Forslag til afstemning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til afstemning:"

Transkript

1 Forslag Generalforsamling i Praktiserende Akupunktører 2008 Vedtægtsændringer (forslag 1-4): Forslag 1: Denne tekst blev ikke fjernet ved vedtægtsændringerne på generalforsamlingen i 2007 i forbindelse med ophøret af kravet om lægelig supervision. 3, Medlemsforpligtelser, stk. 10, tekst i kursiv udgår: Ved ophør af medlemskab og afregistrering, skal såvel medlemsbevis som supervisionsaftale samt registreringsbevis, hvis et sådant er udleveret, returneres til foreningen. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag 2: Nuværende bestemmelse medfører urimelige forhold for medlemmer, som i en 2-årig periode som D-medlem har praktiseret eller undervist i udlandet, i form af krav om eksamination, inden de igen kan overgå til aktivt medlemskab i Danmark. 3, Medlemskategorier, stk. 11, 2. afsnit, 2., følgende tekst: Man kan maksimalt være D-medlem i to år og uden videre skifte til A-medlem. Såfremt man er D- medlem i mere end to år, skal man for igen at kunne optages som A-medlem aflægge en af Praktiserende Akupunktører defineret prøve. ændres til: Man kan som udgangspunkt maksimalt være D-medlem i to år og uden videre skifte til A-medlem. Såfremt man er D-medlem i mere end to år, skal man for igen at kunne optages som A-medlem aflægge en af Praktiserende Akupunktører defineret prøve. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra. (Tekst i kursiv er tilføjelser) Forslag 3: Kontingent skal fremgå af 4,Kontingent, stk. 5. 3, Medlemskategorier, stk. 13, 3. sætning:

2 Kontingentet er 0 kr. og indføjes i stedet i 4, Kontingent, stk. 5 stk. 6 rykker svarende hertil, til stk. 6 og stk. 7) (Nuværende stk. 5 og Forslag 4: Dette for at sikre, at der tages stilling til kontingent fastsættelse, inden der stemmes om budgettet. 5, Generalforsamling, stk. 10: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Ændres til: 6. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget Etiske Retningslinier ændringer (forslag 5): Forslag 5: I de Etiske Retningsliner bør der være bestemmelser om klinik forhold. Nyt punkt Klinik forhold indføjes efter Vedligeholdelse af faglig viden : Klinik forhold: Behandling forudsættes at finde sted i selvstændigt klinikrum, hvortil der er direkte adgang. Behandlingen forudsættes at finde sted under trygge og ordnede klinik forhold, således at der i klinikken sikres de bedst mulige hygiejnemæssige forhold i alle måder, herunder skal der være adgang til toilet og håndvask. I klinikken forefindes synligt prisskilt med klinikkens prisliste for behandling Ny medlemskategori Mulighed for at optage ansatte akupunktører (forslag 6): Forslag 6: Vedtægterne giver kun mulighed for optagelse af faguddannede akupunktører, der arbejder som selvstændige i egne klinikker eller som indlejere. Faguddannede akupunktører har imidlertid, uanset om de arbejder i egen klinik eller som ansatte i fremmed klinik (privat eller offentlig) en lang række interessefællesskaber; for eksempel i forhold til

3 videreuddannelse og faglig opdatering, kollegialt netværk og at kunne varetage akupunkturens og akupunktørernes interesser ved at tale med én stemme overfor myndigheder og politikere. Beskrivelse af forslaget - Ny medlemskategori: Ansatte akupunktører, privat eller offentligt, der opfylder PAs optagelseskrav, kaldet C- medlemmer. C-medlemmer omfattes ikke af betalingsforpligtigelserne i forbindelse med erhvervsansvarsforsikring og gruppelivsforsikring samt KODA/Gramex afgift og øvrige krav om afgifter (herunder Datatilsynet), da: alle forsikringsforhold (herunder erhvervsansvarsforsikring og gruppelivsforsikring) og afgifter (herunder KODA/Gramex, Datatilsynet) varetages af arbejdsgiver. Praktiserende Akupunktører kan ikke indgå som forhandlingspart i løn- og ansættelsesforhold. C-medlemmer betaler ½ kontingent. Afstemningsregler: I afstemningssager der udelukkende eller altovervejende vedrører privatpraktiserende medlemmer, har alene tilstedeværende privatpraktiserende medlemmer stemmeret. Tilsvarende, i afstemningssager der udelukkende eller altovervejende vedrører ansatte medlemmer, har alene tilstedeværende ansatte medlemmer stemmeret. Begrundelse for denne afstemningsregel: Ansatte akupunktører skal ikke kunne stemme om for eksempel en gruppelivsforsikring, som udelukkende vedrører selvstændigt praktiserende medlemmer. Forslag til afstemning - Vedtægtsændringer jf. forslag 5: Vedtægternes 2, stk. 1, ændres til: At samle og registrere uddannede akupunktører, selvstændigt praktiserende og ansatte, der har akupunktur som hovederhverv i én forening, og som på optagelsestidspunktet opfylder PAs uddannelseskrav. (Tekst i kursiv tilføjes) Vedtægternes 3, Medlemskategorier, nyt stk. 11: C-medlemskab. Aktivt medlemskab for ansatte akupunktører, privat eller offentligt. C-medlemmer omfattes ikke af betalingsforpligtigelserne i forbindelse med erhvervsansvarsforsikring og gruppelivsforsikring samt KODA/Gramex afgift og øvrige krav om afgifter (herunder Datatilsynet), da alle forsikringsforhold (herunder erhvervsansvarsforsikring og gruppelivsforsikring) og afgifter (herunder KODA/Gramex, Datatilsynet) varetages af arbejdsgiver. Praktiserende Akupunktører kan ikke indgå som forhandlingspart i løn- og ansættelsesforhold. Ved generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, har C-medlemmer stemmeret, dog gælder det, at i afstemningssager der udelukkende eller altovervejende vedrører privatpraktiserende medlemmer, har alene tilstedeværende privatpraktiserende medlemmer stemmeret. Tilsvarende, i afstemningssager der udelukkende eller altovervejende vedrører ansatte medlemmer, har alene tilstedeværende ansatte medlemmer stemmeret. Herefter rykker stk. således: - nuværende stk. 12 forbliver stk nuværende stk. 11 rykker til stk nuværende stk. 13 rykker til stk nuværende stk. 14 rykker til stk. 15. Vedtægternes 4, Kontingent, stk. 4 ændres til: Stk. 4. Kontingentet for B-medlemskab og C-medlemskab fastsættes til ½ af det til enhver tid fastsatte kontingent for ordinært medlemskab. Kontingentet opkræves kvartårligt forud. (Tekst i kursiv tilføjes).

4 Uddannelses-området (forslag 7-10): Forslag 7 - Udvidelse af klinisk praksis fra 30 til 125 timer: Akupunkturuddannelsens nuværende 30 timers klinisk praksis modsvarer ikke den teoretiske del af uddannelsen (300 timer), ligesom uddannelsen i de lande vi ellers sammenligner os med, har en væsentlig højere klinisk praksis del. Akupunktur grunduddannelsens klinisk praksis del udvides til 125 timer fordelt således (Fordelingen er vejledende og kan ændres af den enkelte skole efter behov, blot skal det samlede krav være opfyldt): 1. semester: (30 timer) (20 timer i skoleregi / 10 timer på egen hånd) 30 timer: Kigge-praktik (den studerende er observatør) i skole-klinik eller fremmed klinik (min. 10 timer i fremmed klinik) 2. semester: (25 timer) (I skoleregi og / eller fremmed klinik) 25 timer: Klinisk praksis (minimum 10 behandlinger), hvor den studerende behandler under direkte supervision. (Den studerende fører journal over behandlingerne og supervisor attesterer) 3. semester: (25 timer) (I skoleregi og / eller fremmed klinik) 25 timer: Klinisk praksis (minimum 15 behandlinger fordelt på minimum 5 patienter), hvor den studerende behandler under indirekte supervision. (Minimum 15 behandlinger fordelt på minimum 5 patienter) (Den studerende fører journal over behandlingerne og supervisor attesterer) 4. semester: (30 timer) (På egen hånd / Dog er evaluering i B i skoleregi) A. 15 timer: Den studerende giver egen patient 6 behandlinger og beskriver forløbet indeholdende diagnose, behandling og effekt af behandlingen. (Evaluering finder sted i grupper af medstuderende) B. 15 timer: Klinisk praksis, hvor den studerende har givet 6 behandlinger uden supervision og beskriver forløbet indeholdende diagnose, behandling og effekt af behandlingen. (Evaluering finder sted sammen med lærer eventuelt i grupper af medstuderende eller i klassen) Undervejs i uddannelsen (15 timer) (På egen hånd) 15 timer: Den studerende modtager 10 behandlinger hos akupunktør, og beskriver hvad han/hun fik ud af det (hvad blev jeg behandlet for? hvad har det betydet for mig? hvad har jeg lært?) De 125 timers klinisk praksis skal kunne dokumenteres inden den studerende kan gå op til afsluttende eksamen. Ændringen træder i kraft for studerende, der påbegynder uddannelsen efter den 1/1 2009, og gælder som optagelseskrav i Praktiserende Akupunktører med virkning fra den 1/ (Bemærkning: Forslaget er blevet til i et samarbejde med de PA-godkendte skoler, som bakker op om forslaget)

5 Forslag 8 - Krav om 48 timers akupunkturrelevant efteruddannelse: Medlemmer, der underviser og i den forbindelse hele tiden må opdatere deres viden i forberedelse af undervisningen, skal tilgodeses i rimeligt omfang herfor i kravet om efteruddannelse. Medlemmer, der underviser i akupunkturrelevante fagområder, og i forberedelsen heraf opdaterer og vedligeholder deres faglige viden på feltet, tilgodeses således herfor, at 2 undervisningstimer tæller for en efteruddannelsestime. Forslagsstiller: Bestyrelsen Forslag 9 - Medlemmer, der ikke opfylder kravet om førstehjælp og vedligeholdelse heraf: På trods af gentagne opfordringer og tilskyndelser, er der medlemmer, der ikke opfylder kravet om førstehjælp. Bestyrelsen har gjort en fornyet indsats for de medlemmer, der skal opdatere deres førstehjælp i løbet af 2008, ved at give økonomisk tilskud og hjælpe med organisering i form af at opdele i hold. Bestyrelsen ønsker at få fastlagt følgende håndtering og sanktion for de medlemmer, der ikke vil opfylde kravet. Medlemmer holdes via mail orienteret om tidspunkt for udløb af deres 3-års-gyldige førstehjælpskursus, således at de gøres opmærksom på at tage et 3-timers genopfriskningskursus inden udløb på følgende tidspunkter: når der er et år til udløb og igen når der er et ½ år til udløb. Når 3 års perioden er udløbet, skal medlemmet tage et nyt 12 timers grundkursus i førstehjælp. Dette får medlemmet en absolut sidste chance for at bringe i orden: indenfor en tidsfrist af 3 måneder skal medlemmet have meldt tilbage om, hvornår vedkommende er tilmeldt et kursus, hvis kurset ikke allerede er gennemført. Reagerer medlemmet heller ikke på dette, ekskluderes medlemmet Forslag 10 Pakkeløsning på efteruddannelse: Jeg mener at man kan lave en pakkeløsning, hvor man sagtens kan lave kurser med gamle medlemmer, der har en masse viden og til en pris, hvor alle kan være med. Man kan kombinere de 2 weekender med førstehjælpskurset, så man både får førstehjælpskursus og kurser i forbindelse med akupunktur og vitaminer/mineraler. At PA har en pakkeløsning på 48 timer og 28 timer over 2 weekender eksklusiv kiggepraktik inkluderet i vores kontingent.

6 Forslagsstiller: Maria J. Kruuse ( ) Bestyrelsens bemærkning til forslaget: Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Bestyrelsens holdning er, at foreningen skal arrangere kurser til kostpris, eller derunder. De senere år har medlemsprisen for en hel kursusdag alt incl., også fortæring dagen igennem ligget på kr. 550,- (og rabat for studerende). Skal PA finansiere efteruddannelseskurser for medlemmerne, vil det koste i størrelsesorden ¼ mill. på årsbasis, idet en dagspakke på et kursussted alt incl. koster ca. 400 kr. Det skal så ganges med 2 kursusdage og ganges med 325 medlemmer. (400 kr. x 2 kursusdage x 325 medlemmer = Hertil kommer udgifter til selve undervisningen) Forslag 11 Brug af forsikringsmægler: Forslag til generalforsamling for Praktiserende Akupunktører : Forslag 1. - På grund af de oplysninger der nu foreligger om brug af forsikringsmægler og den omtalte højesteretsdom om forsikringsfrihed i foreninger, ønsker vi underskrivere, at mægler firmaet Insura A/S får 20 min- 30 min til at informere om deres muligheder for dels at forsøge at skaffe en billigere forsikring, og dels en bedre dækning (som for eks akupunktur på vores sundhedsikring), og efterfølgende at svare på spørgsmål fra salen. Herefter går mægleren, og generalforsamlingen drøfter forslag nr 2. Forslag 2. - generalforsamlingen vedtager at bestyrelsen giver mæglerfirmaet Insura ret til at undersøge forsikrings markedet på PA s vejne. Kan mægler firmaet forbedre vores forsikringer og deres betingelser, tegnes en kontrakt med firmaet, der kan opsiges med 3 mdr varsel. Mægler og PA s bestyrelse ser om der i administrationsomkostningerne, efter de anvisninger der er i forsikringslovgivningen, kan blive et beløb til den administration PA har med at indrive forsikringspræmien fra medlemmerne. Forslagsstiller: Jørn Larsen ( ) samt 18 medunderskrivere: Aase Enemark ( ), Nigel Ching ( ), Rikke Godthjælp ( ), Thies Mathiasen ( ), Jon Banners ( ), Machai Gordon ( ), Rigmor Østerlund ( ), Lars Schuster ( ), Anne Louise Ørskov ( ), Peter Werge ( ), Madjid Ibrahimi ( ), Cliff Hjulskov ( ), Camilla Gliemann ( ), Finn Lippert Sørensen ( ), Susanne Suenson ( ), Torben Eker ( ), Per Bennicke ( ), Hanne Damm Corell ( ). Bestyrelsens bemærkning til forslaget: Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Bestyrelsen er imidlertid enig med forslagsstillerne i, at der skal indhentes tilbud fra anden side, på såvel en obligatorisk som en frivillig forsikringsordning. På sidste års generalforsamling redegjorde bestyrelsen for, at den efter 3 år netop her i 2008 ville tage en genforhandling med Topdanmark, fordi vi nu dels har set hvordan ordningen fungerer og dels kan holde de faktiske udbetalinger op mod præmierne. Dette ønsker bestyrelsen at holde fast i. Desuden ønsker bestyrelsen at undersøge markedet bredt og grundigt, og indhente tilbud, ud fra en af PA udarbejdet kravspecifikation, således: 1) ny forhandling med Topdanmark 2) indhentning af konkret bud fra andet selskab

7 3) indhentning af konkret bud fra 2-3 mæglerfirmaer, hvoraf Insura A/S bliver det ene Forslag til Dagsordenens punkt 5, Fremlæggelse af budget for 2008 : Bestyrelsen foreslår, at time honoraret for tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsen hæves fra de nuværende kr. 250 til kr Honoraret har været uændret gennem mere end 10 år. Bestyrelsen finder det derfor rimeligt at hæve honoraret med kr. 25 pr. time.

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere