Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse."

Transkript

1 Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund til selskab P. Det var i skødet aftalt, at P havde pligt til at»påbegynde arealets bebyggelse«inden en vis frist fra overtagelsesdagen, og at H i tilfælde af misligholdelse af denne aftale kunne kræve grunden tilbageskødet. I 2006 skrev H til P og gjorde opmærksom på, at fristen for bebyggelse var overskredet. Da P stadig ikke igangsatte et byggeri, skrev H i 2007 til P og bad om underskrift på et tilbageskødningsskøde. P's advokat meddelte i maj 2007 H, at P havde engageret en arkitekt, og at der ville blive ansøgt om byggetilladelse, og P ville gå i gang med byggeriet senest 3 uger efter modtagelsen af byggetilladelsen. Byggetilladelsen blev udstedt den 22. januar På dette tidspunkt havde P udført noget jordarbejde og indhegnet grunden. Den 5. marts 2008 indgik P aftale med en totalentreprenør om opførelse af en lagerhal. Repræsentanter fra H besigtigede arealet den 6. marts, og den 4. april 2008 krævede H arealet tilbageskødet, da P ikke som lovet havde påbegyndt byggeriet senest 3 uger efter byggetilladelsen. En skønsmand udtalte, at han ville betegne jordarbejderne som byggearbejde. H gjorde gældende, at et byggeri først var igangsat ved fundamentstøbning. H fik i byretten og af landsrettens flertal medhold i, at P ikke havde overholdt skødets krav om bebyggelse, og at H derfor kunne kræve tilbageskødning. Den dissentierende dommer ville give P medhold, da denne dommer fandt, da udtrykket»påbegynde arealets bebyggelse«kunne forstås på flere måder, at kommunen ikke i april 2008 uden at give P en kort frist havde kunnet kræve tilbageskødning. V.L.D. 1. marts 2010 i anke 5. afd. B (Erik P. Bentzen, Eva Staal, Henrik Præstgaard Bæk-Jensen (kst.). P. Olesen & Sønner A/S (adv. Erik Hørlyck, Århus) mod Horsens Kommune (adv. Lars Gregersen, Århus). Retten i Horsens' dom 24. februar 2009, BS /2008. Sagen handler om, hvorvidt sagsøgte, P. Olesen & Sønner A/S, er forpligtet til at tilbageskøde en erhvervsbyggegrund, som de i 2003 købte af sagsøger, Horsens Kommune, fordi man ikke rettidigt har påbegyndt bebyggelse af grunden. Sagsøgeren har påstået sagsøgte tilpligtet at tilbageskøde ejendommen matr.nr. 6 al Lund By, Tamdrup, beliggende Vrøndingvej 6, 8700 Horsens, til sagsøger på de i skøde af 18. august 2003 anførte vilkår. Sagsøgte har påstået frifindelse. Baggrunden for sagen: I august 2003 købte sagsøgte en erhvervsparcel på m2 af sagsøger til overtagelse 1. august 2003 og for en købesum på ca kr. I skødet hedder det bl.a.:»6. Videresalg af arealet eller dele af dette kan ikke finde sted uden Byrådets samtykke, forinden arealet er bebygget efter en af Byrådet godkendt bebyggelsesplan. 7. Køber forpligter sig til at påbegynde arealets bebyggelse efter en af Byrådet godkendt bebyggelsesplan inden 1 år fra overtagelsesdagen og til at færdiggøre bebyggelsen inden 2 år fra denne dato. I misligholdelsestilfælde er Byrådet berettiget men ikke forpligtet til at kræve arealet tilbageskødet til den af køber betalte pris...«sagsøgte påbegyndte ikke noget byggeri, og den 7. juli 2006 skrev sagsøger herefter således til sagsøgte:»det fremgår af skødets 7 at køber inden 1 år fra overtagelsesdagen er forpligtet til at påbegynde bebyggelsen, som skal afsluttes inden 2 år fra overtagelsesdagen. Fristen er overskredet. De bedes oplyse, hvornår byggeriet påbegyndes... Arealet henligger som uplejet og har givet anledning til klager. De bedes foranledige, at grunden bliver plejet til et acceptabelt niveau.«sagsøgte havde stadig ikke påbegyndt noget byggeri, da sagsøger herefter den 16. maj 2007 skrev bl.a. således:» Ifølge skødets 7, stk. 2, kan kommunen kræve arealet tilbage, hvis ikke skødets bestemmelser opfyldes. Vi kan konstatere, at De ikke er påbegyndt byggeriet på grunden, uagtet at der nu er forløbet 3 år og 9 måned efter overtagelsen Jeg fremsender tilbageskødningsskødet til Dem til underskrift. De bedes fremsende det oprindelige skøde samt det underskrevne tilbageskødningsskøde senest den 16. juni «Foranlediget af denne skrivelse skrev sagsøgtes daværende advokat, advokat Hans Henriksen, Advokatfirmaet Brask Thomsen, Århus, den 22. maj 2007 således til sagsøger:»p. Olesen & Søn A/S har rettet henvendelse til undertegnede i anledning af Deres skrivelse af den 16. ds. Min klient har engageret arkitekt Egon Kaspersen... Horsens, til at projektere byggeriet og indgive ansøgning om byggetilladelse. Arkitekten har oplyst, at projekt vil foreligge, således at ansøgning om byggetilladelse kan indgives inden 3 uger. Byggeriet kan iværksættes senest 3 uger efter at byggetilladelse foreligger og byggeriet vil være afsluttet senest 9 måneder efter at byggetilladelse foreligger. På min klients vegne anmoder jeg om, at der meddeles min klient frist til indgivelse af ansøgning om byggetilladelse med dertil knyttet frist fra byggetilladelse foreligger til igangsætning og afslutning af byggeri på ejendommen, således at krav om tilbageskødning frafaldes, såfremt byggeri gennemføres indenfor den således fastlagte tidshorisont.«den 28. juni 2007 skrev sagsøger herefter således til sagsøgte:»jeg bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af 22. maj , hvori De meddeler, at Deres klient vil indsende ansøgning om byggetilladelse og påbegynde byggeriet 3 uger efter byggetilladelse er meddelt og afslutte byggeriet 9 måneder efter. Vi kan acceptere en fristforlængelse ligesom vi kan godkende den oplyste tidsplan. Vi har den 8. juni 2007 modtaget Deres klients ansøgning om byggetilladelse. Vi anmoder dog om kopi af den indgåede aftale med arkitekten om projekteringen, og såfremt der foreligger en skriftlig aftale med entreprenøren om opførelse af byggeriet ligeledes en kopi af denne aftale. Hvis aftalen indgåes på et senere tidspunkt, bedes kopi af kontrakten fremsendt. Vi forventer, at De meddeler, hvornår byggeriet faktisk påbegyndes og dermed en dato for, hvornår byggeriet er afsluttet. Den skitserede tidsplan forventes overholdt...«den 14. august 2007 skrev arkitekt Egon Kaspersen herefter bl.a. således til sagsøger:»i fortsættelse af Deres brev af 28. juni til Advokatfirmaet Brask Thomsen skal jeg hermed besvare og fremkomme med de ønskede oplysninger. Aftale om rådgivning er indgået den 18. juli Angående aftale med fagentreprenørerne er der endnu ikke indgået nogen aftaler, men indhentning af tilbud pågår Detail projektering er i gang og er nødvendig for at få de rigtige tilbud fra entreprenørerne... Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 Med hensyn til tidsplanen ønsker vi at overholde det tidligere meddelte. Umiddelbart efter byggetilladelse vil jordarbejdet blive påbegyndt...«kopi af skrivelsen blev tilsendt Advokatfirmaet Brask Thomsen og sagsøgte. Sagsøger meddelte byggetilladelse den 22. januar Der foreligger i sagen også kopi af aftale dateret 5. marts 2008 mellem sagsøgte og BASE Erhverv entreprenør a/s om opførelse af en bygning i totalentreprise for ca. 10,6 mio. kr. ekskl. moms. Af en tilhørende tidsplan fremgår det, at muldafrømning og indbygning af stabilgrus var planlagt til januar Af en udateret meddelelse fra BASE til arkitekten fremgår bl.a.:»hermed tidspunkter for opførelse af lagerhal som vist på tegning 1.10 Uge 15-17: Projektering er i gang hos arkitekt. Ændringer vedr. rampe og sluser indtegnet nu. Landmåler er også sat i gang Uge 17: Geotekniske oplysninger afleveres til ingeniør og fundamentsprojekt udfærdiges. Uge 18: Opstart fundamenter. Endvidere kan jeg oplyse dig, at elementer er reserveret og disse kan forventes leveret ultimo august. Som aftalt ved kontraktsindgåelse afsluttes byggeriet klar til indflytning til jul i år.«den 6. marts 2008 besigtigede ingeniør Poul Andersen og jurist Frank Lassen fra sagsøger arealet, og sagsøger skrev herefter den 4. april 2008 bl.a. således til sagsøgtes advokat:»på baggrund af korrespondancen mellem Deres klient, Dem og Horsens Kommune blev der indrømmet Deres klient en frist til påbegyndelse af byggeriet til den 1. marts Denne frist blev fastsat på baggrund af skrivelse af 14. august 2007 fra E. Kaspersen, kopi vedlagt. Ifølge skrivelsen side 1, 4. afsnit, vil jordarbejdet blive påbegyndt umiddelbart efter byggetilladelsen. Ingeniør Poul Andersen, Byggesagsafdelingen, har meddelt, at der er givet byggetilladelse til byggeriet. Ingeniør Poul Andersen... og jurist Frank C. Lassen... besigtiger den 6. marts 2008 ovenstående ejendom. Der blev konstateret, at der var sket terrænregulering. Udover terrænregulering var der ikke på grunden foretaget yderligere. Kopi af de ved besigtigelsen optagne billeder vedlægges Henset til den forløbne tid og den manglende påbegyndelse af byggeriet vil vi jf. skødets bestemmelser kræve ejendommen tilbageskødet til Horsens Kommune. Der vedlægges en påtegning vedrørende tilbageskødning af ejendommen...«der har under sagen været afholdt syn og skøn med Lars Chresten Møller som skønsmand. Der henvises til hans erklæring af 16. december 2008 med foto-bilag. Endelig fremgår det af sagen, at sagsøgte i oktober 2006 var blevet faktureret for levering og opstilling af hegn samt port - en udgift på ca kr. inkl. moms. Det fremgår videre, at sagsøger i oktober 2007 afholdt udgifter til vognmand for kørsel af betonknus til arealet med ca kr. og leje af en dozer for ca kr. Der er under sagen afgivet vidneforklaringer af direktør for teknik og miljø Knud Andersen, sagsøgtes direktør, Jens Olesen, jurist Frank Lassen, ingeniør Poul Andersen og arkitekt Egon Kaspersen. Knud Andersen har bl.a. forklaret, at tilbageskødningsklausulen er en standardklausul, som har været anvendt i mange år, idet de ønsker at skabe aktivitet på grundene med byggeri og etablering af arbejdspladser. Hvor hurtigt de reagerer, afhænger af efterspørgslen på grunde. De er fleksible, idet de bare ønsker at få bygget. Her havde de fået klager over, at grunden så forfærdelig ud, og det gav gener i området. Naboen spurgte, om sagsøgte ikke, som han, havde en byggepligt, hvorfor de fik fokus på det, og efterspørgslen steg også. Derfor ville de vide, om sagsøgte havde konkrete planer. Efter deres brev fra maj 2007 forlængede de fristen, da man sagde, at man ville søge byggetilladelse nu og gå i gang med at bygge. De accepterede, da der ville blive bygget lige så hurtigt, som det kunne ske, hvis man tilbagetog grunden og gensolgte den. Han husker, at han har talt med arkitekten og advokaten om mulighederne for at realisere byggeriet. Det blev aftalt, at der skulle ske bebyggelse inden for en ny frist. Ved bebyggelse forstår han det, der laves i henhold til en byggetilladelse - begyndende med støbning af fundament eller etablering af kloak. Jordregulering som her kan laves uden byggetilladelse. Da fristen blev forlænget, vidste man, at der på grund af sagsbehandlingstiden ville være en lang periode til at forberede byggeriet. Prisen var fastsat fra start, og den holdt de fast ved i en lang periode. Senere annoncerede man grunde til salg på grundlag af to mæglervurderinger, og priserne blev reguleret op. I maj 2007 var der ikke påtænkt prisændringer. Sagsøgte er ikke blevet behandlet anderledes end andre. Jens Olesen har bl.a. forklaret, at han er direktør og medejer af det sagsøgte selskab, som udfører alle former for nedbrydning. Hensigten med grunden var først at etablere et garageanlæg til deres biler og maskiner, men det ændrede sig senere, og man ville så bygge en hal til udlejning. Det første år søgte de byggetilladelse til at opføre en hal, men den blev afvist på grund af taghældningen. Han hørte så ikke noget før brevet af 7. juli Han husker, at han talte med kommunen et par gange. De har slået græs på grunden flere gange. Der kom ikke flere henvendelser fra kommunen. Efter brevet af 16. maj 2007 kontaktede de advokat Hans Henriksen, idet de ville undgå at komme af med grunden. Han kan ikke rigtigt svare på, hvorfor de ikke havde bygget, men tiden gik. De havde taget kontakt til arkitekt Kaspersen omkring tidspunktet for brevet af 22. maj 2007, idet de var klar over, at de nu måtte have bygget noget. Kaspersen skulle tegne og projektere byggeriet og stå for det og føre tilsyn. Det var nu denne hal til udlejning, det drejede sig om. Advokat Henriksens opgave var vel at aftale en ny frist. De søgte hans bistand, for at de kunne få gennemført byggeriet. De havde etableret hegn og foretog afrømning af muld og kørte stabilgrus/betonknus ud på grunden. De skulle jo til at gå i gang med byggeriet. De har selv udført en del arbejde med at regulere knuset, som var deres eget materiale. Da de fik byggetilladelsen, skulle de så til at gå i gang med at bygge, og de lavede aftale med BASE om byggeriet. Han skrev under på kontrakten lige efter den 5. marts 2008 for at få startet byggeriet op. Siden brevet af 4. april 2008 fra kommunen har sagen ligget stille. Advokat Henriksen fik brevet af 16. maj De frister, han omtaler, er nok efter samråd med ham. Han var ikke i tvivl om, at de skulle i gang 3 uger efter byggetilladelsen, men syntes også, at de var i gang. Bygningen var ikke sat af. Han er ikke klar over, om der har været landinspektør ude på stedet. De søgte ikke nogen tilladelse til det, der blev lavet i efteråret 2007, som var indledende øvelser til byggeriet. Frank Lassen har bl.a. forklaret, at han har været ansat som jurist i Horsens Kommune i 11 år, og han har bl.a. haft med kommunens grundsalg at gøre. Tilbageskødningsklausulen er en standardklausul. Han husker ikke, om de har taget andre grunde tilbage, men de har over for andre krævet, at man nu gik i gang med byggeriet. Holdningen har været, at hvis køber havde en ordentlig grund, forlængede man fristen. Kommunen ønskede at være meget erhvervsvenlig og kunne godt acceptere, at en køber trak tiden lidt. De skrev til sagsøgte i 2006 på grund af klager, men hørte intet, hvorfor der blev rejst krav om tilbageskødning. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 Efter kontakten til advokaten accepterede de nye frister, da de altså ønskede at være erhvervsvenlige og nu 1719 havde sikret sig, at køber var klar over, at det var sidste chance. De ville heller ikke vinde tid ved at tage grunden tilbage. De foreslåede frister virkede rimelige og blev accepteret. Han var ikke i tvivl om, at man havde etableret en aftale, og der var også møder med repræsentant for sagsøgte, advokat Henriksen og arkitekten, hvor det bl.a. var på tale, om sagsøgte kunne give lidt mere for grunden for at undgå tilbageskødning, men det afviste de. Blev grunden taget tilbage, skulle den i udbud, og sagsøgte kunne så byde igen. De foretog så en besigtigelse efter den 1. marts De ville ikke være helt til grin, og rejste krav om tilbageskødning. Der var en anden tilsvarende situation på en anden grund i området, men her var man gået i gang. Der var ikke sket noget byggemæssigt på sagsøgtes grund. Der var kun rejst et hegn, og der var afrømmet jord og kørt knus til pladsen. De har skrevet datoen 1. marts Den var lidt længere end aftalt, og altså efter midten af februar. Ved besigtigelsen havde han taget Poul Andersen med for at undgå en diskussion om, hvorvidt byggeri var påbegyndt. Der var ikke påbegyndt noget byggearbejde. Det, der var lavet, krævede ikke byggetilladelse. Han formulerede brevet af 28. juni 2007, som han gjorde, på baggrund af oplysningerne om nye frister fra advokat Henriksen. Han anser et byggeri for påbegyndt, når man laver noget, der kræver byggetilladelse, og noget, der relaterer sig til selve bygningen. Da han modtog brevet fra arkitekt Kaspersen, tænkte han, at nu var der så også en tekniker med. Han har ikke hæftet sig ved, at man skrev, at man umiddelbart efter tilladelsen ville gå i gang med jordarbejdet. Poul Andersen har bl.a. forklaret, at han har arbejdet i Horsens Kommunes byggesagsafdeling frem til sommeren Han modtog en henvendelse fra byrådsafdelingen om besigtigelse af grunden med henblik på at konstatere, om der var påbegyndt bebyggelse. Grunden var ryddet, og der var sat hegn om. Der var foretaget lidt terrænregulering og etableret et mulddepot. Der var intet byggeri afsat og ingen aktivitet sket i relation til bygningen. Der var ikke lavet noget, der krævede byggetilladelse. Han bemærkede ikke, om der var kørt betonknus på arealet. Det havde ikke ændret noget. Afrømning af jord har ikke noget med byggeri at gøre. Fundamentet er typisk det første, der etableres. Man kan godt efter byggelovens 16 lave en terrænregulering uden tilladelse. Der er således ikke tale om udgravning til fundament, som kræver tilladelse, eller f.eks. udgravning til kælder. Egon Kaspersen har bl.a. forklaret, at han er konstruktør og arkitekt. Han udarbejdede projektet på grunden og søgte tilladelse, indhentede tilbud og skulle føre tilsyn. Formålet med hans brev af 14. august 2007 var at forklare, at de satte sagen i gang. Det var ikke tanken at lægge op til en ny frist. Han husker ikke, om der kom noget svar. Jordarbejdet omfatter også afrømning af muld og grovregulering af grunden, som det skete med henblik på at begynde byggeriet. I marts 2008 var situationen i byggeriet overophedet. De havde søgt tilladelsen, og der var lidt kommunikation med kommunen. Da han fornemmede, at en byggetilladelse var på vej, gik de i gang med byggeriet - med jordarbejde og indbygning af grus i efteråret Han ved ikke helt, om det krævede tilladelse. De ville i gang for ikke at løbe ind i vejrmæssige problemer og overskridelse af fristen. Det foretagne var nødvendigt for byggeriet. Stabilgruset blev etableret til underkant af de gulve, der skulle være i bygningen. Der var grovafsat, og man foretog indbygning af grus svarende til bygningen plus 2 meter. Han vidste godt, hvor bygningen skulle ligge. Han var i kontakt med en landinspektør, men bygningen var ikke afsat. Man spurgte kommunen efter geotekniske oplysninger, men tog selv kontakt til en geotekniker. Det blev imidlertid stoppet på grund af sagen. Da de mente, at tilladelsen var på vej, indhentede han tilbud fra to entreprenører, og man antog BASE. De var i færd med at udarbejde et projekt til 2. etape af byggeriet. Han bestilte betonelementer, men de blev afbestilt. Man ville have kunnet starte på fundamentet få uger efter kontrakten. Han husker ikke i dag nærmere, hvad han mente med bemærkningen om, at de»med hensyn til tidsplanen ønskede at overholde det tidligere meddelte«. Han er ikke i tvivl om, at byggeriet skulle i gang hurtigst muligt. Han husker ikke, om nogen gjorde indsigelse mod brevet af 14. august Han begyndte på projektet efter aftale med direktør Jens Olesen. Det fremlaget tilbud fra BASE vedrører også etape 2. Byggetilladelsen vedrører alene etape 1, som udgjorde ca. 25 % af det samlede byggeri. De skulle så til at søge om tilladelse til 2. etape. Samlet var byggeriet over m2, og 1. etape ca. 800 m2. Sagsøger har ifølge sit påstandsdokument gjort gældende: Vedrørende tilbageskødningskravet at sagsøgte ved skøde af 18. august 2003 erhvervede den omhandlede ejendom fra sagsøger, at sagsøgte ifølge skødets klausul om tilbageskødning oprindeligt var forpligtet til at påbegynde bebyggelsen af ejendommen senest den 1. august 2004 og til at færdiggøre bebyggelsen senest den 1. august 2005, at denne forpligtelse ikke blev overholdt, og at sagsøgte selv ved dennes daværende advokats skrivelse af 22. maj 2007 anerkendte at have overtrådt bestemmelsen om byggepligten, 1720 at sagsøgte ved dennes daværende advokat efterfølgende anmodede om fristforlængelse for indgivelse af byggeansøgning med dertil knyttet frist for påbegyndelse og færdiggørelse af byggeriet, at denne frist skulle fastsættes således, at byggeriet skulle påbegyndes senest 3 uger efter meddelelse af byggetilladelsen, samt at byggeriet ville være afsluttet senest 9 måneder efter meddelelse af byggetilladelsen, at sagsøger accepterede denne fristforlængelse, og at der foreligger en aftale om fornyet frist for påbegyndelse af byggeriet, at sagsøgte heller ikke har overholdt den fornyede frist for påbegyndelse af byggeriet, at de af sagsøgte udførte arbejder ikke kan betegnes som bebyggelse, men alene som jord- og anlægsarbejder, at sagsøger derfor er berettiget til at fremsætte krav om tilbageskødning af grunden, at sagsøger har udøvet denne ret, og at sagsøgte derfor er forpligtet til at tilbageskøde ejendommen til sagsøger. Vedrørende sagsøgtes rådgivers dispositioner at sagsøgte er bundet af de dispositioner, sagsøgtes rådgivere har foretaget på sagsøgtes vegne. Vedrørende magtfordrejning at der ikke foreligger magtfordrejning, at sagsøgers beslutning om at kræve grunden tilbageskødet ikke er ugyldig. Sagsøgte har anført følgende: Det gøres principalt gældende, at sagsøgeren ved skrivelse af og efterfølgende bekræftet ved skrivelse af , bilag 7, har frafaldet den byggefrist , der fremgår af pkt. 7 i parternes skøde. Dernæst gøres gældende, at der ikke mellem parterne er truffet aftale om nogen ny byggefrist, idet fristen , der fremgår af sagsøgerens skrivelse af , er ensidigt fastsat og derfor uden retsvirkning for sagsøgte. Det bestrides således, at advokat Hans Henriksens skrivelse af eller arkitekt E. Kaspersens skrivelse af er udtryk for tiltrædelse af en ny byggefrist. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 Såfremt de nævnte skrivelser opfattes som tiltrædelse af en ny byggefrist, gøres gældende, at hverken advokat Hans Henriksen eller arkitekt E. Kaspersen har været legitimeret til at forpligte sagsøgte. Såfremt retten lægger til grund, at der faktisk blev truffet aftale om en ny byggefrist , gøres subsidiært gældende, at denne frist blev overholdt. I givet fald går byggefristen alene ud på, at sagsøgte skulle forpligte sig til»at påbegynde arealets bebyggelse efter en af byrådet godkendt bebyggelsesplan«, og det fremgår af skønserklæringen, at dette var sket den , idet der på dette tidspunkt var udført relevante fysiske byggeaktiviteter på grunden svarende til en samlet omkostning på kr. ekskl. moms. Det er naturligvis rigtigt, men irrelevant, at der er tale om jord- og anlægsarbejder, men disse er en nødvendig del af byggeriet, og skønsmanden har derfor også anført, at det er»skønsmandens vurdering, at de udførte aktiviteter kan betegnes som byggearbejder«. Det er sagsøgeren, der har konciperet skødet, og det er derfor sagsøgerens risiko, at det ikke i skødet er nærmere præciseret, hvad der skal forstås ved»at påbegynde arealets bebyggelse«. Opfyldelsen af det andet led, nemlig en af byrådet godkendt bebyggelsesplan, fremgår af, at sagsøgeren har meddelt byggetilladelse. Sagsøgeren har fortsat ikke besvaret sagsøgtes opfordring til at begrunde, hvorfor sagsøgeren næsten 4 år efter udløbet af den oprindeligt aftalte byggefrist fremsatte ønske om at få den solgte grund tilbageskødet. Dette må processuelt komme sagsøgeren til skade, og sagsøgte gør tertiært gældende, at sagsøgerens beslutning om at kræve grunden tilbageskødet er ugyldig som følge af finansiel magtfordrejning, idet sagsøgerens hensigt er at sælge grunden for en højere købesum end den med sagsøgte aftalte. Rettens begrundelse og afgørelse: Skødets frist blev oversiddet af sagsøgte, hvilket sagsøger påpegede, uden at dette fik sagsøgte til at indlede noget byggeri. Efter indholdet af korrespondancen i perioden maj-august 2007 mellem parterne og sagsøgtes advokat og arkitekt og efter Jens Olesens og Frank Lassens forklaringer finder retten det bevist, at sagsøgte accepterede nye frister, således at byggeri skulle være påbegyndt senest 3 uger efter byggetilladelsen og afsluttet senest 9 måneder efter. Retten må tiltræde, at de aktiviteter, der ifølge skønsmanden er foretaget på grunden, kan betegnes som»byggearbejder«. Sagsøgte havde imidlertid forpligtet sig til at påbegynde byggeri, 3 uger efter at byggetilladelsen var meddelt, og der er ikke foretaget noget efter tilladelsen. For at en bestemt tilladt bebyggelse kan anses for»påbegyndt«eller»iværksat«, som sagsøgtes advokat formulerede det, finder retten, at det efter en naturlig forståelse må hæves, at man er begyndt at»opføre«byggeriet, vel typisk ved at støbe fundament. Det, sagsøgte har foretaget sig på grunden forud for tilladelsen, findes alene at kunne anses for forberedelser til det påtænkte byggeri. Idet retten ikke finder grundlag for at antage, at sagsøgers krav om tilbageskødning er båret af andet hensyn end at få erhvervsaktivitet i gang på grunden, er intet belæg for at antage, at der foreligger magtfordrejning, og kravet er således gyldigt Efter det anførte har sagsøgte på ny tilsidesat vilkåret i parternes aftale vedrørende bebyggelse af grunden, og sagsøgers påstand tages til følge. Der tilkendes sagsomkostninger som nedenfor bestemt, dækkende retsafgift med kr., udgift til vidneførsel 467,80 kr. og et beløb på kr. inkl. moms med henblik på dækning af sagsøgers udgift til advokat. Sidstnævnte beløb er fastsat under hensyn til omfanget af forberedelsen, herunder at der har været afholdt syn og skøn, og under hensyn til varigheden af hovedforhandlingen Vestre Landsrets dom. Retten i Horsens har den 24. februar 2009 afsagt dom i 1. instans (- - -). Påstande For landsretten har appellanten, P. Olesen & Sønner A/S, gentaget sin påstand for byretten om frifindelse. Indstævnte, Horsens Kommune, har påstået dommen stadfæstet. I forbindelse med ankesagen har landsretten behandlet et kæremål angående byrettens omkostningsafgørelse. Horsens Kommune har under kæremålet nedlagt påstand om, at appellanten skal betale ,80 kr. i sagsomkostninger. Forklaringer Jens Olesen har supplerende forklaret, at han ejer selskabet P. Olesen & Sønner A/S sammen med sin bror. Efter modtagelsen af brevet af 7. juli 2006 fra kommunen talte han med en kommunal medarbejder, som han ikke husker navnet på. Samtalen drejede sig hovedsagelig om pleje af grunden og ikke om en frist for bebyggelse. Han var klar over, at de skulle i gang med at bygge, da selskabet modtog brevet af 16. maj 2007 fra kommunen. De fik udarbejdet et projekt og søgte om byggetilladelse. Grunden blev i efteråret 2007 gjort klar til byggeri ved afrømning af muld og pålægning af betongrus, der blev komprimeret. Selskabet havde ikke forinden fået kommunens tilladelse til afrømning. Selskabets advokat havde talt med kommunen og fortalt om selskabets planer med byggegrunden. Selskabet indhentede efter ansøgningen om byggetilladelse tilbud fra entreprenører. På det pågældende tidspunkt var det ikke så let at få håndværkere. Bygningen var endnu ikke blevet sat af af en landinspektør, da selskabet modtog kommunens brev af 4. april Selskabet ventede da på, at entreprenøren skulle gå i gang. Efter byretsdommen er kontrakten med entreprenøren blevet annulleret mod, at selskabet betalte kr. + moms. Knud Andersen har supplerende forklaret, at han er direktør for teknik og miljø i Horsens Kommune. Også i 2007/2008 var han kommunens tekniske direktør. Klausulen om byggepligt bliver indsat i skøderne, bl.a. fordi kommunen ikke ønsker, at der skal kunne spekuleres i grundpriser. Kommunen skrev til P. Olesen & Sønner A/S på grund af naboklager, og kommunen havde fået henvendelser fra andre, der var interesseret i grunden. Endelig ønskede kommunen også at markere, at klausulen om byggepligt skulle respekteres. Kommunen anser et byggeri for påbegyndt, når der er udført arbejder efter et projekt, der er godkendt af byggemyndighederne, og dette arbejde skal kræve byggetilladelse. Muldafrømningen og pålægningen af betongrus var iværksat før byggetilladelsen, og det krævede ikke byggetilladelse. Kommunen opfattede derfor situationen sådan, at der efter byggetilladelsens fremkomst ikke var blevet påbegyndt et byggeri. Det er sjældent, at kommunen kræver at få en ubebygget byggegrund tilbageskødet. Nabogrunden var heller ikke blevet bebygget rettidigt, men denne grundkøber var gået i gang med kloakering. da man var på besigtigelse i marts Poul Andersen har supplerende forklaret, at han nu er på efterløn. Han besigtigede grunden sammen med Frank Lassen i marts 2008, og de tog nogle fotografier af grunden. Han har ikke været byggesagsbehandler på sagen, og hans opgave var alene at tage med på besigtigelsen. Efter hans opfattelse krævede de foretagne terrænreguleringer ikke byggetilladelse. Der var ikke sket afsætning af bygningen, og der var ikke udført nogen form for arbejde, der krævede byggetilladelse, da han besigtigede grunden i marts Frank Christensen Lassen har supplerende forklaret, at et byggeri på en kommunal grund som udgangspunkt skal være afsluttet senest to år efter købet. I foråret 2008 var der et tilsvarende problem med nabogrunden, hvor der heller ikke rettidigt var foretaget byggearbejder. I begyndelsen af marts 2008 besigtigede man begge grunde. På nabogrunden var man gået i gang med arbejder, der krævede byggetilladelse, men på P. Olesen og Sønner A/S' grund var der alene sket afrøm- Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 ning af muld og pålægning af betongrus, men der var ikke sket afsætning af bygninger og støbt fundamenter eller udført andet arbejde, der kræver byggetilladelse. Kommunen skrev derfor den 4. april 2008 til P. Olesen & Sønner A/S og gjorde opmærksom på, at byggepligten ikke var overholdt, hvorfor grunden skulle tilbageskødes. Lars Chresten Møller har forklaret, at han kan vedstå sin skønserklæring af 16. december Udlægningen af betongruset startede tæt ved porten. Udlægning og indbygning af betongrus, der kan anvendes i stedet for stabilgrus, er det samme. Han vurderer, at oplægningen af mulddepotet og udlægningen af den knuste beton var foretaget i henhold til tegning 1. Han har også vurderet, at de udførte arbejder kan betegnes som 1722 byggearbejder, dvs. en del af den proces, der fører frem til, at der er opført en bygning. Man ville ikke bare have kunnet lægge beton oven på betongruset, så han vurderer, at betongruset skulle anvendes til et befæstet areal og ikke som underlag for et gulv. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten. Anbringenderne om magtfordrejning og fuldmagtssynspunkter er dog ikke gentaget for landsretten. Landsrettens begrundelse og resultat: P. Olesen & Sønner A/S fik den 22. januar 2008 en byggetilladelse. Selskabet havde i 2007 i forbindelse med kommunens første krav om tilbageskødning ved sin daværende advokat tilbudt at påbegynde byggeriet 3 uger efter udstedelse af byggetilladelse og afslutte det senest 9 måneder efter. Selskabets arkitekt orienterede i et brev af 14. august 2007 kommunen om, at selskabet umiddelbart efter byggetilladelsen ville påbegynde jordarbejdet, ligesom arkitekten gjorde opmærksom på, at der tidligst kunne ske levering af betonelementer i marts Da byggetilladelsen blev udstedt i januar 2008, var der foretaget delvis muldafrømning og delvis udlægning af betongrus, og byggegrunden var blevet indhegnet. Skønsmanden har vurderet, at dette arbejde kan henføres til»jord- og anlægsarbejde«, og at arbejdet kan betegnes som»byggearbejder«. Den 5. marts 2008 accepterede P. Olesen & Sønner A/S et tilbud fra en totalentreprenør på et nyt lager baseret på et projekt, som var blevet udarbejdet af selskabets arkitekt. Kommunen vurderede efter en besigtigelse af byggegrunden i marts 2008, at pligten til at påbegynde»bebyggelse«ikke var overholdt, idet det udførte arbejde ikke krævede byggetilladelse, og kommunen anså først et byggeri for påbegyndt ved igangsætning af fundamentstøbning. Det afgørende ved sagens afgørelse er herefter en fortolkning af ordene»påbegynde arealets bebyggelse«i skødets bestemmelse om byggepligt, idet parterne har en forskellig opfattelse af, hvornår et byggeri er påbegyndt. Dommerne Erik P. Bentzen og Henrik Præstgaard Bæk-Jensen udtaler: Det må efter en naturlig forståelse af ordet»bebyggelse«, sammenholdt med den sammenhæng, hvori ordet er brugt i skødets punkt 7, kræves, at P. Olesen & Sønner A/S inden fristens udløb havde påbegyndt opførelsen af en bygning, hvortil der kræves en godkendelse fra byrådet. Det arbejde, der var udført på grunden, krævede ikke byggetilladelse og kunne efter skønsmandens forklaring for landsretten ikke anses for at være udført til brug for opførelsen af en bygning, men alene til brug for at befæste et areal. P. Olesen & Sønner A/S har således ikke overholdt skødets krav om bebyggelse. Arkitektens brev af 14. august 2007, hvoraf det fremgår, at jordarbejdet vil blive påbegyndt umiddelbart efter meddelelse af byggetilladelse, kan ikke føre til, at Horsens Kommune havde pligt til over for P. Olesen & Sønner A/S at præcisere, at jordarbejde ikke opfyldte den aftale, der var indgået om bebyggelse af grunden. Der er herved lagt vægt på, at det var P. Olesen & Sønner A/S, der havde fastsat fristen for at iværksætte byggeriet, hvorfor en ændring af denne frist måtte kræve et initiativ fra selskabets side. Vi stemmer derfor for at stadfæste byrettens dom. Dommer Eva Staal udtaler: Kommunen, som var klar over, at selskabet efter modtagelsen af byggetilladelsen ville gå i gang med jordarbejdet, fandt ikke anledning til i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelsen at oplyse, at dette ikke var tilstrækkeligt for at anse byggeriet for at være påbegyndt, og gøre selskabet opmærksom på, hvad der efter kommunens opfattelse skulle til for at anse byggeriet for påbegyndt. På denne baggrund finder jeg, da betydningen af ordene»påbegynde arealets bebyggelse«kan forstås på flere måder, at kommunen ikke var berettiget til i april uden forinden at have givet selskabet en kort frist til at påbegynde arbejde, der krævede byggetilladelser - at stille krav om tilbageskødning. Jeg stemmer derfor for at tage appellantens påstand til følge. Efter stemmeflertallet stadfæster landsretten herefter byrettens dom. P. Olesen & Sønner A/S skal betale sagsomkostninger for begge retter til Horsens Kommune med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift i byretten, mens resten dækker udgifter til advokatbistand, der inkluderer moms, og vidneførsel for begge retter. Landsretten har lagt vægt på sagens omfang og karakter, herunder det afholdte syn og skøn Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 5

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere