ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING"

Transkript

1 ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning

2 Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse af egen udsæd i frhld til anvendelse af certificeret udsæd. Landscenteret har eksempelvis beregnet, at knventinelle landmænd kan spare kr.jha. ved at bruge certificeret udsæd på 10% af markerne, g bruge egen såsæd på resten. Omvendt fremhæver såsædsbranchen fr det første, at den danske mdel, hvr langt hvedparten af landmændene køber certificeret såsæd er med til at finansiere dansk plantefrædling, g dermed til at vi har de bedste srter, g fr det andet at certificeret såsæd er af en bedre kvalitet bl.a. på grund af bejdsning. I øklgisk landbrug er frhldene anderledes end i det knventinelle landbrug. Blandt andet er priserne anderledes, g såsæden er ikke bejdset. Det er derfr ikke alle knklusiner fra diskussinen m knventinelt jrdbrug, der kan verføres direkte til øklgisk jrdbrug Spiringsevne Fr den øklgiske landmand er det helt afgørende, at såsæden er af den bedste kvalitet. Det er langt vigtigere end i knventinelt landbrug. En dårlig eller langsm fremspiring giver ukrudtet et frspring, g der er kntant afregning ved "kasse 1". Krnet fra en sund afgrøde, der er høstet under ptimale betingelser, vil nrmalt spire med 95-98%. Er spireevnen lavere, er det frdi der er nget galt. EU-reglerne fr krns spiring siger, at krnet skal spire med minimum 85%. Danske særregler kræver dg, at såsæd af dansk hvede skal spire med minimum 91 % g vårbyg med 95%. Spireevne g spirekvalitet er ikke det samme. Spireevne er et udtryk fr, hvrmange prcent af kernerne, der kan danne en nrmal spire på et fugtigt filterpapir i et labratrie ved 20 0e. I marken er kernerne udsat fr mere stress, g ikke alle kerner vil have spireenergi nk til at kmme p af jrden. Hvis spireevnen er nedsat fra de nrmale 95-98%, vil spireenergien nrmalt gså være nedsat, g det har str betydning fr især den øklgiske landmand. Under knventinelle frhld er det vist, at såsæd, der verhlder spirekravene til certificering kan have frskelle i udbytte på p til 16% på grund af frskelle i spiringskvalitet. I øklgisk jrdbrug må frskellene frventes at være endnu større. Er spiringen af hvede under labratriefrhld nede på minimumkravet mkring de 91%, så kan man frvente en frsinkelse i markfremspiringen på flere dage, g med en mærkbar frskel i plantetallet. Hvedparten af den certificerede såsæd har en udmærket spireevne, men ind i mellem sælges der partier, sm kun lige akkurat verhlder minimumskravene, g det er vanskeligt fr den enkelte landmand at sikre sig md sådanne partier. Frskellen mellem såsædspartier inden fr samme srt kan sagtens være større end frskellen mellem de srter, der nrmalt vælges imellem. I den frbindelse er det bemærkelsesværdigt, at srtsfrsøg, sm vi kender dem fra eksempelvis landsfrsøgene, alle laves med srter fra samme såsædsparti. Når der i landsfrsøgene er frskel på t srter, så ved man reelt ikke, m det er frskel på srternes ydeevne, eller m frskellene skyldes frskelle i såsædskvaliteten på de anvendte srter. Reelt er srtsfrsøgene i landsfrsøgene pseud-gentagelser på de samme såsædspartier. Når spireevnen i et parti er lav, skyldes det fte dårlige høst- g tørringsfrhld eller mekaniske skader. Spirekvalitet kan dg Billede 1. Opstart af frædling. Vurdering af krn fra genbanker. Ft: Anders Brgen Øklgisk Rådgivning

3 Garantirdningen sikrer prducenten af såsæd md at landanden stiller erstatningskrav, der er større end såsædens pris. Landmanden ville være mindst lige så gdt stillet uden garantirdningen, fr så ville det være markedsføringslven, der gjaldt. Billede 2. Srtsfrsøg p GI. Estrup Landbrugsmuseum. Ft: Anders Brgen gså påvirkes af mange andre frhld. Dyrkningsfrhldene af fremavlen er eksempelvis af betydning fr kernestørrelse g prteinindhld, sm igen har betydning fr, hvr meget energi kernen har til spiring. Det påvirker nrmalt ikke spireprcenten med mindre frhldene er helt ekstreme, men det kan påvirke spirekvaliteten g dermed fremspiringshastigheden. Det gælder derfr m at sikre, at det krn, der skal bruges til såsæd har fået de bedste betingelser mht. gødning m.m. Det må gså anbefales at anvende en større rækkeafstand i fremavlskrnet, frdi det er med til at sikre et højere prteinindhld g større kerner. Beklageligvis må vi knstatere, at selvm spireprcenten er den samme i øklgisk såsæd g knventinelt såsæd, så spirer den øklgiske fte langsmmere. Der burde derfr gøres en indsats på at ptimere spiringshastigheden i den øklgiske såsæd. Anvender man sit eget krn til såsæd, har man mulighed fr at ptimere sin såsæd, ved at sikre et højt prteinindhld, g ved at rense krnet hårdt p. Ide fleste srter vil det være en frdel fr udbyttet at sikre en kernebredde på minimum 2,5 mm. Knklusinen fr den øklgiske landmand må altså være, at selvm såsæden er certificeret, er det især i hvede g rug ikke ngen garanti fr, at spirekvaliteten er ptimal. Kvaliteten sikrer md deciderede katastrfer, men kvaliteten af egen såsæd kan sagtens være bedre end den indkøbte såsæd. Den certificerede såsæd er mfattet af den såkaldte garantirdning, der betyder, at køberen af certificeret såsæd kan få pengene tilbage, i tilfælde af at såsæden er dårlig. Frøbårne sygdmme I eksempelvis Sverige har såsædsprducenterne investeret stre summer i at udvikle bade varmebehandlingsanlæg g bilgiske bejdsemidler, g de anvendes udbredt til den øklgiske såsæd. Danske såsædsprducenter har intet gjrt i den retning, men følger til gengæld en knsekvent strategi m, at inficeret såsæd kasseres. I Danmark har vi et meget velfungerende system med analyser af dansk øklgisk såsæd, sm sikrer, at dansk certificeret såsæd er strt set fri fr frøbårne sygdmme. Bruger man sit eget krn sm såsæd, eiler imprterer man såsæd fra andre lande, vertager man selv ansvaret fr, at såsæden er fri fr frøbårne sygdmme. Det er helt afgørende, at man tager dette alvrligt. Er man det mindste i tvivl, bør man indsende en repræsentativ prøve af sit krn til analyse på eksemelvis Plantedirektratet eller OK-labratriet. Analyserne giver et frbavsende gdt billede af såsædens sundhedsstatus, g skal der tilsås mere end blt ngle få hektar, er det en billig frsikring, i frhld til den risik man løber ved ikke at gøre det. Labratrierne kan plyse m, hvilke sygdmme det er relevant at analysere fr i den pågældende afgrøde. Grundlæggende er der t-tre typer af frø- barne sygdmme: De spiringskadende sygdmme sm eksempelvis Fusarium, sm primært er afhængige af vejret m smmeren g af høstfrhldene, g så de specifikke frøbårne sygdmme sm eksempelvis stinkbrand i hvede g stribesyge i byg ' sm pfrmeres ver flere ar før de bliver et prblem. Disse er primært afhængig af srternes resistens g af jrdtemperaturen lige efter såning. Og så er der ngle bladsygdmme, sm er lidt en mellemting, eksempelvis bladplet g skldplet i byg g brunplet i hvede. Rust, meldug g gråplet (Septria tritici) er derimd ikke frøbårne, så dem behøver man ikke tage specielt hensyn til i denne frbindelse. 18 Øklgisk Rådgivning 2008

4 Man bør altid sikre sig, at det krn, der anvendes til såsæd, er af en almindelig gd kvalitet. Hvis marken indgår i et gdt sædskifte, er velgødet men uden lejesæd, er høstet så snart den er mden, g der ikke er knstateret bladplet af betydning i marken, er der sjældent prblemer med de spiringskadende svampe eller bladsygdmmene. Planlægger man at bruge egen såsæd gennem flere år, bør man vælge srter med resistens md de sygdmme, sm kan pfrmeres fra år til år. Det drejer sig m stribesyge, bladplet g nøgenbrand i byg g m stinkbrand i hvede. Havre g rug angribes sjældent af andet end spiringsskadende svampe. Srtsrenhed g srtsblanding I certificeringen af såsæd gøres der et strt nummer ud af, at partiet er srtsrent. Men ærlig talt: Er det så vigtigt? Alt tyder på, at det er en frdel at blande srter frem fr at dyrke dem sm rene linier, g i øklgisk jrdbrug er der ikke så str frskel mellem srterne, sm under knventinelle betingelser. Ved at blande srter pnår man en bedre ukrudtsknkurrence, g de fleste sygdmme spredes ikke så hurtigt sm i rene srter. De frskellige srter ptager næringstffer på frskelligt tidspunkt, g især i øklgisk jrdbrug er det fte en frdel, at næringsstfptagelsen på den måde frlænges, så den bedre følger jrdens frigivelse af især kvælstf. Til almindelig anvendelse til fder eller brødkrn, er srtsrenhed derfr irrelevant, eller direkte en ulempe. Vil man købe færdigblandede srtsblandinger er man fte henvist til et meget snævert udvalg af få srter, der minder meget m hinanden, men faktisk er det en frdel at srterne er så frskellige sm muligt, når blt de mdner samtidigt. I de indkøbte srtblandinger er der gjrt et strt nummer ud af, at der er lige meget af hver srt, at de er fuldstændig jævnt frdelt i partiet. Imidlertid viser engelske frsøg, at det faktisk er en ulempe, at blande srterne helt ensartet. Det har vist sig, at når man blt hælder sækkene fuldstændigt tilfældigt ned i såmaskinen, bliver udbyttet højere, end når man sår srterne hver fr sig, g gså højere end når man man blander srterne helt jævnt. Adrean Newtn, der har stået fr frsøgene, frklarer fænmenet med, at når srterne blandes ved at sækkene blt tømmes tilfældigt ned i såmaskinen, vil marken se ud sm et kludetæppe af frskellige srter. Derved bliver eventuelle sygdmme nærmest isleret til de små pletter/mråder af ens srter. Når man blander srterne helt jævnt, vil der gdt nk ikke være så mange nabplanter af samme srt i nærheden sm i en ren srt. Der vil dg stadigvæk være et vist antal planter af samme srt i nærheden hvrved sygdmme derfr stadig kan spredes gennem marken. Der kan måske gså være andre frklaringer, men knklusinen er i hvert fald, at det er ikke altafgørende, at srterne er blandet minutiøst. Bruger man egen såsæd, så vil srterne efter høst j nrmalt være blandet grundigt sammen i mejetærskerne, g bruger man såsæd i strsække, kan det gså være vanskeligt at blande såsæden i såmaskinen. Alt andet lige må det anbefales at have størst mulig diversitet i sin afgrøde. I praksis er det enklest at pnå ved at blande så mange srter sm muligt sammen. Dyrker man en sådan blanding år efter år, vil de srter, der egner sig bedst på lkaliteten sætte flest kerner, g man kan regne med, at srtsblandingen gennem årene vil tilpasse sig de lkale vilkår. I øklgisk jrdbrug kan det kun anbefales at vælge rene srter, hvis det et et krav af hensyn til afsætningen. Hvede, byg g havre er selvbestøvende, g ved at dyrke en srt gennem flere år, vil der Billede 4. Srthavre, Bambu. Ft: Anders Brgen Øklgisk Rådgivning

5 ikke ske ngen væsentlig ændring af den genetiske sammensætning. Srten vil stadig være den samme. Rug derimd er fremmedbestøvende, g det betyder, at srten vil ændre sig fra år til år. Det sker langsmt, men efter ngle år vil ændringerne være mærkbare. Typisk vil der ske det, at de højeste planter får mere lys, g derfr sætter flere kerner. på den måde kan man pleve, at srten bliver en lille smule højere fra år til år. Der er derfr grænser fr, hvr længe man kan anbefale at bruge egen udsæd af rug med mindre man går ind g vedligehlder' srten på samme måde sm plantefrædlere gør det. Ukrudtsfrø Indhldet af ukrudtsfrø i certificeret såsæd er altid lavt, g især dansk prduceret sasæd er strt set fri fr flyvehavre. Selvm der er masser af ukrudtsfrø i marken i frvejen, vil de frø der kmmer med såsæden, blive placeret i den rette dybde på det ptimale tidspunkt g med spiring på det tidspunkt, hvr det er allermest vanskeligt at bekæmpe. Særligt fr øklgiske landmænd er det vigtigt, at man ikke ligefrem sår ukrudtet ud i marken, frdi ukrudtsfrøene i såsæden vil være lige nøjagtigt de arter, sm passer til afgrøden g til jrdbunden på ejendmmen, g sm er vanskelige at rense fra såsæden. Man bør derfr ikke bruge sit eget krn til såsæd, med mindre man har mulighed fr at rense det rdentligt. Har man ikke selv et rdentligt renseri findes der i de fleste egne mbile renserier, sm kan bestilles til lønbehandling. Man bør gså hlde sig til certificeret såsæd, hvis der frekmmer flyvehavre i marken. licens g plantefrædling Det er vigtigt fr alle, at der fregår en plantefrædling, så der til stadighed er srter på markedet, sm passer til de behv, der kan stilles til afgrøden. Når man i øklgisk landbrug sammenligner 100 år gamle ufrædlede landsrter med mderne srter, har de mderne srter et udbytte, sm ligger 10-25% højere end de ufrædlede srter. Der har naturligvis været et arbejde frbundet med at frædle de mderne srter, g hvis man vil have adgang til merudbyttet i dem, er det rimeligt, at man betaler fr det. Der er derfr indført regler fr, at plantefrædleren i 20 år efter, at en srt er gdkendt, kan kræve en ryalty af de landmænd, sm benytter srten. Srter, der er mere end 20 år gamle kan derimd frit benyttes. Derimd er det frbudt at sælge gamle srter sm såsæd, så de kan i praksis være vanskelige at få fat på. I debatten m brug af egen såsæd, sm er kørt i den danske landbrugspresse i 2008, har flere slået på det mralske argument m, at man bør bruge certificeret. såsæd, fr hvis plantefrædlerne Ikke far deres ryalty, stpper plantef~rædligen, g hvissåsædsfirmaerne ikke far deres del, sa stpper srtsafprøvningen, hvilket begge dele er til skade fr landbruget. Fr øklgiske landmænd kan man nk tage lidt lettere på det rent mralske, fr det er helt minimalt, hvad der fregår af plantefrædling til frdel fr de øklgiske landmænd i Danmark. Der fregår ingen plantefrædling af rug, havre g vårhvede i Danmark, g frædlingen af vinterhvede g vårbyg har alene det knventinelle landbrug fr øje. Øklgisk landbrug er så lille en niche, at det ikke kan betale sig at lave øklgiske srtsfrsøg. Mersalget af en srt, sm man kan dkumentere sm værende bedre end andre, kan ikke betale mkstningerne til at lade rådgivningstjenesten lave frsøgene. De stre fnde g FødevareErhverv vil ikke støtte øklgiske srtsfrsøg, frdi de har taget en generel beslutning m, at srtsfr- Sm øklgiske landmand kan man nk tage lidt lettere på det rent mralske i ikke at anvende certificeret udsæd, fr det er helt minimalt, hvad der fregar af plantefrædling til frdel fr de øklgiske landmænd i Danmark. 20 Øklgisk Rådgivning 2008

6 søg i Danmark skal fungere alene på kmmercielle vilkår. Der fregår derfr strt set ikke længere srtsafprøvning under øklgiske vilkår. Frmålet med de stre landsdækkende srtsfrsøg er at finde frem til de srter, sm i gennemsnit passer bedst under flest mulige frhld. Frhldene i øklgisk jrdbrug er mere kmplicerede g individuelle end i knventinelt jrdbrug Derfr er det vanskeligere at finde en srt, der er bedst. En srt er bedst på det ene øklgiske landbrug, g en anden på et andet landbrug. Derfr er frskellene mellem srter i landsdækkende øklgiske srtsfrsøg sjældent statistisk sikre, g måske gså mindre relevante. Det handler mere m at finde de bedste srter til de knkrete vilkår, end til at finde et gennemsnit. I vre sydlige nablande fregår der plantefrædling rettet direkte md øklgisk jrdbrug, men disse srter afprøves ikke i Danmark i sammenligning med de dansk frædlede srter. Vi ved derfr ikke, m de srter, der udbydes i Danmark er de bedst egnede til øklgisk jrdbrug i Danmark. Såsædsfirmaerne markedsfører de srter øklgisk, sm de selvejer, eller kan tjene mest på at sælge, hvilket ikke nødvendigvis er de srter, der klarer sig bedst i øklgisk jrdbrug. Den danske såsædsbranche g de danske plantefrædlere pfrdrer til, at man bruger certificeret såsæd fr at støtte deres arbejde, men med den indsats, de yder fr den øklgiske krnbranche, så er der ikke nget at sige til, at de øklgiske landmænd tager let på denne del af argumentet fr at bruge certificeret såsæd. Vil man endelig fremstå sm bevidst frbruger, vil jeg pfrdre til at anvende tyske, østrigske eller schweiziske srter, der er frædlet til øklgisk jrdbrug. Knklusin Ved anvendelse af egen såsæd er der i sammenligning med certificeret såsæd risik fr

7 infektin af frøb~rne sygdmme, indhld af ukrudtsfrø g d~rlig spireevne. Man bør ikke bruge egen s~sæd med mindre man er bevidst m denne risik, g har viljen g mulighederne fr at imødeg~ den. Har man md p~ en faglig udfrdring, kan der til gengæld være penge at spare ved at anvende eget s~sæd, g det kan samtidigt give ngle muligheder, sm ikke findes i certificeret s~sæd. Har man mulighed fr at gøre en indsats fr det, kan man i samarbejde med r~dgivningstjenesten lave lkale srtsfrsøg, g fremver anvende lige præcis de srter, sm passer til ens egne vilk~r g behv. Her er man ikke begrænset af de 5-10 srter, sm firmaerne hvert ~r udbyder sm certificeret øklgisk s~sæd, men kan frit vælge mellem alle de tusindvis af srter, sm i tidens løb er lavet. Endvidere kan man frit kmpnere en srtsblanding, sm i de fleste tilfælde vil være at fretrække frem fr anvendelsen af rene srter. Ved at udvælge de bedste mr~der af marken til s~sæd, g rense denne p, s~ der kun anvendes de største kerner sm s~sæd, kan man pn~ en s~sæd med en hurtigere fremspiring, g dermed en bedre ukrudtsknkurrence g et højere udbytteptentiale. Ved at undg~ marker, eller mr~der af marker med skldplet g andre sygdmme, der kan smitte s~sæden, kan man sikre sig md frøb~rne sygdmme, sm der ikke tages hensyn til i certificeret s~sæd. Man sparer den del af ryaltyen, sm eilers vil tilg~ s~sædsfirmaet, men man bør altid betale ryalty til srtsejerfreningen, hvis man anvender en srt, der er mindre end 20 ~r gammel.

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet

KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje for akademiske, ikke-lægelige forskere og specialister i hospitalsområdet KARIERREVEJE I HOSPITALSOMRÅDET En kvalitativ undersøgelse af karriereveje fr akademiske, ikke-lægelige frskere g specialister i hspitalsmrådet FORSKNINGS- ADJUNKT POST DOC STATISTIKER LEKTOR KONSULENT

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Triolab-medarbejdere fra hele norden på intern konference

Triolab-medarbejdere fra hele norden på intern konference Oktber 2011 Persnalenyt nyansættelse Det er med str frnøjelse, at vi kan frtælle jer, at vi har ansat en ny medarbejder: Sanne Hedeman er startet i Trilab mandag den 3/10 2011. Sanne får ansvaret fr mråderne

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Ride Forbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Ride Forbund, DRF. www.hgr.dk Velkmmen til Hlmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Ride Frbund, DRF www.hgr.dk Velkmmen til Hlmegårdens Rideklub. Hlmegården er hjemsted fr Hlmegårdens Rideklub, sm er en frening under Dansk

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere