Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Fælles kompetenceprofil... 3 Stk. 2 Generel profil i datalogi... 4 Stk. 3 Specialisering i data science... 4 Stk. 4 Gymnasierettet specialisering Uddannelsens opbygning... 5 Stk. 1 Grundforløb... 5 Stk. 2 Generel profil i datalogi... 5 Stk. 3 Specialisering i data science... 6 Stk. 4 Gymnasierettet specialisering... 7 Stk. 5 Faglig kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed Stk. 2 Overførsel Stk. 3 Ændringer Bilag 1 Kassogrammer Bilag 2 Overgangsordninger Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Side 1 af 21

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i datalogi leder frem til en bachelorgrad i datalogi med betegnelsen BSc i datalogi. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Computer Science. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i datalogi giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i datalogi, såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Datalogi. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i datalogi er en forskningsbaseret uddannelse, hvis mål er at kvalificere den studerende til at arbejde med alle områder indenfor databehandling: Softwareudvikling, dataanalyse, algoritmik, interaktionsdesign, programmeringssprog, kommunikation, samt sociale og menneskelige aspekter af brug af automatisk databehandling og computerstøttet kommunikation. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Den studerende behersker ved afslutningen af bacheloruddannelsen fundamentale metoder og redskaber til at arbejde med softwareudvikling og databehandling af enhver art og en forståelse for de muligheder og begrænsninger, der ligger i fagområdet. Uddannelsens centrale fagområde er datalogi. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS. Uddannelsen består af følgende elementer: Grundforløb på 60 ECTS. En specialisering på 120 ECTS. Studieordningen tilbyder følgende faglige specialiseringer: Generel profil i datalogi. Specialisering i data science. Gymnasierettet specialisering. Side 2 af 21

3 Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i datalogi sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Softwareudvikling. IT-projektledelse. Konsulentvirksomhed. Dataanalyse og -modellering. Undervisning i IT. Studerende har mulighed for undervejs i deres uddannelse, at opnå faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen i datalogi. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Fælles kompetenceprofil En bachelor i datalogi har efter endt uddannelse, uanset specialisering, tilegnet sig følgende: Viden om: Strukturering, lagring, behandling og visualisering af data. Simple algoritmer og datastrukturer. En computers opbygning som en kombination af hardware, software og kommunikationskanaler. Grundlæggende teori om computerens begrænsninger og databehandlingens rolle i samfundet. Grundlæggende anvendt matematik og statistik. Færdigheder i at: Løse problemer med databehandlingsmetoder og dokumentere løsningerne. Læse og forstå faglitteratur på dansk og engelsk. Programmering i forskellige programmeringssprogsparadigmer. Kommunikere om faget skriftligt og mundtligt. Løse programmeringsopgaver med hensyntagen til ressourceforbrug og korrekthed. Designe interaktionsmetoder mellem mennesker og computere. Kompetencer til at: Opdele større problemer i mindre, lettere tilgængelige delproblemer. Systematisk analysere problemer, designe løsningsmetoder, implementere metoderne og reflektere over resultatet og processen. Vurdere en løsnings korrekthed, effektivitet og hensigtsmæssighed. Arbejde sammen med andre, også fra andre fagområder, for i fællesskab at løse en opgave. Diskutere samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser af brug af IT i forskellige sammenhænge. Løse problemer, der kræver kombination af datalogisk viden med viden fra andre fagområder, og tilegne sig den nødvendige viden evt. gennem dialog med mennesker fra andre fagområder. Side 3 af 21

4 Stk. 2 Generel profil i datalogi En bachelor med generel profil i datalogi har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Forskellige metoder til dataanalyse. Datastrukturer. Implementering af programmeringssprog. Metoder til gennemførsel af større softwareudviklingsprojekter. Design af programmeringssprog. Færdigheder i at: Implementere programmeringssprog. Analysere algoritmers tids- og pladsforbrug. Bruge matematiske værktøjer til dataanalyse. Kompetencer til at: Forstå samspillet mellem hardware og programmeringssprog. Vælge hensigtsmæssige datastrukturer og algoritmer til løsning af konkrete beregningsproblemer. Anvende og tilpasse metoder til at løse et konkret dataanalyseproblem. Stk. 3 Specialisering i data science En bachelor i datalogi med specialisering i data science har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Muligheder og begrænsninger i automatisk dataanalyse. Avancerede metoder til dataanalyse. Datastrukturer. Numeriske metoder. Færdigheder i at: Bruge matematiske værktøjer til dataanalyse. Håndtere, visualisere og uddrage viden fra såvel struktureret som ustruktureret data. Anvende viden om data science til datadreven problemløsning. Analysere algoritmers tids- og pladsforbrug. Kompetencer til at: Anvende og tilpasse metoder til at løse et konkret dataanalyseproblem. Vælge hensigtsmæssige datastrukturer og algoritmer til løsning af konkrete beregningsproblemer. Designe systemer til behandling af store datamængder. Stk. 4 Gymnasierettet specialisering En bachelor i datalogi med gymnasierettet specialisering har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Implementering af programmeringssprog. Metoder til gennemførsel af større softwareudviklingsprojekter. Side 4 af 21

5 Naturvidenskabelig didaktik. Et gymnasialt fagområde udover datalogi. Kompetencer til at: Tilrettelægge undervisning. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfrie fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Den studerende skal inden udgangen af grundforløbet vælge en af nedenstående specialiseringer. Hvis den studerende ikke selv vælger en 120 ECTS specialisering inden for de gældende frister, tilmeldes den studerende automatisk følgende specialisering: Generel profil i datalogi. Stk. 1 Grundforløb Grundforløbet er på 60 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 60 ECTS. 60 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NDAB15009U Programmering og problemløsning PoP Blok ECTS NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer DMA Blok ECTS NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS NMAB15002U Lineær algebra i datalogi LinAlgDat Blok 4 7,5 ECTS NDAB15011U Softwareudvikling SU Blok ECTS Kurserne på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Stk. 2 Generel profil i datalogi Specialiseringen er på 120 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 90 ECTS. Valgfrie fagelementer, 30 ECTS. Stk. 2.1 Obligatoriske fagelementer 90 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi MASD Blok 1 7,5 ECTS NDAB16012U Modelling and Analysis of Data MAD Blok 2 7,5 ECTS NDAB16005U Computersystemer CompSys Blok ECTS NDAB16006U Implementering af programmeringssprog IPS Blok 3 7,5 ECTS NDAA04010U Algoritmer og datastrukturer AD Blok 4 7,5 ECTS NDAB16009U Udvikling af informationssystemer UIS Blok ECTS NDAB16008U Programming Language Design PLD Blok 3 7,5 ECTS NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori VtDat Blok 4 7,5 ECTS NDAB12006U Bachelorprojekt BacProjDat Blok ECTS Stk. 2.2 Valgfrie fagelementer 30 ECTS dækkes af valgfrie fagelementer. Alle fagelementer på bachelorniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del. Side 5 af 21

6 Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 2.3 Mobilitetsvindue Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i datalogi med generel profil i datalogi er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Stk. 3 Specialisering i data science Specialiseringen er på 120 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 90 ECTS. Valgfrie fagelementer, 30 ECTS. Stk. 3.1 Obligatoriske fagelementer 90 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi MASD Blok 1 7,5 ECTS - Introduktion til data science* IDS Blok 1 7,5 ECTS NDAB16012U Modelling and Analysis of Data MAD Blok 2 7,5 ECTS - Interactive Data Visualisation and IDVE Blok 2 7,5 ECTS Exploration* - Web Analytics* WA Blok 3 7,5 ECTS - High performance computersystemer* HPC Blok 3 7,5 ECTS - Avanceret modellering og analyse af data* AMAD Blok 4 7,5 ECTS NDAA04010U Algoritmer og datastrukturer AD Blok 4 7,5 ECTS - Numerical Optimization Methods* NOM Blok 3 7,5 ECTS NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori VtDat Blok 4 7,5 ECTS NDAB12006U Bachelorprojekt BacProjDat Blok ECTS * Kurserne udbydes første gang i studieåret 2018/19. Stk. 3.2 Valgfrie fagelementer 30 ECTS dækkes af valgfrie fagelementer. Alle fagelementer på bachelorniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Side 6 af 21

7 Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 3.3 Mobilitetsvindue Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i datalogi med specialisering i data science er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Stk. 4 Gymnasierettet specialisering Specialiseringen er på 120 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 67,5 ECTS. Begrænset valgfrie fagelementer, 7,5 ECTS. Sidefaget, 45 ECTS. Stk. 4.1 Obligatoriske fagelementer 67,5 ECTS skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi MASD Blok 1 7,5 ECTS NDAB16005U Computersystemer CompSys Blok ECTS NDAB16006U Implementering af programmeringssprog IPS Blok 3 7,5 ECTS NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige DidG Blok 4 7,5 ECTS fags didaktik NDAB16009U Udvikling af informationssystemer UIS Blok ECTS NDAB12006U Bachelorprojekt BacProjDat Blok ECTS Stk. 4.2 Begrænset valgfrie fagelementer 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer VtGeog Blok 2 7,5 ECTS NNDB12002U Videnskabsteori for de matematiske fag VTMat Blok 3 7,5 ECTS NFYA06040U Videnskabsteori og etik for fysikere VtFys Blok 3 7,5 ECTS NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori VtDat Blok 4 7,5 ECTS Stk. 4.3 Sidefaget 45 ECTS skal dækkes af fagelementer på sidefaget. Såfremt den studerende har et sidefag på SCIENCE, skal de 45 ECTS dækkes af fagelementer, der indgår i den reducerede gymnasiefagpakke i det pågældende fags bachelorstudieordning. En undtagelse herfra er idræt, da idræt i denne sammenhæng regnes som værende uden for SCIENCE. Side 7 af 21

8 Følger den studerende et sidefag uden for SCIENCE (eller på idræt), skal den studerende dække 45 ECTS fra sidefaget. I bachelorstudieordningen på idræt fremgår kurserne under gymnasiefagpakken. Stk. 4.4 Valgfrie fagelementer Uddannelsens valgfrihed dækkes som udgangspunkt af de fagelementer, der følges på sidefaget. Der kan dog frigives ekstra plads til valgfrie fagelementer, såfremt et fagelement eller et ækvivalerende fagelement optræder i gymnasiefagpakken for både hovedfaget og sidefaget. Fagelementer skal kun bestås én gang og de ECTS, der bliver tilovers, kan indgå som valgfrie fagelementer. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer kan alle fagelementer indgå som valgfri med op til 30 ECTS, så længe de er på mindst bachelorniveau, og ikke indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Såfremt der er frigivet tilstrækkelig ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan virksomhedsprojekter indgå i uddannelsens valgfri del med op til 30 ECTS. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 4.5 Mobilitetsvindue På den gymnasierettede specialisering er der ikke defineret et mobilitetsvindue på grund af sidefaget. Den studerende har mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et mobilitetsforløb i løbet af uddannelsen. Dette forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Stk. 5 Faglig kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen Forudsætning for faglig kompetence er et uddannelsesniveau, der svarer til en kandidateksamen og som indeholder de faglige mindstekrav. Der findes følgende fagpakker, der sikrer opfyldelse af de faglige mindstekrav: Stk. 5.1 Tillægsfagpakken for datalogistuderende Tillægsfagpakken er på 7,5 ECTS. Tillægsfagpakken skal følges af en bachelor i datalogi, der ikke har fulgt den gymnasierettede specialisering og ønsker at opnå faglig kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen. Følgende fagelementer skal bestås: NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik DidG Blok 4 7,5 ECTS Stk. 5.2 Den reducerede gymnasiefagpakke Den reducerede gymnasiefagpakke er på 90 ECTS og giver kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen. Side 8 af 21

9 Den reducerede gymnasiefagpakke skal følges af studerende, hvor gymnasiefagpakken i biologi, fysik, geografi, idræt, kemi eller matematik er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NDAB15009U Programmering og problemløsning PoP Blok ECTS NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer DMA Blok ECTS NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS NMAB15002U Lineær algebra i datalogi LinAlgDat Blok 4 7,5 ECTS NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi MASD Blok 1 7,5 ECTS NDAB16005U Computersystemer CompSys Blok ECTS NDAB16006U Implementering af programmeringssprog IPS Blok 3 7,5 ECTS NDAB16009U Udvikling af informationssystemer UIS Blok ECTS Stk. 5.3 Gymnasiefagpakke Gymnasiefagpakken er på 120 ECTS og giver kompetence til undervisning i datalogi i gymnasieskolen. Gymnasiefagpakken skal følges af studerende på andre uddannelser end biologi, fysik, geografi, idræt, kemi eller matematik hvor gymnasiefagpakken er indeholdt i uddannelsen. Følgende fagelementer skal bestås: NDAB15009U Programmering og problemløsning PoP Blok ECTS NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer DMA Blok ECTS NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS NMAB15002U Lineær algebra i datalogi LinAlgDat Blok 4 7,5 ECTS NDAB16009U Udvikling af informationssystemer UIS Blok ECTS NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi MASD Blok 1 7,5 ECTS NDAB16005U Computersystemer CompSys Blok ECTS NDAB16006U Implementering af programmeringssprog IPS Blok 3 7,5 ECTS NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige DidG Blok 4 7,5 ECTS fags didaktik NDAB15011U Softwareudvikling SU Blok ECTS Samt et af nedenstående kurser (i alt 7,5 ECTS): NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer VtGeog Blok 2 7,5 ECTS NFYA06040U Videnskabsteori og etik for fysikere VtFys Blok 3 7,5 ECTS NNDB12002U Videnskabsteori for de matematiske fag VtMat Blok 3 7,5 ECTS NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori VtDat Blok 4 7,5 ECTS Stk. 5.4 Fagligt overlap mellem hoved- og sidefag Der er en undtagelse fra mindstekravene for de datalogistuderende, der ønsker at tilegne sig faglig kompetence i to fagligt tæt knyttede uddannelser, hvor der i visse tilfælde kan være fagligt overlap mellem enkelte kurser. I disse tilfælde reduceres ECTS-kravet om sidefagets omfang tilsvarende med de ECTS, der måtte udgå pga. fagligt overlap. For studerende med datalogi som sidefag kan følgende fagelementer udgå af den reducerede gymnasiefagpakke som følge af fagligt overlap: Hovedfag Fag der udgår fra sidefagets reducerede gymnasiefagpakke pga. fagligt overlap Biologi NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Blok 1 7,5 ECTS Matematik NMAB15002U Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) Blok 4 7,5 ECTS NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Blok 1 7,5 ECTS Side 9 af 21

10 NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer* Blok ECTS Fysik NMAB15002U Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) Blok 4 7,5 ECTS Geografi NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Blok 1 7,5 ECTS Kemi NMAB15002U Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) Blok 4 7,5 ECTS *Hvis Specialisering 1: Matematik-datalogi følges på bacheloruddannelsen i matematik. Såfremt der er fag der udgår pga. fagligt overlap, konverteres antallet af ECTS til valgfrie ECTS. 5 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 10 af 21

11 1. år Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Generel profil i datalogi Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Programmering og problemløsning (PoP) * Softwareudvikling (SU) * Diskret matematik og algoritmer (DMA) * Interaktionsdesign (Inter) * Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) * 2. år Computersystemer (CompSys) Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Modelling and Analysis of Data (MAD) Udvikling af informationssystemer (UIS) Implementering af programmeringssprog (IPS) Algoritmer og datastrukturer (AD) 3. år Valgfri Valgfri Bachelorprojekt (BacProjDat) Valgfri Obligatorisk * Førsteårsprøvekurser 1. år 2. år 3. år 1. år Valgfri Valgfri Kassogram Specialisering i data science Programming-Language Design (PLD) Datalogiens videnskabsteori (VtDat) Kassogrammet viser det fagligt anbefalede studieforløb. Den studerende kan selv tilrettelægge et alternative studieforløb indenfor de gældende regler. Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Programmering og problemløsning (PoP) * Softwareudvikling (SU) * Diskret matematik og algoritmer (DMA) * Introduktion til data science (IDS) Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Interactive Data Visualisation and Exploration (IDE) Modelling and Analysis of Data (MAD) Interaktionsdesign (Inter) * Web Analytics (WA) High performance computersystemer (HPC) Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) * Avanceret modellering og analyse af data (AMAD) Algoritmer og datastrukturer (AD) Valgfri Valgfri Bachelorprojekt (BacProjDat) Valgfri Obligatorisk * Førsteårsprøvekurser Valgfri Valgfri Kassogram Gymnasierettet specialisering Numerical Optimization Methods (NOM) Datalogiens videnskabsteori (VtDat) Kassogrammet viser det fagligt anbefalede studieforløb. Den studerende kan selv tilrettelægge et alternativt studieforløb indenfor de gældende regler. Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Programmering og problemløsning (PoP)* Diskret matematik og algoritmer (DMA)* Interaktionsdesign (Inter)* Softwareudvikling (SU)* Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat)* 2. år Computersystemer (CompSys) Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Begrænset valgfri Udvikling af informationssystemer (UIS) Implementering af programmeringssprog (IPS) Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) 3. år Sidefag Sidefag Bachelorprojekt (BacProjDat) Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Obligatorisk * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri Sidefag Kassogrammet viser det fagligt anbefalede studieforløb. Den studerende kan selv tilrettelægge et alternativt studieforløb indenfor de gældende regler. Side 11 af 21

12 Kassogram Gymnasiefagpakken i datalogi for sidefagsstuderende inden for SCIENCE Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA Programmering og problemløsning Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi Diskret matematik og algoritmer Bachelorprojekt 4. år KA Matematisk analyse og statistik i datalogi Computersystemer Den reducerede gymnasiefagpakke Hovedfag Udvikling af informationssystemer Implementering af programmeringssprog Hovedfag Kassogram Gymnasiefagpakken i datalogi for sidefagsstuderende uden for SCIENCE Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 3. år BA Programmering og problemløsning Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi Diskret matematik og algoritmer Bachelorprojekt 4. år KA Matematisk analyse og statistik i datalogi Computersystemer Begrænset valgfrihed Implementering af programmeringssprog Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik Udvikling af informationssystemer 5. år KA Hovedfag Hovedfag Softwareudvikling Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Gymnasiefagpakken Side 12 af 21

13 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2016/17 Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2016/17 skal færdiggøre uddannelsen som angivet i denne studieordning med nedenstående undtagelser. Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2016/17 kan færdiggøre uddannelsen med specialiseringerne Generel profil i datalogi eller Gymnasierettet specialisering. Specialiseringen i data science udbydes først fra studieåret 2018/19. Stk. 2 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2015/16 Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16 skal færdiggøre uddannelsen som angivet i denne studieordning med nedenstående undtagelser. Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2015/16 kan færdiggøre uddannelsen med specialiseringerne Generel profil i datalogi eller Gymnasierettet specialisering. Specialiseringen i data science udbydes først fra studieåret 2018/19. Stk Generel profil i datalogi Uddannelsens opbygning Specialiseringen er på 120 ECTS og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 90 ECTS. Valgfrie fagelementer, 30 ECTS. Kassogram Generel profil i datalogi Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 2. år Computersystemer (CompSys) Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) Modellering og analyse af data (MAD) Udvikling af informationssystemer (UIS) Implementering af programmerings-sprog (IPS) Algoritmer og datastrukturer (AD) 3. år Valgfri Valgfri Bachelorprojekt (BacProjDat) Valgfri Valgfri Programmeringssprogdesign (PSD) Datalogiens videnskabsteori (VtDat) Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Valgfri. Kurser angivet i kursiv udbydes ikke længere. Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Stk. 3 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014/15 skal færdiggøre uddannelsen som angivet i denne studieordning med nedenstående undtagelser. Uddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen i datalogi for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere består af følgende: Side 13 af 21

14 1. år Obligatoriske fagelementer (inklusiv bachelorprojektet), 105 ECTS. Begrænset valgfri fagelementer, 15 ECTS. Valgfri fagelementer, 60 ECTS. Kassogram Bacheloruddannelsen i datalogi - optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Introduktion til programmering* Diskrete matematiske strukturer* Objektorienteret programmering og design* Lineær algebra for dataloger* Begrænset valgfri* Algoritmer og datastrukturer* Projektkursus: Systemudvikling* 2. år 3. år Begrænset valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Maskinarkitektur Oversættere Styresystemer og multiprogrammering Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Bachelorprojekt Obligatorisk. Begrænset valgfri. Valgfri. Datanet Datalogiens videnskabsteori Kurser angivet i kursiv udbydes ikke længere. Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra de to nedenstående lister: 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA08013U Databaser og webprogrammering DBW Nedlagt* 7,5 ECTS NDAB10013U Databaser og datamining DbDm Nedlagt* 7,5 ECTS * Se kursusspecifikke overgangsordninger nedenfor Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 3 i kassogrammet ovenfor, men den studerende kan vælge Udvikling af Informationssystemer, der erstatter de to nedlagte begrænset valgfrie fagelementer. Erstatningskurset udbydes på 15 ECTS i blok 3+4, hvorved der bruges 7,5 ECTS af valgfriheden. 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion HCI Nedlagt* 7,5 ECTS NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik SS Blok 2 7,5 ECTS NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS * Se kursusspecifikke overgangsordninger nedenfor Førsteårsprøvekurser Førsteårsprøvekurserne, der kan indgå i den studerendes førsteårsprøve, udgøres af kurserne markeret med en stjerne i ovenstående kassogram. Derudover kan følgende to kurser også indgå i førsteårsprøven: NMAA04041U Analyse 0 An0 Blok 3 7,5 ECTS NMAA04016U Analyse 1 An1 Blok 4 7,5 ECTS Kompetenceprofil En bachelor i datalogi har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende: Viden om: Programmering i flere forskellige programmeringssprogsparadigmer. Side 14 af 21

15 1. år 2. år En datamaskines opbygning som en kombination af hardware, software og kommunikationskanaler. Strukturering, lagring og behandling af data. Algoritmer og analyse af algoritmer. Metoder til gennemførsel af softwareudviklingsprojekter. Grundlæggende teori om datamaskinens begrænsninger og databehandlingens rolle i samfundet. Grundlæggende anvendt matematik. Færdigheder i at: Løse problemer med databehandlingsmetoder og dokumentere denne løsning. Læse og forstå faglitteratur på dansk og engelsk. Anvende forskellige programmeringssprogsparadigmer. Kommunikere om faget skriftligt og mundtligt på dansk eller engelsk. Løse programmeringsopgaver med hensyntagen til ressourceforbrug og korrekthed. Kompetencer til at: Opdele større problemer i mindre, lettere tilgængelige delproblemer. Analysere problemer, systematisk designe løsninger til dem og implementere løsningerne på en datamat samt vurdere dem, både selvstændigt og i grupper. Vurdere en løsnings hensigtsmæssighed, korrekthed og effektivitet. Kombinere datalogisk og anden faglig viden til at løse problemer samt opsøge og tilegne sig eventuel manglende viden både indenfor datalogi og andre fag. Diskutere samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser af brug af IT i forskellige sammenhænge. Stk. 3.1 Specialiseringer For studerende indskrevet i studieåret 2014/15 eller tidligere var der ikke krav om, at den studerende skulle følge en specialisering. Den studerende havde mulighed for at opnå en specialisering i applikationsudvikling eller data og informationsmodellering ved at følge en specialiseringsfagpakke på 37,5 ECTS. Studerende indskrevet i studieåret 2014/15 eller tidligere har derfor fortsat mulighed for at opnå en specialisering ved at bestå en af følgende specialiseringsfagpakker. Stk Applikationsudvikling Kassogram Applikationsudvikling optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Introduktion til Objektorienteret Algoritmer og Begrænset valgfri* programmering* programmering og design* datastrukturer* Diskrete matematiske Lineær algebra for Projektkursus: Systemudvikling* strukturer* dataloger* Valgfri Valgfri Valgfri Maskinarkitektur Oversættere Side 15 af 21 Styresystemer og multiprogrammering Datalogiens videnskabsteori Datanet IT-projektledelse IT-sikkerhed Virksomhedsprojekt i datalogi 3. år Menneske-datamaskine Valgfri interaktion Bachelorprojekt Obligatorisk. Førsteårsprøvekurser er markeret med * Begrænset valgfri. Valgfri. Kurser angivet i kursiv udbydes ikke længere. Se kursusspecifikke ændringer nedenfor.

16 Begrænset valgfrihed 15 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra de to nedenstående lister: 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA08013U Databaser og webprogrammering DBW Nedlagt* 7,5 ECTS NDAB10013U Databaser og datamining DbDm Nedlagt* 7,5 ECTS * Se kursusspecifikke overgangsordninger nedenfor. Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 3 i kassogrammet ovenfor, men den studerende kan vælge Udvikling af Informationssystemer, der erstatter de to nedlagte begrænset valgfrie fagelementer. Erstatningskurset udbydes på 15 ECTS i blok 3+4, hvorved der bruges 7,5 ECTS af valgfriheden. 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion HCI Nedlagt* 7,5 ECTS NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik SS Blok 2 7,5 ECTS NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS * Se kursusspecifikke overgangsordninger nedenfor. Kompetenceprofil En bachelor i datalogi med specialisering i applikationsprogrammering har opnået følgende supplement til kompetenceprofilen: Viden om: IT projektledelse. IT sikkerhed. Færdigheder i at: Indgå i og bidrage til en virksomheds daglige IT-arbejde. Kompetencer til at: Samarbejde med folk fra forskellige faggrupper om i fællesskab at løse problemer, der kombinerer alle de involveredes færdigheder. Facilitere interaktion mellem mennesker og maskiner. 1. år 2. år 3. år Stk Data og informationsmodellering Kassogram Data og informationsmodellering optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Introduktion til Objektorienteret Algoritmer og Begrænset valgfri* programmering* programmering og design* datastrukturer* Diskrete matematiske Lineær algebra for Projektkursus: Systemudvikling* strukturer* dataloger* Valgfri Valgfri Valgfri Maskinarkitektur Logik i datalogi modeller og beviser for systemer Introduktion til matematik i naturvidenskab Obligatorisk. Førsteårsprøvekurser er markeret med * Oversættere Introduktion til computergrafik Sandsynlighedsregning og statistik Begrænset valgfri. Side 16 af 21 Styresystemer og multiprogrammering Valgfri. Valgfri Bachelorprojekt Datalogiens videnskabsteori Datanet Dataanalyse

17 Kurser angivet i kursiv udbydes ikke længere. Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Begrænset valgfrihed 15 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra de to nedenstående lister: 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA08013U Databaser og webprogrammering DBW Nedlagt* 7,5 ECTS NDAB10013U Databaser og datamining DbDm Nedlagt* 7,5 ECTS * Se kursusspecifikke overgangsordninger nedenfor Den begrænsede valgfrihed er placeret i blok 3 i kassogrammet ovenfor, men den studerende kan vælge Udvikling af Informationssystemer, der erstatter de to nedlagte begrænset valgfrie fagelementer. Erstatningskurset udbydes på 15 ECTS i blok 3+4, hvorved der bruges 7,5 ECTS af valgfriheden. 7,5 ECTS skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion HCI Nedlagt* 7,5 ECTS NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik SS Blok 2 7,5 ECTS NDAB15003U Interaktionsdesign Inter Blok 3 7,5 ECTS * Se kursusspecifikke overgangsordninger nedenfor Kompetenceprofil En bachelor i datalogi med specialisering i data og informationsmodellering har opnået følgende supplement til kompetenceprofilen: Viden om: Kontinuert matematik. Sandsynlighedsregning og statistik. Modellering med data af kontinuerte eller diskrete fænomener, analyse af datamodeller på en computer for at besvare spørgsmål om de modellerede fænomener. Færdigheder i at: Vælge en hensigtsmæssig datamodel for et konkret fænomen, Anvende og tilpasse metoder til at løse et konkret dataanalyseproblem. Kompetencer til at: Beskrive og vurdere forholdet mellem en model og det modellerede fænomen. Vurdere i hvor høj grad en løsning i modellen afspejler en løsning af det modellerede fænomen. Stk. 4. Kursusspecifikke ændringer Nedlagt kursus Dataanalyse (DA) (NDAA13002U), 7,5 ECTS. Overgang Kurset var obligatorisk på specialiseringen i data og informationsmodellering i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Databaser og datamining (DbDm) (NDAB10013U), 7,5 ECTS Kurset er ækvivalent med Modelling and Analysis of Data (MAD) (NDAB16012U), 7,5 ECTS. Kurset var obligatorisk på den generelle profil i datalogi samt på specialiseringerne Applikationsudvikling og Data og Side 17 af 21

18 Databaser og webprogrammering (DBW), (NDAA08013U), 7,5 ECTS. Diskrete matematiske strukturer (DiMS) (NMAA08012U), 7,5 ECTS. informationsmodellering i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurserne blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurserne tilsammen er ækvivalente med Udvikling af Informationssystemer (UIS) (NDAB16009U), 15 ECTS. Kurset var obligatorisk på den generelle profil i datalogi samt på specialiseringerne Applikationsudvikling og Data og informationsmodellering i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med Diskret matematik og algoritmer (DMA) (NDAB15008U), 15 ECTS. Introduktion til programmering (IP) (NDAA09014U), 7,5 ECTS. Objektorienteret programmering og design (OOPD) (NDAA04012U), 7,5 ECTS. Lineær algebra for dataloger (LinAlgDat) (NMAB13023U), 7,5 ECTS. Logik i datalogi modeller og beviser for systemer (Logik) (NDAB05005U), 7,5 ECTS. Menneske-datamaskine interaktion (HCI) (NDAA06074U), 7,5 ECTS. Kurset er ligeledes ækvivalent med Diskret Matematik (NMAA09025U) (DIS), eller Diskret Matematik for førsteårsstuderende (NMAB10005U) (DisRus). Kurset var obligatorisk på den generelle profil i datalogi samt på specialiseringerne Applikationsudvikling og Data og informationsmodellering i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurserne blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurserne tilsammen er ækvivalent med Programmering og problemløsning (PoP) (NDAB15009U), 15 ECTS. Studerende, der har bestået ét af de to nedlagte kurser, skal skrive en afløsningsopgave i det manglende kursus. Kurset var obligatorisk på specialiseringerne Applikationsudvikling og Data og informationsmodellering i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med et af de tre kurser: - Lineær Algebra i Datalogi (LinAlgDat),(NMAB15002U), 7,5 ECTS. - Lineær algebra for matematikere(linalgmat),(nmab10006u),7,5 ECTS - Lineær algebra i naturvidenskab(linalgnat),(nmab10007u), 7,5 ECTS Kurset var obligatorisk på specialiseringen Data og informationsmodellering i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med Logik i datalogi (Logik) (NDAB15002U), 7,5 ECTS og identisk med Logic in Computer Science (LICS) (NDAB16011U), 7,5 ECTS. Kurset var begrænset valgfrit på specialiseringen Applikationsudvikling i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Side 18 af 21

19 Modellering og analyse af data (MAD) (NDAB15001U), 7,5 ECTS Oversættere (OV) (NDAA04011U), 7,5 ECTS Kurset er ækvivalent med Interaktionsdesign (Inter), (NDAB15003U), 7,5 ECTS. Kurset var obligatorisk på den generelle profil i datalogi i studieåret 2015/16. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2015/16 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2016/17. Kurset er identisk med Modelling and Analysis of Data (MAD) (NDAB16012U), 7,5 ECTS. Kurset var obligatorisk på den generelle profil i datalogi samt på specialiseringerne Applikationsudvikling og Data og informationsmodellering i studieåret 2013/14 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2015/16 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2016/17. Projektkursus: Systemudvikling (ProjDat) (NDAB10002U), 15 ECTS. Statistik og forsøgsdesign i naturvidenskabelig forskning (T-StatI), (NIDB10008U), 7,5 ECTS Maskinarkitektur (ARK) (NDAA04009U), 7,5 ECTS Styresystemer og multiprogrammering (OSM) (NDAA04029U), 7,5 ECTS Datanet (DN) (NDAA04026U), 7,5 ECTS Kurset er ækvivalent med Implementering af programmeringssprog (IPS) (NDAB16006U), 7,5 ECTS Kurset var obligatorisk i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med Udvikling af informationssystemer (UIS) (NDAB16009U), 15 ECTS eller Førsteårsprojekt, 15 ECTS. Kan erstatte Sandsynlighedsregning og statistik (SS) (NMAA09014U), 7,5 ECTS - Kun i tillægsfagpakken for datalogistuderende. Nedlægges og erstattes af Basal statistik i Idrætsvidenskab (NNEB15001U), 7,5 ECTS Kurserne var obligatoriske på den generelle profil i datalogi i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurserne blev udbudt for sidste gang i studieåret 2015/16 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2016/17. Der er flere muligheder for at erstatte kurserne. Én af følgende skal vælges: 1) Hvis et af de tre kurser er bestået (7,5 ECTS), skal de resterende to kurser dækkes af Computersystemer (CompSys) (NDAB16005U), 15 ECTS. 2) Hvis to af de tre kurser er bestået (i alt 15 ECTS), skal det resterende kursus dækkes af en afløsningsopgave på 7,5 ECTS med kursusansvarlig for det nedlagte kursus som vejleder. 3) Hvis ingen af de tre kurser (i alt 22,5 ECTS) er bestået, skal de tilsammen dækkes af Computersystemer (CompSys) (NDAB16005U), 15 ECTS. De resterende 7,5 ECTS skal dækkes af et valgfrit fagelement. Videnskabsteori for datalogi 4) Hvert kursus skal erstattes af en afløsningsopgave på 7,5 ECTS med kursusansvarlig for det nedlagte kursus som vejleder. Andre SCIENCE-uddannelsers videnskabsteorikurser Side 19 af 21

20 (VtDat) (NDAA04032U), 7,5 ECTS - Det påkræves dog, at VtDat bestås, hvis den studerende ønsker at opnå faglig kompetence til undervisning i datalogi. Side 20 af 21

21 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet et bachelorprojekt i datalogi, har opnået følgende: Viden om: De specifikke faglige emner, der er formuleret i projektaftalen. Evaluering af tidligere forsøg på løsning af det specifikke problem og relaterede problemer. At sammenfatte de opnåede resultater, deres baggrund og implikationer i en rapport lavet efter akademiske standarder for referencer og redelighed, og som inddrager illustrationer, formler og tabeller i et omfang, der passer til problemet og dets løsning. Færdigheder i at: Klart, overskueligt og med anvendelse af korrekt faglig terminologi formulere, analysere, løse og reflektere over løsningen af et datalogisk relevant problem. Kritisk vurdere samt begrundet udvælge, kombinere og evt. nyudvikle teorier og metoder og bruge disse til at bidrage til løsningen af problemet eller fremme forståelsen af problemet. Give en sammenhængende og præcis beskrivelse af alle væsentlige dele af den konkrete løsning med specielt vægt på egne bidrag. Objektivt og systematisk vurdere styrker, svagheder og mangler ved løsningen. Hvor dette er relevant, inddrages eksperimenter som støtte til vurderingen. Diskutere løsningens potentielle faglige og samfundsmæssige signifikans. Kompetencer til at: Selvstændigt og i en fastsat tidsramme at udføre datalogisk relevant arbejde. Mundtligt opsummere og redegøre for arbejdet, samt diskutere teori, metoder og resultater på akademisk niveau. Side 21 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Godkendt af dekanen for den 29. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1 1

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

1. Formål og fagområder 31/5 2012

1. Formål og fagområder 31/5 2012 31/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i NANOSCIENCE ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2009 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag.

Stk. 1. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag. 26/4 2011 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i DE MATEMATISKE FAG ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra 1.

Læs mere

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen.

Stk. 2. Fagområder Uddannelsens centrale fagområde er matematik. Endvidere indgår fagområderne statistik og datalogi i uddannelsen. 24/4 2013 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2013 Indhold 1. Formål og fagområder...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag. Institut for Matematik. April Indledning. Valg af studieretning og valgfri kurser Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2015 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Matematik Godkendt af dekanen for den 28. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2012 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013

Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Valg af studieretning, tilvalgsfag og sidefag Institut for Matematik April 2013 Indledning I dette skrift diskuterer vi valg af studieretning inden for Matematikindgangen og gennemgår en række muligheder

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Den

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere