G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT"

Transkript

1 Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage Telefax Frederiksholms Kanal 1 B 1220 Kobenhavn K Tlf. 33 1s B4 45 Fax S 20 Giro S OB C\rR Nr !, G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Ar 2007, fredag den 2. marts, kl afholdtestiftende generalforsamling ia/b DuegArden. Til stede var: Ca. 120 lejere, heraf 6 ved fuldmagt. Endvidere deltog: Advokat Nicolai Gisdesen. Beboerreprasentationens formand Michael Chesnutt bod velkommen. Der foretoges fslgende dagsorden: L Valg af dirigent. 2. Orientering om muligheden for at gennemforen renovering og forbedring af ejendommen og dens felles faciliteter. 3. Orientering om de skonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper ved at overtagejendommen pa andelsbasis. 4. Godkendelse af vedt gter. 5. Godkendelse af budget. 6. Valg af bestyrelse, herunder formand og suppleanter. 7. Valg af administration. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. Til dirigent valgtes Jorgen Bjornvad, der konstaterede, generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, idet bekreftede at indkaldelsen var omdeltil samtlige beboelseslejligheder. Samtidigt valgtes Nicolai Gisdesen til referent. En af de foreslog, at der afholdtes afstemning om aflysning generalforsamlingen, fordi en beboer havde omdelt et andet advokatfirmas kritik af fremgangsmdden og budgettet, og dette medforte herefter en lang droftelse. Den pageldende beboer snskede skriftlig afstemning. dk

2 NiCOLAI GIODESEN Advokat, mpderet for llsjesteret Dirigenten at de fsrste punkter p6 dagsordenen var af orienterende karakter og s6ledes fungerede som et informationsmade, og at de tilstedeverende i givet fald forst burde stemme om en fortsaettelse af generalforsamlingen, n6r orienteringen var afsluttet og der skulle tages stilling foreningens stiftelse. Efter yderigere droftelse tiltradte de tilstedeverende nasten enstemmigt dette. Ad dagsordenens punkt 2: Orientering om muligheden for at gennemfsr en renovering og forbedring af ejendommen og dens felles faciliteter. Nicolai Gisdesen oplyste, at der i budgettet var afsat plads til at foretage renovering for kr. 15 millioner. Der ville ikke blive igangsat flere arbejder end nodvendigt pa nuverende tidspunkt, og der skulle ikke tages beslutning om fordeling af belsbet - det skulle bestyrelsen narmere overveje og derefter fremlegge til endelig godkendelse p6 en senere generalforsamling. Herefter gennemgik Nicolai Gisdesen den udarbejdede tilstandsrapport fra Ingeniorog Arkitektfirmaet RIOS fus. Konklusionen var, at der for sd vidt angar de primere bygningsdele var tale om en ejendom i god stand, men at der burde afsettes i alt kr ,00 kr. inklusiv moms til teknikerhonorar, hvilket omfattede betonrenovering og renovering af rekverk pa gadefacade, fornyelse/renovering af tagpap pd carportanlag, maling af vinduer og dore mod Duevej, fuge- og betonrenovering ved Netto, renovering af elevatorstyring og motorer (afsat), renovering/udskiftning af ventilationsanleg (afsat), samt yderligere kr. 1. million til diverse andre arbejder eller beboersnsker. P6 foresporgsel oplyste Nicolai Gisdesen, at det kun var forbedringsdelen af disse arbejder, som kunne give lejeforhojelse pd de tilbagevarende udlejede lejligheder og at det ikke kunne vides pd forhdnd, om det var halvdelen, men at der var praksis for, at lejeforhojelsen blev beregnet pa basis af et20 6rigt kreditforeningsldn inklusiv afdrag eller ca. B,5o/o p.a. som en vedvarende huslejeforhojelse - det kunne forst afklares, n6r andelshaverne havde besluttet, hvad de onskede at gennemfare af renoveringsog forbedringsarbejder, og beboerne opfordredes til, ogs6 efter generalforsamlingen, at meddele snsker og gode id6er, som kunne indarbejdes i projektet. Herefter blev orienteringen enstemmigt tagetil efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Orientering om de skonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper ved at overtage ejendommen pi andelsbasis. Nicolai Giodesen henviste til orienteringen pi beboermodet den 23. januar 2007 samt den udsendte indkaldelse med bilag og orienterede om fordele og ulemper ved at overtage ejendommen p6 andelsbasis og om de gkonomiske konsekvenser i forhold til den udarbejdede specifikation for de enkelte lejligheder, som ligeledes var udsendt inden generalforsamlingen. Endvidere henvistes til de ovrige bilag vedrorende ejendommen, som var fremlagt en time fgr generalforsamlingen og som ikke var fremsendt til beboerne, fordi der var tale om en frivillig handel og ikke et lejelovstilbud. Nicolai Gisdesen gennemgik stiftelses- og driftsbudgettet og orienterede om b6de honoraromkostninger og stempelomkostninger.

3 NICOLAI GTZDESEN Ad','okat, msderet for Hojesteret Med hensyn til mangler og ulovlige installationer overtog foreningen ejendommen i den stand, hvori den var. De individuelle forbedringer, som udlejer havde bekostet, og som de pageldende lejere betalte forbedringsforhojelser af, blev droftet. Nicolai Gisdesen oplyste at de beboere, der fortsatte som lejere, skulle fortsette med at betale forbedringsforhojelsen, og at ydelsen, for sa vidt ang6r andelshaverne, ville blive beregnet p6 grundlag af den nedskrevne verdi og atydelsen kun skulle betales i10 6rog maksimaltville svare til den nuvarende forbedringsydelse. Endvidere blev de modtagne finansieringstilbud pa bank- og kreditforeningsfinansiering droftet. Relevante og billige tilbud var modtaget fra Danske Bank, Nordea Bank, Nordea Kredit samt Nykredit og Nykredit Bank, og bestyrelsen var bemyndiget til, i samrad med Nicolai Gisdesen, at valge de bedste og billigste tilbud. Bankfinansieringen svarede til budgettet, men var med variabel rente, hvorimod kreditforeningsfinansieringen s6 ud til at blive lidt billigere, ligesom omkostningerne p6 grund af sparede stempel pd ejerpantebrev til banken, var billigerend budgetteret. Endvidere droftedes heftelsesforholdene, idet medlemmerne kun ville fii en begrenset personlig heftelse pd bankfinansieringen (pro rata), og ikke nogen personlig heftelse overhovedet pa kreditforeningslanet. Endvidere droftedes hvilken type kreditforeningsldn foreningen burde valge, og pe foranledning af flere af de tilstedevarende, bekreftede Nicolai Gisdesen, at et fast lan, forelobigt pa basis af en 4o/o obligation til ca. kurs 90 ville blive valgt, da det var billigt og sikkert, saledes at renten la fast ihele lanets lobetid pa 30 Ar, de forste 106r med afdragsfrihed. En rekke rentefslsomhedsberegninger blev droftet, ligesom en beregning p6 basis af 80o/o tilslutning blev droftet. Samtidig oplyste Nicolai Gisdesen, at pensionister kunne f6 boligsikring med 40o/o tilskud og 60% l5n, og at den samlede boligsikring kunne forventes givet til ca.75o/o af stigningen, idet de belobsmessige og arealmassige maksimumregler tillige blev omtalt. Der var fremkommet 3 skriftlige forsikringstilbud uden forbehold fra Codan og Nykredit Forsikring og Alm. Brand. Tilbuddet fra Codan var lavere end budgetteret, og omfattede bestyrelsesansvar, glas og kumme, rorskade samt svamp og insekter. Endvidere preciserede Nicolai Gisdesen, at alle udgifter blev betalt efter lejlighedernes areal, og at andelsbeviserne tilsvarende blev udstedt i overensstemmelse med dette areal, og at der ikke blev andret pa denne fordeling i forhold til, hvilken etage lejligheden la p6, da en etagevis differentiering normalt kun blev foretaget i nyopforte a ndelsboligforeninger. P6 foresporgsel oplyste Nicolai Gisdesen, at det ikke kunne betale sig at forhoje indskuddet, da foreningen finansierede ksbet med meget billige lan. Endvidere droftedes den kommende valuarvurdering. PA grundlag af den bedre og

4 NiCCLAI GIODESEN Advokai, moderet for Hojesteret billigere drift, som foreningen kunne opna i henhold til de modtagne tilsagn og tilbud, ville andelshaverne herefter kunne fa glade af den kraftige budgetterede vardistigning, idet der allerede forela en forhdndsudtalelse herom. En af de tilstedeverende oplyste at den offentlige vurdering netop var meddelt den udgjorde kr , og u nderbyggede s6 ledes den forventede vardistig ni ng. PA foresporgsel bekraftede Nicolai Gisdesen at andelshavere, som helt eller delvist havde boet i deres lejligheder, ville kunne selge deres lejligheder til den hoje andelsverdi uden at betale skat, idet den hoje andelsvardi ville blive endeligt fastsat og meddelt andelshaverne, nar renoverings -og forbedringsarbejderne var afklaret, dvs, i lsbet af et par mdneder. Endvidere gennemgik Nicolai Gisdesen reglerne for andelsforeningens og andelshavernes vedligeholdelsespligt, idet andelshaverne overtog vedligeholdelse af for eksempel radiatorer. Pi foresporgsel oplyste Nicolai Giodesen at de opgjorte vedligeholdelseskonti i henhold til lejelovens $18 og 1Bb var negative, hvilket bevirkede atforeningen ikke skulle indbetale penge til Grundejernes Investeringsfond for sa vidt ang6r de udlejede lejligheder, hvis foreningen ikke brugte de bidrag til den udvendige vedligeholdelse, som lejerne indbetalte via deres husleje. Endvidere drsftedes fristen for indmeldelse. Beboerreprasentationen henviste til den udsendte indmeldelseskupon og det senere overbragte brev af 28. februar 2007 og fastholdt at sidste frist for tilmelding pa stiftelsesvilkir var mandag 5. marts 2007 kl. g, hvilket kunne ske ved at aflevere indmeldelsesblanketten til Helge Lauersen, Duevej 12,2. tv, 2000 Frederiksberg. P6 foresporgsel bekraftede Nicolai Gisdesen endvidere, at beboerne kunne fa lov til at annullere deres indmeldelse senest 6 dage efter indmeldelse, i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelsesreg le rne. Orienteringen blev enstemmigt tagetil efterretning. Foreningen forventedes at overtagejendommen 1. april eller 1. maj 2007 og beboerne ville f6 besked i lsbet af marts m6ned, om hvorledes de skulle forholde sig med lejebetalingen pr. 1 april, idet Nicolai Gisdesen samtidigt bekreftede at det var de nuverende lejere, som kunne indmelde sig og at bestyrelsen matte tage stilling til snsket om indmeldelse fra et par nye lejere, som endnu ikke havde overtaget deres lejligheder. Endelig oplyste Nicolai Gisdesen at moderniseringsydelserne hos andelshaverne formodentlig kunne kontrolleres, nar han fik administrationsmaterialet fra Kuben i april maned, hvorefter afregning og opkravning af bade nettoindskud og moderniseringsydelse kunne ske fra maj mdned. Ad dagsordenens punkt 4: Godkendelse af vedtegter. Herefter blev det vedtaget at stifte andelsboligforeningen under navnet Andelsboligforeningen DuegArden, jfr. vedtegternes $ 1, idet 112 beboelseslejere, svarende til 62,30/o, indmeldte sig.

5 NICOLAT GTADESEN Advokat, moderet for Hoiesteret Nicolai Giodesen omtalte kort vedtagterne og Jorgen Bjornvad preciserede, at det var vigtigt, at vedtegterne gav den enkelte andelshaver mulighed for selv at videreselge sin lejlighed. Med hensyn til vedtagterne i ovrigt henstillede Jorgen Bjornvad som dirigent, at vedtegterne blev godkendt i deres nuvaerende stand og at en rekke praciseringer og endringer ville blive udsendt sammen med referatet med henblik pa godkendelse p6 neste generalforsamling. He refter blev vedtagternenstemmigt godkendt. Ad dagsordenens punkt 5,Godk"ndel"" af budg"t N'rcolai Gisdesen henviste til det udsendte stiftelses- og driftsbudget, som herefter enstemmigt blev godkendt under forudsetning af ca. 60% tilmelding. En af de tilstedeverende opfordrede til at afsatte et passende belob til bestyrelseshonorarer, hvilket eventuelt kunne medtages i vedtegterne og tages med over budgettet pa neste generalforsamling. Til formand valgtes enstemmigt: Michael Chesnutt (2 Ar) GodthAbsvei74,5. lejl. 51, 2000 Frederiksberg Endvidere valgtes enstemmigt til bestyrelsen: Aksel Wallse Hansen (2 Ar) Duevej B, 5. tv., 2000 Frederiksberg Lisbeth Gath Jensen (2 Ar) Duevej 14,2. tv., 2000 Frederiksberg f nge Andersen (16r) Duevei 14,4. tv., 2000 Frederiksberg lrene Alberts (1 er) GodthAbsvei74,4. lejl. 47,2000 Frederiksberg Generalforsamlingen valgte enstemmigt at godkende 4 suppleanter. Til henholdsvis 1.,2.,3. og 4. suppleant valgtes enstemmigt: Hefge Lauersen, Duevej 12,2. tv., 2000 Frederiksberg Mette Hoeberg, Duevej 18,2. th., 2000 Frederiksberg Merete Engel, Duevej 4, 1. th., 2000 Frederiksberg Allan Berthelsen, Duevej 20, 6. th,, 2000 Frederiksberg Ad dagsordenens punkt 6: Valg af bestyrelse, herunder formand og suppleanter. Samtidig bemyndigedes bestyrelsen til at underskrive samtlige dokumenter vedrsrende ksbet, stiftelsen og finansieringen, ogs6 med hensyn til tinglysning. Ad dagsordenens punkt 7: Valg af administration. fit aoministrator valgtes enstemmigt Advokatfirmaet Nicolai Gisdesen i henhold til advokatfirmaets tilbud af 21. februar 2007.

6 NICOLAT GTgDESEhi Advokat, msderet for Hojesteret Ad dagsordenens punkt 8: Valg af revisor. Til revisor valgtes enstemmigt Revisionsfirmaet Bruun-Pedersen i henhold til firmaets tilbud af 15, februar Ad dagsordenens punkt 9: Eventuelt _ Michael Chesnutt oplyste at der skulle velges ny bestyrelse, dvs. i lejerforeningen, som afholdes generalforsamlingen den 29. marts Endvidere blev det nevnt at cirkulerebrev om optagelse pa venteliste burde udsendes. Generalforsamlingen blev hevet kl Som formand: i Michael Chesnutt \ J Bestyrelse: Aksel Wallse Hansen Lisbeth Gath Jensen Inge Andersen lrene Alberts

7 MCW Andringsforslag/kommentarer til vedtregtsudkast f_or AB Duegirden under stiftelse Rent formul e r i n gs m e s s i ge forb e drin ge r fr e mhev e t v e d kur s iv $ 4, stk. 2 kan > skal $ 5, stk. 1, 1. pkt. kan medlemmerne hefte personligt solidarisk > hefter medlemmene personligt og solidarisk $ 6, stk. I Sretningen "Ved radikale endringer krreves dnstemmighed" udgir $ 6, stk.2 Ordene "med henblik pn at holde en stabil ktonekurs" tydeliggores, subsidiert udgir $ 8, stk. 1 kan oprettes > oprettes nermere fordeling ) nermere bestemmelse $ 9, stk. 2 (er en tilfojelse til standardvedtagten) $ 13, l. pkt. kan fastsatte ) fastsetter $ 14, sidste afsn. misligholdelse med > misligholdelse af $ 15, stk. 1 (udmsnter forudsrtnilgln om at kunne videregive andelen til bsrn eller anden nrertstiende familie) $ 15, stk. 2 til ordene "ikke selv disponerer over" fojes en krydshenvisning: jf. stk. 1 $ 15' stk' 4 lii?#[t;.s ventelister forevises af bestl,relsen pi begrering af et medlem af foreningen $ 17 stk. 2 (at skonsmanden selv fastsetter sit honorar kan virke.besynderligt, men er i overensstemmelse med standardvedtaegterne) $ 21 samlever gennem mere end I ir eller egtefrl.le > regtefelle eller samlever gennem mindst 16r eller den, med hvem andelshaveren i ovrigt har haft felles husstand i mindst I ir, $ 22, sidste komma (er dette en nodvendig tifojelse?) $ 24 stk. I, l. ph.han brugsret ) hans eller hendes brugsret $ 24, stk. S (oprettes som selvstendig $ med egen knpiteloverskrft) $ 26, stk. 2 Efter 1. pkt. tilfojes: - Formanden drager omsorg for, at forslaget videfordeles til samtlige medlemmer. $ 30, stk. 3 afgangen> ad gangen (to steder) 6t bestyrelsesmedlem > to bestyrelsesmedlemmer

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere