BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN"

Transkript

1 BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

2 VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede ejendomme, således at de kan leve op til deres ansvar som forvaltere af en væsentlig del af Danmarks kulturarv MISSION // At skabe forståelse for bygningernes fredningsværdier At formidle viden om vilkårene for bygningsfredning og konsekvenserne heraf At være et fælles forum for ejerne, brugerne og administratorer af fredede ejendomme og repræsentere deres interesser i relevante råd og udvalg BYFO // Foreningen repræsenterer ca ejere og brugere af fredede byhuse, landejendomme, herregårde og industrianlæg fordelt over hele landet.

3

4 1 REFERAT AF BYFOs GENERALFORSAMLING 2009 // BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 19. september på Lerchenborg Slot, som Amalie og Christian Lerche generøst havde stillet til rådighed. Efter registrering og morgenkaffe indledte Christian Lerche og formand Birthe Iuel generalforsamlingen med at byde de omkring 135 fremmødte velkommen. 1. VALG AF DIRIGENT // Bestyrelsen foreslog advokat Lise Kirketerp-Møller valgt som dirigent. Forslaget blev ensstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og fastslog, at fristen i henhold til vedtægterne for indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig. Dirigenten kunne konstatere, at alle stemmeberettigede var blevet registreret og havde fået udleveret stemmesedler. Nedenfor foresloges Gitte Stisen og Gitte Spies som stemmetællere i tilfælde af afstemning. 2. BESTYRELSENS BERETNING // Birthe Iuel orienterede om, at den mundtlige beretning ville bestå i udpluk fra den mere detaljerede skriftlige beretning, herunder den netop offentliggjorte rapport fra Kulturministeriets udvalg om bygningsbevaring, det strategiske netværk under Kulturarvsstyrelsen, Forårspakken og de fredede bygninger, lancering af BYFOs fredningsplakette, BYFOs forsikringsordninger samt frasalget af Bygningskultur Danmarks erhvervsdel. Nedenfor følger bestyrelsens skriftlige beretning, der i alt væsentligt gengiver formandens kortere, mundtlige beretning. ÅRSBERETNING 2009 BYFO // Endnu et begivenhedsrigt og aktivt år er gået: Anden halvdel af 2008 blev præget af finanskrisen, der satte en noget brat stopper for byggeriet og dermed også for medlemmernes lyst til at igangsætte nye store istandsættelser, der kunne vente. I BYFO blev det eneste synlige resultat af krisen dog et lidt højere tab på debitorer i årets regnskab og nogle få udmeldelser fra medlemmer, der desværre er ramt af krisen og har måttet sætte deres fredede bygninger til salg. Internt i foreningen tog BDKs frasalg af erhvervsdelen en del af formandens opmærksomhed og såmænd også sekretariatets. BDK er trods alt først og fremmest BYFOs barn. Af positive begivenheder skal nævnes udsendelsen af BYFOs plakette, der gav masser af pressedækning, opmærksomhed til de fredede bygninger og glade medlemmer. I den negative ende må det konstateres, at der med regeringens Forårspakke røg endnu en luns af værdien af forfald-pr-år fradraget.

5 2 Arbejdet i Kulturministerens bevaringsudvalg blev efter halvandet års arbejde afsluttet i foråret med de sidste drøftelser om BYFOs mindretalsudtalelser. Det blev ikke til de store resultater for ejerne af de fredede bygninger men lidt har også ret. Til gengæld fik Kulturavsstyrelsen udvalgets opbakning til en registrering af de fredede bygninger og deres fredningsværdier med et efterfølgende forslag på regeringens finanslovsudkast om en bevilling på 16,5 millioner kr. STRATEGI BYFOs strategi er til stadighed at styrke foreningens positionering, så muligheden for at præge politiken på området øges. Samtidig med varetagelsen af medlemmernes interesser udnyttes relevante muligheder for, at foreningens medlemmer kan markere sig som ansvarlige varetagere af den byggede kulturarv. Antallet af besøg på BYFOs hjemmeside er steget yderligere i det forløbne år. Sitets design er ændret en smule, så de seneste/vigtigste nyheder nu popper op på forsiden.

6 3 Den nye service for ejere og brugere af fredede bygninger med oplysning om relevante fonde har fået fine tilbagemeldinger fra medlemmerne. Listen indeholder en oversigt over en række private fonde, der bevilger midler til fredede og bevaringsværdige bygninger. Listen er ikke udtømmende. Oplysningerne stammer fra diverse vejvisere over fonde og legater, fondenes hjemmesider samt ikke mindst fra indberetninger fra BYFOs medlemmer. Medlemmerne opfordres til at informere sekretariatet om relevante tilskudsmuligheder. Medlemsportalen kører upåklageligt og er som hidtil alene tilgængelig for medlemmer ved hjælp af et medlemsnummer og en personlig adgangskode, der udsendes fra sekretariatet i forbindelse med kontingentopkævningen. Adgangskoden kan dog altid oplyses ved henvendelse til sekretariatet. Foreningens medlemmer opfordres til at benytte sig af muligheden for at promovere bygninger og arrangementer på det dynamiske danmarkskort. Oplysninger om såvel permanente arrangementer, tilbud og seværdigheder som særarrangementer skal blot indsendes til sekretariatet. Hjemmesiden er til stadighed under udvikling. Sekretariatet modtager gerne idéer, kommentarer eller andet, der kan være med til at forbedre denne service. Det bør i den forbindelse nævnes, at supplerer og suppleres af blandt andet BDKs portal og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside BYFOs hjemmeside suppleres endvidere af BDKs Bygningsplejeguide. ELEKTRONISK NYHEDSBREV - BYFO NYT BYFO NYT er udkommet seks gange i det forløbne år. Sekretariatet modtager meget gerne indlæg fra medlemmer. Det er stadig nødvendigt, at medlemmer selv tilmelder sig som abonnent via hjemmesiden medlemmer - det vil sige 34 flere end sidste år - har valgt at få tilsendt BYFO NYT pr medlemmer modtager dog stadig BYFO NYT med posten. Uanset at det elektroniske medie i stadigt stigende grad vinder terræn, ændrer dette naturligvis ikke på, at foreningen fortsat prioriterer den personlige kontakt med medlemmerne telefonisk og skriftligt hvorfor mottoet fortsat vil være Ring hellere en gang for meget.... MEDLEMMERNE // Det samlede antal medlemmer er i skrivende stund Et tilbageblik viser en medlemsfremgang fra 1725 medlemmer i 1997 til de nuværende 2108 medlemmer. Der er registreret 30 nye medlemmer og 13 ejerskifter i kontingentperioden 2008/09. MEDLEMSHVERVNING BYFOs nye præsentationsfolder, FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN, der i kort og overskuelig form fortæller om BYFO, og om hvad man skal være opmærksom på som ejer af en fredet bygning, sendes bredt ud, og bidrager til at sikre foreningen nye medlemmer. Ganske som tidligere opfordres medlemmer til at kontakte sekretariatet, såfremt man har kendskab til potentielle eller nuværende ejere af fredede bygninger, der måtte have glæde af et medlemskab af BYFO.

7 4 MEDLEMSSERVICE Forfald-pr-år Der er i regnskabsåret 2008/09 opmålt 26 nye ejendomme med beregning af forfald-pr-år beløb. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ifølge reglerne er en betingelse for fradrag efter forfald-pr-år ordningen, at ejeren har indhentet en skatteberegning fra BYFO. Ud over forpligtelsen til at indhente en skatteberegning, såfremt man benytter forfald-pr-år, er indberetningerne til BYFO af essentiel betydning i forhold til at få et realistisk og troværdigt statistisk materiale til brug for foreningens politiske arbejde. En del medlemmer har oplyst, at de var af den opfattelse, at der skal betales særskilt for udarbejdelse af skatteberegninger. Det er ikke tilfældet udarbejdelsen er indeholdt i kontingentet, som i øvrigt også er fradragsberettiget under forfald-pr-år. Ifølge bygningsfredningsloven kræver alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Der hersker en vis usikkerhed om begrebet almindelig vedligeholdelse, og hvad der generelt er tilladt. Bag på oplysningsskemaet er der derfor oplistet en række eksempler på bygningsarbejder, der kræver tilladelse fra myndighederne. Oversigten omfatter kun de mest gængse arbejder hvis der er tvivl, kan BYFOs sekretariat eller Kultutarvsstyrelsen altid kontaktes. Forsikring I samarbejde med forsikringsmæglervirksomheden Willis har BYFO indgået en rammeaftale om forsikring af fredede bygninger. Aftalen er indgået med TRYG, der betjener medlemmerne med specialuddannede assurandører. Den samlede forsikringsportefølje pr udgjorde kr., hvilket må betragtes som meget flot. Der er tale om 84 medlemmer, som på nuværende tidspunkt har valgt at acceptere et forsikringstilbud via medlemsordningen. Willis oplyser, at der er flere ejendomme på vej ind i ordningen. Alt i alt har omkring 200 benyttet sig af muligheden for at modtage tilbud. Ordningen er et medlemstilbud, hvor vederlaget til forsikringsrådgivning er indeholdt i præmien. Som udløber af samarbejdet mellem BYFO og Willis har Willis afsøgt markedet for generationsskifteforsikringer. (Se nedenfor under Medlemsaktiviteter- og arrangementer.) Seneste skud på samarbejdet er tilbuddet om en attraktiv og billig behandlingsforsikring til BYFOs medlemmer og deres eventuelle ansatte. I forbindelse med forsikringsgennemgang af medlemmernes forsikringer af de fredede bygninger har det vist sig, at mange af BYFOs medlemmer ikke har mulighed for at tegne behandlingsforsikringer til en favorabel pris. Enten er man ikke i et lønmodtagerforhold, hvor tilbuddet ofte gives, eller også er medlemmernes virksomheder så små, at man ikke har medarbejdere i et antal, der udløser rabat på forsikringerne. Da der blandt medlemmerne har vist sig et ønske om at kunne tegne en behandlingsforsikring, har BYFO derfor på medlemmernes, deres ægtefællers, børns og medarbejderes vegne sammen med Willis etableret tilbud om en behandlingsforsikring hos Mølholm til den favorable pris af 1600 kr. om året. Det er en besparelse på ca. 500 kr. pr. forsikret person. I skrivende stund har omkring 40 medlemmer tilmeldt sig ordningen.

8 5 Der er desværre ikke mulighed for at etablere behandlingsforsikring efter det fyldte 70. år; der arbejdes dog på et produkt for >70 årige. Pjece om hvad behandlingsforsikringen dækker samt blanket til brug for tegning af forsikring findes på BYFOs hjemmeside. BYFOs arkitekt BYFOs restaureringsarkitekt Leif Hansen opmåler fredede bygninger over hele landet. Har medlemmerne spørgsmål til ham, eller ønsker de et besøg for at drøfte problemstillinger vedrørende de fredede bygninger, lægger han gerne vejen omkring, når han alligevel er i lokalområdet. Det er derfor en god idé at bestille ham i god tid, så et eventuelt besøg kan planlægges. Ønsker man et særskilt besøg, aftales pris. Telefonisk rådgivning ydes gratis alle ugens hverdage. Fredningsplakette Som et led i bestyrelsens ønske om at brande de fredede bygninger, blev det besluttet at benytte BYFOs 30-års jubilæumsår til at fremstille og forære medlemmerne en bronzeplakette til opsætning til højre for indgangspartiet på de fredede bygninger. Lanceringen af plaketten blev en stor success. Rundt om i landet var borgmestre og andre for sagen væsentlige personer mødt op til prøveopsætning af de første plaketter på udvalgte medlemmers fredede bygninger. Begivenheden blev transmitteret i lokal-tv og lokalradioer rundt om i landet, fra Bornholm til Vendsyssel, og mange aviser og fagblade bragte og er fortsat med at bringe reportager og artikler om plaketten. I løbet af sommeren har vore medlemmer efterspurgt ekstra plaketter, og en del ikke-medlemmer har også købt plaketten til opsætning. En enkelt kommune har sågar købt plaketter til opsætning på alle kommunens fredede bygninger i anledning af arkitekturens dag. For at lette medlemmerne i opsætningen af plaketten, ligger der på BYFOs hjemmeside en anvisning med forslag til, hvor og hvordan plaketten sættes op og et ansøgningsskema, lige til at udfylde og indsende til Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen overvejer at tilbyde medlemmerne hjælp til opsætning af plaketten efter opnåelse af tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

9 6 BYFO børsen BYFO BØRSEN er en nyskabelse på foreningens hjemmeside. BYFO BØRSEN er stedet, hvor man kan avertere efter det, man søger, sætte ting til salg eller give det væk, som ikke skal bruges længere. Intentionen med BYFO BØRSEN er at give mulighed for, at historiske byggematerialer som gamle beslag, døre, vinduer, paneler, mursten, tegl mv. kan finde anvendelse under nye forhold i stedet for at blive smidt på lossepladsen eller stå og forgå i en lade. Send et brev eller en mail til sekretariatet med en beskrivelse af de emner, der skal formidles vedlæg så vidt muligt fotos af genstanden(e). Kontaktperson samt adresse eller telefonnummer skal fremgå af annoncen. Fondsoversigt Der har været mange positive tilbagemeldinger på fondsoversigten på hjemmesiden. Oversigten justeres løbende i takt med medlemmernes indberetninger. Som en del af medlemsservicen omfatter siden også eksempler på ansøgninger til fonde og Kulturarvsstyrelsen. Medlemmerne opfordres fortsat til at informere sekretariatet om relevante tilskudsmuligheder. Løbende orientering til sekretariatet om positive erfaringer vil bidrage til at gøre fondsoversigten til en væsentlig inspirationskilde. Debatmagasiner Bygningskultur Danmark har i det forløbne år udgivet to numre af debatmagasinet Historien Fortsætter, som bestyrelsen har valgt at tilsende BYFOs medlemmer. I forbindelse med åbning af portalen er det besluttet, at al kommunikation med omverdenen fremover skal foregå på portalen. Postkort-service BYFOs postkort-service, hvor medlemmer til en særlig medlemspris kan få trykt postkort af deres fredede bygning, er stadig et løbende tilbud, ligesom det er muligt at købe BYFOs specialdesignede gavepapir til medlemspris (kan ses på hjemmesiden). Direct mail Vigtige nyheder, der dårligt kan afvente udsendelse af næste BYFO NYT, udsendes fortsat som mail til medlemmerne.

10 7 MEDLEMSAKTIVITETER OG -ARRANGEMENTER Medlemsmøder om generationsskifteforsikringer BYFOs medlemmer var inviteret til at deltage i et kort seminar, som forsikringsmæglervirksomheden Willis havde sammensat specielt for BYFOs og Danske Godser og Herregårdes medlemmer i november i henholdsvis København og Odense. Ejere fra 30 herregårde samt andre interesserede deltog. Willis havde afsøgt markedet for generationsskifteforsikringer og præsenterede resultaterne, hvoraf det blandt andet fremgik, at prisforskellen på den dyreste og den billigste forsikring er over kr. årligt. Information fra møderne er lagt på BYFOs hjemmeside. Raadvad det gamle industrilandskab ved Mølleåen I april inviterede BYFO medlemmerne på en rundvisning i Raadvad, hvor de traditionelle håndværk stadig trives i bedste velgående. Arrangementet var velsignet med høj sol og blå himmel prikken over i et i det spændende besøg, som indledtes med en grundig indføring i Center For Bygningsbevarings aktiviteter og intentioner, hvorefter der var rundvisning på de fire værksteder: essesmeden, maleren, stenhuggeren og billedskæreren. Efter rundturen var der servering under åben himmel med udsigt til den nyudsprungne skov. Havnerundfart med Peter Olesen og besøg i Børsbygningen 150 medlemmer var med, da Peter Olesen en smuk sensommeraften var guide på en havnerundfart i København. Den engagerede og erfarne turguide levede til fulde op til sit løfte: Kommentarerne er stærkt subjektive, humøret er højt og hensigten er bestemt, men kærlig. Arrangementet sluttede af med forfriskninger i Christian den IVs Børsbygning, hvor ejendomsinspektør Jan Czako fremviste Børsalen og biblioteket og fortalte om bygningens interessante historie. Kulturnatten Herregården kom til hovedstaden i al sin pragt, da Bygningskulturens Hus lukkede publikum ind til en herregårdsaften. En masse interesserede havde lagt vejen om Bygningskulturens Hus for at se udstillingen om herregården Nørre Vosborg med fotograf Janne Klerks billeder, og for at indtage specialiteter ved et veldækket bord i stearinlysenes skær til lyden af strygere. Skuespiller Beate Bille fuldendte magien, da hun læste Karen Blixens Ringen op. Gensynet med Nørre Vosborg bød også på muligheden for at møde forfatter til bogen Mit eventyr som deltids herremand på Nørre Wosborg, Henrik Haubroe, og sikre sig et signeret eksemplar af bogen. Henrik Haubroe var som bekendt blandt BYFOs stiftere og var sammen med sin bror, arkitekt Peer Haubroe, primusmotor på forfald-pr-år ordningen.

11 8 BESTYRELSEN // Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder i 2008/09. På det første bestyrelsesmøde den 19. november 2008 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Birthe Iuel, civ.øk., formand Peter Thunbo, direktør, næstformand Thomas Garth-Grüner, agrarøkonom, HD, kasserer Jørgen Overby, arkitekt maa Niels Arthur Andersen, advokat Niels Peter Schack-Eyber, direktør Bente Ahlefeldt, lektor, cand.mag Suppleanter Johan Pohlmann, gas- og vandmester Bue Beck, restaureringsarkitekt maa par Revisor Statsaut. revisor, Preben Bang Mikkelsen, Ernst & Young Udvalgsdeltagelse BYFO har været repræsenteret i følgende politiske udvalg i BDK: Frednings- og bevaringsudvalget v/ Jørgen Overby. I BDK Erhverv A/S har Peter Thunbo repræsenteret BYFO. I Præsidiet har BYFO været repræsenteret ved Birthe Iuel og Michael Brockenhuus-Schack, Dansk Landbrug; i Rådet ved Birthe Iuel, Ole Hervit og Jørgen Overby. Den sidste del af året har formand for Bevaringsværdige Bygninger Jan Martens overtaget Michal Brockenhuus-Schacks plads, idet han er blevet medlem af Realdanias bestyrelse og derfor mente sig inhabil. Peter Thunbo overtog midt i perioden Ole Hervit plads, idet Ole Hervits på baggrund af vedtægtsbestemt aldersgrænse udtrådte af BYFOs bestyrelse. Som præsident i BDK sidder Birthe Iuel med i både frednings- og bevaringsudvalget samt i Byggeteknisk Udvalg.

12 9 REGNSKAB OG BUDGET // REGNSKAB 2008/09 Med et budgetteret regnskabsresultat på kr. er årets regnskabsresultat på kr. godt kr. bedre end forventet. Denne positive afvigelse skal søges i en række uforudsete reduktioner på omkostningssiden. Heriblandt at omkostninger til opmålinger blev reduceret grundet flere opmålinger end forventet i Københavnsområdet, ligesom rejse- og mødeomkostninger er væsentligt reducerede. Omkostninger til afholdelse af medlemsarrangementer blev færre end forventet, budgetterede udgifter til nyt inventar til sekretariatet er endnu ikke fuldt ud realiseret, og endelig har der stort set ikke været afholdt udgifter til personalekurser og studenterhjælp. Bestyrelsen noterer sig i øvrigt med stor tilfredshed, at kontingentrestanterne i lighed med de senere år er nede på 19 personer. Imponerende i betragtning af, at foreningen tæller over 2000 medlemmer. BYFOs egenkapital udgør nu kr. Det er set over de sidste fem år en stigning på ca. 3,15 mio. kr. Foreningens evne til at forøge egenkapitalen til godt 4,5 mio. kr. er dels et resultat af bestyrelsens omstrukturering af sekretariatet i forbindelse med etableringen af BDK for seks år siden, dels en bevidst omkostningsstyring og endelig tilbageholdenhed med at involvere foreningen i større projekter. Egenkapitalens størrelse medvirker til, at bestyrelse og sekretariat har ro og overskud til at udføre de daglige arbejdsopgaver samt kræfter til at involvere sig i eventuelle relevante projekter. BUDGET 2009/10 Bestyrelsen ønsker fortsat at kunne igangsætte projekter, uden at den opbyggede egenkapital nedbringes i nævneværdigt omfang, hvorfor der budgetteres med kr. til projekter i det kommende år. For at undgå overlapning afventes beslutning om BDKs projektplan, før BYFO tager stilling til foreningens kommende års projekter. Med udgangspunkt i forventninger om et let faldende antal opmålinger af fredede bygninger reduceres budgettallet for denne post fra dette års kr. til kr. i det kommende år, hvorved der forventes et endeligt overskud på kr.

13 10 POLITISKE KONTAKTER OG MÅL // DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN BYFOs medlemskab af Det Særlige Bygningssyn genererer en bred kontaktflade blandt politikere og i embedsværket. Medlem af BYFOs bestyrelse, arkitekt maa. Jørgen Overby er foreningens repræsentant i Det Særlige Bygningssyn og kan kontaktes af BYFOs medlemmer i tilfælde af spørgsmål, hvormed han kan være behjælpelig. UDVALG OM BYGNINGSBEVARING Som følge af et indledende arbejde fra medlemsorganisationerne i Bygningskultur Danmark, herunder BYFO, nedsatte Kulturministeren i 2007 et bredt sammensat udvalg, hvor BYFO i det forløbne år har haft sæde. Udvalget har haft til opgave at udarbejde en udredning med henblik på at belyse bevaringsindsatsen i Danmark og drøfte de fremtidige bevaringsstrategier for området. BYFO gik ind i arbejdet med stor optimisme i håb om at kunne styrke ejernes vilkår for at kunne leve op til deres ansvar i forhold til de fredede bygninger. Imidlertid lå det allerede fra starten som en forudsætning for udvalgets arbejde, i udvalgets kommisorium, at alle bevaringsstrategier, der måtte foreslås af udvalget, skulle være udgiftsneutrale i forhold til de samlede statslige økonomiske rammer for bygningsbevaring. Vedrørende mærkesager, der direkte involverer BYFOs medlemmers økonomi, lykkedes det kun at få tilslutning til to forslag i udvalget nemlig spørgsmålet om grundfondes størrelse og krav om indgåelse af bevaringsdeklarationer: - Grundfondes størrelse fastsættes fremover med udgangspunkt i ejendommens vejledende handlingsplan, som indeholder en beskrivelse af de bygnningsarbejder, bygningen kan imødese. For øjeblikket fastsættes grundfondes størrelse med 4% af ejendomsværdien, hvilket især de senere år har betydet krav om unødigt store kapitalophobninger i grundefonde. - Kravet om indgåelse af bevaringsdeklarationer som betingelse for, at der kan modtages et større statsligt til skud, ophæves. I stedet skal der i forbindelse med eventuel statslig overtagelse af bygningen ved fastsættelse af overtagelsesværdien fradrages et beløb svarende til det, der er ydet i offentligt tilskud, fratrukket afskrivninger. For øjeblikket kræves tinglysning af bevaringsdeklaration ved modtagelse af tilskud på mere end i alt kr. over en periode på fire år. Derudover fik foreningen under de videre drøftelser med departementet lovning på departementets aktive støtte til løsning af en anden af foreningens mærkesager: - At ejere af fredede ejerlejligheder, der selv bebor deres ejerlejligheder, ikke forskelsbehandles i deres mulighed for at få fradrag for istandsættelsesudgifter Under udvalgsarbejdets forløb, løste skatteministeren en tredje af BYFOs mærkesager ved at beslutte: - At fjerne beskatning af fondsmidler ydet til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejendomme, hvis der kunne have været opnået offentlig støtte til istandsættelsen. Derimod blev det under det givne kommisorium ikke muligt at drøfte to af BYFOs meget væsentlige mærkesager: - Genplacering af forfald-pr-år fradraget i den personlige indkomst og ikke som nu i kapitalindkomsten. Forslaget blev yderligere aktualiseret ved gennemførelsen af regeringens Forårspakke.

14 11 - Større beløb disponeret til direkte støtte fra staten, idet beløbet reelt ikke er steget de sidste 20 år. Især fredede bygninger beliggende i landdistrikterne er for manges vedkommende nødlidende. BYFOs mærkesag vedrørende: - Indførelse af et differentieret og gradueret fredningssystem fandt ikke tilslutning, hvorimod Kulturarvsstyrelsen fandt tilslutning fra udvalgets medlemmer for et forslag om at gennemføre en systematisk fredningsgennemgang med besigtigelse og vurdering af alle fredede bygninger med henblik på at udarbejde beskrivelse af fredningsværdierne. Et forslag fra Kulturarvsstyrelsen om at udarbejde individuelle, vejledende handlingsplaner for de enkelte bygninger fandt ligeledes tilslutning fra udvalget. BYFO afgav i forbindelse med disse to forslag mindretalsudtalelse med ordlyden: - Fredningsbeskrivelser er et godt instrument, men der er stadig behov for at kunne graduere fredningerne. - Individuelle vejlende handlingsplaner er et godt instrument til at vejlede ejerne af de fredede bygninger om, hvordan den fredede bygning kan sikres, men handlingsplaner skal være et tilbud til ejerne. BYFO er af den opfattelse, at den enkelte ejers ret til selv at disponere sin bygning fortsat vil være en væsentlig motiverende faktor for incitamentet til at holde bygningen i forsvarlig stand. BYFO er positivt indstillet overfor, at handlingsplaner tilbydes ejerne som rådgivningsværktøj og til formidling af den enkelte bygning. Det var udvalgets opfattelse, at BYFOs forslag om - Mere formidling til ejerne af de fredede bygninger og - Rådgivningsbesøg frem for tilsyn til dels blev opfyldt gennem udarbejdelser af fredningsbeskrivelser og forslag om vejledende handlingsplaner. Kulturarvsstyrelsens yderligere forslag om at økonomisk støtte fremover alene ydes til arbejder beskrevet i en handlingsplan, fik også udvalgets tilslutning bortset fra BYFOs: BYFO kan ikke tilslutte sig forslaget om en kobling mellem handlingsplaner og mulighed for økonomiske støtte. BYFO kunne under ingen omstændigheder acceptere et forslag stillet i udvalget om en tvungen kobling mellem anvendelse af vejledende handlingsplaner og anvendelse af forfald-pr-år. Forslaget blev taget af bordet. Blandt BYFOs øvrige mærkesager kan nævnes, at udvalget var enige om, at det er vigtigt - at opnå adgang for BYFOs medlemmer til at klage over afgørelser vedrørende byggesagsafgørelser - at den lovbefalede sagsbehandling styrkes mandskabsmæssigt for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling og sikre en professionel ekspertise

15 12 - at det er af stor betydning for bygningskulturen, at der arbejdes målrettet med at sikre de rådgivnings- og håndværksmæssige kompetencer, der skal anvendes i den forbindelse - at Det Særlige Bygningssyns sammensætning og rådgivning af Kulturarvsstyrelsen i væsentligt omfang bidrager til at sikre en kvalificering af den faglige bedømmelse af de sager og sagskomplekser, som er til afgørelse i styrelsen. BYFOs optagethed af en klarere lovgivning vedrørende beskyttelse af helheder, omgivelser, sigtelinjer, bygningssammenhænge m.m. resulterede ikke i noget konkret forslag. Et samlet udvalg var enig i behovet for beskyttelse af helheder, men erkendte også, at indførelse af en egentlig helhedsfredning er et stort indgreb og indebærer fastlåsning af samfundets udviklingsmuligheder. Andre instrumenter til beskyttelse af helheder fandt ikke tilslutning eksempelvis bevarende lokalplaner. Udvalget om bygningsbevaring afsluttede sin møderække i efteråret 2008, hvorefter der i første halvdel af 2009 har været afholdt separate møder med de af udvalgsmedlemmerne, der ønskede at afgive mindretalsudtalelser, herunder tre møder med BYFO. Set i lyset af mange års forberedende arbejde blev resultatet af udvalgsarbejdet skuffende for BYFO. Ikke mindst kommisoriets ordlyd gav fra starten indtryk af, at Kulturarvsstyrelsen havde tabt kampen om pengene. KULTURARVSSTYRELSENS STRATEGISKE NETVÆRK OM BEVARING AF KULTURARVEN Kulturarvsstyrelsen har i løbet af sommeren inviteret BYFOs formand til tre strategimøder om bevaring af vore fredede bygninger og fortidsminder. Formålet med møderne var at kortlægge behovet hos styrelsens eksterne brugere og interessenter for vejledning og rådgivning om gode principper for pleje og bevaring af kulturarven. I kommissoriet for netværkets arbejde stod blandt andet skrevet Netværksgruppens formål er derfor at sikre et eksternt indspil til viden om, hvordan Kulturarvsstyrelsen kan fokusere og udvikle sin indsats og arbejdsform inden for bevaringsområdet, herunder såvel niveau som emner for styrelsens rådgivning på området. Styrelsen kan med inspiration fra netværksgruppens arbejde træffe beslutning om ændringer af eksisterende og/eller fastlæggelse af nye politikker på bevaringsområdet samt overveje justeringer af styrelsens organisation. Alle i gruppen har været enige om: - at Kulturarvsstyrelsen bør sikre, at alle parter med et ansvar for kulturarven er bekendt om deres ansvar (inklusive kommunerne) - at Kulturarvsstyrelsen skal sikre et højt kvalitetsniveau i alle registreringer (inkl. databaserne samt sørge for at alt er registreret) - at Kulturarvsstyrelsen skal fremme nationale særtræk i kulturarven mv. Da alle forslag skulle finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer, har spørgsmålet om prioritering af forslagene været væsentligt. På det sidste møde stod det klart, at alle i gruppen var enige om, at Kulturarvsstyrelsen for at understøtte pleje og bevaring af kulturarven på bygnings- og fortidsmindeområderne fortsat bør sikre en fagligt stærk sagsbehandling samt rimelige sagsbehandlingstider, og som led heri bør styrelsen prioritere rådgivning til ejerne, herunder den personlige kontakt.

16 13 Man var også enige om, at styrelsen som overordnet forvalter af kulturarven i sin fremtidige indsats bør prioritere - en stærk formidlingsindsats på alle niveauer dvs. såvel generelt i forhold til befolkningen som helhed, som specifikt på enkeltområder, herunder i vejledninger på fagområder - en udbygget og styrket indsats som facilitator af netværk og viden, koordinerende myndighed/aktiv vidensressource samt som den myndighed, der fastlægger nationale politikker på området. BYFO har under møderne og efterfølgende tilkendegivet sin opfattelse af, at Kulturarvsstyrelsen først og fremmest bør prioritere sin rolle som myndighed og sørge for en effektiv, smidig og faglig stærk sagsbehandling. Er ressourcerne tilstede, er det væsentligt at Kulturarvsstyrelsen yder en passende rådgivning til ejere, brugere og andre interessenter og formidler kulturarven generelt og konkret. BYFO har derimod ikke kunne tilslutte sig et forslag om Kulturarvsstyrelsen som fremtidig koordinator af bevaringsindsatsen på nationalt plan for så vidt angår den bebyggede del af kulturarven. BYFO ser derimod gerne et intensiveret samarbejde med Kulturarvsstyrelsen ud fra den opfattelse, at det er vigtigt, at indsatsen koordineres for at opnå et optimalt resultat. Af øvrige repræsentanter i netværket udover BYFOs formand kan nævnes repræsentanter fra Arkitektskolerne, Forsvaret, Kirkeministeriet, Kommunernes Landsforening, Randers kommune, De Kgl. Bygningsinspektører, Konservatorskolen, Museum Sønderjylland, Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, Skov- og Naturstyrelsen og Slots- og ejendomsstyrelsen. For at være klædt godt på til drøftelserne i gruppen, udsendte sekretariatet i juni en mail til ca medlemmer, hvor vi blandt andet spurgte, hvad der skal til, for at fredningsværdierne i de fredede bygninger ikke langsomt forsvinder. Inden for et døgn fik vi næsten 100 svar med nuancerede og fremadrettede kommentarer. En stor hjælp til formanden som input til hendes arbejde i gruppen og tegn på, at emnet optager BYFOs medlemmer i væsentligt omfang. NY PROFESSOR BYFO ønsker arkitekt, lektor og ph.d. Christoffer Harlang tillykke med udnævnelsen til professor i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Kunstakademiets Arkitektskole, og med at området nu igen har en professor, der kan give faget den opmærksomhed, det fortjener. Christoffer Harlang er ligeledes formand for Det Særlige Bygningssyn. ODENSE TEKNISKE SKOLE BYFOs formand er, som præsident for BDK, medlem af bestyrelsen for den efteruddannelse, som Odense Tekniske Skole udbyder for håndværkere, der har speciel interesse for restaurering. Uddannelsen er bygget op af en række moduler af fem ugers varighed og gennemføres typisk indenfor tre år. BYFO finder det væsentligt at styrke de gamle håndværksfag, hvis foreningens medlemmer fortsat skal kunne vedligeholde og istandsætte de fredede bygninger med kvalitet. Det er desuden vigtigt, at den enkelte restaureringshåndværker bibringes en helheldsforståelse for de forskellige elementer og håndværk, der indgår i vedligeholdelses- og i særdeleshed i istandsættelsesarbejder på de fredede bygninger, hvorfor foreningen støtter op omkring uddannelsens tværfaglige samarbejde håndværksfagene imellem. VIDENSPANEL I FORBINDELSE MED FREMTIDENS HERREGÅRD Videnspanelet består af seks nøglepersoner med viden og erfaring om herregårdens situation og udvikling. Videnspanelet støtter projektsekretariatet i idé- og projektudvikling, i forbindelse med analyser og fungerer som ambassadører for projektet. Fra BYFO deltager Birthe Iuel.

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv -

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - A Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, ; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - NORDMAK Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus i RAADVAD i RAADVAD 5 arkitekter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle I Foreningen Stenager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer. Formanden bød velkommen

Læs mere

Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur

Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur DE INDRE LINIER Bestyrelsen Efter årsmødet i 2012 konstituerede bestyrelsen sig således: Peter M. Hee, formand Karen Margrethe Olsen,

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik Bygnings Frednings Foreningen Sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme Association of Owners of Historic Houses in Denmark BYFOs bidrag til en ny Bygnings Frednings Foreningen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2011 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FR EMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2011 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FR EMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2011 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FR EMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere