Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur samt titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur Titel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 5 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 5 Kompetencebeskrivelse... 5 Kompetencemål... 5 Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i dansk Det centrale fag i dansk og dets profiler a. Det centrale fag i dansk b. Det centrale fag i dansk med gymnasierettet profil Det centrale fags moduler Modul 1: Specialiseringsmodul Modul 2: Specialiseringsmodul Modul 3: Specialiseringsmodul Modul 4: Specialiseringsmodul Modul 5: Kandidattilvalg i dansk A Modul 6: Kandidattilvalg i dansk B Modul 1G: Danskfagets didaktik Modul 7: Speciale Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til prøver og fag Tilmelding til prøver og fag Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur samt titel 1. Hjemmel 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk (the 2015 Curriculum for the Main Subject at Master s Level in Danish) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk hører under studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og censorkorpset for Dansk. 3. Normering og struktur Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidattilvalget kan ligge uden for den studerendes centrale fag. Stk. 3. Kandidatuddannelsens gymnasierettede profil består af det centrale fag på 75 ECTS-point og et kandidatsidefag, der skal bygge videre på bacheloruddannelsens gymnasierettede tilvalg, på 45 ECTS-point. Stk. 4. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at den gymnasierettede profil består af det centrale fag på 90 ECTS-point og et kandidatsidefag på 30 ECTS-point. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i dansk giver ret til betegnelsen cand.mag. i dansk. På engelsk bruges betegnelsen Master of Arts (MA) in Danish. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i dansk med tilvalg i [det valgte tilvalg]. Stk. 3. Kombineres det centrale fag med et kandidatsidefag, giver det ret til titlen cand.mag. i dansk med sidefag i [det valgte sidefag]. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav Studerende med en bestået forventet bestået bacheloruddannelse i dansk fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i dansk i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i dansk. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren efter studienævnets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen. Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. 3

4 Stk. 5. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til. Stk. 6. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 7. Studienævnet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i dansk. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på Stk. 8. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter fastsatte kriterier, der fremgår af Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Den studerende skal kunne læse tekster på akademisk og skønlitterært niveau på engelsk, norsk og svensk. 7. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Retningslinjer for diverse omfangsbestemmelser: Materiale som indgår i opgaver Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Citater: 1 side = 1 normalside. Materiale som er produceret af eksaminanden: Tekst: 1 side = 1 normalside. Lydoptagelser: 1 minut = 1 normalside. Videooptagelser: 1 minut = 1 normalside. Selvproduceret materiale hvori der ikke indgår refleksioner ræsonnementer over tekstarbejdet (dvs. produkter i ikke-akademiske genrer), må ved skriftlige opgaver højst udgøre halvdelen af sidetallet. Materiale som indgår i opgivelser Materiale som ikke er produceret af eksaminanden: Lyrik: 1 lyrikside = 3 normalsider. Drama: 1 side = 1 normalside. Billeder, hvis disse opgives selvstændigt: Malerier, kunstfotos o.l.: 1 billede = 20 normalsider. Pressefotos, reklamer o.l.: 1 billede = 10 normalsider. Videooptagelser: 1 minut = 1 normalside. Lydoptagelser: 1 minut = 1 normalside. Tekster, som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 normalside = 420 typeenheder. Unormaliserede tekster fra før 1700: 1 normalside = 1400 typeenheder. Materiale som er produceret af eksaminanden: 4

5 Sider i tekstantologier m.v.: 1 side = 1 normalside. Redigering (den studerende opgiver ikke teksterne der indgår i f.eks. en antologi, men har selv foretaget redigeringen): 10 sider redigeret tekst = 1 normalside. Videooptagelser: 1 minut = 15 normalsider. Lydoptagelser: 1 minut = 10 normalsider. Sprogligt materiale (pjecer, manualer, vejledninger m.v.): 1 side = 20 normalsider. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Uddannelsens forløb => Studieordninger og regler. Kapitel 4. Faglig profil 10. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i dansk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder optag på en forskeruddannelse. 11. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse Danskkandidater har en solid faglig, teoretisk og metodisk viden inden for et flere af områderne dansk litteratur, dansk sprog, danske medier og kommunikation. Kandidaterne kan være specialiserede inden for et flere af disse fagområder. De har således dybtgående analytisk kompetence inden for områder som tekst-, sprog-, medie- og kommunikationsanalyse. Kandidaten kan selvstændigt løse opgaver, der er forankret i forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne og behersker metoder til at skabe ny viden. Kandidaten evner derudover at anvende denne viden samt at forstå og reflektere over dens muligheder og begrænsninger. Endelig er kandidaten i stand til at formidle forskningsbaseret viden til såvel fagpersoner som mere bredt til alment interesserede. Kompetencemål En kandidat i dansk har følgende specifikke kompetencer: Viden og forståelse: 5

6 dyb forskningsbaseret viden om væsentlige faglige problemstillinger og teoretiske tilgange inden for et flere af danskfagets fagområder. evne til at identificere og diskutere væsentlige videnskabelige problemstillinger inden for et flere af disse fagområder. kendskab til forskelligartede videnskabelige analysemetoder samt evne til at reflektere over fordele og ulemper forbundet hermed. Færdigheder i at vælge videnskabelige metoder, der er hensigtsmæssige til belysning af problemfelter inden for fagområdet og forholde sig reflekterende og diskuterende hertil. indsamle og selvstændigt bearbejde materiale inden for fagets områder. skabe overblik over store informationsmængder. gennemføre større undersøgelser selvstændigt. Kompetencer i at arbejde konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med videnskabelig litteratur, empirisk materiale og faglige problemstillinger. tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde. sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder. tilrettelægge og udføre analytiske samt formidlingsmæssige opgaver selvstændigt. afgrænse og planlægge arbejdsopgaver selvstændigt samt overskue og styre arbejdsprocesser. Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i dansk 12. Det centrale fag i dansk og dets profiler Kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk indeholder følgende profiler: Kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk ( 12a). Kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk med gymnasierettet profil ( 12b). 12a. Det centrale fag i dansk Kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk består af seks moduler á og et speciale på 30 ECTS. Den studerende skal bestå hvert af modulerne 1-4 (i alt 60 ECTS) og KA-tilvalg /og Tilvalg i dansk (I alt 30 ECTS) samt specialet (30 ECTS). Stk. 2. Hvert modul består af en række fagelementer, der kan være udbudt som specialiseringer inden for fagområderne kommunikation (K), litteratur (L), medier (M), sprog (S) og dansk som andetsprog (DSA). For at bestå modul 1-4 skal den studerende aflægge én og kun én eksamensaktivitet i hvert modul. Stk. 3. Der kan tages i alt 30 ECTS kandidattilvalg indenfor eget fag, frit sammensat af fagelementerne i modul 5 og 6 og/ KA-tilvalg udenfor faget. Stk. 4. Studienævnet fastlægger ved undervisningsudbud eksamensformen for det enkelte kursus. Stk. 5. Tidligere udbudte emnekurser på kandidatuddannelsen i dansk kan selvstuderes efter aftale med en eksaminator, der godkender pensumopgivelser og en hertil hørende studierapport. Ved selvstudium er prøveformen Fri hjemmeopgave (fagelementer hvis navn slutter med A). Stk. 6. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 7. Det strukturerede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk fremgår af følgende oversigt: Struktureret forløb for studerende, der påbegynder studiet i et efterårssemester: 1. semester Modul 1 Modul 2 6

7 Specialiseringsfag 1A Fri hjemmeopgave (ekstern), 2. semester Modul 3 Specialiseringsfag 3A Fri hjemmeopgave (ekstern), 3. semester Mobilitetsvindue Modul 5 KA-tilvalg 4. semester Modul 7 Speciale 30 ECTS Specialiseringsfag 2A Fri hjemmeopgave (ekstern), Modul 4 Specialiseringsfag 4A Fri hjemmeopgave (ekstern), Modul 6 KA-tilvalg Struktureret forløb for studerende, der påbegynder studiet i et forårssemester: 1. semester (forår) 2. semester Mobilitetsvindue (efterår) 3. semester (forår) 4. semester (efterår) Modul 1 Specialiseringsfag 1A Fri hjemmeopgave (ekstern), Modul 5 KA-tilvalg Modul 3 Specialiseringsfag 3A Fri hjemmeopgave (ekstern), Modul 7 Speciale 30 ECTS Modul 2 Specialiseringsfag 2A Fri hjemmeopgave (ekstern), Modul 6 KA-tilvalg Modul 4 Specialiseringsfag 4A Fri hjemmeopgave (ekstern), Stk. 8. Den almene profils moduler fremgår af nedenstående oversigt. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. Modul 1: Specialiseringsmodul 1 (det centrale fag) Specialiseringsfag 1A Aktivitetskode: HDAK04251E Specialiseringsfag 1B Aktivitetskode: HDAK04252E Specialiseringsfag 1C Aktivitetskode: HDAK04253E Specialiseringsfag 1D Aktivitetskode: HDAK04254E Fri hjemmeopgave Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 7

8 Modul 2: Specialiseringsmodul 2 (det centrale fag) Specialiseringsfag 2A Aktivitetskode: HDAK04261E Specialiseringsfag 2B Aktivitetskode: HDAK04262E Specialiseringsfag 2C Aktivitetskode: HDAK04263E Specialiseringsfag 2D Aktivitetskode: HDAK04264E Fri hjemmeopgave Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 2. Modul 3: Specialiseringsmodul 3 (det centrale fag) Modul 4: Specialiseringsmodul 4 (det centrale fag) Specialiseringsfag 3A Aktivitetskode: HDAK04271E Specialiseringsfag 3B Aktivitetskode: HDAK04272E Specialiseringsfag 3C Aktivitetskode: HDAK04273E Specialiseringsfag 3D Aktivitetskode: HDAK04274E Projektorienteret forløb Aktivitetskode: HDAK04081E Specialiseringsfag 4A Aktivitetskode: HDAK04281E Specialiseringsfag 4B Aktivitetskode: HDAK04282E Specialiseringsfag 4C Aktivitetskode: HDAK04283E Specialiseringsfag 4D Aktivitetskode: HDAK04284E Fri hjemmeopgave Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Rapport (fri hjemmeopgave) Intern ved flere eksaminatorer Fri hjemmeopgave Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 8

9 3. Mobilitetsvindue. Modul 5: Kandidattilvalg i dansk A (tilvalg) Tilvalg i dansk A1 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04091E Fri hjemmeopgave 30 ECTS KA-tilvalg i dansk udenfor dansk. Tilvalg i dansk A2 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04101E Bunden hjemmeopgave Tilvalg i dansk A3 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04111E Fri mundtlig prøve med materiale Tilvalg i dansk A4 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04121E Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Modul 6: Kandidattilvalg i dansk B (tilvalg) Tilvalg i dansk B1 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04131E Fri hjemmeopgave Tilvalg i dansk B2 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04141E Bunden hjemmeopgave Tilvalg i dansk B3 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04151E Fri mundtlig prøve med materiale Tilvalg i dansk B4 (tilvalg) Aktivitetskode: HDAK04161E Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse KA-tilvalg udenfor dansk Afhænger af det valgte tilvalg (15 30 ECTS) KA-tilvalg udenfor dansk Afhænger af det valgte tilvalg KA-tilvalg udenfor dansk Afhænger af det valgte tilvalg 4. Modul 7: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HDAK04181E Fri hjemmeopgave 12b. Det centrale fag i dansk med gymnasierettet profil Specialet skal så vidt muligt forbinde det centrale fag og kandidatsidefaget med hovedvægten på det centrale fag. Stk. 2. Kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk med gymnasierettet profil består af det centrale fag, som omfatter tre moduler og speciale på samlet 75 ECTS-point, samt kandidatsidefag på 9

10 45 ECTS-point. Inden for det centrale fag udbydes kurser inden for fagområderne litteratur (L), medier (M) og sprog (S). Stk. 3. Modul 1 og 2 består af en række studieelementer med forskellige eksamensformer. For at bestå modulet skal den studerende aflægge én og højst én eksamensaktivitet i hvert modul. Stk. 4. Fagelementerne i Modul 1 og 2 er de samme som den almindelige profil, dog skal de aflægges indenfor litteratur, medier sprog. Fagelementer bestået i kurser i kommunikation, dansk som andetsprog som projektorienteret forløb kan ikke indgå i profilen. Stk. 5. Studienævnet fastlægger ved undervisningsudbud eksamensformen for det enkelte kursus. Stk. 6. Tidligere udbudte emnekurser på kandidatuddannelsen i dansk kan selvstuderes efter aftale med en eksaminator, der godkender pensumopgivelser og en hertil hørende studierapport. Ved selvstudium er prøveformen fri hjemmeopgave (fagelementer hvis navn slutter med A). Stk. 7. Der indgår ikke et mobilitetsvindue i denne profil. Stk. 8. Det strukturerede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i dansk med gymnasierettet profil fremgår af følgende oversigt: 1. semester Modul 1G Danskfagets didaktik Fri hjemmeopgave 2. semester Kandidatsidefag Kandidatsidefag Kandidatsidefag 3. semester Modul 1 Specialiseringsfag 1A Fri hjemmeopgave 4. semester Modul 7 Speciale 30 ECTS Modul 2 Specialiseringsfag 2A Fri hjemmeopgave Stk. 9. Den gymnasierettede profils moduler fremgår af nedenstående oversigt. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. Modul 1G: Danskfagets didaktik (det centrale fag) Kandidatsidefag (sidefag) Danskfagets didaktik (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HDAK04171E Afhænger af det valgte sidefag Fri hjemmeopgave 2. Kandidatsidefag (sidefag) Kandidatsidefag (sidefag) Afhænger af det valgte sidefag Afhænger af det valgte sidefag 3. Modul 1: Specialiseringsmodul 1 (det centrale fag) Specialiseringsfag 1A Aktivitetskode: HDAK04251E Fri hjemmeopgave Specialiseringsfag 1B Bunden hjemmeopgave 10

11 3. Modul 2: Specialiseringsmodul 2 (det centrale fag) Aktivitetskode: HDAK04252E Specialiseringsfag 1C Aktivitetskode: HDAK04253E Specialiseringsfag 1D Aktivitetskode: HDAK04254E Specialiseringsfag 2A Aktivitetskode: HDAK04261E Specialiseringsfag 2B Aktivitetskode: HDAK04262E Specialiseringsfag 2C Aktivitetskode: HDAK04263E Specialiseringsfag 2D Aktivitetskode: HDAK04264E Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Fri hjemmeopgave Bunden hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med materiale Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 4. Modul 7: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HDAK04181E Fri hjemmeopgave Stk. 10. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point omfatter det centrale fag yderligere følgende fagelement: Specialiseringsfag 3A svarende til. 13. Det centrale fags moduler Modul 1: Specialiseringsmodul 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale 11

12 formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at fokusere på og perspektivere et fagligt område i en samtidig og historisk dimension formulere og belyse nye problemstillinger inden for det faglige område selvstændigt og på videnskabelig vis. For at bestå modulet skal et og kun et af følgende fire fagelementer bestås: Specialiseringsfag 1A Specialization Topic 1A (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04251E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: normalsider. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Studierapport: 5-8 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang ved 2 eksaminander: normalsider, ved 3 eksaminander: normalsider. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan identificeres og bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt. 12

13 Specialiseringsfag 1B Specialization Topic 1B (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04252E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: normalsider, og der gives 10 dage til besvarelsen. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Specialiseringsfag 1C Specialization Topic 1C (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04253E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). 13

14 Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse af det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen, der har en maksimal varighed på 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Synopsen, og herunder eksaminandens brug af synopsen under eksaminationen, indgår i den samlede bedømmelse. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: prøve bedømt efter. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 30 minutter inkl. votering. Synopsis: 1-6 normalsider, jf. særlige bestemmelser. Hjælpemidler: Synopsis, det opgivne pensum samt pc (internetforbindelse er ikke tilladt). Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser En synopsis består af tre dele: (1) en problemformulering, (2) en citatsamling og (3) en kort disposition for den mundtlige fremstilling. Hertil kan føjes (4) et materiale, hvori de tekster m.m., der analyseres til eksamen, er samlet. I øvrigt henvises til studienævnets generelle bestemmelser for synopsis, der fremgår af kunet.dk under Eksamen > Prøveformer. Omfang: Problemformulering: ½-1 normalside. Citatsamling: maksimalt 4 normalsider. Disposition: maksimalt 1 normalside. Materialets art og omfang aftales med eksaminator inden afleveringen. Synopsis afleveres på instituttet før eksamen jf. instituttets procedure for dette. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Specialiseringsfag 1D Specialization Topic 1D (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04254E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse består af: Fremmøde i min. 80 % af undervisningen. 2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et 14

15 skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Portfolien består af 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Omfang og art af evt. bilag fastlægges af underviseren. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt, men de bundne opgaver, der udarbejdes i løbet af semestret, kan udarbejdes i grupper på maksimalt 5 studerende. Omfanget af de bundne opgaver kan variere afhængigt af antal studerende og opgavernes karakter. Endeligt omfang ved gruppearbejde fastsættes af underviseren. Hvis de bundne opgaver udarbejdes i grupper i løbet af semestret, skal den studerende omarbejde og omskrive opgaverne til sin portfolio, så de overholder omfangskravene. Syge-/omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Fri hjemmeopgave og studierapport. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Studierapporten indgår i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Den fri hjemmeopgave baserer sig på 2-5 skriftlige opgaver, der i alt skal have et omfang på normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Studierapport: 5-8 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser: De skriftlige opgaver og/ skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver, der er afleveret som del af den aktive undervisningsdeltagelse, kan indgå i den fri hjemmeopgave, med uden indarbejdet feedback. Omfangskravene er de samme som ved den ordinære prøve. Særlige bestemmelser For studerende, der ikke har taget bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Der gives feedback på de bundne opgaver, der udarbejdes som del af den aktive undervisningsdeltagelse i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/ kollektiv feedback fra underviser og/ de øvrige holddeltagere. Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne skriftlige opgaver og/ skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback, samt, hvis underviseren stiller krav om dette, en indledning og en afslutning på i alt 2-4 normalsider. 15

16 Modul 2: Specialiseringsmodul 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at kunne fokusere på og perspektivere et fagligt område i en samtidig og historisk dimension kunne formulere og belyse nye problemstillinger inden for det faglige område selvstændigt og på videnskabelig vis. For at bestå modulet skal et og kun et af følgende fire fagelementer bestås: Specialiseringsfag 2A Specialization Topic 2A (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04261E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1A. Specialiseringsfag 2B Specialization Topic 2B (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04262E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1B. Specialiseringsfag 2C Specialization Topic 2C (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04263E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1C. 16

17 Specialiseringsfag 2D Specialization Topic 2D (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04264E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1D. Modul 3: Specialiseringsmodul 3 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at fokusere på og perspektivere et fagligt område i en samtidig og historisk dimension formulere og belyse nye problemstillinger inden for det faglige område selvstændigt og på videnskabelig vis. For at bestå modulet skal et og kun et af følgende fire fagelementer bestås: Specialiseringsfag 3A Specialization Topic 3A (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04271E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1A. Specialiseringsfag 3B Specialization Topic 3B (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04272E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1B. 17

18 Specialiseringsfag 3C Specialization Topic 3C (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04273E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1C. Specialiseringsfag 3D Specialization Topic 3D (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04274E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1D. Modul 4: Specialiseringsmodul 4 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension anvendelsesmulighederne for et flere af kandidatuddannelsens fagområder. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at formulere og belyse problemstillinger i en arbejdsmæssig sammenhæng selvstændigt udvikle forslag til løsningsmod i konkrete arbejdssituationer med afsæt i tilegnet teori og metode anvende viden om dansk sprog, litteratur, kommunikation medier praktisk i en arbejdsmæssig sammenhæng formidle og rådgive til forskellige niveauer og målgrupper. For at bestå modulet skal et og kun et af følgende fire fagelementer bestås: 18

19 Projektorienteret forløb Academic Internship (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04081E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret forløbs formål og praktiske forløb afgrænse og beskrive en flere arbejdsopgaver fra det projektorienterede forløb forholde sig analytisk, metodisk og teoretisk til en flere arbejdsopgaver fra det projektorienterede forløb ved inddragelse af danskfaglige og almene akademiske begreber og kompetencer reflektere over og diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og udbytte, herunder o diskutere hvorledes danskfaglige og almene akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb o reflektere over styrker og begrænsninger ved kandidatuddannelsen i dansk som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb. Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig privat virksomhed ( en organisation institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet og inden praktikstart udarbejde en kontrakt som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet. Den studerende opgiver 500 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for det praktikophold, som den studerende har været igennem. Pensum godkendes af eksaminator. Prøveform: Fri hjemmeopgave (rapport). Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Studienævnet skal godkende arbejdssted og kontrakt, inden det projektorienterede forløb påbegyndes. Det projektorienterede forløb skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser, der fastsættes af studienævnet. Den afsluttende rapport skal overholde nedenstående indholdskrav. Studienævnet kan fastsætte supplerende bestemmelser for den afsluttende rapports indholdskrav. Den skriftlige hjemmeopgave har form af en rapport, der skal indeholde en redegørelse for hovedfaser i det projektorienterede forløb, herunder de arbejdsfunktioner, eksaminanden har udført. 19

20 En udvalgt arbejdsopgave opgavetype fra det projektorienterede forløb skal diskuteres i dybden, således at det fremgår, hvorledes eksaminandens baggrund og kvalifikationer har kunnet anvendes i opgaveløsningen, herunder såvel specifikke danskfaglige kvalifikationer som personlige kompetencer og humanistiske generalistkvalifikationer. Den anvendte litteratur kan omfatte: Organisations- og kommunikationsteoretiske tekster, der tillader en diskussion af arbejdspladsen med hensyn til dens kommunikationsmønster, virksomhedskultur og interne kommunikation med særligt henblik på de krav, der stilles til de arbejdsfunktioner, som eksaminanden har stiftet bekendtskab med. Tekster, der perspektiverer specifikke faglige områder arbejdsprocesser, der måtte spille en rolle for den studerendes og arbejdspladsens arbejdsområde. Dette kan f.eks. være litteratur om sprog, litteratur, medier, kommunikation m.v. Vægtningen mellem disse afhænger af karakteren af eksaminandens arbejdsfunktioner, således at eksaminander, hvis arbejde ligger i direkte forlængelse af specifikke faglige kvalifikationer, kan lægge hovedvægten på forholdet mellem disse kvalifikationer og erfaringerne med at bruge dem i praksis. Rapporten skal desuden indeholde en generel refleksion over det projektorienterede forløb med udgangspunkt i de krav, det har stillet, og eksaminandens forudsætninger for at løse dem. Specialiseringsfag 4A Specialization Topic 4A (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04281E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1A. Specialiseringsfag 4B Specialization Topic 4B (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04282E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1B. Specialiseringsfag 4C Specialization Topic 4C (elective and constituent) Aktivitetskode: HDAK04283E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1C. Specialiseringsfag 4D Specialization Topic 4D (elective and constituent) 20

21 Aktivitetskode: HDAK04284E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Specialiseringsfag 1D. Modul 5: Kandidattilvalg i dansk A Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at fokusere på og perspektivere et fagligt område i en samtidig og historisk dimension formulere og belyse nye problemstillinger inden for det faglige område selvstændigt og på videnskabelig vis. Tilvalg i dansk A1 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme A1 (elective) Aktivitetskode: HDAK04091E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri hjemmeopgave. 21

22 Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave og studierapport, der dokumenterer, at den studerende har arbejdet med at tilegne sig de kompetencemål, der gælder for det modul, fagelementet indgår i. Studierapporten indgår i bedømmelsen med ca. 1/3. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: normalsider. Omfang ved syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave: normalsider. Studierapport: 5-8 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang ved 2 eksaminander: normalsider, ved 3 eksaminander: normalsider. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan identificeres og bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt. Tilvalg i dansk A2 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme A2 (elective) Aktivitetskode: HDAK04101E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: normalsider, og der gives 10 dage til besvarelsen. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider, og der gives 7 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. 22

23 Tilvalg i dansk A3 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme A3 (elective) Aktivitetskode: HDAK04111E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse af det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen, der har en maksimal varighed på 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Synopsen, og herunder eksaminandens brug af synopsen under eksaminationen, indgår i den samlede bedømmelse. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: prøve bedømt efter. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 30 minutter inkl. votering. Synopsis: 1-6 normalsider, jf. særlige bestemmelser. Hjælpemidler: Synopsis, det opgivne pensum samt pc (internetforbindelse er ikke tilladt). Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. En synopsis består af tre dele: (1) en problemformulering, (2) en citatsamling og (3) en kort disposition for den mundtlige fremstilling. Hertil kan føjes (4) et materiale, hvori de tekster m.m., der analyseres til eksamen, er samlet. I øvrigt henvises til studienævnets generelle bestemmelser for synopsis, der fremgår af kunet.dk under Eksamen > Prøveformer. Omfang: Problemformulering: ½-1 normalside. Citatsamling: maksimalt 4 normalsider. Disposition: maksimalt 1 normalside. Materialets art og omfang aftales med eksaminator inden afleveringen. Synopsis afleveres på instituttet før eksamen jf. instituttets procedure for dette. Proceduren fremgår af kunet.dk under Eksamen. Tilvalg i dansk A4 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme A4 (elective) Aktivitetskode: HDAK04121E 23

24 Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan præsentere og diskutere den de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng. Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse består af: Fremmøde i min. 80 % af undervisningen. 2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Portfolien består af 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Omfang og art af evt. bilag fastlægges af underviseren. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt, men de bundne opgaver, der udarbejdes i løbet af semestret, kan udarbejdes i grupper på maksimalt 5 studerende. Omfanget af de bundne opgaver kan variere afhængigt af antal studerende og opgavernes karakter. Endeligt omfang ved gruppearbejde fastsættes af underviseren. Hvis de bundne opgaver udarbejdes i grupper i løbet af semestret, skal den studerende omarbejde og omskrive opgaverne til sin portfolio, så de overholder omfangskravene. Syge-/omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Fri hjemmeopgave og studierapport. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Studierapporten indgår i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Den fri hjemmeopgave baserer sig på 2-5 skriftlige opgaver, der i alt skal have et omfang på normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Studierapport: 5-8 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. 24

25 Særlige bestemmelser: De skriftlige opgaver og/ skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver, der er afleveret som del af den aktive undervisningsdeltagelse, kan indgå i den fri hjemmeopgave, med uden indarbejdet feedback. Omfangskravene er de samme som ved den ordinære prøve. Særlige bestemmelser For studerende, der ikke har taget bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Der gives feedback på de bundne opgaver, der udarbejdes som del af den aktive undervisningsdeltagelse i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/ kollektiv feedback fra underviser og/ de øvrige holddeltagere. Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne skriftlige opgaver og/ skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback, samt, hvis underviseren stiller krav om dette, en indledning og en afslutning på i alt 2-4 normalsider. Modul 6: Kandidattilvalg i dansk B Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det faglige områdes væsentligste problemstillinger centrale dele af det faglige områdes begreber, teorier og metoder et udvalg af det faglige områdes analytiske værktøjer det faglige områdes relevante historiske dimension. Færdigheder i at vurdere og vælge blandt det faglige områdes teorier og metoder anvende det faglige områdes teorier og metoder på relevant materiale formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Kompetencer i at fokusere på og perspektivere et fagligt område i en samtidig og historisk dimension formulere og belyse nye problemstillinger inden for det faglige område selvstændigt og på videnskabelig vis. 25

26 Tilvalg i dansk B1 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme B1 (elective) Aktivitetskode: HDAK04131E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Tilvalg i dansk A1. Tilvalg i dansk B2 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme B2 (elective) Aktivitetskode: HDAK04141E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Tilvalg i dansk A2. Tilvalg i dansk B3 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme B3 (elective) Aktivitetskode: HDAK04151E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Tilvalg i dansk A3. Tilvalg i dansk B4 (tilvalg) Elective Study within the Danish Master s Programme B4 (elective) Aktivitetskode: HDAK04161E Faglige mål, undervisnings- og arbejdsformer samt prøvebestemmelser som under Tilvalg i dansk A4. Modul 1G: Danskfagets didaktik Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af danskdidaktiske problemstillinger centrale dele af det danskdidaktiske fagområdes begreber, teorier og metoder det danskdidaktiske områdes analytiske værktøjer og pædagogiske dimensioner. Færdigheder i at anvende fagdidaktiske værktøjer på relevant materiale i teoretiske og praktiske sammenhænge reflektere didaktisk over danskfagets og gymnasieskolens historie formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde på flere niveauer. 26

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016 og 2018

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016 og 2018 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016, 2018 og 2019

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016, 2018 og 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Justeret 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i dansk 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i dansk 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i dansk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier

Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg på filosofi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Justeret 2018_2 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst 2019-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget på Institut for Informationsstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget på Institut for Informationsstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget på Institut for Informationsstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst og design 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

film- og medievidenskab,

film- og medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i film- og medievidenskab, 2016-ordningen Rettet 2016 og 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i retorik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i retorik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i retorik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik ordningen. Justeret 2014, 2015, 2016 og 2018

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik ordningen. Justeret 2014, 2015, 2016 og 2018 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik 2013-ordningen Justeret 2014, 2015, 2016 og 2018

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i tværkulturelle studier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. filosofi, 2017-ordningen. Justeret 2017 og 2018

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. filosofi, 2017-ordningen. Justeret 2017 og 2018 Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i filosofi, 2017-ordningen Justeret 2017 og 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionshistorie, 2017-ordningen. Justeret 2017 og 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionshistorie, 2017-ordningen. Justeret 2017 og 2018 Studieordning for kandidatuddannelsen i religionshistorie, 2017-ordningen Justeret 2017 og 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Revideret 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1.

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i europæisk etnologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i europæisk etnologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i europæisk etnologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. august 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Rettet 2015 (2) Justeret 2017 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Mellemøstens sprog og samfund,

Mellemøstens sprog og samfund, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Mellemøstens sprog og samfund, 2017-ordningen Justeret 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier 2019

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier 2019 Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere