Beretning - Generalforsamling 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning - Generalforsamling 2004"

Transkript

1 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på m 3. Til sammenligning kan oplyses, at i vores velmagtdag - før vi fik installeret målere - var forbruget i 1993 på m 3, og det laveste forbrug vi har haft, var i 1998 på m 3, samme år målerne blev installeret. Siden 1998 har forbruget ligget mellem 6 og m 3. Vankvaliteten har igen i år været i top. Alle prøvet er kommet tilbage uden anmærkninger og langt under de påbudte grænseværdier. Til gengæld har vandværksbygningen det ikke så godt længere, det er ganske enkelt ved at smuldre både træværk og beton. Desuden er det nu blevet glimrende beboelse for diverse dyr. Bestyrelsen har derfor besluttet at renovere det, så det igen bliver indbydende både udvendigt og indvendigt. Det er bedre at gøre det nu inden vi får det pålagt. I forbindelse med renoveringen har bestyrelsen besluttet, at installere nødstrømsanlæg på vandværket samt ny affugter. Generatoren til nødstrømsanlægget er anskaffet, da vi fik et godt tilbud for et par måneder siden. Vi er nu ved at indhentet tilbud fra to installatører for selve etableringen. Forrige år blev stikledningen på Egevang udskiftet. Sidste år var det så Bøgevangs tur, men efter Gundsø Entreprise havde gravet ned til stikledningen og konstateret, at det ikke var jernrør men ældre PVC-rør, anbefalede de, at vi undlod at udskifte stikledningen, og i stedet etablerede en stophane. Vi undersøgte derfor stikledningen i bunden af Hyldevang, og da det viste sig at være det samme, etablerede vi en stophane på hjørnet af Hyldevang og Pilevang. De øvrige stikledninger i området vil blive undersøgt de næste par år. De steder hvor der er jernrør eller hvor stikledningen ikke har det godt, hvis stikledningen blive udskiftet og ellers vil der blive etableret stophaner. Til næste år skal samtlige målere udskiftes i henhold til lovgivningen. Vi har i vinter gruset vejene én gang, da de var spejlglatte. Vejene blev efterfølgende fejet i fredags. Bunden af Birkevang vil som sædvanligt blive vedligeholdt, så snart vejret er til det. Vi sprang vedligeholdelsen over i efteråret, da kommunen lige havde etableret dræn under vejen ned til Avnsø rende, og dermed havde også havde renoveret vejen. Med hensyn til det før omtalte dræn, så er sagen stadig uafklaret, hvilket vil sige, at korrespondancen foregår mellem vores advokat og kommunen. Vi forventer dog, at retssagen vil gå i gang inden for kort tid. Side 1

2 Ellers er resten af vejene stadig flotte og kræver på nuværende tidspunkt minimum af vedligeholdelse. Men de skal jo gerne blive ved at være flotte, så bestyrelsen vil igen i år påpege, at hvis man får kørt sten/jord og grus som sviner vejene til, så har man også pligt til at gøre dem rene efter sig. I det hele taget bør alle være med til at fjerne sten og lignede fra vejen, da det ødelægger asfalten, og den har vi ikke rigtig råd til at få lagt om de næste mange år. Så det er i alles interesse, at vi hver især vedligeholder den. Motorvej: På trods af, at vi ikke har brugt så mange penge i år til at forhindre at Frederikssundsmotorvejen bliver etableret, har der alligevel været stor aktivitet på denne front: Den 6. januar 2003 afleverede vi, som allerede fortalt på sidste generalforsamling, knapt underskrifter til trafikminister Flemming Hansen. Hvor Kastaniehøj med stor frivillig hjælp uden for vores område stod for indsamlingen af de Dette har gjort stort indtryk, og sammen med alt det andet arbejde vi har udført såsom høringssvar både til Vejdirektoratet (VD) og HUR, diverse korrespondance med Christiansborg samt alverdens artikler vi har stået bag, er vi blevet én af dem, man lytter til i denne sag. I januar stiftede vi desuden en tværpolitisk og folkelig trafikgruppe i Gundsø. Dette blev gjort på initiativ af Gundsø 1. viceborgmester Anders W. Jensen og jeg. Gruppen har indtil for få uger siden bestået af: - Anders W. Jensen, 1. viceborgmester (V) - Lars Lindsskov, Gruppeformand (C) i byrådet - Kirsten Bjelke, SF (vikar for Lisbeth Christensen i byrådet indtil efteråret) - Steen Andersen, Næstformand i SID (A) - Otto Kjærgård, forhenværende medlem af V - og jeg repræsenterer så den folkelige del som repræsentant for Kastaniehøj samt alle dem, som støtter os unden for området. For 3 uger siden lykkes det så, at få yderligere 3 medlemmer til gruppen: - Leif max Hansen, formand for A i Gundsø (har gode kontakter på borgen) - Poul Andersen, byrådet (A) - Claus Larsen, byrådet (A) - Desuden bliver følgende personer underrettet via mail: - Jens Müller, byrådet (C) - Lisbeth Christensen, byrådet (SF) - Jens Erik Larsen, byrådet (DF) Hvilket vil sige, at ikke mindre end 7 af de 15 byrådsmedlemmer er med. Formålet med gruppen er, at påvirke politikerne på borgen til vores fordel. Vi afholder møder, når der sker nyt i sagen, eller når vi mener, at der skal ske noget mere. Vi inviterer forskellige gæster med på møderne, som kan bidrage med information og gode idéer til nye tiltag. Ledøje-Smørums borgmester Jens Jørgen Nygaard og Glostrups borgmester Søren Enemark har således været næste faste gæster på møderne, men også andre repræsentanter fra modstanderne har deltaget. Side 2

3 Vi har stadig et stort samarbejde med de andre modstandere såsom Grøn Trafik i bycirklen, som vi også støtter økonomisk, og Kulturøkologisk Forening i Albertslund (KØF), samt en lang række andre som vi udveksler information og erfaringer med. I forbindelse med at vi afleverede underskrifter i januar, inviterede vi trafikministeren på en bustur i regionen, så han kunne se, hvilke områder der ville blive berørt samt alle de erhvervsområder, der allerede er, eller er ved at blive etableret på den anden side af Frederikssundsvej. Han vendte tilbage med, at han var interesseret, men ønskede at hele trafikudvalget (15 personer), repræsentanter fra VD, hans embedsmænd samt borgmestrene i de berørte kommuner også skulle deltage. Hvilket ville kræve mere end én bus! Vi skrev frejdigt tilbage, at vi synes, at det var en god idé, hvis han bare ville vende tilbage med et par datoer samt en deltagerliste fra borgen og VD, så skulle vi nok invitere borgmestrene fra de berørte kommuner, - hvilket betød, at vi kunne undlade at invitere dem der går mest aktivt ind for motorvejen. herefter var der kun tilbage at finde ud af det finansielle! Finansieringen faldt på plads ved, at Ledøje-Smørum ville betale for busserne samt frokost på Edelgave gods, og Glostrup indvilligede i at betale for et traktement i Vestskoven mm. Vi planlage, at opføre balloner gennem Gundsø Kommune langs linieføringen, som vi også fandt finansiering for, og Ledøje-Smørum opførte skilte i deres kommune, de steder hvor enten motorvejen eller Tværvej vil komme til at krydse. Flemming Hansen vendte flere gange tilbage med, at han havde for travlt til at gennemføre busturen, og det endte med, at han foreslog at, vi holdt et møde med hans embedsmænd den 8 sep Da vi ikke er helt enige med Grøn Trafik ang. hvilke tiltag, der skal gennemføres for at løse de trafikale problemer i regionen, delte vi os op i to grupper: Grøn Trafik fik først foretræde, og argumenterede for 0++ Alternativ løsningen, som vi støtter fuldt ud. 0++ Alternativ står for en udbygning af Frederikssundsvej, med niveaufri skæringer (veje der føres over og under hinanden) i de tre kritiske kryds i Ballerup, som skaber store kødannelser i myldretiden samt ét eller to i Stenløse og Ølstykke. Desuden dækker løsningen over en udbedring af den kollektive trafik med pendlerbusser mellem de større landsbyer til stationerne og mellem Malmparken og Ballerup Stationer til Lautrupparken i myldretiden. Efterfølgende havde KØF, Grøn Guide i Glostrup og Kastaniehøj møde med embedsmændene, hvor vi supplerede med en udbygning af de tværgående forbindelser (A6 og Tværvej). Vi havde Ulrich Schliemann med. Han er vandboremester og ansat i Københavns Energi og bosat i Gundsø Kommune. Han redegjorde for de manglende geologiske undersøgelser bl.a. i Værebro Ådal, hvor motorvejen skal gå på en 8 m høj dalbro over nogle af København Energis mest vigtige kildepladser, som forsyner ca mennesker i København om året, som er helt ubeskyttede mod forurening. Vi ønskede at følge mødet op med et indslag i TV2 Lorry, især fordi Ølstykkes borgmester Svend Kjærgaard og Stenløses borgmester Willy Eliasen råbte meget højt for at få gennemført motorvejen i såkaldt åbent land. Side 3

4 Alt var planlagt, men allerede i midten af oktober, kun et par dage før optagelserne, vi fik mere, end vi havde håbet på. Flemming Hansen fortalte i pressen, at vi ville få den supplerende undersøgelse af alternativerne til motorvejen, som vi havde kæmpet for. Så vi udsatte indslaget i TV2 Lorry til et senere tidspunkt. Trafikforliget blev indgået den 5. november, mellem Regeringen, Kristendemonkraterne, Rad. V og DF. Her blev det fastslået, at vi får den supplerende undersøgelse, som skal være færdig i år 2005, - hvilket er en stor del-sejer Vi bad om, at få lov til at være med i den gruppe, som skal vurdere og kommentere det kommissorium, som Vejdirektoratet skal arbejde ud fra i forbindelse med den supplerende undersøgelse. Dette fik vi bekræftelse på i december. Desværre blev 1. etape af Frederikssundsmotorvejen også besluttet i forbindelse med trafikforliget. Hvilket betød, at man allerede nu ønskede at gå i gang med en udvidelse af forbindelsen mellem Motorring 3 og 4. Dette betyder, at den stump af Frederikssundsmotorvejen som går mellem Motorring 4 og Ring 3, skal udvides fra 4 til 6 spor og videreføres gennem Vesskoven med 6 spor og afkørselsramper parallelt med Jyllingevej, som igen betyder, at der kommer til at gå spor gennem det stykke af Vestskoven, som i dag bliver benyttet af flest mennesker. Vi var naturligvis imod denne beslutning, da hvis de supplerende undersøgelser viste, at det er en bedre idé, at udbygge Frederikssundsvej samt de andre tiltag vi ønsker i regionen, - så ville denne udbygning være spildt. Desuden frygtede vi, at hvis denne mastodont af en udvidelse til 712 mill. kr. bliver gennemført, vil det også betyde, at resten af Frederikssundsmotorvejen helt til Frederikssund gennem såkaldt åbent land bliver gennemført, og at den supplerende undersøgelse dermed er en ren skinmanøvre, så man efterfølgende kan sige, at alle alternativer er undersøgt, uden at de reelt er det. Den 26. november blev der afholdt et fælles strategimøde på Ledøje rådhus, hvor repræsentanter fra de forskellige modstandere var inviteret. Martin Lidegaard og Poul Fischer trafikordfører fra henholdsvis Rad. V og DF sad i panelet. De havde begge været med til at gennemføre trafikforliget, men var absolut ikke stolte over beslutningen om at gennemføre 1. etape allerede nu, men det var det kompromis, de var blevet nødt til at indgå. - Vi har efterfølgende indledt et godt samarbejde med Martin Lidegaard. - På mødet blev det besluttet at sende et fællesbrev til Trafikministeren, Trafikudvalget samt Miljø- og planlægningsudvalget, med opfordring til at udsætte igangsætelsen af 1. etape til den supplerende undersøgelse var færdig, og i den mellemliggende periode at undersøge de alternative løsninger, som var indsendt. Brevet blev underskrevet af 131 foreninger og politikere langs linieføringen herunder hele Glostrups Kommunalbestyrelse. Den 1. feb arrangerede modstanderne en protestskovtur i Vestskoven. Det var i den forbindelse meget glædeligt, at så mange fra Gundsø mødte op trods vejret. Ikke mindre en 2/3 af motorvejskoret kom fra Gundsø. SF kaldte trafikministeren og miljøministeren i samråd den 18. feb., hvor der også var mange fra Gundsø der deltog. I stedet for at finde et større lokale, så alle der ønskede at deltage, kunne være tilstede, blev mange desværre afvist pga. pladsmangel Side 4

5 Miljøminister Hans Chr. Schmidt var en meget stor skuffelse. Som én sagde bagefter, hvis han ikke var blevet præsenteret, ville der aldrig være nogen, der havde gættet på, at han var miljøminister, da han i meget stærke vendinger, gik ind for motorvejen, og dermed mente, at man fik mest miljø for pengene ved først at anlægge en skov, og derefter en etablere en motorvej direkte igennem den. Han ville overhovedet ikke høre tale om nogle former for alternativer, men mente, at det var et førsteklasses arbejde VD havde lavet. Flemming Hansen gjorde meget ud af at fortælle, at borgerne var blevet hørt i sagen, og at VD havde undersøgt de alternative løsninger, der var fremsendt, men at de var blevet forkastet pga. mindre tekniske fejl såsom for små ramper eller kurver. Dette var vi ikke tilfredse med, da hverken VD eller Christiansborg kan forvente, at vi skal fremlægge fejlfri alternativer, - Vi er jo ikke uddannet vejteknikere, og det ville da også være pinligt for VD, hvis vi kunne! Vi ønsker en dialog på grundlag af de skitsetegninger, som vi har fremsendt, hvilket vi presser på for at opnå. Den 9. marts afholdt vi et nyt fælles strategimøde i Albertslund. Formålet med mødet var at flytte Poul Andersen, trafikpolitisk ordfører for A. Han var lidt fornærmet over, at han ikke var blevet inviteret med ved det første møde, da han meget gerne ville møde modstanderne. Han gjorde dog alverdens krumspring for at slippe udenom i forbindelse med, at mødet blev planlagt, og efter vi havde sendt invitationerne ud til den dato, som han havde bestemt, meddelte han, at det ville blive Klaus Hækkerup, der deltog i panelet i stedet for ham, han ville dog være til stede ved mødet. Jørn Jespersen, trafikpolitisk fra SF og Martin Lidegaard var de to andre paneldeltagere. Jørn Jespersen blev desværre indlagt dagen før mødet, hvorfor det var Sven Milners fra SF, som overtog hans plads. Sven Milners er medlem af borgerrepræsentationen i København og HUR. Klaus Hækkerup lagde flot ud med, at han/de var meget imødekommende med hensyn til en udsættelse af 1. etape samt en undersøgelse af alternativerne, men ret hurtigt efter stod det desværre også helt klart, at han ikke ville hjælpe forligspartierne (Rad.V og DF) med at få ovenstående gennemført at rent partipolitiske grunde. Søren Enemark og Finn Aaberg (Glostrup og Albertslunds borgmestre) havde haft møde bl.a. med Poul Andersen for ca. 2 måneder siden, og her opfordrede han dem til at få nogle professionelle til at videreudvikle William-løsningen, som er det alternativ, de har indsendt til VD. Søren og Finn havde derefter kontaktet firmaet Nyvig, og bedt dem om at løse opgaven ud fra følgende kriterier: - Det skulle være en 6. sporet vej (andet ville Poul Andersen ikke høre tale om) - Den måtte ikke berøre Vestvolden - Der skulle være prop i indtil Rødovre - Den skulle følge Jyllingevejs trace I torsdags havde Søren, Finn, deres tekniske chefer og Povl Markussen fra KØF så møde med Nyvig, for at få præsenteret de løsninger, de var kommet frem til. De havde lavet 3 forskellige løsninger, som alle opfyldte de ovenstående kriterier. De to af løsningerne var motorvejsløsninger, og den sidste var en motortrafikvejsløsning. Herefter ringede de til Poul Andersen, og fik møde med det samme. Klaus Hækkerup skulle have været med til mødet, men der var ingen, der vidste hvor han var. Side 5

6 Det er naturligvis motortrafikvejsløsningen, som de prøver at presse igennem (det vil også gøre det svære at gennemføre den resterende strækning til Frederikssund). Poul Andersen var heldigvis meget begejstret for løsningen, og ville meget gerne hjælpe med til at presse den igennem også overfor Klaus Hækkerup. Søren er også meget optimistisk, som han skriver: Vores forslag til alternativer ved Jyllingevej er så gode, at selv Klaus Hækkerup vil få svær ved at sige nej. Også selvom det vil ærgre ham! Der er dog stadig lang vej, før vi forhåbentligt når målet, men det vigtigste er, at vi får de rette parametre med i den supplerende undersøgelsen, hvilket bl.a. vil sige, at man max. skal regne med biler på Frederikssundsvej i år 2010 og ikke de urealistiske biler som Michael Schrøder fra VD fremkommer med, hvilket der ikke er nogen faglig dokumentation for, og som derfor kun har til formål at opretholde et skræmmebillede af en Lyngby-motorvej gennem Ballerup, - og dermed presse en motorvej gennem såkaldt åbent land igennem. Så kære venner, endnu engang - der er stadig lang vej endnu, - men vi ser absolut lys for enden af tunnelen. Tak til alle medlemmerne for deres indsats. Det er dejligt, at se at I troligt tropper op, når vi kalder. Det er meget flot. Generelt om Grundejerforeningen Gennem motorvejsprojektet og Gundsø Gruppen, kom det os for øre, at nogle af politikerne i kommunen legede med tanken om at give Kastaniehøj helårsstatus. Vi er på nuværende tidspunkt ca. 88 parceller, der bliver beboet hele året, hvoraf 18 har dispensation i form af personlig tilladelse, eller som er pensionister, som har haft beboelsen i mere end 8 år. Da det er meget magtpåliggende for bestyrelsen, af området beholder sin nuværende karakter, samt at der ikke sker nogen forandringer for de medlemmer, som fortsat ønsker at beholde beboelsen som sommerhus, indledte vi en dialog med de politikere, som ønskede ændringerne. Vi har i den forbindelse udarbejdet et forslag til en lokalplan for området, hvor vi gør meget ud af, at vi opretholder området, som det er i dag, dvs. at vi ikke ændre på grundenes størrelser, bebyggelsesprocenten og højden, beplantning mod vej osv. - og at det stadig er grundejerforeningen som varetager veje mv., og hvor beslutninger ang. forandringer sker på generalforsamlingen præcis som i dag. Forslaget til lokalplanen er ikke officiel. Den er kun blevet diskuteret på interne møder med nogle få byrådsmedlemmer. Forslaget ligger heroppe, og I er velkomne til at kigge på det i pausen og efter mødet. I øjeblikket er det Konservativ, SF og nogle fra Venstre, der ønsker at ændre områdets status, der er dog ikke flertal i byrådet for sagen. Erling Bjergbakke fra A, er meget imod, og så længe han sidder i byrådet, vil der ikke blive flertal for ændringen, - han forventes dog at gå af ved næste valg i år Side 6

7 Nu er det jo heller ikke sådan, at man bare lige ændre status for et område, - det er en meget lang proces. For det første skal der være flertal for det i byrådet, herefter skal 75% af området stemme ja til ændringen, så skal lokalplanen vedtages og indarbejdes i regionplanen, som til sidst skal godkendes af HUR. Så det har lange udsigter. Når hele denne proces er gennemført, skal hver enkelt lodsejer individuelt ansøge om helårsstatus. En betingelse for at opnå denne status er, at huset opfylder kravene for helårsbeboelse, hvilket specielt går på isolering af huset. Men det vigtigste er, at vi efterfølgende har bevaret områdets karakter, - det er jo det vi holder så meget af, og som er grunden til, at vi er flyttet hertil. Vi skal absolut ikke have noget nyt Jyllinge Nordmark. Dette er også grunden til, at vi har indgået dialogen, så vi har absolut indflydelse. Beskæring: Sidste år sendte vi breve ud til de ejendomme, som ikke havde fået klippet deres beplantning ud mod vejen ind, så de overholdt grundejerforeningens vedtægter samt hegnsloven. Dette bevirkede heldigvis, at de fleste fik beskåret beplantningen, så det igen var muligt, at to biler kan passerer hinanden uden at blive ridset, og bestyrelsen undgik efterfølgende en hel del klager. I brevet stod der, at hvis man ikke havde foretaget den nødvendige beskæring inden 1. sep, ville vi overlade sagen til kommunen, som er øverste vejmyndighed. Men da så mange havde overholdt påmindelsen inden for den givne frist, valgte vi ikke at gøre mere ved sagen sidst år. I år vil påmindelsen komme ud til samtlige med referatet fra generalforsamlingen. Beskæringen skal være foretaget omkring Sankt Hans, og er det ikke sket inden 1. august, vil sagen overgå til kommunen uden yderligere varsel. Postnummer I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen var der vedlagt et forslag til postnummerændring, hvor fordelene ved at ændre postnummer til 4000 Roskilde, er opremset. Pga. fordele såsom billigere forsikring mv. anbefaler bestyrelsen postnummerændringen. Da det er en borgerhøring, skal man gøre indsigelse, såfremt man ikke ønsker ændringen, - foretager man sig ingenting, bliver det betragtet som en bekræftelse på ændringen. Indbrud Til sidst er der vist kun at sige, at der igen i år, har været en del indbrud i området. Denne gang gik det mest ud over bilerne, som blev berøvet radioer mv. Vi opfordre derfor til, at man holder øjne og øre åbne, og lægger mærke til, hvis der lusker nogen rundt i området, som man ikke kender. Og så er der kun tilbage at sige tak til bestyrelsen for en god indsats i årets løb. Side 7

8

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere