A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V"

Transkript

1 A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4. Følgende var tilstede: 1. Mie Kirstine Rasmussen, 16, st. th. 2. Trine Middelbo Sørensen, 16, 2. th. 3. Peter Wilhelm Hjørnet, 16, 2. tv. 4. Ulla Friberg, 16, 3. th. 5. Lotte Olsen, 16, 3. tv. 6. Jytte Dorrith Thomsen, 18, st. th. 7. Alexia Dahl Jensen og Jesper Stemann Wolfhagen, 18, 1. tv. 8. Peter Lütken Wolffbrandt, 18, 2. th. 9. Kirsten og Bo Lütken Petersen, 18, 4. th. 10. Sørine Latorre Petersen, 18, 4. tv. 11. Erna Torndahl Guldbøg, 20, st. tv. 12. Kristian Bülow Pedersen, 20, 1. tv. 13. Tim Langenberg Henriksen, 20, 2. tv. 14. Thorbjørn Isholm Petersen, 20, 3. Desuden var følgende repræsenteret ved fuldmagt: 15. Anders Middelbo Sørensen, 16, 1. tv. 16. Birgit Henriksen, 18, st. tv. 17. Henrik Reimers, 18, 2. tv. 18. Jan Herlev, 20, 1. th 19. Siff Baj Døssing, 20, 2. th. Tilstede var også: Geertje Engelholm revisor fra Nielsen & Christensen, samt Jeppe Blohm Nielsen fra Gaihede a/s 1

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport, revisonsberetning samt godkendelse af årsrapporten. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag: a. Renoveringsarbejder m.v. 6. Valg: a. Formand. b. Bestyrelsesmedlem. c. Bestyrelsesmedlem. d. Bestyrelsessuppleant. e. Bestyrelsessuppleant. 7. Eventuelt. Formanden bød velkommen og foreslog Thorbjørn Isholm Petersen som dirigent. Punkt 1 - Valg af dirigent. Thorbjørn blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. Herefter var der optælling af tilstedeværende medlemmer, i alt 14 og der blev indkaldt fuldmagter fra 5, hvoraf en blev erklæret ugyldig, da den ikke var korrekt udfyldt, i alt 4. Det vil sige at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med 18 stemmeberettigede eller 3/5 af foreningens medlemmer. Punkt 2 - Bestyrelsens beretning Velkommen til nye medlemmer: 18, 1. tv. Alexia Dahl Jensen & Jesper Stemann Wolfhagen. Generelt. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 10 bestyrelsesmøder, vi har deltaget i Gårdlaugets generalforsamling i april, og vi havde en ekstraordinær generalforsamling i februar, hvor nye vedtægter, som var lavet i samarbejde med ABF, blev vedtaget. Bestyrelsen valgte i foråret at opsige samarbejdet med DEAS boligadministration og per 1. juni indgå aftale med Sjeldani boligadministration, dette har medført et både tættere og billigere samarbejde med administrator. I forbindelse med skift af administrator har foreningen også skiftet bankforbindelse til Arbejdernes Landsbank. Til opdatering af ejendommens tilstand har foreningen indledt samarbejde med rådgivningsfirmaet Gaihede a/s. Foreningens tilstandsrapport fra 2009 blev derfor i april måned opdateret af Gaihede a/s og bestyrelsen har, inden for det økonomiske råderum, fået effekturet nogle af anbefalingerne fra vedligeholdelsesgennemgangen. Bestyrelsen vil fremover arbejde målrettet for at ejendommen holdes i så god stand som muligt og har her på generalforsamlingen stillet forslag om renovering af facader og nye vinduer. Økonomi Bestyrelsen er af den holdning, at vores økonomi hele tiden skal overvåges og optimeres således de månedlige ydelser for den enkelte bliver holdt på et minimum. Skift af boligadministrator medførte lavere omkostninger og fremadrettet er der indgået aftale om ny og billigere forsikring for ejendommen. 2

3 Vaskeriet giver stadig et underskud, hovedparten af underskuddet er dog genereret af reparationer på maskinerne så vi vil undersøge muligheder for finansiering af nyere maskiner, som bruger mindre energi. Ejendommen Der har været sprængt varmtvandsrør i fyrrummet, hvor der løb meget varmt vand ud, en del af udslippet blev dog erstattet af forsikringen. Foreningen har indgået aftale med YouSee og lige før påske kom der således signal på det nye anlæg, alle fik mulighed for at indgå individuelle aftaler med forskellige programpakker. Det gamle antenneanlæg fortsætter med de danske og svenske licenskanaler og Boxer TV. Arbejdsdagen den 25. maj blev afviklet i god ro og orden og til fællesspisning valgte vi at grille i gården, hvilket var en succes som vi vil gentage fremover. Hovedtrapperne har fået en gang lak, igen, hvilket er noget vi skal være opmærksomme på bliver gjort jævnligt, hvis vi vil beholde den nuværende belægning på trapperne. Vores kloaker er blevet fotograferet og i det omfang der var skader er de blevet repareret. Der blev fundet en rotterede i afløbssrøret under cykelkælderen i nummer 18, da røret blev ordnet medførte det at der kom rotter op i kælderen under trappen til nummer 18, disse blev fanget og diverse indgangsveje er nu muret til og der er etableret rottespærre i de 3 afløbsrør vi har ud til vejen. Der er blevet udbedret skader på taget, tagrenderne er blevet renset og i det omfang det har været muligt er de blevet rettet op. I den forbindelse blev en del af cykeloverdækningen ud for nummer 16 nedtaget, den er endnu ikke genetableret, da vi forventer stilladser på bagsiden af ejendommen i en ikke alt for fjern fremtid. Dertil kan også siges, at bestyrelsen er af den opfattelse at alt materiel (kraner, lifte m.v.) som kan komme ind af porten i Haderslevsgade også bør kunne komme rundt i gårdene uden at fremkommeligheden er begrænset af faste installationer. Der har været en hovedstrømafbrydelse i vejen, som medførte opgravning af fortov og etablering af ny kabelkasse ud for nummer 18, i den forbindelse fik vi HOFOR til at rette vores trappesten op, da de lå noget skævt efter en opgravning i Der er sat elektroniske termostater i kældrene således temperaturen holdes på 15 grader. Foreningen har haft indhentet tilbud på etablering af elevatorer i stedet for køkkentrapperne, men det var dyrt og ville medføre nogle uhensigtsmæssige ombygninger, blandt andet sprinkleranlæg på hovedtrappen og nødnedgang fra loftrummene. Generelt om vores fællesrum i kældre og lofter har vi nogle velmente opfordinger: Brug ikke tørrelofterne til opbevaring af tøj. Fjern cykler som ikke anvendes fra stativer og cykelkældre. Stil ikke gamle møbler og andre ejendele på fællesarealerne. Tag ikke batterier ud af brandmelderne. Holde øje med at hoveddørene på for- og bagtrapper er låst, når det er koldt kan de godt køre lidt trægt, så hjælp dem eventuelt lidt på vej. Hvis I opdager udbrændte pærer eller skader på ejendommen, herunder vaskeriet så send en mail til så sørger vi for at tingene bliver udbedret. Hvis I har interesse i gården eller Vesterbro lokaludvalg så stil op til deres bestyrelser. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning. 3

4 Punkt 3 - Forelæggelse af årsrapport, revisonsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Revisor Geertje Engelholm gennemgik årsrapporten og og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen foreslog uændret andelskrone på 150,- kroner, hvilket umiddelbart kan aflæses i note 12 for de andele der ikke har altan, her er tallene for 2011/12 og 2012/13 ens. For andele med altaner skal man, da der har været afdrag på altanlån, tillægge friværdien, jævnfør side 11 i årsrapporten. Thorbjørn henledte opmærksomheden på, at vores foreningskonto er hos Arbejdernes Landsbank og ikke Danske bank som anført Tim Henriksen gjorde opmærksom på, at administrator konsekvent betaler vores ejendomsskatter for sent med det resultat at vi bliver pålagt morarenter. Principielt bør det ikke ske og bestyrelsen bør tage sagen op med nuværende administrator således det ikke gentager sig. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Punkt 4 - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Geertje Engelholm gennemgik budgettet og formanden konstaterede at der ikke sker ændringer i boligafgiften og beløbet Reserveret til vedligehold ikke fremover vil figurere i regnskab og budget da det var vedtaget for perioden Tim Henriksen gjorde opmærksom på at ejendomsskatten for 2014 ville udgøre ,- kroner og renovation ,- kroner. Med de nævnte ændringer blev budgettet herefter vedtaget. Punkt 5 Forslag. Bestyrelsen fremlægger forslag om renoveringsarbejder m.v. med følgende oplæg: Vores vedligeholdelsesplan fra 2009 blev i april 2013 opdateret af firmaet Gaihede a/s. I den opdaterede vedligeholdelsesplan Vedligeholdelsesgennemgang AB Margueritten, er, blandt andet, anbefalinger om reparationer af facader og udskiftning af vinduer. Iværksættelse af anbefalingerne er efterhånden påkrævet og tidspunktet for at komme i gang er gunstigt idet renten er lav og vi har en forventning om delvis finansiering af byfornyelsesmidler fra en Vesterbropulje som bringes i anvendelse sidste gang her i Bestyrelsen fremlægger derfor forslag om udskiftning af vinduer og partiel renovering af facader i henhold til Forslag om renoveringsarbejder mv. AB Margueritten udarbejdet af Gaihede a/s og ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at gå i gang renoveringsarbejdet i henhold til planen, herunder at få arbejdet finansieret bedst muligt i henhold til vedtægternes 24 stk. 2, med den klare forudsætning, at boligafgiften ikke berøres. Tim Henriksen og Kristian stillede spørgsmål til finansieringen af projektet herunder, hvorledes bestyrelsen vil forholde sig, hvis det bliver nødvendigt at forhøje boligafgiften på grund af renoveringen. Bo svarede at, hvis vi planlægger på at optage et 30-årigt realkreditforeningslån, vil udgifterne til den nødvendige finansiering ligge indenfor, hvad vi har overskud til i budgettet. Vi er dog åbne over for andre forslag til finansiering som kan gøre projektet billigere eller afdrage eventuel gæld hurtigere. Hvis projektet ikke kan gennemføres uden stigning i boligafgiften har vi en anden situation og projektet vil blive revurderet, idet det er en forudsætning at boligafgiften holdes i ro. Bestyrelsen 4

5 ønsker størst mulig konsensus i sagen og vil, hvis der er behov for det, indkalde til ekstraordinær generalforsamlig. Jeppe fra Gaihede a/s besvarede spørgsmål og sagde blandt andet at tidsperspektivet for udførelse af arbejdet er 8-12 uger per facade, samt at der i forbindelse med udskifningen af vinduer på bagsiden vil være mulighed at erstatte et vindue med en ekstra udgang til altan eller eventuelt etablering af en fransk altan, sådanne ønsker vil dog være for egen regning. Jeppe sagde videre, at hvis bestyrelsen bemyndiges til at gå videre med projektet, vil planen være at der indsendes en ansøgning om støtte til Københavns Kommune sammen med materiale som sætter kommunen i stand til at se, at projektet kan lade sig gøre, dette skal ske senest 1. februar Svaret fra kommunen kan forventes i løbet af sommeren. Hvis svaret fra kommunen er positivt indhentes der efterfølgende tilbud og laves kontrakt. Arbejdet forventes så startet i 2015 på det tidspunkt som er aftalt i kontrakten. Efter diskussion om de muligheder, der er i projektet og naturligvis også ulemper blev bestyrelsens bemyndigelse til at iværksætte planen blev herefter enstemming vedtaget. Punkt 6 - Valg a. Formand Bo Lütken Petersen blev enstemmigt genvalgt som formand for en to-årig periode. b. Bestyrelsesmedlem Peter Wilhelm Hjørnet blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem for en to-årig periode. c. Bestyrelsesmedlem Vakant d. Bestyrelsessuppleant Sørine Latorre Petersen blev enstemmigt valgt som 1. suppleant for en et-årig periode. e. Bestyrelsessuppleant Lotte Olsen blev enstemmigt valgt som 2. suppleant for en et-årig periode. Punkt 7 - Eventuelt. Bo gjorde opmærksom på, at den fælles arbejdsdag i år vil være lørdag den 14. juni og kom med en opfordring til, på foreningens vegne, at stille op til Vesterbro lokalvalg eller bestyrelsen i gårdlauget. 5

6 Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen. Underskrifter: Thorbjørn Isholm Petersen - Dirigent Bo Lütken Petersen - referent Peter Wilhelm Hjørnet Erna Torndahl Guldbøg Jytte Dorrith Thomsen 6

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Advokater. Karen Marie Jespersen. side

Advokater. Karen Marie Jespersen. side KAALUND & PARTNERE Advokater Karen Marie Jespersen Sagsnr.63787-0001/JN side 1 Onsdag, den 29. april 2009, kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken i Medborgerhuset,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere