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 19

12 4 Merced University blev bygget i Californiens lavlandsområde i 2005 for at skabe uddannelsestilbud regionalt. Merced University was built in California s lowlands in 2005 to create educational offers regionally. regional users and stakeholders can ease regional collaboration. One example of the impact of a university s physical presence is to be found in California. In 2000, the state and the umbrella organisation for all of California s 10 state universities decided to establish a new public university in order to increase the research-based educational offer regionally and to attract students from non-academic homes. Merced University was built in the lowlands between San Francisco and Los Angeles and opened in The university s location near the famous Yosemite National Park has been defining for the university s research and educational profile, which is sustainability. The demand for sustainability is omnipresent in the dry area and makes academic knowledge about the theme highly relevant both to the students and to local organisations, the urban community and businesses. 4 Motive power for or a part of a local knowledge cluster One of the barriers that a university faces when orientating itself regionally or internationally is that a scattered institution structure can lead to a loss of economies of scale and critical mass, both on the education side and on the research side. It may also be difficult to attract scientific personnel to outlying areas. The examples in this book show that strong self-sustaining campuses can be developed locally via collaboration projects. Universities can be centres in regional knowledge clusters, as e.g. Merced University, or they can be linked to other public activities and thereby establish building-related economies of scale and life on campus. This is, for instance, what University of Southern Denmark (SDU) is doing in Kolding and Sønderborg. SDU in Kolding used to be located in an abandoned hospital and a primary school, but they have now chosen to build new premises close to other educational institutions. In Sønderborg, for instance, SDU shares a building with cultural activities. The university is thereby positioning itself as an important player in the cities where it is present. International konkurrence kræver solid struktur En stigende international konkurrence indenfor forskning, uddannelse og udvikling stiller nye krav til universiteternes fysiske og faglige infrastruktur. For at kunne konkurrere og samarbejde med de bedste på internationalt plan kræves der store faglige miljøer, der kan tilbyde en veludviklet og kompetent administrativ og fysisk understøttelse af kerneaktiviteterne. Udviklingen af nye forskningsområder og skærpelsen af fokus i den eksisterende forskning kræver dynamiske faglige kollegiale fællesskaber og tværfaglige samarbejder. En styrket sammenhæng mellem forskning og uddannelse på universiteterne kræver samtidig, at forskningen er tæt knyttet til uddannelsesmiljøer, og at forskerne er tilgængelige for de studerende også udenfor de skemalagte konfrontationstimer. Mange universiteter overvejer aktuelt fordele og ulemper ved at samle ressourcerne på en eller flere hovedcampusser; herunder også på campusser i udlandet. Universitetets fordele ved international tilstedeværelse og universitetets mulighed for at servicere regionale interessenter samt indgå i positive relationer med erhvervsliv, offentlige virksomheder eller andre forskningsog undervisningsinstitutioner holdes i den forbindelse op mod gevinsterne ved samlokalisering i form af øget intern synergi og mulige effektiviseringer. Eksempler på en gentænkning af universitetets infrastruktur ses både i en mindre og en større skala. I den mindre skala har Lund Universitet besluttet, at universitetets udbygning skal ske i en direkte linje ud af byen, så de fysisk får forbindelse med det kommende ESS, European Spallation Source center 1. Den enorme forskningsinfrastruktur er under opbygning, og flere universiteter har vist interesse for at oprette permanent tilstedeværelse i miljøet omkring den. Satellitter i ind- og udland Mange internationale og flere danske universiteter er i dag fysisk til stede på udenlandske eller regionale universiteter i form af mindre satellitkontorer, som ikke er koblet til et forskningsprojekt, men i stedet formidler kontakt mere generelt. Den digitale udbygning af et fuldt integreret virtuelt universitet hjælper naturligvis på kontakten, men tilstedeværelsen af et bemandet satellitkontor styrker i praksis netværk og samarbejde endnu bedre. Denne fokusering gør sig gældende, når fx Københavns Universitet har valgt at åbne et kontor på Yale University. Den fysiske tilstedeværelse nær nye markeder og i nye regioner kan være afgørende og optager mange universiteter både internationalt og nationalt i relation til campusudvikling. Et aktuelt eksempel er et nyt dansk universitetscenter nær Beijing under projektering. Universitetscenteret forventes indviet i Det skal fremme samarbejde mellem det kinesiske forskningsuniversitet Graduate University of Chinese Academy of Science og de 8 danske universiteter repræsenteret ved Danske Universiteter. Centeret skal dermed gøre det muligt at udvikle relationerne mellem danske og kinesiske forskere, studerende og virksomheder og skal huse 300 studerende, 75 ph.d.-studerende og 100 forskere. 1 European Spallation Source udgør et partnerskab mellem 17 europæiske nationer, der sammen arbejder for at bygge og drive verdens førende facilitet for neutronbaseret forskning. International and Regional Strategic campus development uses a university s physical positioning of activities to improve regional and international development. At both a regional and an international level, universities need local anchoring the special knowledge, history or close relation that put a university s activities into perspective and develop them. Regional development The universities influence regional development. The universities activities are of significance to regional business development and a region s cultural life as well as to the possibility of recruiting young people for university programmes. Young people get in touch with the university and the future possibilities implied by a longterm higher education. Education is a positive choice. In other words, there is a physical, natural transition between lower secondary, upper secondary and university education and the subsequent paid employment. The universities and the business community maintain a continual dialogue in order to be able to actively exploit the possibilities of knowledge dissemination, while at the same time, a part of the university s research relates to the local business community s focus area. The collaboration is supported by the physical settings either by a physical presence in the local area, so that the parties are close to each other, or by better utilisation of the central physical settings for concrete collaboration projects or supplementary and further education. Universities with strong regional ties or a regional policy obligation incorporated into their mission continually communicate and collaborate with regional companies and public organisations. These universities often offer educational activities regionally and locally as needed. University institutions presence close to the universities Enzyme for collaboration Collaboration between many different players can be hard. Working procedures and self-perception vary greatly from a university to a local production company. In this context, the regional growth forums have an important task in gathering the players and promoting and coordinating collaboration between the business community and the university with a focus on entrepreneurship and knowledge sharing. It may be profitable to launch concrete projects about research collaboration and establish physical frameworks such as growth centres where entrepreneurs can seek guidance and find easier access to the university. International competition requires a solid structure Increasing international competition within research, education and development poses new demands on 20 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 21

13 the universities physical and academic infrastructure. In order to be able to compete and collaborate with the best at an international level, large academic environments are needed, which can offer well-developed and competent administrative and physical support for the core activities. The development of new research areas and the tightening of focus in the existing research call for dynamic academic collegiate communities and interdisciplinary collaboration. A stronger connection between research and education at the universities also presupposes that research is closely associated with educational environments and that researchers are accessible to the students also outside the scheduled face-to-face lessons. to be inaugurated in It is to promote collaboration between the Chinese research university Graduate University of Chinese Academy of Science and the eight Danish universities represented by the organisation Danske Universiteter (Danish Universities). The aim of the centre is to make it possible to develop relations between Danish and Chinese researchers, students and companies, and the centre is to accommodate 300 students, 75 PhD students and 100 researchers. Kommunalt samarbejde Many universities are currently considering advantages and disadvantages related to gathering resources in one or more main campuses, including at campuses in other countries. In this connection, the advantages that universities gain by being present internationally, and the universities possibilities of servicing regional stakeholders and participating in positive relations with the business community, public enterprises or other research and educational institutions are compared to the advantages gained by co-localisation in the form of increased internal synergy and possible streamlining. Examples of a rethinking of universities infrastructure can be seen on both a small and a large scale. On the small scale, Lund University has decided that the university s expansion must be in a straight line out of the city, so that they will connect physically with the future ESS, European Spallation Source centre 1. This enormous research infrastructure is currently under construction, and several universities have expressed an interest in establishing a permanent presence in the environment surrounding the centre. Satellites at home and abroad Today, many international and several Danish universities are physically present at foreign or regional universities in the form of small satellite offices, which are not linked to a particular research project, but instead facilitate contact more generally. Naturally, the digital expansion of a fully integrated virtual university helps improve contact, but in practice, the presence at a manned satellite office strengthens networks and collaboration even further. This focusing is evident, for instance, in that the University of Copenhagen has chosen to open an office at Yale University. Having a physical presence close to new markets and in new regions can be crucial, and it is something that preoccupies many universities both in Denmark and abroad in relation to campus development. A current example is a new Danish university centre near Beijing, which is currently being developed. The university centre is expected Strategisk campusudvikling understøtter aktivt samarbejdet mellem universitet og kommune. Universiteterne er afhængige af støtte og velvilje fra de kommunale myndigheder for at kunne realisere deres planer. Først og fremmest indgår kommunen i rollen som planmyndighed, men i stigende grad ses også eksempler på, at kommunen indgår som aktiv samarbejdspartner i campusudviklingen. Dette sker, når kommunerne betragter universiteter som en potentiel vækstgenerator for by- og erhvervsudvikling. Campusudvikling handler ikke kun om bygninger. Det handler også om bydele og universiteternes rolle i samfundet. Når universiteterne nedbryder deres fysiske grænser til omverdenen, bevæger de sig samtidig ud i et større offentligt rum og op i en byplanmæssig skala, hvor universiteternes fysiske dispositioner potentielt påvirker byen og vice versa i langt større omfang end tidligere. I Basel har kommunen fx i samarbejde med medicinalvirksomheden Novartis siden 2001 skabt Campus Novartis, som er hjemsted for den internationale virksomheds forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det sikrer attraktive vidensarbejdspladser i byen og er samtidig med til at udvikle et nedslidt byområde, som nu også rummer arealer til byens universitet. Omdannelsen har bl.a. resulteret i, at Novartis nu renoverer et større havneareal og åbner det som park og trafikåre for byen. I Danmark ønsker flere kommuner at se sig selv som universitetsbyer, og de støtter derfor aktivt campusudvikling. Dette sker fx i Odense, hvor kommunen arbejder for en letbane til bydelen, der samler det nye hospital og det eksisterende universitet, og det sker i Aalborg, hvor kommunen i samarbejde med en fond sætter fokus på udvikling af en bydel i forbindelse med hospitals- og universitetsudvidelser. I Lyngby-Taarbæk har man i et samarbejde mellem DTU og kommunens større virksomheder etableret en vidensbyorganisation som skal understøtte vækst i området. Det ses også i Roskilde, hvor kommunen brander sig som universitetsby med et universitetsbyår og har støttet forbindelse mellem universitet og by ved at medfinansiere en bylivskoordinator, samt i København, hvor man i samarbejde med Københavns Universitet planmæssigt og politisk understøtter arbejdet med at realisere Copenhagen Science City, der sætter fokus på sammenhængen og integrationen mellem uddannelse, erhverv, boliger og infrastruktur. Det nære 1 The European Spallation Source is a partnership between 17 European nations, which are collaborating to build and run the world s largest facility for neutron-based research. 5 Novartis Campus i Basel, Schweiz Novartis Campus in Basel, Switzerland 5 22 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 23

14 samarbejde styrker universitetets gennemslagskraft til at påvirke fx trafikplanlægning og udvikling af byrum, som tilgodeser møder mellem mennesker fra vidensinstitutionerne i området, ligesom kommunen gennem de store projekter får mulighed for at udfolde fysiske og sociale byudviklingsindsatser. attractive knowledge workplaces in the city, and at the same time it contributes to the development of a rundown urban district, which now also includes areas for the city s university. One of the results of the transformation is that Novartis is now renovating a large harbour area, opening it as a park and thoroughfare for the city. Bo og leve Ny tidshorisont kræver dialog Kommunernes nye aktive rolle skal ses i lyset af, at planlægningsprocessen og tidsperspektivet har ændret sig. Fra at tale om fysiske masterplaner med et årigt perspektiv arbejder flere i dag med interventionstanker. Disse tanker omfatter en række punktnedslag frem for ét større længerevarende projekt, og dermed er interventionstanken i højere grad modtagelig overfor forandringer. Denne overordnede tendens kan ses som en måde at håndtere radikale kursændringer, som den øgede brug af sponsorer og afhængigheden af eksterne forskningsmidler medfører. Svagheden ved interventionstanken er, at den ikke nødvendigvis skaber den sammenhæng og helhed, som den strategiske tilgang kræver. Hvor masterplanen har en oppefra og ned -tilgang til forandring, er interventionsmodellen i højere grad baseret på nedefra og op. Hvis summen af mange tiltag udgør helheden, er dialog og samspillet mellem mennesker på græsrodsniveau vigtigt for resultatet. Den voksende flertydighed i planlægningsprocesserne kræver mere og tættere dialog, hvilket er endnu en grund til, at universiteterne gør kommunerne til aktive og kontinuerlige dialogpartnere for at kunne ratificere de løbende justeringer. Municipal Collaboration Strategic campus development actively supports collaboration between university and municipality. The universities depend on the support and goodwill of municipal authorities in order to be able to realise their plans First of all, the municipality participates in the role of planning authority, but increasingly, there are examples of municipalities that participate actively as partners in campus development. This happens when the municipalities view universities as potential growth generators for urban and business development. Campus development is not only about buildings. It is also about city districts and the universities role in society. When universities break down their physical boundaries towards the surrounding world, they move out into a larger public space and up into an urban plan scale where the universities physical layouts potentially affect the city and vice versa to a much greater degree than before. In Basel, for instance, the municipality has collaborated with the pharmaceuticals company Novartis since 2001 to create Novartis Campus, which is home base for the international company s R&D activities. This provides In Denmark, several municipalities would like to consider themselves university cities, and therefore, they actively support campus development. This is happening in Odense, for instance, where the municipality is working to establish a light railway to the city district that gathers the new hospital and the existing university. It is also happening in Aalborg, where the municipality in collaboration with a foundation is focusing on developing a city district in connection with hospital and university expansions. In Lynbgy-Taarbæk Municipality, a knowledge city organisation, which is to support growth in the area, has been established in collaboration between the Technical University of Denmark and the municipality s large companies. Another example is Roskilde, where the municipality is branding itself as a university city with a university city year and support for a connection between the university and the city through the co-funding of an urban life coordinator. And in Copenhagen, the municipality collaborates politically and in planning terms with the University of Copenhagen to support the realisation of Knowledge District North Campus, which focuses on the connection and integration between education, business, housing and infrastructure. The close collaboration bolsters the university s ability to influence e.g. traffic planning and development of urban spaces that make allowance for the encounter between people from the knowledge institutions in the area, just as the municipality has the opportunity to unfold physical and social urban development efforts via the large projects. New time frame requires dialogue The municipalities new active role must be seen in the light of the fact that the planning process and the time perspective have changed. From speaking about physical master plans with a year perspective, more municipalities are now working with intervention ideas. These ideas include several points of impact rather than one large, long-term project, and thus, the intervention mindset is receptive to change to a higher degree. This general trend could be seen as a way of handling radical policy changes, which the increased use of sponsors and the dependence on external research funds imply. The intervention mindset s weakness is that it does not necessarily create the cohesion and unity that are required by the strategic approach. Whereas the master plan has a top-down approach to change, the intervention model is to a higher degree based on a bottom-up approach. If the sum of many measures equals the whole, a dialogue and the interplay between people at grassroots level are important to the result. The growing ambiguity in the planning processes calls for more and closer dialogue, which is yet another reason why the universities make the municipalities active and continual dialogue partners in order to be able to ratify the continual adjustments. Strategisk campusudvikling har til hensigt at skabe varierede campusområder, hvor man uddanner sig, arbejder og lever. På campus ligger boliger, caféer, restauranter, dagligvarebutikker, cykelhandlere, renserier og børnehaver side om side med undervisnings- og forskningsfaciliteter. Campus er åben og integreret med den omkringliggende by, og indretningen af universitetsområderne understøtter hverdagens liv både for studerende og ansatte ved universiteterne og for byens øvrige beboere. Dette skaber samtidig aktivitet på campus døgnet rundt og større fleksibilitet i hverdagen. Ærinder ordnes i en pause eller på vejen til eller fra undervisning og arbejde, og der åbner sig en vifte af spise- og fritidstilbud til glæde for studerende, forskere, medarbejdere, besøgende og beboere i området. Universiteterne og de omkringliggende bydele beriger hinanden, og det at komme i campusområdet bliver en naturlig del af det at bo i en universitetsby. Det er også i Danmark visionen, men det er endnu langt fra virkeligheden. Tendensen går imidlertid i retning af, at universiteterne i højere grad bliver kendt for at være steder, der tager sig af hele studietilværelsen også det at få et sted at bo og blive integreret i universitetets liv. Det understøtter et mindre frafald, giver mere tid til at uddanne sig og skaber bedre netværk. Flerfunktionalitet på campus I Danmark har vi indtil nu ikke haft særlig tradition for at kæde bolig og erhverv sammen med universitetets funktioner, men traditionen ændrer sig i disse år, hvor fysiske grænser mellem universitet og samfund og mellem studie og privatliv bliver udvisket. I Danmark har universiteterne fået lovgivningsmæssige muligheder for at integrere flere funktioner på campus end de, der er strengt nødvendige til forskning og uddannelse. Det betyder, at universiteter nu må udleje areal til relevante serviceerhverv, og at boliger til studerende og forskere samt erhvervsdrivende i innovationsmiljøer kan integreres i universitetscampussen. Studieboliger i Danmark Mulighederne for at skabe boliger på campus skaber også mulighed for nye boformer, der tiltrækker forskellige typer af forskere og studerende. Den specialestuderende med barn har måske andre behov for ro og privathed end den nye studerende, og den yngre udenlandske forsker vil måske gerne dele bolig med andre i samme situation. Udfordringerne kan dog blive, at boligerne bliver så integrerede i bybilledet, at man ikke opdager dem. Regensen, der blev taget i brug i 1628, er centralt placeret i København ved Rundetårn. Her forløber livet med en lang række regler, der skaber et socialt netværk, og manglende engagement er direkte opsigelsesgrund. Den almindelige københavner vil dog ikke kende til kollegiet, der med sine to lettere skjulte indgange ikke opfordrer til besøg udefra. Universitetskollegierne i Aarhus er nogle af de få kollegier i Danmark, der er integreret i campus. Samtidig er kollegierne synlige. De ni kollegier er placeret i Aarhus Universitetspark, og lange ventelister bevidner, at de er eftertragtede blandt de ældre studerende, som de henvender sig til. De sikrer en bolig til ca. 500 studerende og er med til at skabe en fysisk yderkant i Universitetsparken. Med tiden er servicefunktioner som supermarkeder fulgt med omkring universitetet. Eksempler på nyere campusnære kollegier er Tietgenog Bikuben-kollegierne i Ørestad Nord. Begge er bygget af private aktører med en målsætning om kollegier af høj kvalitet og standard. Ingen af dem er en del af universitetet, men de har fået muligheden for at være placeret som en integreret del af området på Københavns Universitets Søndre Campus og er med til at give karakter til campusområdet. Forskerressource på kollegiet Flere og flere universiteter er blevet opmærksomme på, at deres muligheder for at få besøg i kortere eller længere tid af anerkendte forskere stopper ved spørgsmålet om, hvorvidt de har mulighed for at tilbyde vedkommende et passende sted at bo. Et sted, hvor vedkommende føler sig som en integreret del af universitetet, og hvor vedkommende kan bruge tiden på det vigtige forskning, videnudveksling og socialt samvær. Forskerboliger nær forskningsinstitutionerne gør besøget til en 24 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 25

15 6 7 helhedsoplevelse og giver gæsteforskeren oplevelsen af at være tilknyttet et levende universitet, hvor der er aktiviteter på alle tidspunkter af døgnet. Et eksempel herpå er Københavns Universitet, hvor besøgende forskere kan benytte sig af det Juridiske Fakultets tilbud om gæsteboliger i den centralt placerede Studiegården i København. Boligen ligger i samme bygning som forskerne arbejder i, hvilket giver forskerne en oplevelse af at være integrerede i fakultetet. Drift af boliger En af barriererne for at skabe boliger, som universiteterne kan råde over, er spørgsmålet om, hvem der skal finansiere og drive dem. ETH Zürich står overfor at opføre boligenheder, typisk fireværelsesboliger, som kan bruges både som bofællesskab til studerende og som gæsteforskerboliger. Boligerne skal drives og udlejes af byens boligselskab efter krav, som ETH er med til at definere. Boligerne finansieres delvist af en boliginvestor og delvist af universitetet, som står for læse- og læringsrum, der bliver bygget i alle bygningernes underetager til beboerne. Universitetet EPFL i Lausanne har to boligtyper kollegier og hotel. Begge er opført af en privat aktør på EPFL s campus. I hotellet forhåndsbooker EPFL værelser til en reduceret pris, hvilket gør det muligt for institutterne at tiltrække eksterne forskere. EPFL bruger også hotellet til rent praktisk at udleje kollegieværelserne, også på ugebasis. Det sikrer, at udenlandske studerende har en midlertidig bolig de første uger, de befinder sig i landet. te kan skyldes, at erhvervslivet ikke har fået åbnet øjnene for det kundepotentiale, der blandt andet udgøres af de mange studerende og ansatte, der dagligt bruger campusområderne. På internationale universiteter formidles det store kundegrundlag direkte til potentielle serviceerhverv, og der stilles krav til udbyderne. Et eksempel er EPFL s campus, der ligger i et forstadsområde til Lausanne. Universitetet betragter deres brugere af campus som et attraktivt marked og udbyder derfor aktuelt nybyggede faciliteter til supermarkeder, serviceerhverv og butikskæder. Kriteriet for at kunne etablere en butik på campus er, at man præsenterer en ny idé for, hvordan butikken vil blive drevet. Dermed bliver der tale om butikker med den nyeste teknologi og indretning, hvor også de nyeste produkter bliver præsenteret og afprøvet. Eksempelvis tester banken her en ny indretning og måde at interagere med kunderne på i et læselounge-lignende miljø. På ETH Zürich er der indrettet forskellige spisesteder og caféer i underetagerne på bygningerne, som bliver drevet af private aktører. Det sikrer forskellige muligheder, så man selv bestemmer, hvilken slags mad man har lyst til en given dag. Med mange udbydere skabes en sund konkurrence på pris og kvalitet. I de kantiner og caféer, som er drevet af universitetet eller de studerende, er der differentierede priser, således at de studerende betaler mindre end ansatte ved universitetet, som igen betaler mindre end udefrakommende gæster. 6 Markedsdag på ETH Zürich. Hver anden torsdag sælger lokale handlende frugt og grønt fra regionen. Det er ikke billigere end i supermarkedet, men tiltrækker alligevel mange studerende foruden naboer, som kommer til markedet på campus. Farmers market at ETH Zürich. Every other Thursday, local traders sell fruit and vegetables from the region. This is not cheaper than the supermarkets, but it still attracts many students as well as neighbours who come to the market on campus. 7 Den nye bank på EPFL s campus ligger på biblioteket og ligner ikke en bank. Her afprøver Credit Suisse løbende sine nyeste koncepter for indretning af banker. De studerende inviteres til at bruge banken som læseplads. The new bank at EPFL s campus is placed in the library and does not look like a bank. Here, Credit Suisse continually tests its most recent concepts for bank layouts. Students are invited to use the bank as a reading place. Inhabiting and Living The purpose of strategic campus development is to create varied campus areas where people can study, work and live. Campuses include housing, cafes, restaurants, convenience stores, bicycle shops, dry-cleaning services and kindergartens in among teaching and research facilities. on campus around the clock as well as greater flexibility in everyday life. Errands can be taken care of during a break or on the way to or from classes or work, and a wide range of eating and leisure offers are open to the benefit of students, researchers, staff, visitors and residents in the area. The universities and the surrounding neighbourhoods enrich each other, and visiting a campus area becomes a natural part of living in a university city. This is also the vision in Denmark, but as of yet, this is a far cry from reality. However, the trend is that universities are increasingly becoming known as places that take care of the entire study life also in terms of finding a place to live and getting integrated into university life. This supports a reduction in the drop-out rate, allows more time for studying and creates better networks. Multifunctionality on campus So far, we have not had any particular tradition for linking housing and business with the universities functions in Denmark, but in recent years, the tradition has changed, so that physical boundaries between university and society and between study and private life are being erased. In Denmark, the universities have been given legislative possibilities of integrating more functions on campus than those that are strictly necessary for research and education. This means that universities are now allowed to rent out areas for relevant service businesses, and that housing for students and researchers as well as business owners in innovation environments can be integrated into the university campus. Butikker letter hverdagen Tidligere har det i Danmark været svært at tiltrække de rette virksomheder og butikker til campusområdet. Det- Campuses are open and integrated into the surrounding cities, and the layout of university areas supports everyday life, both for students and staff at the universities and for the city s other residents. This creates activity Student housing in Denmark The possibilities of creating housing on campus also open up the possibility of creating new types of accommodation, which attract different types of researchers 26 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 27

16 and students. A thesis student who has a child may have different needs for peace and privacy than a new student, and a young foreign researcher might want to share accommodation with others in the same situation. However, it may be a challenge if housing becomes so integrated into the cityscape that it is not noticed. The Regensen student residence in Copenhagen, which was first put into use in 1628, is located centrally in the city near Rundetårn (the Round Tower). Here, life unfolds subject to a whole string of regulations, which create a social network, and lacking involvement is actually a valid reason for termination of a resident s tenancy. However, the ordinary Copenhagener will not be aware of this student residence, which does not exactly encourage visits from outside via its two slightly obscured entrances. The residence halls in Aarhus are among the few student residences in Denmark that are integrated into a campus. These residence halls are also visible. The nine residence halls are located in Aarhus University Park, and long waiting lists bear witness to the fact that they are sought after by the older students they are intended for. They provide housing for about 500 students and contribute to creating a physical outer edge to the University Park. Over time, service functions such as supermarkets have been added around the university. Examples of more recent student residences close to campuses are the Tietgen and Bikuben student residences in Ørestad Nord. Both were built by private players with the objective of creating student residences of a high quality and standard. Neither of them is a part of the university, but they have been given the opportunity of being located as an integrated part of the area of the University of Copenhagen s South Campus and thereby add character to the campus area. Researcher resource at the student residence More and more universities have become aware of the fact that their chances of receiving short- or long-term visits by recognised researchers stop by the question of whether or not they are able to offer a suitable place for such researchers to stay. A place where the people in question will feel that they are an integrated part of the university, and where they can spend time on that which is important research, knowledge exchange and social interaction. Researcher accommodation close to research institutions makes the visit a holistic experience and gives the visiting researcher the sense of being associated with a vibrant university with activities around the clock. One example of this is the University of Copenhagen where visiting researchers can make use of the Faculty of Law s offer of guest accommodation in the centrally located Studiegården in Copenhagen. The accommodation is placed in the very building in which the researchers work, which gives the researchers the experience of being integrated into the faculty. Managing housing One of the barriers to creating housing that will be at the disposal of the universities is the question about who is going to fund and run them. ETH Zürich is about to construct 1,000 housing units, typically fourroom dwellings that can be used both as flat-shares for students and as visiting researcher accommodation. The housing will be run and rented out by the city s housing association subject to requirements that ETH will contribute to defining. The housing is funded partly by a property investor and partly by the university, which is in charge of reading and learning spaces, which will be built into all of the buildings ground floors, for the residents. The university EPFL in Lausanne has two types of housing student residence and hotel. Both were constructed by a private player on EPFL s campus. At the hotel, EPFL pre-books rooms at a reduced rate, which makes it possible for the university departments to attract external researchers. EPFL also uses the hotel in practical terms to rent out the student residence rooms, including on a weekly basis. This ensures that foreign students will have a temporary place to stay during their first weeks in the country. Shops make everyday life easier Previously, it has been difficult to attract the right companies and shops to campus areas in Denmark. This may be because the business community has not yet spotted the customer potential that is found among the many students and employees, among others, who use the campus areas on a daily basis. At international universities, the large customer basis is communicated directly to potential service businesses, and requirements are posed on the providers. One example is EPFL s campus, which is located in a suburban area outside Lausanne. The university considers its 10-15,000 campus users an attractive market and therefore currently offers newly built facilities to supermarkets, service businesses and chains of shops. The criterion for establishing a shop on campus is that you present a new idea for how the shop is to be run. This is to ensure that the shops feature up-to-date technology and interior design, where new products will be presented and tested. For instance, the bank here is testing a new layout and way of interacting with its clients in a reading lounge-like environment. At ETH Zürich, different eating places and cafes have been included on the ground floors of the buildings, and these are run by private players. This provides different options, so that people are free to decide what kind of food they want to eat on any particular day. Having many providers creates a healthy competition in terms of prices and quality. The canteens and cafes that are run by the university or the students have differentiated prices, so that students pay less than staff at the university, who in turn pay less than outside visitors. Erhverv Strategisk campusudvikling styrker samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv på alle niveauer. Stærke universiteter har stærke partnerskaber med erhvervslivets aktører. Virksomheder har nemlig glæde af universiteters netværk og faciliteter og omvendt. Det understøtter innovation og vækst i samfundet, og gennem samarbejdet kan man opnå bedre forskning, som er målrettet erhvervslivet, hurtig afprøvning af forskningsresultaterne i praksis og nye muligheder for finansiering, der kan hjælpe med at tiltrække og fastholde topforskere. Det styrker både erhvervslivets og universiteternes konkurrenceevne internationalt. Innovative virksomheder integreres direkte med forsknings- og undervisningsmiljøer, og videnstunge virksomheder får plads på universitetscampus, fx i forskerparker. Forskerparkerne skaber en fysisk ramme for samarbejdet mellem universitetets iværksætteri og erhvervslivet i området og omvendt. Den fysiske nærhed muliggør en daglig kontakt, hvor nye idéer kan udvikles og gøres kommercielle. På EPFL i Lausanne har man udvidet forskerparken og skabt mødesteder på campus til blandt andet forskere og erhvervsliv. Virksomheder som Logitech, der lejer sig ind på campus, oplever, at de studerende repræsenterer en ny generation af teknologibrugere og -udviklere, som Logitech kan involvere i deres produktudvikling. Den fysiske tilstedeværelse af erhvervslivet kan være med til at understøtte en kultur, hvor forskere og studerende naturligt samarbejder med offentlige og private 8 virksomheder om udviklingen af deres studier og forskning. Samtidig kan erhvervsliv og offentlige organisationer føle sig hjemme på universitetet, og de kan føle en forpligtigelse til at deltage i dets indre liv. Studerende opdager, at vejen fra studie til karriere er meget kort, og forskere opdager, at deres resultater kan blive til forretningsplaner. Erhvervsliv og offentlige organisationer ser, at deres udvikling er helt afhængig af den direkte kontakt med universitetets udvikling af ny viden. Fysisk integration kræver risikovillighed Erfaringer fra udlandet viser, at erhvervslivet ønsker at skabe eller indgå i vidensmiljøer. Et eksempel på dette ses på Novartis Campus i Basel, hvor virksomheden Novartis har skabt et helt campusområde til forskning og udvikling. En af barriererne ved at integrere fx virksomheder i universitetsbygninger er, at det kræver en risikovillighed fra universitetets og bygningsejernes side til at have arealer, som man ikke har sikkerhed for kan udlejes. Derfor er det også vigtigt, at der er tale om fleksible arealer, hvor man relativt nemt kan tilpasse indretningen, så lejemålene kan opdeles efter virksomhedens ønsker. Flere universiteter i udlandet såvel som i Danmark ønsker dog at skabe udviklingsmiljøer og væksthuse til iværksætteri. I Campus Sydhavn har AAU eksempelvis indrettet en studenterinkubator og et app lab et kon- 8 Studerende kan besætte og bebo mindre bokse til erhvervsrettede projekter på Stanfords d-school. Boksene indrettes, så de kan bruges til at holde møder med potentielle producenter og samarbejdspartnere fra erhvervslivet. Students can occupy and inhabit small boxes for vocational projects at Stanford s d-school. The boxes are laid out so that they can be used for meetings with potential manufacturers and partners from the business community. 28 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 29

17 9 Fællesarealet hos Logitechs udviklingsafdeling på EPFL s campus er en test-legeplads. Studerende inviteres på besøg her, hvor de møder et helt andet miljø end på universitetet. The common area in Logitech s development department at EPFL s campus is a testing playground. Students are invited to visit and meet an entirely different environment to the one found at the university. However, several universities both in Denmark and abroad want to create development environments and growth centres for entrepreneurship. In Campus Sydhavnen, for instance, Aalborg University (AAU) has set up a student incubator and app lab an office environment for students who want to develop applications. In addition to office facilities, the students have access to innovation guidance and help to apply for funding. Soon, they will also be close to relevant companies as AAU is planning to create a business-innovation environment in association with Campus Sydhavnen. Collaboration about strategic ventures Strategic campus development does not just place facilities at the disposal of the business community. It is equally about involving the business community in strategic ventures and about increasing the proportion of the business community s investments in the university. This creates mutually binding partnerships between university and business community, and ultimately, between the university and the regional economy s growth and development. Innovative enterprises are integrated directly into research and teaching environments, and knowledge-intensive companies find space at university campuses, e.g. in science parks. The science parks create physical settings for collaboration between the universities entrepreneur ventures and the local business community and vice versa. The physical proximity facilitates daytormiljømiljø til studerende, der ønsker at udvikle applikationer. Foruden kontorfaciliteter kan studerende finde innovationsrådgivning og hjælp til at søge midler. Snart vil de også være tæt på relevante virksomheder. AAU ønsker nemlig at skabe et virksomhedsinnovationsmiljø i tilknytning til campus Sydhavnen. Samarbejde om strategiske satsninger I en strategisk campusudvikling stilles der ikke bare lokaler til rådighed for erhvervslivet. Det handler lige så meget om at inddrage erhvervslivet i strategiske satsninger og øge graden af erhvervslivets investeringer i universitetet. Det skaber forpligtende fællesskaber mellem universitet og erhvervsliv og i sidste ende mellem universitetet og den regionale økonomis vækst og udvikling. Et eksempel på dette er EPFL i Lausanne, hvor rektor har nedsat et ekspertpanel, hvis medlemmer tæller direktører fra store virksomheder samt arkitekter og bankfolk. Der afholdes 2-3 møder om året, hvor universitetet fremlægger sine planer og herefter får feedback fra erhvervslivet. Disse møder har banet vejen for et langsigtet strategisk samarbejde mellem EPFL og en række virksomheder. Det gælder bl.a. Nestlé, der lejer en hel bygning på campus og samtidig har afsat 3 milliarder kr. over 10 år til forskningssamarbejder. Samarbejdet har således også bevirket, at det nu er nemmere for EPFL at tiltrække donationer. I dag kommer 10 procent af EPFL s budget fra private virksomheder. Konkret har det også betydet, at ekspertpanelets medlemmer tilsammen har sponsoreret 50 procent af universitetets nye Rolex Learning Centre, som er et arkitektonisk banebrydende læringslandskab, som erhvervslivets repræsentanter også bruger til uformelle møder og konferencer. En af barriererne ved at tænke langsigtede strategiske samarbejder med erhvervslivet er en forskel i tempo i organisationernes kultur. En anden er indgåelse af aftaler om intellektuelle rettigheder. Campusudviklingen holder sig for øje, at universitetet har en unik samfundsmæssig rolle som uafhængig vidensproducent. Erhvervslivets langsigtede interesse i universitetet er afhængig af fastholdelse af kvalitet, uafhængighed og etik. Derfor søger campusudviklingen at udvide samarbejdet uden at kompromittere universitetets særlige identitet som en uafhængig undervisnings- og forskningsinstitution. En løsningsmodel ses på EPFL, hvor den private investor er sikret retten til den kommercielle udnyttelse af forskningens resultater, mens universitetet har ret til at videreudvikle resultaterne i forskning og undervisning. Business Strategic campus development strengthens collaboration between universities and business communities at every level. Strong universities have strong partnerships with business community players. Companies benefit from the universities networks and facilities and vice versa. This supports innovation and growth in society, and through the collaboration, it is possible to achieve better research, which is targeted at the business community, quick testing of research results in practice, and new possibilities of funding that can help attract and retain elite researchers. This improves the international competitiveness of both the business community and the universities. 9 to-day contact where new ideas can be developed and commercialised. At EPFL in Lausanne, the science park has been expanded, and meeting places have been created on campus for researchers and businesses, among others. Companies such as Logitech, which leases space on campus, experience that the students represent a new generation of technology users and developers who Logitech can involve in their product development. The business community s physical presence can help support a culture where researchers and students work naturally with public or private companies on the development of their studies and research. Businesses and public organisations alike can feel at home at the university, and they may sense an obligation to participate in its internal life. Students discover that the path from studies to career is very short, and researchers discover that their results can be turned into business plans. Businesses and public organisations see that their development depends entirely on the direct contact with the university s development of new knowledge. Physical integration requires a willingness to take risks Experience from abroad shows that the business community wants to create or participate in knowledge environments. One example of this can be seen at Novartis Campus in Basel where the company Novartis has created an entire campus area for R&D. One of the barriers when integrating e.g. companies into university buildings is that it requires a willingness to take risks on the part of the university and the building owner to have areas that they may or may not be able to rent out. It is therefore important that the areas are flexible enough to make it relatively easy to adapt the interior layout so that the leased areas can be divided according to the company s wishes. One example of this is EPFL in Lausanne where the president has appointed an advisory board whose members include CEOs from large companies, as well as architects and bankers. The advisory board holds 2-3 meetings per year where the university presents its plans and receives feedback from the business leaders. These meetings have paved the way for long-term strategic collaboration between EPFL and a number of companies. These include Nestlé, who leases an entire building on campus and has allocated DKK 3 billion to research collaboration over a period of 10 years. One of the results of the collaboration is that it has become easier for EPFL to attract donations. Today, 10 per cent of EPFL s budget stems from private companies. In concrete terms, this has meant that the advisory board s members combined have sponsored 50 per cent of the university s new Rolex Learning Center, which is an architecturally pioneering learning landscape, which is also used by representatives from the business community for informal meetings and conferences. One of the barriers to considering long-term strategic collaboration with the business community is a difference in pace in the organisations cultures. Another is making agreements about intellectual property. Campus development is aware that universities have a unique role in society as independent producers of knowledge. The business community s long-term interest in universities depends on retention of quality, independence and ethics. Therefore, campus development aims to expand the collaboration without compromising a university s special identity as an independent educational and research institution. One solution model is seen at EPFL, where private investors are guaranteed the right to the commercial exploitation of research results, while the university has the right to further develop the results in research and teaching. 30 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 31

18 Rum til læring Campusudvikling indebærer nye læringsrum, der understøtter forskellige læringsforløb og imødekommer forskelligartede studerende fra universitets førsteårsstuderende til master classes. Derfor er danske og udenlandske universiteter optaget af at skabe varierende læringsmiljøer og særlige faciliteter, der kan tiltrække og fastholde studerende. Samtidig inviterer universiteterne relevante samarbejdspartnere fra vidensinstitutioner eller virksomheder indenfor i læringsmiljøerne. Nye læringsrum er indrettet med tanke for, at læring rækker ud over undervisningslokalet og den skemalagte undervisningstid. Universitetet udvider derfor det fysiske læringsrum med e-læringsplatforme eller fjernundervisning og skaber samtidig nye mødesteder, hvor mennesker kan mødes, tale og arbejde sammen. Nye læringsrum bruges som et strategisk værktøj til at skabe forbindelser mellem folk og fagligheder. Universiteternes lyst til at skabe nye læringsrum kan ses som udtryk for, at universiteterne ønsker at tiltrække flere studerende, reducere frafald og sikre de studerendes mulighed for aktivt og engageret at indgå i undervisningen. Forståelsen af, at læring ikke blot sker i formidling af viden, men i et aktivt samarbejde mellem studerende og undervisere, aktualiserer nye former for undervisningsog samarbejdsformer. Det stiller krav til rum. Særlige faciliteter Danske og udenlandske universiteter skaber særlige fysiske rum til idéudvikling og innovationsprocesser, der tiltrækker studerende såvel som virksomheder. Tanken er at lade de studerende lære ved at forholde sig til nye udfordringer og problemstillinger, der er lig dem, de kan møde udenfor universitetet. Et eksempel er University of Brightons Creative Zone. Her iscenesætter undervisere særlige læringsforløb. Ved hjælp af farver, lys, lyde, dufte og projektorer skabes særlige stemninger. Nøgleordet er indlevelse. Erfaringen er, at læringsrummet giver studerende såvel som undervisere lyst til at udfordre sig selv og lære på nye måder. Et andet eksempel er Stanford University s d-school, hvor virksomheder kan betale for, at universitetets studerende arbejder på problemstillinger eller produktud- vikling efter virksomhedens oplæg. Et dansk eksempel er CBS s Studio at Copenhagen Business School, som ligger i en renoveret villa nær campus og er indrettet til at understøtte kreative og innovative processer. Stedet er åbent for hele CBS samtidig med, at det er et sted, hvor virksomhedsrepræsentanter interagerer med både studerende og professorer om aktuelle business cases. Synligt arbejde Nye læringsrum gør undervisning og arbejdsprocesser synlige. Det skaber mulighed for at lære af hinanden. Ved at se andre fagligheder udfolde sig i praksis styrkes studerendes og underviseres bevidsthed om egne metoder og tilgange. Et eksempel er London Metropolitan University, hvor laboratoriehold ikke længere skal opdeles efter lokalestørrelser. Flere hold kan nemlig rummes i ét stort undervisningslaboratorium, der bruges af flere fag på samme tid. Det sikrer ikke blot, at den dyre laboratorieplads udnyttes effektivt, men gør det også muligt for undervisere og studerende at se og lære af undervisningen på andre fag. Et andet eksempel er TU Delfts Fakultet for Arkitektur, hvor studiearbejder vises i displays indbygget i gangarealer. Det understøtter den faglige identitet og synliggør håndværket, som de studerende arbejder på at tilegne sig. Teori og praksis En anden ambition for universiteterne er at skabe sammenhængende læringsforløb, der rækker ud over universitetet. Det sker blandt andet, når universitet og hospital fysisk kobler sig til hinanden eller integreres. Tanken er, at læring i både forsknings- og uddannelsesregi sker i koblingen mellem teori og praksis. SDU og AAU planlægger begge at koble det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til kommende hospitalsbyggerier i Odense og Aalborg. Nye medicinstuderende får dermed direkte indblik i hospitalets kliniske praksis og let kontakt til de hospitalsansatte læger. Koblingen understøtter forskernes arbejde og uformelle møder på tværs af institutionerne. 10 Arkitektur, TU Delft. Fortællinger om faget i den centrale gang. De fysiske rammer understøtter oplevelsen af et fagligt tilhørssted. Modeller fra tidligere og nuværende studerende og ansattes arbejder er udstillet og skaber referencer til fremtidigt arbejde. Architecture, TU Delft. Stories about the subject are on display in the central corridor. The physical settings support the experience of an academic place of belonging. Models of former and current students and employees works are exhibited and create references to future work. 11 TU Delft. Formelle og uformelle læringsmiljøer blandes. Det specielt designede auditorium indeholder projektarbejdsrum og har siddepladser til forelæsninger i den åbne forhal, hvor der er skabt studiearbejdspladser. TU Delft. Formal and informal learning environments are mixed. The specially designed Audikatorium contains project work spaces and has seating for lectures in the open foyer where study workplaces have been created. 12 Læringslandskab i Lausanne på Rolex Learning Center, som også rummer det fysiske og digitale bibliotek. Learning landscape in Lausanne at the Rolex Learning Center, which also houses the physical and digital library. Varierende læringsmiljøer En tredje ambition for danske og udenlandske universiteter er at redefinere læringsrummet og skabe nye rum til det selvstændige gruppe- og studiearbejde. Et helhedsblik sikrer, at formelle og uformelle læringsrum supplerer hinanden og understøtter studerendes og underviseres lyst til at fortsætte diskussionen efter undervisningen. Fælles for bogens caseeksempler er, at en høj kvalitet i læringsrum understøtter en øget udnyttelse af arealerne. Et eksempel på varierede læringsmiljøer er The Saltire Learning Centre. Centeret fungerer som et samlingspunkt for studielivet på Glasgow Caledonian University og samler forskellige typer studiearbejdspladser, biblioteksfunktioner og et cafémiljø. Det giver de studerende mulighed for at vælge og skifte mellem arbejdssteder. Et andet eksempel er EPFL s nye Rolex Learning Center, der består af ét stort åbent læringslandskab, der fungerer som mødested for studerende, ansatte og gæster. Gæster benytter centerets caféer og konferencesal, mens studerende og forskere bruger det fælles campusbibliotek // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 33

19 Et tredje eksempel er det tekniske universitet TU Delfts Fakultet for Arkitektur, der har skabt steder til samtale i mellemrum som gangarealer og forhal. Et fjerde eksempel er ETH i Zürich. Her ses hele campussen som et læringsrum, hvor fælles sportsfaciliteter eller kaffebarer er med til at nedbryde rigide hierarkier og skabe mulighed for en større grad af involvering og interaktion mellem studerende og forskere. En pointe er, at læring også udspiller sig der, hvor man puster ud eller lader sig inspirere. Hvor starter man? En udfordring for at skabe nye læringsrum er spørgsmålet om, hvor man skal starte. Det svenske Karolinska Instituttet (KI) har sammen med landstinget etableret et Medical Case Centre, der udvikler læringsmiljøer. Centeret har skabt overblik over, hvor studerende og medarbejdere dagligt færdes på KI s campus i Solna. Det har gjort det muligt at udpege en række nedslagspunkter på campus, hvor investeringen i nye læringsmiljøer vil skabe mest værdi. Flere funktioner En anden udfordring for universiteterne er at skabe plads til de forskellige undervisnings- og arbejdsformer uden at øge universitetets arealer betydeligt. Danske og udenlandske universiteter skaber derfor nye læringsrum eller moderniserer eksisterende, så de kan rumme flere typer aktiviteter. Holdlokaler med borde og stole, der hurtigt kan flyttes, skaber mulighed for at skifte undervisningsform over lange lektioner. Det øger koncentrationen og de studerendes aktive deltagelse i undervisningen. Af samme grund omdanner danske og udenlandske universiteter aktuelt eksisterende auditorier. De nye auditorier giver de studerende mulighed for skiftevis at høre underviserens instruktioner og arbejde sammen. De nye læringsrum har plads til færre studerende end de traditionelle, men overordnet set spares der plads, når fx gruppearbejde og forelæsninger eller holdundervisning kan foregå i samme lokale. Erfaringen er, at udviklingen af nye lokaler kræver klare idéer om, hvad rummet skal kunne. McGill University arbejder derfor med nedskrevne principper for udviklingen af læringsrum. På SDU har undervisere, støttet af en didaktiker og universitetets byggechef, udviklet konkrete scenarier for undervisning. Scenarierne har informeret udviklingen af et nye læringsrum og skal sikre forbindelsen mellem visionerne og den reelle brug. Fast eller foranderligt En tredje udfordring for nye læringsrum er at finde balancen mellem det fast definerede og det helt foranderlige rum. På Stanford d-school ændrer studerende og ansatte rum og møbler, når de samarbejder om designløsninger. Studerende og ansatte skaber og ændrer løbende steder og træffer løbende valg om, hvad der skal foregå de specifikke steder. Det er ikke uden udfordringer. Det kræver en bevidsthed om arbejdsprocessen, og det er en del af det, de mange studerende kommer for at lære. Fokus og helhedsblik En fjerde udfordring er at fastholde fokus på nye læringsrum. Erfaringen fra danske og udenlandske universiteter er, at studiearbejdspladser og mødesteder risikerer at blive skåret bort, når m² skal prioriteres. McGill University prioriterer med en årlig pulje projekter, der øger læringsoplevelsen og bidrager til campus som helhed. Den centrale finansiering har skabt et bedre overblik over lokaler og lokaleudnyttelse. En arbejdsgruppe, der inkluderer universitetets uddannelsesudvikling og dets campusplanlægning, følger universitetets fysiske projekter fra konceptudvikling til ibrugtagelse og sikrer, at de er i tråd med universitetets målsætninger for uddannelsesudvikling. I Glasgow Universitys læringscenter har en studiemiljøkoordinator ansvar for at sikre helheden i læringsoplevelsen on- såvel som off-line. Hun tager jævnligt temperaturen på, hvordan de studerende oplever og bruger læringsmiljøet og arbejder tæt sammen med universitetets IT-koordinator, undervisere, didaktikere og bibliotekarer. Vidensgrundlag Udviklingen af nye læringsmiljøer er en anledning til at tydeliggøre universitetets målsætninger med uddannelser og undersøge, hvordan rum, teknologi og læring spiller sammen. Danske og internationale universiteter søger aktuelt at skabe viden om læring, der kan informere udviklingen af læringsmiljøer. I en stor skala har University of Melbourne brugt universitetets egen udvikling af uddannelsesstrukturen og fysiske læringsmiljøer som en anledning til at etablere et tværfagligt netværk af eksperter, LEaRN (Learning Environments Applied Research Network). Netværket involverer blandt andet forskere, som arbejder med udvikling og evaluering af læringsmiljøer, og praktikere fra arkitekt- og designfirmaer. Universitetet anvender selv viden genereret i netværket, men et formål er også at undersøge og styrke læring og læringsmiljøer på tværs af uddannelsesniveauer. Et andet eksempel er Rolex Learning Center ved EPFL s interne forskningsenhed, der udvikler nye teknologier til læring. Enhedens forskere har udviklet et interaktivt bord, der registrerer, hvordan taletiden fordeler sig rundt om bordet. Centeret bruges som testområde, og forskningsenheden har derfor stillet bordet til rådighed for studerende og ansatte her. Bordet hjælper de studerende med at skabe et balanceret samarbejde. Et dansk eksempel er Aarhus Universitets Institut for Informations- og Medievidenskab, der udvikler en ny interaktiv installation, der guider og optager samarbejdet. En prototype er blevet afprøvet af studerende og forskere. Det har givet de studerende et indblik i forskningen og produktudviklingen. Universitetets universitetspædagogiske enhed følger samtidig projektet for at undersøge ligheder og forskelle mellem nye og erfarne videnskabers samarbejde. Spaces for Learning Campus development involves new learning spaces that support different learning courses and accommodate a variety of students from the university s first-year students to master classes. This is why Danish and foreign universities are preoccupied with creating a variety of learning environments and special facilities that can attract and retain students. At the same time, the universities are inviting partners from knowledge institutions or companies into the learning environments. New learning spaces are designed with due consideration for the fact that learning goes beyond the classroom and the scheduled class hours. Universities therefore expand the physical learning spaces with e-learning platforms or distance teaching, while at the same time they create new meeting places where people can meet, talk and work together. New learning spaces are used as a strategic tool to create connections between people and academic fields. The universities interest in creating new learning spaces can be seen as an expression of their desire to attract more students, reduce the drop-out rate and provide the students with opportunities for active and committed participation in classes. Understanding that learning happens not only via the communication of knowledge, but also in active collaboration between students and teachers, adds new relevance to new forms of teaching and collaboration. This poses demands on spaces. Special facilities Danish and foreign universities create special physical spaces for ideas development and innovation processes, which attract both students and businesses. The idea is to allow the students to learn by relating to new challenges and issues that are similar to those that they will encounter outside the university. One example is University of Brighton s Creative Zone. Here, the teachers stage special learning courses. They use colours, light, sounds, aromas and projectors to create special atmospheres. The idea is to augment people s creativity. Experience shows that the learning space makes both students and teachers want to challenge themselves and learn in new ways. 13 Lysende pletter i det interaktive bord viser fordelingen af taletid og skaber refleksion om samarbejdet. I Rolex Learning Center bruges forskning i IT og læring direkte. Illuminated dots in the interactive table shows the distribution of speaking time and creates reflection on collaboration. At the Rolex Learning Center, research into IT and learning is used directly. Another example is Stanford University s d-school, where companies can pay to have university students work on issues or product development based on the individual company s instructions. A Danish example is CBS s Studio at Copenhagen Business School, which is located in a renovated villa close to campus and designed to support creative and innovative processes. The place is open to all of CBS, and it is also a place where company representatives interact with both students and professors about current business cases d-school på Stanford University d-school at Stanford University Visible work New learning spaces make teaching and work processes visible. This creates opportunities to learn from each 34 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 35

20 other. Seeing other professional competences express themselves in practice strengthens both students and teachers awareness of their own methods and approaches. One example is London Metropolitan University where laboratory classes no longer have to be divided according to room sizes. There is enough space for several classes in one large teaching laboratory, which is used by several subjects at the same time. This does not only ensure that the expensive laboratory space is utilised efficiently, it also makes it possible for teachers and students to watch and learn from teaching in other subjects. Another example is TU Delft s Faculty for Architecture, where study works are shown in display cabinets built into corridor areas. This supports the academic identity and gives visibility to the workmanship that the students are working to acquire. Theory and practice Another ambition for the universities is to create cohesive learning courses that reach beyond the university. This happens, for instance, when a university and a hospital physically link up or are integrated. The idea is that learning under the auspices of both research and education happens in the link between theory and practice. The University of Southern Denmark and Aalborg University are both planning to link their Faculties of Health Sciences to future hospital construction projects in Odense and Aalborg, respectively. This will give new medical students an insight into clinical hospital practice and provide them with easy contact to physicians employed at the hospitals. The link supports researchers work and informal encounters across the institutions. Varying learning environments A third ambition for Danish and foreign universities is to redefine the learning space and create new spaces for independent group and study work. A holistic view ensures that formal and informal learning spaces supplement each other and support students and teachers desire to continue discussions after classes. It is common to the book s case examples that high quality learning spaces support an increased utilisation of the areas. The Saltire Learning Centre is an example of varied learning environments. The centre works as a gathering point for student life at Glasgow Caledonian University, and it includes different types of study workplaces, library functions and a cafe environment. This gives the students the chance to choose and change between a number of workplaces. Another example is EPFL s new Rolex Learning Center, which consists of one, large open learning landscape, which serves as a meeting place for students, staff and visitors. Visitors use the centre s cafes and conference hall, while students and researchers use the common campus library. A third example is the technical university TU Delft s Faculty for Architecture, which has created places for conversation in interspaces such as corridor areas and the foyer. ETH Zürich is a fourth example. Here, the entire campus is considered a learning space where common sports facilities and coffee bars contribute to breaking down rigid hierarchies, creating opportunities for a greater degree of involvement and interaction between students and researchers. It is an interesting point to notice that learning also unfolds where people take a break or soak up inspiration. Where do you start? It is a challenge to determine where to start when you want to create new learning spaces. The Swedish Karolinska Institute (KI) and the Swedish regional councils have joined forces to create a Medical Case Centre, which develops learning environments. The centre has created an overview of students and staff s daily movements across KI s campus in Solna. This has made it possible to identify a number of specific points on campus where the investment in new learning environments will create greatest value. Several functions Another challenge for the universities is to create room for different teaching and work forms without increasing university areas significantly. Danish and foreign universities therefore create new learning spaces or modernise existing spaces so that they can accommodate different types of activities. Classrooms with tables and chairs that can be moved quickly facilitate changes in teaching forms in the course of long lessons. This increases the students concentration and active participation in the classes. For the same reason, Danish and foreign universities are currently transforming existing lecture halls. The new lecture halls make it possible for students to alternate between listening to the teacher s instructions and working together. The new learning spaces have room for fewer students than traditional ones, but on the whole, space is saved when, for instance, group work and lectures or class teaching can take place in the same room. Experience shows that the development of new rooms requires clear ideas about what a room should be able to offer. McGill University therefore works with written principles for the development of learning spaces. At University of Southern Denmark, teachers supported by a didactics specialist and the university s construction manager have developed specific teaching scenarios. The scenarios have informed the development of new learning spaces and they are to guarantee the connection between visions and actual use. Permanent or changeable A third challenge in connection with new learning spaces is to find the right balance between the permanently defined and the completely changeable room. At Stanford s d-school, students and staff change spaces and move furniture around when they collaborate on design solutions. Students and staff continually create and alter places and make decisions about what is to take place in the specific places. This is not without challenges. It requires an awareness of the work process, and this is partly what many students come there to learn. Focus and the big picture A fourth challenge is to maintain focus on new learning spaces. Experience from Danish and foreign universities shows that study workplaces and meeting places risk being eliminated when m 2 need to be prioritised. Via an annual pool, McGill University gives priority to projects that increase the learning experience and contribute to campus as a whole. The central funding has created a better overview of rooms and the utilisation of rooms. A working group, which includes the university s educational programme development and its campus planning, follows the university s physical projects from concept development to occupancy and ensures that they comply with the university s objectives for educational programme development. At Glasgow University s learning centre, a study environment coordinator is responsible for ensuring cohesion in the learning experience both online and offline. She regularly gauges how the students experience and use the learning environment, and she works closely with the university s IT coordinator, teachers, didactics specialists and librarians. Knowledge basis The development of new learning environments is a chance to clarify a university s objectives for its educational programmes, and to investigate how spaces, technology and learning interact. Danish and international universities are currently seeking to create knowledge about learning that can inform the development of learning environments. On a large scale, the University of Melbourne has used the university s own development of its programme structure and physical learning environments as a chance to establish an interdisciplinary network of experts, LEaRN (Learning Environments Applied Research Network). The network involves, among others, researchers who work with the development and assessment of learning environments, and practitioners from architectural and design firms. The university itself applies knowledge generated in the network, but another purpose is to study and improve learning and learning environments across educational levels. Another example is the Rolex Learning Center at EPFL s internal research unit, which develops new technologies for learning. The unit s researchers have developed an interactive table that registers how speaking time is distributed around the table. The centre is used as a test area, and the research unit has therefore made the table available to students and staff. The table helps the students create balanced collaboration A Danish example is Aarhus University s Institute of Information and Media Studies, which is developing a new interactive installation that guides and records collaboration. A prototype has been tested by students and researchers. This has given the students insight into research and product development. The university s university-pedagogical unit is also following the project in order to study similarities and differences between new and experienced sciences collaboration. 36 // CAMPUS UDVIKLING // BYGNINGSSTYRELSEN BYGNINGSSTYRELSEN // CAMPUS UDVIKLING // 37

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT NORSK PLANMØTE 2010 COMPACT CITY OG BÆREKRAFT HVOR TETT VIL VI BO? JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE KØBENHAVN TÆTHED FYSISK TÆTHED EN FORUDSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere