Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler"

Transkript

1 Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus Semester Efterår 2014 Anslag: Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir Jeppe Hee Rømer Maria Brøllund Jürs Nastassja Tang Cramer Simon Houmann 53052

2 Abstract This study investigates how Barack Obama and Paul Ryan use rhetorical instruments to create the impact they wish. To do so it will analyse the language they use, the structure of their speech and how their use of argumentation. It goes to shows that the ethos the individual speaker enters the rhetorical situation with effects how the audience will receive their arguments. The study also goes to show how the two rhetorical analysts Luntz and Lakoff use the ideology in their theory and how Ryan and Obama use this in their speeches. We show how the rules of the republican Luntz get used by both the democrat Obama and the republican Ryan. Both of them use the advices Lakoff presents in his book as well as they both try to frame their worldview.

3 Indholdsfortegnelse Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Videnskabsteori... 5 Metode... 6 Dimensioner... 9 Teorivalidering af centrale værker Amerikansk politik og Obamacare De amerikanske partier Det demokratiske parti Det republikanske parti Health Care Grundanalyse Den klassiske dispositio Teori Strukturanalyse af Obamas tale Strukturanalyse af Ryans tale Opsamling på strukturanalyser Sprog Teori Sproganalyse af Obamas tale Sproganalyse af Ryans tale Opsamling på sproganalyser Middle- range analyse Den retoriske situation Teori Analyse af den retoriske situation i Obamas tale Analyse af den retoriske situation i Ryans tale Opsamling på den retoriske situation i begge taler Ethos Teori Analyse af Obamas ethos Analyse af Ryans ethos Opsamling på ethos Topoi Teori Argumentation Topoianalyse af Obamas tale Topoianalyse af Ryans tale Opsamling på analyser Politisk retorik George Lakoff Teori

4 Analyse Frank Luntz Teori Analyse Diskussion Teorilegitimering Metadiskussion Videnskabsteori Konklusion Litteraturliste Bilag

5 Problemfelt Vi lever i et demokrati, og evnen til at overbevise vælgerne om ens synspunkter er dermed vigtigt. Der vil i dette projekt være fokus på USA s demokrati, da dette er et af de største i den vestlige verden. At have fokus på hele USA s politiske organ ville være et for stort arbejdsområde, da en dybdegående retorisk kritik af dette ikke ville kunne lade sig gøre. Der er derfor i projektet valgt at tage udgangspunkt i to talere, som hver repræsenterer en af de to sider, der findes i Amerikansk politik. Republikanerne og Demokraterne. Der er valgt at tage udgangspunkt i en fremtrædende politiker fra hver fløj. Den ene er præsident Barack Obama, og den anden er den tidligere vicepræsidentkandidat Paul Ryan. Fokus er lagt på disse to, da de begge bestrider vigtige poster inden for deres parti. Bag det er tanken, at de begge repræsenterer den generelle holdning i de to partier, da de ellers ikke havde besiddet disse poster. Der er valgt et fokus på casen Health Care, da det er en debat, der viser de to forskellige verdenssyn, der er i USA. Dermed håber vi at kunne se en klar ideologisk forskel i de to taleres argumentation omkring Health Care. For at kunne gøre analysen så detaljeret som muligt, er der valgt to taler fra omkring samme tidspunkt i debatten (2010). I de to teoretikere Luntz og Lakoff, der har arbejdet med hver deres politiske parti, søger vi at se, hvordan man som politiker arbejder med retorikken igennem framing af ideologier. Altså søger vi at opnå forståelse for, hvordan de forskellige talere rammesætter deres synspunkter med det henblik at skabe en effekt hos deres publikum. Der vil derfor blive lavet en detaljeret retorisk kritisk analyse på disse to, og ud fra det gives en beskrivelse af, hvordan de ideologiske tilhørsforhold kommer til udtryk i de to taler. Dermed også hvordan de prøver at skabe den ønskede effekt. Med dette er målet med projektet at kunne bidrage til forskning i retorik inden for amerikansk politik. Derfor er der for projektet lavet følgende problemformulering: 3

6 Problemformulering Hvordan anvender henholdsvis Barack Obama og Paul Ryan retoriske virkemidler i deres forsøg på at skabe den ønskede effekt, eksemplificeret i to taler omhandlende Health Care? Hvordan bruger de to talere deres argumentation til at styrke talens troværdighed? Samtidig søges der også svar på hvordan, Luntz og Lakoffs teorier og bagvedliggende ideologier spiller ind i deres syn på brugen af retorik, og hvordan kommer dette til udtryk i de to taler? 4

7 Videnskabsteori I følgende afsnit vil der komme en kort gennemgang af de videnskabsteoretiske overvejelser og den metode, der anvendes i projektet. Afsnittet vil være skrevet på baggrund af teksten Retorikkens brændpunkt (1997) af Jørgen Fafner. For at forsvare retorikkens rolle i academia argumenterer Fafner ud fra fem grundprincipper: menneskesyn, sprogsyn, troværdighed, færdighed og mundtlighed. Det første princip omhandler det menneskesyn, som er i den retoriske videnskab. Her beskriver Fafner at: Det første princip, der krævedes respekteret var det gamle humanistiske: mennesket i centrum (Fafner, 1997: 8). Med dette menes der, at retorikken ikke kan gøres op i enkelte objektive sandheder, men at det er de mennesker, der bliver forsøgt påvirket, som bedømmer om nogen er en god taler. Hvad den gode tale er kommer altså an på den situation, som den bliver fremført i. Ontologien i retorikken er altså, at mennesket er påvirkeligt, og at Følelser kan dermed have sandhedsværdi (...) (Fafner: 1997: 9). Sprogsyn omhandler hvilket syn på sprog, der findes inden for retorikken. Her opsætter Fafner to modpoler. Enten kan man se sproget, som et redskab til at forklare nogle på forhånd givne fænomener - altså er sproget blot en nyttig konstruktion (Fafner: 1997: 10). Den anden mulige opfattelse er, at sproget er med til at forme verdenen. Fænomenerne er ikke først og sproget noget senere, der udlægger det, men fænomen og sproglig udlægning er simultane, indtræffer samtidigt og forudsætter hinanden. Anderledes udtrykt: Verden er altid den i sproget udlagte verden. Sproget taler ikke om verden, men i sproget taler verden (Fafner: 1997: 10). Hermed ses det, at sproget kan være med til at forme verdenen og ikke blot bliver formet af denne. Det tredje grundprincip, Fafner sætter op, er troværdighed. Han forklarer, at der i retorikken er et forhold mellem forståelse og handling. Fafner forklarer: Hele vort liv er optaget af disse to aspekter: at forstå eller fortolke og at handle i overensstemmelse med vores forståelse. (Fafner: 1997: 10). Her forklares altså, at en retoriker fortolker situationen for at vide, hvordan man skal handle. Dermed arbejdes der inden for retorikken hermeneutisk. Den hermeneutiske arbejdsmetode bliver især vigtig, når man snakker om troværdighed, da fortolkningen af situationen er vigtig for at kunne opnå denne. Som før 5

8 fastslået er god argumentation ikke en objektiv sandhed, da det kommer an på de mennesker, det er rettet imod. Det er ikke altid det logiske argument, der er det mest overbevisende, men derimod det med størst troværdighed (Fafner: 1997: 11). Færdighed er det fjerde princip. Her forklares der, at man som retoriker altid vil have en forforståelse for et emne, og dermed vil man, når man fremfører emnet, fremføre en fortolket sandhed. Dette er ikke nødvendigvis dårligt, da man kan skabe en relevans hos tilhøreren og dermed for emnet (Fafner: 1997: 12). Hvis man som retoriker er klar over dette forhold, kan man, hvis man har gode nok færdigheder, udnytte konteksten vha. det valgte sprog. Det femte princip, mundtlighed, omhandler forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed. Det hovedbegreb, der forbinder retorikken med hermeneutikken, er netop mundtligheden (...) (Fafner: 1997: 15). Dette hænger sammen med de tidligere grundprincipper. Hvor disse er fortolkende, er mundtligheden handlende og dermed den anden og sidste del af det hermeneutiske arbejde. Dette hænger sammen med det tidligere nævnte grundprincip, troværdighed, hvilket tager udgangspunkt i, at det at handle er en del af retorikkens hermeneutik. Her forklarer Fafner, at man ikke skal se på grundprincippet mundtlighed uden også at se på skriftlighed. Han skriver: Skriften erstatter talens flygtighed med varighed. (Fafner: 1997: 14). Han forklarer altså, at talens mundtlige fremførelse er flygtig, da ordene forsvinder, efter at de er blevet talt. Skriften er med til at skabe varighed for talen og dermed skabe et bedre analysegrundlag. Hvad havde dette projekt været uden skrift? Metode Den metode, der anvendes i projektet er retorisk kritik. Man skal selv vurdere om man vil lægge sit fokus på selve teorierne og redegørelserne for disse, eller om man vil fokusere på anvendelsen af de enkelte teorier (Jørgensen og Villadsen, 2009: 213). Dette projekt vil tage udgangspunkt i redegørelse af forskellige teorier, for derefter at kunne anvende dem til en brugbar analyse, der vil lede os hen på en konklusion på vores problemformulering. 6

9 Det er dog vigtigt at påpege, at så snart man anvender den retoriske tilgang, må man være opmærksom på retorisk teori og terminologi. Der findes ikke en bestemt fremgangsmåde inden for metoden retorisk kritik, men man kan godt opstille nogle retningslinjer for denne (Jørgensen og Villadsen, 2009: 213). Disse retningslinjer tager udgangspunkt i teksten Retorik - teori og praksis af Lisa Villadsen og er repræsenteret gennem nedenstående model. (Jørgensen og Villadsen, 2009: 214). Dette projekt vil delvist følge denne model. I projektet bliver der anvendt to politiske taler. De to talere vi har valgt er henholdsvis Obama, der repræsenterer demokraterne og Ryan, der repræsenterer Republikanerne. Gennem en tredeling af analysen har vi valgt at fokusere på forskellige aspekter med det formål at kunne opnå en konklusion på projektets problemformulering. Første del af analysen vil tage udgangspunkt i retorikkens grundelementer. Dette vil være sprog og struktur. 7

10 Anden del af analysen vil tage udgangspunkt i den retoriske situation, topik, toulmins model og ethos. Denne form for analyse, hvor man sætter talen ind i en social sammenhæng, og altså ikke vurderer talen som udelukkende et tekststykke, kaldes i projektet for middle range. Gennem den sidste analysedel søger vi at sætte fokus på de bagvedliggende ideologier i de to taler ved hjælp af George Lakoff og Frank Luntz. Dette vil vi gøre ved at anvende bøgerne Don t Think of an Elephant! af Lakoff og Words That Work af Frank Luntz. Derefter vil vi ende ud i en diskussion, der søger at stille spørgsmålstegn ved anvendelsen af både den klassiske retoriske tradition samt de to teorier af henholdsvis Lakoff og Luntz. Endvidere vil der også forekomme en diskussion af, hvordan de bagvedliggende ideologier kommer til udtryk hos de to teoretikere. Afslutningsvis vil vi forsøge at konkludere på projektets problemformulering. Endvidere har vi valgt at opbygge de tre analysedele, således at der først vil blive præsenteret en redegørelse af de pågældende teorier. Efter redegørelsen vil vi anvende teorien til at udføre en analyse af de valgte taler, for derefter at lave en opsamling. Gennem de to første analysedele har vi valgt at analysere talerne hver for sig, for at kunne få en selvstændig analyse af begge taler. Derimod vil vi gennem den sidste del fokusere på hver enkelt teori, der vil trække på de foregående analyser, med det formål at ende ud i en diskussion af de bagvedliggende ideologier i teorierne. Der bliver i projektet altså arbejdet hermeneutisk, da vi bruger de forskellige analysedele til at forstå helheden, og samtidig bruges helheden til at forstå de enkelte dele. Blandt andet er talerne et udtryk for de enkelte dele, hvor konteksten er et eksempel på en helhedsforståelse. Vi får en forståelse fra talerne, som vi bringer ind i vores helhedsforståelse, og samtidig giver konteksten os en viden, vi kan bruge til at forstå talerne. 8

11 Dimensioner Tekst og tegn Dette projekt er forankret i dimensionen Tekst og Tegn. Dette kommer til udtryk i det, at vi anvender den kritiske retorik til at forme en analyse af to politiske taler. Vi anvender både begreber og metoder inden for den klassiske retorik med det formål at kunne påvise det retoriske virkemidler og dermed at kunne besvare projektets problemformulering. Videnskabsteori og Filosofi Gennem dimensionen Videnskab og Filosofi er der fokus på mennesket og hvordan dette gennem retorikken kan blive påvirket til udvise en effekt. Men derudover er der også fokus på mennesket som bruger af den retoriske videnskab. Udover dette vil der i projektet blive præsenteret et videnskabsteoretisk afsnit, der søger at redegøre for den retoriske videnskab. 9

12 Teorivalidering af centrale værker Dette afsnit har til formål at beskrive de mest centrale værker samt forfatterne af disse. Derudover vil vi kort kommentere på, hvor i projektet de er anvendt. Talens magt (2010) af Jonas Gabrielsen (f. 1970) og Tanja Juul Christiansen (f. 1978) Jonas Gabrielsen (1970) er cand.mag. i idéhistorie, filosofi og retorik, ph.d. fra Copenhagen Business School og lektor i kommunikation og retorik på Roskilde Universitet (Gabrielsen, Christiansen 2010: omslaget). Tanja Juul Christiansen (1978) er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet og ph.d. fra Copenhagen Business School, hvor hun har forsket i virksomheders identitetskommunikation og corporate blogging (Gabrielsen, Christiansen 2010: omslaget). Talens magt har givet os et indblik i retorikken og vi har, sammen med andet materiale, anvendt den som baggrund for dele af vores analyser. Den retoriske situation (1997) af Lloyd F. Bitzer (f. 1931) Lloyd F. Bitzer er en amerikansk, pensioneret professor i retorik, politik og kultur (Department of Communication Arts, u.å.). Vi har gjort brug af teksten i forbindelse med anden analysedel, hvor den, i kombination med Talens magt, har givet os et godt indblik i den retoriske situation. I kapitlerne, som vi benytter af Jens E. Kjeldsen og i Talens magt (Gabrielsen og Christiansen), refereres der også til Bitzer, dette indikerer, at han er anerkendt inden for retorikken (Department of Communication Arts, u.å.). Retorik idag - introduktion til modern retorikteori af Jens Elmelund Kjeldsen (f. 1967) Vi har udelukkende anvendt kapitel 4 og 6 fra værk. Jens E. Kjeldsen er cand.mag. i retorik, mediestudier og kommunikation fra københavns universitet, har en ph.d. i visuel retorik fra universitet i Bergen, hvor han er professor i retorik og visuel kommunikation på Universitet i Bergen (Academia, 2014). 10

13 Kjeldsen er blevet anvendt i forhold til den retoriske situation og ethos, hvor han bl.a. også refererer til Bitzer (Academia, 2014). Don t think of an elephant! Know your values and frame the debate (2004) af George Lakoff (f. 1941) George Lakoff har en ph.d. i lingvistik fra universitet i Indiana (Ukendt (a), u.å.), og er professor i kognitiv videnskab og lingvistik fra universitet i Californien (Lakoff, 2004: 123). Han har undervist på flere universiteter over hele verden. Derudover har han vejledt flere politiske leder og kampagner (Lakoff, 2004: 123). Han har bl.a. arbejdet med kommunikation for Obama administrationen (Ukendt (b), u.å.). Dette værk er The essential guide for progressives (Lakoff, 2004: forsiden), altså et værk skrevet til og for de progressive. Vi anvender dette værk i tredje del af vores analyse, hvor vi forsøger at få et billede af hvordan henholdsvis taler og kontekst forholder sig til ideologien. Words that work, It s not what you say, it s what people hear (2007) af Dr. Frank Luntz (f. 1962) Frank Luntz har en bachelor i historie og politisk videnskab fra universitetet i Pennsylvania og en ph.d. i politik fra universitetet i Oxford (Horovitz, 2010). Luntz er CEO for konsulentvirksomheden Luntz Global, som arbejder med firmaers og politikeres kommunikation (Luntz Global, u.å.). Som Luntz selv skriver, så appellerer værket ikke specifikt til hverken republikanerne eller demokraterne: This book is addressed equally to Democrats and Republicans, to liberals(...) and conservatives alike (Luntz, 2007: xix). Han har arbejdet med adskillige republikanske politikere. Vi har anvendt værket ved at kigge på de udvalgte taler, og set på om de er retoriske gode. 11

14 Amerikansk politik og Obamacare De amerikanske partier Der vil i følgende afsnit blive redegjort for det demokratiske og det republikanske parti. Derefter redegør vi for vores valgte talere, Barack Obama og Paul Ryan, som er repræsentanter for hver deres af disse. Det demokratiske parti Helt traditionelt har det demokratiske parti overvejende støtte fra ( ) urban ethnics, blue- collar workers, and Catholics, although these differences have eroded somewhat in recent decades (Nye, 2003: 78). Kvinder stemmer især på det demokratiske parti grundet partiets fokus på kvinderettigheder, som eksempelvis kvinders mulighed for at abortere. Nogle af det demokratiske partis kerneområder er deres ønske om at mindske arbejdsløsheden, fri abort og sundhedsreformer (Nye, 2003: 78) Der vil i projektet være fokus på præsident Barack Obama, som er medlem af det demokratiske parti. Obama har en juridisk embedseksamen fra Harvard Law School. Han blev d. 20. januar 2009 valgt som den 44. præsident af USA. Ydermere er han den første afro- amerikanske præsident nogensinde (Den Store Danske (a), 2014). Obamas tale blev holdt den 19. marts, 2010, kort forinden sundhedsreformen blev underskrevet. Den er fremført på George Mason University Patriot Center i Fairfax, Virginia. Talen af Obama omhandler Affordable Care Act, og hvordan reformen i fremtiden vil gavne amerikanerne. Det republikanske parti Det der bl.a. kendetegner republikanerne er deres ønske om selvstændighed og individualisme. Der er et generelt ønske om så lidt indblanding som muligt fra regering samt reducering af velfærdsudgifter (Nye, 2003: 79). Republikanernes kernevælgere er forretningsmænd, middelklassen og generelt folk med en højere indkomst (Nye, 2003: 78). I projektet er den udvalgte republikanske politiker Paul Ryan. Han er nuværende kongresmedlem og var i 2012 vicepræsidentkandidat (Den Store Danske (b), 2012). 12

15 Paul Ryans tale er fra d. 15. januar, 2010, og blev fremført ca. 2 måneder før den endelige afstemning om Health Care reformen. Den blev fremført på Hillsdale College i Michigan. Health Care I juni 2009 foreslog Barack Obama, at den offentlige sygesikring i USA skulle udvides. Inden han blev præsident i USA, havde andre demokratiske præsidenter uden held forsøgt sig med samme ide (Affordable Health California, u.å.). Umiddelbart efter, at Obama i 2009 blev præsident, blev reformen Health Care eller The Patient Protection and Affordable Care Act, som er det formelle navn, udarbejdet. Obama påstod i 2010, da Health Care blev underskrevet, at flere generationer havde ønsket at se en sygesikringsreform i USA (Affordable Health California, u.å.). Der havde dog, før loven blev indført, allerede været en, som dog kun dækkede de ældre og fattige, og derfor ikke dækkede i samme grad som Health Care (Kogut, 2014). Før Health Cares indførelse havde en stor del af befolkningen i USA ingen sygeforsikring. En del borgere var dog dækket af deres arbejdsgivere, men formålet med reformen var blandt andet, at den almene borger nu havde mulighed for at forsikre sig til en rimelig pris, uanset jobstatus. Dermed skulle der nu være færre borgere uden forsikring ved indførelsen af reformen (Kogut, 2014). I følgende afsnit forklares der nærmere, hvordan Obamas bud på en sygesikring ser ud. Health Care er en reform som den amerikanske præsident Barack Obama underskrev i 2010 d. 23. marts. Loven forventes først fuldt implementeret i 2022 og er en reform, der har til formål at forsikre amerikanerne, hvis de skulle blive ramt af sygdom eller lignende (Obama Carefacts (a), u.å.). Amerikaneren er, som udgangspunkt, selv ansvarlig for at være forsikret, men et af initiativerne bag reformen er desuden, at større virksomheder er forpligtede til at forsikre deres ansatte. Reformens indhold er inddelt i tre: The individual mandate, The employer mandate og Health insurance Marketplace (Kogut, 2014). For at reformen bliver gennemført, er det nødvendigt, at både kongressen og præsidenten stemmer for den (Nye, 2003: 77-81). Det er altså ikke nok, at Obama har stillet forslaget, han er afhængig af, at kongressen tilslutter sig. 13

16 The individual mandate Denne inddeling omhandler den enkelte borger (Kogut, 2014). Alle amerikanske borgere skal have en sundhedsforsikring eller være omfattet af Medicare eller Medicaid. Dette skal borgeren selv sørge for, medmindre denne har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring (Obama Carefacts (a), u.å.). The employer mandate Princippet med dette er, at større virksomheder, flere end 100 ansatte, skal dække deres ansatte med sundhedsforsikring. Hvis ikke dette er gjort, vil de blive straffet i form af yderligere beskatning. Ved udgangen af 2016 bliver virksomheder, der har mellem ansatte også indbefattet i lovgivningen (Kogut, 2014). Health insurance marketplace Er en online- børs, der skal give overblik over de forskellige forsikringer i forhold til hinanden, således at borgeren kan tegne den bedste og billigste forsikring (Kogut, 2014). En vigtig pointe er, at det offentlige yder tilskud til fattige, der tegner forsikring gennem denne børs. Dette fungerer på den måde, at du betaler alt efter, hvor mange penge du tjener (Obama Carefacts (a), u.å.). Det skal dog nævnes, at der har været store problemer med denne online markedsplads. Det har dog ikke været en nem kamp for præsidenten at få overbevist nationen om, at lovgivningen er til deres fordel. En del republikanere er imod Health Care, og disse har sat en kampagne imod reformen i gang. Republikanernes mål med kampagnen er at overbevise amerikanerne om, at Obamacare ikke er til deres fordel (Reuters, 2013). 53 procent af befolkningen frygter, at de ikke kommer til at have råd til forsikringen og er på den baggrund skeptiske over for reformen. Meningsmålingen viser endvidere, at de ikke nødvendigvis vil afskaffe Obamacare, men at der skal laves nogle ændringer i reformen (Huffingtonpost, 2014). Ydermere viser meningsmålinger, at befolkningens politiske position spiller en stor rolle, når det kommer til deres holdninger omkring Health Care (Obama Carefacts (b), u.å.). 14

17 Grundanalyse Den klassiske dispositio I denne analysedel vil struktur og sprog blive behandlet i forhold til de to taler af Obama og Ryan. Først vil vi præsentere teori i forhold til struktur i taler, som vi vil benytte til at analysere talerne af henholdsvis Obama og Ryan. Derefter kommer sproget i fokus. Først bliver teori og begreber præsenteret, hvorefter talerne vil blive analyseret med henblik på at afsløre sproglige virkemidler. Teori Dispositio af talen anses som værende en helt central del af det at opbygge og sammensætte en tale: Evnen til at disponere er for talekunsten, hvad generalens evne til at lede er for krigen (Quintilian i Gabrielsen og Christiansen, 2010: 124). Den måde dispositio laves på er taktiske valg, og det har en betydning hvilken rækkefølge elementerne præsenteres, da det påvirker talens effekt (Gabrielsen og Christiansen, 2010: 124). En tale kan, ifølge Garbers og Høgel, opbygges efter den klassiske dispositio. Det skal dog påpeges, at der herunder findes mange varianter og måder, samt at man kan vælge at bruge den klassiske i dens fulde udstrækning eller nøjes med dele af den (Garbers og Høgel, 1996: 12). Den klassiske dispositio ser ud som følger: Exordium Partitio Corpus Narratio Argumentatio Probatio Refutatio Peroratio 15

18 Exordium Exordium kendetegnes ved at være indledningen af talen. Her lægges der vægt på at fange modtagerne og pirre deres interesse. Det er i indledningen, at modtagerne får bygget deres forventninger omkring talen op. Slutteligt kan det i indledningen være relevant at give en indholdsoversigt (partitio) og dermed forberede læseren på talens opbygning. Byrns giver, i hans tekst Opening and closing the speech (1997), mange bud på, hvordan man bedst muligt kan indlede sin tale. Han påpeger, at uanset hvilken metode, man vælger at gøre brug af, er det væsentligt, at den er ( ) thematic and appropriate to your personality and audience (Byrns, 1997: 179). Det kan være metoder som fx: provokerende eller stimulerende udtalelser, humor, citater, chokerende statistikker og historier. Corpus Efter exordium kommer hoveddelen af talen, som kaldes for corpus. Det er her, hele meningen med talen kommer til udtryk. Corpus repræsenterer altså hovedpointerne og budskabet(erne) i talen. Corpus kan deles op i to dele. Den første del er narratio, hvor taler præsenterer sin sag og baggrunden for den. Den anden del kaldes for argumentatio, hvor fokus for taler er på at argumentere for sin sag og budskaber. Formålet med denne del af corpus er, gennem argumenter, at overbevise modtagere om budskab, således at taler kan opnå den ønskede effekt, hvilket som regel er en form for handling. Argumentatio kan endvidere opdeles i to kategorier; probatio og refutatio. I probatio fremfører taleren sine egne argumenter, mens han i refutatio ser på modstanders argumenter. En fordel ved refutatio er, at taler kan komme modstanders kritik i forkøbet. Taler formår også, med probatio og refutatio, at se på flere sider af samme sag, både de positive og negative sider (Garbers og Høgel, 1996: 11-12). 16

19 Peroratio Såvel som ved resten af dispositio skal afslutningen, også kaldt peroratio, være nøje planlagt. Peroratio er især vigtig, da det er talerens sidste mulighed for at fremhæve budskaberne, frembragt undervejs i talen, og samtidig efterlade et godt indtryk af taleren. I peroratio er der mange måder, hvorpå man kan afslutte talen. En effektiv måde, hvorpå en tale kan afsluttes, er ved at opsummere de væsentlige pointer og nøglekoncepter fra talen (Byrns, 1997: 191). Grundlæggende handler peroratio om at afslutte talen på bedste vis. Er der løse ender i talen, er det i afslutningen disse samles op (Byrns, 1997: 196). 17

20 Strukturanalyse af Obamas tale I dette afsnit vil der blive sat fokus på strukturen i Obamas tale. Analysen vil blive opbygget ved at inddele talen efter den klassiske struktur, hvor der vil blive tilknyttet citater som eksempler, samt en kort kommentar på disse. Slutteligt vil der forekomme en opsamling, der fokuserer på vores tanker omkring strukturen Exordium (Bilag 1: 1-2, L. 5-33) I don t know if some of you remember, but I visited this university about three years ago for the first time (Bilag 1: 1, L ) Personlig oplevelse, som henviser til universitetet. Nobody could pronounce my name (Bilag 1: 1, L. 17) Han laver, i forlængelse af ovenstående personlig oplevelse, grin med hvordan ingen dengang, vidste hvem han var. (...) then we could finally bring change to that city across the river (Bilag 1: 1, L ) Her gør han brug af ordspil. That city across the river i stedet for at nævne navnet på den pågældende by. Corpus (Bilag 1: 2-8, L ) Narratio (Bilag 1: 2, L ) Her præsenterer han sin sag og baggrunden for denne. A few miles from here, Congress is in the final stages of a fateful debate about the future of health insurance in America (Bilag 1: 2, L ) Der er få dage til den endelige afstemning om reformen. At the heart of this debate is the question of whether we re going to accept a system that works better for the insurance companies than it does for the American people (Bilag 1: 2, L ). They will continue to deny people coverage (Bilag 1: 2, L ). Forsikringsselskaberne nægter folk adgang til sygeforsikring, noget som reformen vil rette op på. 18

21 Argumentatio - Refutatio Her behandler han modstandernes argumenter. Listen up, because we have heard every crazy thing about this bill. You remember. First we heard this was a government takeover of health care. Then we heard that this was going to kill granny. Then we heard, well, illegal immigrants are going to be getting the main benefits of this bill. There has been - - they have thrown every argument at this legislative effort (Bilag 1: 3, L ). - - Probatio Her behandler han sine egne argumenter. And since you ve been hearing a whole bunch of nonsense, let s just be clear on what exactly the proposal that they re going to vote on in a couple of days will do (Bilag 1: 3, L ). (...) for the first time, small business owners and people who are being priced out of the insurance market will have the same kind of choice of private health insurance that members of Congress give to themselves (Bilag 1: 4, L ). - - Peroratio (Bilag 1: 8, L ) I peroratio vender Obama tilbage til et eksempel fra corpus med præsidenterne. Han afslutter med en personlig historie samt et citat fra Theodore Roosevelt: But I also remember a quote I saw on a plaque in the White House the other day. It s hanging in the same room where I demanded answers from insurance executives and just received a bunch of excuses. And it was a quote from Teddy Roosevelt, the person who first called for health care reform - - that Republican - - all those years ago. And it said, Aggressively fighting for the right is the noblest sport the world affords (Bilag 1: 8, L ). 19

22 Tanker omkring dispositio Det fremgår af ovenstående analyse, at Obama i høj grad følger den klassiske dispositio. I exordium indleder han med en personlig oplevelse, omhandlende hans første besøg på George Mason Universitetet, hvor han nu igen opfører en tale. Han skaber dermed et tilhørsforhold mellem ham selv og publikum. Derudover bruger han humor da han fortæller, hvordan ingen dengang kunne udtale hans navn, da han på daværende tidspunkt endnu var relativt ukendt. Han fortsætter med at følge den klassiske dispositio, ved at forklare nærmere om sin sag og argumentere for denne i selve corpus. Her fortæller Obama, hvorfor det er væsentligt for ham, at få underskrevet en sundhedsreform, der er til gavn for folket og ikke blot forsikringsselskaberne. Refutatio anvender han for at komme eventuelle modargumenter i forkøbet. Ved at anvende refutatio og probatio styrkes hans egne argumenter for reformen, i og med de bliver stillet op mod hinanden. I peroratio vender Obama tilbage til et eksempel fra selve corpus omhandlende de præsidenter og han binder dermed talen sammen. Han anvender desuden i peroratio et citat af Theodore Roosevelt, som var USA s 26. præsident (The White House, 2006), der beskriver Obamas kamp for retfærdighed. Han øger hermed chancen for, at publikum husker hans tale og budskab ved at kombinere hans budskab med et citat fra en amerikansk velkendt og historisk person. 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Sådan lyder du overbevisende

Sådan lyder du overbevisende Sådan lyder du overbevisende Få konkrete retoriske værktøjer, så du kan lyde mere overbevisende. Værktøjerne kan både bruges hjemme ved diskussionen ved middagsbordet eller sammen med venner eller kolleger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed

Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed Spejlneuroner Vores hjerne er dum ØVELSE 1: Huskeøvelse A Besparelser på dagins.tu.onsområdet er hensigtsmæssige. Ska8eforvaltningens

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

POLIGAK: Statskundskaben har brug for psykologien! Konference om psykologi på kryds og tværs med særligt fokus på fagligt samspil og innovation

POLIGAK: Statskundskaben har brug for psykologien! Konference om psykologi på kryds og tværs med særligt fokus på fagligt samspil og innovation POLIGAK: Statskundskaben har brug for psykologien! Konference om psykologi på kryds og tværs med særligt fokus på fagligt samspil og innovation Asmus Leth Olsen, ph.d., adjunkt (i samarbejde Frederik Hjorth,

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere