Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø"

Transkript

1 Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud. Generelle vilkår: Areal: Arealet er på m² og er beliggende i Søndersø som en del af matr. nr. 34 AÆ Søndersø by, Søndersø. Arealet sælges samlet. Pris og overtagelse: Arealet udbydes til salg til kr. ekskl. moms (170 kr. pr. m² ekskl. moms) og ekskl. tilslutningsbidrag. Overtagelse af arealet kan ske straks. Arealet er beliggende i byzone til opførelse boliger. Betalingsbetingelser: Købesummen på kr. inkl. moms (213 kr. pr. m² inkl. moms) skal betales kontant på overtagelsesdagen. Såfremt købesummen ikke er indbetalt senest på denne dag, forrentes den med en rente på 8 % p.a. fra overtagelsesdagen, og indtil betaling sker. Vejledning i afgivelse af købstilbud: Arealet er til salg, og der kan afgives købstilbud på det udbudte areal. Købstilbuddet skal fremsendes skriftligt til Nordfyns Kommune, Borgmesterkontoret, Østergade 23, 5400 Bogense, att.: Lis Hyldal. Kuverten skal mærkes Areal i Søndersø, boligformål. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Det vil til hver en tid være den tilbudsgiver, der har afgivet den højeste pris, der vil få tilbudt arealet. Købstilbuddet skal være skriftligt. Afledte omkostninger: Sælgers advokat udfærdiger skøde. Stempel og tinglysning deles med 50 % til hver, herunder 1

2 skal også regnes tinglysning af servitutstiftende vilkår. Hver part betaler salær til egen advokat. Udstykning af selve arealet og omkostninger herved sker ved Nordfyns Kommunes foranstaltninger. Eventuel yderligere udstykning sker på købers initiativ og for købers regning. Køber betaler til respektive forsyningsselskaber for tilslutning til forsyningssystemer i henhold til takstblad. Det bemærkes, at det forudsættes, at køber selv undersøger aktuelt gældende priser herunder eventuelt andre omkostninger til forsyningsselskaber, som ikke måtte fremgå af takstbladet. Skatter og afgifter: Køber betaler skatter og afgifter af enhver art fra overtagelsesdagen. Servitutter: Arealet overtages med de samme rettigheder og byrder, hvormed det hidtil har været ejet og besiddet af Nordfyns Kommune. Der henvises til tingbogen i det omfang, hvori servitutter og lignende efter landinspektørattest vedrører arealet. Ved overdragelsen pålægges arealet følgende forpligtelser, som med påtaleret for Nordfyns Kommune tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld. Beplantningsbæltet ud mod stien skal respekteres og bevares. Dette vil blive sikret ved tinglysning. Beliggenhed for brandstander og kloakanlæg vil ligeledes blive sikret ved tinglysning. Indtil bebyggelse finder sted, skal arealet renholdes på en måde, der ikke giver naboer eller andre anledning til berettiget klage over ukrudt m.m. Forsømmes dette, er Nordfyns Kommune berettiget til at foranstalte det fornødne udført for købers regning. Opførelse af bebyggelse skal påbegyndes på arealet senest 1 år fra overtagelsesdagen og fremmes mest muligt. Påbegyndelse regnes fra udstedelse af første byggetilladelse på arealet. Senest 3 år efter overtagelse af arealet skal hele projektet være afsluttet. Ved afslutning regnes, at 2

3 hele projektet har fået udstedt ibrugtagningstilladelse. Såfremt dette ikke sker, kan Kommunalbestyrelsen kræve handelen annulleret og arealet tilbageskødet til samme pris, som køber har betalt, men uden godtgørelse til køber af renter, skatter eller omkostninger af nogen art. Såfremt køber måtte ønske at sælge arealet eller dele heraf i ubebygget stand, har køber pligt til, at tilbyde arealet til kommunen til samme pris, som køber har betalt. Kommunen er dog ikke forpligtet til at tilbagekøbe parcellen, men kan give tilladelse til salg til anden side, idet byggepligten og tilbagekøbsretten i øvrigt fastholdes. Udgifter ved tilbageskødning er kommunen uvedkommende. Arkæologiske interesser: Nordfyns Kommune har ikke indhentet tilbud på den lovpligtige forundersøgelse af arealet hos Odense By s Museer. Køber skal selv foranledige at bestille undersøgelsen og afholde udgiften til denne. Jordbundsforhold: Nordfyns Kommune er ikke bekendt med parcellens bundforhold og fralægger sig ethvert ansvar herfor. Køber er for egen regning berettiget til og opfordres til at få foretaget geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene. Dersom ekstrafundering skulle vise sig at være nødvendig, for at bebyggelse kan finde sted, har køber ret til indenfor 1 måned fra overtagelsesdagen at hæve handelen. Såfremt køber i sådant tilfælde hæver handelen, refunderes køber den erlagte købesum, medens arealet uden omkostninger for køber tilbageskødes til Nordfyns Kommune. Mangler ved grundens jordbundsforhold kan ikke medføre andre misligholdelsesbeføjelser for køber end nævnte hæveadgang. Køber kan derfor ikke som følge af eventuelle dårlige bundforhold rejse erstatningskrav overfor Nordfyns Kommune. Forurening / flytning af jord: Nordfyns Kommune har ikke kendskab til forurening på arealet. 3

4 Forpligtelser: Overkørsler skal anlægges for købers regning. Renholdelse af sti, fortov, og vej ud for arealet påhviler køber i henhold til gældende bestemmelser herom. Der skal i byggeperioden etableres effektivt hegn mod såvel eksisterende som fremtidige stiarealer, beplantninger og grønne områder. Der må ikke uden skriftlig tilladelse fra Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø foregå nogen form for byggetransport, deponering af materialer og lignende på disse arealer. Kabler og kabelskabe til el, telefon og TV-antenne m.v. samt naturgas- og vandledningsanlæg skal respekteres, og må ikke ødelægges eller beskadiges under byggeriet. Disse skal i byggeperioden sikres ved etablering af overkørsel med stålplader eller sveller. Eventuelle skader, der under byggeriet påføres kabler, skabe, naturgas- og vandledningsanlæg samt allerede etablerede vejanlæg vil blive retableret af Nordfyns Kommune for grundkøbers regning. Al kørsel til og fra arealet med byggematerialer m.v. skal foregå over de af køber etablerede overkørsler. Private og offentlige veje og stier skal i byggeperiode jævnligt rengøres for affald, byggematerialer, jord m.m. Køber hæfter således for skader udenfor arealet, uanset hvem skadevolderen er. Særlige vilkår: Ejendommen overdrages med de rettigheder, byrder og forpligtelser, der pålægges de enkelte matrikler fra hovedmatriklen i forbindelse med udstykningen, jfr. endvidere ejendommens blad i tingbogen. Der er tilslutningspligt til naturgas for så vidt angår varmeforsyningen. 4

5 Byggepligten er 1 år. Dette betyder, at byggeriet skal være påbegyndt inden 1 år. I misligholdelsestilfælde er Nordfyns Kommune berettiget men ikke forpligtet til at kræve grunden tilbageskødet for den erlagte købesum uden tillæg af renter og uden godtgørelse eller erstatning af nogen art til den tilbageskødende køber. Tilbageskødningen af grunden skal ske uden udgift for kommunen. Udgifter til tinglysnings- og registreringsafgifter til det oprindelige skøde og tilbageskødningsskødet samt udgifter til grundens reetablering til samme stand som på tidspunktet for Nordfyns Kommunes afhændelse af grunden til køber m.m., skal afholdes af den tilbageskødende køber. Området er omfattet af tinglyst lokalplan nr. 87 for Søndersø Kommune, Område C 1.1 Søndersø Bymidte. Der er på grunden mulighed for at opføre boliger. Der vil i den forbindelse blive stillet krav om udformning og disponering af udearealer, herunder parkeringsarealer. Der lægges vægt på at området ved valg af materiale, udformning og disponering af udearealer, herunder beplantning, byinventar m.m tilføres kvalitet og et ordentligt udseende i forhold til omgivelserne. Fremsendelse af købstilbud: Skriftligt købstilbud sendes til: Nordfyns Kommune, Borgmesterkontoret, Østergade 23, 5400 Bogense. Kuverten mærkes Areal i Søndersø, boligformål. 5

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere