Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А"

Transkript

1 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у години

2 Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А објаљених у Службеном гласнику општине у години С К У П Ш Т И Н А О П Ш Т И Н Е Напомена: Сазив Скупштине општине у мандату од до године у години није објавио ни један акт. У овом регистру су акти Скупштине општине изабране на локалним изборима у октобру године. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ Ред. бр. 1. План кориштења средстава остварених од накнаде по 7/16 1. основукориштења шума и шумског земљишта за годину 2. Програм рада Скупштине општине за 2017.годину 9/ Буџет општине за годину 9/ Буџет општине за 2017.годину 9/ Програм заједничке комуналне потрошње за 2017.годину 9/ План зимске службе на градским улицама општине за 9/ /2017.годину 7. Програм уређења грађевинског земљишта за 2017.годину 9/ Програм комуналне инфраструктуре за годину 9/ Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за годину 9/ План зимске службе на локалним и некатегорисаним путевима општине за 2016/2017.годину... 9/ Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог система за годину 9/ Програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за годину 9/ Програм заштите од пожара у општини за годину 9/

3 О Д Л У К Е Ред. бр. 1. Одлука о одређивању одборника за закључивање брака 6/ Одлука о усвајању Плана кориштења средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта за год. 7/ Одлука о усвајању Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у општини са фокусом на расељена 7/16 2. лица и повратникеза године 4. Одлука о прихватању грантовских средстава Европске комисије по Пројекту Водовод и канализација Републике Српске за суфинансирање пројекта Изградња секундарне канализационе мреже са 7/16 3. прикључним шахтовима у насељима Липовача, Сточна пијаца 1 и Сточна пијаца 2 5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о накнадама одборницима Скупштине општине 7/ Одлука о измјени и допуни Одлуке о платама функционера општине 7/ Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквирурегулационог плана Агроиндустријска зона Нова Топола 7/16 4. Ekstruder д.о.о. Нова Топола, 8. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова Топола Koming- 7/16 5. Pro д.о.о. 9. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана Агроиндустријска зона Нова Топола Madaco 7/16 6. д.о.о. Бања Лука 10. Одлука о усвајању Буџета општине за 2016.годину 9/ Одлука о извршењу Буџета општине за годину 9/ Одлука о усвајању Буџета општине за 2017.годину 9/ Одлука о извршењу Буџета општине за годину 9/ Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за пензионере до 65 година старости 9/ Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачунавање комуналне накнаде за годин 9/ Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора у години на 9/ подручју општине. 17. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишту години 9/ Одлука о доношењу Урбанистичког плана Горњих Подградаца година. 9/ Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине за потребе утврђивања пореза на непокретности 9/ у години 20. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине за годину 9/ Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 9/

4 Р Ј Е Ш Е Њ А Ред. бр. 1. Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања. 6/ Рјешење о избору предсједника Скупштине општине. 6/ Рјешење о разрешењу предсједника Скупштине општине 6/ Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине 6/ Рјешење о разрешењу потпредсједника Скупштине општине 6/ Рјешење о избору замјеника Начелник општине 6/ Рјешење о разрешењу замјеника Начелника општине 6/ Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине 6/ Рјешење о разрешење секретара Скупштине општине 6/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Службе Начелника општине у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за општу управу у Општинској управи општине 7/ Рјешење о разрешењу Начелника Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за просторно урешење и грађење у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за комуналне и стамбене пословеу Општинској управи општине 7/ Рјешење о разрешењу Начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за друштвене дјелатности у Општинској управи општине 7/ Рјешење о разрешењу Начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за финансије у Општинској управи општине 7/ Рјешење о разрешењу в.д. Начелника Одјељења за развој у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за економски развој у Општинској управи општине 7/ Рјешење о именовању в.д. Начелника Одјељења за инспекције у Општинској управи општине 7/ Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља 7/ Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља 7/ Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 7/ Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља. 7/ Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈЗУ Апотека 7/

5 29. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Апотека 30. Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека 31. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека 32. Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈУ за претшколско васпитање и образовање дјеце Лепа Радић 33. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ за претшколско васпитање и образовање дјеце Лепа Радић 34. Рјешење о разрешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад 35. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад 36. Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад 37. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад 38. Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Културни центар 39. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Културни центар 40. Рјешење о разрешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Завичајни музеј 41. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Завичајни музеј 42. Рјешење о разрешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Радио 43. Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Радио 44. Рјешење о разрешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар Servitium 45. Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар Servitium 46. Рјешење о именовању Комисије за Статутарна питања и прописе Скупштине општине 47. Рјешење о именовању Комисије за заштиту људских права и представке и притужбе грађана Скупштине општинер 48. Рјешење о именовању Комисије за сарадњу са општинама и градовима Скупштине општине 49. Рјешење о именовању Комисије за односе са вјерскима заједницама Скупштине општине 50. Рјешење о именовању Комисије за питања младих; Скупштине општине 51. Рјешење о именовању Комисије за награде и признања Скупштине општине 52. Рјешење о именовању Комисије за друштвени положај жена равноправност међу половима Скупштине општине 7/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6 53. Рјешење о именовању Комисије за мандатна питања Скупштине општине 54. Рјешење о именовању Комисије за разматрање захтјева за новчану помоћ из буџетске резерве у износу преко 5.000,00 КМ Скупштине општине 55. Рјешење о именовању Одбор за друштвени надзор, Буџет и финансије Скупштине општине 56. Рјешење о именовању Одбор за заштиту животне средине, културног и природног наслијеђа Скупштине општине 57. Рјешење о именовању Одбора за боачка питања Скупштине општине 58. Рјешење о именовању Етичког одбора Скупштине општине 59. Рјешење о именовању Савјета за здравство и социјалну заштиту Скупштине општине 60. Рјешење о именовању Савјета за образовање и културу Скупштине општине 61. Рјешење о именовању Савјета за спорт Скупштине општине 62. Рјешење о утврђивању листе стручњака који ће се именовати у комисије приликом спровођења поступка за пријем службеника Општинске управе општине 63. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају неизграђеног грађевинског земљишта 64. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности в.д. директора ЈП Радио 7/ / / / / / / / / / / /

7 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ, УПУТСТВА Ред. бр. 1. Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима 2. Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и фактура 3. Упутство о начину, поступку и контроли наплате општинске административне таксе 4. Оперативни финансијски план општине за период привременог финансирањау I кварталу 2016.године 5. Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине 6. Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских прихода општине градишка 7. Оперативни финансијски план општине градишка за период привременог финансирања у ii кварталу године 8. Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде и за депозите пољопривредних кредита у првом и другом кварталу године 9. Правилник о условима и начину расподјеле средстава по захтјеву удружења које дјелују на подручју општине градишка. 10. Оперативни финансијски план привременог финансирања општине за период године на основу рјешења окружног суда у бања луци о изрицању привремене административне мјере број11 0 у у од године 11. Правилник о садржају и начину вођења регистра обвезника комуналне накнаде 12. Правилник о допуни правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Професионалној ватрогасној јединици 13. Програм пријема на рад лица са којима ће се закључити уговор о стручном оспособљавању ради обављање приправничког стажа у општинској управи општине. 14. Правилник о начину и условима расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде за преиод од до године, број /16 од године 1/ / / / / / / / / / / / / /16 2. Од броја 6/16 су акти Начелника општине Зорана Аџића 15. Правилник о унутрашњој организацији организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине 6/

8 16. Колективни уговор за запослене у Општинској управи Општине 17. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине 6/ /16 2. О Д Л У К Е Ред. бр. 1. Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 1/ Одлука о продаји неуграђеног материјала 1/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 1/ Одлука о попису и образовању комисија за попис 1/ Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању Савјета за безбједност општине 1/ Одлука о одобрењу исплате 1/ Одлука о одобрењу исплате 1/ Одлука о висини благајничког максимума за 2016.годину 1/ Одлука о додјели средстава Синдикалној организацији Општинске управе општине 1/ Одлука о додјели средстава за реализацију пројекта Јачањe здравственог сектора фаза 2(HSEP-AF) I 1/ Одлукао пријему службеника у радни однос /Дарко Врховац/ 1/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 1/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 1/ Одлука о исплати средстава 2/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 2/ Одлука о висини мјесечног износа студентске стипендије за академску 2015/2016. годину, 2/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 2/ Одлука о висини закупа грађевинског земљишта за годину 2/ Одлука о усвајању Годишњег плана рада интерне ревизије за годину. 2/ Одлука о усвајању Стратешког плана Општинске управе општине за активности интерне ревизије у периоду од 2016 до / године. 21. Одлука о кориштењу средстава за подршку развоју пољопривреде и за депозите пољопривредних кредита у првом и другом кварталу године 22. Одлука о именовању општинског оперативног тима (ООТ) општине 3/ /

9 23. Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 3/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 3/ Одлука о додјели гранта -подршка наталитету (поклон честитка за 3/ Одлука о додјели средстава 3/ Одлука о пријему службеника у радни однос 4/ Одлука о пријему приправника-ватрогасаца у радни однос 4/ Одлука о пријему приправника 4/ Одлука о додјели средстава 4/ Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 4/ Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 4/ Одлука о кориштењу средстава за подршку развоју пољопривреде за период од године на основу Оперативног финансијског плана привременог финансирања општине, број: 5/ /16 од године 43. Одлука о одржавању манифестације јесен 2016", 5/ Одлука о утврђивању висине општинске таксе за добијање привремених рјешења за обављање дјелатности ван пословних просторија 5/16 9. на манифестацији јесен 2016", 45. Одлука о додјели средстава 5/ Одлука о додјели средстава 5/ Одлука о додјели средстава 5/ Одлука о додјели средстава 5/ Одлука о додјели средстава 5/ Одлука о додјели средстава 5/ Одлука о додјели средстава 5/ Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 5/ Одлука о додјели гранта - подршка наталитету (поклон честитка за 5/ Од броја 6/16 су акти Начелника општине Зорана Аџића 54. Одлука о оснивању Општинске управе Општине 6/ Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Општинске управе Општине 8/

10 56. Одлука о исплати средстава Центру за превенцију развојних тешкоћа За мајку и дијете у сврху хуманитарне акције С љубављу храбрим срцима 57. Одлука о додјели гранта-подршка наталитету (поклон честитка за 9/ / Р Ј Е Ш Е Њ А Ред. бр. 1. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији ра 1/ дних мјеста у ЈУ Народна библиотека 2. Рјешењео именовању комисије за продају неуграђеног материјала 1/ Рјешење о именовању Комисије за случај настанка штета услед дејства елементарних непогода на пољопривредним усјевима, те осталих штета на пољопривредним газдинствима на подручју 1/ општине за годину 4. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 1/ мјеста у ЈЗУ Дом здравља 5. Рјешење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Плана о финансијском пословању ЈЗУ Апотека за 1/ годину 6. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 1/ радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља 7. Рјешење о именовању комисије за пријем службеника на неодређено вријеме 1/ Рјешење о именовању координатора на провођењу Под-пројекта БиХ 3 (2014) -Државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру 1/ Регионалног стамбеног програма, испред општине 9. Рјешење о именовању Првостепене комисије за одабир корисника на подручју општине 1/ Рјешење о именовању Тима енергетске ефикасности Општине 1/ Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима енергетске ефикасности Општине 1/ Рјешење о именовању надзорног органа 1/ Рјешења о одобрењу реалокације средстава у буџету општине за годину 1/ Рjeшeњe o имeнoвaњу члaнoвa кoмисиje за израду прелиминарне ранг листе корисника пројекта стамбено збрињавање грађана ромске националности на територији општине (2015-2/ ), а везано за имплементацију истоименог пројекта општине 10

11 , који спроводи у сарадњи са мини-старством за људска права и избјеглице БиХ 15. Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине за годину 2/ Рјешење о именовању комисије за за утврђивање испуњености услова за додјелу средстава из одлуке о кориштењу средстава за подршку развоју пољопривреде и за депозите пољопривредних 3/ кредита у првом и другом кварталу године 17. Рјешење о именовању комисије за усклађивање редова вожње у приградском саобраћају на подручју општине за период 3/ од године 18. Рјешење о именовању комисије за преглед и утврђивање стања спортских објеката на подручју општине 3/ Рјешење о именовању комисије за социјалну заштиту и инклузију општине градишка 3/ Рјешење о именовању стамбене комисије општине 3/ Рјешење о именовању надзорног органа 3/ Рјешења о одобрењу реалокације средстава у Буџету општине за годину 3/ Рјешења о одобрењу реалокације средстава у оперативном финансијском плану за преиод приверменог финансирања / године 24. Рјешења о одобрењу реалокације средстава у оперативном финансијском плану за преиод приверменог финансирања / године 25. РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије, број /16 од године /додјела средстава за пољопривреду/ 5/ РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије, број /16 од године/закуп пољопривр. земљишта у својини РС/ 5/ Рјешење о именовању комисије за примопредају дужности између Зорана Латиновића и Зорана Аџића 5/ Рјешење о именовању Организационог одбора манифестације јесен 2016", 5/ Рјешење о именовању Комисије за утврђивање изведеног стања асфалтне мреже на пројекту Секундарна канализациона мрежа у 5/ насељима Сточна пијаца I и II и Липовача", 30. Рјешење о именовању Комисије за провођење конкурса и издавање у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта 5/ Рјешење о именовању надзорног органа, број /16 од године 5/ Рјешење о давању сагласности на Одлуку о усвајању статута ЈПУ Лепа Радић",број /16 од године 5/ Рјешење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Правилника о начину и поступку пријема дјеце у ЈПУ Лепа Радић", број / /16 од године 34. Рјешење о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дому здравља, број /16 од 5/ године 11

12 35. Рјешење о именовању Координатора у пројекту Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини", број /16 од године 36. Рјешења о одобрењу реалокације средстава у оперативном финансијском плану за преиод приверменог финансирања године 5/ / Од броја 6/16 су акти Начелника општине Зорана Аџића 37. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање дефицитарних 5/ занимања на подручју општине 38. Рјешење о именовању надзорног органа 5/ Рјешење о именовању Уређивачког одбора Службеног гласника 5/ општине 40. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за обнову уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини 9/ Републике Српске ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕЊЕ, КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ Ред. бр. 1. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици Мајора Милана Тепића бр.15 (Г-7) 2. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици Видовданска бр.15 Б 3. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици Видовданска бр Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено-пословне зграде Крошња у Градишци Улица Видовданска Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде Видовданска 11 у Градишци Улица Видовданска Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде КГ 3/2 у Градишци у Улици Милоша Црњанског Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбене зграде Видовданска 4 Ламела Б1 у Градишци у Улици Видовданска 4 2/ / / / / / / Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбених зграда у Улици Видовданска 4 2/ Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска бр.3 3/ Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Митрополита Георгија Николајевича бр.2. 3/ Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене 3/

13 зграде у Улици Николе Тесле бр Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска бр.75/ц 13. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Николе Тесле бр Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде Фортуна у Улици Милоша Црњанског 3/2 15. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ у Улици Мајора Милана Тепића бр.г-7/цд 16. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Митрополита Георгија Николајевича бр Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска бр ПОглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска бр Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Плинска 85 и 87 Горњи Подградци 20. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Козарских бригада бр.21 Г Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Обала Војводе Степе бр Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска бр. 60А 23. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде Угловница Трг српских страдања бр Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено-пословне зграде у Улици Милоша Црњанског Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ стамбене зграде у Улици Видовданска бр.11а П+12/ Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено-пословне зграде у Улици Војводе Мишића 56, Ламела Оглас о регистрацији ЗЕВ стамбено-пословне зграде у Улици Мајора Милана Тепића 13 А, улаз Оглас о промјени лица овлаштено за заступање ЗЕВ зграде у Ул.Видовданска 5/Ф 29. Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул. Видовданска 5Д 30. Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул. Видовданска 87 ламела Оглас о регистрацији Заједнице етажних власника зграде у Ул. Николе Тесле број 3, улаз А 32. Оглас о промјени лица овлаштених за заступање ЗЕВ зграде у Ул. Видовданска 75 ламела Б 3/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14 УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Ред.бр. 1. Одлука о достави бесплатног примјерка Службеног гласника општине 9/

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Општине Оштра Лука

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Општине Оштра Лука СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Општине Оштра Лука Петак, 10.02.2017. године Број: 1/2017 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: 01-013-19-1/16 Датум: 28.12.2016.год. На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАША И НАТАША НОВА ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-1717-3/2017-04

Læs mere

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГОДИНИ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊE СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2009. ГОДИНИ Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Здравствено стање становништва Републике Српске у 2009.години Главни и одговорни уредник

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ИНФОПЛАН Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ Краља Петра Првог 29, 34300 Аранђеловац телефон/факс 034/720-081 / 720-082, е-mail:urbanizam@infoplan.rs 2013. година ПРЕДМЕТ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ

ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА ГОДИНУ ПУБЛИКАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ СТАНОВНИШТВА ЗА 2008. ГОДИНУ Институт за заштиту здравља Републике Српске Здравствено стање становништва Републике Српске у 2008.години Главни и одговорни уредник : Др

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Грађански надзор финансирања медија из јавних извора

Грађански надзор финансирања медија из јавних извора Чланци Грађански надзор из јавних извора Финансирање медија из јавних извора један јe од кључних инструмената путем којег се врши утицај на уређивачке политике и остварује контрола медија од стране носилаца

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д.

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Прилог бр. 1 Одлуке бр. од маја 2009 год. о усвајању Правилника о исплати премије запосленима у НИС а.д. Нови Сад ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Верзија 1 Нови Сад 2009 САДРЖАЈ ДОКУМЕНТА

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips MT3120 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din

Læs mere

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

П РА В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ И ПОСТУПКУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ( Службени гласник Републике Српске, број: 33/13) На основу члана 87, а у вези са чланом 86. став 4. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РепубликеСрпске, број 106/09) и члана 82. став 2. Закона

Læs mere

Број/Broj. Година XVIII Понедјељак, 7. априла годинe. Godina XVIII Ponedjeljak, 7. aprila/travnja godine

Број/Broj. Година XVIII Понедјељак, 7. априла годинe. Godina XVIII Ponedjeljak, 7. aprila/travnja godine Година XVIII Понедјељак, 7. априла 2014. годинe Број/Broj 26 Godina XVIII Ponedjeljak, 7. aprila/travnja 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 - хрватски

Læs mere

б

б 3 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 0 8 0 9 0 0 0 0 6 0 00 5 0 9 0 3 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 0 0 8 0 6 0 3 0 4 0 6 0 8 0 9 0 4

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар Ранг листа првих 100 издавача, на основу библиографских записа у Узајамном каталогу Републике COBIB.SR, који се односе на прва издања монографских публикација објављених у 2015. години Издавач Место издавача

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 7/2017 јануар 2017. године

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

Jf1B~O. :..:.:-- "" t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ

Jf1B~O. :..:.:--  t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ Црногорска ~кадемија Jf1B~O ЈА_,"',ц:t,' ~CU с c>)i" x;t~trщ~т~~_"~c": :,: --------~...;..._------~~~~ :..:.:-- "" t И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ...... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ 1984 БРАНИСЛАВ

Læs mere

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe Година XIX Понедјељак, 23. марта 2015. годинe БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 184 На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05)

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ УДК 595.78(477.54-751.2) 2017 Е. А. КАРОЛИНСКИЙ, С. А. ДЕМЬЯНЕНКО, А. В. ЖАКОВ, В. Г. МУШИНСКИЙ К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips M550 M555 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2

Læs mere

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Læs mere