Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring"

Transkript

1 Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: Journalnummer: Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste uden samtykke fra medarbejderne har videregivet oplysninger om disses navne, stillingsbetegnelser og privatadresser til Topdanmark med henblik på markedsføring. Sammenfattende er Datatilsynet ikke enig med Forsvarets Personeltjeneste i, at videregivelsen af de omhandlede oplysninger om de ansatte til Topdanmark var i overensstemmelse med persondatalovens 5 og 6, stk. 1. Datatilsynet finder det skete meget beklageligt. Der henvises til gennemgangen af sagen nedenfor. Sagsfremstilling Ved brev af 29. april 2008 anmodede Datatilsynet om en udtalelse i anledning af, at tilsynet via pressen var blevet opmærksom på, at Forsvarets Personeltjeneste havde videregivet personaleoplysninger på ansatte til forsikringsselskabet Topdanmark. Ved brev af 20. maj 2008 er Forsvarets Personeltjeneste fremkommet med en udtalelse i sagen. Forsvarets Personeltjeneste har oplyst, at tjenesten som led i en aftale med Topdanmark om ydelse af rabat på forsikringspræmier til medarbejdere i Forsvaret midlertidigt har

2 videregivet et adresseudtræk til Topdanmark med henblik på udsendelse af tilbud til Forsvarets ansatte. Adresseudtrækket omfattede samtlige ansatte under Forsvarskommandoens myndighedsområde og indeholdt navne, stillingsbetegnelser og adresser. Personeltjenesten har endvidere oplyst, at Topdanmark sammenkørte udtrækket med det såkaldte Robinson-register, der indeholder navne og adresser på personer, som har tilkendegivet ikke at ville modtage uopfordrede henvendelser, f.eks. reklametilbud. Samkøringen resulterede i, at Topdanmark udsendte tilbud til ca medarbejdere i Forsvaret. Som svar på spørgsmål fra Datatilsynet har Personeltjenesten anført, at Forsvarets øvrige myndigheder ikke har været indforstået med, at der er sket videregivelse af oplysningerne. Forsvarets Personeltjeneste besidder oplysningerne på vegne af Forsvarets øvrige myndigheder. Formålet med at videregive oplysninger om navne, stillingsbetegnelser, adresser, medarbejdernumre og oplysninger om tilknytning til værn eller status som civil var ifølge personeltjenesten at gøre medarbejderne opmærksomme på den rabatordning, der var etableret mellem Topdanmark og Forsvarets Personeltjeneste. Aftalen blev indgået som led i en indsats, der kan styrke Forsvarets muligheder for at fastholde sine medarbejdere, og rabatordningen er et af 66 forskellige fastholdelsestiltag. Det er personeltjenestens vurdering, at det ikke er uforeneligt med persondatalovens 5, stk. 2, at anvende personoplysninger, som oprindeligt har været indsamlet for at kunne administrere medarbejderne, til at fremsende tilbud til de ansatte om billige forsikringspræmier hos Topdanmark, idet videregivelsen af oplysningerne ligeledes relaterer sig til administration af personalet, herunder at kunne give medarbejderne i Forsvaret fordelagtige tilbud på grund af deres ansættelsesforhold. Det er således personeltjenestens vurdering, at da persondataloven ikke stiller krav om fuld forenelighed mellem det oprindelige formål og eventuel senere behandling af de

3 indsamlede oplysninger, er den stedfundne videregivelse af oplysningerne ikke uforenelig med det oprindelige formål. Personeltjenesten oplyser endvidere, at der ikke er indhentet samtykke fra de enkelte medarbejdere, men at det var nødvendigt at videregive oplysningerne af hensyn til rekrutteringssituationen i medfør af persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7. Personeltjenesten finder, at hensynet til at give Forsvarets medarbejdere muligheden for en billigere forsikring, kan anses for at forfølge en berettiget interesse, der overstiger hensynet til den registrerede. Dette skal ses i sammenhæng med karakteren af de videregivne oplysninger, der hverken har været følsomme eller fortrolige. Personeltjenesten anfører tillige, at det var nødvendigt at videregive oplysningerne, idet det sædvanligvis kun er muligt at indgå aftaler om rabatordninger, såfremt leverandøren allerede på kort sigt kan have udsigt til omsætningsforøgelse, der kan medføre en forøget markedsandel. På denne baggrund vurderede personeltjenesten, at det ikke var muligt selv at udføre en sådan udsendelse af tilbud med denne tidshorisont. Det var således en forudsætning for at gennemføre den indgåede aftale, at oplysningerne blev videregivet til Topdanmark. Personeltjenesten oplyser herudover, at oplysningerne blev fremsendt elektronisk uden særskilt beskyttelse eller kryptering til en kontaktperson i Topdanmark. Det blev aftalt med kontaktpersonen, at oplysningerne straks efter anvendelsen skulle slettes. Topdanmark har efterfølgende bekræftet, at der er sket sletning af de udleverede oplysninger. Personeltjenesten anfører afslutningsvist, at flere medarbejdere har rettet henvendelse og udtrykt bekymring over det passerede. Personeltjenesten har bl.a. beklaget over for disse medarbejdere, ligesom den konkrete sag har været beklaget i pressen. Forsvaret har i den forbindelse gjort klart, at der fremover ikke vil blive videregivet personaleoplysninger til private aftaleparter i forbindelse med tilsvarende aftaler.

4 Forsvarets Personeltjeneste her herudover oplyst til pressen, at proceduren revurderes, og at det fremover bliver Forsvaret, der udsender brevene, så der ikke opstår misforståelser. I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Ansvaret for den skete videregivelse I persondatalovens 3, nr. 4, defineres "den dataansvarlige" som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. "Databehandleren" defineres derimod som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne, jf. lovens 3, nr. 5. Datatilsynet har noteret sig, at Forsvarets Personeltjeneste har oplyst, at personeltjenesten er databehandler vedrørende personaleadministration for Forsvarets øvrige myndigheder. Efter det oplyste er videregivelsen til Topdanmark imidlertid sket på personeltjenestens eget initiativ uden instruks eller aftale herom med de dataansvarlige myndigheder. Datatilsynet finder derfor, at Forsvarets Personeltjeneste må anses for dataansvarlig for den skete videregivelse. Lovligheden af den skete videregivelse Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper, som er indeholdt i lovens 5. Disse krav om bl.a. saglighed og proportionalitet skal altid være opfyldt. Efter lovens 5, stk. 2, skal indsamling af oplysninger ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig hermed (finalité-princippet).

5 Endvidere skal de oplysninger, som behandles være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles, jf. 5, stk. 3. Behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger, herunder f.eks. oplysninger om navne og adresser, skal endvidere ske i overensstemmelse med persondatalovens 6, stk. 1, nr Behandling kan herefter bl.a. ske, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, jf. 6, stk. 1, nr. 1, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. 6, stk. 1, nr. 7. Datatilsynet lægger til grund, at formålet med behandlingen af oplysningerne hos Forsvarets Personeltjeneste er at administrere oplysninger om de ansatte i Forsvaret på vegne af Forsvarets øvrige myndigheder. Datatilsynet er ikke enig med Forsvarets Personeltjeneste i, at videregivelsen af de omhandlede oplysninger om de ansatte til Topdanmark var i overensstemmelse med persondatalovens 5 og 6, stk. 1. Datatilsynet har herved lagt vægt på, at de videregivne oplysninger er indsamlet og behandles for at administrere et ansættelsesforhold og, at videregivelse til en privat virksomhed med henblik på markedsføring ikke kan anses som foreneligt med dette formål. Datatilsynet har herved også lagt vægt på, at det ikke kan antages at stå Forsvarets ansatte klart, at oplysninger der afgives i forbindelse med et ansættelsesforhold kan blive videregivet til en privat virksomhed til brug for markedsføring. Hertil kommer, at Forsvarets Personeltjeneste alene var i besiddelse af oplysningerne som databehandler for Forsvarets øvrige myndigheder og dermed ikke var berettiget til selvstændigt at disponere over oplysningerne. Datatilsynet udtaler kritik

6 Datatilsynet finder det skete meget beklageligt. Datatilsynet har noteret sig, at Topdanmark har bekræftet over for Forsvarets Personeltjeneste, at der er sket sletning af de udleverede oplysninger. Datatilsynet har endvidere noteret sig, at Forsvarets Personeltjeneste har beklaget det passerede, og at der fremover ikke vil blive videregivet personaleoplysninger til private aftaleparter i forbindelse med tilsvarende aftaler. For så vidt angår personeltjenestens udtalelse til pressen om, at det fremover bliver Forsvaret, der udsender brevene, skal Datatilsynet ligeledes gøre opmærksom på bestemmelserne i 5 om bl.a. formålsbestemthed, jf. ovenfor. Datatilsynet betragter herefter sagen som afsluttet. Tilsynet forventer at offentliggøre dette brev på Datatilsynets hjemmeside.

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere