Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme"

Transkript

1 Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v Parcel- og sommerhusgrunde Erhvervsgrunde og bygninger Lovgrundlag m.v Direktionssekretariatets opfattelse af kommunens praksis Formidling Parcel- og sommerhusgrunde Erhvervsgrunde og bygninger Handelens berigtigelse Parcel- og sommerhusgrunde Erhvervsgrunde og bygninger...8

3 1. Baggrund for notatet. Foranlediget af en henvendelse fra advokatfirmaet Zacher & Andersen på vegne af samtlige advokatkontorer i postnummer 8500 Grenaa vedrørende kommunens praksis for udfærdigelse af skøde m.v. i forbindelse med salg af kommunale ejendomme har direktionssekretariatet udarbejdet nærværende notat. 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v. Kommunens salg af ejendomme består dels i salg af parcel- og sommerhusgrunde dels af erhvervsgrunde samt ejendomme med bebyggelse. Salg af parcel- og sommerhusgrunde varetages af plan- og byggeafdelingen under miljø- og teknikdirektøren, medens salg af erhvervsgrunde og ejendomme med bebyggelse varetages af direktionssekretariatet under kommunaldirektøren Parcel- og sommerhusgrunde. Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte i møde den 6. juni 2007 et forslag udarbejdet af direktionssekretariatet og plan- og byggeafdelingen vedrørende salgsbetingelser for boligparceller. Det fremgår af de vedtagne salgsbetingelser, at kommunen udarbejder skøde og foretager berigtigelse af handlen at omkostningerne i forbindelse med skødets stempling og tinglysning (registreringsafgift) betales af parterne i forening, idet de i det indbyrdes forhold hver hæfter for halvdelen at kommunens salgsomkostninger indregnes i salgsprisen. Plan- og byggeafdelingen har oplyst, at afdelingen administrerer på grundlag af de af kommunalbestyrelsen vedtagne salgsbetingelser, og at køberne informeres om, at de er velkommen til at få egen advokat til at gennemse skødet, som kommunen udfærdiger, og i skødets omkostningsdel anføres, at købers eventuelle omkostninger til egen advokatbistand, betales alene af køber. 1

4 2.2. Erhvervsgrunde og bygninger. Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte i møde den 6. juni 2007 et forslag udarbejdet af direktionssekretariatet vedrørende salgsbetingelser for erhvervsgrunde. Det fremgår af de vedtagne salgsbetingelser, at omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af skøde, stempling og registrering af dette samt omkostninger ved eventuel oprettelse af pantebrev fuldt ud betales af køber at køber bestemmer, hvilken advokat, der skal udarbejde skøde m.v. Tilsvarende gælder ved salg af ejendomme med bygninger. 3. Lovgrundlag m.v. Lovgrundlaget for 1. erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom 2. erhvervsmæssig formidling af køb og salg af fast ejendom og 3. anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom er lovbekendtgørelse nr af 2. november 2006 om omsætning af fast ejendom. Det fremgår af lovens 15, at ingen må være formidler for begge parter i samme handel (stk. 1) formidleren skal varetage sin opdragsgivers behov og interesser. Dog skal formidleren udøve sin virksomhed med hensyntagen til den anden part. Hvis den anden part ikke bistås af egen rådgiver, skal formidleren rådgive den pågældende om behov og mulighed for at søge bistand (stk. 2) 2

5 efter indgåelse af bindende købsaftale, som ikke kan fortrydes i henhold til lovgivningen herom, kan formidleren indgå aftale med den anden part om bistand til opgaver af ekspeditionsmæssig karakter i forbindelse med handelens berigtigelse (stk. 4). Bestemmelsen i 15, stk. 4, er indsat ved lov nr. 605 af 24. juni 2005, da bestemmelsen i 15 har givet anledning til tvivl i forhold til lovens 9, hvoraf det fremgår, at en erhvervsdrivende som påtager sig hverv som formidler ved køb og salg af fast ejendom, skal med omsorg for begge parters interesser virke for, at handelen bliver gennemført inden for en periode, til en vis pris og på vilkår som er nærmere aftalt med opdragsgiver. Bestemmelsen i 15 fastlægger det overordnede princip om, at ingen må være formidler for begge parter i samme handel. Herved forstås, at ejendomsformidleren ikke må optræde som repræsentant for både sælger og køber. Bestemmelsen fastlægger rammerne for formidlerens opgaver over for sælger og køber. Som anført foran har bestemmelsen i 15 givet anledning til tvivl i forhold til lovens 9, der bestemmer, at formidleren skal drage omsorg for begge parters interesser. Af forarbejderne til 9 fremgår, at formidleren skal udøve sin virksomhed med en afbalanceret hensyntagen til begge parter. Formidleren skal drage omsorg for begge parters interesser i overensstemmelse med lovens regler, og hvad der i øvrigt følger af kravet om god ejendomsformidlerskik. Dette indebærer dog ikke, at ejendomsformidleren skal være fuldstændig neutral og upartisk i sin virksomhed. Formidleren skal først og fremmest løse det hverv, som formidleren har fået af sin opdragsgiver. Af forarbejderne til 15 fremgår, at formidleren skal koncentrere sin indsats om sin parts behov, dog med skyldig hensyntagen til den anden part jf. 9. Det fremgår, at 15 ikke indebærer, at det er forbudt for en formidler med salgsopdrag at medvirke til at afslutte en bindende aftale, selv om køber vælger ikke at have egen rådgiver. Bestemmelsen forhindrer derimod, at formidleren i denne situation optræder som rådgiver for køberen om punkter, hvor parterne har modstående interesser. Det er en betingelse for lovligheden efter 15, stk.1, at en aftale med køber om udførelse af berigtigelsen først indgås, når formidleren har opfyldt sin forpligtelse til at varetage sælgers interesser. 3

6 Berigtigelsesaftaler med køber kan derfor først indgås, efter at der foreligger en bindende købsaftale. Lovens 15, stk. 2, 1. pkt., præciserer, at formidleren som udgangspunkt er opdragsgiver (sælgers) repræsentant, og at formidleren som udgangspunkt skal varetager sin opdragsgivers (sælgers) behov og interesser. Lovens 15, stk. 2, 2. pkt., præciserer, at formidleren skal udøve sin virksomhed med hensyntagen til den anden part (køber). Lovens 15, stk. 2, 3. pkt., præciserer, at sikringen af den anden parts interesser skal ske ved, at formidleren henviser parten til at søge egen rådgiver. Lovens 15, stk. 4, præciserer, at formidleren først efter indgåelse af bindende købsaftale kan indgå aftale om at bistå den anden part med opgaver af ekspeditionsmæssig karakter i forbindelse med handelens berigtigelse. Det er således ikke tilladt for en formidler, som er formidler for sælger, at indgå aftale om berigtigelse med køber, inden der er indgået en endelig købsaftale. Dette gælder også mundtlige aftaler. Bestemmelsen kan ikke fraviges ved sælgers underskrift på en købsaftale, hvoraf det fremgår, at formidler efterfølgende skal berigtige handlen for køber. Præciseringen skal sikre, at ejendomsformidleren ikke på samme tid optræder som repræsentant for både sælger og køber. Muligheden efter stk. 4 omfatter kun opgaver af ekspeditionsmæssig karakter i forbindelse med handelens berigtigelse. Det kan være opgaver i forbindelse med tinglysning af dokumenter m.v. Det kan ikke udelukkes, at der efter købsaftalens indgåelse kan opstå situationer, hvor parterne har modsatrettede interesser, og hvor ejendomsformidleren derfor ikke kan berigtige handlen, da opgaven i så fald ikke længere er af ekspeditionsmæssig karakter, men af rådgivningsmæssig karakter. I de tilfælde må der antages en anden rådgiver end ejendomsformidleren. 4

7 4. Direktionssekretariatets opfattelse af kommunens praksis Formidling. Indledningsvis skal bemærkes, at kommunen ved salg af kommunale ejendomme optræder som formidler, idet kommunen som udgangspunkt ikke anvender fremmed formidler i forbindelse med salg. Kommunen skal som formidler overholde de under lovgrundlag foran anførte regler, herunder orientere køber om dennes ret til at anvende egen rådgiver i forbindelse med handlen. køber om punkter, hvor parterne har modstående interesser Parcel- og sommerhusgrunde. Plan- og byggeafdelingen har oplyst, at afdelingen varetager de opgaver som en formidler normalt ville varetage. Når en eventuel køber retter henvendelse om køb af en grund orienterer plan- og byggeafdelingen pågældende om købsbetingelser m.v., og oplyser i den forbindelse pågældende om dennes ret til at anvende egen rådgiver til at gennemse købsbetingelser m.v. og i øvrigt rådgive køberen. Plan- og byggeafdelingen oplyser, at det er meget få tilfælde, hvor en køber ønsker egen advokat. I de tilfælde, hvor køberen ikke ønsker egen rådgiver, udfærdiges der ikke en egentlig købsaftale, men der udfærdiges straks et skøde jf. afsnit 4.2 nedenfor. I de tilfælde, hvor køberen har egen rådgiver udfærdiges en købsaftale. Direktionssekretariatet er af den opfattelse, at der i de vedtagne salgsbetingelser for boligparceller bør indarbejdes, at der altid skal udfærdiges en købsaftale, der skal danne grundlag for udfærdigelse af skøde. Det er direktionssekretariatets opfattelse, at den af plan- og byggeafdelingen anvendte fremgangsmåde vedrørende formidlingsrollen i forbindelse med salg af parcel- og sommerhusgrunde er i over- 5

8 ensstemmelse med bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr af 2. november 2006 om omsætning af fast ejendom Erhvervsgrunde og bygninger. For så vidt angår erhvervsgrunde og bygninger varetages de opgaver som en formidler normalt ville varetage af direktionssekretariatet. Når en eventuel køber retter henvendelse om køb af en erhvervsgrund eller en bygning orienterer direktionssekretariatet pågældende om købsbetingelser m.v., og oplyser i den forbindelse pågældende om dennes ret til at anvende egen rådgiver i forbindelse med handlens gennemførelse og i øvrigt rådgive køberen. På dette område anvender køber altid egen rådgiver Handelens berigtigelse. I henhold til den i afsnit 3 foran nævnte bekendtgørelse om omsætning af fast ejendom, kan formidleren indgå aftale med den anden part (køber) om bistand til opgaver af ekspeditionsmæssig karakter i forbindelse med handelens berigtigelse. En sådan aftale kan dog først indgås efter, at der er indgået bindende købsaftale, som ikke kan fortrydes i henhold til lovgivningen herom. Skødet er et dokument, som udfærdiges til brug for tinglysningen af køberens adkomst til den solgte ejendom. Skødet indeholder derfor normalt blot de aftaler og vilkår, som fremgår af købsaftalen, men i en omskrevet og forkortet form. Udfærdigelse af skøde er således en del af handelens berigtigelse. Fra den 1. november 1994 er reglen den, at købers rådgiver sørger for skødeskrivningen og de øvrige ekspeditioner i handlen. Køber betaler de fulde advokatomkostninger i forbindelse hermed Parcel- og sommerhusgrunde. 6

9 Som det fremgår af afsnit 2.1. foran indgår det i kommunens salgsbetingelser, at kommunen udarbejder skøde og foretager berigtigelse af handelen, og at kommunens salgsomkostninger indregnes i prisen. Plan- og byggeafdelingen har som det fremgår af afsnit 2.1. foran oplyst, at køberne informeres om, at de er velkomne til at få deres egen rådgiver til at gennemse skødet, som kommunen udfærdiger. Det er som anført foran som udgangspunkt købers rådgiver, der forestår skødeskrivning og handelens berigtigelse, men i henhold til 15, stk. 4, i lov om omsætning af fast ejendom kan køber og formidler indgå aftale om, at formidleren berigtiger handelen herunder udfærdiger skøde. Det er direktionssekretariatets opfattelse, at bestemmelsen i kommunens salgsbetingelser for boligparceller om, at kommunen udarbejder skøde og foretager berigtigelse af handlen, må anses for en generel bestemmelse, og at denne ikke kan antages at være i overensstemmelse med bestemmelserne i 15 i lov om omsætning af fast ejendom idet 15, stk. 4, kræver en aftale mellem parterne om, at formidleren kan forestå berigtigelsen af handlen. Direktionssekretariatet skal indstille, at denne bestemmelse ændres, således at den får følgende formulering: Kommunen kan aftale med køber, at kommunen udfærdiger skøde og foretager berigtigelse af handlen. Det fremgår endvidere af kommunens salgsbetingelser for boligparceller, at kommunens salgsomkostninger indregnes i salgsprisen. I kommunens salgsomkostninger indgår også udgifter til skødeskrivning. I den situation, hvor en køber vælger at anvende egen rådgiver til at bistå ved handlen herunder foretage skødeskrivning, påhviler det køber at betale omkostningerne ved skødeskrivning til rådgiveren. Da der i salgsprisen automatisk indregnes udgifter til skødeskrivning m.v., betaler køberen i disse situationer udgifter til skødeskrivning dobbelt. 7

10 Direktionssekretariatet finder derfor, at salgsbetingelserne på dette punkt bør ændres, således at udgifter til skødeskrivning ikke indregnes i salgsprisen, men i de tilfælde, hvor kommunen efter aftale med køber udfærdiger skøde, opkræves særskilt sammen med salgsprisen i øvrigt Erhvervsgrunde og bygninger. Berigtigelse herunder skødeskrivning varetages altid af købers rådgiver. 8

11 9

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Vedrørende ejendommen beliggende: * Rådgivningsaftale køb af bolig Klient/Køber: * Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail:

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere