Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg"

Transkript

1 Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Effekter i byggefasen Effekter i driftsfasen Bredere samfundsmæssige effekter Kort om metode 7 2 Biogasanlægget ved Korskro Effekter i byggeperioden Effekter i driftsfasen 10 2

3 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, Please contact: DAMVAD Analytics Havnegade 39 DK-1058 Copenhagen K DAMVAD Analytics Engelbrektsgatan Stockholm damvad.com Copyright 2017, Damvad Analytics A/S 3

4 1 Sammenfatning Nature Energy investerer i disse år i at etablere biogasanlæg, der producerer biogas af restprodukter fra samfundet. Selve byggeriet af disse biogasanlæg samt driften af anlæggene vil have en væsentlig samfundsmæssig betydning i form af arbejdspladser i byggeperioden, nye faste arbejdspladser, omsætning og bidrag til BNP. Disse effekter forekommer dels på selve byggepladsen og efterfølgende på det færdige anlæg, men også hos underleverandører. På nuværende tidspunkt har Nature Energy fire biogasanlæg i drift, og yderligere tre er ved at blive etableret: Biogasanlæg Holsted (indviet i 2015) Biogasanlæg Midtfyn (indviet i 2016) Biogasanlæg Nordfyn (indviet i 2015) Biogasanlæg Vaarst (indviet i 1997, men har sendt biogas på naturgasnettet siden 2015) Biogasanlæg Månsson (indvies i 2018) Biogasanlæg Korskro (indvies i 2018) Biogasanlæg Videbæk (indvies i 2018) Nature Energy planlægger samtidig at etablere 10 yderligere biogasanlæg inden for de næste år. I denne rapport beregnes den økonomiske aktivitet, der vil knytte sig til etableringen og driften af disse anlæg i form af beskæftigelse, omsætning og BNP-bidrag i både bygge- og driftsfasen. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i detaljerede budgetter for biogasanlægget i Korskro, der forventes at være i fuld drift i sommeren Betydningen for underleverandører mm. er beregnet ved hjælp af en input-output-model, der bygger på data fra Danmarks Statistik. Input-output-modeller er en standardmetode til opgøre, hvor meget økonomisk aktivitet, der knytter sig til en specifik virksomhed eller branche. Metoden er brugt i dansk regi af bl.a. Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. Derudover ligger input-output-metoden til grund for en række makroøkonomiske modeller, herunder Finansministeriets ADAM-model og De Økonomiske Råds SMEC-model. I internationalt regi anvender bl.a. OECD og Europa-Kommissionen input-output-modeller 1. I input-output-modeller skelnes mellem direkte og indirekte effekter samt forbrugseffekter. Direkte effekter kommer fra den aktivitet, der er på byggepladsen og efterfølgende på biogasanlægget. De indirekte effekter kommer fra underleverandører, der leverer inputs til produktionen. Det er fx halvfabrikata, transportydelser, husdyrgødning, reservedele og revision. Forbrugseffekterne kommer fra det privatforbrug, som medarbejdere knyttet direkte eller indirekte til biogasanlægget har til bolig, mad, tøj og øvrigt privatforbrug. Rapporten viser, at realiseringen af Nature Energys plan om at etablere yderligere 10 biogasanlæg vil skabe job i byggefasen (direkte og indirekte jobs). Når biogasanlæggene er i drift vil der samlet set være skabt 828 faste arbejdspladser og et positivt bidrag til BNP på 0,7 mia. kr. (direkte og indirekte effekter). Medregnes forbrugseffekterne vil fuldtidsjob knytte sig til driften af biogasanlæggene. Biogasanlæggene vil have en række bredere samfundsmæssige effekter, som ikke er belyst i denne analyse. 1 Se fx Abildgren (2006), Rørmose (2017), De Backer & Yamano (2007), Institute for Prospective Technological Studies (2011) og Directorate-General for Agriculture and Rural Development (European Commission), (2015). 4

5 Nedenfor er vist et overblik over de totale effekter på beskæftigelse, omsætning og BNP i anlægs- og driftsfasen. Effekterne i anlægsfasen er en engangseffekt, mens driftseffekten er en vedvarende, årlig effekt. Direkte og indirekte effekter Forbrugseffekt I alt Byggefasen Antal jobs i byggefasen Samfundsmæssig omsætning i byggefasen, mia. kr. 4,8 3,3 8,2 Driftsfasen Antal vedvarende jobs Samfundsmæssig omsætning (årligt), mia. kr. 2,0 0,8 2,9 BNP-bidrag (årligt), mia. kr. 0,7 0,4 1,1 Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model Effekter i byggefasen Konstruktion af de ti biogasanlæg vil koste Nature Energy omtrent 2,9 mia. kr., hvilket i byggeperioden vil understøtte jobs i byggefasen til planlægning, rådgivning samt på byggepladsen og hos leverandører af tanke, pumper og andre input til produktionen. 2 Det er de direkte og indirekte effekter. Hvis de ti biogasanlæg bliver etableret inden for en periode på fx fem år, vil det i gennemsnit beskæftige 462 fuldtidsmedarbejdere i byggeperioden (2.312 divideret med fem). Figur 1 Effekter fra konstruktion af 10 biogasanlæg Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model 2017 Medregnes de indirekte effekter og forbrugseffekterne vil konstruktionen af anlæggene samlet set beskæftige årsværk i byggeperioden og medføre en samfundsmæssig omsætningseffekt på 8,2 mia. kr. En stor del af disse effekter vil forekomme i Danmark og særligt i oplandet til de enkelte biogasanlæg. I det omfang der anvendes udenlandske entreprenører og leverandører, vil en del af effekterne forekomme andetsteds. 2 Byggejob er opgjort i årsværk. Et årsværk svarer til en fuldtidsmedarbejders arbejde i ét år. 5

6 1.2 Effekter i driftsfasen Der forventes at være i alt 120 fuldtidsmedarbejdere på de ti biogasanlæg, når de alle er i drift. Det inkluderer driftsledere, driftsassistenter og chauffører, der transporterer husdyrgødning til og fra anlægget. Anlæggene forventes at have en årlig omsætning på 1,4 mia. kr. og et BNP-bidrag på 0,4 mia. kr. Dertil kommer aktivitet hos underleverandørerne. Det er bl.a. landmænd, der leverer husdyrgødning, og transportselskaber, der transporterer foder og husdyrgødning mv. Underleverandører vil samlet set have omsætning på 0,6 mia. kr., et BNP-bidrag på 0,3 mia. kr. og have 708 fuldtidsbeskæftigede. Figur 2 Effekter fra 10 biogasanlæg i drift Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model 2017 Note: Summen af effekterne passer ikke til totalen pga. afrunding. Inklusiv indirekte effekter og forbrugseffekterne vil der samlet set være knyttet fuldtidsbeskæftigede til de ti anlæg, en omsætning på 2,9 mia. kr. og et BNP-bidrag på 1,1 mia. kr. FAKTABOKS BNP-bidraget dækker over den værdiskabelse, som knytter sig til produktion. Værdiskabelsen er grundlæggende lig omsætningen fratrukket forbrug i produktionen, dvs. køb af halvfabrikata og andre inputs. På den måde opgøres værdien af den forædling eller viderebearbejdelse, som virksomhed en foretager. 6

7 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter Biogasanlæggene vil have en række bredere samfundsmæssige effekter, som ikke er belyst i denne analyse. For det første har afgasset husdyrgødning som er et restprodukt af biogasproduktionen en højere gødningsværdi end almindelig husdyrgødning. Afgasset husdyrgødning øger erfaringsmæssigt udbyttet med ca. 10 pct. Det vil medføre en øget omsætning på ca kr. for et gennemsnitligt landbrug. 3 Endelig trænger afgasset dyregødning hurtigere ned i jorden, hvilket reducerer risikoen for ammoniakfordampning. For det andet har biogasproduktion en positiv klimaeffekt, da gassen kan erstatte naturgas og dermed nedsætte udledning af CO2 fra afbrænding af fossil energi. For det tredje vil investeringerne understøtte udvikling af ny teknologi og opbygning af viden om best practise. Dette vil understøtte en erhvervsmæssig styrkeposition, hvilket kan føre til eksport af dansk teknologi og viden. 1.4 Kort om metode De økonomiske effekter er beregnet ved hjælp af input-output-tabellerne fra Danmarks Statistik, der belyser vare- og tjenestestrømme mellem brancherne i økonomien. Hjertet i modellen er Nationalregnskabets inputoutput-tabeller. Tabellerne er et ofte anvendt værktøj, der viser branchernes produktion (output) og branchers køb af varer i andre brancher som input til produktionen. Tabellerne kan derfor bruges til at belyse, hvad aktivitet (omsætning) i én branche betyder for aktiviteten i andre brancher. Denne aktivitet kan omregnes til BNP- og beskæftigelseseffekter ved at tilkoble yderligere oplysninger fra Danmarks Statistik til modellen. 3 Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik (Firmastatistikken). 7

8 2 Biogasanlægget ved Korskro Første spadestik til biogasanlægget i Korskro blev taget i november 2016, og anlægget forventes at være i fuld drift mod udgangen af Det vil årligt kunne producere ca. 22 mio. kubikmeter biogas. Opgørelsen af de samfundsmæssige effekter af ti biogasanlæg er foretaget med udgangspunkt i detaljerede budgetter for konstruktionen og driften af biogasanlægget ved Korskro. De samfundsmæssige effekter af Korskro er efterfølgende opregnet til de ti anlæg. Korskro er valgt, da kommende anlæg forventes at være af samme størrelse. I dette afsnit belyses de samfundsmæssige effekter af biogasanlægget ved Korskro. 2.1 Effekter i byggeperioden Konstruktionen af biogasanlægget i Korskro vil koste Nature Energy omtrent 292 mio. kr. Det vil i første omgang give en omsætning hos entreprenører, leverandører, rådgivere mv. på et tilsvarende beløb. Disse virksomheder vil købe halvfabrikata og andre ydelser hos deres underleverandører. Medregnes disse indirekte effekter samt forbrugseffekterne er den samlede omsætning, der knytter sig til konstruktionen af Korskro, 820 mio. kr. Der vil samlet set være knyttet 231 byggejobs til etableringen af Korskro. Da byggeperioden er omtrent to år, svarer det til 115 fuldtidsjob i to år. Medregnes forbrugseffekterne er det 334 årsværk. Det svarer til 167 fuldtidsbeskæftigede i den toårige byggeperiode. Figur 3 Effekter fra konstruktion af biogasanlægget i Korskro Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model

9 Figur 4 og figur 5 viser de brancher, der vil blive påvirket af konstruktionen af biogasanlægget i Korskro. En stor del af de direkte og indirekte effekter forekommer i metalindustrien, maskinindustrien og i bygge- og anlægssektoren målt på både omsætning, BNP og beskæftigelse. Forbrugseffekterne er spredt ud over mange brancher, hvilket afspejler, at privatforbrug bliver spredt ud over mange forskellige varer og tjenesteydelser. Figur 4 Omsætningseffekt fra konstruktion af biogasanlæg (i mio. kr. i alt 820 mio. kr.) Figur 5 Beskæftigelseseffekt fra konstruktion af biogasanlæg (i antal årsværk i alt 334 årsværk) Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model

10 2.2 Effekter i driftsfasen Når biogasanlægget i Korskro er anlagt, forventes der at være i alt 14 personer ansat fuldtid på anlægget, herunder en driftsleder, tre driftsassistenter og ti chauffører til at transportere dyregødning til og fra anlægget. Dertil kommer yderligere 69 fuldtidsbeskæftigede hos underleverandører til anlægget. Medregnes forbrugseffekter vil der være 133 fuldtidsbeskæftigede knyttet til biogasanlægget. Anlægget forventes at have en årlig omsætning på 142 mio. kr. Medregnes de indirekte effekter og forbrugseffekterne vil den samlede, årlige omsætning være 287 mio. kr. Den økonomiske aktivitet knyttet til driften af de ti anlæg vil øge BNP med i alt 112 mio. kr. Figur 6 Effekter fra biogasanlægget i Korskro i drift Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model 2017 Figur 7 til figur 9 viser de brancher, der vil opleve positive økonomiske effekter som følge produktionen på biogasanlægget i Korskro. En stor del af de direkte og indirekte effekter vil være i forsyningsbranchen, hvor Nature Energy og biogasanlægget er placeret. Derudover vil Korskro understøtte en betydelig aktivitet i landbruget, der leverer dyregødning mm. til produktionen, samt i transportbranchen. 10

11 Figur 7 Omsætningseffekt fra biogasanlæg i drift (i mio. kr. i alt 287 mio. kr.) Figur 8 BNP-effekt fra biogasanlæg i drift (i mio. kr. i alt 112 mio. kr.) Figur 9 Beskæftigelseseffekt fra biogasanlæg i drift (i antal årsværk i alt 133 årsværk) Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model

12 Kort resumé: Nature Energys investeringer i 10 biogasanlæg vil samlet set skabe jobs i byggeperioden og jobs årligt i den efterfølgende drift. DAMVAD Analytics Havnegade 39 DK-1058 Copenhagen K davand.com DAMVAD Analytics Engelbrektsgatan Stockholm Sweden Copyright 2017, Damvad Analytics A/S

Eksport af biogasteknologi

Eksport af biogasteknologi Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

BRANCHESTATISTIK 2017 VINDMØLLEINDUSTRIENS SAMFUNDSBIDRAG

BRANCHESTATISTIK 2017 VINDMØLLEINDUSTRIENS SAMFUNDSBIDRAG BRANCHESTATISTIK 017 VINDMØLLEINDUSTRIENS SAMFUNDSBIDRAG JUNI 017 INDLEDNING Denne rapport indeholder en analyse af vindmøllebranchens bidrag til samfundet i form af bl.a. skatter på nationalt, regionalt

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Biogas som drivmiddel i den tunge transport

Biogas som drivmiddel i den tunge transport Biogas som drivmiddel i den tunge transport September 2018 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence. Please contact: DAMVAD

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen. 2017 var det sjette

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2018 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2017 foretog Vækstfonden 804 medfinansieringer, og har siden 1992

Læs mere

04/12/15. Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien. Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi

04/12/15. Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien. Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi 04/12/15 Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. 10. November 2015

NGF NATURE ENERGY. 10. November 2015 NGF NATURE ENERGY 10. November 2015 13-11-2015 1 EJET AF DE FYNSKE KOMMUNER Beskæftiger ca. 110 ansatte 2 4 PRIMÆRE FORRETNINGSOMRÅDER DISTRIBUTION SALG BIOGAS CNG 3 NGF NATURE ENERGY DISTRIBUTION Ejer

Læs mere

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 7. januar 2015 Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.15 16.25 16.35 16.55 17.05 17.15 17.20 17.40 Velkomst - Carsten

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Fremgang i fitnessbranchen

Fremgang i fitnessbranchen ANALYSE Fremgang i fitnessbranchen Resumé Der er stor fremgang i den danske fitnessbranche. I februar i år var der 803 kommercielle fitnesscentre i Danmark det er hele 140 centre mere end i 2016, hvor

Læs mere

Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark. Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018

Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark. Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018 Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018 Ingrediensbranchens betydning for Danmark 8.300 fuldtidsjobs Ingrediensbranchen står

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked

danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked ANALYSE 323.000 danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked Resumé Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet er selve fundamentet for den danske velstand. Det største danske eksportmarked

Læs mere

Eksport giver job til rekordmange

Eksport giver job til rekordmange Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 OKTOBER 2018 Eksport giver job til rekordmange 805.000 danske jobs afhænger af eksport. Dette er det højeste niveau nogensinde. Virksomheder, der producerer

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Maj Branchestatistik Vindmølleindustrien. Udarbejdet af DAMVAD for Vindmølleindustrien

Maj Branchestatistik Vindmølleindustrien. Udarbejdet af DAMVAD for Vindmølleindustrien Maj 2013 Branchestatistik Vindmølleindustrien Udarbejdet af DAMVAD for Vindmølleindustrien For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund 319.000 fuldtidsbeskæftigede afhængige af det indre marked Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet både

Læs mere

Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche

Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche ANALYSE Fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche Resumé: Der er fortsat høj vækst i den danske fitnessbranche. I februar 2019 var der 854 privatdrevne kommercielle fitnesscentre i Danmark. Det er

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme Juni 2016 Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Effektmåling af fælles erhvervsfremstød

Effektmåling af fælles erhvervsfremstød Effektmåling af fælles erhvervsfremstød 2016-2017 - Evaluering for The Trade Council 07.12.18 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport 3. juli 2018 2018:13 Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport Af Peter Rørmose Jensen, Michael Drescher og Emil Habes Beskæftigelsen er steget markant siden

Læs mere

Sønderjysk biogas organisering og teknik. Michael Dalby, E.ON Danmark Billund, 23. maj 2017

Sønderjysk biogas organisering og teknik. Michael Dalby, E.ON Danmark Billund, 23. maj 2017 Sønderjysk biogas organisering og teknik Michael Dalby, E.ON Danmark Billund, 23. maj 2017 E.ON en af Europas førende virksomheder inden for produktion, distribution og salg af biogas Biometan projekter

Læs mere

Private køber mere rådgivning end det offentlige

Private køber mere rådgivning end det offentlige Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 MAJ 2018 Private køber mere rådgivning end det offentlige I 2014

Læs mere

Beskæftigelse i energisektoren

Beskæftigelse i energisektoren Beskæftigelse i energisektoren Kontor/afdeling Systemanalyse Dato 17. april 2018 J nr. 2018-105 /IRB Energistyrelsen har med bistand fra Damvad Analytics udarbejdet en opgørelse af beskæftigelsen i energisektoren,

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Dialog, ansøgning og opfølgning - før, under og efter etablering af nyt biogasanlæg. NATURE ENERGY. Jens Heidelbach, Projektudviklingschef

Dialog, ansøgning og opfølgning - før, under og efter etablering af nyt biogasanlæg. NATURE ENERGY. Jens Heidelbach, Projektudviklingschef Dialog, ansøgning og opfølgning - før, under og efter etablering af nyt biogasanlæg. NATURE ENERGY Jens Heidelbach, Projektudviklingschef Agenda: ØHvem er Nature Energy ØProjektudvikling - opstart ØProcessen-ansøgninger

Læs mere

Rekordmange jobs afhænger af eksport

Rekordmange jobs afhænger af eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2019 Rekordmange jobs afhænger af eksport 825.000 eksportrelaterede jobs i Danmark. Aldrig nogensinde før har så mange danske jobs været afhængige

Læs mere

Fjernvarmen er i vækst

Fjernvarmen er i vækst April 2017 Fjernvarmen er i vækst Meter for meter bliver der lagt nye fjernvarmerør i den danske jord. I 2016 blev flere end 19.000 danske husstande tilsluttet fjernvarmen, der dermed har en historisk

Læs mere

Bæredygtig biomasse til energi grønne arbejdspladser. Jesper Lund-Larsen 3F LF

Bæredygtig biomasse til energi grønne arbejdspladser. Jesper Lund-Larsen 3F LF Jesper Lund-Larsen 3F LF 04-05-2017 1 Mål 7: Bæredygtig Energi Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris 7.1 Inden 2030 skal alle mennesker

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Halm i biogas en win-win løsning

Halm i biogas en win-win løsning Halmens Dag på Christiansborg 25. april 2016 Halm i biogas en win-win løsning Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark. Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018

Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark. Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018 Fødevareingrediensbranchens betydning for Danmark Analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for DI Fødevarer, april 2018 Ingrediensbranchens betydning for Danmark 8.300 fuldtidsjobs Ingrediensbranchen står

Læs mere

Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder

Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder ANALYSE Konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder Storbritanniens udtræden af EU, Brexit, nærmer sig. Det vil kunne påvirke mange danske virksomheder såvel som danske lønmodtagere. Storbritannien

Læs mere

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 MAJ 2018 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Omsætningen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 18.

Effekter af Fondens investeringer Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 18. Effekter af Fondens investeringer 2013-2017 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 18. april 2017 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG OMSTILLING Vi skal lykkes med grøn gas Effektive og

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer Morten May Hansen og Niels Christian Fredslund 6. april 2018

Effekter af Fondens investeringer Morten May Hansen og Niels Christian Fredslund 6. april 2018 Effekter af investeringer 2013-2017 Morten May Hansen og Niels Christian Fredslund 6. april 2018 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække internationale

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Det digitale økonomiske fodaftryk

Det digitale økonomiske fodaftryk ANALYSE Det digitale økonomiske fodaftryk www.danskerhverv.dk Det digitale økonomiske fodaftryk Hvor stor er den digitale økonomi? Digitaliseringen har ændret den måde, vi lever, arbejder, kommunikerer

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

September Bestyrelses- og direktionssammensætningen. Analyse udført af DAMVAD Analytics for DANVA

September Bestyrelses- og direktionssammensætningen. Analyse udført af DAMVAD Analytics for DANVA September 2016 Bestyrelses- og direktionssammensætningen i DANVA s medlemsselskaber Analyse udført af DAMVAD Analytics for DANVA For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Læs mere

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 JULI 2018 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Omsætningen

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Private erhverv bruger mest rådgivning

Private erhverv bruger mest rådgivning Pernille Langgaard-Lauridsen, chefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Thomas Peter Sørensen, studentermedhjælp thps@di.dk, 3377 4633 MARTS 2017 Private erhverv bruger mest rådgivning Det offentlige og det private

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

April Branchestatistik Vindmølleindustrien. Udarbejdet af DAMVAD til Vindmølleindustrien

April Branchestatistik Vindmølleindustrien. Udarbejdet af DAMVAD til Vindmølleindustrien April 2014 Branchestatistik Vindmølleindustrien Udarbejdet af DAMVAD til Vindmølleindustrien For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Udarbejdet af: Nino Javakhishvili-Larsen, ph.d. og Jie Zhang, ph.d. For yderligere information: Nino Javakhishvili-Larsen

Læs mere

Private investeringer og eksport er altafgørende

Private investeringer og eksport er altafgørende Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet Af, JSKI@kl.dk Side 1 af 22 Formålet med dette notat er at undersøge, hvilke dele af efterspørgslen i økonomien, der har

Læs mere

NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift. Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016

NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift. Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016 NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016 23-05-2016 AGENDA Om Nature Energy Status på biogasanlæg Vores partnerskabsmodel Nature Energy Holsted

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Highlights for foder- og fødevareingredienssektoren:

Highlights for foder- og fødevareingredienssektoren: Økonomisk analyse 1. juni 2018 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Den danske foder- og fødevareingredienssektor Den danske foder- og fødevareingredienssektor

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Faktaark - værdikæder for halm

Faktaark - værdikæder for halm Det Nationale Bioøkonomipanel Faktaark - værdikæder for halm Tilgængelige halm- og træressourcer og deres nuværende anvendelse Der blev i Danmark fremstillet knapt 6 mio. tons halm i 2010 og godt 6,5 mio.

Læs mere

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE STATISTISKE EFTERRETNINGER NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE 2018:12 14. december 2018 Regionale regnskaber 2017 Resumé: En større del af Danmarks BNP skabes nu i København sammenlignet med for ti år

Læs mere

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur Analyse 16. marts 2017 Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen efter energiteknologi Af Sebastian Skovgaard Naur I notatet analyseres makroøkonomiske effekter af en lineær stigning i efterspørgslen

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning

Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning Kathrine Lange, Seniorchefkonsulent kala@di.dk, 6136 5157 APRIL 18 Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning Ejerledede og familieejede er antalsmæssigt helt dominerende i dansk erhvervsliv

Læs mere

Nationalregnskab Marts-version

Nationalregnskab Marts-version Nationalregnskab 216. Marts-version April 217 Danmark Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Nationalregnskab 216. Marts-version Danmarks Statistik April 217 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/1 Nationalregnskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST

MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST . januar af Frederik I. Pedersen direkte tlf. Resumé: MARKANT OPJUSTERING AF DANSK PRODUKTIVITETSVÆKST De seneste nationalregnskabstal for dansk vækst, beskæftigelse og arbejdstimer indeholder en kraftig

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2017 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2017 Opgørelse af resultatma l 24. april 2018 National aftale for Væksthusene i 2017 Opgørelse af resultatma l Indledning Væksthusene er sparringspartner og indgang til viden og netværk for danske virksomheder, som arbejder ambitiøst

Læs mere

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk

Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk ØKONOMISK ANALYSE. juni 019 Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk Den danske lønkonkurrenceevne, altså hvordan danske virksomheders lønomkostninger og produktivitet ligger i forhold til udlandet, er brølstærk.

Læs mere

Revision af nationalregnskabet, november 2016

Revision af nationalregnskabet, november 2016 Jacob N. Rasmussen 25.01.2017 Revision af nationalregnskabet, november 2016 Nedrevisionen af arbejdstimer giver forøget timeproduktivitet Nationalregnskabsrevisionen har betydet at timeproduktiviteten

Læs mere

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017 BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 217 APRIL 218 WELCON Tal og data er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. KONTAKT: Peter Alexandersen, presse- og kommunikationsansvarlig

Læs mere

BRANCHESTATISTIK 2018 FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

BRANCHESTATISTIK 2018 FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN BRANCHESTATISTIK 2018 FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN JUNI 2018 INDLEDNING BENT NIELSEN Den årlige branchestatistik fra Vindmølleindustrien omhandler den samlede danske vindmølleindustri fra producenter af kernekomponenter

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere