Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009."

Transkript

1 Klip fra bogens s b Lighedsprincippet Lighedsprincippet er så grundlæggende en værdi i det danske samfund og den danske forvaltning, at vi næsten ikke tænker over det i det daglige. Først hvis det krænkes, og nogen vil gøre forskel på folk, så harmes vi. Prøv at tænke over, hvor forarget man bliver, hvis nogen får noget, som nogen andre ikke kan få, eller hvis nogen får afslag på noget, som nogle andre har fået lov til at gøre. Derfor er det så meget mere underligt, at heller ikke denne regel findes i Grundloven eller andre steder. Men den gælder ikke desto mindre alligevel. Lighedsprincippet kan kort forklares med, at det lige skal behandles ens. Kunsten er så at finde ud af, hvad der er det lige, d.v.s. hvornår sagerne er ens, og afgørelserne skal være de samme, og hvornår der er forskel. En anden måde at udtrykke lighedsprincippet på er at sige, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling. Hvis en myndighed gør forskel på folk, skal der være en saglig grund til det. En saglig grund er typisk en grund, som er beskrevet i lovgivningen. Det er måske oplagt, at offentlige myndigheder ikke må gøre forskel på folk på grund at køn, race, etnicitet eller religion, medmindre der er hjemmel til det. Man må ikke foretrække kvindelige ansøgere frem for mandlige, medmindre der er givet dispensation (= hjemmel). Men lighedsprincippet får også betydning på andre områder. Alder En helt særlig problemstilling opstår, når det drejer sig om forskelsbehandling på grund af alder. En offentlig myndighed kan have et ønske om at prioritere enten unge eller ældre borgere i sagsbehandlingen. Der behøver ikke være noget suspekt i det, men aldersdiskrimination eller lige så ulovligt som køns- eller racediskrimination. Kun hvis der i lovgivningen er fastsat en øvre eller nedre aldersgrænse, er det lovligt at aldersdiskriminere. 1

2 En offentlig uddannelsesinstitution ønskede, at kun studerende over 25 år kunne få plads på et bestemt kursus. En ung borger fik afslag på at tage kurset og klagede til Undervisningsministeriet. Ministeriet udtalte, at reglen ikke var i overensstemmelse med lighedsprincippet, fordi aldersgrænsen ikke var hjemlet i lovgivningen. Det er klart, at folkepension gives til ældre mennesker, men det er fordi aldersgrænsen står i loven. Statens Uddannelsstøtte (SU) gives primært til unge mennesker, men faktisk er der ikke noget øvre alderskriterium i SU-lovgivningen. Hvis man opfylder betingelserne, kan man også få SU som 60-årig. For mange sager Det er et hyppigt forekommende problem, at der er alt for mange sager til, at myndighederne kan nå at behandle dem så hurtigt, som man gerne vil. Skal man nu behandle dem i den rækkefølge, de kom ind eller skal man tage de vigtigste først? I foråret 2009 kom det frem, at man visse steder i sygehusvæsenet prioriterede patienter i fast arbejde frem for patienter på overførselsindkomst (f.eks. pension eller kontanthjælp). Lægerne mente, at med de alt for begrænsede ressourcer man havde til rådighed, var det vigtigst at få de erhvervsaktive tilbage på arbejde, mens de andre bedre kunne vente lidt længere. Modstanderne hævdede, at dette var i strid med lighedsprincippet d.v.s. at forskelsbehandling på grund af patienters status på arbejdsmarkedet er ulovlig. Det er et godt eksempel på modsatrettede hensyn, nemlig lighedsprincippet overfor samfundsøkonomiske behov, som det er svært at anerkende som relevante, når det handler om konkret sygdomsbehandling, medmindre det udtrykkeligt er hjemlet i lovgivningen. Lighedsprincippet fører til, at man som udgangspunkt må behandle sagerne i den rækkefølge, de ankommer til myndigheden, men samtidig er der en vis frihed for myndigheden til at tilrettelægge og organisere arbejdet mest hensigtsmæssigt. En 2

3 række ukomplicerede sagstyper kan måske behandles hurtigt fra dag til dag mens andre må ligge i kø og vente sammen med lignende sager. Et godt eksempel på det er de kommunale servicebutikker, hvor en række enkle sagsekspeditioner kan løses på stedet. Lighedsprincippet kommer også i spil, når der er alt for mange ansøgere til en bestemt ting. Hvordan skal man nu vælge mellem dem? Er der tale om en stilling i det offentlige, må man vælge den bedst kvalificerede, men måske er der flere hundrede ansøgere, hvoraf nogle faktisk er lige godt kvalificeret. I foråret 2009 besluttede regeringen at forsøge at puste liv i den danske økonomi under finanskrisen ved at afsætte 1,5 mia. kr. til en renoveringspulje, som borgerne kunne søge om at få andel i. Man forventede langt flere ansøgere, end der var penge til. Erhvervs- og Byggestyrelsen besluttede, at disse begrænsede midler skulle fordeles efter først til mølle-princippet, og for ikke at give københavnerne en fordel frem for jyderne besluttede man også, at ansøgninger ikke kunne afleveres ved personligt fremmøde. Ansøgere måtte sende en eller et papirbrev med posten. På den måde opnåede man en form for geografisk ligestilling. Til gengæld klagede en række borgere især ældre mennesker over, at de, som ikke havde en computer med internetadgang i hjemmet blev dårligere behandlet end andre borgere. De var nemlig nødt til at telefonere til Erhvervs- og Byggestyrelsen for at få fat i et ansøgningsskema. Dels var det meget svært at komme igennem, dels tog det meget længere tid at sende skemaer frem og tilbage med Post Danmark, hvilket indebar at puljen kunne være opbrugt inden deres ansøgning nåede frem. Også dette eksempel viser, at det er svært at dele sol og vind lige og honorere lighedsprincippet på alle områder. 3

4 Et bestemt kursus på en uddannelsesinstitution var vældig populært, og der var 10 gange så mange kvalificerede studerende, der gerne ville følge kurset, end der var pladser. Man var i tvivl om, hvordan man skulle udvælge de heldige: 1. Lodtrækning 2. Studieancennitet 3. Tidspunktet for indgivelse af ansøgningen først til mølle 4. Karaktergennemsnit Ingen af disse kriterier er helt optimale, og det er ikke oplagt, hvilken metode, der er den fagligt bedste og samtidig mest i tråd med lighedsprincippet. Det bedste ville måske være en konkret faglig vurdering af hver enkelt ansøgere, men denne løsning er meget ressourcekrævende. Administrativ praksis Jura er ikke en eksakt videnskab, og lovregler fungerer ikke som matematiske ligninger, hvor regel + sag = afgørelse. Mange regler giver myndigheden mulighed for at skønne, hvad der er bedst i den konkrete sag. Fra sag til sag skal man se på de faktiske forhold og træffe den bedst mulige afgørelse. Der vil tit være flere muligheder for, hvad en sag kan ende med en tilladelse, et afslag, en tilladelse med forbehold o.s.v. Ofte vil der opstå en administrativ praksis, d.v.s. en skreven eller uskreven regel om, hvordan bestemte sagstyper skal falde ud. Er en sådan hjemmelavet regel ikke er i strid med legalitetsprincippet altså reglen om, at alt hvad en offentlig myndighed foretager sig skal have hjemmel i lov? Tankegangen er, at hvis lovgiver har sagt, at man skal skønne i hver enkelt sag er det så ikke i strid med loven at administrere efter en fast praksis? Til det kan man svare både ja og nej. Hvis myndigheden administrerer efter en ufravigelig fast praksis, så har den sat skønnet under en regel, og det er ulovligt. Men hvis man fastsætter retningslinjer for sagernes afgørelse, som ligger indenfor de skønsmæssige rammer, er det i orden og endda anbefalelsesværdigt, fordi det gør 4

5 det klarere for myndigheder og borgere, hvordan sagerne skal behandles. Det vil også være i god overensstemmelse med lighedsprincippet. Myndighederne er dog ikke bundet til en administrativ praksis i al evighed. Har man en administrativ praksis, så skal man følge den i alle ensartede sager og ikke gøre usaglig forskel i afgørelserne. Men netop fordi skønnet ikke må sættes under en regel, kan en praksis godt afviges af saglige grunde eller man kan helt forlade den til fordel for en ny og anderledes praksis. I sidstnævnte tilfælde skal man være opmærksom på, at hvis man vil ændre en administrativ praksis som har været kendt og brugt i lang tid, er det vigtigt at annoncere det højt og tydeligt på den måde og de steder, hvor borgerne plejer at få information på opslagstavler, internettet, lokalaviser eller andre former. Som et kuriosum vil jeg lige nævne, at lighedsprincippet ikke tvinger myndighederne til at fortsætte en fejlagtig praksis. Har fru Jensen ved en fejl fået udbetalt mere kontanthjælp, end hun strengt taget var berettiget til, så har hr. Hansen og hr. Petersen ikke dermed fået krav på også at få mere, end de har krav på. 2.c Proportionalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet går ud på, at en myndighed altid skal vælge den for borgeren mindst indgribende løsning, idet man dog skal tage hensyn til, at afgørelsen skal opfylde sit formål. Proportionalitetsprincippet er en vanskelig størrelse at arbejde med i det daglige, for man skal ikke bare vælge det for borgeren gunstigste, man er også nødt til at se på formålet med reglerne, og om det opnås ved at vælge en mild løsning. Kan man opnå det rette resultat med flere forskellige løsninger, skal man vælge den løsning, der er mindst indgribende for borgeren. 5

6 En studerende havde skrevet ca. 5 % af sin specialeafhandling af fra en anden forfatter. Det blev opdaget ved en tilfældighed et år efter, da den studerende havde fået sit kandidateksamensbevis og var blevet ansat i et lovende karrierejob. Uddannelsesinstitutionen havde følgende muligheder for sanktion: 1. En advarsel 2. Fratagelse af eksamensbeviset med mulighed for at aflevere en ny specialeafhandling 3. Henvendelse til arbejdsgiver 4. Bortvisning fra universitetet for altid Hensynet til den studerende stod her overfor hensynet til uddannelsesinstitutionens renommé og den præventive effekt i forhold til andre. Da en sådan sag indeholder personoplysninger af fortrolig karakter, vil den ikke være offentligt tilgængelig, og den præventive effekt af en hård sanktion i forhold til andre potentielle eksamenssnydere vil være begrænset. I den konkrete sag valgte man en relativt mild sanktion og vægtede altså hensynet til den konkrete borger højere end den præventive effekt. Hvor myndigheden i ovennævnte sag valgte en relativt mild sanktion, kan sanktionen i den næste sag virke hård. En vicepolitikommissær blev opsagt fra sin stilling, da han var blevet grebet på fersk gerning i butikstyveri for et beløb på ca. 40 kr. Man kan måske mene, at denne sanktion er ude af proportion med forbrydelsen, men når der er tale om en højt placeret ansat ved politiet, så er selv et lille butikstyveri uforeneligt med de krav til værdig og pletfri optræden, som borgerne må forlange opfyldt for at kunne bevare tilliden til politiet. 1 1 Folketingets Ombudsmands beretning 1999, s

7 2.d Officialprincippet Når borgerne står overfor de offentlige myndigheder i en ansøgnings- eller klagesag, er det myndighederne der er de ressourcestærke, mens borgerne som individer ikke kan trække på et stort administrativt apparat. Derfor siger officialprincippet, at det er forvaltningens pligt selv at fremskaffe de oplysninger, der skal til for at sagen kan afsluttes på fornuftig vis. Ved domstolene gælder f.eks. det omvendte princip kaldet forhandlingsprincippet. Her må parterne selv sørge for, at sagen er tilstrækkelig godt oplyst, og hvis de ikke kan det, må dommeren dømme på det foreliggende grundlag altså på det ufuldstændige oplysningsgrundlag. Det skyldes, at det er to ligeværdige parter, der står overfor en dommer, og dommeren kan ikke hjælpe den ene af parterne i en sag, hvis der mangler noget. Sådan er det altså ikke i det offentlige - har en borger ikke indsendt alle de oplysninger, der skal til for at afgørelsen kan træffes, så er det myndighedens pligt at fremskaffe dem. Denne regel får betydning på især to områder. For det første kan det være sådan, at en myndighed let kan indhente de manglende oplysninger fra en anden afdeling eller en anden forvaltningsmyndighed. Har en studerende, der søger meritoverførsel fra en anden uddannelsesinstitution, ikke indsendt en kopi af sine eksamensresultater, kan studiekontoret selv trække en liste fra IT-systemet. Har en fraskilt ægtefælle ikke indsendt sine økonomioplysninger til Statsforvaltningen, kan de hentes fra SKAT. Myndigheden skal fremskaffe oplysningerne og må ikke afgøre sagen på et ufuldstændigt grundlag eller helt afvise den. 7

8 En 90-årig kvinde blev væltet omkuld af en tyv på et apotek. Hun brækkede benet og søgte erstatning i Erstatningsnævnet. Hun fik imidlertid afslag med den begrundelse, at nævnet ikke havde hjemmel til at udbetale erstatning for hændelige uheld. Det fremgik af overvågningsvideoen fra apoteket, at tyven havde skubbet den gamle dame omkuld med vilje, men nævnet havde den praksis, at man ikke lod overvågningsvideoer og andet billedmateriale indgå i sags-oplysningen. Det fandt Ombudsmanden kritisabelt, da det er i strid med officialprincippet. 2 I andre tilfælde kan myndigheden ikke selv fremskaffe oplysningerne, fordi det kun er parten, der har dem. En ansøgning om miljøgodkendelse mangler måske oplysninger om virksomhedens størrelse eller produktionsforhold. Her må myndigheden gøre ansøgere opmærksom på, hvad der mangler, og at oplysningerne skal afleveres inden for en bestemt frist. Man skal samtidig gøre opmærksom på, at der vil blive truffet afgørelse på baggrund af det nu foreliggende og ufuldstændige sagsmateriale, hvis ikke ansøgeren afleverer oplysningerne indenfor den fastsatte frist. Kommer der herefter ikke noget brugbart, har myndigheden opfyldt sin pligt efter officialprincippet og kan træffe afgørelse, uanset at sagen er utilstrækkeligt oplyst. Klip fra bogens side 50 54: 6.c Udveksling af data mellem forvaltningsmyndigheder Indtil d. 1. juli 2009 var der forskel på reglerne om videregivelse af personoplysninger til andre forvaltningsmyndigheder alt afhængig af, om oplysningerne blev videregivet elektronisk eller på papir. Den forskel er nu væk, og 2 Folketingets Ombudsmands beretning 2005, s

9 alle former for videregivelse til andre forvaltningsmyndigheder skal ske efter reglerne i Persondataloven. Det er de samme regler, der gælder for såvel indsamling og behandling af personoplysninger, som for videregivelse af de oplysninger, man har indsamlet og evt. behandlet. Enten skal de registrerede borgere give samtykke, eller også skal det være nødvendigt eller endda strengt nødvendigt for den modtagende myndighed at få udleveret oplysningerne. For så vidt angår særligt følsomme personoplysninger (nr. 4 ovenfor) om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og tilsvarende er der særligt strenge krav, som skal være opfyldt, før oplysningerne kan videregives. Findes der sådanne oplysninger i forvaltningens sager, må de kun udleveres til parterne eller deres repræsentanter. Andre personer kan ikke få aktindsigt i dem, og andre myndigheder kan ikke få oplysningerne udleveret, heller ikke selvom de skal bruge dem i deres egen sagsbehandling. Særligt følsomme personoplysninger må ikke sendes rundt i systemet, men skal opbevares bag lås og slå i den myndighed, hvor de hører hjemme. Kun hvis parten har givet samtykke til videregivelse, eller hvis der er meget stærke hensyn, der taler for en videregivelse uden samtykke, kan myndigheden sende særligt følsomme personoplysninger videre til en anden forvaltningsmyndighed. Når det drejer sig om at indhente oplysninger gælder det på samme måde, at den modtagende myndighed kun må rekvirere oplysninger, som skal bruges i arbejdet, jfr. reglen i Persondatalovens 5. Men hvordan kan den myndighed, der ligger inde med oplysningerne, nu være sikker på, at den anden myndighed virkelige har brug for de fortrolige oplysninger? 9

10 På uddannelsesområdet hænder det af og til, at en studerende modtager sociale ydelser f.eks. som revalident. Disse ydelser kan være betinget af planmæssig fremdrift i studierne, og derfor ønsker socialforvaltningen oplysninger om eksaminer og karakterer fra uddannelsesstederne. Det er ikke korrekt, hvis uddannelsesstedet beder socialkontoret om selv at indhente oplysningerne fra den studerende. Hvis uddannelsesstedet har oplysningerne, skal de videregives til de sociale myndigheder. Som udgangspunkt kan den afgivende myndighed godt regne med, at den modtagende myndighed har brug for oplysningerne til sin sagsbehandling og kan derfor sende oplysningerne af sted uden at indhente samtykke fra den registrerede. Det skader dog ikke at tænke sig om og overveje sagen en ekstra gang, hvis man modtager ønsker om mærkelige oplysninger, rent private eller følsomme oplysninger, eller hvis anmodningen på anden måde er usædvanlig. 6.d Videregivelse af personoplysninger til private Hvis private borgere ønsker aktindsigt i personoplysninger, som ikke handler om dem selv, skal sagen bedømmes efter reglerne i Offentlighedsloven. Er der tale om almindeligt fortrolige, rent private eller særligt følsomme oplysninger, får man afslag på aktindsigt. Og hvis en offentlig myndighed af misforstået omsorg for medarbejderne eller af andre grunde alligevel videregiver oplysninger, så får man kritik af Datatilsynet: 10

11 Forsvarets personalekontor havde videregivet oplysninger om ansattes navne, adresser og uddannelsesforhold til forsikringsselskabet TopDanmark for, at forsikringsselskabet kunne give de ansatte tilbud om billige forsikringer. Forsvaret mente, at tilbuddet om en billig forsikring måtte være så interessant for de ansatte, at det oversteg hensynet til, at deres personaleoplysninger blev holdt indenfor myndigheden. Det var Datatilsynet ikke enig i, og man mente ikke, at Forsvaret som ansættelsesmyndighed skulle blande sig i de ansattes private forsikringsforhold. 3 Det samme gælder, hvis man som kommune gerne vil bistå en privat leverandør eller aftalepartner med data som leverandøren skal bruge i sit arbejde. Holbæk Kommune havde indhentet personnumre fra cpr-registret og givet dem videre til det private firma TDC A/S til brug for udstedelse af digitale signaturer til kommunens borgere. Datatilsynet kritiserede denne handlemåde, fordi kommunen ikke havde hjemmel til at videregive disse fortrolige oplysninger til en privat virksomhed, heller ikke selvom TDC skulle udføre en opgave for kommunen. 4 Hvis personoplysningerne er offentligt tilgængelige, er der adgang til indsigt også selvom oplysningerne kun findes i elektronisk form. 3 Datatilsynets brev dateret : Journalnummer: Datatilsynets vejledende udtalelse af 12/10-07 j.nr

12 En fagforening ønsker aktindsigt i lønningerne for bestemte personalegrupper på en større offentlig arbejdsplads. Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere navne og størrelserne på grundløn og evt. tillæg. Derimod kan fagforeningen ikke få aktindsigt i begrundelserne for løntillæg el.lign. 5 Som ansøger til en stilling i det offentlige kan man være interesseret i at se, hvem de andre ansøgere er. Eksemplet er både omfattet af reglen i Offentlighedslovens 2, Forvaltningslovens 10 stk. 2, og Persondatalovens 6, og hverken medansøgere eller andre har krav på aktindsigt. Men hvis nu myndigheden gerne ville være imødekommende og bruge reglerne om meroffentlighed? Svaret er, at myndigheden heller ikke kan vælge at offentliggøre oplysninger om medansøgere, da det er almindeligt fortrolige oplysninger. Man kan offentliggøre statistiske oplysninger om antallet af ansøgere og evt. kønsfordelingen, hvis det kan gøres uden at røbe identiteten på de andre ansøgere, hvilket kan være aktuelt ved meget små ansøgerfelter. Hvis en borger har gæld til det offentlige, må disse oplysninger videregives til et kreditoplysningsbureau, f.eks. RKI, hvis gælden er forfalden og af en vis størrelse, p.t kr. Myndigheden skal informere borgeren om videregivelsen, inden den sker, og kreditoplysningsbureauet skal være anmeldt til Datatilsynet. Se mere i Persondatalovens kapitel 5 og 6. 6.f Offentliggørelse på Internettet En offentlig myndighed må gerne offentliggøre arbejdsrelaterede oplysninger om de ansatte på internettet, d.v.s. f.eks. navn, stilling og telefonnummer. Fotografier 5 Datatilsynets vejledende udtale om videregivelse af oplysninger om offentligt ansattes løn, j.n.r

13 af de ansatte er derimod af privat karakter, så de kan kun offentliggøres, hvis de ansatte har givet samtykke til det. 6 Skoler og andre uddannelsesinstitutioner må ikke offentliggøre navne, billeder eller andre oplysninger om eleverne uden deres samtykke. Samtykket skal gives af forældrene, hvis eleverne er under 15 år. 7 Mange kommuner og andre offentlige myndigheder offentliggør deres postlister på Internettet, så borgerne kan se, hvilke breve, der går ind og ud af myndigheden. Derved kan man skabe mere åbenhed og gennemsigtighed, men myndigheden skal være opmærksom på, at der ikke må fremgå fortrolige oplysninger af disse lister. Hvis der gør det, skal sagerne anonymiseres. Det hænder med jævne mellemrum, at større uddannelsesinstitutioner, hospitaler og andre myndigheder ved en fejl kommer til at offentliggøre forskellige lister med navne og personnumre/cpr.numre på Internettet. Det er uacceptabelt, at lister med studerendes eller patienters navne og personnumre pludselig befinder sig på Google eller andre steder i cyberspace. Skulle det alligevel ske, skal oplysningerne selvfølgelig fjernes, og de personer, hvis fortrolige oplysninger på den måde har været offentliggjort, skal have besked om det. I efteråret 2008 skete der en fejl på et institut på Københavns Universitet. Derved kom en holdliste med ca. 25 studerendes personnumre, som var beregnet til eksamensregistrering, til at ligge frit tilgængeligt på Internettet. Da det blev opdaget i foråret 2009, blev listen blev fjernet. De involverede studerende fik besked om fejlen, og der blev rettet henvendelse til Google for også at få fjernet den cachede version af listen. Gør man ikke det, vil de fejlagtige oplysninger nemlig kunne genfindes på 6 7 Datatilsynets årsberetning fra år 2000, s. 34 f. 13

14 Internettet i meget lang tid efter, at dokumentet er fjernet fra myndighedens egen hjemmeside. 8 Problemet tilsyneladende er hyppigt tilbagevendende, hvilket Datatilsynet finder stærkt beklageligt. Tilsynet anbefaler, at myndighederne generelt er varsomme i omgangen med persondata, og evt. går helt bort fra at bruge personnummeret som identifikation, hvis man ikke er indstillet på at bruge de fornødne ressourcer på datasikkerheden. 6.g Patientjournaler Både privatpraktiserende læger og offentligt ansatte læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet har ikke bare ret, men også pligt til at føre journal over deres patienter - dvs. skrive oplysninger om sygdomme og behandling ned. En del af oplysningerne kommer typisk fra patienten selv (fx beskrivelse af symptomer), eller det kan være resultatet af blodprøver, røntgenbilleder, lægens vurderinger m.v. Patienterne har ret til at få aktindsigt i disse journaler, og kan således få at vide hvilke oplysninger, der er registreret og hvorfor, hvor oplysningerne vil blive eller er sendt hen, samt hvem der har registreret dem. Man har ikke ret til at se andres f.eks. familiemedlemmers journal medmindre man har fået en fuldmagt. Hvis en patient ikke kan varetage sine interesser på grund af svær sygdom, kan det være nødvendigt at få udpeget en værge, men det er ikke noget, man selv eller sygehuset kan gøre, og derfor kan man ikke uden videre få aktindsigt i sine pårørendes journaler. Forældre har adgang til indsigt i mindreårige børns journaler. Disse regler står i Sundhedsloven 9, og de er taget med her på grund af deres tilknytning til de personoplysninger, som findes i andre sager. 8 Datatilsynets brev til Københavns Universitet om offentliggørelse af studerendes personnumre II. Brevdato: Journalnummer: Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7/

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formål Formålet med åbne postlister er at skabe åbenhed i forhold til kommunens arbejde. Postlisterne er en service til samarbejdspartnere, borgere

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT 13. december 2017 Sagsnr. 2017-0397195 Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere