Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Preview fra bogen: Skrankepaver og tidsrøvere en håndbog om god offentlig sagsbehandling. Bente Hagelund 2009."

Transkript

1 Klip fra bogens s b Lighedsprincippet Lighedsprincippet er så grundlæggende en værdi i det danske samfund og den danske forvaltning, at vi næsten ikke tænker over det i det daglige. Først hvis det krænkes, og nogen vil gøre forskel på folk, så harmes vi. Prøv at tænke over, hvor forarget man bliver, hvis nogen får noget, som nogen andre ikke kan få, eller hvis nogen får afslag på noget, som nogle andre har fået lov til at gøre. Derfor er det så meget mere underligt, at heller ikke denne regel findes i Grundloven eller andre steder. Men den gælder ikke desto mindre alligevel. Lighedsprincippet kan kort forklares med, at det lige skal behandles ens. Kunsten er så at finde ud af, hvad der er det lige, d.v.s. hvornår sagerne er ens, og afgørelserne skal være de samme, og hvornår der er forskel. En anden måde at udtrykke lighedsprincippet på er at sige, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling. Hvis en myndighed gør forskel på folk, skal der være en saglig grund til det. En saglig grund er typisk en grund, som er beskrevet i lovgivningen. Det er måske oplagt, at offentlige myndigheder ikke må gøre forskel på folk på grund at køn, race, etnicitet eller religion, medmindre der er hjemmel til det. Man må ikke foretrække kvindelige ansøgere frem for mandlige, medmindre der er givet dispensation (= hjemmel). Men lighedsprincippet får også betydning på andre områder. Alder En helt særlig problemstilling opstår, når det drejer sig om forskelsbehandling på grund af alder. En offentlig myndighed kan have et ønske om at prioritere enten unge eller ældre borgere i sagsbehandlingen. Der behøver ikke være noget suspekt i det, men aldersdiskrimination eller lige så ulovligt som køns- eller racediskrimination. Kun hvis der i lovgivningen er fastsat en øvre eller nedre aldersgrænse, er det lovligt at aldersdiskriminere. 1

2 En offentlig uddannelsesinstitution ønskede, at kun studerende over 25 år kunne få plads på et bestemt kursus. En ung borger fik afslag på at tage kurset og klagede til Undervisningsministeriet. Ministeriet udtalte, at reglen ikke var i overensstemmelse med lighedsprincippet, fordi aldersgrænsen ikke var hjemlet i lovgivningen. Det er klart, at folkepension gives til ældre mennesker, men det er fordi aldersgrænsen står i loven. Statens Uddannelsstøtte (SU) gives primært til unge mennesker, men faktisk er der ikke noget øvre alderskriterium i SU-lovgivningen. Hvis man opfylder betingelserne, kan man også få SU som 60-årig. For mange sager Det er et hyppigt forekommende problem, at der er alt for mange sager til, at myndighederne kan nå at behandle dem så hurtigt, som man gerne vil. Skal man nu behandle dem i den rækkefølge, de kom ind eller skal man tage de vigtigste først? I foråret 2009 kom det frem, at man visse steder i sygehusvæsenet prioriterede patienter i fast arbejde frem for patienter på overførselsindkomst (f.eks. pension eller kontanthjælp). Lægerne mente, at med de alt for begrænsede ressourcer man havde til rådighed, var det vigtigst at få de erhvervsaktive tilbage på arbejde, mens de andre bedre kunne vente lidt længere. Modstanderne hævdede, at dette var i strid med lighedsprincippet d.v.s. at forskelsbehandling på grund af patienters status på arbejdsmarkedet er ulovlig. Det er et godt eksempel på modsatrettede hensyn, nemlig lighedsprincippet overfor samfundsøkonomiske behov, som det er svært at anerkende som relevante, når det handler om konkret sygdomsbehandling, medmindre det udtrykkeligt er hjemlet i lovgivningen. Lighedsprincippet fører til, at man som udgangspunkt må behandle sagerne i den rækkefølge, de ankommer til myndigheden, men samtidig er der en vis frihed for myndigheden til at tilrettelægge og organisere arbejdet mest hensigtsmæssigt. En 2

3 række ukomplicerede sagstyper kan måske behandles hurtigt fra dag til dag mens andre må ligge i kø og vente sammen med lignende sager. Et godt eksempel på det er de kommunale servicebutikker, hvor en række enkle sagsekspeditioner kan løses på stedet. Lighedsprincippet kommer også i spil, når der er alt for mange ansøgere til en bestemt ting. Hvordan skal man nu vælge mellem dem? Er der tale om en stilling i det offentlige, må man vælge den bedst kvalificerede, men måske er der flere hundrede ansøgere, hvoraf nogle faktisk er lige godt kvalificeret. I foråret 2009 besluttede regeringen at forsøge at puste liv i den danske økonomi under finanskrisen ved at afsætte 1,5 mia. kr. til en renoveringspulje, som borgerne kunne søge om at få andel i. Man forventede langt flere ansøgere, end der var penge til. Erhvervs- og Byggestyrelsen besluttede, at disse begrænsede midler skulle fordeles efter først til mølle-princippet, og for ikke at give københavnerne en fordel frem for jyderne besluttede man også, at ansøgninger ikke kunne afleveres ved personligt fremmøde. Ansøgere måtte sende en eller et papirbrev med posten. På den måde opnåede man en form for geografisk ligestilling. Til gengæld klagede en række borgere især ældre mennesker over, at de, som ikke havde en computer med internetadgang i hjemmet blev dårligere behandlet end andre borgere. De var nemlig nødt til at telefonere til Erhvervs- og Byggestyrelsen for at få fat i et ansøgningsskema. Dels var det meget svært at komme igennem, dels tog det meget længere tid at sende skemaer frem og tilbage med Post Danmark, hvilket indebar at puljen kunne være opbrugt inden deres ansøgning nåede frem. Også dette eksempel viser, at det er svært at dele sol og vind lige og honorere lighedsprincippet på alle områder. 3

4 Et bestemt kursus på en uddannelsesinstitution var vældig populært, og der var 10 gange så mange kvalificerede studerende, der gerne ville følge kurset, end der var pladser. Man var i tvivl om, hvordan man skulle udvælge de heldige: 1. Lodtrækning 2. Studieancennitet 3. Tidspunktet for indgivelse af ansøgningen først til mølle 4. Karaktergennemsnit Ingen af disse kriterier er helt optimale, og det er ikke oplagt, hvilken metode, der er den fagligt bedste og samtidig mest i tråd med lighedsprincippet. Det bedste ville måske være en konkret faglig vurdering af hver enkelt ansøgere, men denne løsning er meget ressourcekrævende. Administrativ praksis Jura er ikke en eksakt videnskab, og lovregler fungerer ikke som matematiske ligninger, hvor regel + sag = afgørelse. Mange regler giver myndigheden mulighed for at skønne, hvad der er bedst i den konkrete sag. Fra sag til sag skal man se på de faktiske forhold og træffe den bedst mulige afgørelse. Der vil tit være flere muligheder for, hvad en sag kan ende med en tilladelse, et afslag, en tilladelse med forbehold o.s.v. Ofte vil der opstå en administrativ praksis, d.v.s. en skreven eller uskreven regel om, hvordan bestemte sagstyper skal falde ud. Er en sådan hjemmelavet regel ikke er i strid med legalitetsprincippet altså reglen om, at alt hvad en offentlig myndighed foretager sig skal have hjemmel i lov? Tankegangen er, at hvis lovgiver har sagt, at man skal skønne i hver enkelt sag er det så ikke i strid med loven at administrere efter en fast praksis? Til det kan man svare både ja og nej. Hvis myndigheden administrerer efter en ufravigelig fast praksis, så har den sat skønnet under en regel, og det er ulovligt. Men hvis man fastsætter retningslinjer for sagernes afgørelse, som ligger indenfor de skønsmæssige rammer, er det i orden og endda anbefalelsesværdigt, fordi det gør 4

5 det klarere for myndigheder og borgere, hvordan sagerne skal behandles. Det vil også være i god overensstemmelse med lighedsprincippet. Myndighederne er dog ikke bundet til en administrativ praksis i al evighed. Har man en administrativ praksis, så skal man følge den i alle ensartede sager og ikke gøre usaglig forskel i afgørelserne. Men netop fordi skønnet ikke må sættes under en regel, kan en praksis godt afviges af saglige grunde eller man kan helt forlade den til fordel for en ny og anderledes praksis. I sidstnævnte tilfælde skal man være opmærksom på, at hvis man vil ændre en administrativ praksis som har været kendt og brugt i lang tid, er det vigtigt at annoncere det højt og tydeligt på den måde og de steder, hvor borgerne plejer at få information på opslagstavler, internettet, lokalaviser eller andre former. Som et kuriosum vil jeg lige nævne, at lighedsprincippet ikke tvinger myndighederne til at fortsætte en fejlagtig praksis. Har fru Jensen ved en fejl fået udbetalt mere kontanthjælp, end hun strengt taget var berettiget til, så har hr. Hansen og hr. Petersen ikke dermed fået krav på også at få mere, end de har krav på. 2.c Proportionalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet går ud på, at en myndighed altid skal vælge den for borgeren mindst indgribende løsning, idet man dog skal tage hensyn til, at afgørelsen skal opfylde sit formål. Proportionalitetsprincippet er en vanskelig størrelse at arbejde med i det daglige, for man skal ikke bare vælge det for borgeren gunstigste, man er også nødt til at se på formålet med reglerne, og om det opnås ved at vælge en mild løsning. Kan man opnå det rette resultat med flere forskellige løsninger, skal man vælge den løsning, der er mindst indgribende for borgeren. 5

6 En studerende havde skrevet ca. 5 % af sin specialeafhandling af fra en anden forfatter. Det blev opdaget ved en tilfældighed et år efter, da den studerende havde fået sit kandidateksamensbevis og var blevet ansat i et lovende karrierejob. Uddannelsesinstitutionen havde følgende muligheder for sanktion: 1. En advarsel 2. Fratagelse af eksamensbeviset med mulighed for at aflevere en ny specialeafhandling 3. Henvendelse til arbejdsgiver 4. Bortvisning fra universitetet for altid Hensynet til den studerende stod her overfor hensynet til uddannelsesinstitutionens renommé og den præventive effekt i forhold til andre. Da en sådan sag indeholder personoplysninger af fortrolig karakter, vil den ikke være offentligt tilgængelig, og den præventive effekt af en hård sanktion i forhold til andre potentielle eksamenssnydere vil være begrænset. I den konkrete sag valgte man en relativt mild sanktion og vægtede altså hensynet til den konkrete borger højere end den præventive effekt. Hvor myndigheden i ovennævnte sag valgte en relativt mild sanktion, kan sanktionen i den næste sag virke hård. En vicepolitikommissær blev opsagt fra sin stilling, da han var blevet grebet på fersk gerning i butikstyveri for et beløb på ca. 40 kr. Man kan måske mene, at denne sanktion er ude af proportion med forbrydelsen, men når der er tale om en højt placeret ansat ved politiet, så er selv et lille butikstyveri uforeneligt med de krav til værdig og pletfri optræden, som borgerne må forlange opfyldt for at kunne bevare tilliden til politiet. 1 1 Folketingets Ombudsmands beretning 1999, s

7 2.d Officialprincippet Når borgerne står overfor de offentlige myndigheder i en ansøgnings- eller klagesag, er det myndighederne der er de ressourcestærke, mens borgerne som individer ikke kan trække på et stort administrativt apparat. Derfor siger officialprincippet, at det er forvaltningens pligt selv at fremskaffe de oplysninger, der skal til for at sagen kan afsluttes på fornuftig vis. Ved domstolene gælder f.eks. det omvendte princip kaldet forhandlingsprincippet. Her må parterne selv sørge for, at sagen er tilstrækkelig godt oplyst, og hvis de ikke kan det, må dommeren dømme på det foreliggende grundlag altså på det ufuldstændige oplysningsgrundlag. Det skyldes, at det er to ligeværdige parter, der står overfor en dommer, og dommeren kan ikke hjælpe den ene af parterne i en sag, hvis der mangler noget. Sådan er det altså ikke i det offentlige - har en borger ikke indsendt alle de oplysninger, der skal til for at afgørelsen kan træffes, så er det myndighedens pligt at fremskaffe dem. Denne regel får betydning på især to områder. For det første kan det være sådan, at en myndighed let kan indhente de manglende oplysninger fra en anden afdeling eller en anden forvaltningsmyndighed. Har en studerende, der søger meritoverførsel fra en anden uddannelsesinstitution, ikke indsendt en kopi af sine eksamensresultater, kan studiekontoret selv trække en liste fra IT-systemet. Har en fraskilt ægtefælle ikke indsendt sine økonomioplysninger til Statsforvaltningen, kan de hentes fra SKAT. Myndigheden skal fremskaffe oplysningerne og må ikke afgøre sagen på et ufuldstændigt grundlag eller helt afvise den. 7

8 En 90-årig kvinde blev væltet omkuld af en tyv på et apotek. Hun brækkede benet og søgte erstatning i Erstatningsnævnet. Hun fik imidlertid afslag med den begrundelse, at nævnet ikke havde hjemmel til at udbetale erstatning for hændelige uheld. Det fremgik af overvågningsvideoen fra apoteket, at tyven havde skubbet den gamle dame omkuld med vilje, men nævnet havde den praksis, at man ikke lod overvågningsvideoer og andet billedmateriale indgå i sags-oplysningen. Det fandt Ombudsmanden kritisabelt, da det er i strid med officialprincippet. 2 I andre tilfælde kan myndigheden ikke selv fremskaffe oplysningerne, fordi det kun er parten, der har dem. En ansøgning om miljøgodkendelse mangler måske oplysninger om virksomhedens størrelse eller produktionsforhold. Her må myndigheden gøre ansøgere opmærksom på, hvad der mangler, og at oplysningerne skal afleveres inden for en bestemt frist. Man skal samtidig gøre opmærksom på, at der vil blive truffet afgørelse på baggrund af det nu foreliggende og ufuldstændige sagsmateriale, hvis ikke ansøgeren afleverer oplysningerne indenfor den fastsatte frist. Kommer der herefter ikke noget brugbart, har myndigheden opfyldt sin pligt efter officialprincippet og kan træffe afgørelse, uanset at sagen er utilstrækkeligt oplyst. Klip fra bogens side 50 54: 6.c Udveksling af data mellem forvaltningsmyndigheder Indtil d. 1. juli 2009 var der forskel på reglerne om videregivelse af personoplysninger til andre forvaltningsmyndigheder alt afhængig af, om oplysningerne blev videregivet elektronisk eller på papir. Den forskel er nu væk, og 2 Folketingets Ombudsmands beretning 2005, s

9 alle former for videregivelse til andre forvaltningsmyndigheder skal ske efter reglerne i Persondataloven. Det er de samme regler, der gælder for såvel indsamling og behandling af personoplysninger, som for videregivelse af de oplysninger, man har indsamlet og evt. behandlet. Enten skal de registrerede borgere give samtykke, eller også skal det være nødvendigt eller endda strengt nødvendigt for den modtagende myndighed at få udleveret oplysningerne. For så vidt angår særligt følsomme personoplysninger (nr. 4 ovenfor) om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og tilsvarende er der særligt strenge krav, som skal være opfyldt, før oplysningerne kan videregives. Findes der sådanne oplysninger i forvaltningens sager, må de kun udleveres til parterne eller deres repræsentanter. Andre personer kan ikke få aktindsigt i dem, og andre myndigheder kan ikke få oplysningerne udleveret, heller ikke selvom de skal bruge dem i deres egen sagsbehandling. Særligt følsomme personoplysninger må ikke sendes rundt i systemet, men skal opbevares bag lås og slå i den myndighed, hvor de hører hjemme. Kun hvis parten har givet samtykke til videregivelse, eller hvis der er meget stærke hensyn, der taler for en videregivelse uden samtykke, kan myndigheden sende særligt følsomme personoplysninger videre til en anden forvaltningsmyndighed. Når det drejer sig om at indhente oplysninger gælder det på samme måde, at den modtagende myndighed kun må rekvirere oplysninger, som skal bruges i arbejdet, jfr. reglen i Persondatalovens 5. Men hvordan kan den myndighed, der ligger inde med oplysningerne, nu være sikker på, at den anden myndighed virkelige har brug for de fortrolige oplysninger? 9

10 På uddannelsesområdet hænder det af og til, at en studerende modtager sociale ydelser f.eks. som revalident. Disse ydelser kan være betinget af planmæssig fremdrift i studierne, og derfor ønsker socialforvaltningen oplysninger om eksaminer og karakterer fra uddannelsesstederne. Det er ikke korrekt, hvis uddannelsesstedet beder socialkontoret om selv at indhente oplysningerne fra den studerende. Hvis uddannelsesstedet har oplysningerne, skal de videregives til de sociale myndigheder. Som udgangspunkt kan den afgivende myndighed godt regne med, at den modtagende myndighed har brug for oplysningerne til sin sagsbehandling og kan derfor sende oplysningerne af sted uden at indhente samtykke fra den registrerede. Det skader dog ikke at tænke sig om og overveje sagen en ekstra gang, hvis man modtager ønsker om mærkelige oplysninger, rent private eller følsomme oplysninger, eller hvis anmodningen på anden måde er usædvanlig. 6.d Videregivelse af personoplysninger til private Hvis private borgere ønsker aktindsigt i personoplysninger, som ikke handler om dem selv, skal sagen bedømmes efter reglerne i Offentlighedsloven. Er der tale om almindeligt fortrolige, rent private eller særligt følsomme oplysninger, får man afslag på aktindsigt. Og hvis en offentlig myndighed af misforstået omsorg for medarbejderne eller af andre grunde alligevel videregiver oplysninger, så får man kritik af Datatilsynet: 10

11 Forsvarets personalekontor havde videregivet oplysninger om ansattes navne, adresser og uddannelsesforhold til forsikringsselskabet TopDanmark for, at forsikringsselskabet kunne give de ansatte tilbud om billige forsikringer. Forsvaret mente, at tilbuddet om en billig forsikring måtte være så interessant for de ansatte, at det oversteg hensynet til, at deres personaleoplysninger blev holdt indenfor myndigheden. Det var Datatilsynet ikke enig i, og man mente ikke, at Forsvaret som ansættelsesmyndighed skulle blande sig i de ansattes private forsikringsforhold. 3 Det samme gælder, hvis man som kommune gerne vil bistå en privat leverandør eller aftalepartner med data som leverandøren skal bruge i sit arbejde. Holbæk Kommune havde indhentet personnumre fra cpr-registret og givet dem videre til det private firma TDC A/S til brug for udstedelse af digitale signaturer til kommunens borgere. Datatilsynet kritiserede denne handlemåde, fordi kommunen ikke havde hjemmel til at videregive disse fortrolige oplysninger til en privat virksomhed, heller ikke selvom TDC skulle udføre en opgave for kommunen. 4 Hvis personoplysningerne er offentligt tilgængelige, er der adgang til indsigt også selvom oplysningerne kun findes i elektronisk form. 3 Datatilsynets brev dateret : Journalnummer: Datatilsynets vejledende udtalelse af 12/10-07 j.nr

12 En fagforening ønsker aktindsigt i lønningerne for bestemte personalegrupper på en større offentlig arbejdsplads. Arbejdsgiveren har pligt til at udlevere navne og størrelserne på grundløn og evt. tillæg. Derimod kan fagforeningen ikke få aktindsigt i begrundelserne for løntillæg el.lign. 5 Som ansøger til en stilling i det offentlige kan man være interesseret i at se, hvem de andre ansøgere er. Eksemplet er både omfattet af reglen i Offentlighedslovens 2, Forvaltningslovens 10 stk. 2, og Persondatalovens 6, og hverken medansøgere eller andre har krav på aktindsigt. Men hvis nu myndigheden gerne ville være imødekommende og bruge reglerne om meroffentlighed? Svaret er, at myndigheden heller ikke kan vælge at offentliggøre oplysninger om medansøgere, da det er almindeligt fortrolige oplysninger. Man kan offentliggøre statistiske oplysninger om antallet af ansøgere og evt. kønsfordelingen, hvis det kan gøres uden at røbe identiteten på de andre ansøgere, hvilket kan være aktuelt ved meget små ansøgerfelter. Hvis en borger har gæld til det offentlige, må disse oplysninger videregives til et kreditoplysningsbureau, f.eks. RKI, hvis gælden er forfalden og af en vis størrelse, p.t kr. Myndigheden skal informere borgeren om videregivelsen, inden den sker, og kreditoplysningsbureauet skal være anmeldt til Datatilsynet. Se mere i Persondatalovens kapitel 5 og 6. 6.f Offentliggørelse på Internettet En offentlig myndighed må gerne offentliggøre arbejdsrelaterede oplysninger om de ansatte på internettet, d.v.s. f.eks. navn, stilling og telefonnummer. Fotografier 5 Datatilsynets vejledende udtale om videregivelse af oplysninger om offentligt ansattes løn, j.n.r

13 af de ansatte er derimod af privat karakter, så de kan kun offentliggøres, hvis de ansatte har givet samtykke til det. 6 Skoler og andre uddannelsesinstitutioner må ikke offentliggøre navne, billeder eller andre oplysninger om eleverne uden deres samtykke. Samtykket skal gives af forældrene, hvis eleverne er under 15 år. 7 Mange kommuner og andre offentlige myndigheder offentliggør deres postlister på Internettet, så borgerne kan se, hvilke breve, der går ind og ud af myndigheden. Derved kan man skabe mere åbenhed og gennemsigtighed, men myndigheden skal være opmærksom på, at der ikke må fremgå fortrolige oplysninger af disse lister. Hvis der gør det, skal sagerne anonymiseres. Det hænder med jævne mellemrum, at større uddannelsesinstitutioner, hospitaler og andre myndigheder ved en fejl kommer til at offentliggøre forskellige lister med navne og personnumre/cpr.numre på Internettet. Det er uacceptabelt, at lister med studerendes eller patienters navne og personnumre pludselig befinder sig på Google eller andre steder i cyberspace. Skulle det alligevel ske, skal oplysningerne selvfølgelig fjernes, og de personer, hvis fortrolige oplysninger på den måde har været offentliggjort, skal have besked om det. I efteråret 2008 skete der en fejl på et institut på Københavns Universitet. Derved kom en holdliste med ca. 25 studerendes personnumre, som var beregnet til eksamensregistrering, til at ligge frit tilgængeligt på Internettet. Da det blev opdaget i foråret 2009, blev listen blev fjernet. De involverede studerende fik besked om fejlen, og der blev rettet henvendelse til Google for også at få fjernet den cachede version af listen. Gør man ikke det, vil de fejlagtige oplysninger nemlig kunne genfindes på 6 7 Datatilsynets årsberetning fra år 2000, s. 34 f. 13

14 Internettet i meget lang tid efter, at dokumentet er fjernet fra myndighedens egen hjemmeside. 8 Problemet tilsyneladende er hyppigt tilbagevendende, hvilket Datatilsynet finder stærkt beklageligt. Tilsynet anbefaler, at myndighederne generelt er varsomme i omgangen med persondata, og evt. går helt bort fra at bruge personnummeret som identifikation, hvis man ikke er indstillet på at bruge de fornødne ressourcer på datasikkerheden. 6.g Patientjournaler Både privatpraktiserende læger og offentligt ansatte læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet har ikke bare ret, men også pligt til at føre journal over deres patienter - dvs. skrive oplysninger om sygdomme og behandling ned. En del af oplysningerne kommer typisk fra patienten selv (fx beskrivelse af symptomer), eller det kan være resultatet af blodprøver, røntgenbilleder, lægens vurderinger m.v. Patienterne har ret til at få aktindsigt i disse journaler, og kan således få at vide hvilke oplysninger, der er registreret og hvorfor, hvor oplysningerne vil blive eller er sendt hen, samt hvem der har registreret dem. Man har ikke ret til at se andres f.eks. familiemedlemmers journal medmindre man har fået en fuldmagt. Hvis en patient ikke kan varetage sine interesser på grund af svær sygdom, kan det være nødvendigt at få udpeget en værge, men det er ikke noget, man selv eller sygehuset kan gøre, og derfor kan man ikke uden videre få aktindsigt i sine pårørendes journaler. Forældre har adgang til indsigt i mindreårige børns journaler. Disse regler står i Sundhedsloven 9, og de er taget med her på grund af deres tilknytning til de personoplysninger, som findes i andre sager. 8 Datatilsynets brev til Københavns Universitet om offentliggørelse af studerendes personnumre II. Brevdato: Journalnummer: Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7/

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Overraskende analyser, løsninger og handlemuligheder, når man benytter et nyt og bredere diskriminationsbegreb INDHOLD

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere