Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Visit Greenland A/S Reg.nr Årsrapport 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Visit Greenland A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 25

3 Visit Greenland A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Visit Greenland A/S Reg.nr GER Hjemstedskommune: Sermersooq Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Karin Egede, formand Ole Andersen Anette Lings Salik Hard Direktion Anders Stenbakken Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 Visit Greenland A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Visit Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 19. februar 2013 Direktion Anders Stenbakken direktør Bestyrelse Karin Egede Ole Andersen Anette Lings Salik Hard formand

5 Visit Greenland A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Visit Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Visit Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 19. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor

6 Visit Greenland A/S 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Den 6. januar 2012 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i Grønlands Turist- og Erhvervsråd på foranledning af ejeren. På dagsordenen var forslag til ændringer af vedtægter herunder navn og formål samt valg af ny bestyrelse. På den ekstraordinære generalforsamling ændrede Grønlands Turist- og Erhvervsråd navn til Visit Greenland (VG) og fik følgende formål: at virke som Grønlands nationale videnscenter for turisme. at arbejde for at synliggøre og fremme Grønland som turistdestination. at arbejde for at fremme og udvikle turismeerhvervet samt turismeaktiviteter i Grønland. at fremme og udvikle oplevelseserhvervet, kunsthåndværkerhvervet, branding af Grønland og tilknyttende aktiviteter. Grønlands Turist- og Erhvervsråds siddende bestyrelse bestående af Bjarne Eklund (fmd.), Erik Bjerregaard og Laurits Kreutzmann fratrådte og en ny bestyrelse valgtes. Visit Greenlands bestyrelse er herefter Formand, Karin Kleist Egede (46) Direktør, Z-Meetings, næstformand Anette Lings (39) Direktør Hotel Sisimiut, medlem Ole Andersen (51) Salg - og Marketingsdirektør WOCO, Salik Hard (45) Salgschef i Tele Post (45). VGs bestyrelse har i 2012 afholdt 5 bestyrelsesmøder hvoraf 2 af møderne var 2-dages workshops. Ordinær generalforsamling afholdtes 4. april Visit Greenlands Medlemsskaber i foreninger og interesseorganisationer : Grønlands Arbejdsgiverforening HORESTA Adventure Travel Trade Association (ATTA) Cruise Islands of the North Atlantic (CINA) North Atlantic Tourism Association (NATA) Bryggens Erhvervsklub

7 Visit Greenland A/S 5 Selvstyrets Vækstmål for 2015 Selvstyret udarbejdede i 2012 en ny national turismestrategi, der sætter de overordnede rammer for turismeudviklingen i Grønland. I turismestrategien opstilles en række nationale resultatmål for turismens udvikling i Grønland frem til 2015: En vækst på 15% i antallet af landbaserede turister fra det nuværende niveau på cirka En vækst på 5% i krydstogtsturister fra det nuværende niveau på cirka En vækst i omsætningen i turismeerhvervet fra det nuværende niveau på cirka. 334 til 380 mio. Visit Greenlands Turismestrategi understøtter den Nationale Turismestrategi. Visit Greenlands Handleplan 2013 prioriterer relevante, målbare projekter og indsatser i forhold til Selvstyrets opstillede resultatmål. Som turistdestination er Grønland kendetegnet af store styrker, men også lige så store udfordringer. Styrkerne er landets enestående natur og kultur, med et klart potentiale til at positionere sig som en unik adventure destination, og dermed biddrage med samfundsøkonomiske vigtige eksportindtægter og arbejdspladser. Samtidigt står turismeerhvervet overfor en række svære udfordringer, som må løses eller forbedres for at Grønlands egentlige turismepotentiale kan aktiveres. Visit Greenland deler udfordringerne op i 5 MUST WIN BATTLES:

8 Visit Greenland A/S 6 STATISTIK OG DOKUMENTATION Det statistiske grundlag for at kunne værdisætte erhvervets samfundsøkonomiske betydning er ikke til stede. Der eksisterer i dag ikke en metode til at differentiere mellem turister og andre flyrejsende, og dermed er det heller ikke muligt at få et overblik over den demografiske spredning, eller hvor langt tid de enkelte turister opholder sig i hvilke regioner. Dette betyder reelt, at de opstillede resultatmål for turismeudviklingen i Grønland bliver et skøn baseret på et andet skøn. SYNLIGHED Globalt set er turisme det hurtigst voksende erhverv, kendetegnet ved store investeringer og massiv konkurrence. Grønlands store udfordring er, at blive synlig som et attraktivt adventure rejsemål og samtidigt have få ressourcer til at løfte denne omfattende opgave. Der er et akut behov for skabe flere og bedre markedsføringsmaterialer om Grønland samt skabe tættere samarbejder på tværs af de grønlandske destinationer samt pulje de begrænsede ressourcer. TILGÆNGELIGHED Begrænset flykapacitet til Grønland, begrænset og dyr intern infrastruktur samt begrænsede og utidssvarende anløbsfaciliteter (krydstogt). For individuelle rejsende er Grønland ligeledes en destination som det er vanskeligt selv at planlægge sin rejse til. RAMMEBETINGELSER For at turismeudviklingen i Grønland kan tage fart, skal erhvervet sikres bedst mulige rammebetingelser for innovation og større investeringer. Turisterhvervet har store udfordringer for at kunne lykkes, og har brug for stabile og understøttende rammebetingelser. Der er ligeledes behov for en opkvalificering af turismeuddannelserne i Grønland, så der produceres en større og bredere funderet arbejdsstyrke. MARKEDSUDVIKLING Det danske marked har været faldende i de seneste år, og der er behov for at genvide dette marked ligesom der er behov for at øge indsatsen på bl.a. det tyske marked. Herudover er der behov for at videreudvikle kombinationsturismen med Island, da Grønland på den måde får adgang til nye lukrative markeder i Asien og USA. Visit Greenlands indsatser og projekter kan alle henføres til de 5 Must-Win-Battles, der således er de overordnede pejlemærker for, hvor ressourcer og fokus skal koncentreres (se gennemgang af projekter og indsatser 2012 nedenfor). Corporate Social Responsibility VG har valgt at gøre selskabets fotodatabase tilgængelig for alle, i modsætning til tidligere hvor kun særligt godkendte interessenter havde adgang. VG varetager kvalitetssikring og opdatering af databasen, som alle interesserede derefter gratis kan benytte. Dette har gennem mange år været et ønske fra andre virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der ikke arbejder med turisme, men som kan bidrage til at sprede billeder og viden om Grønland.

9 Visit Greenland A/S 7 Lokalt har VG engageret sig i Nuuk-projektet Saligaatsoq, hvis formål er at skabe en ændret bevidsthed i byen om affaldshåndtering. VG afholder udgifter til domænenavnet saligaatsoq, samt stiller medarbejdere til rådighed for projektet. Udvikling i aktiviteter og Økonomiske forhold I forbindelse med selskabets overgang fra Turist- og Erhvervsråd til et rent Turistråd blev servicebetalingen fra Grønlands Selvstyre i 2012 reduceret med 4,56 mio. kr. Den reducerede betaling har resulteret i at selskabet i 2012 har haft et øget fokus på reduktion af driftsomkostningerne og øget ekstern projektfinansiering. 31,5% reduktion på administration: De administrative omkostninger blev nedbragt fra t.kr i 2011 til t.kr i En reduktion på t.kr. Reduktionen skyldes primært reduceret anvendelse af eksterne konsulentydelser, besparelser på kurser og efteruddannelse til personale, markant lavere telefonforbrug i forbindelse med overgang til IP-telefoni samt justering af selskabets forsikringsportefølje. 16,5% reduktion på direkte personaleomkostninger: Ligeledes er lønninger, pensioner m.v. nedbragt fra t.kr i 2011 til t.kr i En reduktion på t.kr. Reduktionen på personaleomkostninger skyldes primært fratrædelser, lønjusteringer samt overførsel af funktionen vedr. internationale samarbejder til Greenland Business. Økonomifunktionen er nedlagt som selvstændig stilling og varetages nu af souschefen, understøttet af en ekstern bogholder. Øget ekstern finansiering: I 2012 gav særligt to projekter selskabet mulighed for at øge den eksterne finansiering markant: Taste of Greenland projektet under Branding Greenland realiserede en ekstern finansiering på 950 t.kr, hvilket med en serviceaftalefinansiering på t.kr. genererede næsten en krone-til-krone finansiering mellem det offentlige og private på branding indsatsen. Big Arctic Five kampagnen, der blev afviklet i efteråret 2012 genererede 750 t.kr. i ekstern finansiering fra grønlandske og danske operatører. I 2012 justerede Visit Greenland annoncesatserne og selskabet fokuserede på at øge antallet af annoncører på greenland.com. Som resultat øgedes annonceindtægterne til 220 t.kr. mod budgetterede 100 t.kr. I 2012 havde selskabet et samlet aktivitetsbudget på t.kr mod t.kr i Heraf fundraisede selskabet 27% af aktivitetsmidlerne fra programsamarbejder, fonde og private aktører til projektaktiviteter og 5% fra offentlige projektpuljer. Samlet har Visit Greenland realiseret 32% af aktivitetsmidlerne gennem fundraising i 2012 mod 22% i Serviceaftalens finansiering af aktiviteter i selskabet var i 2012 således på 65% mod 81% i 2011.

10 Visit Greenland A/S 8 Færre tilgodehavender: I 2012 øgede selskabet fokus på debitor-opfølgning. Tilgodehavender var som konsekvens heraf nedbragt til 100 t.kr ved årets afslutning. Årets resultat: Årsrapporten udviser et samlet underskud på 386 t.kr hvilket ledelsen havde forventet. Resultatet betragtes som udtryk for en særlig høj aktivitet i selskabet i Den indskudte aktiekapital er fortsat intakt og den samlede egenkapital udgør efter årsafslutning 4,35 mio. kr. Medarbejdere Visit Greenland s primære ressource er medarbejderne med de kompetencer og den viden de repræsenterer. Eksklusivt direktøren havde VG syv heltidsansatte, en deltidsansat samt to studentermedhjælpere i Den gennemsnitlige anciennitet var ved udgangen af året 90 måneder = 7,5 års ansættelse. VG har i 2012 afholdt kursusudgifter for 169 t.kr., hvilket svarer til 18,7 t.kr. pr. medarbejder. VG afholdt to medarbejderworkshops i 2012 i Nuuk. 1. workshop havde fokus på tilpasninger af projektorganisationen herunder økonomistyring og evaluering af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne. 2 workshop omhandlede prioriteringer af indsatser og projekter i 2013 herunder budgetlægning.

11 Visit Greenland A/S 9 Ledelse Direktionen aflønnedes med en årlig gage på t.kr. og 10% pension, 114 t.kr., i Hertil kommer tjenestebil, fri telefon og internet. Direktionen kan opsige sin stilling med 3 måneders varsel og afskediges med 12 måneders varsel. Bestyrelsen honoreres årligt med 100 t.kr. til formanden og 50 t.kr. til hvert af de øvrige medlemmer. Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder. Mangfoldighed og ligestilling Visit Greenland har en aktiv holdning til at sikre mangfoldighed og ligestilling i selskabet. Medarbejderstaben bestod i 2012 af 3 kvinder og 5 mænd. Bestyrelsen bestod af 2 kvinder og 2 mænd, hvoraf både formand og næstformand er kvinder. Visit Greenland håndterer henvendelser på grønlandsk, dansk, engelsk, tysk og fransk. Selskabet har i 2012 haft interns fra USA, Tyrkiet og Danmark. Status på turismesæson 2012 Landbaseret turisme: Visit Greenland foretog en rundspørge blandt hoteller og operatører om sæsonen 2012 og den overordnede tendens er markant vækst på antallet af turister via Island og et fald på ca. 10% af turister via Danmark. I Kangerlussuaq oplevede World of Greenland et fald på 10% i forhold til % af Kangerlussuaq s turister kommer fra Danmark. Hotel Sisimiut har haft stort set samme antal overnatninger som i I Sydgrønland melder Narsarsuaq om et samlet fald på 5%. Iflg. Blue Ice har der været vækst i antallet af turister via Island, men en større nedgang på Danmarksruten. Hotel Qaqortoq havde 20% vækst primært på baggrund af turister fra islandske samarbejdspartnere. Østgrønland vurderer at tallene for 2012 er de samme som for 2011, måske med et mindre fald. De seneste års tendens med færre endagsturister og flere overnattende turister er fortsat i I Nuuk hos Hotel Hans Egede mærkedes særligt fraværet af olieefterforskning ved selskabet Cairn. Ses bort fra dette har der været fremgang i øvrige erhvervsrelaterede gæster. Operatørerne i Nuuk har oplevet vækst i udflugtssalget, primært til turister via Island. I Ilulissat melder Hotel Arctic om det bedste år i hotellets historie, hvilket tilskrives den øgede Islandsbeflyvning. Operatørerne i Ilulissat melder om vækst på 10-15%. Cruise: Antallet af passager faldt fra pax i 2011 til i Det drastiske fald kan for en stor del forklares med, at et af de større skibe med passagerer aflyste et anløb i Sydgrønland pga. vejrforholdene. Desuden fravalgte både Costa Cruises og Carnival UK Grønland i 2012 efter at have besøgt landet i hhv. to og fem år i træk. Endelig ses en generel tendens med færre mellemstore skibe, men flere små og flere meget store skibe.

12 Visit Greenland A/S 10 På trods af at antallet af passagerer er faldet har der kun været en mindre nedgang i antallet af skibe og havneagenten RALOG melder om den bedste sæson nogensinde, mens operatørerne i Sydgrønland har oplevet fald. Projekter og indsatser 2012 For at fokusere på målbare indsatser samt optimere anvendelsen af medarbejdernes kompetencer blev VG i 2012 organiseret som en projektorganisation. Med udgangspunkt i Den Nationale Turismestrategi udarbejdede VG efterfølgende Strategiplan , der definerer 5 kritiske udfordringer for turismeerhvervet. Alle VGs projekter og indsatser har i strategiperioden til formål at skabe markante forbedringer indenfor disse 5 områder. 1. Statistik og dokumentation 2. Synlighed 3. Tilgængelighed 4. Rammebetingelser 5. Markedsudvikling. 1. Statistik og dokumentation I sommeren 2012 gennemførte VG 256 interviews blandt turister og cruisegæster i hhv. Sydgrønland, Nuuk, Kangerlussuaq, Ilulissat, Østgrønland samt om bord på Sarfaq Ittuk. Resultaterne er samlet i en national og fem regionale rapporter. På baggrund af de indsamlede data, er der udarbejdet opdaterede beskrivelser af 9 turismesegmenter. For at sikre en overskuelig og let anvendelig tilgang til eksisterende turismestatistik indgik VG og Grønlands Statistik et samarbejde om etablering af et turismestatistik-site, der skal give interessenter et samlet overblik over al tilgængeligt turismedata. I 2012 blev projektet defineret og der blev udarbejdet en prototype. Det færdige statistiksitet bliver præsenteret på Vestnorden Travel Mart i september VG indgår herudover i en arbejdsgruppe nedsat af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, der har til formål at tilvejebringe de turismedata der ikke er tilgængelige i dag. Der er særligt fokus på antallet af turister, beskæftigede i turismen samt turismens samfundsøkonomiske effekt. 2. Synlighed The Big Arctic Five: VGs største projekt i 2012 var udvikling af et nyt markedsføringskoncept for Grønland og i forlængelse heraf gennemførsel af en turismekampagne i det danske marked. Med udgangspunkt i brandet Pioneering Nation skabtes konceptet The Big Arctic Five, som kort og koncist præsenterer de 5 mest populære oplevelser i Grønland: Hundeslæde, Nordlys, Hvaler, Isen og Pionerfolket.

13 Visit Greenland A/S 11 The Big Arctic Five-kampagnen var målrettet segmentet Active Empty Nesters på det danske marked i oktober og november Kampagnen blev gennemført i et samarbejde mellem Visit Greenland, Air Greenland, Grønlands Rejsebureau, Disko Line, Hurtigruten samt Polar Rejser. Nøgletal for kampagnen: Kampagnesite besøg: Konkurrencedeltagere: adresser: Bannereksponeringer: Filmvisninger: Modtagere af VG nyhedsbreve: Før kampagne: modtagere Efter kampagne modtagere Annoncering på greenland.com og nyhedsbreve: Ved årets start annoncerede 17 operatører på greenland.com. Dette tal nåede op på 27 ved årets udgang. De samlede indtægterne fra annonceslag på greenland.com og nyhedsbreve beløb sig til lige over 215 t.kr.. Pr.1. november informerede VG om prisstigninger for annoncering begrundet i den voksende trafik på greenland.com samt udløb af introduktionstilbuddene. Samarbejde med regionerne: VG afholder 2 årlige regions-workshops for destinationschefer. I 2012 blev der arbejdet på koordinere de regionale og nationale indsatser på henholdsvis Facebook og greenland.com med henblik på at skabe større synlighed for Grønland. Siden slutningen af 1. kvartal har alle regioner biddraget med indhold til Facebook-sitet ILoveGreenland. På årets anden regions-workshop var fokus at give destinationscheferne redaktionelle rettigheder til greenland.com. Destination Arctic Circle, Destination Avannaa samt Sydgrønland ønskede at bruge denne mulighed for en fælles synlighedsindsats, som påbegyndes 1. kvartal MediaGL: VG driver og udvikler 2 online mediedatabaser Flickr (foto) og Vimeo (HD video). Alt materiale her kan frit anvendes af alle til markedsføring af grønlandske turistprodukter. I 2012 blev materialet gennemgået, og flere hundrede fotos og videoer, som ikke levede op til den nye kvalitetsstandard, blev kasseret. Der blev indkøbt ca. 70 nye fotos, samt doneret godt 500 fotos af meget høj kvalitet fra Destination Arctic Circle. Der er desuden oprettet særlige fotomapper til understøttelse af Pioneering Nation Toolkit samt Big Arctic Five. VG fik produceret 6 film til Big Arctic Five kampagnen og Destination Arctic Circle producerede ligeledes 6 profilerings-film. Alle 12 HD film er tilføjet på Vimeo. I løbet af foråret 2013 bliver Media.gl optimeret yderligere med et hurtigere og enklere søge-interface.

14 Visit Greenland A/S 12 Visit Greenlands nyhedsbrev (VGNB): I 2012 udsendte VG 9 ordinære nyhedsbreve på dansk, tysk og engelsk. På det danske marked opnåede VGs nyhedsbreve en åbningsrate (andelen af udsendte nyhedsbreve, der bliver læst af modtagerne) på 23% mod 19% i På det engelske marked opnåede VG en åbningsrate på 11% mod kun 7% i 2011, mens det tyske nyhedsbrev endte med en åbningsrate på kun 6% mod 7% i Der har således været en positiv udvikling på det danske og engelske nyhedsbrev, mens der er særlige udfordringer på det tyske marked, herunder at greenland.com først lanceres på tysk i Et særligt formål med nyhedsbrevene er at lede læserne over på greenland.com. Dette måles i hvor mange læsere der klikker videre fra nyhedsbrevet i procent af det totale antal læsere. Den generelle klikrate på VGs nyhedsbreve er 21% i 2012, mod 19% i % Backcountry: Extreme og adventure subsitet 99backcountry.com kom online i sommeren 2012, og arbejder fortsat på at etablere sig som kanal. Sitet formidler ekstreme og usædvanlige personlige oplevelser i Grønland med henblik på at inspirere til køb af relaterede soft-adventure produkter. Indholdet er kommet fra enkeltpersoner i VGs netværk, og lånt fra andre kanaler (fx kort tekst til en indlejret video fundet på YouTube, et flickr galleri osv.), men der er også kommet flere ambassadører med på holdet, fortrinsvis personer der udbyder kajakture i Grønland dækkende kysten fra Upernavik i nord til Tasermiut i syd. Kajaksejlads forventes derfor at kunne bruges som løftestang, og som eksempel for andre aktiviteter/aktører. PR: Parallelt med Branding Greenlands/Air Greenlands presserejseindsats, henvendt til internationale medier, havde Visit Greenland en presseindsats internt i Grønland. I 2012 genererede indsatsen 29 artikler om turismeerhvervet alene i Sermitsiaq, hvoraf 12 var dobbeltopslag. Greenland.com vandt i 1. kvartal en Webby People's Voice Award for bedste internationale turismewebsite Ved Award ceremonien i New York var Grønland repræsenteret ved skuespiller Nikolaj Coster-Waldau og Ella Grødem fra Visit Greenland. Som PR optakt til The Big Arctic Five rekvirerede VG i august en undersøgelse af holdninger til Grønland på det danske marked hos firmaet YouGov. I oktober blev undersøgelsen offentliggjort timet op mod lanceringen kampagnen. Det resulterede i 215 artikler og indslag på tv og radio i Danmark, og senere hen også et par omtaler i udlandet. YouGov-undersøgelsen havde til hensigt at skabe fokus på danskeres fordomme om Grønland og grønlænderne umiddelbart inden lanceringen af BAF kampagnen, der således kunne bidrage med et nyt og mere tidssvarende billede af Grønland. I september havde Ilulissat og Nuuk besøg af produktions- og tv-holdet bag det globalt transmitteret "Robson's Extreme Fishing"-programme, med den britiske tv-vært Robson Green. VG bidrog med to medarbejdere til håndtering af diverse logistiske opgaver.

15 Visit Greenland A/S 13 Branding Greenland sekretariat opgaver I 2012 løftede VG Branding Greenlands sekretariatsopgave for Selvstyret på en servicekontrakt. Bevilling fra Grønlands Selvstyre t.kr. Økonomisk bidrag fra Grønlandske virksomheder 950 t.kr. Samlet budget t.kr. A Taste of Greenland: Tv-serien blev i 2012 konkluderet med det femte og sidste program i serien. Som de tidligere programmer tiltrak A Taste of Greenland, North Greenland en række forskellige sponsorer, herunder Royal Arctic Line, Air Greenland, Qasuisup Kommunia, Is & Vand, Royal Greenland, TELE Greenland, Visit Greenland m.fl., således at der er tale om et bredt funderet projekt. TV-serien er indtil videre solgt til 45 lande, og forventningen fra distributionsselskabet TVF er at serien fortsætter med at sælge i minimum 5 år. Tv-serien er desuden samlet i et DVD bokssæt, som både anvendes som gave af Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug og sælges flere steder i Grønland. Derudover bruges de mange hundrede timer højkvalitets HD optagelser til virksomhedsbrug og til markedsføring af Grønland i andre sammenhænge. For at sikre at succes fra A Taste of Greenland forsætter udover selve TV serien, blev det i 2011 besluttet at Branding Greenland skulle oprette en selvstændig hjemmeside med fokus på grønlandske råvarer. Denne er blevet planlagt, designet og udviklet i 2012, således at den er klar til lancering i Sociale medier filmproduktion: Branding Greenland har desuden arbejdet med hhv. fotografen David Trood og produktionsselskabet Ace & Ace på at optage og producere korte film om grønlandske fødevarer, madoplevelser og adventure oplevelser til sociale medier. Presserejser: En stor del af Branding Greenlands indsats i 2012 har ligget på presse- og mediesiden i samarbejde med Air Greenland og til dels PR bureauet Ehrenberg i forhold til det tyske marked. Der er gennemført 4 større presseture, samt en lang række enkelte journalistbesøg. Air Greenland har sponsoreret en stor andel af billetterne, mens Branding Greenland og Visit Greenland har dækket andre udgifter. Branding Greenland har i alle tilfælde planlagt presseturene, haft dialog med turistaktører og deltagere samt deltaget i turen og sikret afrapportering efterfølgende. I forhold til de individuelle ture har Branding Greenland varetaget dialogen med journalisten, planlagt turen og sat aftaler op i større eller mindre grad. Presserejserne havde pr generet 12 radioprogrammer (Tyskland og Canada), samt 59 artikler rettet mod markederne i Tyskland, UK, DK, Canada samt i mindre grad Kina, Holland og Norden. 3. Tilgængelighed At sikre Grønlands tilgængelighed som destination kræver indsatser i en række led, hvor VG har større eller mindre indflydelse: For at nå vækstmålene i Selvstyrets Nationale Turismestrategi, er det nødvendigt at udvikle de

16 Visit Greenland A/S 14 fysiske rammer såsom modtagerapparatet, lufthavne og anløbsfaciliteter samt flyruter og kapacitet. VGs indflydelse går her gennem høringssvar og artikler. I forbindelse med høringer indsamler VG erhvervets synspunkter og sammensætter med udgangspunkt i disse høringssvar set i en turismeøkonomisk synsvinkel. Online-tilgængelighed er et indsatsområde, hvor VG spiller en central proaktiv rolle. På baggrund af 2012 turismeinterviewes definerede VG projektrammen for relancering af Planlæg Din Rejse for at forbedre onlinetilgængelighed for individuelle rejsende. Sektionen Planlæg Din Rejse bliver i 2013 gennemarbejdet og relanceres som et reelt planlægningsværktøj. At pakkerejser til Grønland er repræsenterede i agenters og rejsebureauers kataloger forbedrer ligeledes Grønlands tilgængelighed. VGs indsats på dette områder beskriveres nærmere under: 5. Markedsudvikling 4. Rammebetingelser Koncessioner: Generel koncession blev enstemmigt vedtaget af Inatsisartut under efterårssamling, hvilket er en markant forbedring af rammevilkårene for de turismeprodukter, hvor eksklusivitet og/eller større investeringer er påkrævet. Forud for rammeloven lå et langt forarbejde af mange instanser et forarbejde der tog sin begyndelse i efteråret 2010 med en række interessentmøder arrangereret af det daværende GTE. Departementet for Erhverv inddrager både kommunerne og VG i forbindelse med udformning af udbudsmaterialer og modeltilladelser. Der er enighed om, at der skal stilles høje krav til de personer eller virksomheder der får koncessioner, da målet med loven er, at hæve kvalitet og indtjening ved turistprodukter, samtidig med at beskytte de grønlandske turistaktører. VGs forventninger til 2013 er, at der bliver givet koncessioner på minimum 5 elve samt på 1-2 adventure camps. Søsikkerhed: Søsikkerhed for krydstogtsturisme i Grønland var et tilbagevendende emne hele året. VG har gennem året i artikler, høringssvar samt udvalg argumenteret for en zoneinddeling af de grønlandske farvande med differentierede krav til skibes størrelse og udrustning og at reguleringer af sejlads fortsat skal give mulighed for en positiv turismeudvikling. I maj deltog VG på et orienteringsmøde arrangeret af MF Sara Olsvig (IA) for Folketingets Grønlandsudvalg. På mødet samt ved flere efterfølgende lejligheder har VG fremlagt konsekvenserne for den grønlandske cruiseturisme, hvis man vælger at indføre parsejladskrav, og argumenterede i stedet for en zoneinddeling af sejlads i Grønland. Turisme Emneforløb til NI: Efter færdiggørelsen af Strategien kontaktede VG handelsskolen i Qaqortoq og har tilbudt at udarbejde et emneforløb om turisme i 2013 til skolens serviceøkonomer. Hensigten er at give serviceøkonomerne et basalt undervisningsforløb i det grønlandske turisterhvervs muligheder og udfordringer samt de nødvendige strategiske indsatser. VG har i 2012 udarbejdet forslag til kursusplan.

17 Visit Greenland A/S Markedsudvikling Fam-Trips i samarbejde med Air Iceland En aftale med Air Iceland blev indgået primo 2012 med henblik på at sende potentielle agenter/ turoperatører på individuelle fam-trips til Grønland. Det resulterede i 11 individuelle firmaer på fam-trips (kendskabsture) for i alt 16 personer samt to pressefolk i forbindelse med Vestnorden Travel Mart. Turene er gået til Sydgrønland, Østgrønland, Capital Region og Nordgrønland de fleste ture i august/ september. Agenterne var fra: USA, Storbritannien, Tyskland, Island, Frankrig og Rusland. Connecting Iceland & Greenland: 30. maj 1. juni afvikledes en kombineret workshop/fam-trip for islandske turoperatører og operatører fra Østgrønland i Tasiilaq. Turen gav mulighed for at opleve destinationen, samtidig med at interessenterne mødtes og havde mulighed for at indgå aftaler. Konceptet fungerede rigtig godt og vil blive kopieret til de andre regioner, som en del af Connecting Greenland & Iceland projektet. USA Roadshow: I efteråret 2012 gennemførtes en tur rundt i USA i samarbejde med en islandsk turoperatør, der både laver ture i Island og Grønland i kombination og hver for sig. Der blev gennemført udbytterige møder med nøje udvalgte turoperatører i Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, New York, Boston og Denver. Hensigten er, at invitere de mest lovende turoperatører på individuelle fam-trips i 2013 for at få dem til at tilbyde Grønland overfor deres kundekredse. Messer: I 2012 har VG deltaget i ITB (verdens største rejsemesse i Berlin). VG organiserede for første gang en egen Grønlandsstand med deltagelse af 3 samarbejdspartnere. Konceptet fungerede rigtigt godt, hvilket har ført til at der allerede er 7 samarbejdspartnere, der har tilmeldt sig til Grønlandsstanden i Desuden deltog VG i Midatlantic Seminar og Vestnorden Travel Mart begge på Island og årligt tilbagevendende. Formålet med deltagelsen var dels at netværke og dels at møde nye potentielle turoperatører. Adventure Travel World Summit foregik i år i Schweitz og henvender sig til adventure branchen. Dette forum er særligt vigtigt for VG i forhold til at skabe nye kontakter til specialiserede adventure turoperatører, der matcher vores definerede målgrupper og det grønlandske produktudbud. Der er i 2012 skabt kontakt til 37 nye turoperatører/ agenter i udlandet. Heraf udbyder 4 nu Grønland som rejsemål alle operatører, som ikke har haft Grønland på programmet før. I den overordnede strategi var målet for 2015 at have fået 5 nye agenter/ operatører i Målet er således næsten nået i Cruise: Det årlige Cruise Greenland Seminar blev afholdt i Nuuk over to dage medio februar med 25 deltagere på listen fra hele Grønland og med gæsteoplægsholder fra Reykjavik. På messen Seatrade Miami informerede luksusrederiet Silversea om, at man vil intensivere sin sæsonmæssige tilstedeværelse i Grønland i de kommende år og verdens næststørste cruiserederikoncern RCCL samt luksusrederiet Azamara der begge aldrig har anløbet Grønland før meddelte, at de nu overvejer Grønland som destination

18 Visit Greenland A/S 16 i VG vil derfor til Seatrade Miami i marts 2013 genoptage dialogen med ovenstående rederier, og hvis det skønnes nødvendigt invitere rederierne til en efterfølgende famtrip til Grønland. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

19 Visit Greenland A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med servicekontrakterne. Øvrig omsætning indregnes, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta mv.

20 Visit Greenland A/S 18 Anvendt regnskabspraksis Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivets forventede brugstid. Portal og software 3 år Patenter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Omkostninger vedrørende udvikling af nye produkter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse. Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere