Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018"

Transkript

1 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen december 2017

2 Indhold 1. Indledning Strategisk målbillede Mål for Opfølgning Påtegning... 8

3 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Hjemmeværnskommandoen og Forsvarsministeriet og er gældende for Hjemmeværnskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet, der har til formål at støtte Forsvarets opgaveløsning samt levere støtte til samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnskommandoen er den øverste myndighed i Hjemmeværnet. Det er Hjemmeværnskommandoens opgave, inden for lov om Hjemmeværnet samt de af Folketinget opstillede rammer, at definere mål for virksomheden i Hjemmeværnet og stille de nødvendige midler til rådighed. Dette sker dels gennem udvikling og formulering af strategier, dels ved at udgive de nødvendige direktiver og bestemmelser for Hjemmeværnets myndigheders virke. Herudover føres der tilsyn med og kontrol af den operative opgaveløsning, uddannelsesvirksomheden samt den generelle styring og forvaltning. Hjemmeværnskommandoen ledes af hjemmeværnsledelsen, der i det daglige støttes af Hjemmeværnsstaben. Hjemmeværnet er organiseret med et Hærhjemmeværn, et Marinehjemmeværn, et Flyverhjemmeværn samt en Hjemmeværnsskole. Hjemmeværnets virke er overordnet fastlagt i lov om Hjemmeværnet af 9. februar 2007 med efterfølgende lovændring nr af 13. december Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation, der er organiseret, udrustet og uddannet til at støtte det militære forsvar. Hjemmeværnet støtter først og fremmest ved at opstille et beredskab, der kan supplere og understøtte Forsvarets robusthed ved løsning af pålagte opgaver i fred, krise og krig. I kraft af Hjemmeværnets organisering som en militær landsdækkende organisation med lokal forankring, er Hjemmeværnet tillige velegnet til at understøtte aktørerne i samfundets samlede beredskab, hvor Hjemmeværnet i lighed med støtten til Forsvaret understøtter, supplerer og sikrer robustheden for de øvrige sektoransvarlige myndigheder. Hjemmeværnet skal på lang sigt fastholde støtten til Forsvaret med relevante kapaciteter, der i videst mulige omfang kan anvendes i hele konfliktspektret. Udviklingen af Hjemmeværnet skal sikre, at de opstillede enheder og kapaciteter er relevante og effektive samt tilpasses udviklingen på det sikkerhedspolitiske område. Nationalt skal Hjemmeværnet yde et substantielt bidrag til det nationale forsvar i fred, krise og krig til både Forsvaret og samfundets samlede beredskab, herunder modtagelse af NATO-enheder i Danmark. Internationalt skal Hjemmeværnet kunne understøtte Forsvarets opgaveløsning. Dette kan ske ved at yde støtte til uddannelse mv. forud for udsendelse eller ved at bidrage med enheder og enkeltpersoner under udsendelse. Når Hjemmeværnets kapaciteter ikke direkte anvendes til forsvaret af Danmark, kan disse anvendes til andre samfundsrelaterede opgaver til støtte for sektoransvarlige myndigheder, eksempelvis ved at levere støtte til Politiets opgaveløsning eller til Danmarks eftersøgnings- og redningstjeneste (SAR Danmark). Udviklingen skal endvidere sikre, at den enkelte hjemmeværnssoldat også i fremtiden løser relevante opgaver, som er afpasset den enkeltes kompetencer og tid til rådighed. 1

4 2. Strategisk målbillede 2018 Hjemmeværnet arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision: Mission: Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Vision: Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over. Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner. Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. Hjemmeværnet arbejder for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Det sker i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets område. Det er Hjemmeværnskommandoens overordnede strategi, at Hjemmeværnet gennem opstilling og uddannelse af Hjemmeværnets kapaciteter leverer et relevant og effektivt beredskab, der kan støtte Forsvaret og samfundets samlede beredskabs opgaveløsning i fred, krise og krig. Det er Hjemmeværnskommandoens ambition, at Hjemmeværnet til enhver tid kan levere relevante og effektive kapaciteter til støtte for Forsvaret og det danske samfunds beredskab. For at realisere ovenstående strategi har Hjemmeværnskommandoen identificeret fire strategiske pejlemærker for de kommende år. Strategiske pejlemærker Pejlemærke 1: Hjemmeværnet leverer bidrag til Danmarks sikkerhed gennem støtte til Forsvaret og samfundets samlede beredskabs opgaveløsning. Hjemmeværnet skal til enhver tid kunne efterleve opstillede beredskabskrav til sikring af Danmarks interesseområder med efterspurgte kapaciteter til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnet leverer på anmodning varslet og uvarslet støtte med prioritet til opgaveløsning inden for Forsvarets område. Det er Hjemmeværnets ambition, at beredskabet og dermed støtten kan leveres i rette tid med de til enhver tid efterspurgte kapaciteter. Pejlemærke 2: Hjemmeværnet er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner, der opfattes som relevant og kendetegnes ved professionalisme i opgaveløsningen. Hjemmeværnet skal gennem sin indsats/opgaveløsning sikre, at samarbejdspartnere anerkender den indsats og støtte, som Hjemmeværnet leverer. 2

5 Gennem rekvirent/brugerevaluering på indsættelses- og støtteområdet skal Hjemmeværnet løbende sikre levering af tilfredsstillende støtte. Endvidere skal borgerne i Danmark opleve, at Hjemmeværnet bidrager med militærkapaciteter til at skabe et trygt og sikkert samfund, samt at Hjemmeværnet løser relevante opgaver til støtte for Forsvaret og samfundet på en effektiv, professionel og ressourcebevidst måde. Pejlemærke 3: Hjemmeværnet søger at fastholde nuværende medlemmer og rekrutterer nye, således at volumen af den aktive styrke øges. Hjemmeværnet skal opstille et effektivt beredskab og levere et troværdigt bidrag til beskyttelsen af det danske samfund. For at Hjemmeværnet fortsat kan løse pålagte opgaver, er det væsentligt, at medlemstallet i den aktive struktur fastholdes og på sigt øges. Hjemmeværnet vil derfor fokusere på at fastholde nuværende medlemmer i den aktive struktur ved gennemførelse af relevante og udviklende aktiviteter på uddannelses- og øvelsesområdet såvel nationalt som internationalt, således at ressourcer anvendt til uddannelse af personellet fortsat giver effekt for Hjemmeværnet og herigennem for det danske samfund generelt. Hjemmeværnet vil øge niveaudelingen blandt organisationens frivillige for at højne motivationen i den aktive styrke og sikre fastholdelse. Dette skal endvidere understøtte, at Hjemmeværnet fortsat kan opstille kapaciteter inden for et bredt opgavespektrum. Hjemmeværnskommandoen vil samtidig intensivere integrationen af informationsvirksomheden på tværs af organisationen for derved at øge effekten af den indsats, der udføres på fastholdelses- og rekrutteringsområdet. Hjemmeværnskommandoen har derfor i efteråret 2017 iværksat et projektarbejde vedrørende Hjemmeværnets udvikling (som anført under mål C). Disse tiltag skal være med til at sikre en øget tilgang til Hjemmeværnets aktive styrke. Pejlemærke 4: Hjemmeværnet opstiller veluddannede, relevante og efterspurgte kapaciteter, der sikrer Hjemmeværnets opgaveløsning for Danmarks sikkerhed. Hjemmeværnet opstiller og uddanner relevante og efterspurgte kapaciteter gennem en effektiv og ressourcebevidst uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Hjemmeværnet vil have fokus på, at alle kapaciteter er på det nødvendige faglige niveau, er fleksible i anvendelse og på et højt beredskab. Hjemmeværnets kapaciteter evalueres løbende med henblik på at udvikle og tilpasse kapaciteterne, så de afspejler behovet. Hjemmeværnkommandoen vil samtidig, koordineret med øvrige styrelser i koncernen, have fokus på implementeringen af forligsinitiativer, der berører Hjemmeværnet. 3

6 3. Mål for 2018 Det strategiske målbillede er udgangspunktet for formuleringen af de konkrete mål. Sammenhængen fremgår af nedenstående figur. Hjemmeværnet har for 2018 udpeget otte strategisk prioriterede mål for virksomheden. Alle mål relaterer sig til Hjemmeværnets hovedopgaver opstilling, uddannelse og indsættelse og skal underbygge Hjemmeværnets udadrettede virksomhed vedrørende opstilling af beredskab samt levering af støtte til Forsvaret og øvrige samarbejdspartnere i samfundets samlede beredskab. Målene for 2018 er udvalgt efter en intern strategiproces med henblik på at sikre en prioriteret fokus og sikre den strategiske retning i opgaveløsningen. De tager udgangspunkt i Hjemmeværnets definerede kerneopgaver med tilhørende ydelseshierarki for Hjemmeværnets virksomhed. Mål A: Støtte til Forsvaret. Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter Forsvarets opgaveløsning med relevante kapaciteter og møder beredskabskravet ved uvarslede indsættelser. Hjemmeværnet imødekommer tillige øvrige anmodninger om støtte inden for de til rådighed værende ressourcer. For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2018 fokusere på at støtte Forsvarets myndigheder i deres opgaveløsning med efterspurgte kapaciteter til løsning af disse. Hjemmeværnet vil endvidere fokusere på at efterleve opstillede beredskabskrav til uvarslede indsættelser ved eksempelvis SARberedskabet eller rydningsassistanceopgaver (opgaveløsningen påbegyndes inden for én time fra rekvisition). Der vil endvidere i 2018 være fokus på, at Hjemmeværnet på anmodning støtter med relevante kapaciteter ved Forsvarets uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Målet er nået, når Hjemmeværnet efterlever beredskabskravet og imødekommer minimum 95 % af anmodningerne om støtte fra Forsvaret inden for de til rådighed værende ressourcer. 4

7 Mål B: Støtte til samfundet. Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter de sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskabs opgaveløsning med relevante kapaciteter og møder beredskabskravet ved uvarslede indsættelser. Hjemmeværnet imødekommer tillige øvrige anmodninger om støtte inden for de til rådighed værende ressourcer. Andre myndigheder og civile institutioner støttes på anmodning i muligt omfang. For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2018 fokusere på at levere den rekvirerede støtte til sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter. Hjemmeværnet vil endvidere fokusere på at efterleve opstillede beredskabskrav (1 time/30 soldater, 3 timer/100 soldater pr. værnsgren/distrikt samt besætninger til indsatte fartøjer) til uvarslede indsættelser ved eksempelvis almindelig hjælp til Politiet samt evaluere Politiets tilfredshed med Hjemmeværnets støtte. Målet er nået, når Hjemmeværnet efterlever beredskabskravet og imødekommer minimum 95 % af anmodningerne om støtte fra sektoransvarlige myndigheder i samfundets samlede beredskab inden for de til rådighed værende ressourcer. Endvidere skal minimum 95 % af gennemførte opgaver, som er registreret i REEVAPOL, være løst tilfredsstillende i forhold til Politiets vurdering. Mål C: Fastholdelse og rekruttering. Det er målet, at Hjemmeværnet gennem fastholdelse og rekruttering kontinuerligt sikrer tilgang af nye medlemmer til Hjemmeværnets aktive styrke, således at Hjemmeværnet fortsat kan løse pålagte opgaver. For at nå målet har Hjemmeværnet iværksat et projektarbejde om Hjemmeværnets udvikling, der skal sikre nødvendig fastholdelse og tilgang til Hjemmeværnet. Ambitionsniveauet tilpasses de politiske målsætninger fra det kommende forsvarsforlig. Målet for 2018 er minimum frivillige soldater i den aktive styrke. Mål D: Opstilling af bevogtningskapacitet. Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller bevogtningskapaciteter, der kan varetage landmilitære bevogtningsopgaver. For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2018 fortsætte med opstillingen af beredskabsstyrken, der blev initieret i Personellet i beredskabsstyrken er færdiguddannede og indsatsparate og har gennemført et certificeringsprogram, der muliggør indsættelser med kort varsel til støtte for Forsvarets opgaveløsning, men også til støtte for samfundets samlede beredskab. Kapaciteten skal endvidere fungere som en katalysator for et generelt højere uddannelsesniveau i Hjemmeværnet. Målet er nået, når Hjemmeværnet opstiller frivillige soldater, der opfylder specifikke krav til uddannelsesniveau samt er certificerede. 5

8 Mål E: Opstilling af kampkapacitet. Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller kapaciteter, der kan varetage landmilitære kampopgaver. For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2018 fokusere på, at Hjemmeværnets opstillede infanterienheder er uddannede og indsatsparate, således at de kan indsættes til støtte for primært Forsvaret, men også samfundets samlede beredskab til løsning af relevante opgaver. Det primære formål med infanterikapaciteten vil være gennemførelse af bevogtnings- og overvågningsopgaver med enheder, der er på et højere uddannelses- og træningsniveau. Enhederne er endvidere uddannet til at gennemføre begrænsede kampopgaver i enhedsramme på delingsniveau. Målet er nået, når Hærhjemmeværnet kontinuerligt opstiller minimum 18 infanteridelingskapaciteter og minimum 8 motoriserede overvågningsdelingskapaciteter, der bemandings-, uddannelsesog materielmæssigt lever op til kravet for opnåelse af operativ status. Mål F: Opstilling af fartøjskapacitet. Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en sømilitær kapacitet, der kan varetage maritime opgaver og indgår i det danske SAR-beredskab. For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2018 sikre, at der til stadighed er opstillet minimum en operativ besætningskapacitet til hvert af Hjemmeværnets 30 fartøjer af 800/850/900-klassen. Dette for at sikre, at kapaciteten kan indsættes til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab til løsning af maritime opgaver samt lever op til beredskabskravet på gennemsnitligt 27 fartøjer i beredskab på døgnbasis året rundt. Målet er nået, når Marinehjemmeværnet kontinuerligt opstiller minimum en fuldt operativ besætningskapacitet ved hver af Hjemmeværnets 30 sejlende flotiller samt efterlever beredskabskravet og leverer minimum 95 % af beredskabsdøgn årligt. Mål G: Opstilling af flykapacitet. Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en flyvende kapacitet, der kan varetage flyoperationer og indgår i Hjemmeværnets beredskab. For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2018 fokusere på, at der til Hjemmeværnets flykapacitet kontinuerligt opstilles 12 operative flybesætninger. Dette for at sikre at kapaciteten kan indsættes til støtte for Forsvaret og samfundets samlede beredskab til udførelse af flyoperationer samt lever op til beredskabskravet med ét fly i beredskab 180 døgn årligt. Målet er nået, når Flyverhjemmeværnet kontinuerligt opstiller 12 operative flybesætninger samt efterlever beredskabskravet og leverer minimum 95 % af 180 beredskabsdøgn årligt. 6

9 Mål H: Forligsimplementering. Det er målet, at koncernen samarbejder om at iværksætte opnåelsen af de politiske hensigter i forligets første år. For at nå målet udarbejder styrelserne de nødvendige grundlag, herunder blandt andet faglige mål, for implementeringen af forligets enkelte initiativer i forhold til den overordnede ramme for implementeringen. Målet er nået, når der i løbet af 1. halvår 2018 er udarbejdet grundlag for forligsinitiativerne, som er koordineret mellem styrelserne. 4. Opfølgning Opfølgningen på Hjemmeværnskommandoens mål- og resultatplan gennemføres som anført i tabellen nedenfor. Milepæl Status på støtte til Forsvaret: Ingen milepæle Hjemmeværnet følger løbende op på opgaveløsningen samt efterlevelse af beredskabskrav. Status på støtte til samfundet: Ingen milepæle Hjemmeværnet følger løbende op på opgaveløsningen samt efterlevelse af beredskabskrav. Status på rekruttering og fastholdelse: Hjemmeværnet udarbejder en strategi for rekruttering og fastholdelse i kommende forligsperiode, og der foreligger en implementeringsplan for denne senest ved udgangen af 1. kvartal Status på opstilling af bevogtningskapacitet: Medio 2018 forventes Hjemmeværnet at have opstillet og certificeret minimum 750 soldater til Beredskabsstyrken. Status på opstilling af kampkapacitet, Hærhjemmeværn: Ingen milepæle Hjemmeværnet forventer kontinuerlig opstilling af kapaciteten. Status på opstilling af fartøjskapacitet, Marinehjemmeværn: Ingen milepæle Hjemmeværnet forventer kontinuerlig opstilling af kapaciteten. Status på opstilling af flykapacitet, Flyverhjemmeværn: Medio 2018 forventes Flyverhjemmeværnet at have opstillet minimum 11 operative flybesætninger. Status på forligsimplementering: Der udarbejdes relevante milepæle, når målbeskrivelse og resultatkrav er fastlagt i relation til nyt forlig. Mål Rapporteringssted A B C D E F G H 7

10

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles mission og vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 2.1. Strategiske

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2017 version 002 9. januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEVÆRNSLEDELSENS DIREKTIV...3 2. ÅRSPROGRAMMET...3 2.1. Mission, vision og pejlemærker...4 2.2. Mål- og resultatplan....5

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2016 Version 002 15. december 2015 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 4 2.1 Mission og vision...4 Strategi (langsigtet)...4 2.2

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Stigende efterspørgsel på Hjemmeværnet 2016 blev endnu et rekordår for Hjemmeværnet, hvor vores indsats for Forsvaret, Politiet, Beredskabet og borgerne i Danmark

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER MR-plan 1.00 1.01 Hovedopgave: HJV skal opbygge og opstiller en beredskabsstyrke på forventeligt mellem 1000 og 1500 frivillige soldater, der kan indsættes nationalt ved behov og på et givent beredskab

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles Mission og Vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 Værnsfælles

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2012

Hjemmeværnets Årsrapport 2012 Hjemmeværnets Årsrapport 2012 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode bidraget til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav

Målbeskrivelse & Resultatkrav ÅP 2015 version 002 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 30-06-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Udgået 1.04 Udgået 1.05 1.06 Udgået Kerneområde: Nationale

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2013

Hjemmeværnets Årsrapport 2013 Hjemmeværnets Årsrapport 2013 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har også i 2013 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2013 været indsat

Læs mere

Årsberetning Hjemmeværnet

Årsberetning Hjemmeværnet Hjemmeværnet 2 Årsberetning Hjemmeværnet 2016 Hjemmeværnet 1 Virksomhedsoplysninger 2 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af styrelsen 3 1.2. Ledelsesberetning 3 1.3. Forventninger til det kommende år 6 2.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Indledning: Året der gik i hjemmeværnet. Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser

Læs mere

Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017

Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017 Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 3 2.1. Strategiske pejlemærker... 3 3. Mål for 2017... 5 4. Opfølgning... 11 5. Påtegning... 13 1.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Mål- og resultatplan. for Forsvarsministeriets Personalestyrelse Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Personalestyrelse 2017 Indhold 1. Indledning...2 2. Strategisk målbillede...2 2.1 Strategiske pejlemærker...3 3. Mål for 2017...4 3.1 Mål for kerneopgaver...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS ÅRSRAPPORT (www.hjv.dk)

HJEMMEVÆRNETS ÅRSRAPPORT (www.hjv.dk) HJEMMEVÆRNETS ÅRSRAPPORT 2009 (www.hjv.dk) Resumé 2009 blev et overordentlig travlt år for hjemmeværnet med et rekordstort antal indsættelser til støtte for forsvaret, politiet samt civile myndigheder

Læs mere

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab.

Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets Årsrapport 2014 Resumé Hjemmeværnet har også i 2014 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2014 leveret 2.783.762 mandtimer,

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. hjemmeværnet. Februar 2004 RB A301/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. hjemmeværnet. Februar 2004 RB A301/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om hjemmeværnet Februar 2004 RB A301/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 13 A. Indledning og formål...

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Årsberetning Hjemmeværnet

Årsberetning Hjemmeværnet Hjemmeværnet 2 Årsberetning Hjemmeværnet 2015 Hjemmeværnet 1 1. Virksomhedsoplysninger 2 2. Beretning 3 2.1 Hovedformål, opgaver og virksomhedens omfang 3 2.2 Koncernfælles mission og vision 3 2.3 Ledelsesberetning

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Indlægget vil omfatte Affarende plads. Hvad var totalforsvar i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33 Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET

Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af beslutningsoplæg for Hjemmeværnet OMSTILLING OG UDVIKLING AF HJEMMEVÆRNET 2. marts 2016 1 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Sammenfatning...

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

K O N C E R N S T R A T E G I

K O N C E R N S T R A T E G I K O N C E R N S T R A T E G I 2 0 1 7-2 0 1 8 VISION VI ER ANERKENDT FOR AT FREMME FORSYNINGS- OG ENERGIYDELSER I VERDENSKLASSE, DER UNDERSTØTTER VÆKST OG HOLDBAR OMSTILLING. MISSION VI ARBEJDER FOR EN

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2014 Version 002 29. november 2013 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Resultatkontrakt... 5 2.2 Årsprogram... 5 Opgavehierarki

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere