Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål"

Transkript

1 Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344

2 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: I. At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. II. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. III. At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byggeri eller udstykke sin grund etc. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Dette skal gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod regionplanen og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overens- 2

3 stemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen. Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service I. Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i lov om planlægning. II. Lokalplanen skal være let forståelig. III. Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. IV. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. V. Borgere, der gør indsigelse mod en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres indsigelse. VI. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle indsigelse. VII. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk). Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten og på kommunens hjemmeside, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og indsigelser skal være mindst otte uger. Når indsigelserne er vurderet, kan planen endeligt vedtages. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal annonceres i Hillerød Posten, at den er vedtaget. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information 3

4 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse 5 Byrådsbehandling 5 Lokalplanens udsendelse 5 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 6 Grundlaget for lokalplanen 7 Indledning 7 Beskrivelse af lokalplanområdet 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering 12 Lokalplanens idemæssige indhold 14 Lokalplanen 16 1 Lokalplanens formål 16 2 Områdets afgrænsning og zonestatus samt landzonetilladelse (bonus) 16 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykninger mv Veje, stier og parkering 18 6 Ledningsanlæg 19 7 Bebyggelsens omfang og placering 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 9 Ubebyggede arealer og hegning Haveforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyg gelse Tilladelse fra andre myndigheder Ophævelse af byplanvedtægt Lokalplanes retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 26 Kortbilag A - Lokalplanområde og delområder Kortbilag B - Dispositionsplan for havelodder Kortbilag C - Illustrationsplan 4

5 Note: Ved begrebet havebolig menes et hus opført på en lod i en haveforning, med mulighed for overnatning fra 1. april til 1. oktober. Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens 24 vedtaget offentligt at fremlægge forslag til lokalplan nr. 344 for et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål. Byrådsbehandling Byrådet har den 30. august 2006 godkendt lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget fremlægges i min. 8 uger fra den 13. september til den 8. november Forslaget vil i perioden være fremlagt i Teknik, Frederiksgade 7, Hillerød. Indsigelsesbehandling Indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanen behandles i Byrådet. Endelig godkendelse Lokalplanen godkendes endeligt i Byrådet. Hvis der er kommet indsigelser, kan godkendelse tidligst ske 4 uger efter sidste fremlæggelsesdato. Offentlig bekendtgørelse Den endelige lokalplan bliver offentligt bekendtgjort. Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme og sendes til berørte grundejere og instanser samt til personer, foreninger eller myndigheder, som har fremsat indsigelser mod planen. Lokalplanens udsendelse Lokalplanforslaget med dertil hørende redegørelse er samlet i dette dokument og i overensstemmelse med Planloven sendt til følgende borgere og myndigheder: Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 5

6 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Tilvejebringelse a. ejere og lejere/brugere inden for lokalplanområdet, b. ejere og lejere/brugere af væsentligt berørte tilstødende ejendomme, c. foreninger m.fl., der skriftlige har anmodet om at blive underrettet om forslaget, d. Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, e. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, f. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, g. HUR, Plan- og Trafikdivisionen, h. Frederiksborg Amt. Lokalplanforslagets offentliggørelse annonceres i Hillerød Posten. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Sikring af lokalplanens formål Ifølge Planlovens 17 må ejendomme, der er omfattet af et offentliggjort forslag til lokalplan, ikke bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af ind-holdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Tilladelse før endelig vedtagelse Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, det vil sige min. 8 uger efter datoen for lokalplanforslagets offentliggørelse, kan Byrådet give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. Gyldighedsperiode Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i eet år efter 6

7 Note: Ved begrebet haveboligområde menes et område, hvorpå der er etableret en haveforening. Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens bestemmelser udarbejdet lokalplanforslag nr. 344 for et område til haveboliger og fritidsformål syd for Tirsdagsskoven. Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 1aa og 1ø, Trollesminde, Hillerød Jorder i sin helhed samt en del af ejendommen matr.nr. 1ab, Trollesminde, Hillerød Jorder. Lokalplanområdet udgør ca. 6,2 ha. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et eksisterende haveboligområde, hvor Haveforeningen Rønnevang er etableret. Mellem det eksisterende haveboligområde og delområde 1 i nærværende lokalplan står et levende hegn bl.a. bestående af rønnetræer. Lokalplanområdet set mod vest med det eksisterende haveboligområde i baggrunden. Mod syd afgrænses området af Banestien, som går fra Hillerød Station i øst til Egespurs Alle / Freerslev Hegn i vest. Syd for Banestien ligger dyrkede landbrugsarealer samt haveboliger mv. ved Trollesminde Alle. Mod nord grænser området til Hillerød Kommunes materielgård og mod øst grænser området til Tirsdagsskoven. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 7

8 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Lokalplanområdet set mod nordvest med Banestien syd for og Tirsdagsskoven nord for. Størstedelen af lokalplanområdet henligger i dag som en landbrugsejendom med bygninger, have og græsningsarealer. Landbrugsejendommens bebyggelse er beliggende i den nordlige del af matr.nr. 1aa tæt op ad Tirsdagsskoven. Syd for Tirsdagsskoven er en frit beliggende ladebygning. Landbrugsejendommen ved Tirsdagsskoven De nordligste arealer af lokalplanområdet er medtaget for at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til haveboligområdet nordvest omkring den eksisterende bebyggelse. Arealet, der inddrages som vejadgang, henligger i dag med blandet beplantning. Matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i landzone, mens matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i byzone. 8

9 Lokalplanområdet opdeles i to delområder: - Delområde 1 udlægges til haveboliger - Delområde 2 udlægges til fritidsformål og haveboliger Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning Haveboliger I Regionplan 2005 er størstedelen af lokalplanområdet (matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder) beliggende i område B. Kommuner med arealer i område B skal udpege et antal ha til overnatningshaver. Efter tabellen i Regionplan 2005 skal Hillerød Kommune udpege 8 ha. Arealer til overnatningshaver i område B kan udlægges i byområdet og i landområdet. Eventuel landzonestatus opretholdes. Arealerne skal ligge i cykelafstand, højst 4 km fra en station i fingerbyen og med god adgang for cyklister. Kommunerne skal ved lokalplan sikre, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 kvm, samt at de ikke anvendes til helårsbosætning. Ved overnatningshaver forstås haveboliger, hvor man kan overnatte i flere dage eller hvor man kan bo om sommeren. Landbrug Matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er jf. Regionplan 2005 beliggende i et område med jord af middel dyrkningsværdi. Omkring den mindre sø på matr.nr. 1aa er et areal udpeget som Særligt Følsomt Landbrugsområde (SFLområde overfladevand). Inden for SFL-områder søges landbrugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hørende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 9

10 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Kommuneplanlægning Størstedelen af lokalplanområdet (matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder) er omfattet af rammeområde 8F3 i Kommuneplan En mindre del er omfattet af rammeområde 8E14 (Materielgård). Det fremgår af rammerne for lokalplanlægningen for enkeltområde 8F3, at anvendelsen skal være til fritidsformål, haveboliger. Der kan opføres eller indrettes et fælleshus. Området fastholdes i landzone. Max. bebyggelsesprocent: 10 for den enkelte parcel. Det fremgår af rammerne for lokalplanlægningen for enkeltområde 8E14 (Materielgård), at anvendelsen skal være til erhverv indenfor klasse 3-4. Materielgård, værksted, garager, oplag mv. Max. bebyggelsesprocent: 40 Max. antal etager: 2 Nærværende lokalplan nr. 344 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 8E14, men da arealerne af matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder alene anvendes til vejadgang mv. for lokalplanområdet, udarbejdes der ikke et kommuneplantillæg. Lokalplanlægning Matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder er omfattet af byplanvedtægt nr. 47 for udvidelse af industriområdet ved Tirsdagsskoven. Byplanvedtægten udlægger anvendelsen til erhvervsformål. Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan nr. 344, bortfalder bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 47 for så vidt angår det område, der er omfattet af lokalplan nr Spildevandsplanlægning Den nordlige del af matr.nr. 1aa Trollesminde, Hillerød Jorder omkring den eksisterende bebyggelse er omfattet af Hillerød Kommunes spildevandsplan og er beliggende i opland Spildevandet fra den eksi- 10

11 sterende bebyggelse i delområde 2 ledes til Centralrenseanlægget. Regnvand nedsives. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, således at haveboligområdet, delområde 1, skal kloakeres. Spildevand fra området skal tilledes offentlig kloak og ledes til Centralrenseanlægget. Regnvand skal nedsives lokalt inden for delområde 1. Der må ikke ske afvanding til søen beliggende på delområde 2. Varmeplanlægning Delområde 1 er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning. Området kan varmeforsynes med elvarme og/eller der kan etableres brændeovn. Vand- og elforsyning Vandforsyning af lokalplanområdet sker fra Hillerød kommunale vandværk. El-forsyning af lokalplanområdet sker fra Hillerød Elforsynings ledningsnet. Landzone og bonusvirkning Størstedelen af lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive heri. I henhold til planlovens 15, stk. 4 kan der tillægges lokalplaner i landzone bonusvirkning. Det vil sige, at lokalplanen kan erstatte de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Etablering af haveboliger, fælles parkeringsplads, fælleshus mv. vil kræve en landzonetilladelse. Bestemmelserne i nærværende lokalplan om områdets anvendelse til haveboliger mv. tillægges bonusvirkning, idet bestemmelserne i deres beskrivelse er tilstrækkelig belyst. Landbrugspligt Ejendommen matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er omfattet af landbrugspligt. Den ændrede anvendelse fra landbrugsformål til haveboliger kræver tilladelse efter landbrugsloven. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 11

12 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Miljøvurdering Ved en indledende miljøvurdering af lokalplan 344 er det vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Det fremgår af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, at hvis planer fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Nærværende lokalplan er beliggende i den centrale del af Hillerød og grænser op til et eksisterende haveboligområde, Hillerød Kommunes materielgård, Tirsdagsskoven og delvis åbent land. Lokalplanen omfatter alene ca. 6,2 ha og anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, bortset fra en mindre del, som skal benyttes som vejadgang til haveboligområdet. Det vurderes at være en lokalplan, som ikke får væsentlig indflydelse på miljøet. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der således ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Naturbeskyttelseslovens 17 - skovbyggelinie Tirsdagsskoven afkaster en 300 meter skovbyggelinie. Realisering af lokalplan nr. 344 forudsætter reduktion af skovbyggelinien til 30 meter. Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper I den nordlige del af matr.nr. 1aa Trollesminde, Hillerød Jorder ligger en sø, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af søer og bredder, som er omfattet efter 3. 12

13 Museumslovens 29a dige Langs Tirsdagsskoven er der registreret et jorddige efter museumslovens 29a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Museumslovens 27 - den arkæologiske kulturarv Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Skjulte fortidsminder, i form af bopladser, grave eller lign., er beskyttet af Museumslovens Kap stk.2. Der er tidligere fundet et hus med tilhørende kælder fra førromersk jernalder, dvs. perioden fra f. kr.(nfha1019) samt gruber fra den tidligste del af yngre stenalder, dvs. perioden fra f. kr.(nfha1761), vest for lokalplanområdet. Gruberne rummede store mængder keramik, hvilket gør fundet til ét af de største keramikfund på Sjælland fra denne periode. Mod syd er der ligeledes foretaget udgravninger. Forud for anlæggelsen af virksomheden, Biogen blev der udgravet en boplads med to gårdsanlæg i flere faser fra omkring år e. kr. Det er kendetegnende for de tre fund, at de ligger på forhøjninger eller bakketoppe, hvilket er en generel tendens for det nordsjællandske område. Sammenholder man dette med topografien på lokalplanområdet, som netop er præget af en større forhøjning, må det anses for sandsynligt, at man vil påtræffe skjulte fortidsminder ved anlægsarbejdet på lokalplanområdet. Det anbefales derfor, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejdet. Denne har til formål at afgøre, om hvorvidt der findes skjulte fortidsminder på arealet, samt at afgrænse disse med henblik på en nødudgravning. Da der er stor sandsynlighed for at finde skjulte fortidsminder inden for lokalplanområdet anbefales det, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejdet. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 13

14 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Miljø På matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder drives erhverv i miljøklasse 4, hvilket bevirker, at afstanden fra matr.nr. 1ab til forureningsfølsom anvendelse, i dette tilfælde havelodderne, skal være minimum 100 m. Hillerød Kommunes miljøafdeling har vurderet, at lokalplanområdet kan anvendes til haveboliger, når det etableres i en afstand af 100 meter fra matr. nr. 1ab. Vandindvinding og grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor det generelt gælder, at arealanvendelsen skal ske under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen. Lokalplanområdet er beliggende inden for et indvindingsopland. Med henblik på at beskytte grundvandet mv. henstiller Hillerød Byråd til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler og lignende ved vedligeholdelse af de ubebyggede arealer. Lokalplanområdet er beliggende i et indsatsområde, hvor Frederiksborg Amt skal foretage en detaljeret kortlægning, der skal ligge til grund for udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægningen påbegyndes i perioden Landskab Matr.nr. 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er i sin helhed beliggende i et område med værdifuldt landskab, jf. Kommuneplan Forurening Hillerød Kommune og Frederiksborg Amt har ikke kendskab til forurening i området. Lokalplanens idemæssige indhold Lokalplanens hovedide er at skabe det planmæssige grundlag for etablering af et haveboligområde syd for Tirsdagsskoven. Lokalplanområdet opdeles i to delområder: Delområde 1 udlægges til haveboliger 14

15 Delområde 2 udlægges til fritidsformål og haveboliger Vejadgangen til delområde 1 skal ske fra Rønnevangsalle og føres nord om den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 1aa. Vejadgangen til delområde 2 sker uændret fra Rønnevangsalle. Der udlægges areal til cykelsti/gangsti fra Tirsdagsskoven og frem til Banestien. Stien vil blive en del af Hillerød Kommunes overordnede stisystem. Lokalplanen giver mulighed for i alt 3 stiovergange til Banestien, således at det er let at komme til lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger placeringen af de enkelte havelodder i delområde 1, placeringen af de interne veje i området, fællesparkering samt fastlæggelse af et byggefelt til fælleshus. Lokalplanen giver bl.a. bestemmelserne om havelodderne, havehusene, vejene, fælles parkeringsplads og fælleshus bonusvirkning, hvorfor det ikke er nødvendigt at meddele en særskilt landzonetilladelse. De enkelte havelodder kan ikke udstykkes som selvstændige ejendomme. Dog kan der ske udstykning af delområde 1 og 2, således at de fremstår som to selvstændige ejendomme.for at sikre en vis ensartethed i de enkelte havehuse fastsættes bestemmelser om størrelse og farver. Lokalplanen åbner op for flytning af eksisterende udhus/lade i delområde 2 til en ny placering i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i den nordligste del af delområde 2. Udhuset skal tilpasses omgivelserne ved valg af neutrale farver og ingen reflekterende materialer. Flytningen af udhuset kræver landzonetilladelse. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 15

16 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at give mulighed for at etablere haveboliger, - at fastlægge haveboligområdets hoveddisponering med god placering af havelodder og friarealer, - at sikre gode adgangsforhold og parkeringsarealer til havebebyggelsen og - at sikre et godt helhedsindtryk af området og attraktive havelodder. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus samt landzonetilladelse (bonus) 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde samt en del af matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder Matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i landzone. Arealet forbliver i landzone ved planens endelige godkendelse. Matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i byzone Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2, som vist på kortbilag A. Delområde 1 haveboliger Delområde 2 fritidsformål og haveboliger 2.4. Anvendelsen af delområde 1 til haveboliger efter bestemmelserne i nærværende lokalplan kræver ikke 16

17 landzonetilladelse efter Planlovens 35, stk. 1, idet lokalplanens bestemmelser i 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.3, 5.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 9.3, 9.5 og 9.7 erstatter de landzonetilladelser til anvendelse mv., der ellers vil være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, idet disse forhold udtrykkeligt er tilladt i nærværende lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i planlovens 36, stk. 1, nr Områdets anvendelse 3.1. Delområde 1 må alene anvendes til haveboliger med tilhørende fælles faciliteter Delområde 2 må alene anvendes til fritidsformål og haveboliger Haveboligerne i delområde 1 må ikke benyttes til helårsbeboelse eller nogen form for erhvervsvirksomhed. Natophold er tilladt i perioden 1. april til 1. oktober Inden for det på kortbilag B viste byggefelt må der opføres en fællesbygning til betjening af områdets brugere (fælleslokaler, toiletter mv.). 4 Udstykninger mv Der kan ske udstykning af delområde 1 og 2, således at de fremstår som to selvstændige ejendomme Nye havelodder må i gennemsnit ikke være større end 400 m 2. Det enkelte havelod må ikke variere mere end +/- 50 m 2 i forhold til grundstørrelsen på 400 m 2. De enkelte havelodder kan ikke udstykkes. De enkelte havelodder skal placeres som vist i princippet på kortbilag B. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 17

18 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 5 Veje, stier og parkering 5.1. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Rønnevangsalle, som vist i princippet på kortbilag B Vejen K-L, der betjener delområde 1, og som føres nord omkring den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 1aa skal være 6 m bred. Vejen anlægges med grusbelægning Der skal udlægges veje og stier med en beliggenhed som vist i princippet på kortbilag B. Vejene A-B, C-D og E-F anlægges som grusveje i en bredde af 7 meter. Vejene G-H og I-J anlægges som grusveje i en bredde af 4 meter. Stiforbindelserne (inkl. sti AA-BB, som er en del af Hillerød Kommunes overordnede stisystem) anlægges med grusbelægning i en bredde af 3 meter Veje skal anlægges, så de følger koterne i det naturlige terræn. Koterne præciseres i forbindelse med en samlet godkendelse af vejprojekt og sokkelkoter for bygninger Der kan etableres hastighedsbegrænsende foranstaltninger på såvel vejene nævnt i 5.3 samt på fællesparkeringsarealer nævnt i Offentligheden skal have adgang til stier, veje og fællesarealer Der udlægges areal til parkering til en bilplads pr. havelod. Parkeringspladserne skal etableres med grusbelægning og índenfor det på kortbilag B skraverede område. 18

19 6 Ledningsanlæg 6.1. Nye ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering Delområde 1: 7.1. De enkelte havelodder skal placeres som vist i princippet på kortbilag B På hver havelod må kun opføres en enkelt havebolig på indtil 40 kvm + 15 kvm overdækket og ikke aflukket terrasse For bebyggelse i delområde 1 gælder, at bebyggelsen kun må opføres i én etage, og der må ikke etableres kælder. For haveboligerne gælder, at den totale højde ikke må overstige 4 meter. For fælleshuset gælder, at den totale højde ikke må overstige 7 meter Bebyggelse skal placeres min. 30 meter fra Tirsdagsskoven Bebyggelse og overdækninger på den enkelte havelod skal placeres min. 2,5 meter fra grænsen til nabohavelodden/skel jf. dog Udover den i 7.2 og 7.7 anførte bebyggelse kan der på hver havelod opføres et drivhus på indtil 10 kvm. Dets maksimale højde må ikke overskride 2,2 meter, og drivhuset skal placeres i en afstand af mindst 1 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 19

20 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser meter fra andre havelodder og mindst 2 meter fra vej, sti og fællesarealer Udover den i 7.2 og 7.6 anførte bebyggelse kan der på hver havelod opføres et skur på indtil10 kvm. Dets maksimale højde må ikke overskride 2,2 meter. Skuret må benyttes til opbevaring af redskaber eller lign. samt anneks. Ved anvendelse af skur som redskabsskur el. lign. skal det placeres i en afstand af mindst 1 meter fra andre havelodder og mindst 2 meter fra vej, sti og fællesarealer jf. dog 7.4. Ved envendelse af skur som anneks skal det placeres 2,5 meter fra andre havelodder og mindst 2 meter fra vej, sti og fællesarealer jf. dog Fælleshuset for delområde 1 skal placeres inden for det på kortbilag B viste byggefelt og må ikke have et samlet bebygget areal på mere end 200 kvm. Delområde 2: 7.9. Eksisterende bebyggelse som vist med byggefelter på kortbilag B kan bevares Der kan opføres en udhusbygning på op til 200 kvm i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i den nordlige del af matr.nr. 1aa Trollesminde, Hillerød Jorder vest for Tirsdagsskoven. Dette forudsætter dog, at eksisterende lade, syd for Tirsdagsskoven, nedrives samt at ny udhusbygning ikke opføres på fællesarealer. Se Bebyggelsens ydre fremtræden Delområde 1: 8.1. For bebyggelse i delområde 1 gælder, at: - bygninger skal udføres i lette konstruktioner med 20

21 facadebeklædning i træ, - facader skal gives farven natur, hvid, sort eller disse farvers blanding med jordfarver, - tagbeklædningen skal udføres i lette materialer som f.eks. eternit, træ eller tagpap (tag beklædningen må ikke være reflekterende), - døre og vinduer skal udføres i træ og gives farven hvid, sort eller natur, - skiltning og reklamering må ikke finde sted og - antenner, paraboler eller lign. må ikke opsættes på bebyggelsen, så de er synlige fra veje, stier eller fællesarealer. Ovennævnte bestemmelser vedr. tag- og facadebeklædning mv. gælder ikke drivhuse nævnt i 7.6. Delområde 2: 8.2. For bebyggelse i delområde 2 gælder, at - tagbeklædningen ikke må være reflekterende og - facader skal gives farven natur, hvid, sort eller disse farvers blanding med jordfarver eller stå i rå/pudset/filset mur, træ eller lign. 9 Ubebyggede arealer og hegning Delområde 1: 9.1. Arealer i delområde 1, der ikke udlægges til vej, havelodder og fælles parkeringsplads, udlægges som fællesarealer mv. for haveboligernes beboere, som skitseret i princippet på kortbilag B og C. Der kan etableres stiforbindelser på fællesarealerne, som skitseret i princippet på kortbilag B. Fællesarealerne skal gives et pænt og ordentligt udseende evt. ved beplantning / såning af græs. Dette gælder også for arealer udlagt til parkering hvor parkeringspladserne endnu ikke er anlagt På fællesarealer, der ikke anvendes som stiforbindelse, kan der indrettes legeplads, borde og Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 21

22 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser bænke, bålplads mv Der udlægges areal til fælles parkeringsarealer, som skitseret i princippet på kortbilag C. På fælles parkeringsarealer kan der indrettes renovations- og containerplads mv Udendørs oplag, herunder både, camping- og skurvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted Hegn til afgrænsning af de enkelte havelodder må kun etableres som levende klippede hegn, evt. suppleret med et let trådhegn. Hegn mod vej- og stiareal skal placeres 0,3 m inde på den enkelte havelod. Hegnene skal vedligeholdes, så ingen beplantning eller lign. rager ud på vej- og stiareal. Hegn må ikke få en højde på mere end 1,8 m Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter uden Byrådets godkendelse. Dog gælder der i en afstand af 10 meter fra Tirsdagsskoven et fuldstændigt forbud mod terrænregulering af nogen art uden Byrådets godkendelse Belysning af ubebyggede arealer, herunder interne veje og stier, skal afskærmes, så de ikke er til gene for omgivelserne. Belysning skal etableres som lavtsiddende pullertbelysning, evt. monteret på bygningsdele eller som parkbelysning med en maksimal belysning på 3 meter Byrådet skal godkende en samlet plan for delområde 1, der redegør for udformning og anlæg af ejendom- 22

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

For tæt-lav boligområde ved Kongens Vænge

For tæt-lav boligområde ved Kongens Vænge Lokalplan nr. 311 For tæt-lav boligområde ved Kongens Vænge Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere