København den 20. marts Revisor Mogens Drejer Lindeengen Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende."

Transkript

1 På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen for noget Det efterlyser information om faktiske forhold, der ikke er afklaret. Svarene kan så påvirke den videre vurdering. Men det er da trist, at det er nødvendigt med offentliggørelse, før der kommer et respons. Bestyrelsen havde håbet på en afbalanceret behandling uden at belaste medlemmerne med diverse mellemresultater. Efter bedste evne har vi prøvet at svare igen i en sober tone - selvom vi finder disse angreb både urimelige og meget ubehagelige. Du kan læse den indledende brevveksling på forsiden, og her er så vores svar: København den 20. marts Revisor Mogens Drejer Lindeengen Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. Svar på uunderskrevet brev angående spørgsmål til Andelshaverne Kildegaardens tidligere bestyrelse. I brevet anmodes om svar til revisor Mogens Drejer. Ad sag have 339. Det er sagen hvori Gunnar Madsen, der stod for salg i den forrige bestyrelse modtog en check på og lavede en købekontrakt på godt Ud fra en konkret vurdering af sagens stilling og omfang besluttede vi ikke at anmelde den til forsikringsselskabet. Vi følte os meget sikre på at vinde sagen og ville først hvis det mod forventning blev aktuelt præsentere forsikringen for Gunnars fejl. Det er vigtigt hver gang at overveje om en forsikring skal bruges, i relation til at der kan ske præmieforhøjelse eller i værste fald, at forsikringen bliver opsagt. Den sidstnævnte situation forstår vi, at I er kommet i. Denne sag handler om dels evt. ansvarspådragelse fra Gunnar Madsen's side og dels for sen anmeldelse fra sagsøgers side. Det var bestyrelsen v. formand Karen Vinding's holdning, at sagen var forældet - men det mente byretten ikke og foreningen blev dømt til at betale knap Selv efter denne dom, valgte bestyrelsen v. formand Karen Vinding tilsyneladende ikke at anmelde. Da den nuværende bestyrelse blev opmærksom på sagen, meldte forsikringsselskabet at sagen var anmeldt for sent - Dvs. at bestyrelsen v. formand Karen Vinding har bragt foreningen i risiko for og har valgt ikke at afdække denne risiko vha. forsikringen. Den nuværende bestyrelse valgte efter samråd med forsikringsselskabet at afdække sagen - og til glæde for både forening og

2 forsikringsselskab, har sagsøger tabt sagen. Dermed er der ikke noget negativt skadesforløb for denne sag. Det samme er desværre ikke tilfældet med div. sager vedr. fejl i vurderinger. Ad haver der angiveligt skulle være fejlopmålt. I fremlægger tre eksempler og hævder et større omfang. I har i ingen af de tre eksempler vedlagt hverken jeres eller vores opmåling. I må informere os, hvis vi skal kunne forholde os til det, der af jer hævdes at være korrekte opmålinger. Vi har arbejdet grundigt, og mener ikke vi har begået fejl. I de to eksempler postuleres husene mindre. Det undrer os meget, at sælgere og købere ikke har reageret umiddelbart, hvis vi skulle have begået de postulerede fejl. Det er besynderligt hvis ingen har opdaget at deres hus er 28% eller 23 % mindre end angivet i vurderingen. Det tredie hus finder I større end vores opmåling. Er i opmærksom på, at det hus er skævt bygget? Målene er ikke ens på de modstående sider. Er I opmærksom på, at det hus har et skur, der deler væg med huset, hvor der ikke er dør mellem hus og skur. Er det hus I har besigtiget sådan? I sætter os i gætteposition uden information, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis I ønsker at opklare sagerne. Er I opmærksom på den 3-årige forældelsesfrist? Jeres ene eksempel er fra Mener I der er fejl i vores opmålinger, vil vi henstille til, at I gennemgår og indberetter alle vurderinger, så alt bliver dækket af forsikringen. Spørgsmålet gik på praktiske anbefalinger til at komme i bund i eventuelle krav mod foreningen. Der er begået fejl i større eller mindre grad af alle bestyrelser gennem tiden også den aktuelt siddende. Svaret fra den tidligere bestyrelse læses som at der anbefales følgende: - Hold hårdt på at det er haveejerens (købers) ansvar at finde og melde fejl inden 3 år. - Gennemgå samtlige vurderinger (inden for de seneste 3 år). Hvis det er korrekt læst, må det betyde, at Foreningen til enhver tid skal svare medlemmer, der ved salg opdager, at de har betalt for meget pga fx en åbenlys forkert vurdering, at - såfremt du har købt for mere end 3 år siden, er det bare ærgerligt Du bærer selv tabet - Har du købt inden for de sidste 3 år, skal du rejse krav mod underskriverne af vurderingen Jf. den klare dom fra landsretten er forældelsesfristen 3 år og bestyrelsen har tænkt sig at tale med forsikringsselskabet, om dette forhold kan give mulighed for fortsættelse af vores ansvarsforsikring. Det undrer os desuden at der i den officielle besvarelse til foreningen er vedhæftet en kopi af vurderingen af have 323 (Ravnsøvej 1). Haven er godt nok solgt uden om bestyrelsen og der er lidt udfordringer om størrelsen, men salget blev først anmeldt til bestyrelsen 10/ dvs. lang tid EFTER afsendelse af forespørgslen til tidligere bestyrelsesmedlemmer. Ad diverse effekter Vi har afleveret alt, vi var i besiddelse af. Vi har passet på nøgler og ting så godt vi har kunnet, men det er en stor forening, og heldigvis en forening med liv i, så mange har nøgler til både det ene og det andet. Derfor bliver ting brugt, og der må kalkuleres med både slitage og et vist spild. Endelig må vi henlede jeres opmærksomhed på, at der har været indbrud i både vores og jeres tid.

3 Der har været følgende tyverier/indbrud: 20/6-12 Intet af det på listen specificerede er stjålet fra maskin-lageret. 10/ PC stjålet og et ødelagt arkivskab i foreningshuset (Underskrifter vedr. gen.fors) 22/3-10 Indbrud kun bygnningsskade, intet stjålet De nævnte effekter er indkøbt af den tidligere bestyrelse i perioden Det er ikke acceptabelt at henføre bortkomst af disse til slitage og spild Der er trods alt tale om forholdsvis nye effekter til en høj pris. Ad betaling til bestyrelsesmedlemmer. Det antydes der har været hævet på kontoen til betaling til bestyrelsen. Det er ukorrekt. I dagene efter generalforsamlingen og før den ny bestyrelse fik adgang til bankkonti betalte afgående bestyrelse venligt modtagne regninger, herunder afregning for udlæg med afgående formand. Enhver ved iøvrigt, at formanden havde penge til gode, da det er fremgået af hvert års regnskab. Der har på generalforsamling været spørgsmål til hvem foreningen skyldte penge, hvor revisoren har svaret, det var til formanden. Beløb til formanden har en helt anden størrelse og har intet med betaling til bestyrelsen at gøre. Der postuleres, at beløbene drejer sig om en forudbetaling. Ved forudbetaling forstås, at det skulle angå endnu ikke udført arbejde, da vi fratrådte som bestyrelse. Der er ikke foretaget forudbetaling, men betaling for udført arbejde, mens vi var bestyrelse. Beløbene fremgår af referat fra bestyrelsesmøde Heri står, Pga. den ekstraordinære store arbejdsbyrde, som er ujævnt fordelt, har vi besluttet at slutte vores kollektive honorering. Fremover vil vi honorere for udført arbejde. Honorering vil blive udbetalt efter behov, dog således at 1. rate dækker indtil ordinær generalforsamling, så evt. afgående medlemmer tilgodeses. 1. rate tildeles til Troels, Britta, Hjørdis, Karen, Joseph og Tonny og til Joh for hans store arbejde med retssager, sparring, organisation af det praktiske og kassererarbejdet. I har ikke hjemmel til efterfølgene at annulere vores bestyrelsesbeslutning. Hvad sker der for jer? Vi har været foreningens billigste bestyrelse. Vi under gerne bestyrelsen før os både deres store honorarer og restaurantmiddage, men set i relation til jeres ophævelse over de ringe beløb, vi har modtaget, så er der ligesom et eller andet der halter. Hvordan kan I både klage over at arbejdsbyrden er stor, og have en formand, der er gået af af samme grund, men når det angår os, så vil I ønske I kunne fratage os en ringe honorering. I nævner udbetaling af 5. januar 2012 for år I fører det beløb over til skatteåret Det skal det ikke, det hører til skatteåret Der hersker ingen tvivl om at bestyrelsesarbejde i AH Kildegaarden kan være omfangsrigt og at honoreringen i kroner og ører næppe står mål med indsatsen. Men hvis bestyrelsen 21/1-12 beslutter, at man fremover vil honorere kvartalsvis, så er beløbene skattepligtige i Hvis man 21/1-12 beslutter at udbetale et honorar for 2011, har der været rigelig tid til at få beløbet indført i regnskabet for 2011 og dermed godkendt af medlemmerne via godkendelse af regnskabet for 2011.

4 Det er alene generalforsamlingen, som godkender eller forkaster bestyrelsens honorarer ingen andre. I øvrigt fremgår det af ovenstående svar, at der er referat fra i hvert fald mødet 21/1-12. Bestyrelsen har uden held anmodet om at få overleveret alle referater fra bestyrelses- og kloak-møder, da disse er foreningens ejendom og væsentlige i forhold til de sager, der rejses mod foreningen. Men da det nu viser sig, at sådanne forefindes, bedes referaterne overdraget hurtigst muligt. Ad pantsætning. De fleste vil ved ordet pantsætning, forstå det som låneoptagelse. Vi har ikke optaget noget lån. Der er lagt et ejerpantebrev ind som sikkerhed for medlemslån til kloakering. Det var en forudsætning for kloakeringsprojektet, at foreningen hjalp medlemmerne til lån, ved at kautionere for disse. Vi har brugt tid på at finde en løsning, hvor alle medlemmer kunne være med, og som samtidig var risikofri for foreningen. Foreningen har økonomisk sikret sig, da et medlems manglende betaling af afdrag fører til eksklusion, hvorefter foreningen sælger medlemmets have, og får sit tilgodehavende af salgssummen. Banken kan kun benytte sig af ejerpantebrevet, hvis foreningen ikke opfylder sin kautionsforpligtelse, og når medlemmerne har betalt deres lån ud, får foreningen ejerpantebrevet tilbage. Hvad er problemet? Konkret blev der talt om det ejerpantebrev allerede ved generalforsamlingen 2010, hvor Jann Dalgård foreslog vores ejerpantebrev aflyst af tingbogen. Karen svarede, at det ikke var rette tid at aflyse ejerpantebrevet, da vi ved kloakeringen kunne få brug for det, og det var billigere at forhøje det eksisterende end oprette et nyt. På generalforsamlingen 2011 blev det meddelt at vores ejerpantebrev skulle forhøjes til 3 mill. og lægges til sikkerhed for medlemmernes kloakeringslån. Det er korrekt, at det er glemt i generalforsamlingsreferatet for 2011, hvilket referenten har beklaget. Vi vedlægger referentens underskrift på, at det er nævnt. Problemet er, at vedtægter klart siger, at pantsætning skal ske ved generalforsamlingsbeslutning. Det er ikke noget, der skal meddeles. Det skal stå i indkaldelsen som et forslag, der skal stemmes om. Bestyrelsen har ikke hjemmel til på egen hånd at pantsætte foreningen. På baggrund af de svar foreningen har modtaget fra tidligere bestyrelsesmedlemmer, er det opfattelsen, at nogen fra det daværende kloak-udvalg på et bestyrelsesmøde har omdelt pantsætningsgodkendelsen og at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har underskrevet uden at stille spørgsmål. Ad EJJ. En ny sag med EJJ må være den nye bestyrelses sag. I har allerede fået omfattende byggereferater og korrespondance. I beder om oplysninger uden at informere os. Det er ikke hensigtsmæssigt. Hvad er det I søger? Såfremt I har et konkret spørgsmål, som ikke er omfattet af materialet, så stil venligst det eller de spørgsmål, og vi må se om vi af hukommelsen kan grave andet frem end det I allerede har. Foreningen er stillet overfor et krav på kr pga. et hændelsesforløb alene besluttet og gennemført af det tidligere kloak-udvalg Er det urimeligt at udbede sig en gennemgang fra de direkte involverede?

5 Ad sygelister. Mener I lister over fritagelse for fællesarbejde? Listen over fritagelse for fællesarbejde pga. sygdom lå lige ved siden af listen over fritagelse for fællesarbejde pga. alder. Spørgsmålet var Hvem i den tidligere bestyrelse har administreret sygelisten, efter hvilke retningslinier og hvor befinder den sig? Det er ikke acceptabelt at henvise til en anden liste, hvis eksistens og placering heller ikke er kendt. Ad købmandskontrakt. I henvendte jer til Karen med ønske om et hastesvar pga. et krav I havde fået fra ingeniør Henning Brinch, som vi havde kontrakt med om kloakeringsprojektet. Karen tilsidesatte det hun var igang med og svarede for at gardere at I ikke betalte ingeniøren, da vi intet skyldte ham. (Alligevel valgte I at forære ingeniøren kr ) Efter sit svar udbad Karen sig i brevet flg. Referat fra generalforsamlingen i april Oplysning om købmandsskift. Konditioner for overdragelse/salg Kopi af den ny købmandskontrakt , altså knap 7 måneder senere svarer I på det ene spørgsmål. Vi vil opfordre jer til at besvare alle spørgsmål. Jeres svar vidner om en forringet medlemsinformation i forhold til den vi som bestyrelse udøvede. Vi svarede på henvendelser, og vi kopierede og udleverede eller sendte medlemmer det de bad om, undtaget kloakeringsprojekt og udbud, som var for omfattende, hvorfor det kun lå til gennemsyn. Da I har annonceret, at I ville øge medlemsinformationen, vil vi henstille til, at I besvarer henvendelser, og genovervejer om det er rimeligt at forholde medlemmer kopier. Informationsniveauet er forsøgt højnet via relevante indlæg på hjemmesiden og alle får svar, når de henvender sig i kontortiden. Vi har endnu et par spørgsmål. Vi har hørt, at I har ændret på det generalforsamlingsvalgte ingeniørprojekt. Er det rigtigt? Vi har hørt I har flyttet vandmålerne til Harrestrupvej. Er det rigtigt? Ballerup Kommune skulle udskifte deres hovedvandledning på vores grund. Det var anslået til at koste kr moms = kr Hvis I har flyttet vandmålerne ud, har I så fået det beløb af Ballerup Kommune? Eller skal medlemmerne støtte Ballerup Kommune med kr ? Vi håber ikke alle rygter er rigtige, og det er vigtigt I svarer, så kedelige rygter kan manes i jorden. Svar fra foreningens tekniske rådgiver: Jeg kommenterer aldrig på rygter, fordi det er rygter, jeg skal dog i dette tilfælde gøre en undtagelse. 1. Der er ikke ændret på noget projekt, det er det projekt der er fremlagt til medlemmerne der udføres, dog har det været nødvendigt, at lave mindre tekniske forbedringer i forhold til ingeniørprojektet. a. Ændret placering af ledning ved åen, da den løb igennem en vold og masser af buskads. b. Der er ændret indløbskote i den offentlige lednings tilslutninger, idet vi ikke må koble på i bunden af røret men midt på. Lovliggørelse i forhold til projekt. c. Omregnet fald og brønddybder, pga. forkerte fald i projektet. d. Stadion er vel en ændring i forhold til projektet.

6 [Kommentar:. Stadion er en ændring af boldbanen, hvorved foreningen sparer på bortkørsel af jord] 2. Der er ikke monteret nogen vandmålere endnu, jeg kender ikke til aftale med Ballerup forsyning. Men vil følge op på den sammen med godtgørelsen af stikledninger til det offentlige spildevandssystem. Det ville være rart at se den aftale der er lavet med Forsyning og Kommune omkring dette, således jeg kan dokumentere aftaler. Der er nedgravet ledninger, men intet er jo samlet eller andet. Et andet forhold, der har givet anledning til megen snak er jeres meget dyre kloakeringsprojekt. Mange kan ikke forstå, at de hos jer skal give kr for et projekt med vand, kloak og grusveje, som de hos os i 2011 kunne have valgt til kr De kan ikke forstå, der kan forekomme en prisstigning på kr En del har spurgt os, men vi kan ikke hjælpe dem, for vi forstår det heller ikke. Uvisheden befordrer rygtedannelser. Vi tror det ville være rigtig godt, hvis I kunne redegøre for, hvad den enorme prisstigning beror på. Vi vil bede jer redegøre til os. Vi vil gerne hjælpe med at sprede jeres forklaring. Hvis Karen Vinding ikke havde set sig nødsaget til at forlade generalforsamlingen 4/11 så tidligt, ville hun have fået svar på spørgsmålet. Der henvises til referatet, der er tilgængeligt på hjemmesiden. Vi vil henstille til at I på generalforsamlingen redegøre for de store beløb i jeres dispositioner. Den voldsomme stigning for kloakeringsprojektet, med samt alle de store regninger I indtil nu har betalt og hvordan I tjekker dem, hvorfor kommunens hovedvandledning skal gøres til vores, hvorfor I har betalt en ingeniør, foreningen intet skyldte. Det er fint I har tid til småtingsafdelingen jf. jeres spørgsmål til os. Men fortab jer ikke i småting. De store beløb, som mærkes i medlemmernes lomme skal være jeres 1.prioritet. Skal vi blive ved småting, så vil vi henstille til, at I snart bestemmer jer for, hvad der skal ske med telefonpengene hos CBB, så vi kan frigive dem til jer. En dag æder selskabet dem, hvis der ikke sker noget. Da I troede vi havde taget dem, havde I travlt med at fortælle om det, men da I erfarede at pengene var tilstede, så var de pludselig ikke interessante længere. Der er brugt uforholdsvis megen tid på denne sag alene fordi én fra den tidligere bestyrelse IKKE har afleveret SIM-kort og kode(r) til foreningens telefon-abonnementer. Pengene (ca 760 kr) overføres til foreningens konto førstkommende onsdag. Endelig har I sagen om udmeldelse af Kolonihaveforbundet, som ikke hører til småtingsafdelingen. I bad på sidste generalforsamling om tillid til at I ville sagen det bedste. Vi må konstatere, at I ikke har gjort brug af os. Kan det være til sagens bedste? Nu står I i den situation at sagen skal have ny advokat, pga. advokat Kirsten Maxens alvorlige sygdom. Ingen i jeres bestyrelse har været med i de cirkler, der har forholdt sig kritisk til Kolonihaveforbundet. I har ikke besøgt alle landets arkiver, I har ikke indsamlet materiale, I kender ikke netværket i bevægelsen. I har ingen forudsætning for at vælge en ny advokat, og heller ikke for at sætte vedkommende ind i sagen. Vi vil gerne have oplysning om, hvad I har gjort? Vi vil anbefale, at advokat Jacob Busse får sagen. Bestyrelsen havde sommeren 2012 et møde med Kirsten Maxen, som af tidligere bestyrelse er valgt til at føre sagen både i landsret og i højesteret til juni. Det var med nogen spænding at vi mødtes,

7 da hendes officielle fokusområder er arbejdsret, ansættelsesret og dyrs rettigheder noget langt fra kolonihaveområdet skulle man mene. Men det var et særdeles udbytterigt møde og Kirsten Maxen gjorde et yderst positivt indtryk kort sagt: Vi følte os i trygge hænder vedrørende sagen. Vurderingen af Kirsten Maxen var, at det er en spændende sag, foreningen både kan tabe eller vinde (50/50). Det var bestyrelsens vurdering, at selv med 50/50-sandsynlighed, bør sagen føres forhåbentlig til Foreningens fordel. Igen hvis Karen Vinding ikke havde set sig nødsaget til at forlade generalforsamlingen i november 2012 så tidligt, ville hun have hørt de rosende ord fra formanden for det store arbejde Karen Vinding har gjort i denne sag. Aftalen med Kirsten Maxen var, at hun i maj 2013 ville forberede sagen i forhold til højesteret og at hun på dette tidspunkt ville kontakte bestyrelsen. Det er derfor trist at høre, at hun er blevet alvorligt syg. Bestyrelsen takker for at der er gjort opmærksom på dette og vil snarest diskutere, hvorledes vi får givet sagen den bedst mulige behandling i højesteret. Vi står som altid til rådighed for at være jer behjælpelig, men husk jeres spørgsmål skal være eksakte og begrundede, for at vi kan yde jer relevante svar. Tak Vi ser frem til at det tidligere kloak-udvalg møder op på kontoret og giver deres udlægning af, hvad der skete i dagene august 2011 og dagene derefter. F.eks søndag 7/4 kl. 12:00. Bekræft venligst via mail til Med venlig hilsen for Britta, Hjørdis,Joh, Joseph, Karen, Tonny, Troels Med venlig hilsen Bestyrelsen 22/3-2013

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere