Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Visit Greenland A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 25

3 Visit Greenland A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Visit Greenland A/S Reg.nr GER Hjemstedskommune: Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Karin Egede, formand Ole Andersen Anette Lings Salik Hard Direktion Anders Stenbakken Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 Visit Greenland A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Visit Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 19. februar 2013 Direktion Anders Stenbakken direktør Bestyrelse Karin Egede Ole Andersen Anette Lings Salik Hard formand

5 Visit Greenland A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Visit Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Visit Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 19. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor

6 Visit Greenland A/S 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Den 6. januar 2012 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i Grønlands Turist- og Erhvervsråd på foranledning af ejeren. På dagsordenen var forslag til ændringer af vedtægter herunder navn og formål samt valg af ny bestyrelse. På den ekstraordinære generalforsamling ændrede Grønlands Turist- og Erhvervsråd navn til Visit Greenland (VG) og fik følgende formål: at virke som Grønlands nationale videnscenter for turisme. at arbejde for at synliggøre og fremme Grønland som turistdestination. at arbejde for at fremme og udvikle turismeerhvervet samt turismeaktiviteter i Grønland. at fremme og udvikle oplevelseserhvervet, kunsthåndværkerhvervet, branding af Grønland og tilknyttende aktiviteter. Grønlands Turist- og Erhvervsråds siddende bestyrelse bestående af Bjarne Eklund (fmd.), Erik Bjerregaard og Laurits Kreutzmann fratrådte og en ny bestyrelse valgtes. Visit Greenlands bestyrelse er herefter Formand, Karin Kleist Egede (46) Direktør, Z-Meetings, næstformand Anette Lings (39) Direktør Hotel Sisimiut, medlem Ole Andersen (51) Salg - og Marketingsdirektør WOCO, Salik Hard (45) Salgschef i Tele Post (45). VGs bestyrelse har i 2012 afholdt 5 bestyrelsesmøder hvoraf 2 af møderne var 2-dages workshops. Ordinær generalforsamling afholdtes 4. april Visit Greenlands Medlemsskaber i foreninger og interesseorganisationer : Grønlands Arbejdsgiverforening HORESTA Adventure Travel Trade Association (ATTA) Cruise Islands of the North Atlantic (CINA) North Atlantic Tourism Association (NATA) Bryggens Erhvervsklub

7 Visit Greenland A/S 5 Selvstyrets Vækstmål for 2015 Selvstyret udarbejdede i 2012 en ny national turismestrategi, der sætter de overordnede rammer for turismeudviklingen i Grønland. I turismestrategien opstilles en række nationale resultatmål for turismens udvikling i Grønland frem til 2015: En vækst på 15% i antallet af landbaserede turister fra det nuværende niveau på cirka En vækst på 5% i krydstogtsturister fra det nuværende niveau på cirka En vækst i omsætningen i turismeerhvervet fra det nuværende niveau på cirka. 334 til 380 mio. Visit Greenlands Turismestrategi understøtter den Nationale Turismestrategi. Visit Greenlands Handleplan 2013 prioriterer relevante, målbare projekter og indsatser i forhold til Selvstyrets opstillede resultatmål. Som turistdestination er Grønland kendetegnet af store styrker, men også lige så store udfordringer. Styrkerne er landets enestående natur og kultur, med et klart potentiale til at positionere sig som en unik adventure destination, og dermed biddrage med samfundsøkonomiske vigtige eksportindtægter og arbejdspladser. Samtidigt står turismeerhvervet overfor en række svære udfordringer, som må løses eller forbedres for at Grønlands egentlige turismepotentiale kan aktiveres. Visit Greenland deler udfordringerne op i 5 MUST WIN BATTLES:

8 Visit Greenland A/S 6 STATISTIK OG DOKUMENTATION Det statistiske grundlag for at kunne værdisætte erhvervets samfundsøkonomiske betydning er ikke til stede. Der eksisterer i dag ikke en metode til at differentiere mellem turister og andre flyrejsende, og dermed er det heller ikke muligt at få et overblik over den demografiske spredning, eller hvor langt tid de enkelte turister opholder sig i hvilke regioner. Dette betyder reelt, at de opstillede resultatmål for turismeudviklingen i Grønland bliver et skøn baseret på et andet skøn. SYNLIGHED Globalt set er turisme det hurtigst voksende erhverv, kendetegnet ved store investeringer og massiv konkurrence. Grønlands store udfordring er, at blive synlig som et attraktivt adventure rejsemål og samtidigt have få ressourcer til at løfte denne omfattende opgave. Der er et akut behov for skabe flere og bedre markedsføringsmaterialer om Grønland samt skabe tættere samarbejder på tværs af de grønlandske destinationer samt pulje de begrænsede ressourcer. TILGÆNGELIGHED Begrænset flykapacitet til Grønland, begrænset og dyr intern infrastruktur samt begrænsede og utidssvarende anløbsfaciliteter (krydstogt). For individuelle rejsende er Grønland ligeledes en destination som det er vanskeligt selv at planlægge sin rejse til. RAMMEBETINGELSER For at turismeudviklingen i Grønland kan tage fart, skal erhvervet sikres bedst mulige rammebetingelser for innovation og større investeringer. Turisterhvervet har store udfordringer for at kunne lykkes, og har brug for stabile og understøttende rammebetingelser. Der er ligeledes behov for en opkvalificering af turismeuddannelserne i Grønland, så der produceres en større og bredere funderet arbejdsstyrke. MARKEDSUDVIKLING Det danske marked har været faldende i de seneste år, og der er behov for at genvide dette marked ligesom der er behov for at øge indsatsen på bl.a. det tyske marked. Herudover er der behov for at videreudvikle kombinationsturismen med Island, da Grønland på den måde får adgang til nye lukrative markeder i Asien og USA. Visit Greenlands indsatser og projekter kan alle henføres til de 5 Must-Win-Battles, der således er de overordnede pejlemærker for, hvor ressourcer og fokus skal koncentreres (se gennemgang af projekter og indsatser 2012 nedenfor). Corporate Social Responsibility VG har valgt at gøre selskabets fotodatabase tilgængelig for alle, i modsætning til tidligere hvor kun særligt godkendte interessenter havde adgang. VG varetager kvalitetssikring og opdatering af databasen, som alle interesserede derefter gratis kan benytte. Dette har gennem mange år været et ønske fra andre virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der ikke arbejder med turisme, men som kan bidrage til at sprede billeder og viden om Grønland.

9 Visit Greenland A/S 7 Lokalt har VG engageret sig i Nuuk-projektet Saligaatsoq, hvis formål er at skabe en ændret bevidsthed i byen om affaldshåndtering. VG afholder udgifter til domænenavnet saligaatsoq, samt stiller medarbejdere til rådighed for projektet. Udvikling i aktiviteter og Økonomiske forhold I forbindelse med selskabets overgang fra Turist- og Erhvervsråd til et rent Turistråd blev servicebetalingen fra Grønlands Selvstyre i 2012 reduceret med 4,56 mio. kr. Den reducerede betaling har resulteret i at selskabet i 2012 har haft et øget fokus på reduktion af driftsomkostningerne og øget ekstern projektfinansiering. 31,5% reduktion på administration: De administrative omkostninger blev nedbragt fra t.kr i 2011 til t.kr i En reduktion på t.kr. Reduktionen skyldes primært reduceret anvendelse af eksterne konsulentydelser, besparelser på kurser og efteruddannelse til personale, markant lavere telefonforbrug i forbindelse med overgang til IP-telefoni samt justering af selskabets forsikringsportefølje. 16,5% reduktion på direkte personaleomkostninger: Ligeledes er lønninger, pensioner m.v. nedbragt fra t.kr i 2011 til t.kr i En reduktion på t.kr. Reduktionen på personaleomkostninger skyldes primært fratrædelser, lønjusteringer samt overførsel af funktionen vedr. internationale samarbejder til Greenland Business. Økonomifunktionen er nedlagt som selvstændig stilling og varetages nu af souschefen, understøttet af en ekstern bogholder. Øget ekstern finansiering: I 2012 gav særligt to projekter selskabet mulighed for at øge den eksterne finansiering markant: Taste of Greenland projektet under Branding Greenland realiserede en ekstern finansiering på 950 t.kr, hvilket med en serviceaftalefinansiering på t.kr. genererede næsten en krone-til-krone finansiering mellem det offentlige og private på branding indsatsen. Big Arctic Five kampagnen, der blev afviklet i efteråret 2012 genererede 750 t.kr. i ekstern finansiering fra grønlandske og danske operatører. I 2012 justerede Visit Greenland annoncesatserne og selskabet fokuserede på at øge antallet af annoncører på greenland.com. Som resultat øgedes annonceindtægterne til 220 t.kr. mod budgetterede 100 t.kr. I 2012 havde selskabet et samlet aktivitetsbudget på t.kr mod t.kr i Heraf fundraisede selskabet 27% af aktivitetsmidlerne fra programsamarbejder, fonde og private aktører til projektaktiviteter og 5% fra offentlige projektpuljer. Samlet har Visit Greenland realiseret 32% af aktivitetsmidlerne gennem fundraising i 2012 mod 22% i Serviceaftalens finansiering af aktiviteter i selskabet var i 2012 således på 65% mod 81% i 2011.

10 Visit Greenland A/S 8 Færre tilgodehavender: I 2012 øgede selskabet fokus på debitor-opfølgning. Tilgodehavender var som konsekvens heraf nedbragt til 100 t.kr ved årets afslutning. Årets resultat: Årsrapporten udviser et samlet underskud på 386 t.kr hvilket ledelsen havde forventet. Resultatet betragtes som udtryk for en særlig høj aktivitet i selskabet i Den indskudte aktiekapital er fortsat intakt og den samlede egenkapital udgør efter årsafslutning 4,35 mio. kr. Medarbejdere Visit Greenland s primære ressource er medarbejderne med de kompetencer og den viden de repræsenterer. Eksklusivt direktøren havde VG syv heltidsansatte, en deltidsansat samt to studentermedhjælpere i Den gennemsnitlige anciennitet var ved udgangen af året 90 måneder = 7,5 års ansættelse. VG har i 2012 afholdt kursusudgifter for 169 t.kr., hvilket svarer til 18,7 t.kr. pr. medarbejder. VG afholdt to medarbejderworkshops i 2012 i Nuuk. 1. workshop havde fokus på tilpasninger af projektorganisationen herunder økonomistyring og evaluering af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne. 2 workshop omhandlede prioriteringer af indsatser og projekter i 2013 herunder budgetlægning.

11 Visit Greenland A/S 9 Ledelse Direktionen aflønnedes med en årlig gage på t.kr. og 10% pension, 114 t.kr., i Hertil kommer tjenestebil, fri telefon og internet. Direktionen kan opsige sin stilling med 3 måneders varsel og afskediges med 12 måneders varsel. Bestyrelsen honoreres årligt med 100 t.kr. til formanden og 50 t.kr. til hvert af de øvrige medlemmer. Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder. Mangfoldighed og ligestilling Visit Greenland har en aktiv holdning til at sikre mangfoldighed og ligestilling i selskabet. Medarbejderstaben bestod i 2012 af 3 kvinder og 5 mænd. Bestyrelsen bestod af 2 kvinder og 2 mænd, hvoraf både formand og næstformand er kvinder. Visit Greenland håndterer henvendelser på grønlandsk, dansk, engelsk, tysk og fransk. Selskabet har i 2012 haft interns fra USA, Tyrkiet og Danmark. Status på turismesæson 2012 Landbaseret turisme: Visit Greenland foretog en rundspørge blandt hoteller og operatører om sæsonen 2012 og den overordnede tendens er markant vækst på antallet af turister via Island og et fald på ca. 10% af turister via Danmark. I Kangerlussuaq oplevede World of Greenland et fald på 10% i forhold til % af Kangerlussuaq s turister kommer fra Danmark. Hotel Sisimiut har haft stort set samme antal overnatninger som i I Sydgrønland melder Narsarsuaq om et samlet fald på 5%. Iflg. Blue Ice har der været vækst i antallet af turister via Island, men en større nedgang på Danmarksruten. Hotel Qaqortoq havde 20% vækst primært på baggrund af turister fra islandske samarbejdspartnere. Østgrønland vurderer at tallene for 2012 er de samme som for 2011, måske med et mindre fald. De seneste års tendens med færre endagsturister og flere overnattende turister er fortsat i I Nuuk hos Hotel Hans Egede mærkedes særligt fraværet af olieefterforskning ved selskabet Cairn. Ses bort fra dette har der været fremgang i øvrige erhvervsrelaterede gæster. Operatørerne i Nuuk har oplevet vækst i udflugtssalget, primært til turister via Island. I Ilulissat melder Hotel Arctic om det bedste år i hotellets historie, hvilket tilskrives den øgede Islandsbeflyvning. Operatørerne i Ilulissat melder om vækst på 10-15%. Cruise: Antallet af passager faldt fra pax i 2011 til i Det drastiske fald kan for en stor del forklares med, at et af de større skibe med passagerer aflyste et anløb i Sydgrønland pga. vejrforholdene. Desuden fravalgte både Costa Cruises og Carnival UK Grønland i 2012 efter at have besøgt landet i hhv. to og fem år i træk. Endelig ses en generel tendens med færre mellemstore skibe, men flere små og flere meget store skibe.

12 Visit Greenland A/S 10 På trods af at antallet af passagerer er faldet har der kun været en mindre nedgang i antallet af skibe og havneagenten RALOG melder om den bedste sæson nogensinde, mens operatørerne i Sydgrønland har oplevet fald. Projekter og indsatser 2012 For at fokusere på målbare indsatser samt optimere anvendelsen af medarbejdernes kompetencer blev VG i 2012 organiseret som en projektorganisation. Med udgangspunkt i Den Nationale Turismestrategi udarbejdede VG efterfølgende Strategiplan , der definerer 5 kritiske udfordringer for turismeerhvervet. Alle VGs projekter og indsatser har i strategiperioden til formål at skabe markante forbedringer indenfor disse 5 områder. 1. Statistik og dokumentation 2. Synlighed 3. Tilgængelighed 4. Rammebetingelser 5. Markedsudvikling. 1. Statistik og dokumentation I sommeren 2012 gennemførte VG 256 interviews blandt turister og cruisegæster i hhv. Sydgrønland, Nuuk, Kangerlussuaq, Ilulissat, Østgrønland samt om bord på Sarfaq Ittuk. Resultaterne er samlet i en national og fem regionale rapporter. På baggrund af de indsamlede data, er der udarbejdet opdaterede beskrivelser af 9 turismesegmenter. For at sikre en overskuelig og let anvendelig tilgang til eksisterende turismestatistik indgik VG og Grønlands Statistik et samarbejde om etablering af et turismestatistik-site, der skal give interessenter et samlet overblik over al tilgængeligt turismedata. I 2012 blev projektet defineret og der blev udarbejdet en prototype. Det færdige statistiksitet bliver præsenteret på Vestnorden Travel Mart i september VG indgår herudover i en arbejdsgruppe nedsat af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, der har til formål at tilvejebringe de turismedata der ikke er tilgængelige i dag. Der er særligt fokus på antallet af turister, beskæftigede i turismen samt turismens samfundsøkonomiske effekt. 2. Synlighed The Big Arctic Five: VGs største projekt i 2012 var udvikling af et nyt markedsføringskoncept for Grønland og i forlængelse heraf gennemførsel af en turismekampagne i det danske marked. Med udgangspunkt i brandet Pioneering Nation skabtes konceptet The Big Arctic Five, som kort og koncist præsenterer de 5 mest populære oplevelser i Grønland: Hundeslæde, Nordlys, Hvaler, Isen og Pionerfolket.

13 Visit Greenland A/S 11 The Big Arctic Five-kampagnen var målrettet segmentet Active Empty Nesters på det danske marked i oktober og november Kampagnen blev gennemført i et samarbejde mellem Visit Greenland, Air Greenland, Grønlands Rejsebureau, Disko Line, Hurtigruten samt Polar Rejser. Nøgletal for kampagnen: Kampagnesite besøg: Konkurrencedeltagere: adresser: Bannereksponeringer: Filmvisninger: Modtagere af VG nyhedsbreve: Før kampagne: modtagere Efter kampagne modtagere Annoncering på greenland.com og nyhedsbreve: Ved årets start annoncerede 17 operatører på greenland.com. Dette tal nåede op på 27 ved årets udgang. De samlede indtægterne fra annonceslag på greenland.com og nyhedsbreve beløb sig til lige over 215 t.kr.. Pr.1. november informerede VG om prisstigninger for annoncering begrundet i den voksende trafik på greenland.com samt udløb af introduktionstilbuddene. Samarbejde med regionerne: VG afholder 2 årlige regions-workshops for destinationschefer. I 2012 blev der arbejdet på koordinere de regionale og nationale indsatser på henholdsvis Facebook og greenland.com med henblik på at skabe større synlighed for Grønland. Siden slutningen af 1. kvartal har alle regioner biddraget med indhold til Facebook-sitet ILoveGreenland. På årets anden regions-workshop var fokus at give destinationscheferne redaktionelle rettigheder til greenland.com. Destination Arctic Circle, Destination Avannaa samt Sydgrønland ønskede at bruge denne mulighed for en fælles synlighedsindsats, som påbegyndes 1. kvartal MediaGL: VG driver og udvikler 2 online mediedatabaser Flickr (foto) og Vimeo (HD video). Alt materiale her kan frit anvendes af alle til markedsføring af grønlandske turistprodukter. I 2012 blev materialet gennemgået, og flere hundrede fotos og videoer, som ikke levede op til den nye kvalitetsstandard, blev kasseret. Der blev indkøbt ca. 70 nye fotos, samt doneret godt 500 fotos af meget høj kvalitet fra Destination Arctic Circle. Der er desuden oprettet særlige fotomapper til understøttelse af Pioneering Nation Toolkit samt Big Arctic Five. VG fik produceret 6 film til Big Arctic Five kampagnen og Destination Arctic Circle producerede ligeledes 6 profilerings-film. Alle 12 HD film er tilføjet på Vimeo. I løbet af foråret 2013 bliver Media.gl optimeret yderligere med et hurtigere og enklere søge-interface.

14 Visit Greenland A/S 12 Visit Greenlands nyhedsbrev (VGNB): I 2012 udsendte VG 9 ordinære nyhedsbreve på dansk, tysk og engelsk. På det danske marked opnåede VGs nyhedsbreve en åbningsrate (andelen af udsendte nyhedsbreve, der bliver læst af modtagerne) på 23% mod 19% i På det engelske marked opnåede VG en åbningsrate på 11% mod kun 7% i 2011, mens det tyske nyhedsbrev endte med en åbningsrate på kun 6% mod 7% i Der har således været en positiv udvikling på det danske og engelske nyhedsbrev, mens der er særlige udfordringer på det tyske marked, herunder at greenland.com først lanceres på tysk i Et særligt formål med nyhedsbrevene er at lede læserne over på greenland.com. Dette måles i hvor mange læsere der klikker videre fra nyhedsbrevet i procent af det totale antal læsere. Den generelle klikrate på VGs nyhedsbreve er 21% i 2012, mod 19% i % Backcountry: Extreme og adventure subsitet 99backcountry.com kom online i sommeren 2012, og arbejder fortsat på at etablere sig som kanal. Sitet formidler ekstreme og usædvanlige personlige oplevelser i Grønland med henblik på at inspirere til køb af relaterede soft-adventure produkter. Indholdet er kommet fra enkeltpersoner i VGs netværk, og lånt fra andre kanaler (fx kort tekst til en indlejret video fundet på YouTube, et flickr galleri osv.), men der er også kommet flere ambassadører med på holdet, fortrinsvis personer der udbyder kajakture i Grønland dækkende kysten fra Upernavik i nord til Tasermiut i syd. Kajaksejlads forventes derfor at kunne bruges som løftestang, og som eksempel for andre aktiviteter/aktører. PR: Parallelt med Branding Greenlands/Air Greenlands presserejseindsats, henvendt til internationale medier, havde Visit Greenland en presseindsats internt i Grønland. I 2012 genererede indsatsen 29 artikler om turismeerhvervet alene i Sermitsiaq, hvoraf 12 var dobbeltopslag. Greenland.com vandt i 1. kvartal en Webby People's Voice Award for bedste internationale turismewebsite Ved Award ceremonien i New York var Grønland repræsenteret ved skuespiller Nikolaj Coster-Waldau og Ella Grødem fra Visit Greenland. Som PR optakt til The Big Arctic Five rekvirerede VG i august en undersøgelse af holdninger til Grønland på det danske marked hos firmaet YouGov. I oktober blev undersøgelsen offentliggjort timet op mod lanceringen kampagnen. Det resulterede i 215 artikler og indslag på tv og radio i Danmark, og senere hen også et par omtaler i udlandet. YouGov-undersøgelsen havde til hensigt at skabe fokus på danskeres fordomme om Grønland og grønlænderne umiddelbart inden lanceringen af BAF kampagnen, der således kunne bidrage med et nyt og mere tidssvarende billede af Grønland. I september havde Ilulissat og Nuuk besøg af produktions- og tv-holdet bag det globalt transmitteret "Robson's Extreme Fishing"-programme, med den britiske tv-vært Robson Green. VG bidrog med to medarbejdere til håndtering af diverse logistiske opgaver.

15 Visit Greenland A/S 13 Branding Greenland sekretariat opgaver I 2012 løftede VG Branding Greenlands sekretariatsopgave for Selvstyret på en servicekontrakt. Bevilling fra Grønlands Selvstyre t.kr. Økonomisk bidrag fra Grønlandske virksomheder 950 t.kr. Samlet budget t.kr. A Taste of Greenland: Tv-serien blev i 2012 konkluderet med det femte og sidste program i serien. Som de tidligere programmer tiltrak A Taste of Greenland, North Greenland en række forskellige sponsorer, herunder Royal Arctic Line, Air Greenland, Qasuisup Kommunia, Is & Vand, Royal Greenland, TELE Greenland, Visit Greenland m.fl., således at der er tale om et bredt funderet projekt. TV-serien er indtil videre solgt til 45 lande, og forventningen fra distributionsselskabet TVF er at serien fortsætter med at sælge i minimum 5 år. Tv-serien er desuden samlet i et DVD bokssæt, som både anvendes som gave af Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug og sælges flere steder i Grønland. Derudover bruges de mange hundrede timer højkvalitets HD optagelser til virksomhedsbrug og til markedsføring af Grønland i andre sammenhænge. For at sikre at succes fra A Taste of Greenland forsætter udover selve TV serien, blev det i 2011 besluttet at Branding Greenland skulle oprette en selvstændig hjemmeside med fokus på grønlandske råvarer. Denne er blevet planlagt, designet og udviklet i 2012, således at den er klar til lancering i Sociale medier filmproduktion: Branding Greenland har desuden arbejdet med hhv. fotografen David Trood og produktionsselskabet Ace & Ace på at optage og producere korte film om grønlandske fødevarer, madoplevelser og adventure oplevelser til sociale medier. Presserejser: En stor del af Branding Greenlands indsats i 2012 har ligget på presse- og mediesiden i samarbejde med Air Greenland og til dels PR bureauet Ehrenberg i forhold til det tyske marked. Der er gennemført 4 større presseture, samt en lang række enkelte journalistbesøg. Air Greenland har sponsoreret en stor andel af billetterne, mens Branding Greenland og Visit Greenland har dækket andre udgifter. Branding Greenland har i alle tilfælde planlagt presseturene, haft dialog med turistaktører og deltagere samt deltaget i turen og sikret afrapportering efterfølgende. I forhold til de individuelle ture har Branding Greenland varetaget dialogen med journalisten, planlagt turen og sat aftaler op i større eller mindre grad. Presserejserne havde pr generet 12 radioprogrammer (Tyskland og Canada), samt 59 artikler rettet mod markederne i Tyskland, UK, DK, Canada samt i mindre grad Kina, Holland og Norden. 3. Tilgængelighed At sikre Grønlands tilgængelighed som destination kræver indsatser i en række led, hvor VG har større eller mindre indflydelse: For at nå vækstmålene i Selvstyrets Nationale Turismestrategi, er det nødvendigt at udvikle de

16 Visit Greenland A/S 14 fysiske rammer såsom modtagerapparatet, lufthavne og anløbsfaciliteter samt flyruter og kapacitet. VGs indflydelse går her gennem høringssvar og artikler. I forbindelse med høringer indsamler VG erhvervets synspunkter og sammensætter med udgangspunkt i disse høringssvar set i en turismeøkonomisk synsvinkel. Online-tilgængelighed er et indsatsområde, hvor VG spiller en central proaktiv rolle. På baggrund af 2012 turismeinterviewes definerede VG projektrammen for relancering af Planlæg Din Rejse for at forbedre onlinetilgængelighed for individuelle rejsende. Sektionen Planlæg Din Rejse bliver i 2013 gennemarbejdet og relanceres som et reelt planlægningsværktøj. At pakkerejser til Grønland er repræsenterede i agenters og rejsebureauers kataloger forbedrer ligeledes Grønlands tilgængelighed. VGs indsats på dette områder beskriveres nærmere under: 5. Markedsudvikling 4. Rammebetingelser Koncessioner: Generel koncession blev enstemmigt vedtaget af Inatsisartut under efterårssamling, hvilket er en markant forbedring af rammevilkårene for de turismeprodukter, hvor eksklusivitet og/eller større investeringer er påkrævet. Forud for rammeloven lå et langt forarbejde af mange instanser et forarbejde der tog sin begyndelse i efteråret 2010 med en række interessentmøder arrangereret af det daværende GTE. Departementet for Erhverv inddrager både kommunerne og VG i forbindelse med udformning af udbudsmaterialer og modeltilladelser. Der er enighed om, at der skal stilles høje krav til de personer eller virksomheder der får koncessioner, da målet med loven er, at hæve kvalitet og indtjening ved turistprodukter, samtidig med at beskytte de grønlandske turistaktører. VGs forventninger til 2013 er, at der bliver givet koncessioner på minimum 5 elve samt på 1-2 adventure camps. Søsikkerhed: Søsikkerhed for krydstogtsturisme i Grønland var et tilbagevendende emne hele året. VG har gennem året i artikler, høringssvar samt udvalg argumenteret for en zoneinddeling af de grønlandske farvande med differentierede krav til skibes størrelse og udrustning og at reguleringer af sejlads fortsat skal give mulighed for en positiv turismeudvikling. I maj deltog VG på et orienteringsmøde arrangeret af MF Sara Olsvig (IA) for Folketingets Grønlandsudvalg. På mødet samt ved flere efterfølgende lejligheder har VG fremlagt konsekvenserne for den grønlandske cruiseturisme, hvis man vælger at indføre parsejladskrav, og argumenterede i stedet for en zoneinddeling af sejlads i Grønland. Turisme Emneforløb til NI: Efter færdiggørelsen af Strategien kontaktede VG handelsskolen i Qaqortoq og har tilbudt at udarbejde et emneforløb om turisme i 2013 til skolens serviceøkonomer. Hensigten er at give serviceøkonomerne et basalt undervisningsforløb i det grønlandske turisterhvervs muligheder og udfordringer samt de nødvendige strategiske indsatser. VG har i 2012 udarbejdet forslag til kursusplan.

17 Visit Greenland A/S Markedsudvikling Fam-Trips i samarbejde med Air Iceland En aftale med Air Iceland blev indgået primo 2012 med henblik på at sende potentielle agenter/ turoperatører på individuelle fam-trips til Grønland. Det resulterede i 11 individuelle firmaer på fam-trips (kendskabsture) for i alt 16 personer samt to pressefolk i forbindelse med Vestnorden Travel Mart. Turene er gået til Sydgrønland, Østgrønland, Capital Region og Nordgrønland de fleste ture i august/ september. Agenterne var fra: USA, Storbritannien, Tyskland, Island, Frankrig og Rusland. Connecting Iceland & Greenland: 30. maj 1. juni afvikledes en kombineret workshop/fam-trip for islandske turoperatører og operatører fra Østgrønland i Tasiilaq. Turen gav mulighed for at opleve destinationen, samtidig med at interessenterne mødtes og havde mulighed for at indgå aftaler. Konceptet fungerede rigtig godt og vil blive kopieret til de andre regioner, som en del af Connecting Greenland & Iceland projektet. USA Roadshow: I efteråret 2012 gennemførtes en tur rundt i USA i samarbejde med en islandsk turoperatør, der både laver ture i Island og Grønland i kombination og hver for sig. Der blev gennemført udbytterige møder med nøje udvalgte turoperatører i Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, New York, Boston og Denver. Hensigten er, at invitere de mest lovende turoperatører på individuelle fam-trips i 2013 for at få dem til at tilbyde Grønland overfor deres kundekredse. Messer: I 2012 har VG deltaget i ITB (verdens største rejsemesse i Berlin). VG organiserede for første gang en egen Grønlandsstand med deltagelse af 3 samarbejdspartnere. Konceptet fungerede rigtigt godt, hvilket har ført til at der allerede er 7 samarbejdspartnere, der har tilmeldt sig til Grønlandsstanden i Desuden deltog VG i Midatlantic Seminar og Vestnorden Travel Mart begge på Island og årligt tilbagevendende. Formålet med deltagelsen var dels at netværke og dels at møde nye potentielle turoperatører. Adventure Travel World Summit foregik i år i Schweitz og henvender sig til adventure branchen. Dette forum er særligt vigtigt for VG i forhold til at skabe nye kontakter til specialiserede adventure turoperatører, der matcher vores definerede målgrupper og det grønlandske produktudbud. Der er i 2012 skabt kontakt til 37 nye turoperatører/ agenter i udlandet. Heraf udbyder 4 nu Grønland som rejsemål alle operatører, som ikke har haft Grønland på programmet før. I den overordnede strategi var målet for 2015 at have fået 5 nye agenter/ operatører i Målet er således næsten nået i Cruise: Det årlige Cruise Greenland Seminar blev afholdt i Nuuk over to dage medio februar med 25 deltagere på listen fra hele Grønland og med gæsteoplægsholder fra Reykjavik. På messen Seatrade Miami informerede luksusrederiet Silversea om, at man vil intensivere sin sæsonmæssige tilstedeværelse i Grønland i de kommende år og verdens næststørste cruiserederikoncern RCCL samt luksusrederiet Azamara der begge aldrig har anløbet Grønland før meddelte, at de nu overvejer Grønland som destination

18 Visit Greenland A/S 16 i VG vil derfor til Seatrade Miami i marts 2013 genoptage dialogen med ovenstående rederier, og hvis det skønnes nødvendigt invitere rederierne til en efterfølgende famtrip til Grønland. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

19 Visit Greenland A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med servicekontrakterne. Øvrig omsætning indregnes, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta mv.

20 Visit Greenland A/S 18 Anvendt regnskabspraksis Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivets forventede brugstid. Portal og software 3 år Patenter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Omkostninger vedrørende udvikling af nye produkter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse. Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16

ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr Aftensang Egtved. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Egtved ApS CVR-nr. 25585275 Aftensang

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. ABC Lavpris, Rødding ApS. Østergade Rødding CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk ABC Lavpris, Rødding ApS Østergade 33 6630 Rødding

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015

MHP Byg ApS CVR-nr Bundgårdsvej Aalborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk MHP Byg ApS CVR-nr. 32270662 Bundgårdsvej 60 9000

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe-Esbjerg HH A/S CVR-nr. 29604576 Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015

Vesta Management ApS CVR-nr Rungsted Strandvej Hørsholm. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Vesta Management ApS CVR-nr. 10326478 Rungsted Strandvej

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

FK-Byg ApS Navervej Varde CVR-nr Årsrapport 2016

FK-Byg ApS Navervej Varde CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk FK-Byg ApS Navervej 14 6800 Varde CVR-nr. 26047218

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere