Beretning - Generalforsamling 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning - Generalforsamling 2004"

Transkript

1 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på m 3. Til sammenligning kan oplyses, at i vores velmagtdag - før vi fik installeret målere - var forbruget i 1993 på m 3, og det laveste forbrug vi har haft, var i 1998 på m 3, samme år målerne blev installeret. Siden 1998 har forbruget ligget mellem 6 og m 3. Vankvaliteten har igen i år været i top. Alle prøvet er kommet tilbage uden anmærkninger og langt under de påbudte grænseværdier. Til gengæld har vandværksbygningen det ikke så godt længere, det er ganske enkelt ved at smuldre både træværk og beton. Desuden er det nu blevet glimrende beboelse for diverse dyr. Bestyrelsen har derfor besluttet at renovere det, så det igen bliver indbydende både udvendigt og indvendigt. Det er bedre at gøre det nu inden vi får det pålagt. I forbindelse med renoveringen har bestyrelsen besluttet, at installere nødstrømsanlæg på vandværket samt ny affugter. Generatoren til nødstrømsanlægget er anskaffet, da vi fik et godt tilbud for et par måneder siden. Vi er nu ved at indhentet tilbud fra to installatører for selve etableringen. Forrige år blev stikledningen på Egevang udskiftet. Sidste år var det så Bøgevangs tur, men efter Gundsø Entreprise havde gravet ned til stikledningen og konstateret, at det ikke var jernrør men ældre PVC-rør, anbefalede de, at vi undlod at udskifte stikledningen, og i stedet etablerede en stophane. Vi undersøgte derfor stikledningen i bunden af Hyldevang, og da det viste sig at være det samme, etablerede vi en stophane på hjørnet af Hyldevang og Pilevang. De øvrige stikledninger i området vil blive undersøgt de næste par år. De steder hvor der er jernrør eller hvor stikledningen ikke har det godt, hvis stikledningen blive udskiftet og ellers vil der blive etableret stophaner. Til næste år skal samtlige målere udskiftes i henhold til lovgivningen. Vi har i vinter gruset vejene én gang, da de var spejlglatte. Vejene blev efterfølgende fejet i fredags. Bunden af Birkevang vil som sædvanligt blive vedligeholdt, så snart vejret er til det. Vi sprang vedligeholdelsen over i efteråret, da kommunen lige havde etableret dræn under vejen ned til Avnsø rende, og dermed havde også havde renoveret vejen. Med hensyn til det før omtalte dræn, så er sagen stadig uafklaret, hvilket vil sige, at korrespondancen foregår mellem vores advokat og kommunen. Vi forventer dog, at retssagen vil gå i gang inden for kort tid. Side 1

2 Ellers er resten af vejene stadig flotte og kræver på nuværende tidspunkt minimum af vedligeholdelse. Men de skal jo gerne blive ved at være flotte, så bestyrelsen vil igen i år påpege, at hvis man får kørt sten/jord og grus som sviner vejene til, så har man også pligt til at gøre dem rene efter sig. I det hele taget bør alle være med til at fjerne sten og lignede fra vejen, da det ødelægger asfalten, og den har vi ikke rigtig råd til at få lagt om de næste mange år. Så det er i alles interesse, at vi hver især vedligeholder den. Motorvej: På trods af, at vi ikke har brugt så mange penge i år til at forhindre at Frederikssundsmotorvejen bliver etableret, har der alligevel været stor aktivitet på denne front: Den 6. januar 2003 afleverede vi, som allerede fortalt på sidste generalforsamling, knapt underskrifter til trafikminister Flemming Hansen. Hvor Kastaniehøj med stor frivillig hjælp uden for vores område stod for indsamlingen af de Dette har gjort stort indtryk, og sammen med alt det andet arbejde vi har udført såsom høringssvar både til Vejdirektoratet (VD) og HUR, diverse korrespondance med Christiansborg samt alverdens artikler vi har stået bag, er vi blevet én af dem, man lytter til i denne sag. I januar stiftede vi desuden en tværpolitisk og folkelig trafikgruppe i Gundsø. Dette blev gjort på initiativ af Gundsø 1. viceborgmester Anders W. Jensen og jeg. Gruppen har indtil for få uger siden bestået af: - Anders W. Jensen, 1. viceborgmester (V) - Lars Lindsskov, Gruppeformand (C) i byrådet - Kirsten Bjelke, SF (vikar for Lisbeth Christensen i byrådet indtil efteråret) - Steen Andersen, Næstformand i SID (A) - Otto Kjærgård, forhenværende medlem af V - og jeg repræsenterer så den folkelige del som repræsentant for Kastaniehøj samt alle dem, som støtter os unden for området. For 3 uger siden lykkes det så, at få yderligere 3 medlemmer til gruppen: - Leif max Hansen, formand for A i Gundsø (har gode kontakter på borgen) - Poul Andersen, byrådet (A) - Claus Larsen, byrådet (A) - Desuden bliver følgende personer underrettet via mail: - Jens Müller, byrådet (C) - Lisbeth Christensen, byrådet (SF) - Jens Erik Larsen, byrådet (DF) Hvilket vil sige, at ikke mindre end 7 af de 15 byrådsmedlemmer er med. Formålet med gruppen er, at påvirke politikerne på borgen til vores fordel. Vi afholder møder, når der sker nyt i sagen, eller når vi mener, at der skal ske noget mere. Vi inviterer forskellige gæster med på møderne, som kan bidrage med information og gode idéer til nye tiltag. Ledøje-Smørums borgmester Jens Jørgen Nygaard og Glostrups borgmester Søren Enemark har således været næste faste gæster på møderne, men også andre repræsentanter fra modstanderne har deltaget. Side 2

3 Vi har stadig et stort samarbejde med de andre modstandere såsom Grøn Trafik i bycirklen, som vi også støtter økonomisk, og Kulturøkologisk Forening i Albertslund (KØF), samt en lang række andre som vi udveksler information og erfaringer med. I forbindelse med at vi afleverede underskrifter i januar, inviterede vi trafikministeren på en bustur i regionen, så han kunne se, hvilke områder der ville blive berørt samt alle de erhvervsområder, der allerede er, eller er ved at blive etableret på den anden side af Frederikssundsvej. Han vendte tilbage med, at han var interesseret, men ønskede at hele trafikudvalget (15 personer), repræsentanter fra VD, hans embedsmænd samt borgmestrene i de berørte kommuner også skulle deltage. Hvilket ville kræve mere end én bus! Vi skrev frejdigt tilbage, at vi synes, at det var en god idé, hvis han bare ville vende tilbage med et par datoer samt en deltagerliste fra borgen og VD, så skulle vi nok invitere borgmestrene fra de berørte kommuner, - hvilket betød, at vi kunne undlade at invitere dem der går mest aktivt ind for motorvejen. herefter var der kun tilbage at finde ud af det finansielle! Finansieringen faldt på plads ved, at Ledøje-Smørum ville betale for busserne samt frokost på Edelgave gods, og Glostrup indvilligede i at betale for et traktement i Vestskoven mm. Vi planlage, at opføre balloner gennem Gundsø Kommune langs linieføringen, som vi også fandt finansiering for, og Ledøje-Smørum opførte skilte i deres kommune, de steder hvor enten motorvejen eller Tværvej vil komme til at krydse. Flemming Hansen vendte flere gange tilbage med, at han havde for travlt til at gennemføre busturen, og det endte med, at han foreslog at, vi holdt et møde med hans embedsmænd den 8 sep Da vi ikke er helt enige med Grøn Trafik ang. hvilke tiltag, der skal gennemføres for at løse de trafikale problemer i regionen, delte vi os op i to grupper: Grøn Trafik fik først foretræde, og argumenterede for 0++ Alternativ løsningen, som vi støtter fuldt ud. 0++ Alternativ står for en udbygning af Frederikssundsvej, med niveaufri skæringer (veje der føres over og under hinanden) i de tre kritiske kryds i Ballerup, som skaber store kødannelser i myldretiden samt ét eller to i Stenløse og Ølstykke. Desuden dækker løsningen over en udbedring af den kollektive trafik med pendlerbusser mellem de større landsbyer til stationerne og mellem Malmparken og Ballerup Stationer til Lautrupparken i myldretiden. Efterfølgende havde KØF, Grøn Guide i Glostrup og Kastaniehøj møde med embedsmændene, hvor vi supplerede med en udbygning af de tværgående forbindelser (A6 og Tværvej). Vi havde Ulrich Schliemann med. Han er vandboremester og ansat i Københavns Energi og bosat i Gundsø Kommune. Han redegjorde for de manglende geologiske undersøgelser bl.a. i Værebro Ådal, hvor motorvejen skal gå på en 8 m høj dalbro over nogle af København Energis mest vigtige kildepladser, som forsyner ca mennesker i København om året, som er helt ubeskyttede mod forurening. Vi ønskede at følge mødet op med et indslag i TV2 Lorry, især fordi Ølstykkes borgmester Svend Kjærgaard og Stenløses borgmester Willy Eliasen råbte meget højt for at få gennemført motorvejen i såkaldt åbent land. Side 3

4 Alt var planlagt, men allerede i midten af oktober, kun et par dage før optagelserne, vi fik mere, end vi havde håbet på. Flemming Hansen fortalte i pressen, at vi ville få den supplerende undersøgelse af alternativerne til motorvejen, som vi havde kæmpet for. Så vi udsatte indslaget i TV2 Lorry til et senere tidspunkt. Trafikforliget blev indgået den 5. november, mellem Regeringen, Kristendemonkraterne, Rad. V og DF. Her blev det fastslået, at vi får den supplerende undersøgelse, som skal være færdig i år 2005, - hvilket er en stor del-sejer Vi bad om, at få lov til at være med i den gruppe, som skal vurdere og kommentere det kommissorium, som Vejdirektoratet skal arbejde ud fra i forbindelse med den supplerende undersøgelse. Dette fik vi bekræftelse på i december. Desværre blev 1. etape af Frederikssundsmotorvejen også besluttet i forbindelse med trafikforliget. Hvilket betød, at man allerede nu ønskede at gå i gang med en udvidelse af forbindelsen mellem Motorring 3 og 4. Dette betyder, at den stump af Frederikssundsmotorvejen som går mellem Motorring 4 og Ring 3, skal udvides fra 4 til 6 spor og videreføres gennem Vesskoven med 6 spor og afkørselsramper parallelt med Jyllingevej, som igen betyder, at der kommer til at gå spor gennem det stykke af Vestskoven, som i dag bliver benyttet af flest mennesker. Vi var naturligvis imod denne beslutning, da hvis de supplerende undersøgelser viste, at det er en bedre idé, at udbygge Frederikssundsvej samt de andre tiltag vi ønsker i regionen, - så ville denne udbygning være spildt. Desuden frygtede vi, at hvis denne mastodont af en udvidelse til 712 mill. kr. bliver gennemført, vil det også betyde, at resten af Frederikssundsmotorvejen helt til Frederikssund gennem såkaldt åbent land bliver gennemført, og at den supplerende undersøgelse dermed er en ren skinmanøvre, så man efterfølgende kan sige, at alle alternativer er undersøgt, uden at de reelt er det. Den 26. november blev der afholdt et fælles strategimøde på Ledøje rådhus, hvor repræsentanter fra de forskellige modstandere var inviteret. Martin Lidegaard og Poul Fischer trafikordfører fra henholdsvis Rad. V og DF sad i panelet. De havde begge været med til at gennemføre trafikforliget, men var absolut ikke stolte over beslutningen om at gennemføre 1. etape allerede nu, men det var det kompromis, de var blevet nødt til at indgå. - Vi har efterfølgende indledt et godt samarbejde med Martin Lidegaard. - På mødet blev det besluttet at sende et fællesbrev til Trafikministeren, Trafikudvalget samt Miljø- og planlægningsudvalget, med opfordring til at udsætte igangsætelsen af 1. etape til den supplerende undersøgelse var færdig, og i den mellemliggende periode at undersøge de alternative løsninger, som var indsendt. Brevet blev underskrevet af 131 foreninger og politikere langs linieføringen herunder hele Glostrups Kommunalbestyrelse. Den 1. feb arrangerede modstanderne en protestskovtur i Vestskoven. Det var i den forbindelse meget glædeligt, at så mange fra Gundsø mødte op trods vejret. Ikke mindre en 2/3 af motorvejskoret kom fra Gundsø. SF kaldte trafikministeren og miljøministeren i samråd den 18. feb., hvor der også var mange fra Gundsø der deltog. I stedet for at finde et større lokale, så alle der ønskede at deltage, kunne være tilstede, blev mange desværre afvist pga. pladsmangel Side 4

5 Miljøminister Hans Chr. Schmidt var en meget stor skuffelse. Som én sagde bagefter, hvis han ikke var blevet præsenteret, ville der aldrig være nogen, der havde gættet på, at han var miljøminister, da han i meget stærke vendinger, gik ind for motorvejen, og dermed mente, at man fik mest miljø for pengene ved først at anlægge en skov, og derefter en etablere en motorvej direkte igennem den. Han ville overhovedet ikke høre tale om nogle former for alternativer, men mente, at det var et førsteklasses arbejde VD havde lavet. Flemming Hansen gjorde meget ud af at fortælle, at borgerne var blevet hørt i sagen, og at VD havde undersøgt de alternative løsninger, der var fremsendt, men at de var blevet forkastet pga. mindre tekniske fejl såsom for små ramper eller kurver. Dette var vi ikke tilfredse med, da hverken VD eller Christiansborg kan forvente, at vi skal fremlægge fejlfri alternativer, - Vi er jo ikke uddannet vejteknikere, og det ville da også være pinligt for VD, hvis vi kunne! Vi ønsker en dialog på grundlag af de skitsetegninger, som vi har fremsendt, hvilket vi presser på for at opnå. Den 9. marts afholdt vi et nyt fælles strategimøde i Albertslund. Formålet med mødet var at flytte Poul Andersen, trafikpolitisk ordfører for A. Han var lidt fornærmet over, at han ikke var blevet inviteret med ved det første møde, da han meget gerne ville møde modstanderne. Han gjorde dog alverdens krumspring for at slippe udenom i forbindelse med, at mødet blev planlagt, og efter vi havde sendt invitationerne ud til den dato, som han havde bestemt, meddelte han, at det ville blive Klaus Hækkerup, der deltog i panelet i stedet for ham, han ville dog være til stede ved mødet. Jørn Jespersen, trafikpolitisk fra SF og Martin Lidegaard var de to andre paneldeltagere. Jørn Jespersen blev desværre indlagt dagen før mødet, hvorfor det var Sven Milners fra SF, som overtog hans plads. Sven Milners er medlem af borgerrepræsentationen i København og HUR. Klaus Hækkerup lagde flot ud med, at han/de var meget imødekommende med hensyn til en udsættelse af 1. etape samt en undersøgelse af alternativerne, men ret hurtigt efter stod det desværre også helt klart, at han ikke ville hjælpe forligspartierne (Rad.V og DF) med at få ovenstående gennemført at rent partipolitiske grunde. Søren Enemark og Finn Aaberg (Glostrup og Albertslunds borgmestre) havde haft møde bl.a. med Poul Andersen for ca. 2 måneder siden, og her opfordrede han dem til at få nogle professionelle til at videreudvikle William-løsningen, som er det alternativ, de har indsendt til VD. Søren og Finn havde derefter kontaktet firmaet Nyvig, og bedt dem om at løse opgaven ud fra følgende kriterier: - Det skulle være en 6. sporet vej (andet ville Poul Andersen ikke høre tale om) - Den måtte ikke berøre Vestvolden - Der skulle være prop i indtil Rødovre - Den skulle følge Jyllingevejs trace I torsdags havde Søren, Finn, deres tekniske chefer og Povl Markussen fra KØF så møde med Nyvig, for at få præsenteret de løsninger, de var kommet frem til. De havde lavet 3 forskellige løsninger, som alle opfyldte de ovenstående kriterier. De to af løsningerne var motorvejsløsninger, og den sidste var en motortrafikvejsløsning. Herefter ringede de til Poul Andersen, og fik møde med det samme. Klaus Hækkerup skulle have været med til mødet, men der var ingen, der vidste hvor han var. Side 5

6 Det er naturligvis motortrafikvejsløsningen, som de prøver at presse igennem (det vil også gøre det svære at gennemføre den resterende strækning til Frederikssund). Poul Andersen var heldigvis meget begejstret for løsningen, og ville meget gerne hjælpe med til at presse den igennem også overfor Klaus Hækkerup. Søren er også meget optimistisk, som han skriver: Vores forslag til alternativer ved Jyllingevej er så gode, at selv Klaus Hækkerup vil få svær ved at sige nej. Også selvom det vil ærgre ham! Der er dog stadig lang vej, før vi forhåbentligt når målet, men det vigtigste er, at vi får de rette parametre med i den supplerende undersøgelsen, hvilket bl.a. vil sige, at man max. skal regne med biler på Frederikssundsvej i år 2010 og ikke de urealistiske biler som Michael Schrøder fra VD fremkommer med, hvilket der ikke er nogen faglig dokumentation for, og som derfor kun har til formål at opretholde et skræmmebillede af en Lyngby-motorvej gennem Ballerup, - og dermed presse en motorvej gennem såkaldt åbent land igennem. Så kære venner, endnu engang - der er stadig lang vej endnu, - men vi ser absolut lys for enden af tunnelen. Tak til alle medlemmerne for deres indsats. Det er dejligt, at se at I troligt tropper op, når vi kalder. Det er meget flot. Generelt om Grundejerforeningen Gennem motorvejsprojektet og Gundsø Gruppen, kom det os for øre, at nogle af politikerne i kommunen legede med tanken om at give Kastaniehøj helårsstatus. Vi er på nuværende tidspunkt ca. 88 parceller, der bliver beboet hele året, hvoraf 18 har dispensation i form af personlig tilladelse, eller som er pensionister, som har haft beboelsen i mere end 8 år. Da det er meget magtpåliggende for bestyrelsen, af området beholder sin nuværende karakter, samt at der ikke sker nogen forandringer for de medlemmer, som fortsat ønsker at beholde beboelsen som sommerhus, indledte vi en dialog med de politikere, som ønskede ændringerne. Vi har i den forbindelse udarbejdet et forslag til en lokalplan for området, hvor vi gør meget ud af, at vi opretholder området, som det er i dag, dvs. at vi ikke ændre på grundenes størrelser, bebyggelsesprocenten og højden, beplantning mod vej osv. - og at det stadig er grundejerforeningen som varetager veje mv., og hvor beslutninger ang. forandringer sker på generalforsamlingen præcis som i dag. Forslaget til lokalplanen er ikke officiel. Den er kun blevet diskuteret på interne møder med nogle få byrådsmedlemmer. Forslaget ligger heroppe, og I er velkomne til at kigge på det i pausen og efter mødet. I øjeblikket er det Konservativ, SF og nogle fra Venstre, der ønsker at ændre områdets status, der er dog ikke flertal i byrådet for sagen. Erling Bjergbakke fra A, er meget imod, og så længe han sidder i byrådet, vil der ikke blive flertal for ændringen, - han forventes dog at gå af ved næste valg i år Side 6

7 Nu er det jo heller ikke sådan, at man bare lige ændre status for et område, - det er en meget lang proces. For det første skal der være flertal for det i byrådet, herefter skal 75% af området stemme ja til ændringen, så skal lokalplanen vedtages og indarbejdes i regionplanen, som til sidst skal godkendes af HUR. Så det har lange udsigter. Når hele denne proces er gennemført, skal hver enkelt lodsejer individuelt ansøge om helårsstatus. En betingelse for at opnå denne status er, at huset opfylder kravene for helårsbeboelse, hvilket specielt går på isolering af huset. Men det vigtigste er, at vi efterfølgende har bevaret områdets karakter, - det er jo det vi holder så meget af, og som er grunden til, at vi er flyttet hertil. Vi skal absolut ikke have noget nyt Jyllinge Nordmark. Dette er også grunden til, at vi har indgået dialogen, så vi har absolut indflydelse. Beskæring: Sidste år sendte vi breve ud til de ejendomme, som ikke havde fået klippet deres beplantning ud mod vejen ind, så de overholdt grundejerforeningens vedtægter samt hegnsloven. Dette bevirkede heldigvis, at de fleste fik beskåret beplantningen, så det igen var muligt, at to biler kan passerer hinanden uden at blive ridset, og bestyrelsen undgik efterfølgende en hel del klager. I brevet stod der, at hvis man ikke havde foretaget den nødvendige beskæring inden 1. sep, ville vi overlade sagen til kommunen, som er øverste vejmyndighed. Men da så mange havde overholdt påmindelsen inden for den givne frist, valgte vi ikke at gøre mere ved sagen sidst år. I år vil påmindelsen komme ud til samtlige med referatet fra generalforsamlingen. Beskæringen skal være foretaget omkring Sankt Hans, og er det ikke sket inden 1. august, vil sagen overgå til kommunen uden yderligere varsel. Postnummer I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen var der vedlagt et forslag til postnummerændring, hvor fordelene ved at ændre postnummer til 4000 Roskilde, er opremset. Pga. fordele såsom billigere forsikring mv. anbefaler bestyrelsen postnummerændringen. Da det er en borgerhøring, skal man gøre indsigelse, såfremt man ikke ønsker ændringen, - foretager man sig ingenting, bliver det betragtet som en bekræftelse på ændringen. Indbrud Til sidst er der vist kun at sige, at der igen i år, har været en del indbrud i området. Denne gang gik det mest ud over bilerne, som blev berøvet radioer mv. Vi opfordre derfor til, at man holder øjne og øre åbne, og lægger mærke til, hvis der lusker nogen rundt i området, som man ikke kender. Og så er der kun tilbage at sige tak til bestyrelsen for en god indsats i årets løb. Side 7

8

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren. Høringsnotat vedr. den offentlige høring af VVM-undersøgelse 23. oktober - 18.

Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren. Høringsnotat vedr. den offentlige høring af VVM-undersøgelse 23. oktober - 18. Ny højklasset vej i Frederikssundfingeren Høringsnotat vedr. den offentlige høring af VVM-undersøgelse 23. oktober - 18. december 2002 Juni 2003 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Grundejerforeningen Løvsangerparken Referat af generalforsamling den 18. marts 2015 i Himmelev Sognegård Til stede personligt, nr.: 1,2,5,6,7,10,11,12,17,19,21,23,25,27,29,32,44,46,64,66,68,70,72,74,78,80,90

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere