Konkurrencebegrænsende klausuler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencebegrænsende klausuler"

Transkript

1 Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000

2 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end undtagelsen, at ledere var nødsaget til at acceptere en særlig klausul i deres ansættelseskontrakt. Klausuler som i større eller mindre grad forhindrede dem i at udøve deres erhverv efter endt ansættelse i virksomheden. Virksomhederne har stadig mulighed for at beskytte sig mod urimelig konkurrence fra tidligere medarbejdere ved brug af klausuler i ansættelseskontrakter. Men ifølge de nye regler skal virksomhederne betale kompensation, hvis der ønskes klausuler i ansættelseskontrakter. Ledernes Hovedorganisation anbefaler sine medlemmer at undgå konkurrence- eller kundeklausuler, hvis det er muligt. Klausulerne kan nemlig have meget vidtrækkende konsekvenser. Det er de færreste, der ved starten af et nyt ansættelsesforhold præcist kan forudsige behovet for en gang i fremtiden at tage ansættelse i en anden virksomhed. Dertil kommer, at spørgsmålet om konkurrencebegrænsende klausuler ofte først bringes på bane i forbindelse med de afsluttende jobforhandlinger, hvor lederen reelt allerede har besluttet sig for at tage jobbet. På dette tidspunkt er det svært at takke nej til jobbet med henvisning til, at man ikke vil acceptere en konkurrencebegrænsende klausul. Under alle omstændigheder anbefales det at indhente råd hos Ledernes Hovedorganisations juridiske afdeling, før en ansættelseskontrakt underskrives. Det gælder særligt, hvor kontrakten indeholder bestemmelser, der på den ene eller anden måde begrænser lederen i sit valg af beskæftigelse efter endt ansættelse i den pågældende virksomhed. Forfatter Ole Grunnet, 2

3 Almindelige begrænsninger af erhvervsfriheden Der sondres mellem aftalte og almindelige begrænsninger i medarbejderens muligheder for at udøve sit erhverv efter fratrædelse af en stilling. De almindelige begrænsninger i erhvervsfriheden udspringer af medarbejderens pligt til under og i en vis udstrækning også efter ansættelsen at være loyal over for virksomheden. Loyalitetspligten Uanset om der er indgået en konkurrencebegrænsende klausul, gælder den regel, at så længe en medarbejder er ansat, gælder der en loyalitetspligt over for virksomheden. Det gælder, uanset om man er opsagt og eventuelt fritaget for at møde på arbejde i opsigelsesperioden. Denne loyalitetsforpligtelse, som gælder frem til udløbet af opsigelsesvarslet, indebærer, at medarbejderen ikke må skade virksomheden, herunder ikke være interesseret i, tage ansættelse hos eller udøve konkurrerende virksomhed. Spørgsmålet er herefter, hvad der kan karakteriseres som konkurrerende virksomhed. Forberedelse af konkurrerende virksomhed anses ikke for skadelig, så længe der ikke under forberedelsen udøves aktiviteter, der kan skade virksomheden. Eksempelvis kan nævnes, at det er tilladt at leje og istandsætte lokaler med henblik på senere udøvelse af konkurrerende virksomhed. Men det er ikke tilladt at kontakte nuværende kunder med henblik på at overtale dem til senere at skifte leverandør. Erhvervshemmeligheder Der findes andre vidtrækkende begrænsninger i lederens erhvervsfrihed, som gælder, uanset om der er taget stilling til dem i ansættelseskontrakten. I Markedsføringsloven findes der regler, der under trussel om strafansvar forbyder ansatte at viderebringe eller udnytte erhvervshemmeligheder, som den ansatte har fået kendskab til i et tidligere ansættelsesforhold. Dette forbud gælder både under ansættelsen og i indtil tre år efter ansættelsens ophør. Hvis en ansat uberettiget udnytter eller viderebringer en erhvervshemmelighed, vil der være tale om en grov misligholdelse. Det berettiger virksomheden til at bortvise den ansatte med øjeblikkelig virkning og uden løn i opsigelsesperioden. Definitionen af en erhvervshemmelighed afhænger af en konkret vurdering. Hovedreglen er, at der skal være tale om viden, der ikke er almindelig offentlig tilgængelig, og som har økonomisk betydning for virksomhedens konkurrenceevne. Specifik kendskab til virksomhedens leverandør- og kundeforhold vil næsten altid blive anset for en erhvervshemmelighed. Det samme gælder viden om produktionsmetoder, nye produkter, priskalkulationer og andre regnskabsmæssige forhold. Men almindelig viden, som en leder opnår ved ansættelse inden for en bestemt branche eller fag, men som ikke specifikt kan henføres til den enkelte virksomhed, vil ikke blive anset som en erhvervshemmelighed. Markedsføringsloven sætter altså ingen begrænsning for, at sådan branche- eller fagspecifik viden kan udnyttes i en senere ansættelse. Aftalte begrænsninger af erhvervsfriheden Hvis virksomheden ønsker at forhindre, at en medarbejder skal påbegynde konkurrerende virksomhed enten hos en konkurrent eller som selvstændig, er virksomheden nødt til at etablere en egentlig aftale herom. Det samme gælder, hvis virksomheden ønsker at forhindre, at en medarbejder i en fremtidig ansættelse skal have kontakt med virksomhedens kunder, leverandører, agenturgivere eller medarbejdere. Det er disse aftalte konkurrencebegrænsende aftaler, der omtales i denne pjece. 3

4 Konkurrencebegrænsende klausuler Der sondres mellem konkurrenceklausuler, kundeklausuler og andre konkurrencebegrænsende klausuler. Fælles for disse klausuler er, at de enten tjener til at fastholde medarbejderne i deres ansættelse eller til at hindre konkurrencehandlinger fra tidligere medarbejdere. Konkurrenceklausul En konkurrenceklausul er en aftale, der forbyder en part at drive forretning eller andre aktiviteter af samme art som den pågældende virksomhed. Konkurrenceklausuler indgås som oftest i forbindelse med et ansættelsesforhold, men ses også for eksempel i forbindelse med oprettelse af aktionæroverenskomster, ved salg af en virksomhed eller ved overdragelse af retten til opfindelser. Denne pjece vedrører kun klausuler i ansættelsesforhold. Kundeklausul Når der tales om kundeklausuler, er det afgørende ikke, om der udøves konkurrerende virksomhed. Det afgørende er, at man med henvisning til en kundeklausul hverken som selvstændig eller som ansat i en anden virksomhed må beskæftige sig med virksomhedens kunder. Kundeklausuler behøver ikke kun at vedrøre virksomhedens kunder, men kan også omfatte virksomhedens leverandører, agenturgivere eller andre af virksomhedens samarbejdspartnere. Denne kategori omfatter desuden også virksomhedens medarbejdere, der ikke må kontaktes, hvis der er indgået aftale herom. Andre konkurrencebegrænsende klausuler Den sidste gruppe konkurrencebegrænsende aftaler er de særlige loyalitetsskabende aftaler, der begunstiger medarbejderen, men som samtidig er betinget af, at medarbejderen ikke i en bestemt periode siger sin stilling op. Det kan være såkaldte uddannelsesaftaler, hvor medarbejderen forpligter sig til at betale afholdte udgifter til efteruddannelse tilbage til virksomheden, hvis han siger sin stilling op. Derudover forekommer det ofte, at ledere forpligter sig til at blive i deres stilling i en årrække ved at indgå aftaler om tildeling af aktieoptioner, warrants eller konvertible obligationer. De øvrige konkurrencebegrænsende aftaler, som er nævnt her, er ikke omfattet af Funktionærlovens regler om konkurrencebegrænsende klausuler. Hvem kan pålægges konkurrencebegrænsende klausuler? Kundeklausuler kan indgås af alle funktionærer. Konkurrenceklausuler kan kun indgås af funktionærer, der indtager en "særlig betroet stilling". En leder vil altid være særligt betroet. Hvorvidt der er tale om en særligt betroet stilling er en konkret vurdering. Det afgørende er, om medarbejderen har adgang til oplysninger eller på anden måde er i stand til at påvirke virksomhedens konkurrencemæssige situation. Der kan for eksempel være tale om indgående kendskab til kunder, kontakt til kunder, kendskab til produktionsmetoder, sortiment, markedsføringsstrategier eller lignende. Gyldighedsbetingelser Der gælder forskellige gyldighedsbetingelser for konkurrence- og kundeklausuler alt efter, om de er indgået før eller efter den 15. juni Gyldighedsbetingelser for klausuler indgået efter den 15. juni 1999 En konkurrence- eller kundeklausul, der efter den 15. juni 1999 aftales med en leder som led i en ansættelsesaftale, skal opfylde to betingelser: Klausulen skal fremgå af en skriftlig aftale klausulen skal angive, at medarbejderen i forbindelse med fratræden har krav på en kompensation svarende til mindst 50 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Gyldighedsbetingelser for klausuler indgået før den 15. juni 1999 Konkurrenceklausuler indgået før den 15. juni 1999 skal også formuleres skriftligt. Hvis de ældre konkurrenceklausuler fortsat skal gælde, og hvis de skal have virkning i mere end et år efter fratrædelsesdatoen, skal der ske betaling af et særskilt aftalt "rimeligt" vederlag. 4

5 Kundeklausuler var ikke omfattet af reglerne i Funktionærloven før den 15. juni 1999 Administrerende direktører Hvis den konkurrencebegrænsende klausul aftales med en direktør, der i kraft af sin stilling er øverste ansvarlige i virksomheden, vil ansættelsesforholdet typisk ikke være omfattet af Funktionærloven. Betingelserne i Funktionærlovens 18 og 18a kræves derfor normalt ikke overholdt i relation til administrerende direktører. Gyldigheden af konkurrenceklausul i en direktørkontrakt afgøres efter reglerne i Aftalelovens 36 og 38, og der er således ikke noget krav om betaling for klausuler i direktørkontrakter. Tidsmæssig udstrækning af konkurrencebegrænsende klausuler Udgangspunktet er, at konkurrence- og kundeklausuler gælder, indtil de opsiges eller indtil et tidspunkt, der er fastsat i kontrakten. Tidsmæssig udstrækning af klausuler indgået efter den 15. juni 1999 Efter de nye regler gælder der ingen begrænsning for, hvor længe en konkurrencebegrænsende klausul kan binde medarbejderen efter ansættelsens ophør. Virksomheden skal blot overholde de nævnte betingelser for aftalens gyldighed, herunder betalingsforpligtelsen. Tidsmæssig udstrækning af klausuler indgået før den 15. juni 1999 Konkurrenceklausuler indgået før den 15. juni 1999 gælder som udgangspunkt kun i et år fra fratrædelsestidspunktet. Hvis disse klausuler skal være bindende i en længere periode, skal det fremgå tydeligt af kontrakten, at der er indgået særskilt aftale om betaling af et rimeligt vederlag til medarbejderen. Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, opretholdes klausulen alene i et år efter fratrædelsen. Kundeklausuler var ikke omfattet af de ældre regler. Derfor findes der ingen særlige regler om den tidsmæssige udstrækning af disse klausuler. Indholdsmæssig udstrækning af konkurrencebegrænsende klausuler For kundeklausuler, der er indgået før den 15. juni 1999, gjaldt ingen særlige regler om, hvilke kunder der kunne være omfattet af en klausul. Kundeklausuler indgået efter den 15. juni 1999 kan imidlertid kun omfatte kunder eller andre af virksomhedens samarbejdspartnere, som virksomheden har haft forretningsmæssig kontakt med inden for de seneste 18 måneder før medarbejderens opsigelse. Her er det altså ikke fratrædelsestidspunktet men opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Kundeklausuler indgået efter den 15. juni 1999 omfatter kun to slags kunder: kunder, som medarbejderen selv i kraft af sin stilling i virksomheden har haft forretningsmæssig kontakt med kunder, som står opført på eksempelvis en kundeliste, som er blevet udleveret inden opsigelsen. Kundeforhold, der etableres mellem opsigelses- og fratrædelsestidspunktet, omfattes ikke af en kundeklausul. 5

6 Geografisk udstrækning af konkurrencebegrænsende klausuler Hvis intet andet er anført, vil klausulerne som udgangspunkt dække globalt. Men retspraksis viser, at dette udgangspunkt ofte begrænses, så klausulen i mange tilfælde dækker et væsentligt mindre område end forudsat af virksomheden. Det er derfor i både virksomhedens og i medarbejderens interesse at få det geografiske område for en konkurrencebegrænsende klausul præciseret. Kompensation for konkurrencebegrænsende klausuler I forbindelse med indgåelse af en konkurrence- eller kundeklausul skal der tages stilling til, i hvilket omfang medarbejderen skal modtage en kompensation. En klausul er en væsentlig indskrænkning i adgangen til fremtidig erhvervsudøvelse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden bør yde en acceptabel kompensation. Kompensation for klausuler indgået efter den 15. juni 1999 Konkurrence- og kundeklausuler indgået efter den 15. juni 1999 følger Funktionærlovens nye regler. De fastslår, at særligt betroede medarbejdere skal modtage kompensation for aftaler om konkurrence- eller kundeklausuler uanset klausulens tidsmæssige udstrækning. Det vil sige, at alle nye klausuler skal indeholde en bestemmelse om, hvor meget kompensationen udgør, ellers er klausulerne ugyldige. Kompensationen skal altid være mindst 50 procent af den månedlige løn, medarbejderen havde på fratrædelsestidspunktet inklusiv eventuelle andre løngoder. Beløbet skal udbetales løbende for hver måned, klausulen gælder. Man har med andre ord ret til mindst halv løn i hele klausulens gyldighedsperiode. Det er en betingelse, at betalingsbestemmelsen fremgår klart af klausulens ordlyd. Alene en henvisning til Funktionærlovens regler er ikke nok. Mindstekompensation Den betroede medarbejder har endvidere krav på at få udbetalt en mindstekompensation på fratrædelsesdagen i form af betaling af de første tre måneders kompensation. Beløbet er et engangsbeløb, der skal udbetales, uanset om virksomheden opsiger klausulen. Det gælder dog ikke, hvis klausulen er opsagt inden seks måneder før opsigelsen af ansættelsesforholdet. Hvis virksomheden berettiget bortviser medarbejderen, bortfalder retten til mindstekompensation med det samme. Pligt til at begrænse virksomhedens tab For konkurrenceklausuler gælder, at den betroede medarbejder har en pligt til at begrænse virksomhedens tab, så virksomheden kun skal udbetale kompensation i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Hvis det lykkes for den betroede medarbejder at finde, hvad der ifølge reglerne betegnes som andet passende arbejde, skal virksomheden ikke betale kompensation. Passende arbejde defineres som arbejde, der ligger inden for den betroede medarbejders faglige område, og som modsvarer hans uddannelse og hans erhvervsmæssige kvalifikationer. Påbegynder den betroede medarbejder andet passende arbejde, reduceres den månedlige kompensation for konkurrenceklausulen med den indtægt, der tjenes ved det nye arbejde. Kravet om tabsbegrænsning kan som regel opfyldes ved at tilmelde sig arbejdsformidlingen eller ved på anden måde aktivt at søge andet passende arbejde. Opsigelse af en konkurrencebegrænsende klausul Virksomheden kan opsige en konkurrence- eller kundeklausul med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse kan ske både under ansættelsen og i klausulens gyldighedsperiode efter fratrædelsen. 6

7 Efter varslets udløb er medarbejderen frigjort fra klausulen og modtager herefter ikke længere kompensation. Dog kan virksomheden ikke uden at betale mindstekompensation frigøre sig for en klausul i de første tre måneder af klausulens gyldighedsperiode. Korttidsansættelser Har den betroede medarbejder kun været ansat i tre måneder eller derunder, bortfalder en ellers gyldigt indgået konkurrenceklausul. Har medarbejderen været ansat mellem tre og seks måneder, kan der ifølge Funktionærloven kun indgås en konkurrenceklausul med virkning i maksimalt seks måneder. Kompensation for klausuler indgået før den 15. juni 1999 En konkurrenceklausul indgået før den 15. juni 1999 er gyldig uden kompensation, hvis klausulen ikke gælder i mere end et år. Men Funktionærloven kræver, at der udbetales kompensation, hvis klausulen gælder mere end et år. Betalingen skal i så fald udgøre et rimeligt beløb. Kompensationen kan ydes som en del af medarbejderens løn under ansættelsen, men typisk modtager medarbejderen et månedligt beløb i klausulens gyldighedsperiode. For kundeklausuler indgået før den 15. juni 1999 gælder der ingen regler om kompensation. Dagpenge Selvom en funktionær, der er ledig på arbejdsmarkedet, løbende modtager kompensation for en konkurrencebegrænsende klausul fra sin tidligere virksomhed, påvirker det ikke retten til at modtage dagpenge Virksomhedsoverdragelse En virksomhedsoverdragelse påvirker ikke aftaler om konkurrencebegrænsende klausuler. En gyldigt indgået konkurrencebegrænsende klausul har fortsat gyldighed i forhold til køberen af virksomheden. Modsat har køberen pligt til at yde den ansatte den kompensation, som fremgår af klausulen. Tilsidesættelse af en konkurrencebegrænsende klausul Aftaleloven og Funktionærloven indeholder særlige regler for, hvornår der kan ske hel eller delvis tilsidesættelse af en konkurrencebegrænsende klausul. Ifølge Aftalelovens 38, stk. 1 kan en konkurrenceklausul tilsidesættes eller begrænses af domstolene, hvis det konstateres, at klausulen på urimelig måde indskrænker medarbejderens muligheder for erhvervsudøvelse. Virksomheden skal altså kunne dokumentere en beskyttelsesværdig interesse i at håndhæve en klausul. Kan den ikke det, vil konkurrenceklausulen enten blive tilsidesat eller dens indholdsmæssige, geografiske eller tidsmæssige rækkevidde vil blive begrænset. Aftalelovens 38 gælder kun for konkurrenceklausuler, da disse klausuler oftest er mere indgribende end kundeklausuler. Derudover kan Aftalelovens 36 i sjældne tilfælde anvendes til helt eller delvist at tilsidesætte en konkurrencebegrænsende klausul, hvis det ville være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre klausulen gældende. Bortfald af konkurrenceklausul Hvis en funktionær afskediges og ikke selv har givet rimelig anledning til afskedigelsen, bortfalder en indgået konkurrenceklausul ifølge Aftalelovens 38, stk. 2. Denne regel gælder, uanset om klausulen er indgået før eller efter den 15. juni Afskediges medarbejderen på grund af omstruktureringer, rationaliseringer eller andre forhold, som medarbejderen ikke umiddelbart har indflydelse på, bortfalder klausulen. Ligeledes bortfalder klausulen, hvis medarbejderen afskediges eller bortvises uberettiget. 7

8 Som hovedregel gælder, at hvis medarbejderen i forbindelse med sin afskedigelse opnår ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse ifølge Funktionærlovens 2b, så vil han heller ikke i relation til Aftalelovens 38, stk. 2, have givet rimelig anledning til afskedigelsen. I disse tilfælde bortfalder konkurrenceklausulen. En konkurrenceklausul bortfalder også, hvis medarbejderen tvinges til at ophæve ansættelsesforholdet på grund af virksomhedens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet. Manglende udbetaling af løn eller uvarslet lønnedgang er eksempler på grov misligholdelse. Beskatning Den kompensation, som medarbejderen modtager for en konkurrencebegrænsende klausul, beskattes som A-indkomst. Uanset beløbets størrelse beskattes betalingen på lige fod med anden lønindkomst. Overtrædelse af en konkurrencebegrænsende klausul Når det skal vurderes, om en konkurrenceklausul er krænket, er det afgørende, om medarbejderens nye beskæftigelse er af konkurrerende karakter i forhold til virksomhedens forretningsområde. Der skal derfor altid foretages en konkret afvejning af, om der overhovedet er tale om konkurrerende virksomhed. Det er vanskeligt på forhånd at sige hvilke faktorer, der i det enkelte tilfælde vil blive lagt vægt på, når det skal fastslås, om der er tale om konkurrerende virksomhed. I de tilfælde, hvor der hersker tvivl, anbefales det at tage kontakt med Ledernes Hovedorganisations juridiske afdeling. For både konkurrence- og kundeklausuler gælder det, at det er den virksomhed, der påstår, at en klausul er eller vil blive krænket, som skal bevise dette. Konventionalbod I forbindelse med en konkurrencebegrænsende klausul kan det aftales skriftligt, at medarbejderen skal betale konventionalbod, hvis han overtræder klausulen. En konventionalbod er en bod, som skal betales, uanset om virksomheden har lidt et tab i forbindelse med overtrædelsen. Boden fastsættes typisk til et bestemt beløb, der skal betales hver gang, der konstateres en overtrædelse. Boden kan også være aftalt til et beløb svarende til en bestemt andel af medarbejderens løn. Aftalelovens 36 er i retspraksis anvendt til at nedsætte størrelsen af en konventionalbod Erstatning Er der aftalt en konventionalbod, kan virksomheden ikke samtidig kræve erstatning, medmindre dette særligt er aftalt i konkurrence- eller kundeklausulen. Hvor der ikke er aftalt konventionalbod, vil overtrædelse af en konkurrence- eller en kundeklausul medføre, at den krænkede virksomhed har krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det skal i disse tilfælde kunne godtgøres, at der er lidt et tab. Tabet skal være en direkte og påviselig følge af overtrædelsen. Virksomheden skal med andre ord kunne dokumentere, at en omsætningsnedgang eller andet indtægtstab skyldes den tidligere medarbejders krænkelse af en gyldigt indgået konkurrencebegrænsende klausul. Fogedforbud Hvis en virksomhed finder, at en tidligere medarbejder krænker en gyldigt indgået konkurrencebegrænsende klausul, kan virksomheden anmode fogedretten om at nedlægge forbud mod den aktivitet, som angiveligt krænker klausulen. Fogedrettens vurdering kan resultere i et fogedforbud, som den tidligere medarbejder er tvunget til at rette sig efter, da overtrædelse af et fogedforbud straffes med bøde eller hæfte. Derudover kan den tidligere medarbejder dømmes til at betale erstatning efter de almindelige regler. Den tidligere medarbejder kan herefter føre en sag ved de almindelige domstole i forsøg på at få ophævet fogedforbudet 8

9 Gode råd Ofte er man bedst stillet uden konkurrencebegrænsende klausuler. Uden klausuler kan man frit skifte job. Uanset om der er tale om konkurrenceklausuler fra før eller efter den 15. juni 1999, bør man få klarlagt, hvilken type aktiviteter det er, virksomheden ønsker, at medarbejderen skal afholde sig fra at udføre efter ansættelsesforholdets ophør. En sådan præcisering er også i virksomhedens interesse, da upræcise angivelser af gyldighedsområdet i nogle tilfælde har ført til, at klausulen i sin helhed er blevet tilsidesat af domstolene. Det anbefales, at man ikke nøjes med at angive, at medarbejderen i fremtiden skal afholde sig fra at udføre konkurrerende virksomhed. For at imødegå en fremtidig uoverensstemmelse om konkurrenceklausulens rækkevidde, må det nærmere præciseres for eksempel, hvilken type varer, tjenesteydelser, produktionsprocesser eller lignende medarbejderen i fremtiden ikke må beskæftige sig med. Både for konkurrence- og kundeklausuler anbefales, at det på forhånd gøres klart, i hvilket geografisk område klausulen skal være gældende. Den lovmæssige kompensation på 50 procent af lønnen i klausulens gyldighedsperiode udgør kun et minimum. Der er intet til hinder for at aftale en højere kompensation. Selvom en konkurrencebegrænsende klausul i princippet gælder, indtil den opsiges af arbejdsgiveren, tilrådes det at søge den tidsmæssige udstrækning begrænset, så klausulen kun gælder i for eksempel et halvt eller et år efter ansættelsens ophør. Man kan forsøge at begrænse klausulens gyldighed til et bestemt tidsrum efter ansættelsens start, så klausulen automatisk ophører, når den aftalte periode er udløbet, og ansættelsesforholdet stadig består. En bestemmelse om konventionalbod sikrer arbejdsgiveren mod den situation, hvor det viser sig umuligt at opgøre et tab som følge af konkurrenceskadelige handlinger. Modsat vil det være rimeligt, at medarbejderen får indført en bestemmelse om arbejdsgiverens betaling af en tilsvarende konventionalbod, hvis arbejdsgiveren uberettiget får nedlagt forbud mod medarbejderens ansættelse i en anden virksomhed. Der må i en sådan situation gælde de samme hensyn, der retfærdiggør betaling af en på forhånd fastsat konventionalbod. Bilag Funktionærlovens 18 Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, finder Aftalelovens 36 og 38 anvendelse. Den i pkt. 1 nævnte forpligtelse kan kun gyldigt indgås af en funktionær, der indtager en særlig betroet stilling, eller som indgår aftale med sin arbejdsgiver om udnyttelsesretten til en af funktionæren gjort opfindelse. Forpligtelsen kan gyldigt kun indgås, hvis funktionæren modtager en kompensation for den periode, forpligtelsen gælder, og hvis forpligtelsen og kravet på kompensation fremgår af en skriftlig kontrakt. Kompensationen skal pr. måned udgøre mindst 50 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Kompensation udbetales for de første tre måneder som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, forpligtelsen gælder. Hvis funktionæren modtager løn i en opsigelsesperiode efter den faktiske fratræden, regnes fratrædelsen fra opsigelsesperiodens udløb. Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren. Stk. 2 En arbejdsgiver kan opsige en aftale som nævnt i stk. 1. Dette skal ske med en måneds varsel til udløbet af én måned. Funktionæren har dog krav på det i stk. 1, 5. pkt. nævnte engangsbeløb ved fratrædelsen på betingelse af, at fratrædelsen sker inden seks måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt aftalen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre aftalen gældende. 9

10 Stk. 3 Såfremt funktionæren får andet passende arbejde, kan lønnen fra dette arbejde modregnes i funktionærens krav på kompensation efter stk. 1 for tiden efter ansættelsen. Det gælder dog ikke det i stk. 1, 5. pkt. og stk. 2, 3. pkt. nævnte engangsbeløb. Ved passende arbejde forstås arbejde inden for funktionærens faglige område, som funktionæren er uddannet indenfor eller har haft beskæftigelse indenfor. Stk. 4 Hvis funktionæren har været beskæftiget i tre måneder eller derunder hos sin arbejdsgiver, kan en aftale efter stk. 1 ikke gøres gældende, og der skal ikke betales kompensation efter stk. 1. Hvis funktionæren har været beskæftiget i mere end tre måneder, men højst seks måneder hos arbejdsgiveren, kan aftalen ikke gøres gældende i længere end seks måneder efter fratrædelsen. Stk. 5 Stk. 1, 3-7. pkt. og stk. 2-4 finder ikke anvendelse, hvis der ved kollektiv overenskomst indgået den 15. juni 1999 eller senere er fastsat regler om indholdet af og vilkår for indgåelse af de aftaler, der er nævnt i stk. 1. Funktionærlovens 18a En forpligtelse for funktionæren til efter fratrædelsen ikke at tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, kan kun gøres gældende, hvis der har været en forretningsmæssig forbindelse med den pågældende kunde m.v. inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Forpligtelsen gælder endvidere kun i forhold til kunder m.v., som funktionæren selv har haft erhvervsmæssig kontakt med hos sin tidligere arbejdsgiver og i forhold til øvrige kunder m.v., som arbejdsgiveren ved særskilt, skriftlig meddelelse inden opsigelsen har ladet være omfattet af forpligtelsen. I øvrigt finder Aftalelovens 36 anvendelse. Stk. 2 En forpligtelse efter stk. 1 kan kun indgås, hvis funktionæren modtager en kompensation for den periode, forpligtelsen gælder, og hvis forpligtelsen og kravet på kompensation fremgår af en skriftlig kontrakt. Kompensationen skal pr. måned udgøre mindst 50 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet og skal udbetales månedsvis i den periode, forpligtelsen gælder. Hvis funktionæren modtager kompensation i medfør af 18, bortfalder retten til kompensation efter denne bestemmelse. Hvis funktionæren modtager løn i en opsigelsesperiode efter den faktiske fratræden, regnes fratrædelsen fra opsigelsesperiodens udløb. Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren. Stk. 3 Såfremt funktionæren får andet passende arbejde, kan lønnen fra dette arbejde modregnes i funktionærens krav på kompensation efter stk. 2 for tiden efter ansættelsen. Stk. 4 Hvis funktionæren har været beskæftiget i tre måneder eller derunder hos sin arbejdsgiver, kan en aftale efter stk. 1 ikke gøres gældende, og der skal ikke betales kompensation efter stk. 2. Hvis funktionæren har været beskæftiget i mere end tre måneder men højst seks måneder hos arbejdsgiveren, kan aftalen ikke gøres gældende i længere tid end seks måneder efter fratrædelsen. Stk. 5 En arbejdsgiver kan opsige en aftale som nævnt i stk. 2 med en måneds varsel til udløbet af en måned. Stk. 6 Stk. 1-5 finder ikke anvendelse, hvis der ved kollektiv overenskomst indgået den 15. juni 1999 eller senere er fastsat regler om indholdet af og vilkår for indgåelse af de aftaler, der er nævnt i stk. 1. Aftalelovens 36 En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. Stk. 2 Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. 10

11 Aftalelovens 38 Har nogen forpligtet sig til, at han af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, er vedtagelsen ikke bindende for ham, for så vidt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv. I sidstnævnte henseende skal hensyn tages også til den interesse, den berettigede har i, at vedtagelsen efterkommes. Stk. 2 Har nogen, der er ansat i en forretning eller anden virksomhed, overfor dennes indehaver påtaget sig en forpligtelse af det ovenfor angivne indhold, som skal gælde efter ansættelsens ophør, bliver forpligtelsen uvirksom, hvis han opsiges eller afskediges uden at have givet rimelig anledning dertil, eller han selv fratræder sin stilling, og indehaverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet ham gyldig grund dertil. De gamle regler gældende for klausuler indgået før den 15. juni 1999: Funktionærlovens 18 Har en funktionær forpligtet sig til, at han af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, finder de i Lov om aftaler m.m. af 8. maj 1917, 36 og 38 indeholdte bestemmelser anvendelse. Den i 1. punktum omhandlede forpligtelse kan med retsvirkning kun indgås af en funktionær, der indtager en særlig betroet stilling, eller som indgår aftale med sin arbejdsgiver om udnyttelsen til en af funktionæren gjort opfindelse. Forpligtelsen er kun gældende for funktionæren i ét år fra fratrædelsesdagen, med mindre han har modtaget eller modtager et i skriftlig kontrakt fastsat rimeligt vederlag for indskrænkningen i hans adgang til erhverv. Dette vederlag skal i kontrakten være anført særskilt. 11

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har fået i løbet af ansættelsen. Markedsføringsloven

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Funktionærlovens 18 og 18a

Funktionærlovens 18 og 18a BILAG 1 Funktionærlovens 18 og 18a 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler)

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Indledning Juni 2017 Når du forlader et job, er der grænser for, hvad du må videregive,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Erhvervsbegrænsende klausuler

Erhvervsbegrænsende klausuler Erhvervsbegrænsende klausuler Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Udarbejdet af advokat

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 8. september

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Mellem og A/S.. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør....... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Direktørens beføjelser og pligter 1.1 Tiltræden 1.1.1

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet

Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Kapitel 1. Funktionærbegrebet Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Kapitel 1 Funktionærbegrebet 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: 1) Personer, hvis

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 3. februar 2009. Nr. 81. Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler,

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Sendt pr. e-mail til: bm~bm.dk aso@bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at FUNKTIONÆRLOV Retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 med de ændringer, der følger af 7 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, 58 i lov nr. 566 af 9.

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Side 1 AFSKRIFT Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Herved bekendtgøres lov om retsforholdet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1)

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) LBK nr 81 af 03/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0002042 Senere ændringer til forskriften LOV nr 647 af

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 20. juli 1999

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere