Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!"

Transkript

1 Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig, mister man samtidig en del af den tryghed, der er helt fundamental at kunne føle inden for hjemmets fire vægge. Indbrud i boliger er derfor ikke kun et alvorligt samfundsproblem, men en alvorlig krænkelse af ofrenes integritet og tryghed. Vi har desværre set en markant stigning i antallet af indbrud i private hjem i de seneste år. I 2009 blev der anmeldt knap indbrud 50 % flere end i Forsikringsbranchen anslår, at erstatningsudbetalingerne i den anledning løb op i over 1 mia. kr. Disse tal illustrerer, at indbrudstyve tilsyneladende har let adgang til at omsætte stjålne værdier til en betydelig personkreds, som bevidst eller ubevidst aftager hælervarer. Internationale undersøgelser viser samtidig, at anmeldelsestallet i Danmark for indbrud i forhold til antallet af boliger ligger højt i forhold til andre lande, og at danskernes egen sikring af boligen til forebyggelse af indbrud er mindre end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er ikke acceptabelt, at så mange danske husstande bliver udsat for indbrud med store økonomiske, personlige og praktiske gener til følge. Det er afgørende for regeringen at vende denne udvikling med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for indbrudskriminalitet og hæleri, som adresserer hele spektret fra den tekniske og sociale forebyggelse til den konsekvente politiindsats og strafforfølgning. Justitsministeriet har derfor i samarbejde med Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Det Kriminalpræventive Råd, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og Forsikring & Pension udarbejdet en samlet pakke med følgende tiltag til en styrket indsats mod indbrud i private hjem: 1

2 Bedre sikring og større opmærksomhed Indbrudstyvenes adgang skal besværes Et væsentligt element i indsatsen for at bekæmpe indbrud er at sikre vore boliger bedre, så det bliver sværere for indbrudstyve at skaffe sig adgang, og så opdagelsesrisikoen samtidig øges. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd udarbejde en ny vejledning om tekniske og bygningsmæssige tiltag til forebyggelse af indbrudskriminalitet. Vejledningen skal sikre boligejere, bygherrer, arkitekter, håndværkere, forsikringsselskaber, beboerforeninger mv. adgang til den nyeste viden om den bedst mulige sikring af bl.a. låse, døre og vinduer i huse og lejligheder. Der vil i bygningsreglementet blive indsat en henvisning til vejledningen. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil desuden udarbejde en borgerrettet og nemt tilgængelig information om indbrudssikring på hjemmesiden herunder f.eks. om følerstyret facadebelysning, vedligeholdelse af låsesystemer, sikring af særligt udsatte vinduer, opsætning af porttelefoner mv. Det Kriminalpræventive Råd har udpeget forebyggelse af indbrud som den højeste prioritet i 2010, og rådet har sat særlig fokus på at samle den viden, der foreligger om forebyggelse af indbrud, og gøre den tilgængelig og brugbar for borgerne bl.a. på hjemmesiden som rådet og Forsikring & Pension har oprettet sammen. I den sammenhæng har Det Kriminalpræventive Råd også udarbejdet en ny folder Beskyt dig mod indbrud der gøres tilgængelig på de relevante hjemmesider og hos politiet og forsikringsselskaberne. 2

3 Vi skal tage naboansvar Det er de lokale beboere selv, der bedst ved, hvornår en adfærd er mistænkelig i deres nærområde. En forskningsoversigt fra viser da også, at hvis borgerne holder øje med hinandens boliger og med personer og biler, som skiller sig ud, har det en signifikant effekt på bl.a. antallet af indbrud i området. I 2010 er det derfor et særligt fokusområde i Det Kriminalpræventive Råds oplysningsvirksomhed at udbrede organiseringen af naboansvar som en videreudvikling af den klassiske nabohjælp til borgere, grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, beboerforeninger mv. i indbrudsplagede områder. Op til de perioder, hvor der erfaringsmæssigt er mange indbrud, vil politiet endvidere arbejde for at øge lokalbefolkningens opmærksomhed på en forhøjet risiko for indbrud med henblik på, at borgerne kan tage egnede forholdsregler til forebyggelse af indbrud. Reviktimisering skal forebygges Statistikken viser, at hvis man en eller flere gange har været udsat for indbrud i sit hjem, har man større risiko for igen at blive offer for indbrud. At blive ramt gentagne gange af indbrud er i sagens natur særdeles belastende og kan i yderste konsekvens føre til et ønske om at flytte væk. Med henblik på at forebygge såkaldt reviktimisering vil forsikringsselskaberne derfor tilbyde besøg hos forsikringstagere, der har været udsat for indbrud, for at yde konkret rådgivning om, hvordan hjemmet bedre kan sikres mod fremtidige indbrudsforsøg. 1 SFI Campbell nr : Naboovervågning nytter 3

4 Forsikringsselskabernes rådgivning vil tage afsæt i informationsmaterialet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet og Det Kriminalpræventive Råd om tekniske og bygningsmæssige tiltag til bedre indbrudssikring af huse og lejligheder. Boligområderne skal være trygge Den måde et boligområde er indrettet på med f.eks. stisystemer, adgangsveje, belysning og beplantning har stor betydning for risikoen for at blive udsat for indbrud og anden utryghedsskabende kriminalitet i området. Udenlandske erfaringer viser, at når kriminalpræventive hensyn tænkes bevidst og aktivt ind i lokalplanlægningen, så medfører det en markant nedgang i antallet af indbrud i området. En dansk undersøgelse fra 1996 om forebyggelse af kriminalitet i bestemte boligområder 2 viste tilsvarende, at antallet af indbrud i de af boligområderne, hvor kriminalpræventive hensyn var en eksplicit del af planlægningsgrundlaget, lå på helt ned til mellem en fjerde- og femtedel af indbrudstallet i de andre sammenlignelige boligområder. En styrket inddragelse af kriminalpræventive hensyn i lokalplanlægningen kan således have betydelig effekt i indsatsen for at nedbringe antallet af indbrud i det pågældende lokalområde. Med henblik på at anspore kommunerne til i øget omfang at inddrage kriminalpræventive hensyn i den fysiske planlægning af boligområder vil Miljøministeriet derfor intensivere vejledningen i og opfordre kommunerne til at indtænke den nyeste viden om forebyggelse af bl.a. indbrudskriminalitet ved udarbejdelsen af lokalplaner og indretningen af offentlige arealer. Miljøministeriet har gode erfaringer med eksempelprojekter for lokalplanlægning sammen med kommunerne. Det Kriminalpræventive Råd vil derfor med faglig bi- 2 Statens Byggeforskningsinstitut SBI-Byplanlægning : Forebyggelse af kriminalitet 4

5 stand fra Miljøministeriet tage initiativ til et eksempelprojekt, hvor forebyggelse af indbrud og anden utryghedsskabende kriminalitet inddrages aktivt i planlægningen. Med henblik på at styrke kommunernes inddragelse af kriminalpræventive hensyn ved den fysiske planlægning af boligområder mv. vil Det Kriminalpræventive Råd gøre den nyeste viden om forebyggende tiltag tilgængelig for kommunerne herunder gennem uddannelse af kommunale lokalplanlæggere. I særligt udsatte lokalområder vil politiet samtidig samarbejde med kommunen, lokale grundejer- og boligforeninger mv. om at se på, hvilke nye tiltag der kan iværksættes i området for at forebygge indbrud. Det vil f.eks. kunne dreje sig om opsætning af gadebelysning, nedklipning af hække og etablering af tv-overvågning. Bl.a. med henblik på at give private adgang til at etablere tv-overvågning i boligområder, der er plaget af utryghedsskabende kriminalitet, herunder indbrud, har justitsministeren den 24. marts 2010 fremsat et lovforslag, der skal gøre det muligt for almene boligforeninger, ejerforeninger, vejlaug, grundejerforeninger mv. at tvovervåge offentlige veje og pladser mv. med politiets tilladelse. Intensiv og målrettet politiindsats En af dansk politis højeste prioriteter En styrket forebyggelse af indbrud gennem teknisk sikring af boligerne og fysisk planlægning af lokalområderne kan naturligvis ikke stå alene. En intensiv og målrettet politiindsats er og bliver omdrejningspunktet for en effektiv bekæmpelse af indbrudskriminaliteten. Indsatsen mod indbrud i privat beboelse er derfor udpeget som et af dansk politis højest prioriterede områder i I samtlige politidirektørers resultatkontrakter for 5

6 2010 vil der således indgå krav til politikredsens målopfyldelse ved indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Rigspolitiet har etableret en national følgestab, som løbende skal følge op på indsatsen mod indbrud i private hjem og sikre effektiv erfaringsudveksling mellem politikredsene. Rigspolitiet har endvidere udarbejdet en national operationsplan mod indbrud i beboelse, som skal udgøre rammen for politikredsenes intensiverede indsats mod indbrudskriminalitet. Politiets indsats mod indbrud i beboelse må og skal i sagens natur være lokalt forankret. De konkrete problemers karakter og dermed de rigtige løsningstiltag afhænger således helt af de lokale udfordringer. Efter den nationale operationsplan påhviler det derfor hver enkelt politikreds at tilpasse indsatsen til situationen i lokalområdet i tæt samarbejde med lokalrådet og andre relevante samarbejdspartnere som f.eks. grundejerforeninger, vagtvirksomheder, taxa- og transportselskaber, marskandisere, pantelånere, auktionshuse mv. Med afsæt i den nationale operationsplan og den nationale følgestab vil Rigspolitiet koordinere indsatsen mod indbrud nationalt og internationalt, ligesom Rigspolitiet vil bistå politikredsene med analyser om udviklingen på indbrudsområdet. Målrettet og analysebaseret lokal indsats Med henblik på at målrette og optimere den lokale politiindsats mod indbrud har politikredsene derfor med baggrund i det lokale kriminalitetsbillede i 2009 udarbejdet lokale operationsplaner mod indbrud i beboelse med nye konkrete initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af indbrudskriminalitet. 6

7 I den forbindelse inddrages bl.a. erfaringerne fra flere politikredse om, at en massivt opsøgende indsats mod de kendte aktive indbrudstyve i lokalområdet kan give mærkbare resultater i form af færre indbrud i området. Intensiveringen af politikredsenes lokale indsats mod indbrud skal ske i et tværgående samarbejde, der udnytter ressourcerne i kredsens forskellige enheder og hviler på systematiske analyser af det lokale indbrudsmønster. Flere kredse har således forankret den styrkede indsats i særlige indbrudsgrupper. Aktive indbrudstyve skal ikke på udgang i julen Der ses i hele landet en markant stigning i antallet af indbrud i juledagene, når mange hjem står tomme, mens beboerne er på juleferie. Som led i den målrettede indsats for at bekæmpe indbrud vil politikredsene derfor op til jul og andre ferieperioder, hvor der erfaringsmæssigt ses markant stigende indbrudstal, systematisk orientere kriminalforsorgen om, hvilke af kredsens mest aktive indbrudstyve der aktuelt er indsat til afsoning, og som ikke bør gives udgang pga. gentagen indbrudskriminalitet. Ved kriminalforsorgens vurdering af, om en indsat kan få udgang i f.eks. julen, skal der således foretages en konkret vurdering af misbrugsrisikoen. Tæt opfølgning på politikredsenes indsats Rigspolitiet vil løbende følge og evaluere indsatsen mod indbrud i beboelse i de enkelte politikredse, så der sikres et overblik over den nationale situation på indbrudsområdet og over politiets indsats. Opfølgningen på indsatsen i politikredsene forankres i den nationale følgestab, som løbende skal drøfte udviklingen i antallet af indbrud i kredsene og behovet for eventuelle nye initiativer bl.a. med afsæt i eksempler på best practice i kredsene. 7

8 Udslusning og individuel opfølgning Det er politikredsenes vurdering, at den lokale top 20-liste de mest aktive indbrudstyve i kredsen typisk tegner sig for en betydelig andel af de indbrud, der begås i området. Der er ofte tale om stofmisbrugere, som tilbagevendende begår indbrud til finansiering af misbruget, og som har et meget stort antal tidligere domme for berigelseskriminalitet. Behandlingsgarantien i kriminalforsorgen betyder, at indsatte med stof- og alkoholproblemer kan få behandling for deres misbrug, hvis de skønnes egnet til behandling og har mindst tre måneder tilbage af deres afsoning. Denne behandlingsgaranti omfatter naturligvis også indbrudstyve med misbrugsproblemer. En effektiv indsats mod indbrudskriminalitet forudsætter imidlertid, at den rehabiliterende indsats under afsoning følges op af en tæt koordineret udslusning fra fængsel til frihed med reelle alternativer til ny berigelseskriminalitet gennem tilbud om f.eks. uddannelse, job eller (fortsat) relevant behandling. Med henblik på tidligst muligt at være opmærksom på den enkeltes recidivrisiko og de særlige hensyn i forbindelse med den senere udslusning skal det fremover ved politiets anmeldelse til kriminalforsorgen om indkaldelse til afsoning af fængselsstraf oplyses, hvis der er tale om en recidiverende indbrudstyv. For at optimere samarbejdet om udslusning af indbrudstyve fra fængsel til frihed skal kriminalforsorgen endvidere deltage i faste drøftelser i politikredsenes kredsråd af, hvorledes politiets, kommunernes og kriminalforsorgens samlede indsats mod indbrudskriminalitet tilrettelægges og koordineres bedst muligt. 8

9 Som led i en styrket udslusning og individuel opfølgning vil regeringen foreslå, at der etableres et nyt tværgående samarbejdsforum mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet med det formål at sikre, at aktive indbrudstyve, der løslades fra endt afsoning, tilbydes relevant misbrugsbehandling og andre alternativer til at begå ny kriminalitet. Forbilledet for dette nye samarbejdsforum vil være det eksisterende samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien i indsatsen over for socialt udsatte personer (det såkaldte PSPsamarbejde). Hæleren er lige så slem som stjæleren Hæleri skal koste Der skal sættes konsekvent ind over for den asociale tendens til at købe hælervarer. Et indbrud bliver kun begået, fordi de stjålne genstande let kan afsættes med økonomisk gevinst for indbrudstyven. De borgere, der efterspørger og køber stjålne indbogenstande, er således indirekte årsag til, at der begås indbrud i andres hjem. Med det formål at sætte endnu hårdere ind over for bagmændene til organiseret indbrudskriminalitet vil regeringen derfor fremsætte lovforslag om, at fængselsstraffen for professionelt hæleri skærpes med en tredjedel. For at sende et kraftigt signal til de borgere, der måtte lade sig friste af fordelagtige tilbud på forbrugsgoder som designermøbler, dvd-afspillere, computere osv., vil regeringen samtidig fremsætte lovforslag om en markant skærpelse af bødestraffen for groft uagtsomt hæleri. Markedet for hælervarer skal formindskes Når der i 2009 blev stjålet indbogenstande i boliger for over 1 mia. kr., var det først og fremmest fordi, at disse genstande relativt let kunne afsættes det handler med 9

10 andre ord om udbud og efterspørgsel. Den mest effektive måde at nedbringe antallet af indbrud i private hjem er derfor at afskære indbrudstyvenes afsætningsmuligheder, så de ikke kan komme af med tyvekosterne. Vi har hver især et medansvar for ikke via køb af billige hælervarer at bidrage til, at der bliver begået indbrud hos vore medborgere eller os selv for den sags skyld. Den stigende indbrudskriminalitet og dermed stigende omsætning af hælervarer i samfundet aktualiserer et behov for at skabe større bevidsthed og ansvarsfølelse i befolkningen omkring årsagssammenhængen mellem hæleri og indbrud. Forsikring & Pension, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd har derfor besluttet at gå sammen om at finansiere og udvikle en landsdækkende oplysningskampagne mod hæleri, der skal gøre borgerne opmærksom på de samfundsmæssige konsekvenser ved hæleri og den deraf følgende indbrudskriminalitet og vejlede om forholdsregler til at undgå at købe hælervarer. Som led i indsatsen for at dæmme op for indbrudstyvenes omsætningsmuligheder vil Forsikring & Pension i samarbejde med Rigspolitiet udvikle en internetbaseret offentligt tilgængelig database med oplysninger om designermøbler og andre særligt værdifulde effekter stjålet ved indbrud i private hjem. Denne database vil give borgerne et konkret redskab til at undgå uforvarende at købe hælervarer f.eks. på internettet. Samtidig vil databasen kunne bruges af internetbaserede salgssteder, auktionshuse, marskandisere, pantelånere osv. til at afsløre personer, der forsøger at afsætte stjålne designermøbler. Endelig vil databasen kunne bruges af politiet og forsikringsselskaberne i forbindelse med identifikation og tilbagelevering af stjålne ting. Forsikringsselskaberne vil endvidere intensivere vejledningen af forsikringstagerne om mulighederne for mærkning og sikring af særligt værdifuldt indbo ved hjælp af 10

11 stregkoder, sporingsudstyr mv. bl.a. med henblik på, at sådanne genstande lettere vil kunne identificeres på den offentlige database over hælervarer. Fokus på hælervarer på internettet Det er politiets oplevelse, at den stigende omsætning af brugte indbogenstande gennem internetbaserede annoncesider og auktionshuse har givet indbrudstyve og professionelle hælere øgede muligheder for at afsætte koster fra indbrud i private hjem. Det er således politiets vurdering, at meget af det indbo, der stjæles fra danske hjem, afsættes systematisk og organiseret via internettet. For at styrke indsatsen mod salg af hælervarer via internettet vil Rigspolitiet derfor indkalde samtlige større internetbaserede salgssteder til et møde, hvor Rigspolitiet bl.a. vil vejlede om virksomhedernes egne muligheder for at identificere mulige hælervarer i samarbejde med det lokale politi. 11

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere