Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017"

Transkript

1 Lov om voksenansvar 1. kvartal

2 Program Præsentation og gennemgang af program, forventningsafstemning Klokken Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Klokken Del 2. Voksenansvar og indgreb uden modstand (Frokost klokken 12.00) Klokken Del 3. Fastholdelse, tilbageførsel, afværgehjælp mv. Klokken Del 4. Registrering og indberetning Klokke Del 5. Forebyggelse Afrunding Afsluttende spørgsmål og refleksioner, dilemmaer Spørg endelig undervejs 2

3 Program, detaljeret Klokken Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Lovens forspil og formål Rettighedsperspektivet Lovens udvalgte grundprincipper Inddragelse Mindsteindgreb Proportionalitet Individualitet Forbud Klokken Del 2. Voksenansvar og indgreb uden modstand 3 om voksenansvar 4 om husorden 5 om rusmiddeltest 6 om fysisk guidning Klokken Del 3. Fastholdelse, tilbageførsel, afværgehjælp mv. 8 om afværgehjælp 9 om fastholdelse eller føre 10 om tilbageførsel ved rømning 11 om tilbageholdelse v. anbringelse mv. 12, 13, 14, 16 og 17 om sikrede institutioner, undersøgelse og overvågning 18, 19 og 20 Unge i varetægt og kommunikationskontrol Klokken Del 4. Registrering og indberetning 21 om registrering og indberetning 22 om socialtilsynets opgave/rolle/praksis 23 om klager Klokke Del 5. Forebyggelse Afrunding Afsluttende spørgsmål og refleksioner, dilemmaer Spørg endelig undervejs 3

4 Lovens forspil og formål 4

5 Ombudsmanden og magtanvendelsesudvalget Politisk ønske om mere klare og ajourførte regler. Ny lov 1/ Erstatter bek. om magtanvendelse Loven implementeres via et satspulje initiativ, fem leverancer: Informationsmateriale Link Undervisningsmateriale (regler) Undervisningsmateriale (forebyggelse) Opdatering af hjemmesiden Omsorg og magt Kurser for socialtilsynene Lovens forspil og formål 5

6 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 6

7 Lovens forspil og formål 1. Formålet med loven er at fastsætte rammer for plejefamilier og personales adgang til som led i varetagelsen af den daglige omsorg at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret og at sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed i forbindelse hermed. 7

8 Lovens forspil og formål 1. Formålet med loven er at fastsætte rammer for plejefamilier og personales adgang til som led i varetagelsen af den daglige omsorg at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret og at sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed i forbindelse hermed. 8

9 Rettighedsperspektivet 9

10 Grundloven Grundlovens 71. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. 10

11 Grundloven Grundlovens 72 Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse Beslaglæggelse Undersøgelse af breve og andre papirer Må alene ske efter en retskendelse. Eller via hjemmel i anden lov. 11

12 Menneskerettighedskonventionen Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 5. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må berøves friheden Undtagen i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde Den Europæiske Menneskerettigehedsdomstol i Strasbourg. 12

13 Børnekonventionen Konventionen om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) Artikel 37. FN s Børnekonvention artikel 37 slår fast: At intet barn ulovligt eller vilkårligt må berøves sin frihed. Frihedsberøvelse må kun ske som sidste udvej og i det kortest mulige passende tidsrum. At børn, der er frihedsberøvede, skal holdes adskilt fra voksne ( ) Barnet har, bortset fra under særlige omstændigheder, ligeledes ret til at opretholde kontakt med sin familie 13

14 Væsentlige rettigheder for anbragte børn og unge Ret til at blive behandlet med respekt (forbud mod nedværdigende og ydmygende behandling) Ret til respekten for den personlige intrigeret og til selvbestemmelse Ret til omsorg og beskyttelse Ret til personlig frihed og bevægelsesfrihed Ret til privatliv Ret til familieliv Ret til at blive inddraget i forhold der vedrører en selv Ret til at klage Ret til at kommunikere 14

15 Lovens udvalgte grundprincipper Inddragelse Anbragte børn har ret til medinddragelse, medbestemmelse og selvbestemmelse tilrettelæggelse og gennemførsel i relation til alder, modenhed og funktionsniveau. 15

16 Lovens udvalgte grundprincipper, 2 Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten: Må kun ske undtagelsesvist Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Skal stå i rimeligt forhold til det der søges opnået Må ikke foretages hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige Skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader Skal ske med størst mulig hensyntagen til barnet eller den unges personlige integritet og hensyntagen til, om der er andre til stede. FORBUD: Fiksering, ydmygende og hånende behandling er ikke tilladt. 16

17 Lovens udvalgte grundprincipper, 3 Mindsteindgrebsprincippet Proportionalitetsprincippet Individualitetsprincippet Skånsomhedsprincippet Åbenthedsprincippet Legalitetsprincippet 17

18 Hvor og hvem? Gælder: Plejefamilier ( 3) Kommunale plejefamilier (begrænset) Opholdssteder Døgninstitutioner Interne skoler Delvis lukkede institutioner Sikrede institutioner Unge anbragt i hht. strafferetlig dom eller kendelse (også selv om fyldt 18 år) Gælder ikke: Børn og unge i aflastning Kost- og efterskoler med en kostafdeling (døgnanbringelse) Unge over 18 år (efterværn) Plejeforældre, ledere og personale på anbringelsesstederne. Ved personale forstås medarbejdere, der udfører pædagogisk arbejde på anbringelsesstedet eller undervisning, hvis der er tale om en intern skole. Pedeller, rengøringspersonale og køkkenmedarbejdere er ikke omfattet.

19 Hjemmels-trappen Plejefamilier, Kommunale plejefamilier, Opholdssteder og døgninst., , 16, stk. 1, 4 og 5, og 17 Delvis lukket døgninst., Sikret døgninst., Omsorgspligten

20 Del 2. Voksenansvar og indgreb uden modstand 20

21 Et dobbeltklik på de regler der omhandler indgreb uden modstand 3 om voksenansvar 4 om husorden 5 om rusmiddeltest 6 om fysisk guidning 21

22 Voksenansvar Lovens ordlyd Voksenansvar 3. Ansvaret for at varetage den daglige omsorg overgår fra forældrene til plejefamilierne og personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, i lov om social service, når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet. Dette ansvar indebærer bl.a., at plejefamilierne og personalet som led i varetagelsen af denne omsorg kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesser, herunder sikre, at barnets eller den unges fysiske og psykiske behov opfyldes, og at barnet eller den unge opbygger kompetencer til at indgå i sociale relationer, trives og modtager læring. Stk. 2. Omsorgen for et barn eller en ung skal varetages ud fra en konkret afvejning af barnets eller den unges grundlæggende rettigheder og under hensyntagen til barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne samt under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, jf

23 Voksenansvar Lovens ordlyd Voksenansvar 3. Ansvaret for at varetage den daglige omsorg overgår fra forældrene til plejefamilierne og personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, i lov om social service, når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet. Dette ansvar indebærer bl.a., at plejefamilierne og personalet som led i varetagelsen af denne omsorg kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesser, herunder sikre, at barnets eller den unges fysiske og psykiske behov opfyldes, og at barnet eller den unge opbygger kompetencer til at indgå i sociale relationer, trives og modtager læring. Stk. 2. Omsorgen for et barn eller en ung skal varetages ud fra en konkret afvejning af barnets eller den unges grundlæggende rettigheder og under hensyntagen til barnets eller den unges alder, modenhed og funktionsevne samt under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, jf

24 Voksenansvar Voksenansvaret tager afsæt i forældreansvaret det gode forældreskab Ved anbringelse overgår den daglige omsorg fra forældrene til plejeforældrene eller personalet på anbringelsessteder. Varetagelsen af den daglige omsorg: Sikre barnet eller den unges interesse. Opfylde barnets fysiske og psykiske behov. Opbygge kompetencer hos barnet eller den unge til at indgå i sociale relationer. Sikre at barnet eller den unge trives og modtager indlæring. 24

25 Husorden Lovens ordlyd Husorden 4. Lederen af et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service kan fastsætte en husorden, der angiver de nærmere regler og retningslinjer for ophold på institutionen. Stk. 2. Børn og unge, der er anbragt på et anbringelsessted, som har fastsat en husorden, jf. stk. 1, skal gøres bekendt med denne. 25

26 Husorden Bestemmelsen om husordener giver adgang til at fastsætte rammer for fællesskabet i et tilbud. En husorden må ikke udgøre et indgreb i børns og unges rettigheder. Egentlig ikke en ny bestemmelse, men nu reguleret i loven Det er lederen der har ansvaret for husordenen 26

27 Husorden, formål Skabe klare og faste rammer på anbringelsesstedet Redskab til at lære børn og unge at begå sig i fællesskabet Kan understøtte, at personalet kan udføre deres opgaver bedst muligt Klare rammer kan forebygge konflikter og magtanvendelse 27

28 Husorden, indhold Tilkendegivelser af respekten for hinanden og hinandens ting Bestemmelse om inddragelse af de anbragte børn og unge og deres forældre til planlægning af dagligdagen og aktiviteter Standarder for rengøring fx på værelser eller fællesarealer Standarder for hygiejne, fx bad, håndvask mv. Regler for rygning Regler for sengetider, spisetider og regler om hvornår børnene og de unge skal komme hjem om aftenen Regler for anvendelse af elektronisk kommunikation Regler for besøg og overnattende gæster Forbud mod mobning, euforiserende stoffer og bestemte genstande der kan anvendes som våben 28

29 Husorden, håndhævelse Pædagogiske tiltag ved overtrædelse - der kan ikke anvendes fysisk magt til håndhævelse af en husregel Fx kan en telefon ikke tages fra et barn eller en ung ved sengetid, mod barnets vilje også selvom husreglen definerer, at telefoner sover på kontoret el. lign. Fysisk guidning kan anvendes 29

30 Rusmiddeltest med samtykke Lovens ordlyd 5. Personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service kan anvende en rusmiddeltest, når et barn eller en ung har et misbrug eller der er konkrete grunde til at antage, at barnet eller den unge har indtaget rusmidler. Barnet eller den unge skal forinden have afgivet et generelt samtykke til anvendelse af rusmiddeltest. For børn under 12 år skal forældremyndighedsindehaveren have afgivet et generelt samtykke til, at barnet i konkrete situationer kan samtykke til at aflægge en rusmiddeltest. Stk. 2. Barnet, den unge og forældremyndighedsindehaveren skal informeres om reglerne for aflæggelse af rusmiddeltest forud for afgivelse af generelt samtykke til anvendelse af rusmiddeltest. Stk. 3. Anvendelse af rusmiddeltest kan kun ske, når barnet eller den unge medvirker frivilligt til aflæggelsen heraf. Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af rusmiddeltest efter stk. 1-3, herunder om fremgangsmåden og om krav til indholdet af samtykket. 30

31 Rusmiddeltest med samtykke Lovens ordlyd 5. Personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service kan anvende en rusmiddeltest, når et barn eller en ung har et misbrug eller der er konkrete grunde til at antage, at barnet eller den unge har indtaget rusmidler. Barnet eller den unge skal forinden have afgivet et generelt samtykke til anvendelse af rusmiddeltest. For børn under 12 år skal forældremyndighedsindehaveren have afgivet et generelt samtykke til, at barnet i konkrete situationer kan samtykke til at aflægge en rusmiddeltest. Stk. 2. Barnet, den unge og forældremyndighedsindehaveren skal informeres om reglerne for aflæggelse af rusmiddeltest forud for afgivelse af generelt samtykke til anvendelse af rusmiddeltest. Stk. 3. Anvendelse af rusmiddeltest kan kun ske, når barnet eller den unge medvirker frivilligt til aflæggelsen heraf. Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af rusmiddeltest efter stk. 1-3, herunder om fremgangsmåden og om krav til indholdet af samtykket. 31

32 Rusmiddeltest med samtykke Det er en betingelse At barnet eller den unge har et fastslået misbrug, eller konkrete grunde til at antage, at barnet eller den unge har indtaget stoffer Samt at der foreligger et (ikke tilbagekaldt) generelt samtykke fra den unge, der er informeret, frivilligt og udtrykkeligt. Barnet eller den unge skal medvirke frivilligt i testen (ingen tvang eller modsættelse) Forældremyndighedsindehaveren skal informeres om konkrete situationer, hvor rusmiddeltest er anvendt. Handlekommune orienteres 32

33 Fysisk guidning Lovens ordlyd 6. Personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede efter 66, stk. 1, nr. 2, jf. 66 a, stk. 1, nr. 1, i lov om social service, kan fysisk guide et barn eller en ung. Stk. 2. Det er en betingelse for fysisk guidning efter stk. 1, at det vurderes at være nødvendigt af hensyn til anbringelsesstedets ansvar for at varetage den daglige omsorg efter 3 eller af hensyn til tryghed og trivsel på anbringelsesstedet i tilfælde, hvor barnet eller den unge generer eller udøver chikane over for de øvrige anbragte børn og unge, personalet, den kommunale plejefamilie eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet. 33

34 Anvendelsesområde Bestemmelsen om fysisk guidning kan anvendes overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt på følgende anbringelsessteder: Kommunale plejefamilier, der er generelt godkendt Private opholdssteder Døgninstitutioner, herunder: Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner Delvis lukkede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger på sikrede institutioner Interne skoler på private opholdssteder og døgninstitutioner 34

35 Betingelser for indgreb Betingelser for fysisk guidning er, at den er: Nødvendig af hensyn til at varetage den daglige omsorg overfor barnet eller den unge Nødvendig af hensyn til tryghed og trivsel på anbringelsesstedet, fordi barnet eller den unge generer eller udøver chikane over for andre, der opholder sig på anbringelsesstedet Generelt: Jo yngre barnet er, jo mere vejer beskyttelseshensynet, og desto større vil adgangen til at gribe ind være 35

36 Form for indgreb Fysisk guidning omfatter: Føre ved fysisk guidning, hvor man gennem fysisk kontakt med barnet eller den unge angiver, hvad man ønsker, barnet eller den unge skal gøre Kortvarigt fastholde barnet eller den unge Begrebet kortvarigt retter sig mod varigheden af selve indgrebet fra personalets eller de kommunale plejefamiliers side og ikke mod den situation, som barnet eller den unge fjernes fra Bortvise barnet eller den unge fra fællesskabet, derved at barnet eller den unge vises bort fra en situation Principperne om proportionalitet skal iagttages 36

37 Pause Del 3. Fastholdelse, tilbageførsel, afværgehjælp mv. 8 om afværgehjælp 9 om fastholdelse eller føre 10 om tilbageførsel ved rømning 11 om tilbageholdelse v. anbringelse mv. 12, 13, 14, 18 og 21 om sikrede institutioner 15 om kontrol af kommunikation 16 om undersøgelse af person eller opholdsrum 17 om alarm og pejlesystemer 37

38 Afværgehjælp Lovens ordlyd 8 Personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede efter 66, stk. 1, nr. 2, jf. 66 a, stk. 1, nr. 1, i lov om social service, kan kortvarigt fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang. 38

39 Afværgehjælp Betingelser for indgreb Nødvendigt for at afværge en skade på en genstand. Skaden på den materielle genstand vil have et ikke ubetydeligt omfang - Høj økonomisk værdi. - Affektionsværdi. - Gentagen ødelæggelse af ting af mindre værdi. Genstanden kan tilhøre barnet eller den unge selv, eller tilhøre andre, herunder anbringelsesstedet. Hvis barnet eller den unge undervejs i en kortvarig fastholdelse begynder at gøre markant fysisk modstand, vil barnet kun kunne fastholdes og føres til et andet opholdsrum, hvis betingelserne for fysisk magtanvendelse i øvrigt er opfyldt. 39

40 Afværgehjælp Form for indgreb Kortvarigt: - Fordi det drejer sig om ødelæggelse af materielle genstande Fastholde: kortvarigt tager fat i eller holder fast om barnet eller den unge for at markere, at den uønskede adfærd skal bringes til ophør. Føre væk fra situationen et barn eller en ung fjernes fra den konkrete situation, så der sker en afbrydelse af den handling, barnet eller den unge er i gang med. Ved reel risiko - mulighed for indgreb, inden der sker skade på en genstand. Proportionalitet mellem indgreb, og den skade, der søges undgået. Mindre indgribende metoder går altid forud for et indgreb. 40

41 Fysisk magtanvendelse Lovens ordlyd 9 Personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service kan fastholde eller føre et barn eller en ung til et andet opholdsrum, når barnet eller den unge udviser en adfærd, der er til fare for barnet eller den unge selv, de øvrige anbragte børn og unge, personalet eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet. 41

42 Betingelser for indgreb Til fare for barnet eller den unge selv: Barnet eller den unge står lige over for eller er i gang med at skade sig selv Det er ikke tilstrækkeligt med en formodning om, at der vil ske en skade Indgrebet skal direkte forhindre, at barnet eller den unge skader sig selv Til fare for de andre anbragte børn og unge, personalet eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet: Barnet eller den unge truer med, eller udøver, vold over for et andet barn eller voksen En reel og begrundet risiko for fysisk skade på andre personer Indgrebet skal forhindre barnet eller den unge i at skade andre personer Der skal være en insisterende og vedholdende udtryksform og adfærd. 42

43 Generelle principper Indgreb skal som al anden magtanvendelse ske under iagttagelse af de, i lovens 7, beskrevne generelle principper for anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det skal forsøges, at få barnet eller den unges frivillige medvirken Fysisk magtanvendelse - Må kun ske undtagelsesvist og må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk støtte - Skal stå i rimeligt forhold til det, der ønskes opnået - Skal altid anvende den mindst indgribende foranstaltning, som er tilstrækkelig til at opnå formålet - Skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med respekt for barnets eller den unges personlige integritet 43

44 Tilbageførsel ved rømning Lovens ordlyd 10 Personalet på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service kan som led i omsorgspligten tilbageføre et anbragt barn eller en anbragt ung, der rømmer, når barnet eller den unge udviser en adfærd, der medfører en risiko for skade på barnet eller den unge selv eller på andre. 44

45 Betingelser for indgreb Barnet eller den unge skal være rømmet. Ved rømmet forstås: - at barnet skal have forladt anbringelsesstedet - at barnet eller den unge ikke har tænkt sig at vende tilbage til anbringelsesstedet OG Barnet eller den unge udviser en adfærd, der medfører en risiko for skade på barnet eller den unge selv eller på andre I vurderingen indgår beskyttelsesbehovet i forhold til barnet / den unge Vurderingen afhænger dermed af alder, udvikling og modenhed 45

46 Form for indgreb Tilbageføre: Ved tilbageførelse forstås, at personalet kan fastholde og føre et barn eller den unge tilbage til anbringelsesstedet. Er barnet eller den unge rømmet langt væk fra anbringelsesstedet, kan barnet eller den unge kun fastholdes og føres til et transportmiddel, men kan ikke fastholdes hele vejen tilbage til anbringelsesstedet. Handlingen skal være: så skånsom som mulig proportionel afpasset forholdene i den konkrete situation. 46

47 Tilbageholdelse ved og under anbringelse Lovens ordlyd 11 Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der er anbragt på et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service, kan tilbageholdes i op til 14 dage i forbindelse med anbringelsen på det pågældende opholdssted eller den pågældende døgninstitution. Stk. 2. Børn og unge-udvalget kan endvidere træffe afgørelse om, at et barn eller en ung kan tilbageholdes i op til 14 dage under anbringelsen. Stk. 3. Tilbageholdelse efter stk. 1 og 2 kan ske, når det må anses for at have afgørende betydning for at imødekomme et barns eller en ungs særlige behov for støtte og det vurderes at have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling. Stk. 4. Afgørelse efter stk. 1 og 2 kan træffes foreløbigt efter reglerne i 75, stk. 1, i lov om social service, når betingelserne heri er opfyldt. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om opretholdelse af tilbageholdelse efter stk. 2 i op til 14 dage yderligere, når særlige forhold gør sig gældende. Stk. 6. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om procedurer og vilkår for tilbageholdelsen. 47

48 Tilbageholdelse ved og under anbringelse Lovens ordlyd 11 Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der er anbragt på et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service, kan tilbageholdes i op til 14 dage i forbindelse med anbringelsen på det pågældende opholdssted eller den pågældende døgninstitution. Stk. 2. Børn og unge-udvalget kan endvidere træffe afgørelse om, at et barn eller en ung kan tilbageholdes i op til 14 dage under anbringelsen. Stk. 3. Tilbageholdelse efter stk. 1 og 2 kan ske, når det må anses for at have afgørende betydning for at imødekomme et barns eller en ungs særlige behov for støtte og det vurderes at have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling. Stk. 4. Afgørelse efter stk. 1 og 2 kan træffes foreløbigt efter reglerne i 75, stk. 1, i lov om social service, når betingelserne heri er opfyldt. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om opretholdelse af tilbageholdelse efter stk. 2 i op til 14 dage yderligere, når særlige forhold gør sig gældende. Stk. 6. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om procedurer og vilkår for tilbageholdelsen. 48

49 Mulighed for tilbageholdelse Ved anbringelsens start Under anbringelsen Børn og ungeudvalget kan træffe afgørelse om tilbageholdelse af barnet eller den unge i de første 14 dage af anbringelsen Børn og ungeudvalget kan træffe afgørelse om tilbageholdelse af barnet eller den unge i 14 dage under anbringelsen Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om tilbageholdelse af barnet eller den unge i yderligere 14 dage under anbringelsen 49

50 Betingelser for indgreb Der skal være truffet en myndighedsafgørelse: Af børn og unge-udvalget om, at barnet eller den unge kan tilbageholdes i op til 14 dage i forbindelse med (stk. 1) eller under (stk. 2) en anbringelse Evt. af kommunalbestyrelsen om at forlænge en tilbageholdelse under en anbringelse med yderligere 14 dage, stk. 5 Af kommunalbestyrelsen om hvor mange dage inden for den maksimale periode, der kan ske tilbageholdelse Kriterierne for myndighedsafgørelserne: Barnets eller den unges forbliven på anbringelsesstedet: Skal være afgørende for at kunne imødekomme barnet eller den unges særlige behov for støtte Skal have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling 50

51 Betingelser for indgreb - fortsat Tilbageholdelsen skal ske inden for de rammer, der er fastsat i afgørelserne fra børn og unge-udvalget og kommunalbestyrelsen Andre mindre indgribende metoder har vist sig utilstrækkelige til at fastholde barnet eller den unge på stedet 51

52 Form for indgreb Tilbageholdelsen kan ske ved anvendelse af fysisk magt Ved fysisk magt forstås: Fastholdelse af barnet eller den unge Føre barnet eller den unge til et andet opholdssted Et indgreb med anvendelse af fysisk magt: Må ikke erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået Må ikke foretages, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige Skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader Skal ske med størst mulig hensyntagen til barnet eller den unges personlige integritet 52

53 12, 13, 14, 16 og 17 om sikrede institutioner, undersøgelse og overvågning Indhold 12 og 13 Tilbageholdelse og fysisk fastholdelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner 14 Sikrede institutioner Isolation 15 Sikrede institutioner - Kontrol med kommunikation 16 Undersøgelse af person og opholdsrum 17 (handicap) Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer. 53

54 12 og 13 Tilbageholdelse og fysisk fastholdelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner Formålet med anbringelsesformen At fastholde børn og unge med alvorlige adfærdsproblemer i et længerevarende socialpædagogisk behandlingsforløb. Anvendelse af institutionstypen er knyttet til barnets eller den unges problemer og ikke forældrenes problemer. Målgruppen Alene børn og unge i alderen år. Negativ og udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller kriminel adfærd Med behov for længerevarende behandling. Tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner kan tillige anvendes til unge, der er fyldt 18 år, og som er anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse. 54

55 Lovens indhold Tilbageholdelse og fastholdelse Anvendelsesområde: Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Afgørelse og beslutningskompetence: Børn og unge-udvalget: Anbringelse på institutionen Kommunalbestyrelsen: Rammerne for tilbageholdelse og fastholdelse Lederen eller dennes stedfortræder. I den konkrete situation inden for rammerne af den kommunale afgørelse Betingelser for indgreb: De nødvendige myndighedsafgørelser skal være truffet En række betingelser knyttet til barnet / den unge Form for indgreb: Tilbageholdelse og fastholdelse 55

56 14 Isolation på sikrede institutioner 14. Lederen af en sikret døgninstitution eller særligt sikret afdeling efter 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service eller dennes stedfortræder kan beslutte at anbringe et barn eller en ung i et særligt afsondret isolationsrum, når der er overhængende fare for, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre. Stk. 2. Isolation efter stk. 1 skal være så kortvarig og skånsom som muligt og må ikke vare længere end 2 timer på en sikret døgninstitution og 4 timer på en særligt sikret afdeling. Aflåsning af værelser om natten er ikke isolation. Stk. 3. Der skal løbende føres tilsyn med et barn eller en ung, der er anbragt i isolation. Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af isolation, herunder rammerne for isolation og tilsyn med barnet eller den unge samt aflåsning af værelser om natten. 56

57 15 Kontrol med kommunikation åbne inst. 15. Børn og unge-udvalget kan uden retskendelse træffe afgørelse om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen under barnets eller den unges ophold på anbringelsessteder efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Afgørelsen træffes for en bestemt periode. Stk. 2. Der kan ikke foretages kontrol med korrespondance m.v. mellem barnet eller den unge og offentlige myndigheder eller en eventuel advokat. Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i 75, stk. 1, i lov om social service, når betingelserne heri er opfyldt. Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation. 57

58 16 Undersøgelse af person og opholdsrum 16. Lederen af et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service eller den, der bemyndiges dertil, kan uden retskendelse beslutte, at der skal foretages en undersøgelse af et anbragt barns eller en anbragt ungs person eller opholdsrum, hvis der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, og besiddelsen medfører, at ordenseller sikkerhedsmæssige hensyn ikke kan iagttages, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ud over tilfælde nævnt i stk. 1 kan lederen af en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling efter 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service eller den, der bemyndiges dertil, uden retskendelse beslutte, at der skal foretages undersøgelse af, hvilke effekter et barn eller en ung, der er anbragt i afdelingen eller på døgninstitutionen, har i sin besiddelse på sin person eller i sit opholdsrum, hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at sikre, at ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn iagttages. Stk. 3. Undersøgelse efter stk. 2 kan foretages, når barnet eller den unge anbringes på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling, før og efter besøg og før og efter fravær fra den sikredede døgninstitution eller særligt sikret afdeling. Stk. 4. Lederen af et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service eller den, der bemyndiges dertil, kan uden retskendelse beslutte at tage effekter, der findes i barnets eller den unges besiddelse, i bevaring, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Stk. 5. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af en undersøgelse af barnets eller den unges person eller opholdsrum samt effekter taget i bevaring i forbindelse hermed. 58

59 17 Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer. (handicap) 17. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning fra et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service i særlige tilfælde træffe afgørelse om for en afgrænset periode at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer over for anbragte børn og unge, der har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når 1) der er risiko for, at barnet eller den unge ved at forlade anbringelsesstedet skader sig selv eller andre, 2) det personlige alarm- eller pejlesystem kan bidrage til at afværge denne risiko og 3) forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til anvendelsen af det personlige alarm- eller pejlesystem. Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af alarm- eller pejlesystemer, herunder om udstrækningen af den periode, hvor der kan anvendes alarm- eller pejlesystemer, og hvilke typer alarm- eller pejlesystemer der kan anvendes. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger om anvendelse af alarm- eller pejlesystemer. 59

60 Alarm og pejlesystemer Voksenansvarslovens 17, stk. 1, omhandler to former for systemer: 1) personlige alarmsystemer, der kan advare personalet eller pårørende, hvis barnet eller den unge forlader boligen, og 2) personlige pejlesystemer, der kan anvendes til at lokalisere barnet eller den unge, hvis denne er bortkommet fra døgninstitution eller opholdssted. Der er således en afgrænsning af de systemer, som lovligt kan anvendes for at begrænse eller holde øje med barnet eller den unges udgang fra anbringelsesstedet. Det er derfor ikke lovligt at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer eller andre former for udstyr, der er egnet til kontinuerligt at overvåge en persons færden, som f.eks.: videokameraer eller lignende, kodelåse, der forudsætter indtastning af en særlig kode for, at døren kan åbnes, når barnet eller den unge ikke har forudsætninger for at indtaste koden, eller aflåsning af udgangsdøren med henblik på at tilbageholde barnet eller den unge på anbringelsesstedet. Der er ikke tale om et generelt forbud mod aflåsning af hoved- eller gadedøre. Det afgørende er, at barnet eller den unge kan komme ud, når han eller hun ønsker det. 60

61 18, 19 og 20 Unge i varetægt og kommunikationskontrol 18 Unge i varetægt besøgs-, brev- og telefonkontrol Unge anbragt som led i en strafferetlig afgørelse - kontrol mv. af kommunikation 61

62 Kommunikationskontrol i sikrede institutioner eller som led en strafferetlig dom/kendelse Bestemmelsen indebærer, at retten efter retsplejelovens regler kan bestemme, at unge, der er anbragt i sikrede døgninstitutioner som surrogat for varetægtsfængsling, helt eller delvis afskæres fra kontakt med andre gennem besøg, brevveksling og telefonsamtaler samt anden kommunikation, når kontrollen sker som led i politimæssige foranstaltninger efter retsplejelovens 771 og 772, stk. 1, 2. pkt. Ved anden kommunikation forstås blandt andet elektronisk kommunikation via mobiltelefon og internet. 19 kan ved kommunalbestyrelsesafgørelse tages i anvendelse på opholdssteder og døgninstitutioner, men det skal være i henhold til en strafferetlig dom eller kendelse. 20 giver forstanderen mulighed for at træffe foreløbig afgørelse i uopsættelige situationer. 62

63 Straffeloven 63

64 Nødværge og nødret Straffelovens bestemmelser forbyder personer, herunder offentlige ansatte, at foretage bestemte handlinger over for andre personer, fx vold. Hvis betingelserne for nødværge eller nødret er opfyldt, vil vold efter den nævnte bestemmelse imidlertid være straffri. Nødværge og nødret er dermed ikke hjemmel til magtanvendelse, men straffrihedsgrunde. Nødværge straffelovens 13 stk. 1 Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. 64

65 Nødværge Nødværge er: Afværge et retsstridigt angreb der er rettet mod en selv eller en anden ved at man foretager en ellers strafbar handling overfor angriberen. Angrebet skal være påbegyndt eller overhængende., dvs. almindeligvis tæt tidsmæssig sammenfald mellem angrebet og nødværgehandlingen. Det kan dreje sig om angreb på f.eks. liv, legeme, personlig frihed eller formuegenstande, f.eks. angreb i form af vold, brandstiftelse eller tingsbeskadigelse. Der er krav om proportionalitet (forholdsmæssighed) mellem angrebet og den handling, der imødegår angrebet. Nødværge kan også anvendes, når angriberen er psykisk utilregnelig, eller er et barn under den kriminelle lavalder. 65

66 Nødret Nødret straffelovens 14 En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den (handlingen) var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen (nødretshandlingen) måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Nødret er i praksis kun aktuel, når bestemmelsen om nødværge ikke finder anvendelse. 66

67 Pause 67

68 Registrering og indberetning Indhold 21 om registrering og indberetning 22 om socialtilsynets opgave/rolle/praksis 23 om klager 68

69 Indberetning og registrering 21. Magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter 8-14, 16 og 19 og magtanvendelse i øvrigt skal registreres og indberettes af anbringelsesstedet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold på anbringelsesstedet, jf. 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstedet, jf. 2 i lov om socialtilsyn. Stk. 2. Barnet eller den unge, der har været udsat for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten, skal gøres bekendt med indberetningen og have lejlighed til at udtale sig om episoden. Stk. 3. Ved magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter stk. 1, der har fundet sted på en intern skole på et opholdssted eller en døgninstitution efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service, skal anbringelsesstedet endvidere foretage indberetning til kommunalbestyrelsen i anbringelsesstedets beliggenhedskommune. Stk. 4. Ved magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter stk. 1, der har fundet sted på et kommunalt eller regionalt anbringelsessted, skal anbringelsesstedet endvidere orientere den kommunale eller regionale driftsherre om magtanvendelsen. Stk. 5. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering og indberetning efter stk

70 Registrering og indberetning Det er et krav, at registreringen foretages indenfor 24 timer. Uden ugrundet ophold, senest 24 timer efter registreringen, sendes kopi af indberetnings-skemaet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnet eller den unges ophold i tilbuddet Forældremyndighedsindehaveren skal uden ugrundet ophold orienteres om, at der er anvendt magt, jf. voksenansvarsbekendtgørelsens 22, stk. 3, og 23, stk. 3. Uden ugrundet ophold vil sige, at der skal ske orientering umiddelbart efter registreringen af den foretagne handling. Ofte vil barnet eller den unge kontakte forældremyndighedsindehaveren efterfølgende, og den hurtige orientering vil derfor gavne dialogen og samarbejdet mellem forældre og personalet eller den kommunale plejefamilie. Forældremyndighedsindehaveren skal ikke have tilsendt indberetningsskemaet. En mundtlig orientering i telefonen eller en er tilstrækkelig. Lovkrav at anvende centrale indberetningsskemaer Ved månedens udgang indsender anbringelsesstedets leder eller dennes stedfortræder eller den kommunale plejefamilie kopi af alle indberetningsskemaerne sammen med eventuelle relevante kommentarer til det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. 2 i lov om socialtilsyn. 70

71 Registrering og indberetning, fortsat Indberetning ved formodning om påtale Ved begrundet mistanke om, at der er foretaget en handling, som kan medføre påtale, fx tjenstlig påtale eller påtale inden for strafferetten, skal lederen eller dennes stedfortræder eller den kommunale plejefamilie straks registrere hændelsen i indberetning skemaet. Uden ugrundet ophold sendes indberetningen til socialtilsynet. Socialtilsynet skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er rettet henvendelse til politiet. Barnet eller den unge skal gøres bekendt med registreringen, og kan udforme sin egen redegørelse. Indberetningen skal sendes til den anbringende kommune samtidig med, at den sendes til socialtilsynet. Forældremyndighedsindehaveren og en eventuel kommunal eller regional driftsherre skal orienteres. 71

72 Forskellige opgaver ift indberetningerne Anbringende myndighed Det personrettede tilsyn giver den anbringende kommune mulighed for at vurdere, om anbringelsesstedet fortsat er det rette, eller om der er anledning til at overveje ændringer i den iværksatte indsats over for barnet eller den unge. Hvis et anbringelsessted ofte anvender magt over for et barn eller en ung, kan det således tyde på, at barnet eller den unge er anbragt på et anbringelsessted, der ikke er i stand til at håndtere barnets eller den unges behov. I disse tilfælde må kommunen vurdere, hvorvidt der er behov for at anbringe barnet eller den unge på et andet anbringelsessted. Socialtilsynet Det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med et anbringelsessted, jf. 2 i lov om socialtilsyn, fører som led heri tilsyn med anbringelsesstedernes anvendelse af reglerne i denne lov. (defineret i 22) 72

73 Klager Anbragte børn og unge der er fyldt 12 år samt forældremyndighedsindehavere kan klage over afgørelser truffet efter voksenansvarslovens, jf. voksenansvarslovens 23, stk. 1, som udtømmende slår fast, hvem der kan klage. Der skal i den forbindelse altid tages særlige hensyn til børn og unge med nedsat funktionsevne i forhold til deres forudsætninger for at kunne påklage afgørelser. Lederen af et anbringelsessted efter 66, stk. 1, nr. 5 eller 6, i lov om social service, skal i forbindelse med en anbringelse oplyse barnet eller den unge samt forældremyndighedsindehaverne om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder adgangen til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og kommunalbestyrelsen Hvor klages der? Klager over afgørelser der er truffet af B&U-udvalget eller kommunalbestyrelsen kan indbringes for Ankestyrelsen Klager over anvendelsen af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter reglerne i loven eller regler fastsat i medfør heraf kan indbringes for kommunalbestyrelsen (Klagefrist er 4 uger) 73

74 Forebyggelse Hvad ved vi, hvad kan vi og hvordan gør vi? 74

75 Hvad ved vi? Forebygge magtanvendelser Viden om det enkelte barn er centralt Erfaringsbaseret Tilrette/planlægge ift. den enkelte Sags-viden Diagnose-viden Viden om konfliktnedtrapning Afledning Fysisk tilgang/placering Low arousal 75

76 Hvad kan vi? Reduktion af magtanvendelse Sikre læring og refleksion Samarbejde med og involvere barnet Forebyggelse og efterbearbejdning Strukturere Er der noget der udløser episoderne som vi har indflydelse på? Fysiske rammer Samvær Misbrug, voldfilm, venskaber 76

77 Hvordan gør vi? Beredskab og aftaler i tilbuddet Kend reglerne Lav aftaler med hinanden Beredskab når noget går galt Sikre aftaler familieplejekonsulent og sagsbehandler Dialog med socialtilsynet 77

78 Spørgsmål, kommentarer, evaluering, afrunding 78

79 Til sidst: Faglighed, faglighed og faglighed. Find løsninger i fællesskab og fasthold at udviklingsperspektivet både for barnet og for faget. 79

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017 Informationsmøde Tilbud 13. Juni 2017 Præsentation Tilsynschef Henriette Lindberg Afdelingsleder Tore Kargo Jurist Malene Vincents Afdelingsleder Inge Sewerin Afdelingsleder Anne Mette Markhus Dagsorden

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017 Socialrådgiverdage 2017 Fredericia 22. marts 2017 Dagsorden 1. Siden sidst nye tiltag, forslag og regler 2. Børns rettigheder: 3. Samvær under anbringelsen 4. Lov om voksenansvar 5. 85/107 og principafgørelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016.

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. OPLÆG OM VOKSENANSVARSLOVEN Fhv. direktør, professor Jens Møller -------------------------------------------------------- Velkommen Introdktion til voksenansvarsloven Løsning

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Temamøde 26. januar 2017 Socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet. Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden

Temamøde 26. januar 2017 Socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet. Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Temamøde 26. januar 2017 Socialtilsynets opgaver på plejefamilieområdet Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Dagsorden 9.00-9.10 Velkomst v. Chef for Socialtilsyn Øst Henriette Lindberg og Chef for

Læs mere

Undervisernoter: Afværgehjælp

Undervisernoter: Afværgehjælp Undervisernoter: Afværgehjælp Kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de

Læs mere

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Fremsat den 16/17. marts 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger på sikrede døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet BEK nr 186 af 20/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele.

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele. Undervisernoter: Rusmiddeltest Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1 del: Baggrundsviden til underviseren 2 del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Sikrede institutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Døgninstitutioner og private opholdssteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Undervisernoter: Husorden

Undervisernoter: Husorden Undervisernoter: Husorden Private opholdssteder Alle døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge VEJ nr 10370 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-8159 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. april 2014 29. april 2014. Nr. 419. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, stk. 1, 2, 5 og 6, 123 a, stk. 7,

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner

Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner Delvis lukkede institutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Kommunale plejefamilier, private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a og 174 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 2060 København K Sendt pr. mail til: cawsirn.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk KL's svar på høring over udkast til vejledning om voksenansvar for

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN

AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2016 JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN JURAOPLÆG AF PH.D., ADJUNKT, CAROLINE ADOLPHSEN præsen TATION 1 DAGENS EMNER Siden sidst Ændringer i den socialretlige og familieretlige lovgivning Brush-up de overordnede regler og de primære problemer

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge.

Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge. Vejledning om magtanvendelse på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge. Vejledningen gælder for børn og ungeområdets døgninstitutioner og opholdssteder, men omtaler også

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge (Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge) Indholdsfortegnelse (Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Alle plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere