Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni Kl Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat"

Transkript

1 Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni Kl Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen 2 Renovering af As kirke, revideret ansøgning Sag: Renovering af As kirke (1779) - As Pu har i december 2014 godkendt at dække kr. til renovering. Der er fremsendt nyt revideret ark.-budget efter licitation: ,25 Hertil kommer orgelrenovering og beløb til lysdæmper ,00 Ialt ,25 Tilskud fra Kirkeministeriets kirkeistandsættelsespulje , ,75 Der bevilliges kr. Udgifterne til projektet vil blive dækket af anlægspuljen. Projektet forventes gennemført i eftersommer/efterår Der kan udbetales a conto fra anlægspuljen undervejs i projektet. Den endelige afregning mellem menighedsråd og anlægspuljen sker efter modtagelse af endeligt byggeregnskab. Nyt behov Søren Kallestrup forlod lokalet under behandling Ansøging om udvidelse af ramme og redigering af bevilling 3 Vedr. TV-inspektion. Sag: Restaurering af p-plads (1864) - Barrit Der er udført TV-inspektion af afløb på Barrit parkeringsplads. Konklusion fra Mogens Svenning: Inspektionen af afløbsledningerne viser at dimensionerne er ok, men flere brønde og ledninger bør repareres for at være helt i orden inden udlægning af ny belægning på p-pladsen. Det godkendes, at det billigste tilbud på kr. + moms = ,50 kr. vælges. Mr. har afsat kr. på synsudsatte opgaver i Pu bevilliger kr. af anlægspuljen til dækning af den øvrige udgift. Vedr. TV-inspektion. tilbud på renovering af P-plads 4 om ny sæder og ryg Sag: Stole i konfirmandlokale (2026) - Glud Stolene er fra 1987, og ryg og sæde er plettede og falmede. Det er billigere at udskifte sæde og ryg i stedet for ompolstning. Pris ved 52 stole ialt kr. = ,50 kr. incl. moms. Pu har bevilliget kr. + arbejdsløn af 5% midlerne Ulrik Dige forlod lokalet under behandling Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Arbejdsløn 440 kr. incl. moms pr. time, anslået tidsforbrug 3-6 timer om ny sæder og ryg 5 Salgog køb af fast ejendom Sag: Salg af fast ejendom - finansiering af køb (2042) - Glud Mr. overvejer 2 finansieringsmuligheder mhp. at erhverve ejendom beliggende klods op ad kirkegården til nedrivning 1: At lade provenu fra afhændelsen af det til kirken hørende jordstykke og præstegårdskoven finansiere (delvis) erhvervelsen. Restkøbesummen udredes kontant af enten provstiets kasse eller menighedsrådets kasse. 2: Forskellige tiltag har givet luft i budgettet. Købsummen kunne derfor finansieres af provsti og Glud kirkekasse. Iflg. loven skal provenu fra salg af jord og skov indbetales til Stiftsmidlerne og Glud kirkekasse får et årligt afkast. Dette kan anvendes til julehjælp i sognet, der således får kontant gavn af provenu fra salg af jord og skov. Andre alternativer og kombinationer kan også drøftes. Salg af jordarealer pu kan godkende salg af de 2 jordarealer. Salget skal følge den af kirkeministeriet fastsatte procedure (jf. vedhæftede brev fra Lars Kjærgaard, Haderslev stift.) Pus godkendelse er betinget af, at provenuet anvendes til delfinansiering af køb af ejendom, Glud Kirkevej 46. Evt. slutseddels gyldighed skal betinges af pu godkendelse. Evt. køb af Kirkevej 46, Glud Det godkendes, at mr. går videre med forhandling om køb af ejendommen. Sludsedlen skal indeholde klausul om, at købet er betinget af, at der opnås en nedrivningstilladelse fra kommunen. Kirkekassen forventes at delfinansiere købet med af frie midler samt provenu fra salg af jordarealer. Midler til evt. restfinansiering og nedrivning kan forhandles med pu. Der kan ydes likviditetslån af 5% midlerne indtil salgsprovenu er indgået til kirkekassen. Ulrik Dige forlod lokalet under behandling Bemærkninger fra menighedsråd 6 vedr. kirkegården Sag: Etablering af gravsteder i plæne (2038) - Hedensted Der er fremsendt projektbeskrivelse for udvidelse af urne- og kistegravsteder på Hedensted kirkegård. Et areal i den østlige ende af ny del af kirkegården er udlagt i plæne med træer deles op i 2 områder med en sti. Den ene del er tænkt til kistebegravelser med plade, den anden del til urnebegravelser. Der vil også være plads til en bænk, miljøstation og andre faciliteter. Man ønsker lavet en opmåling, som skal lægges ind i elektronisk kirkegårdssystem. Ændringen er godkendt. Bevilliget af kirkegårdspuljen ansøgte midler MINUS pris for ekstra sten, dvs kr. + moms = ,75 kr. Derfor bevilliges kr. af kirkegårdspuljen. 7 Sag: Køb af Kopimaskine til Hvirring sognehus. (2035) - Hvirring Pu bevilliger op til kr. til indkøb af kopimaskine. Der er kun hjemtaget 1 tilbud. pu henleder Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Konfirmandstuen i Hvirring er fælles med Hornborg, og kopimaskine bliver brugt af både menighedsrådene, organist og præst. Den er begyndt at gøre knuder, og en reparatør har vurderet den klar til udskiftning En tidssvarende maskine vil koste kr. = kr. incl. moms + levering og installation (kun A4-A5) kr. = kr. incl. moms + levering og installation (også A3) opmærksomheden på SKI-aftalen, der muligvis kan give en bedre pris. Udgiften til A3 kopimaskine er uforholdsmæssig stor i forhold til behov. Da der forefindes A3 maskiner i nabosognene, anbefaler pu at tage kontakt hertil, når behovet opstår. 8 Skade på vandledning, Sag: Skade på vandledning, Evt. forsikring (2028) - Hvirring Der har i november været brud på vandledning ved kapel, Pu har bevilliget kr. af 5% midlerne Fejlfinding og reparation ,76 kr. incl. moms Asfaltarbejde 5,842,76 kr. ialt ,52 Udbetalt fra forsikring 4.381,73 (vandskaden - selvrisiko) Der søges om ,79 kr. Skade på vandledning, Evt. forsikring 9 Lydisolering Sag: Lydisolering Hvirring præstegård (2039) - Hvirring Der er meget lydt mellem konfirmandstuen og den private del af Hvirring præstegård, så der er indhentet tilbud på isolering af væggen ,69 kr. incl. moms + elektriker + evt. maler Pu har bevilliget kr. af 5% midlerne til isolering af væg 10 Utæt kirketag, Langskov Sag: Utæt kirketag (1876) - Langskov STØ godkender, at skifertaget på Langskov kirke udskiftes jf. projektforslag fra Birch & Svenning pr. 17. marts Tagfoden skal udføres med brædder på traditionel måde, isf. det beskrevne krydsfiner. Vedr. skifertagets mønster bør det undersøges, om der er kendskab til oprindeligt mønster for tagets udformning. STØ støtter i øvrigt Natmus' anbefaling om at der benyttes tilskårne skifer svarende til de eksisterende. Provstiudvalget skal herefter tage stilling til finansiering af projektet med både undertag og Projektet skal gennemføres som beskrevet med undertag og tilskårne skifer. Projektet med et byggebudget på kr. finansieres af anlægspuljen. Licitationsresultat fremsendes til pu. Der kan udbetales a conto fra anlægspuljen undervejs i projektet. Den endelige afregning mellem menighedsråd og anlægspuljen sker efter modtagelse af endeligt byggeregnskab. Projektet kan igangsættes Referat, Side: 3

4 Mødepunkt tilskårne skifer Stiftets godkendelse med bem. 11 vedr. motor til kirkegårdstraktor Sag: Motor til Kirkegårdstraktor (2027) - Nebsager Motorblokken på kirkegårdstraktoren er flækket, hvilket bevirker indkøb af ny motor til kr. Graver har talt med Søren Kallestrup og han har givet tilladelse til indkøb af ny motor. T.S. maskiner, Søndergade 53, 8783 Hornsyld leverer ny motor. Pu anfører, at indkøbet kan disponeres af frie midler i kirkekassen. 12 Kølesystem, kapel Sag: Kølesystem, kapel (2040) - Nebsager Kølesystem i kapellet er tæret væk, alder ca. 25 år. Tilbud på nyt kølesystem kr. = kr. incl. moms Pu anfører, at indkøbet kan disponeres af frie midler i kirkekassen. 13 om forlængelse På lukket dagsorden 14 Kirkegårdsomlægning, Skjold Sag: Kirkegårdsomlægning jf. rapport (2036) - Skjold Omlægning jf. kirkegårdsgennemgang er i gang, der er fældet gamle grantræer og ryddet op. Fremtidige tiltag, hvortil der søges midler: Plan 1: opgravning af rødder, planering samt såning af græs 450 m2 Plan 2: 120 m2 med nedlagte gravsteder udlægges i græs Plan 3: betonplatform og buske ved klokkestabel fjernes, området udlægges i græs Overslag: Plan 1: kr Plan 2: kr. Plan 3: kr. Ialt kr = ,50 incl. moms - + byggestrøm og vandforbrug Udgiften til de skitserede arbejder bevilliges af kirkegårdspuljen. Arbejdet kan igangsættes straks. Spørgsmål vedr. ansøgning til kirkegårdsomlægning Referat, Side: 4

5 Mødepunkt Svar fra mr. Vedrørende kirkegårdsomlægning 15 Vedligeholdelsesplan Sag: Vedligeholdelsesplan, Ølsted Kirke (se også sag 1557) (1982) - Ølsted Der er tidligere bevilliget kr. til kalkning af kirken, men pu har spurgt om en niveausænkning, godkendt af stiftet i 2013, er blevet lavet. Der er fremsendt tilbud på div. reparationer, bl.a. niveausænkning samt forskellige reparationer, ialt kr. = kr. incl. moms Pu har bevilliget kr. af 5% midlerne til reparationer m.v. i forbindelse med kalkning. Henning Nielsen forlod lokalet under behandling om 5% midler Referat, Side: 5

6 Orientering 16 Orientering om køb af vertikalskærer Sag: Køb af vertikalskærer (1960) - Barrit Barrit og Vrigsted menighedsråd har købt vertikalskærer i fællesskab. Den er den bedste på markedet nu og efterspændes plænetraktoren. Dvs den heller ikke er tungere, end at den kan løftes op i en trailer af to mænd. Besked sendes til gravere og kirkeværger Der er mulighed for, at andre sogne eventuelt kan låne maskinen frem for selv at købe. orientering om køb af vertikalskærer 17 Kirkegårdsomlægning, Hornborg Sag: Kirkegårdsomlægning (1976) - Hornborg Der er afholdt møde ang. ændringer på kirkegården Der vil blive indhentet nye tilbud til PU's godkendelse i overensstemmelse med aftaler på mødet. Notat fra møde april, HBK 18 Skimmelsvamp, Løsning gl. kirke Sag: Skimmelsvamp i Løsning gamle kirke (1610) - Løsning Mr. oplyser, at der er efterspørgsel på at anvende kirken ved begravelser og bryllupper. Da det er en bygning med mange hundrede års historie, bygget af frådsten, mener Natmus kirken har kulturhistorisk betydning. De første bevaringstiltag bør iværksættes nu. Det drejer sig om: 1. flere udluftningshuller på loftet, installering af en automatisk loftslem 2. fjernelse af isolationen på loftet 3. installation af en fastmonteret affugter 4. få arkitekten til at undersøge ventilationen under trægulvet Mogens Svenning tilretter projekt ift. ovenstående og fremsender, så stiftets godkendelse kan indhentes _v2_Notat om møde den kl Orgel, Løsning kirke Sag: Orgel i Løsning (1874) - Løsning Der udformes skitse-projekt til brug for ansøgning i stiftet om principgodkendelse af Referat, Side: 6

7 Orientering projektet. Når denne godkendelse foreligger, søges fonde. Der udformes rådgivningsaftale. Pris på skitseprojekt til ansøgning i stift, og til fonde kr + moms. Der angives desuden pris på rådgivning mv. i samlet projekt. Det skal indgå i aftalen, at det første honorar indgår i den samlede aftale. Det skal fremgå, at skitsen er menighedsrådets ejendom, og at samarbejdet kan afsluttes efter udformningen af skitsen. PU skal godkende rådgivningsaftalen og hermed pris på både skitseprojekt og endeligt projekt. Rådgivningsaftale til godkendelse afventes HBK notat vedr. orgel 20 Renovering, Rårup kirke Sag: Rårup kirke - renovering (2000) - Rårup Mr. fremlagde tanker omkring kirkerummet og ændret brug heraf. Konsulenterne forholdt sig til ideerne og kom med forslag, mr. kan arbejde videre med _v1_Notat om møde kl Flygel og fjernelse af bænke Sag: Fjernelse af kirkebænke (1968) - Stenderup Svar fra stiftet mht. udtalelse fra orgelkonsulent. Stiftet oplyser at pu evt. selv kan rette henvendelse til orgelkonsulenten. Dette er sket, svar afventes. Fra stift vedr. vedr. flygel og bænke 22 Miljøvurdering af planlægning Sag: Omfartsvej (gl. sag 1148) (1476) - Ørum Stiftet har ingen bemærkninger til høring udsendt af Hedensted kommune Svar fra stift - Miljøvurdering af planlægning 23 Udbudsbrev, Tilbud på ny gaskedel Sag: Aale Præstegård - udskiftning af kedel til varmeanlægget (2016) - Aale Udbudsbrev vedr. ny gaskedel til Aale præstegård er sendt til 3 VVS-firmaer Referat, Side: 7

8 Orientering Er sendt til energiudvalg t..o. Udbudsbrev, Tilbud på ny gaskedel Svar fra mr. 24 Eventuelt Fraværende: Kjell Laursen Referat, Side: 8

9 Underskrifter vedr. møde d Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hans Ulrik Dige Henning Nielsen Jette Claudi Heller Kjell Palmelund Laursen Søren Kallestrup Verner Rud Nielsen Referat, Side: 9

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere