SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør"

Transkript

1 SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger 3 Brand, evakuering m.m. 4 Forsikringsforhold.. 4 Skat og e-boks 5 Befordringstilskud... 5 Adresseændring.. 5 Sygdom.. 6 Længerevarende sygdom.. 6 Ulovligt fravær.. 6 Ferie og helligdage. 7 Læge- og tandlægebesøg eller lign. 7 Begravelse 7 EMMA kravene... 8 Praktikaftaler når du er i skolepraktik. 9 VFU 9 Delaftale 9 Kort uddannelsesaftale.. 9 Kvittering for modtagelse og læsning. 10 Hvad udløser advarselsbreve 11

3 Velkommen til Skolepraktikken Kære nye skolepraktikelev Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i skolepraktik på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler for skolepraktik. Desuden har vi forsøgt at besvare en lang række af de spørgsmål, som ofte melder sig undervejs i forløbet. Skolepraktikken er en erstatning for den uddannelsesaftale, du ikke har fået endnu. Den sikrer dig muligheden for at fortsætte din uddannelse, imens du søger praktikplads. På CPH WEST er vores mål at hjælpe så mange elever som muligt ud i ordinære uddannelsesaftaler. Vi vil nå dette mål ved fortsat at sætte mange ressourcer af til praktikindsatsen og ved at give mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, imens du er i skolepraktik. På den måde kan du forbedre dine muligheder for at få en praktikplads. Vi forventer af dig, at du tager din uddannelse seriøst og arbejder aktivt både med det faglige og med at søge praktikpladser. Vi forventer også, at du overholder mødetider og aftaler, at du bidrager positivt til samarbejde i skolepraktikken. Vi håbet, at du vil få et godt og udbytterigt uddannelsesforløb i skolepraktikken og ønsker dig held og lykke med at finde en praktikplads. 1

4 Ordensregler Følgende regler SKAL overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan det betyde, at du mister retten til at være i Skole-praktikken. 1. Brug af mobiltelefon i arbejdstiden aftales med din instruktør. 2. Pausetider skal overholdes. 3. Pålagte opgaver skal løses. 4. Mødetiderne skal overholdes. 5. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning/udmeldelse. Det vil også blive politianmeldt. 6. Hærværk vil medføre bortvisning/udmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. 7. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning/udmeldelse. Skolen vil også politianmelde episoden. 8. Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages. Du må heller ikke møde påvirket. 9. Salonen skal fremstå nydelig og opryddet, og indtagelse af mad foregår i baglokalet. 2

5 SKP-administrationen Din SKP -kontaktperson Instruktør Jane Høg Holck tlf Karina Brosbøl Larsen Praktikpladskonsulent Birgit Heinsen tlf Afdelingsleder Bente Jespersen tlf SKP administrationen Lone Møller Christensen tlf Løn-administrationen Anna Racic tlf Personaleoplysninger Skolepraktikydelse Er du optaget i skolepraktikken, får du skolepraktikydelse efter gældende satser. 3

6 Brand, evakuering m.m. Orienter dig i brandinstruksen og evakueringsplanen, som du finder i området. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på skolens inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/ tyveriforsikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. 4

7 Skat og e-boks Du skal oprette en nem-konto i din bank, da skolepraktikydelsen indsættes på den konto. Lønseddel får du digitalt i din e-boks. Du skal bestille en kode for at se din lønseddel og det gør du på Befordringstilskud Efter bestemmelser fastlagt af Arbejdsgivernes Elevrefusion kan du som SKP-elev få befordringstilskud svarende til billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Befordringstilskud får du udbetalt med din løn. Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er i skolepraktikken, og 100 % når du er på et skoleophold. Når du modtager befordringstilskud, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen. Der findes en blanket i Skolepraktikken. Blanketten skal udfyldes og sendes til lønadministrationen sammen med stamkortet. Adresseændring Hvis du flytter, skal du meddele adresseændring til SKPadministrationen, og husk vi skal altid have dit telefonnummer og adresse. 5

8 Sygdom Hvis du er syg eller på anden måde er forhindret i at møde, skal du give os besked. Når du er i SKP, skal du ringe til instruktør Jane Høg Holck eller Karina Brosbøl Larsen. Når du er på skoleophold, skal du ringe til skolens reception på tlf kl , og til din instruktør. Hvis du er i VFU(virksomheds forlagt undervisning), skal du ringe til virksomheden og din instruktør. Nærmere regler aftales med din instruktør. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du igen ringe om mandagen og sygemelde dig. Husk ved sygemeldingen at oplyse hele dit navn. SYGEMELDINGER KAN IKKE SKE PR. /SMS ELLER LIGN. Længerevarende sygdom Er du syg i længere tid, skal du aflevere en mulighedserklæring om, hvor når det kan forventes, du kan genoptage arbejdet. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe indlæggelsen/sygdomsperioden vil vare. Ulovligt fravær Dit uddannelsesforhold kan blive opsagt ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis man bliver væk uden at melde sig syg, melder sig syg efter det aftalte tidspunkt, kommer eller går i utide og der ikke foreligger helt særlige omstændigheder. Ligesom i alle andre ansættelsesforhold accepteres ulovligt fravær ikke, når du er ansat i skolepraktikken. NB! Ved ulovligt fravær vil du blive trukket i skolepraktikydelsen time for time 6

9 Ferie og helligdage Under skolepraktikordningen optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en salon. Du får skolepraktikydelse under ferie, imens du er i gang med skolepraktikuddannelsen, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge efter skolepraktikken, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage skolepraktikydelse for disse dage. Skolen bestemmer, hvornår dine feriedage skal afholdes. Man har 25 feriedage og 5 feriefridage med løn, i løbet af et ferie år. Du kan ikke holde ferie, når du er på skoleophold. Læge- og tandlægebesøg eller lign. Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges uden for arbejdstiden i det omfang, det er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelse. Skal du rejse langt, har du op til 2 fridage. 7

10 EMMA -Kravene består af nedenstående: E Egnet Eleven skal være egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse. M Mobil I betydningen geografisk mobil. Eleven skal være indforstået med at flytte efter en ledig praktikplads. M Mobil I betydningen faglig mobil. Eleven skal være indforstået med, om muligt at skulle skifte til et beslægtet fagområde, hvis det er muligt at få en praktikplads her. A Aktiv søgende Sideløbende med eleven går i skolepraktik, skal eleven fortsætte med at søge efter en praktikplads. En af forudsætningerne for at være i skolepraktik, er at du har en aktiv og synlig profil på Du skal mindst en gang om måneden logge dig ind og aktivere funktionen [Synliggør for virksomheder]. Hvis du ikke har en aktiv profil vil det udløse en advarsel. VIGTIGT En praktikplads i en virksomhed er det vigtigste at opnå, når man er i skolepraktik. En ledig og anvist praktikplads fra skolen side skal besættes. Afvises dette af en skolepraktikelev opfylder denne ikke kritieret for at være i skolepraktik og vil blive afskediget. Er man ikke aktiv søgende, når man bliver bedt om det, modtager man en skriftlig advarsel. Hvis du ikke opfylder disse krav (efter skolens vurdering) er du ikke SKP berettiget.

11 Praktikaftaler når du er i skolepraktik I løbet af din tid i skolepraktikordningen, har du mulighed for at komme i forskellige former for praktik. I nogle tilfælde bevarer du din skolepraktikydelse og i andre tilfælde bliver du lønnet som elev inden for faget. At komme i praktik i en salon er et meget vigtigt led i din uddannelse. Det kan i nogle tilfælde bane vejen for en rigtig uddannelsesaftale. Derfor kan praktik i saloner ofte være vejen frem mod en praktikplads. Når du kommer tilbage til skolepraktikordningen, kan du skrive dine erfaringer fra den pågældende salon på dit CV. Klæd dig pænt, opfør dig pænt og høfligt - og tal pænt. HUSK dit kropssprog fortæller meget om din indstilling VFU Virksomhedsforlagt undervisning i en salon er praktik i en kortere periode. Formålet med en VFU er, at du får et indblik i det virkelige liv. Når du er i VFU, betaler skolen din praktikydelse, og du får befordringstilskud efter regler som ved almindelig skolepraktik. VFU er af kort varighed ca. 14 dage. Delaftale Er en aftale, hvor du bliver ansat i salonen for en kortere periode typisk 3 måneder. Da du er ansat og får løn fra salonen må du indgå i produktionen som andre medarbejder. Du er omfattet salonens forsikring. Når du er i delaftale kan du ikke modtage befordringstilskud, men kan trække udgifter til befordring fra på din selvangivelse. Efter en delaftale er du berettiget til at komme tilbage til skolepraktikken. Kort uddannelsesaftale Er en aftale, der minder meget om en delaftale, men kan godt have en varighed der er længere end en delaftale. Aftalen skal indeholde en praktikperiode og et skoleophold i hovedforløbet. Efter en kort uddannelsesaftale er du berettiget til at komme tilbage til skolepraktikken. 9

12 - Kvittering for modtagelse og læsning KVITTERING Undertegnede kvitterer hermed for modtagelsen af SKP-håndbogen, Samtidig kvitterer jeg også for at have læst den grundigt. Elevens navn med blokbogstaver Forældreunderskrift - hvis eleven er under 18 år Elevens underskrift dato 10

13 Hvad udløser advarselsbreve? I skolepraktikken. Hvis du ikke har en synlig profil på Hvis du ikke søger på de opslåede/ udleverede stillingsopslag Hvis du kommer 0-15 minutter for sent Hvis du er inaktiv og ikke er faglig motiveret Kun egen hårbehandling efter aftale med Jane og ALDRIG, når du har kunder. På skoleophold Hvis du forlader skolen uden at meddele dette til værkstedsassistenten 10 lektioners fravær Redigeret, juni 2014 (bej)

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere