Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose

2 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling 13 Befolkningsvæksten 2016 sammenlignet med andre kommuner 15 Sammenligning med sidste års prognose 16 Befolkningsprognosens forudsætninger 18 Områdeinddeling 20 Bilag til befolkningsprognose Boligprogram 22 Resultattabeller 22 Favrskov Kommune har udarbejdet befolkningsprognose for årene Prognosen er baseret på et konkret bearbejdet boligprogram, som afspejler den aktuelle planlægning for den fysiske udvikling. Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen har nøje sammenhæng med planlægning af byudviklingen og vurdering af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også er grundlaget for kommunens budgetlægning på en lang række områder. Prognosen er udarbejdet ved hjælp af programmet DemoGrafix, der fremskriver befolkningstallet på baggrund af aktuelle befolkningsdata, forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere. Antallet af nybyggede boliger indgår som nævnt ligeledes i beregningen af den fremtidige befolkningsudvikling. Befolkningsprognosen er udarbejdet af Sekretariatet for Job og Økonomi i samarbejde med Plan, Byg og Beredskab og med bistand fra COWI A/S. Sekretariatet for Job og Økonomi, maj

3 Resumé Denne befolkningsprognose er en fremskrivning af folketallet i Favrskov Kommune over perioden fra til Figur 1. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling Ifølge prognosen vil folketallet stige fra personer 1. januar 2017 til personer 1. januar Det er en stigning på personer, eller en samlet stigning på 17,3 % over de 20 år. Danmarks Statistik regner med en vækst for hele landet på godt 8 % i samme periode. Hovedtendensen i befolkningsprognosen er, at der forventes en relativ stabil vækst på omkring 0,8% årligt over hele prognoseperioden, med mindre variationer. Baggrunden for væksten er et stabilt boligbyggeri på ca. 250 boliger om året samt flere fødsler end dødsfald (fødselsoverskud). Der forventes vækst i alle aldersgrupper. Den største vækst forventes i aldersgruppen 0-2 år, samt i gruppen fra 60 år og opefter. Den laveste vækst forventes i gruppen med 6-16 årige. I løbet af prognoseperiodens 20 år vil der på tidspunkter være færre 6-16 årige og årige end der er i dag, men ved periodens udløb vil der være flere i alle aldersgrupper end ved prognosens udgangspunkt 1. januar

4 Bolig- og befolkningsudviklingen Boligprogrammets betydning for befolkningsudviklingen En af de vigtigste faktorer i forhold til befolkningstilvæksten er antallet af nye boliger, der opføres, og boligprogrammet har således en stor betydning for befolkningsprognosens resultat. Gennemsnitligt medfører én enkelt ny bolig 2,7 personer, men antallet afhænger af boligtyperne. Det er først, når en bolig er blevet indflyttet første gang, at den tæller med som ny bolig. Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Favrskov Kommune har i varieret fra 70 til 345 nye boliger pr. år (gennemsnitligt 190 boliger årligt), med det laveste niveau efter Der er opført og indflyttet i alt nye boliger i perioden (se tabel 2 på næste side). Boligprogrammet for er fra 2018 planlagt med samme årlige antal som sidste års boligprogram. Det svarer til et niveau med et årligt gennemsnit på 246 nye boliger. Antallet af nye boliger forventes at stige gradvist frem til 2019, og herefter forventes et stabilt årligt niveau på 250 nye boliger. I alt forventes nye boliger opført og indflyttet over den 20-årige periode, som prognosen dækker. Boligprogrammet tager som i de foregående års boligprogrammer udgangspunkt i den aktuelle kommuneplans struktur og niveau, og i samme forudsætninger om boligudbygning, som indgår i grundlaget for Kommuneplan Der forventes en stigende efterspørgsel efter byggegrunde i de kommende år, og den vil kunne imødekommes med såvel kommunale som private byggegrunde. Boligprogrammets geografiske fordeling er fastlagt ud fra de arealudlæg, som indgår i grundlaget for Kommuneplan17, og afspejler i store træk samme procentvise andele i de enkelte byer og områder, som for de foregående 14 års nybyggeri. Den fremadrettede fordeling forventes at være med 70 % af nybyggeriet i de 4 hovedbyer, 25 % i centerbyerne og 5 % i landsbyerne og landområderne. 49 % af de forventede nyopførte boliger indgår som parcelhuse, 35 % som rækkehuse og 16 % som etageboliger i store træk samme procentvise fordeling som gennemsnitligt for de foregående 14 års nybyggeri. I bilagsdelen indgår en oversigt over fordelingen af boligbyggeriet på skoledistrikter. Som grundlag for den aktuelle og for sidste års befolkningsprognose er anvendt følgende boligprogrammer, som vist i tabel 1 og 3 på næste side. Tabellerne viser det forventede tidspunkt for indflytning. I alle tabeller er der tale om nettoboliger. 4

5 Tabel 1. Antal nye boliger i sidste års og dette års boligprogram Antal boliger ) I alt Gnmstl. pr. år Prognose ) ) Prognose ) ) ) 1 ) Faktisk antal indflyttede i ) For prognosen 2016 dog kun for perioden ) 250 boliger hvert år i perioden 4 ) For årene ) For årene Tabel 2. Antal nye boliger opført i de foregående 14 år, fordelt på boligtyper Boligtype SUM Parcelhuse % Rækkehuse % Etageboliger % Ungdomsboliger % Institution % Anden boligtype % Opførte boliger i alt % Tabel 3. Antal nye boliger i dette års boligprogram, fordelt på boligtyper Fordeling Boligtype SUM Fordeling Parcel % Række % Etage % I alt % 5

6 Befolkningsudviklingen Med udgangspunkt i den historiske befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram frem til 2037, forventes folketallet i prognoseperioden at stige fra pr til pr , svarende til en vækst på personer, eller 17,3%. Figur 2. Fremskrivning af antal indbyggere, absolutte tal (1. jan.) samt årlig tilvækst Stigning i procent i fht. året før (højre akse) ,8% 1,6% 1,4% I årene (den historiske periode) er folketallet steget med mellem 0,02 og 1,7% pr. år. Specielt var tilvæksten fra 2006 til 2007 meget stor, idet indbyggertallet i løbet af 2006 voksede med ca. 750 personer. Modsat var tilvæksten historisk lav i 2013 med kun 8 personer. I 2016 var der en vækst på 252 personer. Udviklingen ventes at blive stabil hen over prognoseperioden, med en årlig gennemsnitlig væstprocent omkring 0,8 med mindre variationer i de enkelte år ,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Den største stigning i befolkningstallet forventes i perioden med en årlig vækstprocent på knap 0,9%. Herfra forventes et gradvist fald hen over resten af prognoseperioden til en årlig stigning på knap 0,8%. Det er samme vækstniveau, som forventes i prognosens to første år. Den forventede udvikling svarer til en gennemsnitlig tilvækst på ca. 400 personer årligt, med færrest i de første to år. Baggrunden for det forventede vækstmønster frem til midten af 2020 erne er primært, at der fra 2019 forventes et øget byggeri af nye boliger, jfr. boligprogrammet, hvilket genererer en øget tilflytning generelt. Baggrunden for at vækstprocenten forventes at falde fra omkring midten af 2020 erne er, at fødselsoverskuddet mindskes. Årsagen til det er, at der forventes flere dødsfald i takt med et stigende antal ældre. I den efterfølgende tabel og figur vises en række nøgletal for den forventede udvikling i Favrskov Kommunes folketal frem til prognosens slutår. 6

7 Fødselstallet er igen svagt stigende efter i nogle år at have været faldende. Det forventes i prognosen, at det fortsat vil være gradvist stigende, i takt med at større generationer kommer længere op i de fødedygtige aldre, samt at nybyggeriet øges. Fødselstallet var specielt lavt i 2013, og ud over historisk lave årgange for de aldre, som føder de fleste børn samt afdæmpet aktivitet på boligmarkedet, gjorde det sig også gældende, at der gennemsnitligt blev født markant færre børn pr. kvinde. Også på landsplan blev der i nogle år fra 2011 født færre børn, både som følge af de relativt små årgange og gennemsnitligt færre fødsler pr. kvinde. Siden 2015 har fødselstallet været stigende igen. I Favrskov Kommune er både fødselstal og gennemsnitligt antal fødsler pr. kvinde skiftevis steget og faldet fra år til år siden I de to foregående år har fødselstallet været henholdsvis 451 og 482. I 2017 forventes 469 fødsler, og herfra forventes antallet at stige svagt resten af prognoseperioden til 567 fødsler i prognosens sidste år. På side 17 vises udviklingen i den gennemsnitlige fertilitetskvotient for henholdsvis Favrskov, Region Midtjylland og hele landet. Tabel 4. Nøgletal for befolkningsudviklingen Folketal ultimo Fødsler Dødsfald Overskud Befolkningstal Tilflytninger Fraflytninger Flyttebalance Udvikling

8 Antallet af dødsfald ventes at stige fra et årligt niveau på omkring 350 til knap 500. Det skyldes, at der vil være et stigende antal ældre. Forskellen mellem antal nyfødte og antal døde mindskes i forhold til tidligere niveau, men der ventes alle år at være et fødselsoverskud (flere fødsler end dødsfald). Fødselsoverskuddet vil efterhånden stige svagt i takt med, at antallet af fødsler forventes at stige, men fra omkring 2025 forventes fødselsoverskuddet igen at være svagt faldende som følge af det stigende antal dødsfald. Fødselsoverskuddet forventes at bevæge sig fra 115 i 2017 til 124 i 2023 som det højeste, og derfra falde til 74 i I tallene for tilflytning indgår også den forventede indvandring fra udlandet til Favrskov, ligesom den forventede udvandring fra Favrskov til udlandet indgår i tallene for fraflytning. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere afhænger i høj grad af udbuddet af og efterspørgslen på nye boliger, men også af den aktuelle situation på boligmarkedet, ligesom nærheden til Århus har stor betydning. Dette afspejler sig i prognosen ved, at der forventes et stigende antal nettotilflyttere i takt med, at det årlige antal nye boliger øges, jfr. boligprogrammet. Flyttebalancen forventes at være positiv med et årligt niveau mellem 250 og 350 nettotilflyttere. Figur 3. Befolkningens samlede udvikling Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Samlet tilvækst

9 Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes indbyggertallet at stige med personer fra 2017 til 2037, svarende til 17,3%. Den forventede udvikling varierer ganske meget for de forskellige aldersgrupper. Af den samlede stigning forventes aldersgrupperne fra 65 år og op at udgøre den største del. Antalsmæssigt er der tale om en stigning på indbyggere i perioden fra 2017 til 2037, svarende til 47% af den samlede befolkningstilvækst. Den kraftige stigning skyldes, at de store årgange fra efterkrigstiden nu indgår i denne aldersgruppe. Aldersgrupperne mellem 0-16 år forventes at udgøre (svarende til 13% af den samlede stigning), og aldersgrupperne mellem år forventes at udgøre (svarende til 40%). Se tabel 5. I figur 4 ses aldersgruppernes forholdsmæssige andele af den samlede befolkning i henholdsvis 2017 og Den største ændring ventes i aldersgrupperne over 65 år, som samlet forventes at stige fra 18% af det samlede indbyggertal i 2017 til godt 22% i Størst fald ventes i andelen af de årige, fra 44% til 41%. I denne aldersgruppe indgår bl.a. de lave årgange, som blev født i begyndelsen af 1980 erne. De øvrige aldersgruppers andele ventes at ændres i mindre grad. Tabel 5. Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Alder Forskel %-udv. 0-2 år ,7% 3-5 år ,5% 6-16 år ,5% år ,2% år ,3% år ,1% år ,4% år ,9% 80- år ,8% Total befolkning ,3% Figur 4. Aldersgruppernes faktiske og forventede andel af den samlede befolkning 80 år Andel år Andel år år år år 6 16 år 3 5 år 0 2 år %

10 Figur 5. Hidtidig og forventet antal 0-2 årige (1. januar) år Antallet af 0-2 årige ventes at stige gennem hele prognoseperioden, i de første år langsomt fra jan til omkring i 2020, derefter mere jævnt til omkring i prognosens slutår. 0 Figur 6. Hidtidig og forventet antal 3-5 årige (1. januar) år Antallet af 3-5 årige ventes at være status quo omkring de 1.760, der var 1. jan. 2017, indtil 2019, og derefter stige resten af perioden til omkring i prognosens slutår. 0 Figur 7. Hidtidig og forventet antal 6-16 årige (1. januar) år Antallet af 6-16 årige ventes at falde fra jan til omkring i Herfra forventes antallet at begynde at stige jævnt til omkring i prognosens slutår. 10

11 Figur 8. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at være jævnt stigende fra jan indtil omkring 2030, og efter et mindre fald over en tre-årig periode, stigende igen til omkring i prognosens slutår. Figur 9. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at falde fra jan til ca i 2019, herefter at stige til omkring i prognosens slutår. Figur 10. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at stige stort set over hele perioden fra til ca , med størst stigning i prognosens første del. I årene ventes et minimalt fald. 11

12 Figur 11. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at stige fra jan til et niveau omkring i prognosens sidste del, med mindre fald undervejs. Figur 12. Hidtidig og forventet antal årige (1. januar) år Antallet af årige ventes at stige støt over hele perioden fra jan til omkring i prognosens slutår. Figur 13. Hidtidig og forventet antal 80+ årige (1. januar) år Antallet af 80+ årige ventes at stige fra jan til omkring i prognosens slutår, med den største stigning fra omkring

13 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2017 til 2037 er illustreret i figur 14. Figur 14. Forskydning i alderssammensætningen 2017 og 2037 for Favrskov Kommune samt alderssammensætningen 2017 for hele landet Hovedtrækkene er, at andelene i de fleste børn-, unge- og voksenaldre forventes at være lavere i 2037, mens indbyggere i de ældste aldre ventes at udgøre en markant større del af den samlede befolkning i 2037, end de gør i dag. Sammenlignet med den landsdækkende aldersfordeling i 2017 har Favrskov relativt mange børn og yngre voksne, men betydeligt færre unge og lidt færre ældre. Delområdernes udvikling 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Danmark 2017 Favrskov 2017 Favrskov Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper, gør den det også mellem de geografiske delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder, og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. I bilagsdelen med resultattabeller vises på sidste side en tabel over prognosens fremskrivning af udviklingen for de enkelte byer i Favrskov Kommune. Traditionelt anvendes primært skoledistrikterne til opdeling af kommunen i mindre geografiske områder. I tabel 6 på næste side ses forskellene i udviklingen fordelt på de enkelte skoledistrikter. Væksten i distrikterne varierer fra -4,2% til 58,9% fra 2017 til Der forventes et mindre fald i indbyggertallet i fire af skoledistrikterne i løbet af prognoseperioden. Ud over forskelle i fødselstal er en væsentlig årsag til de lokale forskelle, at der kan ventes vækst i de områder, hvor der bygges mest, mens områder med lav eller ingen boligudbygning må ventes at falde svagt over årene i folketal som følge af en generel udtynding i den eksisterende boligmasse. Som tidligere nævnt er den forudsatte boligudbygning geografisk fastlagt i delområderne i tråd med arealudlæggene i kommuneplanlægningen, sammenholdt med samme procentvise fordeling, som gennemsnitligt har været gældende i de foregående 14 år. 13

14 Tabel 6. Hidtidig og forventet befolkningstal, fordelt på skoledistrikter Prognose Udvikling Skoledistrikt Bavnehøjskolen ,2% Hadbjerg Skole ,4% Hadsten Skole ,4% Haldum-Hinnerup Skole ,4% Korsholm Skole ,8% Lilleåskolen ,2% Præstemarkskolen ,3% Rønbækskolen ,4% Skovvangskolen ,9% Søndervangskolen ,7% Tungelundskolen ,5% Ulstrup Skole ,4% Østervangsskolen ,9% Ukendt ,7% I alt ,3% 14

15 Befolkningsvæksten 2016 sammenlignet med andre kommuner Favrskov Kommune har i 2016 haft en befolkningstilgang, som svarer til 0,55 %. Som vist i tabel 7 havde 43 af landets i alt 98 kommuner en større vækst. 16 kommuner havde ingen eller negativ vækst i I 2015 var det 15 kommuner. Landsgennemsnittet i 2016 var en vækstrate på 0,73%, og for Region Midtjylland var den på 0,85 %. For landet er der tale om en lavere vækstrate end i 2015, mens det for regionen er en lidt højere vækstrate. For Favrskov Kommune er der tale om en højere vækstrate i 2016 end i 2015, hvor den var på 0,28 %. Tabel 7. Kommunernes befolkningstilvækst 2016 Kommune Folketal primo Folketal ultimo Årets udvikling Vækst i pct. København ,86 Vallensbæk ,85 Fanø ,67 Solrød ,65 Ishøj ,61 Skanderborg ,55 Aarhus ,53 Horsens ,47 Holbæk ,40 Vejle ,34 Rødovre ,29 Gladsaxe ,27 Furesø ,14 Stevns ,04 Dragør ,03 Fredensborg ,98 Note: Udtræk fra Danmarks Statistik, derfor kan der være mindre afvigelser til øvrige tal i prognosen. Kommune Folketal primo Folketal ultimo Årets udvikling Vækst i pct. Roskilde ,94 Herning ,91 Odder ,90 Slagelse ,88 Hillerød ,88 Allerød ,85 Faxe ,85 Rebild ,83 Greve ,81 Holstebro ,80 Nyborg ,80 Odense ,80 Aalborg ,77 Brøndby ,77 Viborg ,73 Egedal ,72 Rudersdal ,71 Frederikssund ,70 Hedensted ,69 Ringsted ,67 Kolding ,64 Odsherred ,63 Randers ,61 Gentofte ,60 Høje-Taastrup ,57 Silkeborg ,57 Helsingør ,57 Favrskov ,55 Frederiksberg ,53 Nordfyns ,51 Vordingborg ,50 Svendborg ,48 Middelfart ,47 Guldborgsund ,46 Ikast-Brande ,45 Assens ,40 Køge ,40 Samsø ,38 Halsnæs ,36 Fredericia ,35 Tårnby ,35 Kommune Folketal primo Folketal ultimo Årets udvikling Vækst i pct. Varde ,32 Syddjurs ,32 Lejre ,31 Jammerbugt ,30 Glostrup ,30 Næstved ,29 Faaborg-Midtfyn ,27 Lyngby-Taarbæk ,26 Gribskov ,26 Hvidovre ,25 Langeland ,25 Aabenraa ,23 Brønderslev ,22 Frederikshavn ,18 Billund ,18 Sorø ,18 Morsø ,17 Kalundborg ,16 Esbjerg ,14 Sønderborg ,09 Tønder ,06 Albertslund ,06 Hørsholm ,05 Haderslev ,03 Ballerup ,01 Vesthimmerlands ,03 Herlev ,06 Vejen ,11 Norddjurs ,12 Bornholm ,15 Mariagerfjord ,15 Hjørring ,16 Ringkøbing-Skjern ,20 Skive ,21 Thisted ,38 Kerteminde ,44 Lemvig ,53 Struer ,59 Lolland ,83 Læsø ,32 Ærø ,80 15

16 Sammenligning med sidste års prognose Sammenlignet med sidste års prognose har prognosen for 2017 samlet set over hele perioden et lidt lavere væksttempo, som betyder, at indbyggertallet ved slutningen af prognoseperioden forventes at være knap indbyggere lavere end i sidste års prognose. Det skyldes, at væksten i 2016 ikke blev så stor som forventet, og at der med et lavere indbyggertal pr. 1. januar 2017 derfor var et andet udgangspunkt for prognosen for 2017, både i antal og sammensætning, og dermed et andet videre forløb end det, der var forventet i sidste års prognose. Udgangspunktet for den ny prognose blev totalt set 192 indbyggere lavere, svarende til 0,41 %-point. Figur 15. Sammenligning af prognoseresultater for og 2017-prognosen Indbyggertal pr. 1. jan prog 2017 prog Som vist i tabel 8 på næste side var der varierende afvigelser for de enkelte aldersgrupper. De største negative afvigelser (i absolutte tal) ses i aldersgrupperne år og år. Til gengæld var der flere end forventet i de to yngste aldersgrupper 0-2 år og 3-5 år. Antallet af flere 0-2 årige er en følge af, at antallet af fødsler i 2016 blev større med 24 flere end forventet (jfr. tabel 9 på næste side). De flere fødsler afspejler, at fertilitetskvotienten i 2016 blev højere end forventet. Som det fremgår af figur 16 på næste side har fertiliteten før 2011 været stabil omkring 2,3 2,4 børn pr. kvinde i Favrskov, og omkring 1,9 for landet og regionen. Efter nogle år med et lavere niveau er fertiliteten siden 2015 øget, og nærmede sig i 2016 atter et niveau på 2,3 i Favrskov. Antallet af dødsfald blev som forventet (jfr. tabel 9). 16

17 Tilflytningen til Favrskov Kommune i 2016 blev mindre end forventet i prognosen. Det skyldes især, at der kom færre flygtninge end forventet. I prognosen var det indarbejdet som forudsætning, at der ville tilflytte 360 flygtninge, mens der reelt kom 138. Fraflytningen var større end forventet, og sammen med den lavere tilflytning har det givet den lavere flyttebalance, som har medført, at befolkningstilvæksten blev mindre end forventet i De større årgange, som kommer efter de rekordlave årgange fra især første halvdel af 1980 erne, er nu på vej op i aldrene omkring år. Dermed er der et større antal end tidligere år, som fraflytter, da især de årige flytter for at påbegynde uddannelse i de større byer. De større årgange og den afledte større fraflytning indgår som en forudsætning i prognosen i form af aldersfremskrivning og flyttehistorik. Når der alligevel var færre årige pr. 1. januar 2017 (jfr. tabel 8) end forventet, skyldes det, at en relativ stor del af de forventede flygtninge var i denne aldersgruppe. Tabel 8. Forskel mellem forventet antal personer i 16-prognosen og det faktiske antal 1. jan Aldersgrupper Faktisk Forventet i prognose 2016 Forskel 0-2 år år år år år år år år år Total befolkning Tabel 9. Forskel mellem forventet antal hændelser i 2016 i 16-prognosen og det faktiske antal Hændelser Forventet i prognosen 2016 Faktisk 2016 Afvigelse Fødsler Dødsfald Tilflytning Fraflytning Befolkningstilvækst I procent 0,94% 0,53% -0,41% Tabel 10. Forskel mellem forventet antal nye boliger i 16-prognosen og det faktiske antal Nye boliger Faktisk opført i 2016 Forventet i prognose 2016 Forskel Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger I alt Figur 16. Fertilitetskvotienter for Favrskov Kommune, Region Midtjylland og hele landet Gennemsnitlig antal fødsler pr. kvinde 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Hele landet Region Midtjylland Favrskov

18 Befolkningsprognosens forudsætninger CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger grundlæggende på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen, som til og fra kommunen. Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de 13 historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Favrskov Kommune. Fødselsparametre Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen år). Fertilitetsniveauet varierer meget selv indenfor en kommunes grænser, hvorfor der indarbejdes varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder. I prognosen er det gennemsnitlige fertilitetsniveau for benyttet som forudsætning for beregning af niveauet i prognoseårene. Niveauet er justeret med en lokal tilpasning af Danmarks Statistiks fertilitetsprofil, som er medvirkende til en gradvis stigning fra 2,183 i 2017 til 2,270 i 2024, hvorfra det forventes at stabilisere sig resten af prognoseperioden. Dødsfald Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af dødsfald i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene er korrigeret for det lokale niveau i Favrskov Kommune ud fra perioden Favrskovs gennemsnitlige niveau ligger godt 10% under landsgennemsnittet. Der er desuden indregnet forventninger om stigende levealder over tid. På trods af forventninger om stigende levealder ventes antallet af dødsfald dog at være svagt stigende over hele prognoseperioden, som følge af stadigt flere ældre. Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Der regnes med lige kønsfordeling blandt tilflyttere til nye boliger. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Favrskov Kommune: Boligtype Antal personer pr. ny bolig Parcelhuse 3,26 Rækkehuse 2,48 Etageboliger 2,01 Ungdomsboliger 1,08 Ældreboliger 1,00 Husstandssammensætningen i nye boliger behandles separat for parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Splitfaktor Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer hhv. fra egen kommune (dvs. Favrskov Kommune) eller anden kommune. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes splitfaktoren. Ud fra analyser af historisk tilflytning er den anvendte splitfaktor i prognoseårene på godt 40 %. 18

19 Til- og fraflytning Figur 17. Årligt antal til- og fraflyttere på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit for ) Flytninger opdeles i interne flytninger (indenfor kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/ eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i Gnmst Tilflyttere Fraflyttere Netto Ses der på aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere - jf. grafen ved siden af - er der tilflytningsoverskud, eller balance, i de fleste aldersgrupper. Kun i aldersgruppen med unge (15-23 år incl.) sender Favrskov Kommune betydeligt flere indbyggere ud af kommunen, end der modtages fra andre kommuner Usikkerheder En befolkningsprognose bør og skal altid vurderes med en vis forsigtighed, idet en prognose som bekendt er et skøn over den fremtidige udvikling, og vil være behæftet med en række usikkerheder. Denne befolkningsprognose må dog alt andet lige betragtes som det bedste bud på en fremtidig befolkningsudvikling i Favrskov Kommune. Tidsmæssigt vil usikkerheden naturligvis være størst desto længere ud i fremtiden prognosen skal forudsige udviklingen. Samtidigt vil den overordnede udvikling være behæftet med en mindre usikkerhed end udviklingen på et basisområde (eksempelvis en landsby eller et skoledistrikt), da sikkerheden øges med størrelsen af datagrundlaget. Såvel fertilitets- og dødelighedskvotienter som beregningen af flyttemønsteret udgør en kilde til usikkerhed. Dog ligger såvel dødsfald og fødsler typisk på et stabilt niveau over en årrække, og eventuelle (periodiske) udsving må forventes at blive udjævnet over tid. Til- og fraflytninger vil derimod kunne variere meget over tid, og tilflytningerne er afhængige af boligprogrammet. Boligprogrammet må anses for at være den største kilde til usikkerhed, idet det dels baserer sig på konkrete skøn og dels er meget afhængig af udefra kommende forhold, der styrer efterspørgselen efter bosætningsmuligheder. Dette kunne eksempelvis være de økonomiske konjunkturer, herunder renteniveau. Etablering eller lukning af større arbejdspladser kan ligeledes påvirke efterspørgslen. 19

20 Områdeinddeling Basisområder Parameterområder Favrskov Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 123 basisområder. Der er knyttet befolkningsdata til hvert område, og prognosen er i princippet beregnet for hvert enkelt af disse områder. Basisområderne er dannet udfra de enkelte by- og landområder, således at disse er adskilte. Sammenhængende landområder er afgrænset ved skoledistrikterne. Hadsten, Hammel og Hinnerup byer er yderligere opdelt i delområder. Desuden er områder med helt særlige befolkningsforhold udskilt, som f.eks. ældrecentre og institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder i beregningssammenhæng er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med 13 parameterområder. 13 skoledistrikter Vest 3 plejecenterdistrikter Nord Syd Distriktsinddelinger Favrskov Kommune er inddelt i skole- og ældredistrikter som vist efterfølgende. Distrikterne er sammensat af basisområderne. Der er 13 skoledistrikter. Ældredistrikterne er inddelt i 2 funktionsbestemte varianter; 3 plejecenterdistrikter samt 2 hjemmeplejedistrikter. Vest 2 hjemmeplejedistrikter Øst I forbindelse med udarbejdelse af analyser m.m. på dagtilbudsområdet anvendes inddelinger på pasningsog anvisningsdistrikter. 20

21 Bilag til befolkningsprognose Boligprogram og resultattabeller Efterfølgende vises først boligprogrammet, fordelt på skoledistrikter. De følgende resultattabeller herefter viser den forventede befolkningsudvikling for hele kommunen, fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltninger. Herefter vises den forventede befolkningsudvikling for skoledistrikterne (i alfabetisk rækkefølge), fordelt på samme aldersgrupper som ovenfor. Voldum skoledistrikt er pr. 1. august 2012 sammenlagt med Hadbjerg skoledistrikt, og befolkningsudviklingen historisk og forventet fremtidig vises samlet i tabellen for Hadbjerg skoledistrikt. Efter tabellerne med udviklingen i de enkelte skoledistrikter vises prognosens resultater inddelt i de 3 plejecenterdistrikter, ligeledes fordelt på aldersgrupper, som nævnt ovenfor. Endelig viser den sidste tabel den forventede befolkningsudvikling for byerne i Favrskov Kommune. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på fiktive adresser (omkring 60 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Vellev skoledistrikt er pr. 1. august 2013 sammenlagt med Ulstrup skoledistrikt, og befolkningsudviklingen historisk og forventet fremtidig vises samlet i tabellen for Ulstrup skoledistrikt. 21

22 Boligprogram og resultattabeller Tabel 1. Boligprogram fordelt på skoledistrikter Skoledistrikter SUM Bavnehøjskolen Østervangskolen Hadsten Skole Rønbækskolen Haldum-Hinnerup Skole Søndervangskolen Skovvangskolen Ulstrup Skole Præstemarkskolen Tungelundskolen Korsholm Skole Lilleåskolen Hadbjerg Skole Boliger i alt Tabel 2. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling totalt for Favrskov Kommune, fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper år år år år år år år år år I alt

23 Tabel 3. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Bavnehøjskolens skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Bavnehøjskolen år år år år år år år år år I alt Tabel 4. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Hadbjerg Skoles skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Hadbjerg Skole år år år år år år år år år I alt

24 Tabel 5. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Hadsten Skoles skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Hadsten Skole år år år år år år år år år I alt Tabel 6. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Haldum-Hinnerup Skoles skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Haldum- Hinnerup Skole år år år år år år år år år I alt

25 Tabel 7. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Korsholm Skoles skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Korsholm Skole år år år år år år år år år I alt Tabel 8. Hidtidig og forventet befolkningsudvikling for Lilleåskolens skoledistrikt, opdelt på aldersgrupper Lilleåskolen år år år år år år år år år I alt

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere