Indstilling. Beslutning om kollektiv trafikplan. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 10. juni 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Beslutning om kollektiv trafikplan. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 10. juni 2010."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Baggrunden for forslaget til kollektiv trafikplan er bl.a., at der med det eksisterende serviceniveau er en væsentlig ubalance mellem den økonomiske ramme i kommunens sektor 2.32 til bybusdrift og den faktiske økonomi. Hvis der ikke ændres på den eksisterende kørsel, vil ubalancen i 2011 udgøre 39 mio. kr. Forslag til kollektiv trafikplan blev forelagt Byrådet i marts måned i år. Byrådet besluttede at bede Midttrafik om at sende det samlede forslag til nyt rutenet ud i en offentlig høring i løbet af foråret, idet Byrådet først herefter ville tage stilling til kommunens fremtidige kollektive trafik. Grøndalsvej Viby J Sagsnummer TOV/08/00649 Sagsbehandler Rigmor Korsgaard Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Resultatet af den offentlige høring foreligger nu. På den baggrund foreslås i indstillingen en række justeringer af trafikplanens forslag til linjenet. På baggrund af mange bemærkninger om servicetilbuddet i kommunens landområder og landsbysamfund foreslås, at kommunen i disse områder giver 75 % tilskud til Midttur, og at der herudover etableres et telebustilbud Harlev-området. Hertil kommer behovet for mindre tilpasninger/justeringer i lokalområder. Denne service skønnes i alt at koste 5 mio. kr. årligt. Ud fra en faglig vurdering af de tre betjeningsscenarier i trafikplanforslaget, foreslås gennemført det serviceniveau, der er beskrevet i basisscenariet. Basisscenariet vil forbedre nettoøkonomien med 25 mio. kr. i forhold til nuværende kørsel. Hvis dette betjeningsniveau skal gennemføres, skal den økonomiske ramme i sektor 2.32 øges med 19 mio. kr. årligt.

2 Trafikplanen løser dele af ubalancen mellem ramme og serviceniveau. Men på grund af den nuværende rammefremskrivningsmodel, hvor dele af rammen ikke fremskrives eller kun fremskrives delvis, er der meget stor risiko for, at der opstår nye store underskud i sektor 2.32 også i de kommende år. På den baggrund foreslås en ændret rammefremskrivningsmodel, der sikrer overensstemmelse mellem ramme og faktisk omkostningsudvikling. Ubalancen mellem ramme og serviceniveau dækkes indtil videre af den hjemtagne formue fra Busselskabet Århus Sporveje, men formuen vil være opbrugt ultimo Der skal derfor findes en finansiering af ubalancen frem til trafikplanen træder i kraft. Der skal herudover forventes en indkøringsperiode på tre år, inden den fulde indtægtsmæssige effekt af trafikplanen kan forventes at være opnået. Frem til medio 2014 skal der derfor afsættes en ramme til dækning af det manglede indtægtsprovenu i indkøringsperioden. Endelig vil der med en så stor omlægning af det samlede busnet være en række nødvendige éngangsudgifter til vejanlæg, informationskampagner, markedsføring m.v. Det foreslås, at ubalancen, indkøringsperioden og éngangsudgifterne finansieres af puljen til udvikling af kollektiv trafik. Der skal afsættes mindst ét år til implementering af trafikplanen fra vedtagelse til ikrafttræden. Skal planen træde i kraft til det normale køreplanskift ultimo juni 2011, skal der derfor foreligge en vedtagelse af planen inden sommerferien Lykkes det ikke at få en vedtagelse af planen før engang efter sommerferien i år, må implementeringen af planen udskydes tilsvarende. I givet fald vil ubalancen fortsætte i yderligere cirka tre måneder, hvorfor sektorens underskud vil blive cirka 10 mio. kr. større. 2. Beslutningspunkter At 1) Trafikplanens forslag til basisscenarie for det nye buslinjenet gennemføres i.f.m. køreplanskiftet 26. juni 2011 med de justeringer, der er beskrevet i indstillingen. At 2) I landområder og små bysamfund udenfor det sammenhængende byområde gives et kørselstilbud med Midttur med et kommunalt tilskud på 75 %. Herudover etableres telebusbetjening i et område i den vestlige del af kommunen, som mister busbetjening, og der gives mulighed for mindre tilpasninger/justeringer i lokalområder Side 2 af 24

3 At 3) Til sikring af dette betjeningsniveau forøges den økonomiske ramme til sektor 2.32 med 9,5 mio. kr. i 2011 og herefter med 19 mio. kr. årligt. Finansieringen heraf fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og efterfølgende år. At 4) For at sikre, at der ikke igen opstår budgetproblemer forårsaget af manglende overensstemmelse mellem rammefremskrivning og den faktiske økonomiske udvikling, anvendes der fra budget 2012 en ny rammefremskrivningsmodel for sektor Den konkrete model udarbejdes i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø og revurderes i At 5) I en tre-årig indkøringsperiode fra trafikplanens ikrafttræden i 2011 og indtil den fulde indtægtsmæssige effekt af trafikomlægningen kan forventes opnået i løbet af 2014, afsættes der en ramme på i alt 15 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret af puljen til udvikling af kollektiv trafik, idet den endelige stillingtagen til finansieringen dog foreslås at afvente forhandlingerne om budget At 6) I første halvår 2014 bliver Byrådet præsenteret for en samlet evaluering af konsekvenserne af trafikplanen - herunder serviceniveau, økonomisk ramme samt rammefremskrivningsmodel. At 7) Til dækning af ubalancen i sektor 2.32 i den sidste del af 2010 og indtil trafikplanen træder i kraft i sommeren 2011, afsættes en ramme på 15 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret af puljen til udvikling af kollektiv trafik, idet den endelige stillingtagen til finansieringen dog foreslås at afvente forhandlingerne om budget At 8) Nødvendige anlægsomkostninger på ca. 6 mio. kr. i forbindelse med implementeringen af trafikplanen (nye endestationer, bussluser, skiltning m.v.), samt éngangsudgifter til bl.a. information/markedsføring på ca. 4 mio. kr. henvises principielt til finansiering fra puljen til udvikling af kollektiv trafik, idet den endelige stillingtagen til finansieringen dog foreslås at afvente forhandlingerne om budget Der vil blive fremsendt særskilt anlægsindstilling, og der vil være mulighed for at søge statslige puljemidler. 3. Baggrund Opdatering af budgetanalysens resultater Budgetanalysen fra 2009 viste, at årets resultat for sektor 2.32 under forudsætning af uændret kørsel og uændrede forhold i øvrigt fremadrettet kunne forventes at blive en ubalance mellem sektorens Side 3 af 24

4 økonomiske ramme og de faktiske udgifter til bybuskørslen på omkring 60 mio. kr. årligt. Der har siden redaktionen af budgetanalysen afsluttedes i foråret 2009 været et fald i de generelle satser for betaling af bustrafik. En opdatering af budgetanalysens tal viser således i dag, at ubalancen i 2011 fortsat under forudsætning af uændrede forhold - må forventes at blive knap 39 mio. kr. Der er dog usikkerhed omkring den økonomiske virkning af nye regler for cross border-leasing samt om trafikselskabernes pligt til at betale lønsumsafgift. Det drejer sig om usikkerheder, som i bedste fald kan reducere ubalancen i 2011 til 35 mio. kr. I 2011 udgør sektorens nettoramme 220 mio. kr. (incl. teknisk korrektion, jf. afsnit 7). Men der forventes nettoudgifter på op imod 259 mio. kr. heraf fremkommer differencen på knap 39 mio. kr. I runde tal fordeler nettoudgifterne sig på kontraktomkostninger ved køb af bybuskørsel på 477 mio. kr., kommunens andel af Midttrafiks indtægter udgør 252 mio. kr., kommunens andel af Midttrafiks fællesudgifter udgør 32 mio. kr., og kommunens egen administration udgør netto 3 mio. kr. Trafikplanen skal være medvirkende til at nedbringe ubalancen mellem den økonomiske ramme og det eksisterende serviceniveau. I forbindelse med behandlingen sidste år af budgetanalysen for sektor 2.32 besluttede Byrådet at hjemtage Busselskabet Århus Sporvejes formue. Denne formue dækker det hidtidige budgetunderskud i sektor 2.32 frem til i dag og næsten dette år ud. Proces for kollektiv trafikplan Byrådet igangsatte med budgetforliget for 2009 en proces med udarbejdelsen af en ny plan for den fremtidige kollektive trafikbetjening i Århus. Der blev i løbet af 2009 udarbejdet et forslag til ny kollektiv trafikplan i et samarbejde mellem Teknik og Miljø, Midttrafik og Region Midtjylland og med bistand af konsulentfirmaerne Cowi og Tetraplan. Byrådet tiltrådte principperne bag planlægningen på mødet den 9. september 2009, idet disse principper blev sendt ud i en offentlig forhøring i løbet af efteråret. Samtidig blev i efteråret gennemført en stor passagertælling i den eksisterende bybustrafik. På den baggrund blev udarbejdet et samlet forslag til trafikplan. Side 4 af 24

5 Det færdige trafikplanforslag blev sendt til Byrådets medlemmer i februar måned i år, og Byrådet behandlede forslaget på mødet den 10. marts. Byrådet besluttede her, at anmode Midttrafik om at sende det samlede forslag til nyt buslinjenet ud i en offentlig høring. Denne høring blev gennemført i perioden 26. marts-25. april Der foreligger nu et resultat af den offentlige høring, og Byrådet skal med denne indstilling vedtage kommunens fremtidige kollektive trafiktilbud, herunder tage stilling til den fremadrettede økonomiske ramme for sektoren. Tid til implementering af planen Efter vedtagelse er det nødvendigt at afsætte mindst ét år til implementering af trafikplanen. Den lange implementeringstid skyldes dels, at en del af kørslen i den nye plan skal udbydes i licitation med virkning fra trafikplanens ikrafttræden, - og gennemførelsen af et udbud tager cirka ét år. Dels er det meget tids- og ressourcekrævende at skulle udarbejde samtlige køreplaner til et totalt nyt bybusnet helt fra bunden. Og endelig skal der planlægges og gennemføres en række nye og ændrede anlæg af bl.a. nye endestationer. Disse anlæg skal være på plads, inden trafikplanen kan træde i kraft. Skal trafikplanen således gennemføres i 2011 i forbindelse med det normale årlige køreplanskift ultimo juni, skal der nødvendigvis foreligge en samlet vedtaget trafikplan inden sommerferien i år. Enkelte detaljer i planen kan dog om nødvendigt udskydes til budgetforhandlingerne i efteråret. Lykkes det ikke at få en vedtagelse af trafikplanen i Byrådet inden sommerferien, men først på et tidspunkt efter sommerferien, må implementeringen af trafikplanen udskydes tilsvarende f.eks. til ikrafttræden omkring 1. oktober I givet fald vil ubalancen mellem eksisterende ramme og serviceniveau (på mere end 3 mio. kr. om måneden) fortsætte i yderligere cirka tre måneder, hvorfor sektorens akkumulerede underskud vil blive cirka 10 mio. kr. større. Trafikplanforslaget Som tidligere beskrevet for Byrådet foreslås et helt nyt buslinjenet, hvor der ved tilrettelæggelsen har været langt større fokus på de store rejsestrømme, og en noget mindre fokus på de små og mindre rejsestrømme i forhold til i det eksisterende busnet. Side 5 af 24

6 I korte træk foreslås et net af hurtige, hyppige og direkte A-buslinjer for de store rejsestrømme primært langs de store indfaldsveje og ved de tætteste bebyggelser og koncentrationer af arbejdspladser og uddannelser. Til de mindre rejsestrømme mellem og udenfor det grovmaskede A-busnet foreslås et supplerende net af almindelige bybuslinjer, hvor der køres med lavere hyppighed. Områder udenfor busnettet foreslås dækket af Midttur, som er Midttrafiks tilbud om behovsstyret bestillingskørsel. A-busnettet alene dækker ca. 70 % af samtlige kommunens boliger og arbejdspladser indenfor en afstand på 400 meter. Denne dækning betyder, at en meget stor del af kommunens borgere har adgang til A- busnettet, og at mange kunder faktisk vil kunne nøjes med A- busnettet. A-busserne vil køre hyppigt, dvs. med 5-10 minutters mellemrum i dagtimerne og 15 minutters mellemrum om aftenen/weekenden. De øvrige buslinjer kører typisk med ½ times mellemrum i dagtimerne og 1 times mellemrum om aftenen/weekenden, - enkelte bybuslinjer dog hyppigere. Ser man på dækningen af det samlede nye busnet med A-busser, bybusser, regionale busser og tog, dækkes ca. 85 % af samtlige boliger og arbejdspladser i kommunen indenfor en afstand på 400 meter. Indenfor 800 meters afstand dækkes ca. 97 %. Trafikplanforslaget indeholder kun kørsel på ordinære buslinjer med kørsel hele dagen og ugen igennem. Forslaget indbefatter dermed ikke kørsel, hvor der kun udføres enkelte ture pr. dag eller pr. uge, herunder natbuskørsel, industrikørsel, gymnasiekørsel, sommerkørsel til stranden m.v. Ressourcer til disse typer af kørsel er langt ind i en såkaldt forstærkningspulje. Scenarier for betjening Der er i trafikplanen skitseret tre forskellige serviceniveauer med forskellig resulterende økonomi; Et basis-scenarie, et reduceret scenarie og et udvidet scenarie. Buslinjenettet i de tre scenarier er grundlæggende det samme, idet forskellen på de tre scenarier er hyppigheden af drift på de forskellige buslinjer, samt hvorvidt der er afsat en forstærkningspulje eller ej. I forhold til basisscenariet er der i det udvidede scenarie alene lagt op til mere kørsel på A-busnettet. Side 6 af 24

7 I forhold til basisscenariet er der i det reducerede scenarie dels fjernet en forstærkningspulje på køreplantimer årligt, og dels er der langt mindre kørsel på de almindelige bybuslinjer, mens A-buskørslen er uændret i forhold til i basisscenariet. I det materiale, Midttrafik har haft udsendt under den offentlige høring af trafikplanen, har primært været beskrevet den foreslåede drift i basisscenariet. Ud fra en faglig tilgang er der nedenstående vurderinger af de tre scenarier. Basiscenariet Basiscenariet vurderes at give en kollektiv trafikbetjening, der er rimeligt afstemt efter passagergrundlaget i det enkelte område af kommunen. For mange mennesker er tilbuddet samtidig så attraktivt, at der vil kunne tiltrækkes flere kunder til den kollektive trafik. Basisscenariet fordrer endvidere et noget lavere skattefinansieret tilskud end den nuværende betjening. I forhold til serviceniveau vil mange rejsende opleve et bedre trafiktilbud i form af højere hyppighed og hurtigere og mere direkte rejser end i det eksisterende busnet. Andre vil derimod opleve forringelser i form af lavere hyppighed, længere gangafstande, eller i yderste konsekvens, at et eksisterende bustilbud bliver erstattet af et tilbud om bestillingskørsel. Det reducerede scenarie Set ud fra en faglig vurdering vil det være yderst problematisk at gennemføre det reducerede scenarie. Scenariet indebærer en yderligere reduktion af betjeningen på de supplerende bybuslinjer i områder, hvor servicen i forvejen er beskåret i forhold til i dag. I nogle områder forventes kapaciteten i det reducerede scenarie at være utilstrækkelig i forhold til efterspørgslen. På strækninger på de almindelige bybuslinjer, hvor der ikke køres særlig ofte, vil der på nogle tider af dagen ganske enkelt ikke være plads til alle i bussen. Der vil ofte forekomme situationer, hvor passagerer bliver forbi-kørt ved stoppestederne, fordi bussen er fyldt op. Selvom A-busserne vil tiltrække passagerer, vil der være et decideret fald i det samlede passagertal, fordi tilbuddet udenfor A-busnettet reduceres så kraftigt og der her mistes mange passagerer. Side 7 af 24

8 I det reducerede scenarie er der endvidere ikke afsat en forstærkningspulje. Det betyder, at der absolut ingen muligheder vil være for f.eks. at opretholde natbuskørsel fredag og lørdag nat, en bus til Moesgård Strand om sommeren, en gymnasiebus fra Gellerup til Langkær, betjening af industriområder, eller andre kørselsformål, der måtte ønskes opretholdt eller tilgodeset. En omprioritering ved omflytning af ressourcer fra A-busnettet til det supplerende bybusnet kan ikke anbefales, da den forudsatte merindtjening ved passagerstigninger på A-busnettet kun kan forventes opnået, hvis den høje hyppighed i A-busbetjeningen fastholdes. Den faglige vurdering er således, at det med den stærkt reducerede økonomi i dette scenarie ikke vil være muligt at tilvejebringe en tilstrækkelig bybusbetjening i forhold til borgernes rejsebehov og faktiske rejseaktivitet. Det udvidede scenarie I rapporten med trafikplanforslaget skitseres endvidere et udvidet scenarie, hvor kørslen på A-busnettet udvides, og hvor den øvrige kørsel udføres som i basisscenariet. På baggrund af forøgelsen af kørslen på A-busnettet forventes i det udvidede scenarie en yderligere stor passagerfremgang, som vil medføre merindtægter på yderligere 11 mio. kr. i forhold til basisscenariet. Da udgifterne i det udvidede scenarie vil stige med 25 mio. kr., skal nettorammen dog samlet set øges med 14 mio. kr. i forhold til i basisscenariet. Baggrunden for hele trafikplanen er et stort budgetunderskud og en ubalance mellem den økonomiske ramme og serviceniveauet. Denne ubalance skal der i første omgang findes en løsning på. Af økonomiske årsager kan det udvidede scenarie derfor ikke anbefales gennemført på nuværende tidspunkt. Et fjerde scenarie Udover de tre scenarier, der er beskrevet i trafikplanen, kunne tænkes et fjerde scenarie, nemlig at fastholde det eksisterende buslinjenet, men blot gennemføre nedskæringer her for at sikre en bedre økonomi. Dette scenarie kan dog bestemt ikke anbefales. Hvis der i det eksisterende net skulle findes nettobesparelser på f.eks. 25 mio. svarende til den nettoforbedring af økonomien, som vil være konsekvensen af basisscenariet, ville der skulle skæres kørsel væk for bruttoudgifter på mio. kr., fordi der også skulle indregnes et væsentligt indtægtsbortfald. Side 8 af 24

9 Det ville betyde en særdeles kraftig nedskæring i bybustrafikken, som ville give langt flere negative konsekvenser for mange flere kunder, end de scenarier, der er beskrevet i trafikplanen. 4. Den forventede effekt Passagerstigning Cowi har i.f.m. udarbejdelsen af trafikplanforslaget gennemført en trafikmodelkørsel på det foreslåede buslinjenet med udgangspunkt i basisscenariet. På baggrund af denne modelkørsel forventes antallet af busrejser at stige fra ca rejser/dag i det nuværende busnet til rejser pr. dag i trafikplanforslaget. Det svarer til en stigning i antallet af rejser på godt 4 %. Forklaringen på den forventede stigning er, at mange rejsende vil opleve fordelene med øget hyppighed, kortere rejsetid og direkte ruteføringer i A-busnettet, hvorfor flere vil vælge bussen. I de områder, hvor transporttilbuddet vil blive forringet i forhold til i dag, kan omvendt forventes lidt færre kunder. Mængden af rejsende, som vil opleve forbedringer, er dog langt større end mængden af rejsende, der vil opleve et forringet tilbud. Derfor forventes en samlet nettotilvækst på ca. 4 %. Den forventede passagerstigning svarer til de stigninger, der blev opnået i Malmø, da man her indførte A-busser for få år siden. Væsentlige merindtægter som følge af en forventning om tiltrækning af nye passagerer i A-busnettet udgør en stor del af den forventede forbedrede nettoøkonomi i trafikplanen. Passagerstigningen i det nye busnet kan dog ikke forventes allerede fra dag ét, da det erfaringsmæssigt tager lang tid, at vænne rejsende til nye vaner. Der skal derfor forventes en indkøringsperiode på tre år, før den fulde indtægtsmæssige effekt af trafikomlægningen kan forventes opnået. Effektivitet og CO2-belastning Med mere direkte ruteforløb vil kørslen blive mere effektiv og driftsomkostningerne lavere. Hvis en buslinje kun bruger 20 minutter i stedet for 30 minutter på at køre fra A til B, skal der ikke bruges så mange busser og køreplantimer på linjen. Effektiviteten i busnettet opgjort som antal påstigninger pr. times buskørsel forventes at blive øget væsentligt fra i dag ca. 65 påstigninger til ca. 72 påstigninger pr. times buskørsel i det nye net. Side 9 af 24

10 Det større antal passagerer vil således kunne transporteres under anvendelse af 18 færre driftsbusser og færre køreplantimer pr. år. Den højere effektivitet med flere passagerer og færre busser og driftstimer vil have en positiv konsekvens i forhold til CO2-belastning af miljøet. 5. De planlagte ydelser Ændring af rejsevaner Gennemførelsen af trafikplanens forslag til et helt nyt buslinjenet vil betyde, at samtlige busrejsende i Århus skal ændre rejsevaner, da intet af den eksisterende bustrafik vil fortsætte uændret. Der er erfaringsmæssigt en meget stor konservatisme i vores transportvaner. F.eks. kan man være vant til primært at handle i ét bestemt supermarked eller i ét bestemt indkøbscenter, hvor den nuværende bus kører lige forbi. Selvom de færreste med det nye busnet fratages muligheden for bustransport til indkøb og service, vil nogle opleve ikke længere at have busforbindelse til lige præcis de vante steder. Nogle har den opfattelse at alene det, at rejsemulighederne ændres, er en forringelse. Det bærer en del af de indkomne høringssvar fra den offentlige høring præg af. Men det er spørgsmålet, om ikke den kollektive trafiks formål er tilstrækkelig opfyldt, hvis det nye busnet generelt giver mulighed for rimelig transport til arbejde, uddannelse, indkøb, service, kultur mv. Selvom nogle vil savne de mulige rejserelationer, som findes i det eksisterende busnet, vil der være andre, som vil opleve de nye mulige rejserelationer i det nye buslinjenet som en forbedring. Ændringer i trafikplanforslaget I forhold til trafikplanforslaget, som Byrådet tidligere er blevet præsenteret for, og som har været udsendt i offentlig høring, foreslås nu en række justeringer på basis af de indkomne høringssvar. Til indstillingen er vedlagt bilag med hovedbudskaber fra høringssvarene samt bemærkninger om forslag til hel, delvis eller ingen justering af trafikplanforslaget. Der foreslås nu flg. ændringer på det foreslåede linjenet: Linje 1A Forøget hyppighed til/fra Lystrup i myldretiden. Linje 2A I Århus Vest køres ikke via Nykersvej- Snogebæksvej, men i stedet via Hasle Ringvej-Herredsvej Side 10 af 24

11 Linje 6A I Højbjerg køres ikke via Bushøjvænget-Stenvej, men i stedet via Ringvej Syd Oddervej til Emiliehøj. Linje 12 I Brabrand køres ikke ad Engdalsvej-Hovgårdsvej- Byleddet, men i stedet ad Engbakken-Brabrand Hovedgade- Silkeborgvej. I stedet for at slutte alle ture i Hjortshøj, forlænges hver anden tur fra Hjortshøj til Hårup-Mejlby. Linje 15 I Århus Nord køres ikke i ring via bl.a. P.O.Pedersens Vej. I stedet køres dobbeltrettet ad Graham Bells Vej ved Ikea. Linje 16 I Århus Vest køres indtil videre ad Herredsvej- Fjældevænget-Fjældevængets Busvej. Det kan blive nødvendigt at justere forløbet senere i forbindelse med omlægning af Herredsvej. Linje 17 Føres via Busgadeforløbet i stedet for via Skolebakken. Linje 18 I stedet for at køre til Hårup-Mejlby på alle ture, skal hver anden tur slutte i Elev. Linje 19 I Højbjerg køres ikke ad Oddervej-Ringvej Syd- Saralyst Allé, men i stedet ad Oddervej-Stenvej-Bushøjvænget- Saralyst Allé. Linje 21 Føres ind omkring busvendeplads på Trige Centervej. Forstærkningspulje Der er i basisscenariet og det udvidede scenarie indregnet en forstærkningspulje på køreplantimer om året. Puljen er tænkt anvendt til f.eks. fortsat drift under en eller anden form af særlige kørselstyper, som indgår i den nuværende busbetjening, eksempelvis: natbuskørsel efter fredag og lørdag nat (alle nuværende 80 erlinjer), buslinje til Moesgård Strand om sommeren/søndagen (nuværende linje 19), gymnasiebus fra Gellerup til Langkær Gymnasium (nuværende linje 74) og fra Lystrup til Egå Gymnasium (nuværende linje 92), samt betjening af industriområder i myldretiden (alle nuværende 90 er-linjer). Ønskes denne type særlig kørsel opretholdt i samme omfang som i dag, vil det sluge cirka halvdelen af forstærkningspuljen. Side 11 af 24

12 Forstærkningspuljen er endvidere tænkt som en buffer til løsning af de ikke-forudsete problemer, som realistisk set må forventes i forbindelse med iværksættelsen af et totalt omlagt busnet. Det kan f.eks. dreje sig om kapacitetsproblemer på nogle strækninger/tidspunkter, hvor det forudsatte betjeningsomfang måske viser sig ikke helt at dække behovet. Endelig kan forstærkningspuljen prioriteres anvendt til andre kørselsformål, der måtte ønskes tilgodeset. De køreplantimer giver dog kun begrænsede muligheder for ekstra betjening. Det bør derfor nøje prioriteres, hvad ressourcerne i forstærkningspuljen ønskes anvendt til. Kommunens landområder og små bysamfund Bortset fra de nævnte forslag til justeringer af buslinjer fastholdes trafikplanens forslag om busbetjening i kommunens landområder. Forslaget indebærer således, at nogle områder mister eksisterende busbetjening og i stedet får et tilbud om Midttur. I et område omkring Harlev foreslås dog tillige en vis betjening med telebusser. Under den offentlige høring har der været meget fokus på konsekvenserne for de landområder og små landsbysamfund, der ifølge trafikforslaget mister busbetjening. Landområder er i trafikplanen generelt foreslået dækket af Midttur med kommunalt tilskud, - uden at det har været nærmere specificeret, hvad Midttur-tilbuddet skulle omfatte, og hvad det ville komme til at koste. I en række høringssvar har der således været udtrykt en stor skepsis for Midttur-tilbuddets anvendelighed og især tilbuddets pris. Fra politisk hold blev der endvidere ved den tidligere behandling af trafikplanen udtrykt bekymring for, hvor store omkostninger Midttur ville udløse. Der er nedenfor gennemgået forskellige mulige modeller for en Midttur-ordning, erfaringer med Midttur andre steder samt skøn for kommunens omkostninger til en Midttur-ordning. Midttur andre steder Midttur er Midttrafiks tilbud om bestillingskørsel for alle, - primært tiltænkt tyndtbefolkede områder uden anden kollektiv trafikbetjening. Rejser med Midttur bestilles mellem adresser indenfor det omfattede område, eller f.eks. mellem hjemadressen og nærmeste busforbindelse. Side 12 af 24

13 Kørslen koordineres med andre af Midttrafiks bestillingskørsler f.eks. handicapkørsel. De anvendte ressourcer optimeres mest muligt gennem samkørsel. Kunden skal bestille Midttur mindst to timer før turen, men kan også bestille faste kørselstidspunkter. Midttur kan bestilles alle steder i regionen, - de fleste steder rejser kunden til fuld pris. Denne pris dækker samtlige Midttrafiks omkostninger til turen. Kunden betaler her 14 kr./km, dog mindst 70 kr./tur. Midttrafik tilbyder to modeller for Midttur med kommunalt tilskud. Kommunerne kan vælge at give tilskud på enten 50% eller 75% af omkostningerne ved Midttur. Med 50% s kommunalt tilskud er prisen for kunden 7 kr./km, dog mindst 35 kr./tur. Med 75% s kommunalt tilskud er kundens pris 3 kr./km, dog mindst 18 kr./tur. Er der flere, der rejser sammen, betales denne pris af den første rejsende, mens ledsagerne kun betaler 10 % heraf. Der betales kontant for en tur. Kort og billetter til kollektiv trafik i øvrigt kan ikke anvendes til rejser med Midttur, og der er ingen (takstmæssig) omstigning. Midttrafik giver kommunerne mulighed for at tilbyde Midttur med kommunalt tilskud i enten hele kommunen eller i udvalgte områder af kommunen. Midttur tilbydes i dag i en række kommuner med 50 % s tilskud, herunder i Viborg og Skive Kommuner. Ingen kommune har endnu valgt at give 75 % s tilskud. I de tilsluttede kommuner tilbydes Midttur i hele kommunen (dvs. også i byområder med buskørsel). Kun i Århus Kommune udnyttes muligheden for at give et Midttur-tilbud i et afgrænset geografisk område (omkring Lyngby). I Viborg og Skive Kommuner har kørselstilbuddet eksisteret i en række år. Efter en stille start har omfanget af ture udviklet sig over årene. Blandt kunderne er der stor tilfredshed med Midttur-tilbuddet, nok bl.a. fordi tilbuddet ikke er blevet indført som erstatning af tidligere buskørsel. De to kommuners omkostninger til Midttur er relativt begrænset. Ved en opregning af tallene for de første tre måneder af 2010 til helårstal, udføres i Viborg Kommune ca ture årligt, og kommunens nettoudgift ligger på omkring kr./år. Skive Kommune ligger på omkring det halve. Til sammenligning er Viborg Kommune geografisk tre gange så stor som Århus Kommune, - Midttur dækker altså her et meget stort landområde. Det samlede indbyggertal er tre gange så stort i Århus i forhold til Viborg Kommune, men sammenlignes kommunernes indbyggertal excl. indbyggerne i hovedbyen, ligger både Viborg og Århus Side 13 af 24

14 Kommuner på et sammenligneligt niveau omkring indbyggere udenfor kommunecentret. Midttur i Århus Kommune I trafikplanen foreslås, at der tilbydes kørsel med Midttur med kommunalt tilskud i Århus Kommune. Ordningen foreslås begrænset til at omfatte alle landområder og bysamfund, som ligger udenfor det sammenhængende Århus-byområde. Der skal således ikke gives kommunalt tilskud til f.eks. en Midtturrejse mellem Højbjerg og Brabrand. Det konkret omfattede geografiske område skal dog afpasses efter de zoneinddelingsmuligheder, som Midttrafiks kørselssystem muliggør. Det vil f.eks. mange steder ikke være muligt at undtage busbetjente bysamfund i landområder, uden samtidig også at undtage landområder udenfor det pågældende bysamfund. Dækkes derfor samtlige områder udenfor det sammenhængende Århus-byområde, vil også bysamfund med busdækning, som f.eks. Solbjerg, Harlev og Studstrup, blive omfattet af Midttur-ordningen. Det forventes dog ikke, at Midttur vil blive anvendt i væsentlig omfang i de busdækkede områder, da såvel taksterne som bestillingsproceduren vil gøre buskørslen mere attraktiv at anvende end Midttur-ordningen. Det foreslås at lade Midttur-ordningen omfatte kørsel mellem det omfattede landområde og på/af-stigning ved 5-10 faste store rejsemål i Århus byområdet (f.eks. Park Allé/Banegårdspladsen, Viby Torv, City Vest, Brobjerg-Centret, o.lign.). En sådan udvidelse af rejsemulighederne ville øge anvendeligheden af tilbuddet. Siden primo 2009 har man i Århus Kommune kunnet anvende Midttur med 50% s kommunalt tilskud indenfor et afgrænset geografisk område omkring Lyngby. Tilbuddet har ikke været meget anvendt. I de første tre måneder i år er der f.eks. kun blevet gennemført 14 ture i alt. Lyngby-ordningens begrænsede geografiske dækning er formodentlig en af årsagerne til den manglede brug af ordningen. Erfaringerne i Lyngby-området kan derfor ikke umiddelbart anvendes til en vurdering af, hvordan benyttelsen ville være, hvis ordningen blev udvidet til meget større dele af kommunen. Her kan Midttrafiks erfaringer fra bl.a. det indkørte system i Viborg Kommune bedre anvendes. På baggrund af erfaringerne her skønnes, at en Midttur-ordning med 50% s tilskud i Århus Kommune næppe vil udløse kommunale nettoomkostninger på mere end kr. årligt. Nettoomkostningen vil dog formodentlig være noget lavere. Side 14 af 24

15 Blev der i stedet givet et tilbud om 75% s kommunalt tilskud i Århus Kommune, ville tilbuddet formodentlig tiltrække lidt flere kunder. Men kommunens nettoomkostninger skønnes alligevel højst at udgøre kr. årligt formodentlig dog mindre. Telebus-ordning i Harlev-området Midttur vil give landområderne og landsbysamfundene rimelige og meget fleksible muligheder for transport. Men for eventuelle nuværende faste busrejsende i disse områder har tilbuddet den ulempe, at Midttur udelukkende kan betales kontant. Derfor kan periodekort (f.eks. elever i ungdomsuddannelser med uddannelseskort) ikke anvendes til kørsel med Midttur. I høringssvar fra den offentlige høring har der især fra landområder og mindre bysamfund i den vestlige del af kommunen omkring Harlev været udtrykt bekymring for, om transport af f.eks. elever i ungdomsuddannelser ville kunne tilgodeses med Midttur. Der findes en mulig mellem-form mellem almindelig buskørsel og Midttur, nemlig en såkaldt telebusordning. En telebus kører kun efter bestilling og skal ligesom Midttur bestilles mindst et par timer inden rejsen, eller der kan foretages en fast bestilling. Telebuskørslen foretages af de samme køretøjer, som indgår i Midtturordningen, dvs. primært minibusser og taxaer. Kørslen bliver også koordineret i det samme it-system, og der tilrettelægges samkørsel i muligt omfang. I telebussen køres efter normale bustakster, herunder med mulighed for omstigning på samme billet. Der kan anvendes kontantbetaling eller periodekort. Klippekort kan ikke anvendes i telebussen, da der ikke findes klippekortautomater i køretøjerne. Telebussen dækker i princippet et eller flere ruteforløb, hvor der alternativt kunne have kørt en bus. I praksis kan kørslen bestilles adressebaseret i landområdet og i landsbyerne bestilles ved et stoppested. Telebussen kører ligesom en bus på et fastsat tidspunkt enten til eller fra et punkt, hvor der er mulighed for omstigning til ordinære busser, f.eks. Stavtrup, Harlev eller Transportcentret. Det foreslås, at der tilbydes telebuskørsel på den strækning mellem Harlev og Stavtrup, som betjenes af den eksisterende buslinje 55, herunder landsbysamfundene Tåstrup, Gl. Harlev, Ormslev st. og Skibby. Endvidere foreslås telebuskørsel på den strækning mellem Framlev og Edwin Rahrs Vej, som indtil sidste år var betjent af den Side 15 af 24

16 regionale busrute 116, herunder landsbysamfundene Lyngby og Labing. Der tilbydes to ture om morgenen og to ture om eftermiddagen med telebuskørsel. Tidspunkterne for disse ture fastsættes i forhold til behov for primært kørsel til/fra uddannelse. Telebussen er målrettet rejsende til/fra landområdet, som ikke er busbetjent. Telebussen kan således ikke anvendes til kørsel imellem f.eks. byerne Harlev og Stavtrup, som jo begge hver især er busbetjent. Telebussen er et supplement til Midttur i landområdet. Telebussen er i forhold kørselstidspunkt og strækning mindre fleksibel end Midttur. Men har til gengæld den fordel, at kunderne kører til bus-takst. Omkostninger til Midttur, telebus, mv. Et Midttur-tilbud med 75% s kommunalt tilskud samt den beskrevne telebusordning i Harlev-området samt behovet for mindre tilpasninger/justeringer i lokalområder skønnes tilsammen at medføre nettoomkostninger i størrelsesorden 5 mio. kr. årligt. 6. Organisering af indsatsen Midttrafik har efter ønske fra Århus Kommune dette forår gennemført en offentlig høring af forslaget til samlet nyt buslinjenet. Trafikplanrapporten har ligget til gennemsyn på kommunens biblioteker og borgerservice og har også kunnet downloades fra Midttrafiks hjemmeside. Endvidere har et trykt hæfte med kort resumé af trafikplanens indhold, linjekort samt beskrivelser af planens konsekvenser for alle lokalområder været tilgængelig de samme steder. Teknik og Miljø har i forbindelse med høringen stillet sig til rådighed for information og drøftelse af planen overfor kommunens fællesråd mv. og har i den forbindelse deltaget i en række åbne borgermøder, som har været afholdt lokalt på initiativ af fællesrådene. Borgerne har kunnet afgive høringssvar ved at skrive enten brev eller mail til Midttrafik eller ved at taste et høringssvar ind i et skema direkte på Midttrafiks hjemmeside. Endvidere har nogle sendt høringssvar til Århus Kommune. Resultat af offentlig høring af trafikplanforslag Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte høringssvar er samlet i en oversigt, som er vedlagt indstillingen. I oversigten Side 16 af 24

17 er høringssvarene også i muligt omfang fordelt på (forslag til nye) buslinjer. Der har i de fleste områder af kommunen været nogle gennemgående hovedbudskaber, som er gået igen i flere høringssvar. Disse hovedbudskaber er gengivet i et bilag til indstillingen sammen med forvaltningens kommentarer om enten justeringer til eller fastholdelse af trafikplanforslaget. Nogle få af henvendelserne var underskriftsindsamlinger med et varierende antal underskrivere. Der er modtaget underskiftsindsamlinger: imod lukningen af nuværende linje 1 på Trøjborg (3136 underskrifter). imod vejgennembrud mellem Søndervangs Allé og Gunnar Clausens Vej. imod nedlæggelse af kørsel i Nøddeengen i Hasselager. imod nedlæggelse af kørsel i Tåstrup, Gl.Harlev og Ormslev St. med forslag om ændring af 6A erens ruteforløb gennem Holme. imod nedlæggelse af linje 5 i Gl.Åby og Åbyhøj. imod omlægning af buslinjen ved Hørret. Evaluering af vedtaget trafikplan i 2014 Endelig trafikplan forventes vedtaget med nærværende indstilling, og planen forventes at træde i kraft sommeren Som nævnt er der en vis konservatisme i vores transportvalg, hvorfor der skal forventes en indkøringsperiode på tre år fra planens ikrafttræden til den fulde effekt af trafikomlægningerne kan forventes at være opnået. Indkøringsperioden vil således strække sig til ind i Det foreslås, at når resultatet af Midttrafiks regnskab 2013 er kendt, skal der foretages en evaluering af trafikplanens konsekvenser for såvel økonomi som kundetilfredshed. Denne evaluering skal forelægges Byrådet i første halvår I forhold til økonomien skal det gøres op, om det med trafikplanen er opnået at få det fastsatte servicetilbud til at harmonere med den afsatte økonomiske ramme. Der skal herunder gennemføres en opgørelse af, om den (til og med 2013) forudsatte mer-indtjening med trafikplanen er opnået. Endvidere skal rammefremskrivningsmodellen revurderes. I forhold til en undersøgelse af kundernes tilfredshed med det kollektive trafiktilbud bør en sådan tilrettelægges af eller i samarbejde med Side 17 af 24

18 Midttrafik, - måske som en lokal udbygning af de kundetilfredshedsmålinger, som Midttrafik løbende foretager. 7. Konsekvenser for ressourcer En opdatering af budgetanalysens tal viser, at ubalancen i sektor 2.32 under forudsætning af uændret kørsel og uændrede forhold i øvrigt i 2011 må forventes at blive cirka 39 mio. kr. Usikkerheder omkring nye regler kan dog i bedste fald reducere ubalancen i 2011 til 35 mio. kr. Der er nedenfor taget udgangspunkt i, at sektorens finansieringsbehov er 39 mio. kr., idet afvigelser fra dette beløb foreslås reguleret efterfølgende. Den hjemtagne formue fra Busselskabet Århus Sporveje dækker det hidtidige budgetunderskud i sektor 2.32 frem til i dag og næsten dette år ud. Trafikplanen skal være medvirkende til at nedbringe denne ubalance mellem det eksisterende serviceniveau og den økonomiske ramme. Ny rammefremskrivningsmodel Selvom trafikplanen kan løse hele eller dele af den øjeblikkelige ubalance mellem ramme og serviceniveau, er der pga. nuværende rammefremskrivningsmodel meget stor risiko for, at der opstår nye store underskud i sektor 2.32 også i de kommende år. De største problemer er, at dele af rammen ikke fremskrives eller kun fremskrives delvist, og at der budgetteres med en nettoramme. Den faktiske økonomi er sammensat af store kontraktomkostninger ved kørsel (477 mio. kr. i 2011), samt af en andel af Midttrafiks indtægter (-252 mio. kr. i 2011). Kontraktomkostningerne reguleres efter den faktiske omkostningsudvikling, som over de seneste år er steget væsentligt mere end den almindelige P/L-fremskrivning. Billettaksterne må derimod ikke stige mere end et statsligt fastsat takststigningsloft, og indtægtsniveauet er herudover afhængigt af passagertallet. Den manglende overensstemmelse mellem kommunens nettorammefremskrivning og den faktiske omkostningsudvikling indebærer med stor sandsynlighed, at der enten vil blive opbygget et nyt underskud, som vil stige for hvert år, eller at kommunen hvert år må bestille mindre og mindre buskørsel. Side 18 af 24

19 På den baggrund forslås en ændret rammefremskrivningsmodel for de dele af rammen for sektor 2.32, der vedrører afregningen med Midttrafik. Modellen skal principielt indebære, at fremskrivningen af kommunens ramme til dækning af Midttrafiks nettoomkostninger ved den bestilte kørsel skal baseres på realistiske skøn for hhv. kontraktreguleringer for det kommende år og for kommunens andel af Midttrafiks indtægter. I lyset af de store usikkerheder ved indkøringen af den nye trafikplan bør der i modellen endvidere indarbejdes en efterregulering i forhold til Midttrafiks regnskab for ovenstående udgifter og indtægter. Den konkrete udformning af rammefremskrivningsmodellen foreslås udarbejdet forud for budgetlægningen for 2012 i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø, og modellen revurderes i forbindelse med evalueringen i Kommunens udgifter til intern administration og til kommunens andel af Midttrafiks fællesudgifter reguleres efter kommunens almindelige principper. Trafikplanens tre scenarier Der er i trafikplanen skitseret tre scenarier for fremtidigt serviceniveau. De tre scenarier vil have forskellig resulterede økonomi. I forhold til en fortsættelse af den eksisterende buskørsel, vil der være en nettobesparelse i alle tre scenarier. Med basisscenariet forventes en forbedret nettoøkonomi på 25 mio. kr. årligt. Tilsvarende vil nettoøkonomien med det reducerede scenarie blive forbedret med 44 mio. kr. årligt, og med det udvidede scenarie forbedres nettoøkonomien med 11 mio. kr. årligt. En del af den forbedrede nettoøkonomi skyldes, at udgifterne er lavere, fordi der anvendes færre busser og færre køreplantimer. En anden del af den forbedrede nettoøkonomi skyldes merindtægter i A- buskørslen. En mindre del af denne merindtægt vil formodentlig skulle tilgå regionen, idet nogle af de ekstra passagerer vil anvende den regionalt finansierede del af kørslen. Den mere præcise fordeling af indtægterne på den pågældende A-buslinje skal aftales mellem region og kommune i forbindelse med tilrettelæggelsen af den konkrete kørsel. Side 19 af 24

20 Basis-scenariet kræver en øget økonomisk ramme På baggrund af en faglig vurdering af de tre scenarier foreslås med denne indstilling, at der gennemføres det serviceniveau, der er beskrevet i trafikplanforslagets basisscenarie. Da basisscenariet forbedrer nettoøkonomien med 25 mio. kr. årligt, og da behovet for finansiering af ubalancen i sektor 2.32 er 39 mio. kr. årligt, er der således fortsat en manko på 14 mio. kr. årligt mellem den økonomiske ramme for sektor 2.32 og det foreslåede serviceniveau. Det foreslås endvidere, at der - udover basisscenariet - afsættes ressourcer til dækning af Midttur med 75 % kommunalt tilskud i kommunens landområder, til telebuskørsel i Harlev-området samt til behovet for mindre tilpasninger/justeringer i lokalområder på i alt 5 mio. kr. årligt. For at sikre et betjeningsniveau som beskrevet indstilles derfor, at den økonomiske ramme til sektor 2.32 reguleres, idet den forøges med 19 mio. kr. årligt. Finansieringen af den øgede ramme fastlægges i forbindelse med budgetlægningen. Teknisk budget og -rammeregulering i overensstemmelse med tidligere byrådsbeslutning Byrådet har tidligere besluttet, at Århus Sporveje skulle overgå fra køb til leasing af busser. Som en del af denne beslutning indgik, at i perioden frem til alle busser er leaset ved udgangen af 2015, skal budgettet og rammen til kollektiv trafik hvert år øges med et beløb til dækning af Busselskabets stigende omkostninger til leasing. Dette er desværre ikke sket i 2011 og er heller ikke lagt ind i overslagsårene. Der indarbejdes derfor efter aftale med Borgmesterens Afdeling en teknisk budget- og rammekorrektion fra 2011 og frem og tilsvarende i efterfølgende år - med modpostering på budgetreserven. Finansiering af ubalancen frem til trafikplanen træder i kraft Der er en ubalance i sektor 2.32 mellem den afsatte økonomiske ramme og de faktiske udgifter, som den eksisterende bybusdrift udløser. Ubalancen udgør i øjeblikket knap 3 mio. kr. om måneden, og vil i 2011 udgøre omkring 3,2 mio. kr. om måneden. Den hjemtagne formue fra Busselskabet Århus Sporveje dækker den hidtidige ubalance i sektor Formuen forventes dog at være spist op ultimo Side 20 af 24

21 Der skal findes en finansiering af ubalancen for perioden fra formuen er brugt, og indtil den nye trafikplan træder i kraft. Træder den nye trafikplan i kraft til køreplanskiftet den 26. juni 2011, skal der således findes finansiering af i alt ca. 16,3 mio. kr. Usikkerheder omkring nye regler kan dog i bedste fald kan reducere finansieringsbehovet til 14,2 mio. kr. Trafikplanen forudsættes vedtaget inden sommerferien i år. Hvis vedtagelsen af trafikplanen udskydes til efter sommerferien, vil ikrafttrædelsen af trafikplanen blive forsinket med formodentlig tre måneder. Konsekvensen heraf vil være, at ubalancen vil fortsætte i yderligere tre måneder, hvorfor der vil skulle finansieres et underskud på yderligere cirka 10 mio. kr. Der skal altså i givet fald findes finansiering af i alt mio. kr. Ubalancen frem til trafikplanen træder i kraft foreslås finansieret af reserven til udvikling af kollektiv trafik, idet den endelige stillingtagen til finansieringen dog foreslås at afvente forhandlingerne om budget Overførslen fra reserven foreslås at ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for hhv og Indkøringsperiode på tre år Med trafikplanens basisscenarie forventes merindtægter på 12 mio. kr. årligt som følge af tiltrækning af nye passagerer. Passagerstigningen i det nye busnet kan dog ikke forventes allerede fra dag ét, da det erfaringsmæssigt tager tid, at vænne rejsende til nye trafiktilbud. Der skal derfor forventes en indkøringsperiode på tre år, før den fulde indtægtsmæssige effekt af trafikomlægningen kan forventes opnået. På den baggrund indstilles, at der afsættes en ramme på i alt 15 mio. kr. heraf 5 mio. kr. i 2011 (andet halvår), 7,5 mio. kr. i 2012, 2 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. i 2014 (første halvår) til dækning af manglende merindtægter i den tre-årige indkøringsperiode. Beløbet foreslås finansieret af puljen til udvikling af kollektiv trafik, idet den endelige stillingtagen til finansieringen dog foreslås at afvente forhandlingerne om budget Anlægsudgifter og ekstraordinære éngangsudgifter I forbindelse med en så stor omlægning af det samlede busnet vil der være en række udgifter til vejanlæg, til informationskampagner og eventuelt til særskilt markedsføring/markering af A-busserne gennem ændret busbemaling. Side 21 af 24

22 Nødvendige vejanlæg Det er en forudsætning for gennemførelsen af det nye buslinjenet, at der nogle steder etableres nye eller ændres vejanlæg. Det drejer sig om nye endestationer, bussluser, buslommer, ændret fartdæmpning, stoppesteder og skiltning. Endvidere er der ikke længere behov for en række eksisterende anlæg, hvorfor disse måske skal nedlægges. Det skønnes, at de nødvendige anlæg vil kunne udføres for omkring 6 mio. kr. Informationskampagne Trafikplanen vil betyde, at de mere end 40 mio. årlige passagerer i den kollektive trafik i Århus alle sammen skal ændre deres rejsevaner, fordi der etableres et helt nyt linjenet. Det kræver en massiv informationskampagne at sikre, at både de eksisterende kunder kan finde ud af at komme fra A til B, og at de potentielle nye kunder også får øjnene op for de fordele, som det nye busnet giver. Der vil derfor skulle afsættes et beløb på 3-5 mio. kr. til information om og markedsføring af det nye kollektive trafiktilbud. Særlige busser på A-linjer En del af konceptet for A-buslinjerne kunne være, at der på disse buslinjer anvendes særlig bustyper og/eller at busserne ligesom i f.eks. København - har en særlig bemaling. Indgår sådanne særlige krav til busser på A-buslinjer i et udbud af buskørsel, udløser de i princippet ikke ekstra udgifter. Men skal der ændres på busserne i den eksisterende buspark, skal Busselskabet have kompensation for de ekstra udgifter. Cowi har anslået, at der skal afsættes 2-3 mio. kr. til en ændring af busparken i forhold til et særligt koncept for A-buslinjerne. Statslige puljemidler Som en del af regeringens grønne transportpolitik er etableret nogle statslige puljer, hvorfra kommunerne kan søge om støtte til busprojekter. Der er herunder to relevante puljer dels til støtte af projekter til øget fremkommelighed for busser, og dels til støtte af projekter, der skal skaffe flere passagerer i den kollektive trafik. I forbindelse med vedtagelsen af trafikplanen, der jo meget har til formål at øge passagertallet i busserne i Århus, vil der være mulighed for at søge om statslige puljemidler fra passager-puljen. Side 22 af 24

23 Der vil formodentlig fra denne pulje kunne søges støtte til såvel manglende merindtægter i indkøringsperioden, information og markedsføring, særlig busbemaling, og måske også til anlægsudgifter i.f.m. det nye linjenet. Der er muligt at søge midler fra de statslige puljer hvert halve år, næste ansøgningsfrist er den 1. oktober I Trafikplanen er også beskrevet en række forslag til andre mulige og ønskelige tiltag for den kollektive trafik. Det drejer sig om forskellige anlæg til øget fremkommelighed primært på A-buslinjerne, samt om muligheden for realtidsinformation ved stoppestederne og signalprioritering i lyskryds. Trafikplanens gennemførelse er ikke afhængig af disse tiltag. Kan der findes finansiering af tiltagene, kan de således gennemføres over nogle år. Det skal nævnes, at der i øjeblikket er gode muligheder for statslig medfinansiering af denne type tiltag fra den statslige pulje til øget fremkommelighed. Finansiering For så vidt angår kommunens udgifter til nødvendige anlæg samt til éngangsudgifter foreslås disse principielt finansieret af reserven til udvikling af kollektiv trafik, idet den endelige stillingtagen til finansieringen dog foreslås at afvente forhandlingerne om budget Der vil blive fremsendt særlig indstilling til Byrådet, når projekterne er præciseret. Måtte der opnås støtte fra de statslige puljer, skal støtten tilgå reserven til udvikling af kollektiv trafik. Laura Hay / Niels Schmidt Bilag Bilag 1: Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan (kopi til alle + elektronisk) Bilag 2: Samtlige høringssvar kollektiv trafikplan (kun på originalsagen + elektronisk) Bilag 3: T (Vedlagt originalsagen/-elektronisk) Side 23 af 24

24 Tidligere beslutninger I forhold til baggrund og proces for det aktuelle forslag til Kollektiv Trafikplan Århus: 10. marts 2010: Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus/offentlig høring. Byrådet besluttede at anmode Midttrafik om at sende forslag til trafikplan ud i offentlig høring, idet Byrådet først vil tage stilling til planen, når resultatet af høringen foreligger. 9. september 2009: Proces og principper for Kollektiv Trafikplan Århus. De foreslåede planlægningsprincipper blev tiltrådt, og blev sendt ud i en offentlig høring. 9. september 2009: Budgetanalyse vedr. kollektiv trafik i Århus. Byrådet beslutte at en del af løsningen på de økonomiske problemer skal findes i en ny kollektiv trafikplan. 9. oktober 2008: Forslag til årsbudget for 2009 samt budgetoverslag for årene Byrådet besluttede at igangsætte arbejdet med en ny kollektiv trafikplan. I forhold til tidligere beslutning om overgang fra køb til leasing af Århus Sporvejes busser: 15. december 2004: Århus Sporveje budgetændring samt nye salgssteder for abonnementskort. Muligt provenu ved leasing af busser blev revideret p.b.a. gennemført udbud. 14. april 2004: Organisationsforandring hos Århus Sporveje. Det stigende budget i.f.m. leasing af busser overføres til bestillerdelen af Århus Sporveje. 19. september 2003: Budgetforlig Forventede økonomiske konsekvenser ved overgang fra køb til leasing af busser fremgår af bilag til budgetforlig. 25. juni 2003:Bortfald af taksttilskuddet til den kollektive trafik. Det foreslås bl.a. at overgå fra køb til leasing af busser. Side 24 af 24

Indstilling Trafik og Veje Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus/Offentlig høring 1. Resume

Indstilling Trafik og Veje Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus/Offentlig høring 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. februar 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I aftalen for budget 2009 blev det besluttet, at der på baggrund

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje Notat Den 27. maj 2010 Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Letbane og bustilpasninger

Letbane og bustilpasninger Letbane og bustilpasninger Ny kollektiv trafikplan for Aarhus 2017 Rigmor Korsgaard, Letbanen kommer! Letbanen består af Odderbanen og Grenåbanen. Der bygges 12 km ny banestrækning mellem Aarhus H og Lystrup.

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus Baggrund for Ønsker mere attraktiv og konkurrencedygtig kollektiv trafik som et trafikpolitisk redskab Ønsker at tiltrække flere passagerer Ønsker en mere ressource-effektiv bybustrafik Ønsker bedre koordination

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. august 2008 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. juni 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1002 Jour. nr.: TRK/2005/00502-009

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012.

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 21. Juni 2012 Passagertal og indtægter i bybusserne Kollektiv Trafik

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE -09-06 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 5. september 06 -09-06 Chaufførudvalgsmøde TAKST VEST Imødekommer statsrevisorernes kritik af et uforståeligt takstsystem: Et fælles zonesystem. Hvert trafikselskab udgør et

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011. Februar 2010. i samarbejde med. Tetraplan

Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011. Februar 2010. i samarbejde med. Tetraplan Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011 Februar 2010 i samarbejde med Tetraplan Dokumentnr A002218/P-70082-A-002 Version 5 ISBN-13: 978-87-91044-08-3 Udgivelsesdato 2 februar 2010 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe 2. Resumé I december 2010 omlagde Region Sjælland sine lokaltog- og

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere