Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009."

Transkript

1 Klip fra bogens s b Lighedsprincippet Lighedsprincippet er så grundlæggende en værdi i det danske samfund og den danske forvaltning, at vi næsten ikke tænker over det i det daglige. Først hvis det krænkes, og nogen vil gøre forskel på folk, så harmes vi. Prøv at tænke over, hvor forarget man bliver, hvis nogen får noget, som nogen andre ikke kan få, eller hvis nogen får afslag på noget, som nogle andre har fået lov til at gøre. Derfor er det så meget mere underligt, at heller ikke denne regel findes i Grundloven eller andre steder. Men den gælder ikke desto mindre alligevel. Lighedsprincippet kan kort forklares med, at det lige skal behandles ens. Kunsten er så at finde ud af, hvad der er det lige, d.v.s. hvornår sagerne er ens, og afgørelserne skal være de samme, og hvornår der er forskel. En anden måde at udtrykke lighedsprincippet på er at sige, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling. Hvis en myndighed gør forskel på folk, skal der være en saglig grund til det. En saglig grund er typisk en grund, som er beskrevet i lovgivningen. Det er måske oplagt, at offentlige myndigheder ikke må gøre forskel på folk på grund at køn, race, etnicitet eller religion, medmindre der er hjemmel til det. Man må ikke foretrække kvindelige ansøgere frem for mandlige, medmindre der er givet dispensation (= hjemmel). Men lighedsprincippet får også betydning på andre områder. Alder En helt særlig problemstilling opstår, når det drejer sig om forskelsbehandling på grund af alder. En offentlig myndighed kan have et ønske om at prioritere enten unge eller ældre borgere i sagsbehandlingen. Der behøver ikke være noget suspekt i det, men aldersdiskrimination eller lige så ulovligt som køns- eller racediskrimination. Kun hvis der i lovgivningen er fastsat en øvre eller nedre aldersgrænse, er det lovligt at aldersdiskriminere. 1

2 En offentlig uddannelsesinstitution ønskede, at kun studerende over 25 år kunne få plads på et bestemt kursus. En ung borger fik afslag på at tage kurset og klagede til Undervisningsministeriet. Ministeriet udtalte, at reglen ikke var i overensstemmelse med lighedsprincippet, fordi aldersgrænsen ikke var hjemlet i lovgivningen. Det er klart, at folkepension gives til ældre mennesker, men det er fordi aldersgrænsen står i loven. Statens Uddannelsstøtte (SU) gives primært til unge mennesker, men faktisk er der ikke noget øvre alderskriterium i SU-lovgivningen. Hvis man opfylder betingelserne, kan man også få SU som 60-årig. For mange sager Det er et hyppigt forekommende problem, at der er alt for mange sager til, at myndighederne kan nå at behandle dem så hurtigt, som man gerne vil. Skal man nu behandle dem i den rækkefølge, de kom ind eller skal man tage de vigtigste først? I foråret 2009 kom det frem, at man visse steder i sygehusvæsenet prioriterede patienter i fast arbejde frem for patienter på overførselsindkomst (f.eks. pension eller kontanthjælp). Lægerne mente, at med de alt for begrænsede ressourcer man havde til rådighed, var det vigtigst at få de erhvervsaktive tilbage på arbejde, mens de andre bedre kunne vente lidt længere. Modstanderne hævdede, at dette var i strid med lighedsprincippet d.v.s. at forskelsbehandling på grund af patienters status på arbejdsmarkedet er ulovlig. Det er et godt eksempel på modsatrettede hensyn, nemlig lighedsprincippet overfor samfundsøkonomiske behov, som det er svært at anerkende som relevante, når det handler om konkret sygdomsbehandling, medmindre det udtrykkeligt er hjemlet i lovgivningen. Lighedsprincippet fører til, at man som udgangspunkt må behandle sagerne i den rækkefølge, de ankommer til myndigheden, men samtidig er der en vis frihed for myndigheden til at tilrettelægge og organisere arbejdet mest hensigtsmæssigt. En 2

3 række ukomplicerede sagstyper kan måske behandles hurtigt fra dag til dag mens andre må ligge i kø og vente sammen med lignende sager. Et godt eksempel på det er de kommunale servicebutikker, hvor en række enkle sagsekspeditioner kan løses på stedet. Lighedsprincippet kommer også i spil, når der er alt for mange ansøgere til en bestemt ting. Hvordan skal man nu vælge mellem dem? Er der tale om en stilling i det offentlige, må man vælge den bedst kvalificerede, men måske er der flere hundrede ansøgere, hvoraf nogle faktisk er lige godt kvalificeret. I foråret 2009 besluttede regeringen at forsøge at puste liv i den danske økonomi under finanskrisen ved at afsætte 1,5 mia. kr. til en renoveringspulje, som borgerne kunne søge om at få andel i. Man forventede langt flere ansøgere, end der var penge til. Erhvervs- og Byggestyrelsen besluttede, at disse begrænsede midler skulle fordeles efter først til mølle-princippet, og for ikke at give københavnerne en fordel frem for jyderne besluttede man også, at ansøgninger ikke kunne afleveres ved personligt fremmøde. Ansøgere måtte sende en eller et papirbrev med posten. På den måde opnåede man en form for geografisk ligestilling. Til gengæld klagede en række borgere især ældre mennesker over, at de, som ikke havde en computer med internetadgang i hjemmet blev dårligere behandlet end andre borgere. De var nemlig nødt til at telefonere til Erhvervs- og Byggestyrelsen for at få fat i et ansøgningsskema. Dels var det meget svært at komme igennem, dels tog det meget længere tid at sende skemaer frem og tilbage med Post Danmark, hvilket indebar at puljen kunne være opbrugt inden deres ansøgning nåede frem. Også dette eksempel viser, at det er svært at dele sol og vind lige og honorere lighedsprincippet på alle områder. 3

4 Et bestemt kursus på en uddannelsesinstitution var vældig populært, og der var 10 gange så mange kvalificerede studerende, der gerne ville følge kurset, end der var pladser. Man var i tvivl om, hvordan man skulle udvælge de heldige: 1. Lodtrækning 2. Studieancennitet 3. Tidspunktet for indgivelse af ansøgningen først til mølle 4. Karaktergennemsnit Ingen af disse kriterier er helt optimale, og det er ikke oplagt, hvilken metode, der er den fagligt bedste og samtidig mest i tråd med lighedsprincippet. Det bedste ville måske være en konkret faglig vurdering af hver enkelt ansøgere, men denne løsning er meget ressourcekrævende. Administrativ praksis Jura er ikke en eksakt videnskab, og lovregler fungerer ikke som matematiske ligninger, hvor regel + sag = afgørelse. Mange regler giver myndigheden mulighed for at skønne, hvad der er bedst i den konkrete sag. Fra sag til sag skal man se på de faktiske forhold og træffe den bedst mulige afgørelse. Der vil tit være flere muligheder for, hvad en sag kan ende med en tilladelse, et afslag, en tilladelse med forbehold o.s.v. Ofte vil der opstå en administrativ praksis, d.v.s. en skreven eller uskreven regel om, hvordan bestemte sagstyper skal falde ud. Er en sådan hjemmelavet regel ikke er i strid med legalitetsprincippet altså reglen om, at alt hvad en offentlig myndighed foretager sig skal have hjemmel i lov? Tankegangen er, at hvis lovgiver har sagt, at man skal skønne i hver enkelt sag er det så ikke i strid med loven at administrere efter en fast praksis? Til det kan man svare både ja og nej. Hvis myndigheden administrerer efter en ufravigelig fast praksis, så har den sat skønnet under en regel, og det er ulovligt. Men hvis man fastsætter retningslinjer for sagernes afgørelse, som ligger indenfor de skønsmæssige rammer, er det i orden og endda anbefalelsesværdigt, fordi det gør 4

5 det klarere for myndigheder og borgere, hvordan sagerne skal behandles. Det vil også være i god overensstemmelse med lighedsprincippet. Myndighederne er dog ikke bundet til en administrativ praksis i al evighed. Har man en administrativ praksis, så skal man følge den i alle ensartede sager og ikke gøre usaglig forskel i afgørelserne. Men netop fordi skønnet ikke må sættes under en regel, kan en praksis godt afviges af saglige grunde eller man kan helt forlade den til fordel for en ny og anderledes praksis. I sidstnævnte tilfælde skal man være opmærksom på, at hvis man vil ændre en administrativ praksis som har været kendt og brugt i lang tid, er det vigtigt at annoncere det højt og tydeligt på den måde og de steder, hvor borgerne plejer at få information på opslagstavler, internettet, lokalaviser eller andre former. Som et kuriosum vil jeg lige nævne, at lighedsprincippet ikke tvinger myndighederne til at fortsætte en fejlagtig praksis. Har fru Jensen ved en fejl fået udbetalt mere kontanthjælp, end hun strengt taget var berettiget til, så har hr. Hansen og hr. Petersen ikke dermed fået krav på også at få mere, end de har krav på. 2.c Proportionalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet går ud på, at en myndighed altid skal vælge den for borgeren mindst indgribende løsning, idet man dog skal tage hensyn til, at afgørelsen skal opfylde sit formål. Proportionalitetsprincippet er en vanskelig størrelse at arbejde med i det daglige, for man skal ikke bare vælge det for borgeren gunstigste, man er også nødt til at se på formålet med reglerne, og om det opnås ved at vælge en mild løsning. Kan man opnå det rette resultat med flere forskellige løsninger, skal man vælge den løsning, der er mindst indgribende for borgeren. 5

6 En studerende havde skrevet ca. 5 % af sin specialeafhandling af fra en anden forfatter. Det blev opdaget ved en tilfældighed et år efter, da den studerende havde fået sit kandidateksamensbevis og var blevet ansat i et lovende karrierejob. Uddannelsesinstitutionen havde følgende muligheder for sanktion: 1. En advarsel 2. Fratagelse af eksamensbeviset med mulighed for at aflevere en ny specialeafhandling 3. Henvendelse til arbejdsgiver 4. Bortvisning fra universitetet for altid Hensynet til den studerende stod her overfor hensynet til uddannelsesinstitutionens renommé og den præventive effekt i forhold til andre. Da en sådan sag indeholder personoplysninger af fortrolig karakter, vil den ikke være offentligt tilgængelig, og den præventive effekt af en hård sanktion i forhold til andre potentielle eksamenssnydere vil være begrænset. I den konkrete sag valgte man en relativt mild sanktion og vægtede altså hensynet til den konkrete borger højere end den præventive effekt. Hvor myndigheden i ovennævnte sag valgte en relativt mild sanktion, kan sanktionen i den næste sag virke hård. En vicepolitikommissær blev opsagt fra sin stilling, da han var blevet grebet på fersk gerning i butikstyveri for et beløb på ca. 40 kr. Man kan måske mene, at denne sanktion er ude af proportion med forbrydelsen, men når der er tale om en højt placeret ansat ved politiet, så er selv et lille butikstyveri uforeneligt med de krav til værdig og pletfri optræden, som borgerne må forlange opfyldt for at kunne bevare tilliden til politiet. 1 1 Folketingets Ombudsmands beretning 1999, s

7 2.d Officialprincippet Når borgerne står overfor de offentlige myndigheder i en ansøgnings- eller klagesag, er det myndighederne der er de ressourcestærke, mens borgerne som individer ikke kan trække på et stort administrativt apparat. Derfor siger officialprincippet, at det er forvaltningens pligt selv at fremskaffe de oplysninger, der skal til for at sagen kan afsluttes på fornuftig vis. Ved domstolene gælder f.eks. det omvendte princip kaldet forhandlingsprincippet. Her må parterne selv sørge for, at sagen er tilstrækkelig godt oplyst, og hvis de ikke kan det, må dommeren dømme på det foreliggende grundlag altså på det ufuldstændige oplysningsgrundlag. Det skyldes, at det er to ligeværdige parter, der står overfor en dommer, og dommeren kan ikke hjælpe den ene af parterne i en sag, hvis der mangler noget. Sådan er det altså ikke i det offentlige - har en borger ikke indsendt alle de oplysninger, der skal til for at afgørelsen kan træffes, så er det myndighedens pligt at fremskaffe dem. Denne regel får betydning på især to områder. For det første kan det være sådan, at en myndighed let kan indhente de manglende oplysninger fra en anden afdeling eller en anden forvaltningsmyndighed. Har en studerende, der søger meritoverførsel fra en anden uddannelsesinstitution, ikke indsendt en kopi af sine eksamensresultater, kan studiekontoret selv trække en liste fra IT-systemet. Har en fraskilt ægtefælle ikke indsendt sine økonomioplysninger til Statsforvaltningen, kan de hentes fra SKAT. Myndigheden skal fremskaffe oplysningerne og må ikke afgøre sagen på et ufuldstændigt grundlag eller helt afvise den. 7

8 En 90-årig kvinde blev væltet omkuld af en tyv på et apotek. Hun brækkede benet og søgte erstatning i Erstatningsnævnet. Hun fik imidlertid afslag med den begrundelse, at nævnet ikke havde hjemmel til at udbetale erstatning for hændelige uheld. Det fremgik af overvågningsvideoen fra apoteket, at tyven havde skubbet den gamle dame omkuld med vilje, men nævnet havde den praksis, at man ikke lod overvågningsvideoer og andet billedmateriale indgå i sags-oplysningen. Det fandt Ombudsmanden kritisabelt, da det er i strid med officialprincippet. 2 I andre tilfælde kan myndigheden ikke selv fremskaffe oplysningerne, fordi det kun er parten, der har dem. En ansøgning om miljøgodkendelse mangler måske oplysninger om virksomhedens størrelse eller produktionsforhold. Her må myndigheden gøre ansøgere opmærksom på, hvad der mangler, og at oplysningerne skal afleveres inden for en bestemt frist. Man skal samtidig gøre opmærksom på, at der vil blive truffet afgørelse på baggrund af det nu foreliggende og ufuldstændige sagsmateriale, hvis ikke ansøgeren afleverer oplysningerne indenfor den fastsatte frist. Kommer der herefter ikke noget brugbart, har myndigheden opfyldt sin pligt efter officialprincippet og kan træffe afgørelse, uanset at sagen er utilstrækkeligt oplyst. Klip fra bogens side 50 54: 6.c Udveksling af data mellem forvaltningsmyndigheder Indtil d. 1. juli 2009 var der forskel på reglerne om videregivelse af personoplysninger til andre forvaltningsmyndigheder alt afhængig af, om oplysningerne blev videregivet elektronisk eller på papir. Den forskel er nu væk, og 2 Folketingets Ombudsmands beretning 2005, s

9 alle former for videregivelse til andre forvaltningsmyndigheder skal ske efter reglerne i Persondataloven. Det er de samme regler, der gælder for såvel indsamling og behandling af personoplysninger, som for videregivelse af de oplysninger, man har indsamlet og evt. behandlet. Enten skal de registrerede borgere give samtykke, eller også skal det være nødvendigt eller endda strengt nødvendigt for den modtagende myndighed at få udleveret oplysningerne. For så vidt angår særligt følsomme personoplysninger (nr. 4 ovenfor) om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og tilsvarende er der særligt strenge krav, som skal være opfyldt, før oplysningerne kan videregives. Findes der sådanne oplysninger i forvaltningens sager, må de kun udleveres til parterne eller deres repræsentanter. Andre personer kan ikke få aktindsigt i dem, og andre myndigheder kan ikke få oplysningerne udleveret, heller ikke selvom de skal bruge dem i deres egen sagsbehandling. Særligt følsomme personoplysninger må ikke sendes rundt i systemet, men skal opbevares bag lås og slå i den myndighed, hvor de hører hjemme. Kun hvis parten har givet samtykke til videregivelse, eller hvis der er meget stærke hensyn, der taler for en videregivelse uden samtykke, kan myndigheden sende særligt følsomme personoplysninger videre til en anden forvaltningsmyndighed. Når det drejer sig om at indhente oplysninger gælder det på samme måde, at den modtagende myndighed kun må rekvirere oplysninger, som skal bruges i arbejdet, jfr. reglen i Persondatalovens 5. Men hvordan kan den myndighed, der ligger inde med oplysningerne, nu være sikker på, at den anden myndighed virkelige har brug for de fortrolige oplysninger? 9

10 På uddannelsesområdet hænder det af og til, at en studerende modtager sociale ydelser f.eks. som revalident. Disse ydelser kan være betinget af planmæssig fremdrift i studierne, og derfor ønsker socialforvaltningen oplysninger om eksaminer og karakterer fra uddannelsesstederne. Det er ikke korrekt, hvis uddannelsesstedet beder socialkontoret om selv at indhente oplysningerne fra den studerende. Hvis uddannelsesstedet har oplysningerne, skal de videregives til de sociale myndigheder. Som udgangspunkt kan den afgivende myndighed godt regne med, at den modtagende myndighed har brug for oplysningerne til sin sagsbehandling og kan derfor sende oplysningerne af sted uden at indhente samtykke fra den registrerede. Det skader dog ikke at tænke sig om og overveje sagen en ekstra gang, hvis man modtager ønsker om mærkelige oplysninger, rent private eller følsomme oplysninger, eller hvis anmodningen på anden måde er usædvanlig. 6.d Videregivelse af personoplysninger til private Hvis private borgere ønsker aktindsigt i personoplysninger, som ikke handler om dem selv, skal sagen bedømmes efter reglerne i Offentlighedsloven. Er der tale om almindeligt fortrolige, rent private eller særligt følsomme oplysninger, får man afslag på aktindsigt. Og hvis en offentlig myndighed af misforstået omsorg for medarbejderne eller af andre grunde alligevel videregiver oplysninger, så får man kritik af Datatilsynet: 10

11 Forsvarets personalekontor havde videregivet oplysninger om ansattes navne, adresser og uddannelsesforhold til forsikringsselskabet TopDanmark for, at forsikringsselskabet kunne give de ansatte tilbud om billige forsikringer. Forsvaret mente, at tilbuddet om en billig forsikring måtte være så interessant for de ansatte, at det oversteg hensynet til, at deres personaleoplysninger blev holdt indenfor myndigheden. Det var Datatilsynet ikke enig i, og man mente ikke, at Forsvaret som ansættelsesmyndighed skulle blande sig i de ansattes private forsikringsforhold. 3 Det samme gælder, hvis man som kommune gerne vil bistå en privat leverandør eller aftalepartner med data som leverandøren skal bruge i sit arbejde. Holbæk Kommune havde indhentet personnumre fra cpr-registret og givet dem videre til det private firma TDC A/S til brug for udstedelse af digitale signaturer til kommunens borgere. Datatilsynet kritiserede denne handlemåde, fordi kommunen ikke havde hjemmel til at videregive disse fortrolige oplysninger til en privat virksomhed, heller ikke selvom TDC skulle udføre en opgave for kommunen. 4 Hvis personoplysningerne er offentligt tilgængelige, er der adgang til indsigt også selvom oplysningerne kun findes i elektronisk form. 3 Datatilsynets brev dateret : Journalnummer: Datatilsynets vejledende udtalelse af 12/10-07 j.nr

12 En fagforening ønsker aktindsigt i lønningerne for bestemte personalegrupper på en større offentlig arbejdsplads. Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere navne og størrelserne på grundløn og evt. tillæg. Derimod kan fagforeningen ikke få aktindsigt i begrundelserne for løntillæg el.lign. 5 Som ansøger til en stilling i det offentlige kan man være interesseret i at se, hvem de andre ansøgere er. Eksemplet er både omfattet af reglen i Offentlighedslovens 2, Forvaltningslovens 10 stk. 2, og Persondatalovens 6, og hverken medansøgere eller andre har krav på aktindsigt. Men hvis nu myndigheden gerne ville være imødekommende og bruge reglerne om meroffentlighed? Svaret er, at myndigheden heller ikke kan vælge at offentliggøre oplysninger om medansøgere, da det er almindeligt fortrolige oplysninger. Man kan offentliggøre statistiske oplysninger om antallet af ansøgere og evt. kønsfordelingen, hvis det kan gøres uden at røbe identiteten på de andre ansøgere, hvilket kan være aktuelt ved meget små ansøgerfelter. Hvis en borger har gæld til det offentlige, må disse oplysninger videregives til et kreditoplysningsbureau, f.eks. RKI, hvis gælden er forfalden og af en vis størrelse, p.t kr. Myndigheden skal informere borgeren om videregivelsen, inden den sker, og kreditoplysningsbureauet skal være anmeldt til Datatilsynet. Se mere i Persondatalovens kapitel 5 og 6. 6.f Offentliggørelse på Internettet En offentlig myndighed må gerne offentliggøre arbejdsrelaterede oplysninger om de ansatte på internettet, d.v.s. f.eks. navn, stilling og telefonnummer. Fotografier 5 Datatilsynets vejledende udtale om videregivelse af oplysninger om offentligt ansattes løn, j.n.r

13 af de ansatte er derimod af privat karakter, så de kan kun offentliggøres, hvis de ansatte har givet samtykke til det. 6 Skoler og andre uddannelsesinstitutioner må ikke offentliggøre navne, billeder eller andre oplysninger om eleverne uden deres samtykke. Samtykket skal gives af forældrene, hvis eleverne er under 15 år. 7 Mange kommuner og andre offentlige myndigheder offentliggør deres postlister på Internettet, så borgerne kan se, hvilke breve, der går ind og ud af myndigheden. Derved kan man skabe mere åbenhed og gennemsigtighed, men myndigheden skal være opmærksom på, at der ikke må fremgå fortrolige oplysninger af disse lister. Hvis der gør det, skal sagerne anonymiseres. Det hænder med jævne mellemrum, at større uddannelsesinstitutioner, hospitaler og andre myndigheder ved en fejl kommer til at offentliggøre forskellige lister med navne og personnumre/cpr.numre på Internettet. Det er uacceptabelt, at lister med studerendes eller patienters navne og personnumre pludselig befinder sig på Google eller andre steder i cyberspace. Skulle det alligevel ske, skal oplysningerne selvfølgelig fjernes, og de personer, hvis fortrolige oplysninger på den måde har været offentliggjort, skal have besked om det. I efteråret 2008 skete der en fejl på et institut på Københavns Universitet. Derved kom en holdliste med ca. 25 studerendes personnumre, som var beregnet til eksamensregistrering, til at ligge frit tilgængeligt på Internettet. Da det blev opdaget i foråret 2009, blev listen blev fjernet. De involverede studerende fik besked om fejlen, og der blev rettet henvendelse til Google for også at få fjernet den cachede version af listen. Gør man ikke det, vil de fejlagtige oplysninger nemlig kunne genfindes på 6 7 Datatilsynets årsberetning fra år 2000, s. 34 f. 13

14 Internettet i meget lang tid efter, at dokumentet er fjernet fra myndighedens egen hjemmeside. 8 Problemet tilsyneladende er hyppigt tilbagevendende, hvilket Datatilsynet finder stærkt beklageligt. Tilsynet anbefaler, at myndighederne generelt er varsomme i omgangen med persondata, og evt. går helt bort fra at bruge personnummeret som identifikation, hvis man ikke er indstillet på at bruge de fornødne ressourcer på datasikkerheden. 6.g Patientjournaler Både privatpraktiserende læger og offentligt ansatte læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet har ikke bare ret, men også pligt til at føre journal over deres patienter - dvs. skrive oplysninger om sygdomme og behandling ned. En del af oplysningerne kommer typisk fra patienten selv (fx beskrivelse af symptomer), eller det kan være resultatet af blodprøver, røntgenbilleder, lægens vurderinger m.v. Patienterne har ret til at få aktindsigt i disse journaler, og kan således få at vide hvilke oplysninger, der er registreret og hvorfor, hvor oplysningerne vil blive eller er sendt hen, samt hvem der har registreret dem. Man har ikke ret til at se andres f.eks. familiemedlemmers journal medmindre man har fået en fuldmagt. Hvis en patient ikke kan varetage sine interesser på grund af svær sygdom, kan det være nødvendigt at få udpeget en værge, men det er ikke noget, man selv eller sygehuset kan gøre, og derfor kan man ikke uden videre få aktindsigt i sine pårørendes journaler. Forældre har adgang til indsigt i mindreårige børns journaler. Disse regler står i Sundhedsloven 9, og de er taget med her på grund af deres tilknytning til de personoplysninger, som findes i andre sager. 8 Datatilsynets brev til Københavns Universitet om offentliggørelse af studerendes personnumre II. Brevdato: Journalnummer: Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7/

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere