Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017"

Transkript

1 Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

2 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til: Karsten Effe Jespersen, Svendborg Kommune, mail: Side 2 af 23

3 Indhold Indledning og baggrundsdata... 4 Befolkningsprognosen 2016 afvigelser og udvikling... 5 Boligprogram Befolkningsprognose 2017 sammenfatning Sammenligning af Befolkningsprognosen Bilag Side 3 af 23

4 Indledning og baggrundsdata Svendborg kommune udarbejder hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den er grundlaget for input i forskellige budgetmæssige demografimodeller, samt i klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre sammenhænge. Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de seneste år. Befolkningens udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne fødsler (fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger. Prognosen opdeler kommunen i 240 geografiske basisområder, som kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau. Eksempler på parameterområder er Landområde, Parcelhuskvarter, Plejehjem osv. Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse med kommuneplanen. For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Den historiske udvikling, viser en generel tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse (dog ikke i 2016). Det vil sige, at der bor stadig færre personer pr. husstand, eller at boligerne står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er det derfor en forudsætning for befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger. Boligudbygning er en væsentlig faktor både i forhold til kommunens samlede befolkning, men også i forhold til befolkningens geografiske placering i kommunen. Boligprogrammet udarbejdes af Planafdelingen og er derfor i overensstemmelse med deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune. Det bør bemærkes, at når der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. befolkningsudviklingen i 2016, så er der tale om opgørelser pr Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks officielle befolkningstal som opgøres pr Ligeledes forekommer der efterregulering af tallet, hvorfor der, alt andet lige, vil opstå en difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt. Samlet set, er der er afvigelse på 5 personer vedr. den samlede udviklingen i Side 4 af 23

5 Befolkningsprognose 2016 afvigelser og udvikling Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen. Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder. Udviklingen de seneste år, herunder finanskrise, boligmarkedet mv. har gjort det yderst vanskeligt at spå om f.eks. flyttemønstre og boligbyggeri, hvilket behæfter forudsætningerne med en del usikkerheder. Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2016 og sammenligner dem med prognosen for 2016, som blev udarbejdet for et år siden. Svendborg kommune, faktisk udvikling 2016 vs. Prognose 2016 TYPE Faktisk 2016 Prognose Forskel Procent Kommentar Mænd % Kvinder % Fødte_M % Fødte % Flere fødsler end ventet Døde % Flere døde end ventet Overskud % Tilflyttede % Tilflytning stort set som ventet - heraf flygtninge % Markant færre flygtninge end ventet Fraflyttede % Fraflytning stort set som ventet Flyttebalance % Flyttebalance som ventet Til ny bolig - Int % Til ny bolig - Ekst % Pct_ekstern % Nye parcelhuse % Nye rækkehuse % Nye etageboliger Nye boligtype % Nye boliger total % Færre nye boliger Udvikling % Abs udtynding % Rel udtynding o/oo % Korrektion Udvikling (korrigeret) % Udvikling som ventet Folketal_ultimo % Indbyggertal som ventet Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2016, ikke udviklingen fra Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2016 stort set som forventet. Side 5 af 23

6 Ligesom sidste år, ligger tilflytningen til kommune væsentligt over fraflytningen. Samtidig har vi haft et fødselsunderskud på 130 personer (lidt mindre end forventet), hvilket giver en samlet vækst i folketallet på 275 personer, som er stort set som forventet i sidste års prognose. Selv om den samlede udvikling er som forventet, dækker tallet over flere underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i forhold til prognosen er: Færre flygtninge (forskel = 145) Flere fødsler (forskel = 52) Flere almindelige tilflytninger (ikke flygtninge (forskel = 174)) Pr var der i alt registreret personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i prognosen som primo tal for 2017 (Danmarks statistiks officielle tal pr er ). En væsentlig årsag til at folketallet stiger er bl.a. at vandringsbalancen overfor udlandet også i 2016, var mere positiv end normalt. De seneste 10 år har der i gennemsnit været et årligt nettovandringsoverskud på ca. 160 personer. I 2016 lå det ca. 120 personer over dette. Nedenfor ses en tabel over udvikling i folketal, fordelt på statsborgerskaber (de største ændringer) Største udvikling i folketal pr. statsborgerskab kvartal kvartal 2017 Udvikling Danmark Syrien Kina Rumænien Eritrea Polen Brasilien Italien Statsløs Somalia Etiopien Norge Bosnien-Hercegovina Afghanistan Irak Vietnam Øvrige lande I alt Data stammer fra Danmarks Statistik Side 6 af 23

7 Børnetallet er ligeledes noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede udvikling, særligt ift. kapacitetsplanlægning. Nedenstående tabel viser den faktiske udvikling, for de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler. Udvikling i børnetal Aldersgrupper Difference 0-2 år år år I alt Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose Som det kan ses, er der igen i 2016 sket et lille fald i antallet af 0-16 årige. Dette hænger primært sammen med, at relativt store årgange forlader aldersgruppen (de bliver 17 år), mens relativt små årgange tilgår aldersgruppen (nyfødte). Faldet i børnetallet på 48 personer (0-16 år) er dog ikke så stort, som forventet i prognosen for 2016 (forventet fald på 80). Igen i 2016 har Svendborg kommune haft en meget positiv flyttebalance i forhold til de 0-16 årige. Kommunen har traditionelt haft en nettotilflytning af børn, men denne udvikling har både i 2015 og 2016 været særlig gunstig. Nettoflyttebalance 0-16 år Nettoflyttebalance 0-16 år Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose Bilag 1, bagerst i dokumentet, indeholder en tabel med forskellige aldersgrupperinger. Her kan man ligeledes se den forventede udvikling i aldersgrupperne helt frem til år Side 7 af 23

8 Boligprogram Tidligere forventede man størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opført i starten af perioden, da planerne for boligbyggeriet de førstkommende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert, hvor meget der bygges. Som nedenstående tabel viser, forholder det sig nu lidt anderledes, bl.a. på grund af usikkerheden omkring den fremtidige vækst, samt hastigheden for gennemførelsen af de forskellige boligudbygningsprojekter i kommunen. Boligprogrammet topper i årene 2020 og 2021, bl.a. fordi boligudbygningen vedr. Nordre skole forventes, at ligge i disse år. Type/år Parcel Række Etage I alt Data stammer fra Svendborg kommunes eget boligprogram I perioden frem til 2030 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 163 boliger, fordelt på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 3,02 pr. parcelhus, 1,96 pr. rækkehus og 1,97 pr. etagebolig. Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til det fremtidige niveau for nybyggeri, lidt under niveauet fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger årligt. Det skal bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det langt hen af vejen beror på privat initiativ. Svendborg kommune har stor indflydelse på de rammer der er for byggeriet, herunder udstykning af attraktive byggegrunde mv., men det er stadig det private initiativ som er drivkraften. Ovenstående boligprogram, er således udarbejdet på baggrund af de generelle kommuneplansrammer, den historiske udvikling og med en forventning om at aktiviteten på boligmarkedet øges de kommende år. Udviklingen de sidste 2 år viser, trods et lavt niveau for boligbyggeriet, at både tilflytning og fraflytning for kommunen er steget, hvilket kan indikere, at der også i de kommende år, vil være en større aktivitet på boligmarkedet, herunder også i forhold til nybyggeri. Side 8 af 23

9 Boligprogram Parcel Række Etage Anden Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose Ligesom man i prognosen forudsætter, hvor mange personer der tilflytter de enkelte boligtyper, så forudsætter man ligeledes andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger, dvs. hvor stor en andel der kommer fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til 25 procent, med nogle enkelte undtagelser, bl.a. er gammel Egebjerg Kommune, sat til 15 procent og Tankefuldområdet til 50 procent. Det er bl.a. gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne. Side 9 af 23

10 Befolkningsprognose sammenfatning Samlet forventes der i prognoseperioden , en positiv vækst i folketallet. Det samlede folketal forventes at blive på personer i år 2030, hvilket ligger godt personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes, at være stødt stigende i hele perioden. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper. Befolkningens aldersmæssige sammensæting pr Aldersgr år år år år år I alt Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose Som det kan ses, så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen, at forskyde sig en hel del i prognoseperioden. Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 18,3 pct. af befolkningen forventes at ville falde til 17,3 procent i år Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at antallet af 67+ årige vil gå fra i dag til personer i år En stigning på 32 procent. Ovennævnte tendens, med et svagt stigende fødselsniveau og stigende antal ældre, bevirker at der forventes et årligt gennemsnitligt fødselsunderskud på omkring 100 personer. Gruppen af 67+ årige, som i dag udgør 19,6 procent, vil dermed i år 2029 udgøre 25,1 procent af Svendborg Kommunes samlede befolkning. For de årige (normalt betegnet de erhvervsaktive ), forventes et fald fra i dag, til personer i år Det betyder at denne aldersgruppe i år 2030 vil udgøre 57,6 procent af befolkningen, mod de 62 procent som de udgør i dag. Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv. Side 10 af 23

11 Befolkningen fordelt på aldersgrupper år år 67+ år Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose Den skitserede udvikling i alderssammensætningen kan suppleres med prognosens forudsigelser af befolkningens geografiske placering. Den geografiske udvikling hænger nøje sammen med kommunens boligprogram, hvilket bevirker at der kommer interne geografiske forskydninger af befolkningen. Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Vestreskoles distrikt opleve en stor vækst i befolkningen. Thurø- og Tåsinge- skoledistrikter, forventes at have et fald i befolkningen. I de resterende distrikter forventes det, at befolkningen vil være stort set uændret eller have en relativ lille vækst. Side 11 af 23

12 Udviklingen i befolkningen fordelt på skoledistrikt pr Skoledistrikt Udv. Issø-skolen Rantzausminde Skårup Skole Stokkebæk Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermark Vestre Skole Ørkildskolen Adm. adresser I alt Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose. Udv. viser den forventede udvikling fra Ovenstående befolkningsudvikling indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg Kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antallet af skoleelever i kommunens folkeskoler. Udviklingen i befolkningens geografiske placering, vil derfor også komme til udtryk i de fremtidige elevtal på de enkelte skoler. Der er en særlig udfordring, i den prognosemæssige placering af flygtninge. Det er usikkert, hvor i kommunen de kommer til at bo, og da vi ikke kender den eksakte placering eller har en brugbar historik på området, er de i ovenstående tabel placeret under adm. adresser. Når de reelt har fået en konkret bolig, medregnes de naturligvis til det område, hvor de faktisk bor, i den først kommende prognose. Side 12 af 23

13 Skoledistrikter i Svendborg Kommune Side 13 af 23

14 Sammenligning af befolkningsprognosen 2017 Nedenfor sammenlignes Svendborg kommune befolkningsprognose 2017, dels med sidste års prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2016 (Danmarks Statistik har i skrivende stund (april 2017), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2017 og frem). Sammenligning af befolkningsprognoser. Folketal pr Danmarksstatistik(DS) Egen prog Egen prog Forskel:Egen Forskel:Egen 2017-DS Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik Sammenligning af befolkningsprognoser Danmarksstatistik(DS)2016 Egen prog Egen prog Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik Som det kan ses, ligger folketallet i 2017 prognosen, for alle årene, over niveauet i sidste års prognose. Det skyldes primært, at den positive udvikling i 2016 ligeledes indgår i de historiske prognose år. Selv om det samlede folketal for Svendborg kommune pr endte stort set som forventet, var både fødselstallet og den almindelige tilflytning større, mens antallet af flygtninge var væsentligt mindre end forventet. Danmarks Statistiks prognose (2016) for folketallets udvikling, er væsentlig mere negativ end vores egen prognose for både 2016 og 2017, hvilket primært hænger sammen med, at Danmarks Side 14 af 23

15 Statistik konsekvent anvender de sidste fem års til- og fraflytnings tendenser, som grundlag for deres fremskrivning. Danmarks Statistik havde i forudsigelserne, for den samlede befolkningsudvikling i 2016 i Svendborg kommune, en difference på 137 personer, mens Svendborg kommunes egen prognose viste en forskel på 5 personer. Side 15 af 23

16 Bilag 1: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr Alder år år år år år år år år år I alt Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr Alder år år år år år år år år år år I alt Side 16 af 23

17 Befolkningsprognose fordelt på alder pr ALDER Side 17 af 23

18 ALDER Side 18 af 23

19 ALDER I alt Side 19 af 23

20 Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter pr Issø-skolen år år år år år år år år år I alt Rantzausminde Skole år år år år år år år år år I alt Skårup Skole år år år år år år år år år I alt Side 20 af 23

21 Stokkebækskolen år år år år år år år år år I alt Thurø Skole år år år år år år år år år I alt Tved Skole år år år år år år år år år I alt Side 21 af 23

22 Tåsingeskolen år år år år år år år år år I alt Vestermarkskolen år år år år år år år år år I alt Vestre Skole år år år år år år år år år I alt Side 22 af 23

23 Ørkildskolen år år år år år år år år år I alt Adm. Adresser I alt I alt Side 23 af 23

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015

Befolkningsprognose 2015-2028. Svendborg Kommune, april 2015 Befolkningsprognose 2015-2028 Svendborg Kommune, april 2015 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2015-2028 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2015. Spørgsmål

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere