Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup."

Transkript

1 Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent. 2. Grundvandskortlægning i Danmark og resultater for Vejen kommune specielt v/niels Arne Wahl, Naturstyrelsen 3. Budget for 2014/2015 v/ Peder Dall Jørgensen 4. Kaffe med debatindlæg fra vandværkerne 5. Oplæg ved FVD landsformand Ole Wiil. 6. Orientering ved Iben Kirchberg Nilsson, Vejen kommune 7. Beretning ved formand Arne Welcher Christensen Valg til vandrådet, På valg: Brørup: Olav Kjær (ønsker ikke genvalg) Holsted: Michael Ravn (modtager genvalg) Rødding: Hans Nielsen (modtager genvalg) Vejen: Niels Peter Landmark (modtager ikke genvalg) 8. Evt. Afslutning Ad 1. Velkomst ved vandrådet formand og valg af dirigent Arne Welcher Christensen bød velkommen til de mange fremmødte vandværksfolk, samt vore gæster Peter Storgaard, Lorens Jessen og Ole Wiil fra FVD, region Syds bestyrelse, Iben Nilsson fra Vejen kommune og Niels Arne Wahl fra Naturstyrelsen. Til dirigent valgtes Arne Welcher Christensen. Der er 58 deltagere på aftenens møde og 20 vandværker er repræsenteret. Ad 2. Grundvandskortlægning i Danmark og resultater for Vejen kommune specielt Niels Arne Wahl fra Naturstyrelsen fortalte om de opnåede resultater af grundvandskortlægningen, specielt i Vejen kommune. Der er i dag 4 kontorer i Danmark der styrer kortlægningen. Disse findes i Ålborg, Ringkøbing, Odense og Nykøbing Falster. Grundvandskontorernes opgaver er primært at levere rapporter til kommunerne for indsatsplanlægning. Forelægge placering og størrelse af grundvandsmagasinerne. Beskrive grundvandsdannelsen - Hvor og hvor meget?. Beskrive grundvandskvaliteten. Beskrive forureningstrusler og grundvandets sårbarhed, samt at udpege forureningsfølsomme indvindingsområdet. For at kunne levere ovenstående følges en nøje fastlagt strategi: Trin 1: Kortlægningsstrategien fastlægges Trin 2: Der foregår detailkortlægning af geologi, hydrologi og kemi Trin 3: Arealanvendelse og evt. forureningskilder kortlægges Trin 4: Afgrænsning af sårbare områder og revision af områdeafgrænsninger. Trin 5: Udarbejdelse og opdatering af eksisterende kort, hvorefter der afrapporteres med evt. anbefalinger til indsatsområder. Trin 6: Projektafslutning. Der afholdes et afsluttende interessemøde med offentliggørelse af de relevante rapporter. Der indstilles sløjfning/bevaring af boringer og tinglysning af adgangsrettigheder. Kort over de opnåede data/undersøgelser afleveres. Der anvendes mange forskellige metoder til at kortlægge. I Vejen kommune er der bl.a. lavet 3 prøveboringer med DGU.nr. (Holsted) er 205 m. med 4 filtre (fornuftig ydelse) DGU.nr. (Gammelby) er 255 m. med 4 filtre (fantastisk ydelse) DGU.nr. (Revsing) er 230 m. med 4 filtre (Brunt vand kan ikke anvendes) Der er i dette område fundet nitrat helt ned i en dybde af 175 m., men den naturlige nitratdybde i området er ca. 30 m. Overordnet set er vandet dog stort set nitratfrit. Hold øje med vandværkets vandprøve. En stigning i Sulfatindholdet kan betyde at der er fare for en forurening. På hjemmesiden GEUS.dk kan man finde meget mere information og ved at søge efter DGU.nr. (ovenfor) kan man finde specifikke resultater for disse boringer. Har vandværkerne spørgsmål til resultaterne i vort område kan Inken Müller-Töwe (projektleder i dette område og sidder på kontoret i Nykøbing Falster) kontaktes på eller man kan kontakte aftenens foredragsholder Niels Arne Wahl (sidder på kontoret i Ålborg) på

2 Ad 3. Budget 2014/2015 ved Peder Dall Jørgensen I 2013 havde vandrådets regnskab en balancesum på kr ,00 og et overskud på kr ,00 I 2014 forventes samme resultat. I dag aflønnes formand, sekretær og kasserer med hver 1.500,00 kr. for arbejdet for vandrådet. I alt kr ,00. Dette beløb ønskede vandrådet hævet med kr ,00, således at honoraret efterfølgende måtte udgøre kr ,00 af de samlede udgifter. Fællesmødet godkendte denne stigning. Ud over dette bruges vandrådets midler på kørselsgodtgørelse, mødeaktivitet og fællesmødet. Det nye budget blev godkendt. Ad 4. Kaffe med debatindlæg fra vandværkerne Flere vandværker fortalte at fokus er på renovering af vandværkerne til glæde og gavn for forbrugerne. Nogle vandværker bygger helt nyt, mens andre renoverer. Michael Ravn fra Hovborg vandværk gjorde opmærksom på at vandværkerne skulle være MEGET OBS! På rentvandstanke fra Perstrup eller tanke med tilsvarende opbygning, da fugerne i disse tanke ikke holder evigt. Rentvandstankene er ofte kilden når der opstår forureninger hos vandværkerne, så derfor HELLERE FOREBYGGE END HELBREDE Vær OBS! På rentvandstankene. Ad 5. Orientering ved landsformand og formand for region Syd Ole Wiil Ole Wiil takkede for invitationen og både han, Peter Storgaard og Lorens Jessen var glade for at blive inviteret til vandrådets fællesmøde. FVD hylder den decentrale vandforsyning og ser helst ikke at vandværker smider håndklædet i ringen og lader sig overtage af storebror. Det er den alt for lette løsning. Han gjorde opmærksom på at selv 25 år gamle vandværker jo ikke er nye mere og at man derfor skal være ekstra opmærksomme på bl.a. rentvandstankene. Han fandt det glædeligt at så mange vandværker i Vejen kommune renoveres. Pengene skal jo bruges fornuftigt til glæde og gavn for forbrugerne. Vandrådet og dennes arbejde er godt for vandværkerne og det er derfor vigtigt at vandværkerne støtter op om deres vandråd. FVD har i dag 1990 aktive medlemmer. Af disse er 5 store forsyninger. Der er 250 passive medlemmer (firmaer) og 1651 vandværker har tegnet forsikring gennem FVD. Forsikringen er skræddersyet til vandværker og væsentlig billigere end de normale forsikringer og det betyder ofte at det der spares ved at tegne forsikringen gennem FVD svarer til kontingentprisen. Oveni den billigere forsikring får vandværket også mulighed for gratis juridisk vejledning hvis der skulle opstå opgaver i forholdet til en forbruger. Skulle dette opstå kan man kvit og frit henvende sig til en jurist hos FVD i Solrød med evt. spørgsmål FVD har nu oprettet et Teknisk Råd. Rådet består af 2 fra hver af de 5 regioner og disse medlemmer blev valgt i marts måned i år. Teknisk råd er FVDs nye vidensbank og skal indsamle teknisk viden og erfaring på den driftsmæssige side af vandsektoren. Rådet er allerede i gang med flere emner bl.a. videregående vandbehandling. D. 11. september blev der afholdt drikkevandskonference i København. Her blev gennemført en række spændende indlæg om især videregående vandbehandling og der var en fælles forståelse af, at der bør lempes på godkendelserne til bl.a. at anvende UV-belysning og blødgøring. Naturstyrelsen har derfor indkaldt branchen til møde herom med henblik på udarbejdelse af retningslinjer for kommunernes håndtering af tilladelser m.m. Vandsektorloven har, igen, i 2014 fyldt meget. I Vejen kommune er 3 vandværker omfattet. Loven skal revideres i foråret og sommeren 2015 og der har været afholdt rigtig mange møder med ordførere og politikere, som har med forhandlingerne at gøre. Mange af dem har haft forståelse for foreningens synspunkter - men hvordan forhandlingerne ender, er det umuligt at spå om. Ikke mindst fordi forhandlingerne indgår i en større sammenhæng omkring regeringens vækststrategi. FVDs overordnede mål er dog stadig at de forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker ikke hører hjemme i denne lov som pålægger os at tvangsafvikle formuen, betale selskabsskat og forgælde os, for at betale en række administrative tåbeligheder. Vandværkerne skal have lov til at have opsparing for ikke at skulle lånefinansiere og så skal forsyningssekretariatet afskaffes, da det ikke tjener noget formål at de private og fornuftigt drevne vandværker hele tiden skal kigges i kortene Vi har jo bevist at vi kan selv. BNBO. Flere forslag til BNBO er set skudt langt over målet. Ole Wiil opfordrer derfor vandværkerne til, så tidligt som muligt, at inddrage sekretariatet i Solrød, så vi i fællesskab kan komme med en samlet tilbagemelding til kommunen og at vandværkerne under ingen omstændigheder skal acceptere at der indgås frivillige aftaler med landmænd eller villaejere. Det er en offentlig kommunal opgave, som skal løses ved at der til jordejeren udstedes et påbud. Intet mindre. Flere kommuner tøver med at fastsætte BNBO en og lader den indgå ved vurderingen af den samlede indsatsplanlægning i kommunen. Det skal vi være glade for. Vi vil fortsætte arbejdet og dialogen med kommunerne på det grundlag. Men Ole Wiil pointerede igen ingen frivillige aftaler, hverken med landmænd eller villaejere med mere. Det er en kommunal opgave og der skal et påbud til. Kommunens tilsyn på vandværkerne blev indført for 3 år siden, hvorefter tilsynet gennemføres efter en fælles skabelon. Tilsynene foregår som en fornuftig fælles dialog mellem kommune og vandværk. Disse tilsyn er en god anledning til at gennemgå sit vandværk fra A til Z. Alt sammen til gavn og glæde for vore forbrugere. Husk! Vi er en fødevarevirksomhed og forbrugerne har krav på rent og godt drikkevand. Målerdata. Aftalen om levering af målerdata er jo på plads i Vejen kommune. FVD mener at det allerbedste er at man på lokalt niveau finder en aftale og en fornuftig pris for udlevering af vandværkets målerdata til

3 spildevandsforsyningerne. Kan det ikke lade sig gøre må vandværket sige fra. FVD har lavet en undersøgelse om, hvordan samarbejdet om målerdata ser ud i vandrådene. Der er kommet omkring 30 tilbagemeldinger, og de fleste oplyser, at der er et godt samarbejde med forsyningsselskaberne. Gæsteprincippet har desværre vist sig som en ny udfordring, idet gæsteprincippet er blevet udfordret af en ny vejlov og anlægsmyndighederne, der ikke vil betale for flytning af tinglyste ledninger på arealer, der er eksproprieret til vejformål med mere. Det er ganske betragtelige beløb, der kan blive væltet over på det enkelte vandværk. Det synes ganske urimeligt, at et lille vandværk skal betale for noget, der dybest set gavner hele samfundet. Og der er jo blot endnu et eksempel på, at politikerne siger, at de ønsker lavere vandpriser, men samtidig vælter en masse omkostninger over på tilfældige vandværker og deres forbrugere og virksomheder. Linå vandværk ved Silkeborg har måttet flytte sine ledninger på grund af motorvejsbyggeriet. Skønt der er tinglyst deklaration på ledningerne afviser Vejdirektoratet at betale vandværkets omlægning af ledninger (Pris ,00 kr.) Da sagen er principiel for FVD, hav vi indledningsvis betalt retsgebyr og ladet Advokatgruppen i Århus udtage stævning mod vejdirektoratet, med anmodning om, at sagen udsættes indtil der foreligger en højesterets dom fra en tilsvarende sag vedr. motorvejsbyggeri omkring Lyngby ved København, som forventes afsagt til maj. Falder dommen ud til vores fordel, køres videre. Normalregulativ og takster. FVD har det seneste ½ år arbejdet med Naturstyrelsens nye vejledninger om normalregulativet og takstblade. FVD har ikke været helt tilfredse med Naturstyrelsens normalregulativ og har, hen over sommeren, arbejdet med FVDs bud på et nyt standardregulativ. Det forventes på hjemmesiden meget snart. Krav til ledelsessystemer. Myndighederne vil nu have at det enkelte vandværk kan dokumentere, overfor tilsynsmyndigheden, at man har styr på alle processer og komponenter på vandværket, fra boringer til forbrugernes ejendom, men vel at mærke kun hvis man er over m3. For dem der er under, kan det åbenbart bare flyde. FVD har besluttet, at vi som brancheforening, vil have vores eget ledelsessystem. Det er blevet til programmet Tethys. 260 vandværker har taget systemet til sig, mens 50 har det på prøve, men der er stadig langt til de ca vandværker. Det har fået region Midt til at udvikle et papirbaseret alternativ, udarbejdet på baggrund af vores håndbogsserie og god jysk erfaring i vandværksdrift. HUSK at dette ledelsessystem skal være indført på samtlige vandværker inden udgangen af Kursusvirksomhed. Der stilles krav om at den driftsansvarlige på vandværket skal gennemføre uddannelse i vandværksdrift og hygiejne. I alt personer har nu været på FVDs kurser, fordelt med ca. halvdelen på hver. Også andre udbyder disse kurser, men det er Ole Wiils klare opfattelse at kurser af blot en enkelt dags varighed omfattende såvel vandværksdrift som hygiejne på vandværket, naturligvis ikke kan favne den fornødne gaglige kvalitet og dybde. Udstillinger. Der er 3 årlige udstillinger. I Aars, Fredericia og Roskilde. Den netop afholdte udstilling i Fredericia var en stor succes med 60 udstillere og mere end 400 besøgende vandværksfolk. Konceptet med at afholde udstilling en fredag er nu afprøvet i år og FVD må sige at sådan bliver det fremover, krydret med aktuelle foredrag. Hjemmeside. FVDs hjemmeside har nu fået implementeret Din Side Ved login hér kan vandværket selv ændre i stamdata, håndtere Vandpostabonnementer og meget andet. Hjemmesiden justeres løbende, men allerede nu bliver den i høj grad brugt. Slutteligt opfordres vandværkerne til at abonnere på FVDs ugentlige nyhedsbrev. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden. Nyhedsbrevet fremsendes hver fredag og indeholder artikler og oplysninger om de nye tiltag i vandsektoren. Virkelig nyttig viden for vandværket. Ad 6. Orientering ved Iben Kirchberg Nilsson, Vejen kommune Iben K. Nilsson fortalte om vandanalyser og Jupiter-databasen. Der er kommet ny bekendtgørelse om vandkvalitet og det betyder at samtlige vandværkers analyseprogrammer skal gennemgås for udgangen af Herefter bliver de nye analyseprogrammer fremsendt til de respektive vandværker. I Jupiter-databasen findes rigtig mange informationer om bl.a. enkelt vandforsyninger og vandværker. Af databasen fremgår bl.a. resultatet af vandværket vandprøver (i diagram) så det er muligt at følge enkeltparametre eller resultaterne for en enkelt boring. I databasen findes også informationer om indvindingstilladelsens størrelse, samt løbetid. Siden er absolut et besøg værd og findes på Ad 7. Beretning ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen Siden Fællesmødet den 12. november 2013 har Vandrådets bestyrelse været samlet 5 gange, første gang den 10. december På dette møde blev der bl.a. foretaget konstituering. Samtidig blev aftalen med Vejen Forsyning drøftet. På mødet den 4. februar 2014 fremlagde kassereren regnskab for 2013, og det viste et overskud på 2018,82 kr. Gitte Schmidt fra Vejen Forsyning deltog i mødet for lige at evaluere aflevering af målertal for Det var jo ikke ligefrem en succes, men alle vandværker fik fuld betaling uanset om tiden var overskredet og listerne mangelfulde. Vejen Forsyning erkendte, at listerne fra Vejen Kommune ikke var Ok, at de havde undervurderet opgaven.

4 Bestyrelsen drøftede også Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013, som alle vandværker jo skal leve op til. Drøftelsen resulterede jo i, at Vejen Kommune og Vandrådet sammen fik lavet et møde den 24. april 2014, hvor kvalitetssikring blev drøftet. Dette skete bl.a ved en gennemgang af Tethys, som er et hjælpemiddel til at vandværkerne kan leve op bekendtgørelsen. Tak til Iben og Vejen Kommune for arrangementet Foranlediget af forespørgsel fra Jels Vandværk blev Vand til brandslukning drøftet. Der har efterfølgende været en artikel i Vandposten, og såfremt det er medtaget i regulativ, så kan der opkræves for vand, der er anvendt til brandslukning. Det kan betyde, at vi skal have regulativ taget op til revidering. I Vandrådet har også vendt flg. punkter: Eftergivelse af vandafgift (FVD vejledning) Indsatsplan for Bække Klelund. Vandrådet har opfordret Vejen Kommune til være opmærksom på sløjfning af ubenyttede boringer Målerteknisk vejledning (Artikel i Vandposten april 2014) ID-kort (kan bestilles hos FVD DGE-kursus i kvalitetssikring (kursusmateriale er sendt rundt) Takstblade det er vigtigt, at få alt med, som vandværket vil have betaling for, og at teksten er klar tale. Husk også at få statsafgifterne rettet til (husk at få godkendt hos Vejen Kommune). Nyt punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne er Orientering ved bestyrelsesmedlemmer. Her vender vi lige, hvad der sker rundt omkring. På møderne i september og oktober var Aftale om levering af måleraflæsninger og målerskifte med Vejen Forsyning hovedemnet. Vi finder, at den aftale, vi har fået skruet sammen med Vejen Forsyning, er en aftale, der er fremadrettet, og at vandværkerne kan være tilfredse med aftalen. Det er dog værd at bemærke, at det er vandværkerne selv, der skal tage stilling til, om de vil underskrive aftalen. Hvis der for nogle vandværker er uklarheder omkring lister med målerdata, så kontakt Gitte Schmidt, Vejen Forsyning. Jeg har den 5. marts deltaget i Aquatex s Drikkevandsdag 2014 i Munkebo. Dagen omhandlede mest rentvandstanke opbygning og renovering af rentvandstanke, herunder overfladebehandling af rentvandstanke. Desinfektion og trykprøvning af drikkevandsledninger med stor volumen. Aquatex har b.a. foretaget desinfektion og trykprøvning af forsyningsledningen til det nye slagteri i Holsted. Alt i alt en lærerig dag Peder Dall Jørgensen, Hans Nielsen og jeg selv deltog den 13. marts i Koordinationsforum, hvor grundvandskortlægning, udpegning af boringsnære beskyttelsesområder og indsatsplan var på dagsordenen. Det skal lige bemærkes, at der var otte deltager, deraf 3 fra Vandrådet. Referat er udsendt. Hans Nielsen, Skodborg Vandværk, og jeg selv har deltaget i Regionsvandrådsmøde den 6. maj i Toftlund. Der var bl.a. en gennemgang af Kamstrups elektroniske vandmålere. Derudover var der tilbagemeldinger fra de enkelte kommuners kontaktpersoner og vandråd. Det er fint at høre, hvad der rører sig rundt omkring, hvilke problemstillinger, som vandværkerne stilles over for. Referat er udsendt. Gunnar Kloppenborg, Ø. Lindet Vandværk, og jeg selv har deltaget i Thvilums orienteringsdag omkring WebGis. En god måde at have sit ledningsnet registreret på, og det giver også mulighed for hurtigt at besvare graveforespørgsler. På de sidste møder har vi i bestyrelsen også drøftet, hvilke emner det vil være naturligt at tage op i vandrådsregi. Her har flg. emner været på banen: Tilbagestrømningssikring Videoeftersyn af boringer Sløjfning af gamle boringer Indhentning af tilbud på vandanalyser aftalen skal fornyes i Måske der er nogle, der deltog for 4 år siden i forhandlingerne, der igen vil deltage. Omkring tilbagestrømningssikring så kunne vi opfordre Vejen Forsyning og Vejen Kommune til at arrangere et fællesmøde i marts-april Det er vores opfattelse, at der også for Vejen Forsyning ligger en stor opgave for at sikre imod tilbagestømning. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at opfordre personer, der sidder inde med en stor viden på området, til at melde sig til en arbejdsgruppe sammen med personer fra Vejen Forsyning. Vi skal i samarbejde have lavet en plan, så vi kan overskue opgaven, vi skal sammen gå ud til VVS-folk og gøre dem opmærksom på deres ansvar. I nybyggeri er loven klar, her skal der være sikring. I ældre byggeri er det kun vandforsyningerne, der kan stille krav om etablering af tilbagestrømningssikring, så det er her, vi skal finde en fælles plan. Emnet samarbejde vandværker imellem kan naturligvis også komme på tale igen, så jeg vil slutte med at opfordre alle vandværksbestyrelser til at komme med ønsker i forbindelse med Vandrådets arbejde. Vi må indstille os på, at der vil komme nye krav, som vi skal forholde os til. Som jeg også sagde sidste år, så er det vigtigt, at alle føler, at det har en værdi at være medlem af Vandrådet.

5 Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og jeg vil også her takke Region Syd for deres engagement, som er til gavn for os alle. Tak til Niels Arne Wahl, Ole og Iben for deres indlæg her i aften. Valg til vandrådet: Olav Kjær, Brørup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Leif Rasmussen, uden modkandidat, således at den tidligere Brørup kommune nu er repræsenteret i vandrådet af Tage Sørensen, Lindknud og Leif Rasmussen, Brørup. Michael Ravn, Hovborg modtog genvalg (uden modkandidat) Den tidligere Holsted kommune er nu repræsenteret i vandrådet af Michael Ravn, Hovborg og Bente Hessellund Jepsen, Holsted St. Hans Nielsen, Skodborg modtog genvalg (uden modkandidat) Den tidligere Rødding kommune er nu repræsenteret i vandrådet af Hans Nielsen, Skodborg og Gunnar Kloppenborg, Øster Lindet. Niels Peter Landmark, Veerst ønskede ikke genvalg. Opstillet som nye kandidater blev Helge Petersen, Askov og Morten Øland, Vejen Vand. Det betød at stemmesedlerne skulle findes frem og til stemmetællere valgtes Peter Storgaard og Lorens Jessen fra Region Syd. Efter endt afstemning er resultatet at den tidligere Vejen kommune nu er repræsenteret i vandrådet af Arne Welcher Christensen, Gesten og Morten Øland, Vejen Vand. Arne Welcher Christensen takkede Niels Peter Landmark for han arbejde i vandrådet. Han har været med siden etableringen af vandrådet. Arne Welcher Christensen afsluttede aftenens fællesmøde.

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere