Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014"

Transkript

1 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

2 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over eksamensformer på de enkelte moduler... 3 Rammer for eksamen... 4 Omfang af skriftlige produkter (skriftlige opgaver og skriftligt oplæg)... 4 Omfang af mundtlig eksamen... 5 Omfang af mundtlig eksamen Afgangsprojekt... 5 Længde på videosekvens... 5 Eksamen og bedømmelse på de enkelte moduler... 5 Vejledning og vejleder, deltid... 5 Vejledning og vejleder, heltid... 6 Vejledning og individ... 6 Vejledning og samfund... 7 Valg og Valgprocesser... 8 Vejledning i uddannelsesinstitutioner... 9 Særlige behov for vejledning... 9 Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer Karrierevejledning af voksne Overgangsvejledning i grundskolen Interkulturel vejledning Mentorskaber og mentor ordninger Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning Afgangsprojekt Synopsemodul Retningslinjer for skriftlige produkter Aflevering af skriftlige produkter Vejledning i grupper Rammer Klage og ankemuligheder Afgørelse af klagen Anke

3 Indledning Hensigten med denne eksamensvejledning er at give studerende ved VIA University College et overblik over eksamenskrav og eksamensformer på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Eksamensvejledningen indeholder desuden en række nyttige oplysninger angående eksamen, vejledning, skriftlige produkter mv. Udover denne eksamensvejledning er det vigtigt at orientere sig i Studieordningen for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, som findes på samt på Studienet under de enkelte moduler. Studieordningen, som er landsdækkende, angiver de enkelte modulers og hele uddannelsens indhold og læringsmål samt de eksamensformer, der anvendes i uddannelsen. Generelle eksamensbestemmelser Eksaminer afholdes efter bestemmelserne i Eksamensbekendtgørelsen Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Selve bedømmelsen finder sted på grundlag af Karakterskalabekendtgørelsen. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Desuden bygger denne vejledning på bestemmelser, fastsat i den landsdækkende studieordning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Framelding til eksamen Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til eksamen i modulet. Hvis du vælger at framelde dig eksamen, så bruger du et eksamensforsøg. Du har 3 forsøg i alt. For at framelde dig, skal du sende en skriftlig framelding til studiesekretæren for modulet. Tidsfristerne er: Ved skriftlige prøver er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen. Ved kombinationsprøven med en mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig opgave, er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen. Ved mundtlig prøve er frameldingsfristen 1 uge inden første eksamensdag. Når du er klar til at gå til eksamen på det modul du tidligere har frameldt dig, så sker tilmeldingen ved en henvendelse til administrationen. Vejledning til andet eksamensforsøg skal tilkøbes. Læs mere om tilkøb af vejledning her. En studerende, der ikke har bestået eksamen, kan tilmelde sig reeksamen. Den studerende afgør selv, hvorvidt der skal vælges ny problemstilling. Det anbefales, at den studerende tager kontakt til eksaminator og/eller studievejleder for en samtale om, hvordan forberedelse til reeksamination bedst gribes an. Hvis den studerende ønsker vejledning her ud over, vil VIA normalt opkræve honorar for dette. Tilsvarende gælder for studerende, der af andre årsager ikke har gennemført eksamen i ordinært semester. 2

4 Sygeeksamen I forbindelse med sygdom meldes forfald hurtigst muligt og der fremsendes en lægeerklæring til studiesekretæren. Sygeeksamen gennemføres snarest muligt. Overblik over eksamensformer på de enkelte moduler Modul Prøveform Mundtlig prøve/ Eksaminationstid Vejledning og vejleder, deltid 10 ECTS Vejledning og vejleder, heltid 10 ECTS Vejledning og individ, 10 ECTS Vejledning og samfund, 10 ECTS Valg og valgprocesser, 10 ECTS Vejledning i uddannelses- institutioner, 10 ECTS Særlige behov for vejledning, 10 ECTS Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer, 10 ECTS Karrierevejledning af voksne, 5 ECTS Mundtlig prøve kombineret med videosekvens og skriftligt oplæg, 5 sider Mundtlig prøve kombineret med videosekvens Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig opgave, 12 sider (Case) Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig opgave, 12 sider Skriftlig opgave 12 sider Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig opgave, 12 sider (Vejledningsplan) Mundtlig prøve Case, 1 side Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig opgave, 12 sider Skriftlig opgave, 8 sider 30 min på grundlag af skriftligt oplæg med inddragelse af videosekvens(er) (3 min.) 30 minutter med inddragelse af videosekvens(er) (3 min.) 30 min på grundlag af opgave 30 min på grundlag af opgave 30 min på grundlag af opgave Antal opgivne sider 1000 sider Samlet bedømmelse Videosekvens(er) indgår ikke i bedømmelsen. Ekstern censur 1000 sider Samlet bedømmelse af videosekvens(er) og mundtlig præstation Ekstern censur 1000 sider Samlet bedømmelse Ekstern censur 1000 sider Samlet bedømmelse Ekstern censur 1000 sider Intern bedømmelse 1000 sider Samlet bedømmelse Intern bedømmelse 30 min, analyse af case 1000 sider Intern bedømmelse 30 min, på grundlag af opgave 1000 sider Samlet bedømmelse Intern bedømmelse 500 sider Intern bedømmelse 3

5 Modul Prøveform Mundtlig prøve/ Modul Prøveform Overgangsvejledning i grundskolen, 5 ECTS Skriftlig opgave, 8 sider (Vejledningsplan) 500 sider Intern bedømmelse Interkulturel vejledning, 5 ECTS Mentorskaber og mentorordninger, 5 ECTS Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning, 5 ECTS Afgangsprojekt Skriftlig opgave, 8 sider Skriftlig opgave, 8 sider (Case) Skriftlig opgave, 8 sider Mundtlig prøve kombineret med en skriftlig opgave, 25 sider 45 min på grundlag af opgave 500 sider Intern bedømmelse 500 sider Intern bedømmelse 500 sider Intern bedømmelse 1500 sider Samlet bedømmelse Ekstern censur Det angivne sideantal er normalsider á 2400 anslag optalt som tegn med mellemrum. Eksaminationstid er angivet for individuel eksamination. Se nærmere i afsnit Rammer for eksamen I særlige tilfælde kan der afviges fra disse eksamensformer. Når det sker, vil der blive udarbejdet en særlig eksamensvejledning til det pågældende hold. Rammer for eksamen Den studerende kan vælge at gå til individuel eksamen eller gruppeeksamen, med mindre andet er anført ved de enkelte moduler i Studieordningen. n er dog altid individuel. Det betyder, at den enkeltes præstation altid skal kunne identificeres i skriftlige produkter, der indgår i bedømmelsen. Der kan max indgå 3 studerende i en gruppe. Omfang af skriftlige produkter (skriftlige opgaver og skriftligt oplæg) ECTS points Antal studerende Max antal sider Max antal anslag

6 Omfang af mundtlig eksamen Antal studerende Eksaminationstid inkl. Votering 1 30 min 2 40 min 3 60 min Omfang af mundtlig eksamen Afgangsprojekt Antal studerende Eksaminationstid inkl. Votering 1 45 min 2 70 min 3 90 min Længde på videosekvens Antal studerende Maksimal længde af videosekvens(er) 1 3 min 2 5 min 3 7 min Eksamen og bedømmelse på de enkelte moduler Vejledning og vejleder, deltid Mundtlig prøve på grundlag af et skriftligt oplæg og et selvproduceret videoprodukt, der illustrerer udvalgte dele af en vejledning. Den studerende skal optræde som vejleder på videoen. Der kan inddrages én eller to videosekvenser. Skriftligt oplæg: max 5 sider Videosekvensen/-sekvenserne har samlet en længde på max 3 min. Eksaminationstid, inklusiv votering: 30 min. Det skriftlige oplæg Det skriftlige oplæg skal vise et overblik over en valgt vejledningsfaglig problemstilling og danner baggrund for den mundtlige analyse af videosekvensen/-sekvenserne. Det skriftlige oplæg og den mundtlige fremlæggelse danner en helhed. Det skriftlige oplæg skal derfor i kort form indkredse det teoretiske grundlag for analysen af den valgte problemstilling. Forslag til struktur på det skriftlige oplæg: Indholdsfortegnelse Indledning med begrundelse for emnevalg og præsentation af problemstilling Det teoretiske grundlag og en teoretisk belysning af problemstillingen Evt. diskussionspunkter til den mundtlige prøve Litteraturliste 5

7 Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige eksamination former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator. Det forventes, at den studerende indleder med et oplæg af op til 10 min varighed, hvor videosekvensen/-sekvenserne vises og analyseres. n er individuel og gives på baggrund af en helhedsvurdering af det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation. Vejledning og vejleder, heltid Mundtlig prøve på grundlag af et selvproduceret videoprodukts, der illustrerer udvalgte dele af en vejledning. Den studerende skal optræde som vejleder på videoen. Der kan inddrages én eller to videosekvenser. Videosekvensen/-sekvenserne har samlet en længde på: max 3 min. Skriftlig disposition Til prøven udarbejdes en overskuelig disposition med noter og litteraturliste. Dispositionen medbringes og afleveres til censor og eksaminator til den mundtlige prøve. Eksaminationstid, inklusiv votering: 30 min. Den mundtlige fremlæggelse Eksaminanden udarbejder et oplæg, der indeholder Præsentation af valgt faglig problemstilling Kort præsentation af valgt teori Videofremvisning (1 til 2 klip af samlet max. 3 minutters varighed) Analyse af video Eksaminandens oplæg inkl. videofremvisning har en maksimal varighed på 15 minutter. Herefter drøftes oplægget mv. med eksaminator og censor. n er individuel og gives på grundlag af en helhedsvurdering af videosekvensen/videosekvenserne og den mundtlige præsentation.. Vejledning og individ Mundtlig prøve på grundlag af en skriftlig opgave, som har udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i forbindelse med en vejledningscase. Skriftlig opgave: max 12 sider. Eksaminationstid inkl. votering: 30 min. 6

8 tager afsæt i en udarbejdet case, der har udgangspunkt i en vejledningspraksis. I opgaven bearbejdes og analyseres casen ved inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Det anbefales, at valg af case, problemstilling og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på den skriftlige opgave: Indledning med begrundelse for valg af case og problemstilling (Beskrivelse af) case Afdækning af casens dilemmaer og centrale problemstillinger Valg af og begrundelse for den eller de problemstillinger der vil blive analyseret Analyse af de udvalgte problemstillinger i casen Perspektiver på handlemuligheder i vejledning Konklusion og evt. perspektivering af analysen Litteraturliste Vejledning til udarbejdelse af case Casen er en kortere tekst, der skildrer en kompleks og virkelighedsnær vejledningssituation eller -forløb. En case er udtryk for en redigeret virkelighed. Den er beskrivende, dvs. tilstræber nøgtern registrering af forhold og handlinger og er fri for vurderinger. Den er en fortælling mere end en forklaring eller teoretisk udredning. Casen forsøger at fastholde kompleksitet og mangetydighed. Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige eksamination former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator. Det forventes, at den studerende indleder med et oplæg af op til 10 min. varighed. er individuel og gives på baggrund af en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Vejledning og samfund Mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave. Skriftlig opgave: max 12 sider. Eksaminationstid, inkl. votering: 30 min. tager udgangspunkt i en problemformulering, der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. 7

9 Forslag til struktur på opgaven: Indledning, med begrundelse for valg af emne og problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode og opbygning af opgaven Teori og empiri Analyse Konklusion og perspektivering Litteratur Evt. bilag Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige eksamination former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator. Det forventes, at den studerende indleder med et oplæg af op til 10 min varighed. n er individuel og gives på baggrund af en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Valg og Valgprocesser Skriftlig opgave: max 12 sider tager udgangspunkt i en problemformulering, der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af emne og problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode og opbygning af opgaven Teori og empiri Analyse Konklusion og perspektivering Litteratur n er individuel 8

10 Vejledning i uddannelsesinstitutioner Skriftlig opgave: max 12 sider har fokus på en udvalgt og identificeret målgruppe eller individ. Der udarbejdes en vejledningsplan ift. målgruppen. Planen skal være beskrevet, analyseret og diskuteret ved anvendelse af relevant empiri og teori fra modulets indholdsområder. Den skal endvidere indeholde beskrivelse og diskussion af relevant samarbejde i forbindelse med planen og det skal fremgå, hvordan den pågældende plan kan evalueres. Det anbefales, at valg af målgruppe og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af fokus og problemstilling Problemstilling og beskrivelse af målgruppe Teori/metode i opgaven Vejledningsplanen Analyse og diskussion af vejledningsplanen Konklusioner og perspektiver Litteraturliste Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige eksamination former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator. Det forventes, at den studerende indleder med et oplæg af op til 10 min varighed. er individuel og gives på baggrund af en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Særlige behov for vejledning Mundtlig prøve på baggrund af en selvformuleret vejledningscase. Case: 1 side Eksaminationstid, inkl. votering: 30 min. Vejledning til udarbejdelse af case Casen er en kortere tekst, der skildrer en kompleks og virkelighedsnær vejledningssituation eller -forløb. En case er udtryk for en redigeret virkelighed. Den er beskrivende, dvs. tilstræber nøgtern registrering af forhold og handlinger og er fri for vurderinger. Den er en fortælling mere end en forklaring eller teoretisk udredning. Casen forsøger at fastholde kompleksitet og mangetydighed. Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige eksamination former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator. Det forventes, at den studerende indleder med et oplæg af op til 10 min. varighed, hvor casen analyseres og perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. 9

11 Individuel bedømmelse, der gives på baggrund af en helhedsvurdering af case og mundtlig præstation. Innovation og kvalitet i vejledningsmiljøer Mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave Skriftlig opgave: max 12 sider. Eksaminationstid, inkl. votering 30 min. tager udgangspunkt i en problemformulering, der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse af valg af emne og problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode og opbygning af opgaven Teori og empiri Analyse Konklusion og perspektivering Litteratur Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige eksamination former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator. Det forventes, at den studerende indleder med et oplæg af op til 10 min varighed. n er individuel og gives på baggrund af en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Karrierevejledning af voksne Skriftlig opgave: max 8 sider tager udgangspunkt i en problemformulering, der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. 10

12 er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af emne og problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode og opbygning af opgaven Teori og empiri Analyse Konklusion og perspektivering Litteratur n er individuel Overgangsvejledning i grundskolen Skriftlig opgave: max 8 sider har fokus på en identificeret problemstilling for en udvalgt målgruppe eller individ, i forhold til hvilken, der udarbejdes en vejledningsplan. Planen skal være beskrevet, analyseret og diskuteret ved anvendelse af relevant empiri og teori fra modulets indholdsområder. Den skal endvidere indeholde beskrivelse og diskussion af relevant samarbejde i forbindelse med planen og det skal fremgå, hvordan den pågældende plan kan evalueres. Det anbefales, at valg af målgruppe og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af fokus og problemstilling Problemstilling og beskrivelse af målgruppe Teori/metode i opgaven Vejledningsplanen Analyse og diskussion af planen Konklusioner og perspektiver Litteraturliste n er individuel 11

13 Interkulturel vejledning Skriftlig opgave: max 8 sider tager udgangspunkt i en problemformulering, der ligger indenfor modulets faglige felt. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser med inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode og opbygning Teori og empiri Analyse Konklusion og perspektivering Litteratur n er individuel Mentorskaber og mentor ordninger Skriftlig opgave: max 8 sider tager afsæt i en udarbejdet case, der har udgangspunkt i en vejledningspraksis. I opgaven bearbejdes og analyseres casen ved inddragelse af relevant teori fra modulets indholdsområder. Det anbefales, at valg af case, problemstilling og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på den skriftlige opgave: Indledning med begrundelse for valg af case og problemstilling (Beskrivelse af) case Afdækning af casens dilemmaer og centrale problemstillinger Valg af og begrundelse for den eller de problemstillinger der vil blive analyseret Analyse af de udvalgte problemstillinger i casen Perspektiver på handlemuligheder i vejledning Konklusion og evt. perspektivering af analysen Litteraturliste 12

14 Vejledning til udarbejdelse af cases: Casen er en kortere tekst, der skildrer en kompleks og virkelighedsnær vejledningssituation eller -forløb. En case er udtryk for en redigeret virkelighed. Den er beskrivende, dvs. tilstræber nøgtern registrering af forhold og handlinger og er fri for vurderinger. Den er en fortælling mere end en forklaring eller teoretisk udredning. Casen forsøger at fastholde kompleksitet og mangetydighed. n er individuel Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning Skriftlig opgave: max 8 sider udarbejdes på baggrund af en problemformulering. Den studerende identificerer og udvælger en målgruppe. Der udarbejdes en kontekstbeskrivelse. Med udgangspunkt i enten vejledning i fællesskaber eller gruppevejledning beskrives et vejledningsforløb. Forløbet skal beskrives, analyseres og diskuteres ved anvendelse af relevant teori. Det skal fremgå, hvordan det pågældende forløb kan evalueres. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af fokus og målgruppe Problemformulering Kontekstbeskrivelse og beskrivelse af målgruppe Beskrivelse af valgte teori og metode ift. vejledning i fællesskaber eller gruppevejledning Beskrivelse af vejledningsforløbet Forløbet eller udvalgte elementer i dette analyseres og diskuteres Konklusion og perspektivering Litteraturliste n er individuel Afgangsprojekt mv. Mundtlig eksamination på baggrund af en skriftlig opgave. Opgaven må være på max 25 sider. Eksaminationstiden er 45 min inkl. votering. Uddannelsens 5 øvrige moduler skal være bestået, før afgangsprojektet kan indstilles til bedømmelse. Der er ingen undervisning på modulet, men alle afgangsstuderende får tilbud om at deltage i et introduktionskursus til arbejdet med afgangsprojekt. 13

15 I afgangsprojektet arbejdes med et selvvalgt emne, der skal godkendes af VIA UC. Emnet skal, såvel med hensyn til vidensområder som til metoder og teorier, knytte sig til såvel de obligatoriske som de valgmoduler, som den studerende har valgt. tager udgangspunkt i en problemformulering, der ligger indenfor modulets formål og læringsmål. Problemformuleringen afspejler opgavens fokus og er udtryk for en afgrænsning af det felt, opgaven beskæftiger sig med. er en sammenhængende tekst, der undersøger problemformuleringens spørgsmål eller hypoteser med inddragelse af relevant teori. Opgaven skal være problematiserende, analyserende og perspektiverende. Det anbefales, at valg af emne, problemformulering og litteratur drøftes med vejleder. Forslag til struktur på opgaven: Indledning med begrundelse for valg af emne og problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode og opbygning af opgaven Teori og empiri Analyse Konklusion og perspektivering Litteratur Den mundtlige fremlæggelse Den mundtlige eksamination former sig som en samtale mellem den studerende og eksaminator. Det forventes, at den studerende indleder med et oplæg af op til 15 min. varighed. n er individuel og gives på baggrund af en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Synopsemodul 1. juli 2011 trådte en ny bekendtgørelse for diplomuddannelser i kraft. Ændringen betød, at modulerne på 9 ECTS-point blev afløst af moduler på enten 5 eller 10 ECTS-point. Studerende, der var startet på diplomuddannelser før d. 1. juli 2011, overføres med gennemførte ECTS point til den nye studieordning på denne dato og kan derfor komme til at mangle nogle ECTS-point. De manglende ECTS- point kan opnås enten ved at tage et ekstra valgmodul eller ved udvidelse af afgangsprojektet med et synopsemodul på 1, 2, 3 eller 4 ECTS-point. I en synopsis udfoldes skriftligt de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, som knytter sig til det forestående afgangsprojekt. Synopsen skal godkendes af vejleder og danner grundlag for det efterfølgende afgangsprojekt. Afgangsprojektet kan således kun indstilles til eksamen, hvis der forelægger en godkendt synopsis. Vejleder på synopsemodulet er den samme som vejleder på afgangsprojektet. 14

16 Retningslinjer for skriftlige produkter De sidetal, der er angivet for de skriftlige produkter er såkaldte normal-sider, som beregnes til 2400 anslag pr side, inkl. mellemrum. Antal sider Antal anslag Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt evt. bilag tæller ikke med i det samlede antal anslag. Fodnoter skal derimod indgå i beregningen af anslag. Aflevering af skriftlige produkter I VIA foregår aflevering af eksamensopgaver digitalt. Digital opgaveaflevering foregår i den elektroniske læringsplatform VIA Studienet. Du uploader din opgave på det holdwebsted, der hører til din undervisning. Vejledning omkring digital aflevering af opgaver findes under Eksamensinfo på dit holdwebsted. Afgangsprojektet (og synopsemoduler) afleveres dog indtil videre i papirform, hæftet, i tre eksemplarer hos den tilknyttede studiesekretær. Ved aflevering pr. mail skal hele opgaven sendes som en samlet pdf-fil. VIA ønsker at give alle studerende ens vilkår, hvorfor der kun i ekstraordinære tilfælde kan dispenseres fra det fastsatte tidspunkt for aflevering af opgave/oplæg (kontakt til chefkonsulent). Vejledning i grupper Som hovedregel foregår vejledningen til eksamensopgaver i grupper á 4-6 studerende. De studerende i gruppen har samme vejleder og arbejder med individuelle eksamensopgaver eller gruppeopgaver. I gruppen er der fokus på fælles drøftelse af de tanker og problemstillinger, de studerende gør sig og i forbindelse med deres arbejde med eksamensopgave. Når gruppen mødes, vil der dels være fokus på, at den enkelte får respons på problemstillinger, der er knyttet til arbejdet med egen eksamensopgave, og dels fokus på faglige drøftelser, der knytter sig til problemstillinger, der er fælles for deltagerne. Formål - At kvalificere de studerendes skriveproces og færdige opgaver dels via vejlederens respons og dels via gensidig inspiration og erfaringsudveksling - At understøtte de studerendes læringsproces og tilegnelse af læringsmål for det enkelte modul ved at klargøre, diskutere og udvikle forskellige måder at håndtere modulets læringsmål i den skriftlige opgave 15

17 - At understøtte de studerendes tilegnelse af studiekompetence, særligt med hensyn til arbejdet med problemstillinger og problemformuleringer, litteratursøgning og læsning, skriftlighed og refleksion - At skabe et fælles samtalerum for afprøvning af idéer, spørgsmål og faglige refleksioner - At understøtte muligheden for at arbejde i studiegrupper. Rammer Vejledningen i grupper spiller sammen med den øvrige del af undervisningen. De tidspunkter, der er afsat til at mødes i vejledningsgruppen, fremgår af studieplanen. Vejledningsgrupperne bliver etableret i løbet af de første undervisningsgange. Som grundlag for gruppens arbejde fremsender de studerende forinden et skriftligt oplæg til gruppens medlemmer samt til vejleder, som således forbereder sig ved at læse og forholde sig til de skriftlige oplæg. Oplæggene sendes senest tre arbejdsdage før gruppen mødes. Første vejledningsmøde i gruppen 2 timer Som oplæg til dette vejledningsmøde sender den studerende ½ - 1 side med Emnevalg Begrundelse for valg af emne Udkast til problemformulering/problemstilling. De enkelte oplæg og fælles problematikker drøftes i fællesskab. Andet vejledningsmøde i gruppen 2 timer Som oplæg til dette vejledningsmøde sender den studerende 1-3 sider med Indledning Problemformulering Teorivalg og begrundelse for valg ift. opgavens problemstilling Kommenteret disposition hvad vil du gøre hvornår og med hvad (med hvilken teori/litteratur) og hvad skal det hjælpe os med at forstå ift. opgavens problemformulering De enkelte oplæg og fælles problemtikker drøftes i fællesskab. Vejledning herefter Ud over vejledningsmøderne i gruppen kan den enkelte studerende sende én mail til vejlederen, eller aftale et kortere vejledningsmøde. Klage og ankemuligheder Hvis en studerende ønsker at klage over forhold ved en prøve, sendes en skriftlig og begrundet klage til VIA. Klagen skal indgives senest to uger efter, at den studerende på sædvanlig måde har fået information om bedømmelsen. VIA kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Ud over begrundelse for klagen skal klagen indeholde præcise oplysninger om: Navn, adresse, CPR, mailadresse og telefonnummer Modulnavn og nummer, eksamenstype 16

18 Klagen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver o. lign., samt dets forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet n. Klagen forelægges for de oprindelige bedømmere, som inden for en frist på to uger skal afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Klager får tilsendt bedømmernes udtalelser og kan inden for én uge fremsende eventuelle kommentarer. Afgørelse af klagen VIA afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser og klagers kommentarer hertil. VIAs afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på: Tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen Tilbud om ny prøve (omprøve) At den studerende ikke får medhold i klagen. Denne afgørelse forudsætter, at bedømmerne er enige VIA skal straks give både den studerende og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Hvis den studerende får tilbud om en ombedømmelse (og accepterer), skal denne finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Det udstedte prøvebevis inddrages, indtil ombedømmelse har fundet sted. Ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Hvis den studerende får tilbud om en omprøve (og accepterer), skal omprøven ligeledes finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Det udstedte prøvebevis inddrages, indtil omprøven har fundet sted. Omprøven kan resultere i en lavere karakter. Hvis den studerende ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal dette oplyses VIA senest to uger efter, at den studerende har modtaget meddelelsen om afgørelsen. Anke Den studerende kan indbringe VIAs afgørelse af klagen til et ankenævn. Klagen skal vedrøre VIAs afgørelse af de faglige spørgsmål. Anken skal være skriftlig og begrundet, og den skal være VIA i hænde senest to uger efter, at den studerende har modtaget afgørelsen på klagen. VIA kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Ankenævnet består af: to beskikkede censorer, som udpeges af formanden for censorkorpset en eksamensberettiget lærer, udpeget af VIA en studerende inden for fagområdet, udpeget af VIA Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer deltager i drøftelserne og har alle sagens akter til rådighed. Drøftelserne kan foregå skriftligt. Dog skal der afholdes møde, hvis der ikke er enighed om afgørelsen. 17

19 Ankenævnets begrundelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på: Tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen Tilbud om omprøve ved nye bedømmere At der ikke gives medhold i klagen. Ankenævnet skal meddele sin afgørelse til VIA snarest muligt, dvs. senest to måneder ved vintereksamen og tre måneder ved sommereksamen. Kan disse tidsfrister ikke overholdes, skal VIA fremsende begrundet oplysning herom samt oplyse, hvornår anken forventes færdigbehandlet. Når afgørelsen er modtaget, skal VIA hurtigst muligt meddele resultatet til klageren og bedømmerne. 18

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2014 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Generelle eksamensbestemmelser... 3 Overblik over eksamensformer

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Efterår UC Syd

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Efterår UC Syd Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2018 UC Syd 1 Indhold Indhold 2 Indledning 3 Generelle eksamensbestemmelser 3 Overblik over eksamensformer

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i beskæftigelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i beskæftigelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter- og videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Forårssemestret 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Energi-

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017 Udfold dit talent VIA University College Januar 2017 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017 1/22 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlaget for eksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2018

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2018 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Forår 2017 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Grundlæggende Objektorienteret Programmering

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.viauc.dk/videreuddannelse Forord De faglige mål og overordnede rammer

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i socialpædagogik Efterår 2018

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i socialpædagogik Efterår 2018 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i socialpædagogik Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 Eksamensvejledning Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge Forår 2019

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge Forår 2019 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge Forår 2019 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold Efterår 2017

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold Efterår 2017 Eksamensvejledning Den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Forår 2018 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og Individ,

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2018

Eksamensvejledning. Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2018 Eksamensvejledning Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1008 af 29/06/2016, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2017

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1012 af 02/07/2018, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2018

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning

Prøve- og eksamensvejledning Prøve- og eksamensvejledning Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Prøve- og eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve?

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Vejledning til studerende, som ønsker at klage over eksamen eller prøve. Januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Bevægelse, trivsel og sundhed

Bevægelse, trivsel og sundhed PD studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Bevægelse, trivsel og sundhed Et modul fra PD, Bevægelsesvejleder Februar 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Neuropsykologi og neuropædagogik

Neuropsykologi og neuropædagogik PD studieordning, 1. 8. 2018 Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Neuropsykologi og neuropædagogik Et modul fra PD i Psykologi August 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på

Læs mere

Børns sprogtilegnelse

Børns sprogtilegnelse PD studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Børns sprog, bygger på følgende

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse Eksamensvejledning Friluftsvejlederuddannelsen Forår 2017 VIA University College Efter- og Videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at give akademistuderende

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere