Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup."

Transkript

1 Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent. 2. Grundvandskortlægning i Danmark og resultater for Vejen kommune specielt v/niels Arne Wahl, Naturstyrelsen 3. Budget for 2014/2015 v/ Peder Dall Jørgensen 4. Kaffe med debatindlæg fra vandværkerne 5. Oplæg ved FVD landsformand Ole Wiil. 6. Orientering ved Iben Kirchberg Nilsson, Vejen kommune 7. Beretning ved formand Arne Welcher Christensen Valg til vandrådet, På valg: Brørup: Olav Kjær (ønsker ikke genvalg) Holsted: Michael Ravn (modtager genvalg) Rødding: Hans Nielsen (modtager genvalg) Vejen: Niels Peter Landmark (modtager ikke genvalg) 8. Evt. Afslutning Ad 1. Velkomst ved vandrådet formand og valg af dirigent Arne Welcher Christensen bød velkommen til de mange fremmødte vandværksfolk, samt vore gæster Peter Storgaard, Lorens Jessen og Ole Wiil fra FVD, region Syds bestyrelse, Iben Nilsson fra Vejen kommune og Niels Arne Wahl fra Naturstyrelsen. Til dirigent valgtes Arne Welcher Christensen. Der er 58 deltagere på aftenens møde og 20 vandværker er repræsenteret. Ad 2. Grundvandskortlægning i Danmark og resultater for Vejen kommune specielt Niels Arne Wahl fra Naturstyrelsen fortalte om de opnåede resultater af grundvandskortlægningen, specielt i Vejen kommune. Der er i dag 4 kontorer i Danmark der styrer kortlægningen. Disse findes i Ålborg, Ringkøbing, Odense og Nykøbing Falster. Grundvandskontorernes opgaver er primært at levere rapporter til kommunerne for indsatsplanlægning. Forelægge placering og størrelse af grundvandsmagasinerne. Beskrive grundvandsdannelsen - Hvor og hvor meget?. Beskrive grundvandskvaliteten. Beskrive forureningstrusler og grundvandets sårbarhed, samt at udpege forureningsfølsomme indvindingsområdet. For at kunne levere ovenstående følges en nøje fastlagt strategi: Trin 1: Kortlægningsstrategien fastlægges Trin 2: Der foregår detailkortlægning af geologi, hydrologi og kemi Trin 3: Arealanvendelse og evt. forureningskilder kortlægges Trin 4: Afgrænsning af sårbare områder og revision af områdeafgrænsninger. Trin 5: Udarbejdelse og opdatering af eksisterende kort, hvorefter der afrapporteres med evt. anbefalinger til indsatsområder. Trin 6: Projektafslutning. Der afholdes et afsluttende interessemøde med offentliggørelse af de relevante rapporter. Der indstilles sløjfning/bevaring af boringer og tinglysning af adgangsrettigheder. Kort over de opnåede data/undersøgelser afleveres. Der anvendes mange forskellige metoder til at kortlægge. I Vejen kommune er der bl.a. lavet 3 prøveboringer med DGU.nr. (Holsted) er 205 m. med 4 filtre (fornuftig ydelse) DGU.nr. (Gammelby) er 255 m. med 4 filtre (fantastisk ydelse) DGU.nr. (Revsing) er 230 m. med 4 filtre (Brunt vand kan ikke anvendes) Der er i dette område fundet nitrat helt ned i en dybde af 175 m., men den naturlige nitratdybde i området er ca. 30 m. Overordnet set er vandet dog stort set nitratfrit. Hold øje med vandværkets vandprøve. En stigning i Sulfatindholdet kan betyde at der er fare for en forurening. På hjemmesiden GEUS.dk kan man finde meget mere information og ved at søge efter DGU.nr. (ovenfor) kan man finde specifikke resultater for disse boringer. Har vandværkerne spørgsmål til resultaterne i vort område kan Inken Müller-Töwe (projektleder i dette område og sidder på kontoret i Nykøbing Falster) kontaktes på eller man kan kontakte aftenens foredragsholder Niels Arne Wahl (sidder på kontoret i Ålborg) på

2 Ad 3. Budget 2014/2015 ved Peder Dall Jørgensen I 2013 havde vandrådets regnskab en balancesum på kr ,00 og et overskud på kr ,00 I 2014 forventes samme resultat. I dag aflønnes formand, sekretær og kasserer med hver 1.500,00 kr. for arbejdet for vandrådet. I alt kr ,00. Dette beløb ønskede vandrådet hævet med kr ,00, således at honoraret efterfølgende måtte udgøre kr ,00 af de samlede udgifter. Fællesmødet godkendte denne stigning. Ud over dette bruges vandrådets midler på kørselsgodtgørelse, mødeaktivitet og fællesmødet. Det nye budget blev godkendt. Ad 4. Kaffe med debatindlæg fra vandværkerne Flere vandværker fortalte at fokus er på renovering af vandværkerne til glæde og gavn for forbrugerne. Nogle vandværker bygger helt nyt, mens andre renoverer. Michael Ravn fra Hovborg vandværk gjorde opmærksom på at vandværkerne skulle være MEGET OBS! På rentvandstanke fra Perstrup eller tanke med tilsvarende opbygning, da fugerne i disse tanke ikke holder evigt. Rentvandstankene er ofte kilden når der opstår forureninger hos vandværkerne, så derfor HELLERE FOREBYGGE END HELBREDE Vær OBS! På rentvandstankene. Ad 5. Orientering ved landsformand og formand for region Syd Ole Wiil Ole Wiil takkede for invitationen og både han, Peter Storgaard og Lorens Jessen var glade for at blive inviteret til vandrådets fællesmøde. FVD hylder den decentrale vandforsyning og ser helst ikke at vandværker smider håndklædet i ringen og lader sig overtage af storebror. Det er den alt for lette løsning. Han gjorde opmærksom på at selv 25 år gamle vandværker jo ikke er nye mere og at man derfor skal være ekstra opmærksomme på bl.a. rentvandstankene. Han fandt det glædeligt at så mange vandværker i Vejen kommune renoveres. Pengene skal jo bruges fornuftigt til glæde og gavn for forbrugerne. Vandrådet og dennes arbejde er godt for vandværkerne og det er derfor vigtigt at vandværkerne støtter op om deres vandråd. FVD har i dag 1990 aktive medlemmer. Af disse er 5 store forsyninger. Der er 250 passive medlemmer (firmaer) og 1651 vandværker har tegnet forsikring gennem FVD. Forsikringen er skræddersyet til vandværker og væsentlig billigere end de normale forsikringer og det betyder ofte at det der spares ved at tegne forsikringen gennem FVD svarer til kontingentprisen. Oveni den billigere forsikring får vandværket også mulighed for gratis juridisk vejledning hvis der skulle opstå opgaver i forholdet til en forbruger. Skulle dette opstå kan man kvit og frit henvende sig til en jurist hos FVD i Solrød med evt. spørgsmål FVD har nu oprettet et Teknisk Råd. Rådet består af 2 fra hver af de 5 regioner og disse medlemmer blev valgt i marts måned i år. Teknisk råd er FVDs nye vidensbank og skal indsamle teknisk viden og erfaring på den driftsmæssige side af vandsektoren. Rådet er allerede i gang med flere emner bl.a. videregående vandbehandling. D. 11. september blev der afholdt drikkevandskonference i København. Her blev gennemført en række spændende indlæg om især videregående vandbehandling og der var en fælles forståelse af, at der bør lempes på godkendelserne til bl.a. at anvende UV-belysning og blødgøring. Naturstyrelsen har derfor indkaldt branchen til møde herom med henblik på udarbejdelse af retningslinjer for kommunernes håndtering af tilladelser m.m. Vandsektorloven har, igen, i 2014 fyldt meget. I Vejen kommune er 3 vandværker omfattet. Loven skal revideres i foråret og sommeren 2015 og der har været afholdt rigtig mange møder med ordførere og politikere, som har med forhandlingerne at gøre. Mange af dem har haft forståelse for foreningens synspunkter - men hvordan forhandlingerne ender, er det umuligt at spå om. Ikke mindst fordi forhandlingerne indgår i en større sammenhæng omkring regeringens vækststrategi. FVDs overordnede mål er dog stadig at de forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker ikke hører hjemme i denne lov som pålægger os at tvangsafvikle formuen, betale selskabsskat og forgælde os, for at betale en række administrative tåbeligheder. Vandværkerne skal have lov til at have opsparing for ikke at skulle lånefinansiere og så skal forsyningssekretariatet afskaffes, da det ikke tjener noget formål at de private og fornuftigt drevne vandværker hele tiden skal kigges i kortene Vi har jo bevist at vi kan selv. BNBO. Flere forslag til BNBO er set skudt langt over målet. Ole Wiil opfordrer derfor vandværkerne til, så tidligt som muligt, at inddrage sekretariatet i Solrød, så vi i fællesskab kan komme med en samlet tilbagemelding til kommunen og at vandværkerne under ingen omstændigheder skal acceptere at der indgås frivillige aftaler med landmænd eller villaejere. Det er en offentlig kommunal opgave, som skal løses ved at der til jordejeren udstedes et påbud. Intet mindre. Flere kommuner tøver med at fastsætte BNBO en og lader den indgå ved vurderingen af den samlede indsatsplanlægning i kommunen. Det skal vi være glade for. Vi vil fortsætte arbejdet og dialogen med kommunerne på det grundlag. Men Ole Wiil pointerede igen ingen frivillige aftaler, hverken med landmænd eller villaejere med mere. Det er en kommunal opgave og der skal et påbud til. Kommunens tilsyn på vandværkerne blev indført for 3 år siden, hvorefter tilsynet gennemføres efter en fælles skabelon. Tilsynene foregår som en fornuftig fælles dialog mellem kommune og vandværk. Disse tilsyn er en god anledning til at gennemgå sit vandværk fra A til Z. Alt sammen til gavn og glæde for vore forbrugere. Husk! Vi er en fødevarevirksomhed og forbrugerne har krav på rent og godt drikkevand. Målerdata. Aftalen om levering af målerdata er jo på plads i Vejen kommune. FVD mener at det allerbedste er at man på lokalt niveau finder en aftale og en fornuftig pris for udlevering af vandværkets målerdata til

3 spildevandsforsyningerne. Kan det ikke lade sig gøre må vandværket sige fra. FVD har lavet en undersøgelse om, hvordan samarbejdet om målerdata ser ud i vandrådene. Der er kommet omkring 30 tilbagemeldinger, og de fleste oplyser, at der er et godt samarbejde med forsyningsselskaberne. Gæsteprincippet har desværre vist sig som en ny udfordring, idet gæsteprincippet er blevet udfordret af en ny vejlov og anlægsmyndighederne, der ikke vil betale for flytning af tinglyste ledninger på arealer, der er eksproprieret til vejformål med mere. Det er ganske betragtelige beløb, der kan blive væltet over på det enkelte vandværk. Det synes ganske urimeligt, at et lille vandværk skal betale for noget, der dybest set gavner hele samfundet. Og der er jo blot endnu et eksempel på, at politikerne siger, at de ønsker lavere vandpriser, men samtidig vælter en masse omkostninger over på tilfældige vandværker og deres forbrugere og virksomheder. Linå vandværk ved Silkeborg har måttet flytte sine ledninger på grund af motorvejsbyggeriet. Skønt der er tinglyst deklaration på ledningerne afviser Vejdirektoratet at betale vandværkets omlægning af ledninger (Pris ,00 kr.) Da sagen er principiel for FVD, hav vi indledningsvis betalt retsgebyr og ladet Advokatgruppen i Århus udtage stævning mod vejdirektoratet, med anmodning om, at sagen udsættes indtil der foreligger en højesterets dom fra en tilsvarende sag vedr. motorvejsbyggeri omkring Lyngby ved København, som forventes afsagt til maj. Falder dommen ud til vores fordel, køres videre. Normalregulativ og takster. FVD har det seneste ½ år arbejdet med Naturstyrelsens nye vejledninger om normalregulativet og takstblade. FVD har ikke været helt tilfredse med Naturstyrelsens normalregulativ og har, hen over sommeren, arbejdet med FVDs bud på et nyt standardregulativ. Det forventes på hjemmesiden meget snart. Krav til ledelsessystemer. Myndighederne vil nu have at det enkelte vandværk kan dokumentere, overfor tilsynsmyndigheden, at man har styr på alle processer og komponenter på vandværket, fra boringer til forbrugernes ejendom, men vel at mærke kun hvis man er over m3. For dem der er under, kan det åbenbart bare flyde. FVD har besluttet, at vi som brancheforening, vil have vores eget ledelsessystem. Det er blevet til programmet Tethys. 260 vandværker har taget systemet til sig, mens 50 har det på prøve, men der er stadig langt til de ca vandværker. Det har fået region Midt til at udvikle et papirbaseret alternativ, udarbejdet på baggrund af vores håndbogsserie og god jysk erfaring i vandværksdrift. HUSK at dette ledelsessystem skal være indført på samtlige vandværker inden udgangen af Kursusvirksomhed. Der stilles krav om at den driftsansvarlige på vandværket skal gennemføre uddannelse i vandværksdrift og hygiejne. I alt personer har nu været på FVDs kurser, fordelt med ca. halvdelen på hver. Også andre udbyder disse kurser, men det er Ole Wiils klare opfattelse at kurser af blot en enkelt dags varighed omfattende såvel vandværksdrift som hygiejne på vandværket, naturligvis ikke kan favne den fornødne gaglige kvalitet og dybde. Udstillinger. Der er 3 årlige udstillinger. I Aars, Fredericia og Roskilde. Den netop afholdte udstilling i Fredericia var en stor succes med 60 udstillere og mere end 400 besøgende vandværksfolk. Konceptet med at afholde udstilling en fredag er nu afprøvet i år og FVD må sige at sådan bliver det fremover, krydret med aktuelle foredrag. Hjemmeside. FVDs hjemmeside har nu fået implementeret Din Side Ved login hér kan vandværket selv ændre i stamdata, håndtere Vandpostabonnementer og meget andet. Hjemmesiden justeres løbende, men allerede nu bliver den i høj grad brugt. Slutteligt opfordres vandværkerne til at abonnere på FVDs ugentlige nyhedsbrev. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden. Nyhedsbrevet fremsendes hver fredag og indeholder artikler og oplysninger om de nye tiltag i vandsektoren. Virkelig nyttig viden for vandværket. Ad 6. Orientering ved Iben Kirchberg Nilsson, Vejen kommune Iben K. Nilsson fortalte om vandanalyser og Jupiter-databasen. Der er kommet ny bekendtgørelse om vandkvalitet og det betyder at samtlige vandværkers analyseprogrammer skal gennemgås for udgangen af Herefter bliver de nye analyseprogrammer fremsendt til de respektive vandværker. I Jupiter-databasen findes rigtig mange informationer om bl.a. enkelt vandforsyninger og vandværker. Af databasen fremgår bl.a. resultatet af vandværket vandprøver (i diagram) så det er muligt at følge enkeltparametre eller resultaterne for en enkelt boring. I databasen findes også informationer om indvindingstilladelsens størrelse, samt løbetid. Siden er absolut et besøg værd og findes på Ad 7. Beretning ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen Siden Fællesmødet den 12. november 2013 har Vandrådets bestyrelse været samlet 5 gange, første gang den 10. december På dette møde blev der bl.a. foretaget konstituering. Samtidig blev aftalen med Vejen Forsyning drøftet. På mødet den 4. februar 2014 fremlagde kassereren regnskab for 2013, og det viste et overskud på 2018,82 kr. Gitte Schmidt fra Vejen Forsyning deltog i mødet for lige at evaluere aflevering af målertal for Det var jo ikke ligefrem en succes, men alle vandværker fik fuld betaling uanset om tiden var overskredet og listerne mangelfulde. Vejen Forsyning erkendte, at listerne fra Vejen Kommune ikke var Ok, at de havde undervurderet opgaven.

4 Bestyrelsen drøftede også Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013, som alle vandværker jo skal leve op til. Drøftelsen resulterede jo i, at Vejen Kommune og Vandrådet sammen fik lavet et møde den 24. april 2014, hvor kvalitetssikring blev drøftet. Dette skete bl.a ved en gennemgang af Tethys, som er et hjælpemiddel til at vandværkerne kan leve op bekendtgørelsen. Tak til Iben og Vejen Kommune for arrangementet Foranlediget af forespørgsel fra Jels Vandværk blev Vand til brandslukning drøftet. Der har efterfølgende været en artikel i Vandposten, og såfremt det er medtaget i regulativ, så kan der opkræves for vand, der er anvendt til brandslukning. Det kan betyde, at vi skal have regulativ taget op til revidering. I Vandrådet har også vendt flg. punkter: Eftergivelse af vandafgift (FVD vejledning) Indsatsplan for Bække Klelund. Vandrådet har opfordret Vejen Kommune til være opmærksom på sløjfning af ubenyttede boringer Målerteknisk vejledning (Artikel i Vandposten april 2014) ID-kort (kan bestilles hos FVD DGE-kursus i kvalitetssikring (kursusmateriale er sendt rundt) Takstblade det er vigtigt, at få alt med, som vandværket vil have betaling for, og at teksten er klar tale. Husk også at få statsafgifterne rettet til (husk at få godkendt hos Vejen Kommune). Nyt punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne er Orientering ved bestyrelsesmedlemmer. Her vender vi lige, hvad der sker rundt omkring. På møderne i september og oktober var Aftale om levering af måleraflæsninger og målerskifte med Vejen Forsyning hovedemnet. Vi finder, at den aftale, vi har fået skruet sammen med Vejen Forsyning, er en aftale, der er fremadrettet, og at vandværkerne kan være tilfredse med aftalen. Det er dog værd at bemærke, at det er vandværkerne selv, der skal tage stilling til, om de vil underskrive aftalen. Hvis der for nogle vandværker er uklarheder omkring lister med målerdata, så kontakt Gitte Schmidt, Vejen Forsyning. Jeg har den 5. marts deltaget i Aquatex s Drikkevandsdag 2014 i Munkebo. Dagen omhandlede mest rentvandstanke opbygning og renovering af rentvandstanke, herunder overfladebehandling af rentvandstanke. Desinfektion og trykprøvning af drikkevandsledninger med stor volumen. Aquatex har b.a. foretaget desinfektion og trykprøvning af forsyningsledningen til det nye slagteri i Holsted. Alt i alt en lærerig dag Peder Dall Jørgensen, Hans Nielsen og jeg selv deltog den 13. marts i Koordinationsforum, hvor grundvandskortlægning, udpegning af boringsnære beskyttelsesområder og indsatsplan var på dagsordenen. Det skal lige bemærkes, at der var otte deltager, deraf 3 fra Vandrådet. Referat er udsendt. Hans Nielsen, Skodborg Vandværk, og jeg selv har deltaget i Regionsvandrådsmøde den 6. maj i Toftlund. Der var bl.a. en gennemgang af Kamstrups elektroniske vandmålere. Derudover var der tilbagemeldinger fra de enkelte kommuners kontaktpersoner og vandråd. Det er fint at høre, hvad der rører sig rundt omkring, hvilke problemstillinger, som vandværkerne stilles over for. Referat er udsendt. Gunnar Kloppenborg, Ø. Lindet Vandværk, og jeg selv har deltaget i Thvilums orienteringsdag omkring WebGis. En god måde at have sit ledningsnet registreret på, og det giver også mulighed for hurtigt at besvare graveforespørgsler. På de sidste møder har vi i bestyrelsen også drøftet, hvilke emner det vil være naturligt at tage op i vandrådsregi. Her har flg. emner været på banen: Tilbagestrømningssikring Videoeftersyn af boringer Sløjfning af gamle boringer Indhentning af tilbud på vandanalyser aftalen skal fornyes i Måske der er nogle, der deltog for 4 år siden i forhandlingerne, der igen vil deltage. Omkring tilbagestrømningssikring så kunne vi opfordre Vejen Forsyning og Vejen Kommune til at arrangere et fællesmøde i marts-april Det er vores opfattelse, at der også for Vejen Forsyning ligger en stor opgave for at sikre imod tilbagestømning. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at opfordre personer, der sidder inde med en stor viden på området, til at melde sig til en arbejdsgruppe sammen med personer fra Vejen Forsyning. Vi skal i samarbejde have lavet en plan, så vi kan overskue opgaven, vi skal sammen gå ud til VVS-folk og gøre dem opmærksom på deres ansvar. I nybyggeri er loven klar, her skal der være sikring. I ældre byggeri er det kun vandforsyningerne, der kan stille krav om etablering af tilbagestrømningssikring, så det er her, vi skal finde en fælles plan. Emnet samarbejde vandværker imellem kan naturligvis også komme på tale igen, så jeg vil slutte med at opfordre alle vandværksbestyrelser til at komme med ønsker i forbindelse med Vandrådets arbejde. Vi må indstille os på, at der vil komme nye krav, som vi skal forholde os til. Som jeg også sagde sidste år, så er det vigtigt, at alle føler, at det har en værdi at være medlem af Vandrådet.

5 Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og jeg vil også her takke Region Syd for deres engagement, som er til gavn for os alle. Tak til Niels Arne Wahl, Ole og Iben for deres indlæg her i aften. Valg til vandrådet: Olav Kjær, Brørup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Leif Rasmussen, uden modkandidat, således at den tidligere Brørup kommune nu er repræsenteret i vandrådet af Tage Sørensen, Lindknud og Leif Rasmussen, Brørup. Michael Ravn, Hovborg modtog genvalg (uden modkandidat) Den tidligere Holsted kommune er nu repræsenteret i vandrådet af Michael Ravn, Hovborg og Bente Hessellund Jepsen, Holsted St. Hans Nielsen, Skodborg modtog genvalg (uden modkandidat) Den tidligere Rødding kommune er nu repræsenteret i vandrådet af Hans Nielsen, Skodborg og Gunnar Kloppenborg, Øster Lindet. Niels Peter Landmark, Veerst ønskede ikke genvalg. Opstillet som nye kandidater blev Helge Petersen, Askov og Morten Øland, Vejen Vand. Det betød at stemmesedlerne skulle findes frem og til stemmetællere valgtes Peter Storgaard og Lorens Jessen fra Region Syd. Efter endt afstemning er resultatet at den tidligere Vejen kommune nu er repræsenteret i vandrådet af Arne Welcher Christensen, Gesten og Morten Øland, Vejen Vand. Arne Welcher Christensen takkede Niels Peter Landmark for han arbejde i vandrådet. Han har været med siden etableringen af vandrådet. Arne Welcher Christensen afsluttede aftenens fællesmøde.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro Fremmødt : 8 stemmeberettigede samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.30 Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent Agner Jepsen

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien.

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside:

Beretning for Formand: Sven Weel Jensen, Apollovej 88B, Ørby, 8420 Knebel Hjemmeside: Beretning for 2014 Min beretning for 2014 vil omhandle flg. punkter: Bestyrelsen, Samarbejdet med kommunen, Den politiske vinkel, Lovgivning, Arrangementer, Leverandøraftaler, Øvrige aktiviteter og Medlemssituationen.

Læs mere

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Vandrådsmøde og generalforsamling 2011 Program For alle vandværker i Sønderborg kommune. Nye normer for motorer med høj virkningsgrad. Ved Helge Vandel Jensen.

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 6. november 2012 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 6. november 2012 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 6. november 2012 i Brørup. Dato: 06-11-2012 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen Oplæg ved JH DYK Aps

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune

Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune Repræsentantskabsmøde den 19. april 2016 kl. 1900 Kulturhuset, Skanderborg 24. april 2016 Program 19:00 Velkomst (Steffen G. L.) 19:10 Henning Jeppesen, eksempel på

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013

Foreningen af Vandværker i Danmark - Region Fyn. Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Velkommen til aftenmødet i FVD Region Fyn 21. november 2013 Dagsorden 1. Vandrådenes rolle nu og fremover 2. Vandrådene og BNBO 3. Hvordan bruges vandrådet i din kommune 4. Et eksempel fra det virkelige

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. 2014 var et travlt år for regionens bestyrelse. 28. januar havde vi er fuldt besat kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift underviser Henrik Laugesen 13. februar bestyrelsesmøde 25. februar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Områdeklassificering. Brørup

Områdeklassificering. Brørup Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding

Læs mere

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet.

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. Bestyrelsens beretning 2013 Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. 2012 har været lidt af et år m.h.t. udfordringer i

Læs mere

Emne Vandværkernes fællesmøde i Esbjerg Kommune 2016

Emne Vandværkernes fællesmøde i Esbjerg Kommune 2016 Referat Dato 13 april 2016, Kl. 19.00, Gredstedbro Hotel Emne Vandværkernes fællesmøde i Esbjerg Kommune 2016 Deltagere Hjerting Vandværk V/Pia Beltoft og Dennis Schrøder Vejrup vandværk V/ Hans Johnsen

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune

Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner. Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Samarbejde mellem Vandråd og Kommuner Hanne Jørgensen Ingeniør Vordingborg Kommune Uddannelse og Job: Min 1992 Dimitteret baggrund: fra Odense Teknikum 1993-1994 Underviser på Næstved Tekniske Skole (VVS)

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

REFERAT AF REGIONSVANDRÅDSMØDE Region Syd, FVD

REFERAT AF REGIONSVANDRÅDSMØDE Region Syd, FVD 1 REFERAT AF REGIONSVANDRÅDSMØDE Region Syd, FVD Onsdag den 15. maj 2013 kl. 18 00 i Brundtland Golfklub i Toftlund DELTAGERE: Sønderborg Vandråd: Johannes Johannsen, Vester Sottrup Vandværk og Peter Petersen,

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Til stede: sagsbehandler

Til stede: sagsbehandler Katrine Foss-Pedersen Den 10.03.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Den 2. marts 2011 kl. 15.00 Lokale 2 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Formanden Niels Grann, gennemgik beretningen, som den fremgår af den udsendte Årsrapport for 2013. Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Formanden Niels Grann, gennemgik beretningen, som den fremgår af den udsendte Årsrapport for 2013. Formandens beretning blev godkendt med applaus. Lejre Vandråd Ordinært repræsentantskabsmøde 10 april 2014 kl 19:00 Der var 27 deltagere fra Dagsorden: Referat Ad 1) Ad 2) Ad 3) Martin Stokholm valgt som dirigent. Martin Stokholm konstaterede at repræsentantskabsmødet

Læs mere

Odder Vandværk A.m.b.a.

Odder Vandværk A.m.b.a. 295 Odder Vandværk A.m.b.a. Referat Generalforsamling Dato 30. mar. 2017 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 62 stemmesedler Der var i alt ca. 76 fremmødte Afbud Referent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen Vandrådet 1. oktober 2012 Indlæg fra vandgruppen Aftenens indhold Web indberetning Kommunal vandhandleplan (Vandplanen) Regions sjællands råstofplan Nye indvindingstilladelser fra 2013 Grundvandsmodel

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med.

M0devirksomheden har været en anelse over det normale med. Bestyrelsens beretning. Året 2013 var et ret godt år for vandrådet i Middelfart Kommune - vi fik styr på nogle samarbejdsproblemer og andre væsentlige ting og det har gjort vores arbejde lidt lettere.

Læs mere

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat.

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat. Referat Dato: 13.12.2012 Sagsnr.: 2012-43622 Dok. nr.: 2012-346752 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: LTB/me Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Referat af kontaktgruppemøde Aalborg Syd-Øst Tid 30. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vandrådet i Aabenraa Kommune

Vandrådet i Aabenraa Kommune Formand: Toldbodvej 1 6330 Padborg Tlf. 74 67 26 65 Fax. 74 67 09 83 E-mail: BVN@Padborgvand.dk Bank: Jyske Bank, Padborg Reg.nr. 7751 Kontonr. 108 785-8 Padborg, den 26. maj 2013 Referat fra det årlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2016 2016 var hvad jeg vil kalde et hektisk år, med flere udfordringer, og så er vi officielt blevet et stort vandværk. Det kommer

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

REFERAT AF REGIONSVANDRÅDSMØDE Region Syd, FVD

REFERAT AF REGIONSVANDRÅDSMØDE Region Syd, FVD 1 REFERAT AF REGIONSVANDRÅDSMØDE Region Syd, FVD Onsdag den 6. maj 2015 kl. 18 00 i Brundtland Golfklub i Toftlund DELTAGERE: Billund Vandråd: Formand Johannes Christensen, Sønder Omme Vandværk Billund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Vandværkernes fællesmøde Varde Kommune 9. oktober 2012

Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Vandværkernes fællesmøde Varde Kommune 9. oktober 2012 Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning Vandværkernes fællesmøde Varde Kommune 9. oktober 2012 Civilingeniør Hans Guldager Naturstyrelsen, Ribe www.naturstyrelsen.dk ÅLBORG Grundvands-

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Skuldelev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Vandråd. Kommune FVD. Koordinationsforum. Vandråd. Kontaktudvalg. Private vandværker. Evt. kommunal vandforsyning

Vandråd. Kommune FVD. Koordinationsforum. Vandråd. Kontaktudvalg. Private vandværker. Evt. kommunal vandforsyning 1 2 Vandråd FVD Kommune Koordinationsforum FVD Region Regionsvandråd Vandråd Kontaktudvalg Private vandværker Evt. kommunal vandforsyning 3 HVORFOR VANDRÅD?? Mange af de opgaver som før var placeret ved

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. llesmøde Esbjerg Kommune 29. marts 2011

Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. llesmøde Esbjerg Kommune 29. marts 2011 Status for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning gning Vandværkernes fællesmf llesmøde Esbjerg Kommune 29. marts 2011 Civilingeniør Hans Guldager Team Grundvand Naturstyrelsen, Ribe Den nye Naturstyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere