BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN"

Transkript

1 BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

2 VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede ejendomme, således at de kan leve op til deres ansvar som forvaltere af en væsentlig del af Danmarks kulturarv MISSION // At skabe forståelse for bygningernes fredningsværdier At formidle viden om vilkårene for bygningsfredning og konsekvenserne heraf At være et fælles forum for ejerne, brugerne og administratorer af fredede ejendomme og repræsentere deres interesser i relevante råd og udvalg BYFO // Foreningen repræsenterer ca ejere og brugere af fredede byhuse, landejendomme, herregårde og industrianlæg fordelt over hele landet.

3

4 1 REFERAT AF BYFOs GENERALFORSAMLING 2009 // BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 19. september på Lerchenborg Slot, som Amalie og Christian Lerche generøst havde stillet til rådighed. Efter registrering og morgenkaffe indledte Christian Lerche og formand Birthe Iuel generalforsamlingen med at byde de omkring 135 fremmødte velkommen. 1. VALG AF DIRIGENT // Bestyrelsen foreslog advokat Lise Kirketerp-Møller valgt som dirigent. Forslaget blev ensstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og fastslog, at fristen i henhold til vedtægterne for indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig. Dirigenten kunne konstatere, at alle stemmeberettigede var blevet registreret og havde fået udleveret stemmesedler. Nedenfor foresloges Gitte Stisen og Gitte Spies som stemmetællere i tilfælde af afstemning. 2. BESTYRELSENS BERETNING // Birthe Iuel orienterede om, at den mundtlige beretning ville bestå i udpluk fra den mere detaljerede skriftlige beretning, herunder den netop offentliggjorte rapport fra Kulturministeriets udvalg om bygningsbevaring, det strategiske netværk under Kulturarvsstyrelsen, Forårspakken og de fredede bygninger, lancering af BYFOs fredningsplakette, BYFOs forsikringsordninger samt frasalget af Bygningskultur Danmarks erhvervsdel. Nedenfor følger bestyrelsens skriftlige beretning, der i alt væsentligt gengiver formandens kortere, mundtlige beretning. ÅRSBERETNING 2009 BYFO // Endnu et begivenhedsrigt og aktivt år er gået: Anden halvdel af 2008 blev præget af finanskrisen, der satte en noget brat stopper for byggeriet og dermed også for medlemmernes lyst til at igangsætte nye store istandsættelser, der kunne vente. I BYFO blev det eneste synlige resultat af krisen dog et lidt højere tab på debitorer i årets regnskab og nogle få udmeldelser fra medlemmer, der desværre er ramt af krisen og har måttet sætte deres fredede bygninger til salg. Internt i foreningen tog BDKs frasalg af erhvervsdelen en del af formandens opmærksomhed og såmænd også sekretariatets. BDK er trods alt først og fremmest BYFOs barn. Af positive begivenheder skal nævnes udsendelsen af BYFOs plakette, der gav masser af pressedækning, opmærksomhed til de fredede bygninger og glade medlemmer. I den negative ende må det konstateres, at der med regeringens Forårspakke røg endnu en luns af værdien af forfald-pr-år fradraget.

5 2 Arbejdet i Kulturministerens bevaringsudvalg blev efter halvandet års arbejde afsluttet i foråret med de sidste drøftelser om BYFOs mindretalsudtalelser. Det blev ikke til de store resultater for ejerne af de fredede bygninger men lidt har også ret. Til gengæld fik Kulturavsstyrelsen udvalgets opbakning til en registrering af de fredede bygninger og deres fredningsværdier med et efterfølgende forslag på regeringens finanslovsudkast om en bevilling på 16,5 millioner kr. STRATEGI BYFOs strategi er til stadighed at styrke foreningens positionering, så muligheden for at præge politiken på området øges. Samtidig med varetagelsen af medlemmernes interesser udnyttes relevante muligheder for, at foreningens medlemmer kan markere sig som ansvarlige varetagere af den byggede kulturarv. Antallet af besøg på BYFOs hjemmeside er steget yderligere i det forløbne år. Sitets design er ændret en smule, så de seneste/vigtigste nyheder nu popper op på forsiden.

6 3 Den nye service for ejere og brugere af fredede bygninger med oplysning om relevante fonde har fået fine tilbagemeldinger fra medlemmerne. Listen indeholder en oversigt over en række private fonde, der bevilger midler til fredede og bevaringsværdige bygninger. Listen er ikke udtømmende. Oplysningerne stammer fra diverse vejvisere over fonde og legater, fondenes hjemmesider samt ikke mindst fra indberetninger fra BYFOs medlemmer. Medlemmerne opfordres til at informere sekretariatet om relevante tilskudsmuligheder. Medlemsportalen kører upåklageligt og er som hidtil alene tilgængelig for medlemmer ved hjælp af et medlemsnummer og en personlig adgangskode, der udsendes fra sekretariatet i forbindelse med kontingentopkævningen. Adgangskoden kan dog altid oplyses ved henvendelse til sekretariatet. Foreningens medlemmer opfordres til at benytte sig af muligheden for at promovere bygninger og arrangementer på det dynamiske danmarkskort. Oplysninger om såvel permanente arrangementer, tilbud og seværdigheder som særarrangementer skal blot indsendes til sekretariatet. Hjemmesiden er til stadighed under udvikling. Sekretariatet modtager gerne idéer, kommentarer eller andet, der kan være med til at forbedre denne service. Det bør i den forbindelse nævnes, at supplerer og suppleres af blandt andet BDKs portal og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside BYFOs hjemmeside suppleres endvidere af BDKs Bygningsplejeguide. ELEKTRONISK NYHEDSBREV - BYFO NYT BYFO NYT er udkommet seks gange i det forløbne år. Sekretariatet modtager meget gerne indlæg fra medlemmer. Det er stadig nødvendigt, at medlemmer selv tilmelder sig som abonnent via hjemmesiden medlemmer - det vil sige 34 flere end sidste år - har valgt at få tilsendt BYFO NYT pr medlemmer modtager dog stadig BYFO NYT med posten. Uanset at det elektroniske medie i stadigt stigende grad vinder terræn, ændrer dette naturligvis ikke på, at foreningen fortsat prioriterer den personlige kontakt med medlemmerne telefonisk og skriftligt hvorfor mottoet fortsat vil være Ring hellere en gang for meget.... MEDLEMMERNE // Det samlede antal medlemmer er i skrivende stund Et tilbageblik viser en medlemsfremgang fra 1725 medlemmer i 1997 til de nuværende 2108 medlemmer. Der er registreret 30 nye medlemmer og 13 ejerskifter i kontingentperioden 2008/09. MEDLEMSHVERVNING BYFOs nye præsentationsfolder, FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN, der i kort og overskuelig form fortæller om BYFO, og om hvad man skal være opmærksom på som ejer af en fredet bygning, sendes bredt ud, og bidrager til at sikre foreningen nye medlemmer. Ganske som tidligere opfordres medlemmer til at kontakte sekretariatet, såfremt man har kendskab til potentielle eller nuværende ejere af fredede bygninger, der måtte have glæde af et medlemskab af BYFO.

7 4 MEDLEMSSERVICE Forfald-pr-år Der er i regnskabsåret 2008/09 opmålt 26 nye ejendomme med beregning af forfald-pr-år beløb. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ifølge reglerne er en betingelse for fradrag efter forfald-pr-år ordningen, at ejeren har indhentet en skatteberegning fra BYFO. Ud over forpligtelsen til at indhente en skatteberegning, såfremt man benytter forfald-pr-år, er indberetningerne til BYFO af essentiel betydning i forhold til at få et realistisk og troværdigt statistisk materiale til brug for foreningens politiske arbejde. En del medlemmer har oplyst, at de var af den opfattelse, at der skal betales særskilt for udarbejdelse af skatteberegninger. Det er ikke tilfældet udarbejdelsen er indeholdt i kontingentet, som i øvrigt også er fradragsberettiget under forfald-pr-år. Ifølge bygningsfredningsloven kræver alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Der hersker en vis usikkerhed om begrebet almindelig vedligeholdelse, og hvad der generelt er tilladt. Bag på oplysningsskemaet er der derfor oplistet en række eksempler på bygningsarbejder, der kræver tilladelse fra myndighederne. Oversigten omfatter kun de mest gængse arbejder hvis der er tvivl, kan BYFOs sekretariat eller Kultutarvsstyrelsen altid kontaktes. Forsikring I samarbejde med forsikringsmæglervirksomheden Willis har BYFO indgået en rammeaftale om forsikring af fredede bygninger. Aftalen er indgået med TRYG, der betjener medlemmerne med specialuddannede assurandører. Den samlede forsikringsportefølje pr udgjorde kr., hvilket må betragtes som meget flot. Der er tale om 84 medlemmer, som på nuværende tidspunkt har valgt at acceptere et forsikringstilbud via medlemsordningen. Willis oplyser, at der er flere ejendomme på vej ind i ordningen. Alt i alt har omkring 200 benyttet sig af muligheden for at modtage tilbud. Ordningen er et medlemstilbud, hvor vederlaget til forsikringsrådgivning er indeholdt i præmien. Som udløber af samarbejdet mellem BYFO og Willis har Willis afsøgt markedet for generationsskifteforsikringer. (Se nedenfor under Medlemsaktiviteter- og arrangementer.) Seneste skud på samarbejdet er tilbuddet om en attraktiv og billig behandlingsforsikring til BYFOs medlemmer og deres eventuelle ansatte. I forbindelse med forsikringsgennemgang af medlemmernes forsikringer af de fredede bygninger har det vist sig, at mange af BYFOs medlemmer ikke har mulighed for at tegne behandlingsforsikringer til en favorabel pris. Enten er man ikke i et lønmodtagerforhold, hvor tilbuddet ofte gives, eller også er medlemmernes virksomheder så små, at man ikke har medarbejdere i et antal, der udløser rabat på forsikringerne. Da der blandt medlemmerne har vist sig et ønske om at kunne tegne en behandlingsforsikring, har BYFO derfor på medlemmernes, deres ægtefællers, børns og medarbejderes vegne sammen med Willis etableret tilbud om en behandlingsforsikring hos Mølholm til den favorable pris af 1600 kr. om året. Det er en besparelse på ca. 500 kr. pr. forsikret person. I skrivende stund har omkring 40 medlemmer tilmeldt sig ordningen.

8 5 Der er desværre ikke mulighed for at etablere behandlingsforsikring efter det fyldte 70. år; der arbejdes dog på et produkt for >70 årige. Pjece om hvad behandlingsforsikringen dækker samt blanket til brug for tegning af forsikring findes på BYFOs hjemmeside. BYFOs arkitekt BYFOs restaureringsarkitekt Leif Hansen opmåler fredede bygninger over hele landet. Har medlemmerne spørgsmål til ham, eller ønsker de et besøg for at drøfte problemstillinger vedrørende de fredede bygninger, lægger han gerne vejen omkring, når han alligevel er i lokalområdet. Det er derfor en god idé at bestille ham i god tid, så et eventuelt besøg kan planlægges. Ønsker man et særskilt besøg, aftales pris. Telefonisk rådgivning ydes gratis alle ugens hverdage. Fredningsplakette Som et led i bestyrelsens ønske om at brande de fredede bygninger, blev det besluttet at benytte BYFOs 30-års jubilæumsår til at fremstille og forære medlemmerne en bronzeplakette til opsætning til højre for indgangspartiet på de fredede bygninger. Lanceringen af plaketten blev en stor success. Rundt om i landet var borgmestre og andre for sagen væsentlige personer mødt op til prøveopsætning af de første plaketter på udvalgte medlemmers fredede bygninger. Begivenheden blev transmitteret i lokal-tv og lokalradioer rundt om i landet, fra Bornholm til Vendsyssel, og mange aviser og fagblade bragte og er fortsat med at bringe reportager og artikler om plaketten. I løbet af sommeren har vore medlemmer efterspurgt ekstra plaketter, og en del ikke-medlemmer har også købt plaketten til opsætning. En enkelt kommune har sågar købt plaketter til opsætning på alle kommunens fredede bygninger i anledning af arkitekturens dag. For at lette medlemmerne i opsætningen af plaketten, ligger der på BYFOs hjemmeside en anvisning med forslag til, hvor og hvordan plaketten sættes op og et ansøgningsskema, lige til at udfylde og indsende til Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen overvejer at tilbyde medlemmerne hjælp til opsætning af plaketten efter opnåelse af tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

9 6 BYFO børsen BYFO BØRSEN er en nyskabelse på foreningens hjemmeside. BYFO BØRSEN er stedet, hvor man kan avertere efter det, man søger, sætte ting til salg eller give det væk, som ikke skal bruges længere. Intentionen med BYFO BØRSEN er at give mulighed for, at historiske byggematerialer som gamle beslag, døre, vinduer, paneler, mursten, tegl mv. kan finde anvendelse under nye forhold i stedet for at blive smidt på lossepladsen eller stå og forgå i en lade. Send et brev eller en mail til sekretariatet med en beskrivelse af de emner, der skal formidles vedlæg så vidt muligt fotos af genstanden(e). Kontaktperson samt adresse eller telefonnummer skal fremgå af annoncen. Fondsoversigt Der har været mange positive tilbagemeldinger på fondsoversigten på hjemmesiden. Oversigten justeres løbende i takt med medlemmernes indberetninger. Som en del af medlemsservicen omfatter siden også eksempler på ansøgninger til fonde og Kulturarvsstyrelsen. Medlemmerne opfordres fortsat til at informere sekretariatet om relevante tilskudsmuligheder. Løbende orientering til sekretariatet om positive erfaringer vil bidrage til at gøre fondsoversigten til en væsentlig inspirationskilde. Debatmagasiner Bygningskultur Danmark har i det forløbne år udgivet to numre af debatmagasinet Historien Fortsætter, som bestyrelsen har valgt at tilsende BYFOs medlemmer. I forbindelse med åbning af portalen er det besluttet, at al kommunikation med omverdenen fremover skal foregå på portalen. Postkort-service BYFOs postkort-service, hvor medlemmer til en særlig medlemspris kan få trykt postkort af deres fredede bygning, er stadig et løbende tilbud, ligesom det er muligt at købe BYFOs specialdesignede gavepapir til medlemspris (kan ses på hjemmesiden). Direct mail Vigtige nyheder, der dårligt kan afvente udsendelse af næste BYFO NYT, udsendes fortsat som mail til medlemmerne.

10 7 MEDLEMSAKTIVITETER OG -ARRANGEMENTER Medlemsmøder om generationsskifteforsikringer BYFOs medlemmer var inviteret til at deltage i et kort seminar, som forsikringsmæglervirksomheden Willis havde sammensat specielt for BYFOs og Danske Godser og Herregårdes medlemmer i november i henholdsvis København og Odense. Ejere fra 30 herregårde samt andre interesserede deltog. Willis havde afsøgt markedet for generationsskifteforsikringer og præsenterede resultaterne, hvoraf det blandt andet fremgik, at prisforskellen på den dyreste og den billigste forsikring er over kr. årligt. Information fra møderne er lagt på BYFOs hjemmeside. Raadvad det gamle industrilandskab ved Mølleåen I april inviterede BYFO medlemmerne på en rundvisning i Raadvad, hvor de traditionelle håndværk stadig trives i bedste velgående. Arrangementet var velsignet med høj sol og blå himmel prikken over i et i det spændende besøg, som indledtes med en grundig indføring i Center For Bygningsbevarings aktiviteter og intentioner, hvorefter der var rundvisning på de fire værksteder: essesmeden, maleren, stenhuggeren og billedskæreren. Efter rundturen var der servering under åben himmel med udsigt til den nyudsprungne skov. Havnerundfart med Peter Olesen og besøg i Børsbygningen 150 medlemmer var med, da Peter Olesen en smuk sensommeraften var guide på en havnerundfart i København. Den engagerede og erfarne turguide levede til fulde op til sit løfte: Kommentarerne er stærkt subjektive, humøret er højt og hensigten er bestemt, men kærlig. Arrangementet sluttede af med forfriskninger i Christian den IVs Børsbygning, hvor ejendomsinspektør Jan Czako fremviste Børsalen og biblioteket og fortalte om bygningens interessante historie. Kulturnatten Herregården kom til hovedstaden i al sin pragt, da Bygningskulturens Hus lukkede publikum ind til en herregårdsaften. En masse interesserede havde lagt vejen om Bygningskulturens Hus for at se udstillingen om herregården Nørre Vosborg med fotograf Janne Klerks billeder, og for at indtage specialiteter ved et veldækket bord i stearinlysenes skær til lyden af strygere. Skuespiller Beate Bille fuldendte magien, da hun læste Karen Blixens Ringen op. Gensynet med Nørre Vosborg bød også på muligheden for at møde forfatter til bogen Mit eventyr som deltids herremand på Nørre Wosborg, Henrik Haubroe, og sikre sig et signeret eksemplar af bogen. Henrik Haubroe var som bekendt blandt BYFOs stiftere og var sammen med sin bror, arkitekt Peer Haubroe, primusmotor på forfald-pr-år ordningen.

11 8 BESTYRELSEN // Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder i 2008/09. På det første bestyrelsesmøde den 19. november 2008 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Birthe Iuel, civ.øk., formand Peter Thunbo, direktør, næstformand Thomas Garth-Grüner, agrarøkonom, HD, kasserer Jørgen Overby, arkitekt maa Niels Arthur Andersen, advokat Niels Peter Schack-Eyber, direktør Bente Ahlefeldt, lektor, cand.mag Suppleanter Johan Pohlmann, gas- og vandmester Bue Beck, restaureringsarkitekt maa par Revisor Statsaut. revisor, Preben Bang Mikkelsen, Ernst & Young Udvalgsdeltagelse BYFO har været repræsenteret i følgende politiske udvalg i BDK: Frednings- og bevaringsudvalget v/ Jørgen Overby. I BDK Erhverv A/S har Peter Thunbo repræsenteret BYFO. I Præsidiet har BYFO været repræsenteret ved Birthe Iuel og Michael Brockenhuus-Schack, Dansk Landbrug; i Rådet ved Birthe Iuel, Ole Hervit og Jørgen Overby. Den sidste del af året har formand for Bevaringsværdige Bygninger Jan Martens overtaget Michal Brockenhuus-Schacks plads, idet han er blevet medlem af Realdanias bestyrelse og derfor mente sig inhabil. Peter Thunbo overtog midt i perioden Ole Hervit plads, idet Ole Hervits på baggrund af vedtægtsbestemt aldersgrænse udtrådte af BYFOs bestyrelse. Som præsident i BDK sidder Birthe Iuel med i både frednings- og bevaringsudvalget samt i Byggeteknisk Udvalg.

12 9 REGNSKAB OG BUDGET // REGNSKAB 2008/09 Med et budgetteret regnskabsresultat på kr. er årets regnskabsresultat på kr. godt kr. bedre end forventet. Denne positive afvigelse skal søges i en række uforudsete reduktioner på omkostningssiden. Heriblandt at omkostninger til opmålinger blev reduceret grundet flere opmålinger end forventet i Københavnsområdet, ligesom rejse- og mødeomkostninger er væsentligt reducerede. Omkostninger til afholdelse af medlemsarrangementer blev færre end forventet, budgetterede udgifter til nyt inventar til sekretariatet er endnu ikke fuldt ud realiseret, og endelig har der stort set ikke været afholdt udgifter til personalekurser og studenterhjælp. Bestyrelsen noterer sig i øvrigt med stor tilfredshed, at kontingentrestanterne i lighed med de senere år er nede på 19 personer. Imponerende i betragtning af, at foreningen tæller over 2000 medlemmer. BYFOs egenkapital udgør nu kr. Det er set over de sidste fem år en stigning på ca. 3,15 mio. kr. Foreningens evne til at forøge egenkapitalen til godt 4,5 mio. kr. er dels et resultat af bestyrelsens omstrukturering af sekretariatet i forbindelse med etableringen af BDK for seks år siden, dels en bevidst omkostningsstyring og endelig tilbageholdenhed med at involvere foreningen i større projekter. Egenkapitalens størrelse medvirker til, at bestyrelse og sekretariat har ro og overskud til at udføre de daglige arbejdsopgaver samt kræfter til at involvere sig i eventuelle relevante projekter. BUDGET 2009/10 Bestyrelsen ønsker fortsat at kunne igangsætte projekter, uden at den opbyggede egenkapital nedbringes i nævneværdigt omfang, hvorfor der budgetteres med kr. til projekter i det kommende år. For at undgå overlapning afventes beslutning om BDKs projektplan, før BYFO tager stilling til foreningens kommende års projekter. Med udgangspunkt i forventninger om et let faldende antal opmålinger af fredede bygninger reduceres budgettallet for denne post fra dette års kr. til kr. i det kommende år, hvorved der forventes et endeligt overskud på kr.

13 10 POLITISKE KONTAKTER OG MÅL // DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN BYFOs medlemskab af Det Særlige Bygningssyn genererer en bred kontaktflade blandt politikere og i embedsværket. Medlem af BYFOs bestyrelse, arkitekt maa. Jørgen Overby er foreningens repræsentant i Det Særlige Bygningssyn og kan kontaktes af BYFOs medlemmer i tilfælde af spørgsmål, hvormed han kan være behjælpelig. UDVALG OM BYGNINGSBEVARING Som følge af et indledende arbejde fra medlemsorganisationerne i Bygningskultur Danmark, herunder BYFO, nedsatte Kulturministeren i 2007 et bredt sammensat udvalg, hvor BYFO i det forløbne år har haft sæde. Udvalget har haft til opgave at udarbejde en udredning med henblik på at belyse bevaringsindsatsen i Danmark og drøfte de fremtidige bevaringsstrategier for området. BYFO gik ind i arbejdet med stor optimisme i håb om at kunne styrke ejernes vilkår for at kunne leve op til deres ansvar i forhold til de fredede bygninger. Imidlertid lå det allerede fra starten som en forudsætning for udvalgets arbejde, i udvalgets kommisorium, at alle bevaringsstrategier, der måtte foreslås af udvalget, skulle være udgiftsneutrale i forhold til de samlede statslige økonomiske rammer for bygningsbevaring. Vedrørende mærkesager, der direkte involverer BYFOs medlemmers økonomi, lykkedes det kun at få tilslutning til to forslag i udvalget nemlig spørgsmålet om grundfondes størrelse og krav om indgåelse af bevaringsdeklarationer: - Grundfondes størrelse fastsættes fremover med udgangspunkt i ejendommens vejledende handlingsplan, som indeholder en beskrivelse af de bygnningsarbejder, bygningen kan imødese. For øjeblikket fastsættes grundfondes størrelse med 4% af ejendomsværdien, hvilket især de senere år har betydet krav om unødigt store kapitalophobninger i grundefonde. - Kravet om indgåelse af bevaringsdeklarationer som betingelse for, at der kan modtages et større statsligt til skud, ophæves. I stedet skal der i forbindelse med eventuel statslig overtagelse af bygningen ved fastsættelse af overtagelsesværdien fradrages et beløb svarende til det, der er ydet i offentligt tilskud, fratrukket afskrivninger. For øjeblikket kræves tinglysning af bevaringsdeklaration ved modtagelse af tilskud på mere end i alt kr. over en periode på fire år. Derudover fik foreningen under de videre drøftelser med departementet lovning på departementets aktive støtte til løsning af en anden af foreningens mærkesager: - At ejere af fredede ejerlejligheder, der selv bebor deres ejerlejligheder, ikke forskelsbehandles i deres mulighed for at få fradrag for istandsættelsesudgifter Under udvalgsarbejdets forløb, løste skatteministeren en tredje af BYFOs mærkesager ved at beslutte: - At fjerne beskatning af fondsmidler ydet til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejendomme, hvis der kunne have været opnået offentlig støtte til istandsættelsen. Derimod blev det under det givne kommisorium ikke muligt at drøfte to af BYFOs meget væsentlige mærkesager: - Genplacering af forfald-pr-år fradraget i den personlige indkomst og ikke som nu i kapitalindkomsten. Forslaget blev yderligere aktualiseret ved gennemførelsen af regeringens Forårspakke.

14 11 - Større beløb disponeret til direkte støtte fra staten, idet beløbet reelt ikke er steget de sidste 20 år. Især fredede bygninger beliggende i landdistrikterne er for manges vedkommende nødlidende. BYFOs mærkesag vedrørende: - Indførelse af et differentieret og gradueret fredningssystem fandt ikke tilslutning, hvorimod Kulturarvsstyrelsen fandt tilslutning fra udvalgets medlemmer for et forslag om at gennemføre en systematisk fredningsgennemgang med besigtigelse og vurdering af alle fredede bygninger med henblik på at udarbejde beskrivelse af fredningsværdierne. Et forslag fra Kulturarvsstyrelsen om at udarbejde individuelle, vejledende handlingsplaner for de enkelte bygninger fandt ligeledes tilslutning fra udvalget. BYFO afgav i forbindelse med disse to forslag mindretalsudtalelse med ordlyden: - Fredningsbeskrivelser er et godt instrument, men der er stadig behov for at kunne graduere fredningerne. - Individuelle vejlende handlingsplaner er et godt instrument til at vejlede ejerne af de fredede bygninger om, hvordan den fredede bygning kan sikres, men handlingsplaner skal være et tilbud til ejerne. BYFO er af den opfattelse, at den enkelte ejers ret til selv at disponere sin bygning fortsat vil være en væsentlig motiverende faktor for incitamentet til at holde bygningen i forsvarlig stand. BYFO er positivt indstillet overfor, at handlingsplaner tilbydes ejerne som rådgivningsværktøj og til formidling af den enkelte bygning. Det var udvalgets opfattelse, at BYFOs forslag om - Mere formidling til ejerne af de fredede bygninger og - Rådgivningsbesøg frem for tilsyn til dels blev opfyldt gennem udarbejdelser af fredningsbeskrivelser og forslag om vejledende handlingsplaner. Kulturarvsstyrelsens yderligere forslag om at økonomisk støtte fremover alene ydes til arbejder beskrevet i en handlingsplan, fik også udvalgets tilslutning bortset fra BYFOs: BYFO kan ikke tilslutte sig forslaget om en kobling mellem handlingsplaner og mulighed for økonomiske støtte. BYFO kunne under ingen omstændigheder acceptere et forslag stillet i udvalget om en tvungen kobling mellem anvendelse af vejledende handlingsplaner og anvendelse af forfald-pr-år. Forslaget blev taget af bordet. Blandt BYFOs øvrige mærkesager kan nævnes, at udvalget var enige om, at det er vigtigt - at opnå adgang for BYFOs medlemmer til at klage over afgørelser vedrørende byggesagsafgørelser - at den lovbefalede sagsbehandling styrkes mandskabsmæssigt for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling og sikre en professionel ekspertise

15 12 - at det er af stor betydning for bygningskulturen, at der arbejdes målrettet med at sikre de rådgivnings- og håndværksmæssige kompetencer, der skal anvendes i den forbindelse - at Det Særlige Bygningssyns sammensætning og rådgivning af Kulturarvsstyrelsen i væsentligt omfang bidrager til at sikre en kvalificering af den faglige bedømmelse af de sager og sagskomplekser, som er til afgørelse i styrelsen. BYFOs optagethed af en klarere lovgivning vedrørende beskyttelse af helheder, omgivelser, sigtelinjer, bygningssammenhænge m.m. resulterede ikke i noget konkret forslag. Et samlet udvalg var enig i behovet for beskyttelse af helheder, men erkendte også, at indførelse af en egentlig helhedsfredning er et stort indgreb og indebærer fastlåsning af samfundets udviklingsmuligheder. Andre instrumenter til beskyttelse af helheder fandt ikke tilslutning eksempelvis bevarende lokalplaner. Udvalget om bygningsbevaring afsluttede sin møderække i efteråret 2008, hvorefter der i første halvdel af 2009 har været afholdt separate møder med de af udvalgsmedlemmerne, der ønskede at afgive mindretalsudtalelser, herunder tre møder med BYFO. Set i lyset af mange års forberedende arbejde blev resultatet af udvalgsarbejdet skuffende for BYFO. Ikke mindst kommisoriets ordlyd gav fra starten indtryk af, at Kulturarvsstyrelsen havde tabt kampen om pengene. KULTURARVSSTYRELSENS STRATEGISKE NETVÆRK OM BEVARING AF KULTURARVEN Kulturarvsstyrelsen har i løbet af sommeren inviteret BYFOs formand til tre strategimøder om bevaring af vore fredede bygninger og fortidsminder. Formålet med møderne var at kortlægge behovet hos styrelsens eksterne brugere og interessenter for vejledning og rådgivning om gode principper for pleje og bevaring af kulturarven. I kommissoriet for netværkets arbejde stod blandt andet skrevet Netværksgruppens formål er derfor at sikre et eksternt indspil til viden om, hvordan Kulturarvsstyrelsen kan fokusere og udvikle sin indsats og arbejdsform inden for bevaringsområdet, herunder såvel niveau som emner for styrelsens rådgivning på området. Styrelsen kan med inspiration fra netværksgruppens arbejde træffe beslutning om ændringer af eksisterende og/eller fastlæggelse af nye politikker på bevaringsområdet samt overveje justeringer af styrelsens organisation. Alle i gruppen har været enige om: - at Kulturarvsstyrelsen bør sikre, at alle parter med et ansvar for kulturarven er bekendt om deres ansvar (inklusive kommunerne) - at Kulturarvsstyrelsen skal sikre et højt kvalitetsniveau i alle registreringer (inkl. databaserne samt sørge for at alt er registreret) - at Kulturarvsstyrelsen skal fremme nationale særtræk i kulturarven mv. Da alle forslag skulle finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer, har spørgsmålet om prioritering af forslagene været væsentligt. På det sidste møde stod det klart, at alle i gruppen var enige om, at Kulturarvsstyrelsen for at understøtte pleje og bevaring af kulturarven på bygnings- og fortidsmindeområderne fortsat bør sikre en fagligt stærk sagsbehandling samt rimelige sagsbehandlingstider, og som led heri bør styrelsen prioritere rådgivning til ejerne, herunder den personlige kontakt.

16 13 Man var også enige om, at styrelsen som overordnet forvalter af kulturarven i sin fremtidige indsats bør prioritere - en stærk formidlingsindsats på alle niveauer dvs. såvel generelt i forhold til befolkningen som helhed, som specifikt på enkeltområder, herunder i vejledninger på fagområder - en udbygget og styrket indsats som facilitator af netværk og viden, koordinerende myndighed/aktiv vidensressource samt som den myndighed, der fastlægger nationale politikker på området. BYFO har under møderne og efterfølgende tilkendegivet sin opfattelse af, at Kulturarvsstyrelsen først og fremmest bør prioritere sin rolle som myndighed og sørge for en effektiv, smidig og faglig stærk sagsbehandling. Er ressourcerne tilstede, er det væsentligt at Kulturarvsstyrelsen yder en passende rådgivning til ejere, brugere og andre interessenter og formidler kulturarven generelt og konkret. BYFO har derimod ikke kunne tilslutte sig et forslag om Kulturarvsstyrelsen som fremtidig koordinator af bevaringsindsatsen på nationalt plan for så vidt angår den bebyggede del af kulturarven. BYFO ser derimod gerne et intensiveret samarbejde med Kulturarvsstyrelsen ud fra den opfattelse, at det er vigtigt, at indsatsen koordineres for at opnå et optimalt resultat. Af øvrige repræsentanter i netværket udover BYFOs formand kan nævnes repræsentanter fra Arkitektskolerne, Forsvaret, Kirkeministeriet, Kommunernes Landsforening, Randers kommune, De Kgl. Bygningsinspektører, Konservatorskolen, Museum Sønderjylland, Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, Skov- og Naturstyrelsen og Slots- og ejendomsstyrelsen. For at være klædt godt på til drøftelserne i gruppen, udsendte sekretariatet i juni en mail til ca medlemmer, hvor vi blandt andet spurgte, hvad der skal til, for at fredningsværdierne i de fredede bygninger ikke langsomt forsvinder. Inden for et døgn fik vi næsten 100 svar med nuancerede og fremadrettede kommentarer. En stor hjælp til formanden som input til hendes arbejde i gruppen og tegn på, at emnet optager BYFOs medlemmer i væsentligt omfang. NY PROFESSOR BYFO ønsker arkitekt, lektor og ph.d. Christoffer Harlang tillykke med udnævnelsen til professor i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Kunstakademiets Arkitektskole, og med at området nu igen har en professor, der kan give faget den opmærksomhed, det fortjener. Christoffer Harlang er ligeledes formand for Det Særlige Bygningssyn. ODENSE TEKNISKE SKOLE BYFOs formand er, som præsident for BDK, medlem af bestyrelsen for den efteruddannelse, som Odense Tekniske Skole udbyder for håndværkere, der har speciel interesse for restaurering. Uddannelsen er bygget op af en række moduler af fem ugers varighed og gennemføres typisk indenfor tre år. BYFO finder det væsentligt at styrke de gamle håndværksfag, hvis foreningens medlemmer fortsat skal kunne vedligeholde og istandsætte de fredede bygninger med kvalitet. Det er desuden vigtigt, at den enkelte restaureringshåndværker bibringes en helheldsforståelse for de forskellige elementer og håndværk, der indgår i vedligeholdelses- og i særdeleshed i istandsættelsesarbejder på de fredede bygninger, hvorfor foreningen støtter op omkring uddannelsens tværfaglige samarbejde håndværksfagene imellem. VIDENSPANEL I FORBINDELSE MED FREMTIDENS HERREGÅRD Videnspanelet består af seks nøglepersoner med viden og erfaring om herregårdens situation og udvikling. Videnspanelet støtter projektsekretariatet i idé- og projektudvikling, i forbindelse med analyser og fungerer som ambassadører for projektet. Fra BYFO deltager Birthe Iuel.

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Fik beboer- demokratiet dødsstødet?

Fik beboer- demokratiet dødsstødet? LEJER I Danmark NR. 57 - Sommer 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fik beboer- demokratiet dødsstødet? Den 29. maj vedtog Folketinget et lovforslag, L 208, som på afgørende vis

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere