Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup."

Transkript

1 Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent. 2. Grundvandskortlægning i Danmark og resultater for Vejen kommune specielt v/niels Arne Wahl, Naturstyrelsen 3. Budget for 2014/2015 v/ Peder Dall Jørgensen 4. Kaffe med debatindlæg fra vandværkerne 5. Oplæg ved FVD landsformand Ole Wiil. 6. Orientering ved Iben Kirchberg Nilsson, Vejen kommune 7. Beretning ved formand Arne Welcher Christensen Valg til vandrådet, På valg: Brørup: Olav Kjær (ønsker ikke genvalg) Holsted: Michael Ravn (modtager genvalg) Rødding: Hans Nielsen (modtager genvalg) Vejen: Niels Peter Landmark (modtager ikke genvalg) 8. Evt. Afslutning Ad 1. Velkomst ved vandrådet formand og valg af dirigent Arne Welcher Christensen bød velkommen til de mange fremmødte vandværksfolk, samt vore gæster Peter Storgaard, Lorens Jessen og Ole Wiil fra FVD, region Syds bestyrelse, Iben Nilsson fra Vejen kommune og Niels Arne Wahl fra Naturstyrelsen. Til dirigent valgtes Arne Welcher Christensen. Der er 58 deltagere på aftenens møde og 20 vandværker er repræsenteret. Ad 2. Grundvandskortlægning i Danmark og resultater for Vejen kommune specielt Niels Arne Wahl fra Naturstyrelsen fortalte om de opnåede resultater af grundvandskortlægningen, specielt i Vejen kommune. Der er i dag 4 kontorer i Danmark der styrer kortlægningen. Disse findes i Ålborg, Ringkøbing, Odense og Nykøbing Falster. Grundvandskontorernes opgaver er primært at levere rapporter til kommunerne for indsatsplanlægning. Forelægge placering og størrelse af grundvandsmagasinerne. Beskrive grundvandsdannelsen - Hvor og hvor meget?. Beskrive grundvandskvaliteten. Beskrive forureningstrusler og grundvandets sårbarhed, samt at udpege forureningsfølsomme indvindingsområdet. For at kunne levere ovenstående følges en nøje fastlagt strategi: Trin 1: Kortlægningsstrategien fastlægges Trin 2: Der foregår detailkortlægning af geologi, hydrologi og kemi Trin 3: Arealanvendelse og evt. forureningskilder kortlægges Trin 4: Afgrænsning af sårbare områder og revision af områdeafgrænsninger. Trin 5: Udarbejdelse og opdatering af eksisterende kort, hvorefter der afrapporteres med evt. anbefalinger til indsatsområder. Trin 6: Projektafslutning. Der afholdes et afsluttende interessemøde med offentliggørelse af de relevante rapporter. Der indstilles sløjfning/bevaring af boringer og tinglysning af adgangsrettigheder. Kort over de opnåede data/undersøgelser afleveres. Der anvendes mange forskellige metoder til at kortlægge. I Vejen kommune er der bl.a. lavet 3 prøveboringer med DGU.nr. (Holsted) er 205 m. med 4 filtre (fornuftig ydelse) DGU.nr. (Gammelby) er 255 m. med 4 filtre (fantastisk ydelse) DGU.nr. (Revsing) er 230 m. med 4 filtre (Brunt vand kan ikke anvendes) Der er i dette område fundet nitrat helt ned i en dybde af 175 m., men den naturlige nitratdybde i området er ca. 30 m. Overordnet set er vandet dog stort set nitratfrit. Hold øje med vandværkets vandprøve. En stigning i Sulfatindholdet kan betyde at der er fare for en forurening. På hjemmesiden GEUS.dk kan man finde meget mere information og ved at søge efter DGU.nr. (ovenfor) kan man finde specifikke resultater for disse boringer. Har vandværkerne spørgsmål til resultaterne i vort område kan Inken Müller-Töwe (projektleder i dette område og sidder på kontoret i Nykøbing Falster) kontaktes på eller man kan kontakte aftenens foredragsholder Niels Arne Wahl (sidder på kontoret i Ålborg) på

2 Ad 3. Budget 2014/2015 ved Peder Dall Jørgensen I 2013 havde vandrådets regnskab en balancesum på kr ,00 og et overskud på kr ,00 I 2014 forventes samme resultat. I dag aflønnes formand, sekretær og kasserer med hver 1.500,00 kr. for arbejdet for vandrådet. I alt kr ,00. Dette beløb ønskede vandrådet hævet med kr ,00, således at honoraret efterfølgende måtte udgøre kr ,00 af de samlede udgifter. Fællesmødet godkendte denne stigning. Ud over dette bruges vandrådets midler på kørselsgodtgørelse, mødeaktivitet og fællesmødet. Det nye budget blev godkendt. Ad 4. Kaffe med debatindlæg fra vandværkerne Flere vandværker fortalte at fokus er på renovering af vandværkerne til glæde og gavn for forbrugerne. Nogle vandværker bygger helt nyt, mens andre renoverer. Michael Ravn fra Hovborg vandværk gjorde opmærksom på at vandværkerne skulle være MEGET OBS! På rentvandstanke fra Perstrup eller tanke med tilsvarende opbygning, da fugerne i disse tanke ikke holder evigt. Rentvandstankene er ofte kilden når der opstår forureninger hos vandværkerne, så derfor HELLERE FOREBYGGE END HELBREDE Vær OBS! På rentvandstankene. Ad 5. Orientering ved landsformand og formand for region Syd Ole Wiil Ole Wiil takkede for invitationen og både han, Peter Storgaard og Lorens Jessen var glade for at blive inviteret til vandrådets fællesmøde. FVD hylder den decentrale vandforsyning og ser helst ikke at vandværker smider håndklædet i ringen og lader sig overtage af storebror. Det er den alt for lette løsning. Han gjorde opmærksom på at selv 25 år gamle vandværker jo ikke er nye mere og at man derfor skal være ekstra opmærksomme på bl.a. rentvandstankene. Han fandt det glædeligt at så mange vandværker i Vejen kommune renoveres. Pengene skal jo bruges fornuftigt til glæde og gavn for forbrugerne. Vandrådet og dennes arbejde er godt for vandværkerne og det er derfor vigtigt at vandværkerne støtter op om deres vandråd. FVD har i dag 1990 aktive medlemmer. Af disse er 5 store forsyninger. Der er 250 passive medlemmer (firmaer) og 1651 vandværker har tegnet forsikring gennem FVD. Forsikringen er skræddersyet til vandværker og væsentlig billigere end de normale forsikringer og det betyder ofte at det der spares ved at tegne forsikringen gennem FVD svarer til kontingentprisen. Oveni den billigere forsikring får vandværket også mulighed for gratis juridisk vejledning hvis der skulle opstå opgaver i forholdet til en forbruger. Skulle dette opstå kan man kvit og frit henvende sig til en jurist hos FVD i Solrød med evt. spørgsmål FVD har nu oprettet et Teknisk Råd. Rådet består af 2 fra hver af de 5 regioner og disse medlemmer blev valgt i marts måned i år. Teknisk råd er FVDs nye vidensbank og skal indsamle teknisk viden og erfaring på den driftsmæssige side af vandsektoren. Rådet er allerede i gang med flere emner bl.a. videregående vandbehandling. D. 11. september blev der afholdt drikkevandskonference i København. Her blev gennemført en række spændende indlæg om især videregående vandbehandling og der var en fælles forståelse af, at der bør lempes på godkendelserne til bl.a. at anvende UV-belysning og blødgøring. Naturstyrelsen har derfor indkaldt branchen til møde herom med henblik på udarbejdelse af retningslinjer for kommunernes håndtering af tilladelser m.m. Vandsektorloven har, igen, i 2014 fyldt meget. I Vejen kommune er 3 vandværker omfattet. Loven skal revideres i foråret og sommeren 2015 og der har været afholdt rigtig mange møder med ordførere og politikere, som har med forhandlingerne at gøre. Mange af dem har haft forståelse for foreningens synspunkter - men hvordan forhandlingerne ender, er det umuligt at spå om. Ikke mindst fordi forhandlingerne indgår i en større sammenhæng omkring regeringens vækststrategi. FVDs overordnede mål er dog stadig at de forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker ikke hører hjemme i denne lov som pålægger os at tvangsafvikle formuen, betale selskabsskat og forgælde os, for at betale en række administrative tåbeligheder. Vandværkerne skal have lov til at have opsparing for ikke at skulle lånefinansiere og så skal forsyningssekretariatet afskaffes, da det ikke tjener noget formål at de private og fornuftigt drevne vandværker hele tiden skal kigges i kortene Vi har jo bevist at vi kan selv. BNBO. Flere forslag til BNBO er set skudt langt over målet. Ole Wiil opfordrer derfor vandværkerne til, så tidligt som muligt, at inddrage sekretariatet i Solrød, så vi i fællesskab kan komme med en samlet tilbagemelding til kommunen og at vandværkerne under ingen omstændigheder skal acceptere at der indgås frivillige aftaler med landmænd eller villaejere. Det er en offentlig kommunal opgave, som skal løses ved at der til jordejeren udstedes et påbud. Intet mindre. Flere kommuner tøver med at fastsætte BNBO en og lader den indgå ved vurderingen af den samlede indsatsplanlægning i kommunen. Det skal vi være glade for. Vi vil fortsætte arbejdet og dialogen med kommunerne på det grundlag. Men Ole Wiil pointerede igen ingen frivillige aftaler, hverken med landmænd eller villaejere med mere. Det er en kommunal opgave og der skal et påbud til. Kommunens tilsyn på vandværkerne blev indført for 3 år siden, hvorefter tilsynet gennemføres efter en fælles skabelon. Tilsynene foregår som en fornuftig fælles dialog mellem kommune og vandværk. Disse tilsyn er en god anledning til at gennemgå sit vandværk fra A til Z. Alt sammen til gavn og glæde for vore forbrugere. Husk! Vi er en fødevarevirksomhed og forbrugerne har krav på rent og godt drikkevand. Målerdata. Aftalen om levering af målerdata er jo på plads i Vejen kommune. FVD mener at det allerbedste er at man på lokalt niveau finder en aftale og en fornuftig pris for udlevering af vandværkets målerdata til

3 spildevandsforsyningerne. Kan det ikke lade sig gøre må vandværket sige fra. FVD har lavet en undersøgelse om, hvordan samarbejdet om målerdata ser ud i vandrådene. Der er kommet omkring 30 tilbagemeldinger, og de fleste oplyser, at der er et godt samarbejde med forsyningsselskaberne. Gæsteprincippet har desværre vist sig som en ny udfordring, idet gæsteprincippet er blevet udfordret af en ny vejlov og anlægsmyndighederne, der ikke vil betale for flytning af tinglyste ledninger på arealer, der er eksproprieret til vejformål med mere. Det er ganske betragtelige beløb, der kan blive væltet over på det enkelte vandværk. Det synes ganske urimeligt, at et lille vandværk skal betale for noget, der dybest set gavner hele samfundet. Og der er jo blot endnu et eksempel på, at politikerne siger, at de ønsker lavere vandpriser, men samtidig vælter en masse omkostninger over på tilfældige vandværker og deres forbrugere og virksomheder. Linå vandværk ved Silkeborg har måttet flytte sine ledninger på grund af motorvejsbyggeriet. Skønt der er tinglyst deklaration på ledningerne afviser Vejdirektoratet at betale vandværkets omlægning af ledninger (Pris ,00 kr.) Da sagen er principiel for FVD, hav vi indledningsvis betalt retsgebyr og ladet Advokatgruppen i Århus udtage stævning mod vejdirektoratet, med anmodning om, at sagen udsættes indtil der foreligger en højesterets dom fra en tilsvarende sag vedr. motorvejsbyggeri omkring Lyngby ved København, som forventes afsagt til maj. Falder dommen ud til vores fordel, køres videre. Normalregulativ og takster. FVD har det seneste ½ år arbejdet med Naturstyrelsens nye vejledninger om normalregulativet og takstblade. FVD har ikke været helt tilfredse med Naturstyrelsens normalregulativ og har, hen over sommeren, arbejdet med FVDs bud på et nyt standardregulativ. Det forventes på hjemmesiden meget snart. Krav til ledelsessystemer. Myndighederne vil nu have at det enkelte vandværk kan dokumentere, overfor tilsynsmyndigheden, at man har styr på alle processer og komponenter på vandværket, fra boringer til forbrugernes ejendom, men vel at mærke kun hvis man er over m3. For dem der er under, kan det åbenbart bare flyde. FVD har besluttet, at vi som brancheforening, vil have vores eget ledelsessystem. Det er blevet til programmet Tethys. 260 vandværker har taget systemet til sig, mens 50 har det på prøve, men der er stadig langt til de ca vandværker. Det har fået region Midt til at udvikle et papirbaseret alternativ, udarbejdet på baggrund af vores håndbogsserie og god jysk erfaring i vandværksdrift. HUSK at dette ledelsessystem skal være indført på samtlige vandværker inden udgangen af Kursusvirksomhed. Der stilles krav om at den driftsansvarlige på vandværket skal gennemføre uddannelse i vandværksdrift og hygiejne. I alt personer har nu været på FVDs kurser, fordelt med ca. halvdelen på hver. Også andre udbyder disse kurser, men det er Ole Wiils klare opfattelse at kurser af blot en enkelt dags varighed omfattende såvel vandværksdrift som hygiejne på vandværket, naturligvis ikke kan favne den fornødne gaglige kvalitet og dybde. Udstillinger. Der er 3 årlige udstillinger. I Aars, Fredericia og Roskilde. Den netop afholdte udstilling i Fredericia var en stor succes med 60 udstillere og mere end 400 besøgende vandværksfolk. Konceptet med at afholde udstilling en fredag er nu afprøvet i år og FVD må sige at sådan bliver det fremover, krydret med aktuelle foredrag. Hjemmeside. FVDs hjemmeside har nu fået implementeret Din Side Ved login hér kan vandværket selv ændre i stamdata, håndtere Vandpostabonnementer og meget andet. Hjemmesiden justeres løbende, men allerede nu bliver den i høj grad brugt. Slutteligt opfordres vandværkerne til at abonnere på FVDs ugentlige nyhedsbrev. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden. Nyhedsbrevet fremsendes hver fredag og indeholder artikler og oplysninger om de nye tiltag i vandsektoren. Virkelig nyttig viden for vandværket. Ad 6. Orientering ved Iben Kirchberg Nilsson, Vejen kommune Iben K. Nilsson fortalte om vandanalyser og Jupiter-databasen. Der er kommet ny bekendtgørelse om vandkvalitet og det betyder at samtlige vandværkers analyseprogrammer skal gennemgås for udgangen af Herefter bliver de nye analyseprogrammer fremsendt til de respektive vandværker. I Jupiter-databasen findes rigtig mange informationer om bl.a. enkelt vandforsyninger og vandværker. Af databasen fremgår bl.a. resultatet af vandværket vandprøver (i diagram) så det er muligt at følge enkeltparametre eller resultaterne for en enkelt boring. I databasen findes også informationer om indvindingstilladelsens størrelse, samt løbetid. Siden er absolut et besøg værd og findes på Ad 7. Beretning ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen Siden Fællesmødet den 12. november 2013 har Vandrådets bestyrelse været samlet 5 gange, første gang den 10. december På dette møde blev der bl.a. foretaget konstituering. Samtidig blev aftalen med Vejen Forsyning drøftet. På mødet den 4. februar 2014 fremlagde kassereren regnskab for 2013, og det viste et overskud på 2018,82 kr. Gitte Schmidt fra Vejen Forsyning deltog i mødet for lige at evaluere aflevering af målertal for Det var jo ikke ligefrem en succes, men alle vandværker fik fuld betaling uanset om tiden var overskredet og listerne mangelfulde. Vejen Forsyning erkendte, at listerne fra Vejen Kommune ikke var Ok, at de havde undervurderet opgaven.

4 Bestyrelsen drøftede også Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013, som alle vandværker jo skal leve op til. Drøftelsen resulterede jo i, at Vejen Kommune og Vandrådet sammen fik lavet et møde den 24. april 2014, hvor kvalitetssikring blev drøftet. Dette skete bl.a ved en gennemgang af Tethys, som er et hjælpemiddel til at vandværkerne kan leve op bekendtgørelsen. Tak til Iben og Vejen Kommune for arrangementet Foranlediget af forespørgsel fra Jels Vandværk blev Vand til brandslukning drøftet. Der har efterfølgende været en artikel i Vandposten, og såfremt det er medtaget i regulativ, så kan der opkræves for vand, der er anvendt til brandslukning. Det kan betyde, at vi skal have regulativ taget op til revidering. I Vandrådet har også vendt flg. punkter: Eftergivelse af vandafgift (FVD vejledning) Indsatsplan for Bække Klelund. Vandrådet har opfordret Vejen Kommune til være opmærksom på sløjfning af ubenyttede boringer Målerteknisk vejledning (Artikel i Vandposten april 2014) ID-kort (kan bestilles hos FVD DGE-kursus i kvalitetssikring (kursusmateriale er sendt rundt) Takstblade det er vigtigt, at få alt med, som vandværket vil have betaling for, og at teksten er klar tale. Husk også at få statsafgifterne rettet til (husk at få godkendt hos Vejen Kommune). Nyt punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne er Orientering ved bestyrelsesmedlemmer. Her vender vi lige, hvad der sker rundt omkring. På møderne i september og oktober var Aftale om levering af måleraflæsninger og målerskifte med Vejen Forsyning hovedemnet. Vi finder, at den aftale, vi har fået skruet sammen med Vejen Forsyning, er en aftale, der er fremadrettet, og at vandværkerne kan være tilfredse med aftalen. Det er dog værd at bemærke, at det er vandværkerne selv, der skal tage stilling til, om de vil underskrive aftalen. Hvis der for nogle vandværker er uklarheder omkring lister med målerdata, så kontakt Gitte Schmidt, Vejen Forsyning. Jeg har den 5. marts deltaget i Aquatex s Drikkevandsdag 2014 i Munkebo. Dagen omhandlede mest rentvandstanke opbygning og renovering af rentvandstanke, herunder overfladebehandling af rentvandstanke. Desinfektion og trykprøvning af drikkevandsledninger med stor volumen. Aquatex har b.a. foretaget desinfektion og trykprøvning af forsyningsledningen til det nye slagteri i Holsted. Alt i alt en lærerig dag Peder Dall Jørgensen, Hans Nielsen og jeg selv deltog den 13. marts i Koordinationsforum, hvor grundvandskortlægning, udpegning af boringsnære beskyttelsesområder og indsatsplan var på dagsordenen. Det skal lige bemærkes, at der var otte deltager, deraf 3 fra Vandrådet. Referat er udsendt. Hans Nielsen, Skodborg Vandværk, og jeg selv har deltaget i Regionsvandrådsmøde den 6. maj i Toftlund. Der var bl.a. en gennemgang af Kamstrups elektroniske vandmålere. Derudover var der tilbagemeldinger fra de enkelte kommuners kontaktpersoner og vandråd. Det er fint at høre, hvad der rører sig rundt omkring, hvilke problemstillinger, som vandværkerne stilles over for. Referat er udsendt. Gunnar Kloppenborg, Ø. Lindet Vandværk, og jeg selv har deltaget i Thvilums orienteringsdag omkring WebGis. En god måde at have sit ledningsnet registreret på, og det giver også mulighed for hurtigt at besvare graveforespørgsler. På de sidste møder har vi i bestyrelsen også drøftet, hvilke emner det vil være naturligt at tage op i vandrådsregi. Her har flg. emner været på banen: Tilbagestrømningssikring Videoeftersyn af boringer Sløjfning af gamle boringer Indhentning af tilbud på vandanalyser aftalen skal fornyes i Måske der er nogle, der deltog for 4 år siden i forhandlingerne, der igen vil deltage. Omkring tilbagestrømningssikring så kunne vi opfordre Vejen Forsyning og Vejen Kommune til at arrangere et fællesmøde i marts-april Det er vores opfattelse, at der også for Vejen Forsyning ligger en stor opgave for at sikre imod tilbagestømning. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at opfordre personer, der sidder inde med en stor viden på området, til at melde sig til en arbejdsgruppe sammen med personer fra Vejen Forsyning. Vi skal i samarbejde have lavet en plan, så vi kan overskue opgaven, vi skal sammen gå ud til VVS-folk og gøre dem opmærksom på deres ansvar. I nybyggeri er loven klar, her skal der være sikring. I ældre byggeri er det kun vandforsyningerne, der kan stille krav om etablering af tilbagestrømningssikring, så det er her, vi skal finde en fælles plan. Emnet samarbejde vandværker imellem kan naturligvis også komme på tale igen, så jeg vil slutte med at opfordre alle vandværksbestyrelser til at komme med ønsker i forbindelse med Vandrådets arbejde. Vi må indstille os på, at der vil komme nye krav, som vi skal forholde os til. Som jeg også sagde sidste år, så er det vigtigt, at alle føler, at det har en værdi at være medlem af Vandrådet.

5 Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, og jeg vil også her takke Region Syd for deres engagement, som er til gavn for os alle. Tak til Niels Arne Wahl, Ole og Iben for deres indlæg her i aften. Valg til vandrådet: Olav Kjær, Brørup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Leif Rasmussen, uden modkandidat, således at den tidligere Brørup kommune nu er repræsenteret i vandrådet af Tage Sørensen, Lindknud og Leif Rasmussen, Brørup. Michael Ravn, Hovborg modtog genvalg (uden modkandidat) Den tidligere Holsted kommune er nu repræsenteret i vandrådet af Michael Ravn, Hovborg og Bente Hessellund Jepsen, Holsted St. Hans Nielsen, Skodborg modtog genvalg (uden modkandidat) Den tidligere Rødding kommune er nu repræsenteret i vandrådet af Hans Nielsen, Skodborg og Gunnar Kloppenborg, Øster Lindet. Niels Peter Landmark, Veerst ønskede ikke genvalg. Opstillet som nye kandidater blev Helge Petersen, Askov og Morten Øland, Vejen Vand. Det betød at stemmesedlerne skulle findes frem og til stemmetællere valgtes Peter Storgaard og Lorens Jessen fra Region Syd. Efter endt afstemning er resultatet at den tidligere Vejen kommune nu er repræsenteret i vandrådet af Arne Welcher Christensen, Gesten og Morten Øland, Vejen Vand. Arne Welcher Christensen takkede Niels Peter Landmark for han arbejde i vandrådet. Han har været med siden etableringen af vandrådet. Arne Welcher Christensen afsluttede aftenens fællesmøde.

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2015 Referat fra generalforsamling 2015 Afholdt tirsdag d.17. februar 2015 kl. 19.00 i Næshallen s Cafeteria, Kelstrup Bygade 45. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Almene vandværker i Skanderborg Kommune

Almene vandværker i Skanderborg Kommune Referat repræsentantskabsmøde Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 (kl. 19-22.00), Vandhuset. Mødedeltagere: Bestyrelsen og 57 medlemmer fra 27 ud af samlet 50 vandværker. Kopi af mødereferat: De almene

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden!

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden! Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden! Brændekilde d. 7/4 2015 Generalforsamling i Brændekilde Vandværk A.M.B.A Mandag d. 30/3 2015 kl. 19,00 i Brændekilde Forsamlingshus Dagsorden 1) Valg af dirigent

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Vi har nu været underlagt det nye Forsyningssekretariatet, i 5 år nemlig 2010 til 2014. Vi har sammen med revisor foretaget alle de påkrævede indberetninger og har ikke fået nogen

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. juni 2013 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere