Beretning - Generalforsamling 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning - Generalforsamling 2004"

Transkript

1 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på m 3. Til sammenligning kan oplyses, at i vores velmagtdag - før vi fik installeret målere - var forbruget i 1993 på m 3, og det laveste forbrug vi har haft, var i 1998 på m 3, samme år målerne blev installeret. Siden 1998 har forbruget ligget mellem 6 og m 3. Vankvaliteten har igen i år været i top. Alle prøvet er kommet tilbage uden anmærkninger og langt under de påbudte grænseværdier. Til gengæld har vandværksbygningen det ikke så godt længere, det er ganske enkelt ved at smuldre både træværk og beton. Desuden er det nu blevet glimrende beboelse for diverse dyr. Bestyrelsen har derfor besluttet at renovere det, så det igen bliver indbydende både udvendigt og indvendigt. Det er bedre at gøre det nu inden vi får det pålagt. I forbindelse med renoveringen har bestyrelsen besluttet, at installere nødstrømsanlæg på vandværket samt ny affugter. Generatoren til nødstrømsanlægget er anskaffet, da vi fik et godt tilbud for et par måneder siden. Vi er nu ved at indhentet tilbud fra to installatører for selve etableringen. Forrige år blev stikledningen på Egevang udskiftet. Sidste år var det så Bøgevangs tur, men efter Gundsø Entreprise havde gravet ned til stikledningen og konstateret, at det ikke var jernrør men ældre PVC-rør, anbefalede de, at vi undlod at udskifte stikledningen, og i stedet etablerede en stophane. Vi undersøgte derfor stikledningen i bunden af Hyldevang, og da det viste sig at være det samme, etablerede vi en stophane på hjørnet af Hyldevang og Pilevang. De øvrige stikledninger i området vil blive undersøgt de næste par år. De steder hvor der er jernrør eller hvor stikledningen ikke har det godt, hvis stikledningen blive udskiftet og ellers vil der blive etableret stophaner. Til næste år skal samtlige målere udskiftes i henhold til lovgivningen. Vi har i vinter gruset vejene én gang, da de var spejlglatte. Vejene blev efterfølgende fejet i fredags. Bunden af Birkevang vil som sædvanligt blive vedligeholdt, så snart vejret er til det. Vi sprang vedligeholdelsen over i efteråret, da kommunen lige havde etableret dræn under vejen ned til Avnsø rende, og dermed havde også havde renoveret vejen. Med hensyn til det før omtalte dræn, så er sagen stadig uafklaret, hvilket vil sige, at korrespondancen foregår mellem vores advokat og kommunen. Vi forventer dog, at retssagen vil gå i gang inden for kort tid. Side 1

2 Ellers er resten af vejene stadig flotte og kræver på nuværende tidspunkt minimum af vedligeholdelse. Men de skal jo gerne blive ved at være flotte, så bestyrelsen vil igen i år påpege, at hvis man får kørt sten/jord og grus som sviner vejene til, så har man også pligt til at gøre dem rene efter sig. I det hele taget bør alle være med til at fjerne sten og lignede fra vejen, da det ødelægger asfalten, og den har vi ikke rigtig råd til at få lagt om de næste mange år. Så det er i alles interesse, at vi hver især vedligeholder den. Motorvej: På trods af, at vi ikke har brugt så mange penge i år til at forhindre at Frederikssundsmotorvejen bliver etableret, har der alligevel været stor aktivitet på denne front: Den 6. januar 2003 afleverede vi, som allerede fortalt på sidste generalforsamling, knapt underskrifter til trafikminister Flemming Hansen. Hvor Kastaniehøj med stor frivillig hjælp uden for vores område stod for indsamlingen af de Dette har gjort stort indtryk, og sammen med alt det andet arbejde vi har udført såsom høringssvar både til Vejdirektoratet (VD) og HUR, diverse korrespondance med Christiansborg samt alverdens artikler vi har stået bag, er vi blevet én af dem, man lytter til i denne sag. I januar stiftede vi desuden en tværpolitisk og folkelig trafikgruppe i Gundsø. Dette blev gjort på initiativ af Gundsø 1. viceborgmester Anders W. Jensen og jeg. Gruppen har indtil for få uger siden bestået af: - Anders W. Jensen, 1. viceborgmester (V) - Lars Lindsskov, Gruppeformand (C) i byrådet - Kirsten Bjelke, SF (vikar for Lisbeth Christensen i byrådet indtil efteråret) - Steen Andersen, Næstformand i SID (A) - Otto Kjærgård, forhenværende medlem af V - og jeg repræsenterer så den folkelige del som repræsentant for Kastaniehøj samt alle dem, som støtter os unden for området. For 3 uger siden lykkes det så, at få yderligere 3 medlemmer til gruppen: - Leif max Hansen, formand for A i Gundsø (har gode kontakter på borgen) - Poul Andersen, byrådet (A) - Claus Larsen, byrådet (A) - Desuden bliver følgende personer underrettet via mail: - Jens Müller, byrådet (C) - Lisbeth Christensen, byrådet (SF) - Jens Erik Larsen, byrådet (DF) Hvilket vil sige, at ikke mindre end 7 af de 15 byrådsmedlemmer er med. Formålet med gruppen er, at påvirke politikerne på borgen til vores fordel. Vi afholder møder, når der sker nyt i sagen, eller når vi mener, at der skal ske noget mere. Vi inviterer forskellige gæster med på møderne, som kan bidrage med information og gode idéer til nye tiltag. Ledøje-Smørums borgmester Jens Jørgen Nygaard og Glostrups borgmester Søren Enemark har således været næste faste gæster på møderne, men også andre repræsentanter fra modstanderne har deltaget. Side 2

3 Vi har stadig et stort samarbejde med de andre modstandere såsom Grøn Trafik i bycirklen, som vi også støtter økonomisk, og Kulturøkologisk Forening i Albertslund (KØF), samt en lang række andre som vi udveksler information og erfaringer med. I forbindelse med at vi afleverede underskrifter i januar, inviterede vi trafikministeren på en bustur i regionen, så han kunne se, hvilke områder der ville blive berørt samt alle de erhvervsområder, der allerede er, eller er ved at blive etableret på den anden side af Frederikssundsvej. Han vendte tilbage med, at han var interesseret, men ønskede at hele trafikudvalget (15 personer), repræsentanter fra VD, hans embedsmænd samt borgmestrene i de berørte kommuner også skulle deltage. Hvilket ville kræve mere end én bus! Vi skrev frejdigt tilbage, at vi synes, at det var en god idé, hvis han bare ville vende tilbage med et par datoer samt en deltagerliste fra borgen og VD, så skulle vi nok invitere borgmestrene fra de berørte kommuner, - hvilket betød, at vi kunne undlade at invitere dem der går mest aktivt ind for motorvejen. herefter var der kun tilbage at finde ud af det finansielle! Finansieringen faldt på plads ved, at Ledøje-Smørum ville betale for busserne samt frokost på Edelgave gods, og Glostrup indvilligede i at betale for et traktement i Vestskoven mm. Vi planlage, at opføre balloner gennem Gundsø Kommune langs linieføringen, som vi også fandt finansiering for, og Ledøje-Smørum opførte skilte i deres kommune, de steder hvor enten motorvejen eller Tværvej vil komme til at krydse. Flemming Hansen vendte flere gange tilbage med, at han havde for travlt til at gennemføre busturen, og det endte med, at han foreslog at, vi holdt et møde med hans embedsmænd den 8 sep Da vi ikke er helt enige med Grøn Trafik ang. hvilke tiltag, der skal gennemføres for at løse de trafikale problemer i regionen, delte vi os op i to grupper: Grøn Trafik fik først foretræde, og argumenterede for 0++ Alternativ løsningen, som vi støtter fuldt ud. 0++ Alternativ står for en udbygning af Frederikssundsvej, med niveaufri skæringer (veje der føres over og under hinanden) i de tre kritiske kryds i Ballerup, som skaber store kødannelser i myldretiden samt ét eller to i Stenløse og Ølstykke. Desuden dækker løsningen over en udbedring af den kollektive trafik med pendlerbusser mellem de større landsbyer til stationerne og mellem Malmparken og Ballerup Stationer til Lautrupparken i myldretiden. Efterfølgende havde KØF, Grøn Guide i Glostrup og Kastaniehøj møde med embedsmændene, hvor vi supplerede med en udbygning af de tværgående forbindelser (A6 og Tværvej). Vi havde Ulrich Schliemann med. Han er vandboremester og ansat i Københavns Energi og bosat i Gundsø Kommune. Han redegjorde for de manglende geologiske undersøgelser bl.a. i Værebro Ådal, hvor motorvejen skal gå på en 8 m høj dalbro over nogle af København Energis mest vigtige kildepladser, som forsyner ca mennesker i København om året, som er helt ubeskyttede mod forurening. Vi ønskede at følge mødet op med et indslag i TV2 Lorry, især fordi Ølstykkes borgmester Svend Kjærgaard og Stenløses borgmester Willy Eliasen råbte meget højt for at få gennemført motorvejen i såkaldt åbent land. Side 3

4 Alt var planlagt, men allerede i midten af oktober, kun et par dage før optagelserne, vi fik mere, end vi havde håbet på. Flemming Hansen fortalte i pressen, at vi ville få den supplerende undersøgelse af alternativerne til motorvejen, som vi havde kæmpet for. Så vi udsatte indslaget i TV2 Lorry til et senere tidspunkt. Trafikforliget blev indgået den 5. november, mellem Regeringen, Kristendemonkraterne, Rad. V og DF. Her blev det fastslået, at vi får den supplerende undersøgelse, som skal være færdig i år 2005, - hvilket er en stor del-sejer Vi bad om, at få lov til at være med i den gruppe, som skal vurdere og kommentere det kommissorium, som Vejdirektoratet skal arbejde ud fra i forbindelse med den supplerende undersøgelse. Dette fik vi bekræftelse på i december. Desværre blev 1. etape af Frederikssundsmotorvejen også besluttet i forbindelse med trafikforliget. Hvilket betød, at man allerede nu ønskede at gå i gang med en udvidelse af forbindelsen mellem Motorring 3 og 4. Dette betyder, at den stump af Frederikssundsmotorvejen som går mellem Motorring 4 og Ring 3, skal udvides fra 4 til 6 spor og videreføres gennem Vesskoven med 6 spor og afkørselsramper parallelt med Jyllingevej, som igen betyder, at der kommer til at gå spor gennem det stykke af Vestskoven, som i dag bliver benyttet af flest mennesker. Vi var naturligvis imod denne beslutning, da hvis de supplerende undersøgelser viste, at det er en bedre idé, at udbygge Frederikssundsvej samt de andre tiltag vi ønsker i regionen, - så ville denne udbygning være spildt. Desuden frygtede vi, at hvis denne mastodont af en udvidelse til 712 mill. kr. bliver gennemført, vil det også betyde, at resten af Frederikssundsmotorvejen helt til Frederikssund gennem såkaldt åbent land bliver gennemført, og at den supplerende undersøgelse dermed er en ren skinmanøvre, så man efterfølgende kan sige, at alle alternativer er undersøgt, uden at de reelt er det. Den 26. november blev der afholdt et fælles strategimøde på Ledøje rådhus, hvor repræsentanter fra de forskellige modstandere var inviteret. Martin Lidegaard og Poul Fischer trafikordfører fra henholdsvis Rad. V og DF sad i panelet. De havde begge været med til at gennemføre trafikforliget, men var absolut ikke stolte over beslutningen om at gennemføre 1. etape allerede nu, men det var det kompromis, de var blevet nødt til at indgå. - Vi har efterfølgende indledt et godt samarbejde med Martin Lidegaard. - På mødet blev det besluttet at sende et fællesbrev til Trafikministeren, Trafikudvalget samt Miljø- og planlægningsudvalget, med opfordring til at udsætte igangsætelsen af 1. etape til den supplerende undersøgelse var færdig, og i den mellemliggende periode at undersøge de alternative løsninger, som var indsendt. Brevet blev underskrevet af 131 foreninger og politikere langs linieføringen herunder hele Glostrups Kommunalbestyrelse. Den 1. feb arrangerede modstanderne en protestskovtur i Vestskoven. Det var i den forbindelse meget glædeligt, at så mange fra Gundsø mødte op trods vejret. Ikke mindre en 2/3 af motorvejskoret kom fra Gundsø. SF kaldte trafikministeren og miljøministeren i samråd den 18. feb., hvor der også var mange fra Gundsø der deltog. I stedet for at finde et større lokale, så alle der ønskede at deltage, kunne være tilstede, blev mange desværre afvist pga. pladsmangel Side 4

5 Miljøminister Hans Chr. Schmidt var en meget stor skuffelse. Som én sagde bagefter, hvis han ikke var blevet præsenteret, ville der aldrig være nogen, der havde gættet på, at han var miljøminister, da han i meget stærke vendinger, gik ind for motorvejen, og dermed mente, at man fik mest miljø for pengene ved først at anlægge en skov, og derefter en etablere en motorvej direkte igennem den. Han ville overhovedet ikke høre tale om nogle former for alternativer, men mente, at det var et førsteklasses arbejde VD havde lavet. Flemming Hansen gjorde meget ud af at fortælle, at borgerne var blevet hørt i sagen, og at VD havde undersøgt de alternative løsninger, der var fremsendt, men at de var blevet forkastet pga. mindre tekniske fejl såsom for små ramper eller kurver. Dette var vi ikke tilfredse med, da hverken VD eller Christiansborg kan forvente, at vi skal fremlægge fejlfri alternativer, - Vi er jo ikke uddannet vejteknikere, og det ville da også være pinligt for VD, hvis vi kunne! Vi ønsker en dialog på grundlag af de skitsetegninger, som vi har fremsendt, hvilket vi presser på for at opnå. Den 9. marts afholdt vi et nyt fælles strategimøde i Albertslund. Formålet med mødet var at flytte Poul Andersen, trafikpolitisk ordfører for A. Han var lidt fornærmet over, at han ikke var blevet inviteret med ved det første møde, da han meget gerne ville møde modstanderne. Han gjorde dog alverdens krumspring for at slippe udenom i forbindelse med, at mødet blev planlagt, og efter vi havde sendt invitationerne ud til den dato, som han havde bestemt, meddelte han, at det ville blive Klaus Hækkerup, der deltog i panelet i stedet for ham, han ville dog være til stede ved mødet. Jørn Jespersen, trafikpolitisk fra SF og Martin Lidegaard var de to andre paneldeltagere. Jørn Jespersen blev desværre indlagt dagen før mødet, hvorfor det var Sven Milners fra SF, som overtog hans plads. Sven Milners er medlem af borgerrepræsentationen i København og HUR. Klaus Hækkerup lagde flot ud med, at han/de var meget imødekommende med hensyn til en udsættelse af 1. etape samt en undersøgelse af alternativerne, men ret hurtigt efter stod det desværre også helt klart, at han ikke ville hjælpe forligspartierne (Rad.V og DF) med at få ovenstående gennemført at rent partipolitiske grunde. Søren Enemark og Finn Aaberg (Glostrup og Albertslunds borgmestre) havde haft møde bl.a. med Poul Andersen for ca. 2 måneder siden, og her opfordrede han dem til at få nogle professionelle til at videreudvikle William-løsningen, som er det alternativ, de har indsendt til VD. Søren og Finn havde derefter kontaktet firmaet Nyvig, og bedt dem om at løse opgaven ud fra følgende kriterier: - Det skulle være en 6. sporet vej (andet ville Poul Andersen ikke høre tale om) - Den måtte ikke berøre Vestvolden - Der skulle være prop i indtil Rødovre - Den skulle følge Jyllingevejs trace I torsdags havde Søren, Finn, deres tekniske chefer og Povl Markussen fra KØF så møde med Nyvig, for at få præsenteret de løsninger, de var kommet frem til. De havde lavet 3 forskellige løsninger, som alle opfyldte de ovenstående kriterier. De to af løsningerne var motorvejsløsninger, og den sidste var en motortrafikvejsløsning. Herefter ringede de til Poul Andersen, og fik møde med det samme. Klaus Hækkerup skulle have været med til mødet, men der var ingen, der vidste hvor han var. Side 5

6 Det er naturligvis motortrafikvejsløsningen, som de prøver at presse igennem (det vil også gøre det svære at gennemføre den resterende strækning til Frederikssund). Poul Andersen var heldigvis meget begejstret for løsningen, og ville meget gerne hjælpe med til at presse den igennem også overfor Klaus Hækkerup. Søren er også meget optimistisk, som han skriver: Vores forslag til alternativer ved Jyllingevej er så gode, at selv Klaus Hækkerup vil få svær ved at sige nej. Også selvom det vil ærgre ham! Der er dog stadig lang vej, før vi forhåbentligt når målet, men det vigtigste er, at vi får de rette parametre med i den supplerende undersøgelsen, hvilket bl.a. vil sige, at man max. skal regne med biler på Frederikssundsvej i år 2010 og ikke de urealistiske biler som Michael Schrøder fra VD fremkommer med, hvilket der ikke er nogen faglig dokumentation for, og som derfor kun har til formål at opretholde et skræmmebillede af en Lyngby-motorvej gennem Ballerup, - og dermed presse en motorvej gennem såkaldt åbent land igennem. Så kære venner, endnu engang - der er stadig lang vej endnu, - men vi ser absolut lys for enden af tunnelen. Tak til alle medlemmerne for deres indsats. Det er dejligt, at se at I troligt tropper op, når vi kalder. Det er meget flot. Generelt om Grundejerforeningen Gennem motorvejsprojektet og Gundsø Gruppen, kom det os for øre, at nogle af politikerne i kommunen legede med tanken om at give Kastaniehøj helårsstatus. Vi er på nuværende tidspunkt ca. 88 parceller, der bliver beboet hele året, hvoraf 18 har dispensation i form af personlig tilladelse, eller som er pensionister, som har haft beboelsen i mere end 8 år. Da det er meget magtpåliggende for bestyrelsen, af området beholder sin nuværende karakter, samt at der ikke sker nogen forandringer for de medlemmer, som fortsat ønsker at beholde beboelsen som sommerhus, indledte vi en dialog med de politikere, som ønskede ændringerne. Vi har i den forbindelse udarbejdet et forslag til en lokalplan for området, hvor vi gør meget ud af, at vi opretholder området, som det er i dag, dvs. at vi ikke ændre på grundenes størrelser, bebyggelsesprocenten og højden, beplantning mod vej osv. - og at det stadig er grundejerforeningen som varetager veje mv., og hvor beslutninger ang. forandringer sker på generalforsamlingen præcis som i dag. Forslaget til lokalplanen er ikke officiel. Den er kun blevet diskuteret på interne møder med nogle få byrådsmedlemmer. Forslaget ligger heroppe, og I er velkomne til at kigge på det i pausen og efter mødet. I øjeblikket er det Konservativ, SF og nogle fra Venstre, der ønsker at ændre områdets status, der er dog ikke flertal i byrådet for sagen. Erling Bjergbakke fra A, er meget imod, og så længe han sidder i byrådet, vil der ikke blive flertal for ændringen, - han forventes dog at gå af ved næste valg i år Side 6

7 Nu er det jo heller ikke sådan, at man bare lige ændre status for et område, - det er en meget lang proces. For det første skal der være flertal for det i byrådet, herefter skal 75% af området stemme ja til ændringen, så skal lokalplanen vedtages og indarbejdes i regionplanen, som til sidst skal godkendes af HUR. Så det har lange udsigter. Når hele denne proces er gennemført, skal hver enkelt lodsejer individuelt ansøge om helårsstatus. En betingelse for at opnå denne status er, at huset opfylder kravene for helårsbeboelse, hvilket specielt går på isolering af huset. Men det vigtigste er, at vi efterfølgende har bevaret områdets karakter, - det er jo det vi holder så meget af, og som er grunden til, at vi er flyttet hertil. Vi skal absolut ikke have noget nyt Jyllinge Nordmark. Dette er også grunden til, at vi har indgået dialogen, så vi har absolut indflydelse. Beskæring: Sidste år sendte vi breve ud til de ejendomme, som ikke havde fået klippet deres beplantning ud mod vejen ind, så de overholdt grundejerforeningens vedtægter samt hegnsloven. Dette bevirkede heldigvis, at de fleste fik beskåret beplantningen, så det igen var muligt, at to biler kan passerer hinanden uden at blive ridset, og bestyrelsen undgik efterfølgende en hel del klager. I brevet stod der, at hvis man ikke havde foretaget den nødvendige beskæring inden 1. sep, ville vi overlade sagen til kommunen, som er øverste vejmyndighed. Men da så mange havde overholdt påmindelsen inden for den givne frist, valgte vi ikke at gøre mere ved sagen sidst år. I år vil påmindelsen komme ud til samtlige med referatet fra generalforsamlingen. Beskæringen skal være foretaget omkring Sankt Hans, og er det ikke sket inden 1. august, vil sagen overgå til kommunen uden yderligere varsel. Postnummer I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen var der vedlagt et forslag til postnummerændring, hvor fordelene ved at ændre postnummer til 4000 Roskilde, er opremset. Pga. fordele såsom billigere forsikring mv. anbefaler bestyrelsen postnummerændringen. Da det er en borgerhøring, skal man gøre indsigelse, såfremt man ikke ønsker ændringen, - foretager man sig ingenting, bliver det betragtet som en bekræftelse på ændringen. Indbrud Til sidst er der vist kun at sige, at der igen i år, har været en del indbrud i området. Denne gang gik det mest ud over bilerne, som blev berøvet radioer mv. Vi opfordre derfor til, at man holder øjne og øre åbne, og lægger mærke til, hvis der lusker nogen rundt i området, som man ikke kender. Og så er der kun tilbage at sige tak til bestyrelsen for en god indsats i årets løb. Side 7

8

Ny VVM-undersøgelse for 1. etape af forbindelse til Frederikssund er nødvendig

Ny VVM-undersøgelse for 1. etape af forbindelse til Frederikssund er nødvendig Til: Trafikminister Flemming Hansen Medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg Medlemmerne af Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg 26. september 2004 Ny VVM-undersøgelse for 1. etape af forbindelse

Læs mere

Gør trafikforliget bedre mht. Frederikssundsfingeren

Gør trafikforliget bedre mht. Frederikssundsfingeren Til: Trafikminister Flemming Hansen Medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg Medlemmerne af Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg 3. februar 2004 Gør trafikforliget bedre mht. Frederikssundsfingeren

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vandrådet i Roskilde. Referat af vandrådsmøde den 29. marts 2012.

Vandrådet i Roskilde. Referat af vandrådsmøde den 29. marts 2012. Vandrådet i Roskilde Referat af vandrådsmøde den 29. marts 2012. Deltagere: Jens Andreasen JA Annette Kristensen AK Anne-Marie Kristensen AMK Arne Christiansen AC Mogens N. Madsen - MNM Henrik Pedersen,

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Velkomst ved formand Claus Skytte

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/150-0266 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSKILDE BRIDGEUNION Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 17.00 Bridgehuset Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 3. april 2006. Mødet blev afholdt hos Steen

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 3. april 2006. Mødet blev afholdt hos Steen Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 6. april 2006 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 30. april 2016

Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 30. april 2016 Omegnens Fritidshaveforening Frejavej 44 2740 Skovlunde www.harrestrup-of.dk 30. april 2016 Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 30. april 2016 Deltagere Torben Lohfert Marianne Ringborg Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden:

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl. 16.00 Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation.

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandlodsvej, 4400 Kalundborg, afholdt d. 24/5 2014 kl 10.00 i Kalundborg Hallernes Restaurant, Munkesøgade 3, 4400 Kalundborg. Refererede kommentarer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag).

AO 1. Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb. Vedlagt: Planlovens 19, stk. 1, og 58 (uddrag). AO 1 Anders Andersen ansøgte den 9. februar 2011 Storby Kommune om dispensation fra den for området gældende lokalplan, jf. planlovens 19, stk. 1, således at han kunne opføre en mindre tilbygning til sit

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel.

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel. Referat fra Generalforsamlingen, tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 18:30 på Rådhus Cafeen, Stenløse Centret. Tilstedeværende: A3 (fuldmagt), A4, A5, A6, A11, A13, A15, E4, E6 (fuldmagt), E7, E11, E12, E14, F4,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Værebro å Søndag d. 29 marts 2015.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Værebro å Søndag d. 29 marts 2015. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Værebro å Søndag d. 29 marts 2015. Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Jacob From og som referent Gitte Sørensen. Dirigenten takkede for

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund. Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund. Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i.

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i. Beretning 2014/15 Grundejerforeningen Kløverbladet Vejene For et års tid siden, lige efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen underrettet om seks grundejere, der havde fået påbud fra kommunen om

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Beretning GF 2014. Sagen er gået helt i stå efter, at vi havde et møde med Teknisk Udvalgs formand Ole Kamp, hvor Jørgen Boe kom med et nyt forslag.

Beretning GF 2014. Sagen er gået helt i stå efter, at vi havde et møde med Teknisk Udvalgs formand Ole Kamp, hvor Jørgen Boe kom med et nyt forslag. Beretning GF 2014. Kære medlemmer så er vi igen samlet til generalforsamling i vores grundejerforening, det lykkede ikke at få et klitsyn sidste år, men vi blev indkaldt til et møde med Svend Wodskou angående

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00.

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Valby, den 5. februar 2007 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Dagsorden. 1. valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formands beregning

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013

Referat. Kredsrådets møde den 13. marts 2013 19. marts 2013 Sagsbehandler: BMM NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 13. marts 2013 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere